مقایسه و رزرو اتاق

رزرو هتل کهکشان سیرجان

ظرفیت 2 نفر

دو تخته درجه دو
ای‌گردش
340,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
6 بهمن
چهارشنبه
340,000
تومان
7 بهمن
پنجشنبه
340,000
تومان
8 بهمن
جمعه
340,000
تومان
9 بهمن
شنبه
340,000
تومان
10 بهمن
یکشنبه
340,000
تومان
11 بهمن
دوشنبه
340,000
تومان
12 بهمن
سه شنبه
340,000
تومان
13 بهمن
چهارشنبه
340,000
تومان
14 بهمن
پنجشنبه
340,000
تومان
15 بهمن
جمعه
340,000
تومان
16 بهمن
شنبه
340,000
تومان
دو تخته تویین درجه دو
اسنپ تریپ
342,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
6 بهمن
چهارشنبه
342,000
تومان
7 بهمن
پنجشنبه
342,000
تومان
8 بهمن
جمعه
342,000
تومان
9 بهمن
شنبه
342,000
تومان
10 بهمن
یکشنبه
342,000
تومان
11 بهمن
دوشنبه
342,000
تومان
12 بهمن
سه شنبه
342,000
تومان
13 بهمن
چهارشنبه
342,000
تومان
14 بهمن
پنجشنبه
342,000
تومان
15 بهمن
جمعه
342,000
تومان
16 بهمن
شنبه
342,000
تومان
اتاق دو تخته درجه 2
اقامت 24
343,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
6 بهمن
چهارشنبه
343,000
تومان
7 بهمن
پنجشنبه
343,000
تومان
8 بهمن
جمعه
343,000
تومان
9 بهمن
شنبه
343,000
تومان
10 بهمن
یکشنبه
343,000
تومان
11 بهمن
دوشنبه
343,000
تومان
12 بهمن
سه شنبه
343,000
تومان
13 بهمن
چهارشنبه
343,000
تومان
14 بهمن
پنجشنبه
343,000
تومان
15 بهمن
جمعه
343,000
تومان
16 بهمن
شنبه
343,000
تومان
دو تخته درجه یک
ای‌گردش
420,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
6 بهمن
چهارشنبه
420,000
تومان
7 بهمن
پنجشنبه
420,000
تومان
8 بهمن
جمعه
420,000
تومان
9 بهمن
شنبه
420,000
تومان
10 بهمن
یکشنبه
420,000
تومان
11 بهمن
دوشنبه
420,000
تومان
12 بهمن
سه شنبه
420,000
تومان
13 بهمن
چهارشنبه
420,000
تومان
14 بهمن
پنجشنبه
420,000
تومان
15 بهمن
جمعه
420,000
تومان
16 بهمن
شنبه
420,000
تومان
دو تخته تویین درجه یک VIP
اسنپ تریپ
ظرفیت تکمیل
قیمت شب‌های دیگر
6 بهمن
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
7 بهمن
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
8 بهمن
جمعه
ظرفیت تکمیل
9 بهمن
شنبه
ظرفیت تکمیل
10 بهمن
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
11 بهمن
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
12 بهمن
سه شنبه
418,000
تومان
13 بهمن
چهارشنبه
418,000
تومان
14 بهمن
پنجشنبه
418,000
تومان
15 بهمن
جمعه
418,000
تومان
16 بهمن
شنبه
418,000
تومان
دو تخته
علاءالدین
ظرفیت تکمیل
قیمت شب‌های دیگر
6 بهمن
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
7 بهمن
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
8 بهمن
جمعه
ظرفیت تکمیل
9 بهمن
شنبه
ظرفیت تکمیل
10 بهمن
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
11 بهمن
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
12 بهمن
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
13 بهمن
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
14 بهمن
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
15 بهمن
جمعه
ظرفیت تکمیل
16 بهمن
شنبه
ظرفیت تکمیل
اتاق دو تخته درجه 1
اقامت 24
ظرفیت تکمیل
قیمت شب‌های دیگر
6 بهمن
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
7 بهمن
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
8 بهمن
جمعه
ظرفیت تکمیل
9 بهمن
شنبه
ظرفیت تکمیل
10 بهمن
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
11 بهمن
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
12 بهمن
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
13 بهمن
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
14 بهمن
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
15 بهمن
جمعه
ظرفیت تکمیل
16 بهمن
شنبه
ظرفیت تکمیل
ظرفیت 3 نفر

اتاق سه تخته درجه 2
اقامت 24
418,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
6 بهمن
چهارشنبه
418,000
تومان
7 بهمن
پنجشنبه
418,000
تومان
8 بهمن
جمعه
418,000
تومان
9 بهمن
شنبه
418,000
تومان
10 بهمن
یکشنبه
418,000
تومان
11 بهمن
دوشنبه
418,000
تومان
12 بهمن
سه شنبه
418,000
تومان
13 بهمن
چهارشنبه
418,000
تومان
14 بهمن
پنجشنبه
418,000
تومان
15 بهمن
جمعه
418,000
تومان
16 بهمن
شنبه
418,000
تومان
سه تخته درجه دو
ای‌گردش
420,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
6 بهمن
چهارشنبه
420,000
تومان
7 بهمن
پنجشنبه
420,000
تومان
8 بهمن
جمعه
420,000
تومان
9 بهمن
شنبه
420,000
تومان
10 بهمن
یکشنبه
420,000
تومان
11 بهمن
دوشنبه
420,000
تومان
12 بهمن
سه شنبه
420,000
تومان
13 بهمن
چهارشنبه
420,000
تومان
14 بهمن
پنجشنبه
420,000
تومان
15 بهمن
جمعه
420,000
تومان
16 بهمن
شنبه
420,000
تومان
اتاق سه تخته درجه 1
اقامت 24
502,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
6 بهمن
چهارشنبه
502,000
تومان
7 بهمن
پنجشنبه
502,000
تومان
8 بهمن
جمعه
502,000
تومان
9 بهمن
شنبه
502,000
تومان
10 بهمن
یکشنبه
502,000
تومان
11 بهمن
دوشنبه
502,000
تومان
12 بهمن
سه شنبه
502,000
تومان
13 بهمن
چهارشنبه
502,000
تومان
14 بهمن
پنجشنبه
502,000
تومان
15 بهمن
جمعه
502,000
تومان
16 بهمن
شنبه
502,000
تومان
سه تخته درجه یک
ای‌گردش
510,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
6 بهمن
چهارشنبه
510,000
تومان
7 بهمن
پنجشنبه
510,000
تومان
8 بهمن
جمعه
510,000
تومان
9 بهمن
شنبه
510,000
تومان
10 بهمن
یکشنبه
510,000
تومان
11 بهمن
دوشنبه
510,000
تومان
12 بهمن
سه شنبه
510,000
تومان
13 بهمن
چهارشنبه
510,000
تومان
14 بهمن
پنجشنبه
510,000
تومان
15 بهمن
جمعه
510,000
تومان
16 بهمن
شنبه
510,000
تومان
سه تخته درجه یک VIP
اسنپ تریپ
ظرفیت تکمیل
قیمت شب‌های دیگر
6 بهمن
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
7 بهمن
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
8 بهمن
جمعه
ظرفیت تکمیل
9 بهمن
شنبه
ظرفیت تکمیل
10 بهمن
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
11 بهمن
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
12 بهمن
سه شنبه
502,000
تومان
13 بهمن
چهارشنبه
502,000
تومان
14 بهمن
پنجشنبه
502,000
تومان
15 بهمن
جمعه
502,000
تومان
16 بهمن
شنبه
502,000
تومان
سه تخته
علاءالدین
ظرفیت تکمیل
قیمت شب‌های دیگر
6 بهمن
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
7 بهمن
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
8 بهمن
جمعه
ظرفیت تکمیل
9 بهمن
شنبه
ظرفیت تکمیل
10 بهمن
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
11 بهمن
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
12 بهمن
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
13 بهمن
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
14 بهمن
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
15 بهمن
جمعه
ظرفیت تکمیل
16 بهمن
شنبه
ظرفیت تکمیل
سه تخته درجه دو
اسنپ تریپ
ظرفیت تکمیل
قیمت شب‌های دیگر
6 بهمن
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
7 بهمن
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
8 بهمن
جمعه
ظرفیت تکمیل
9 بهمن
شنبه
418,000
تومان
10 بهمن
یکشنبه
418,000
تومان
11 بهمن
دوشنبه
418,000
تومان
12 بهمن
سه شنبه
418,000
تومان
13 بهمن
چهارشنبه
418,000
تومان
14 بهمن
پنجشنبه
418,000
تومان
15 بهمن
جمعه
418,000
تومان
16 بهمن
شنبه
418,000
تومان
ظرفیت 4 نفر

اتاق چهار تخته درجه 2
اقامت 24
503,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
6 بهمن
چهارشنبه
503,000
تومان
7 بهمن
پنجشنبه
503,000
تومان
8 بهمن
جمعه
503,000
تومان
9 بهمن
شنبه
503,000
تومان
10 بهمن
یکشنبه
503,000
تومان
11 بهمن
دوشنبه
503,000
تومان
12 بهمن
سه شنبه
503,000
تومان
13 بهمن
چهارشنبه
503,000
تومان
14 بهمن
پنجشنبه
503,000
تومان
15 بهمن
جمعه
503,000
تومان
16 بهمن
شنبه
503,000
تومان
چهار تخته درجه دو
ای‌گردش
510,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
6 بهمن
چهارشنبه
510,000
تومان
7 بهمن
پنجشنبه
510,000
تومان
8 بهمن
جمعه
510,000
تومان
9 بهمن
شنبه
510,000
تومان
10 بهمن
یکشنبه
510,000
تومان
11 بهمن
دوشنبه
510,000
تومان
12 بهمن
سه شنبه
510,000
تومان
13 بهمن
چهارشنبه
510,000
تومان
14 بهمن
پنجشنبه
510,000
تومان
15 بهمن
جمعه
510,000
تومان
16 بهمن
شنبه
510,000
تومان
اتاق چهار تخته درجه 1
اقامت 24
588,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
6 بهمن
چهارشنبه
588,000
تومان
7 بهمن
پنجشنبه
588,000
تومان
8 بهمن
جمعه
588,000
تومان
9 بهمن
شنبه
588,000
تومان
10 بهمن
یکشنبه
588,000
تومان
11 بهمن
دوشنبه
588,000
تومان
12 بهمن
سه شنبه
588,000
تومان
13 بهمن
چهارشنبه
588,000
تومان
14 بهمن
پنجشنبه
588,000
تومان
15 بهمن
جمعه
588,000
تومان
16 بهمن
شنبه
588,000
تومان
چهارتخته درجه یک
ای‌گردش
590,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
6 بهمن
چهارشنبه
590,000
تومان
7 بهمن
پنجشنبه
590,000
تومان
8 بهمن
جمعه
590,000
تومان
9 بهمن
شنبه
590,000
تومان
10 بهمن
یکشنبه
590,000
تومان
11 بهمن
دوشنبه
590,000
تومان
12 بهمن
سه شنبه
590,000
تومان
13 بهمن
چهارشنبه
590,000
تومان
14 بهمن
پنجشنبه
590,000
تومان
15 بهمن
جمعه
590,000
تومان
16 بهمن
شنبه
590,000
تومان
چهار تخته درجه دو
اسنپ تریپ
ظرفیت تکمیل
قیمت شب‌های دیگر
6 بهمن
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
7 بهمن
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
8 بهمن
جمعه
ظرفیت تکمیل
9 بهمن
شنبه
503,000
تومان
10 بهمن
یکشنبه
503,000
تومان
11 بهمن
دوشنبه
503,000
تومان
12 بهمن
سه شنبه
503,000
تومان
13 بهمن
چهارشنبه
503,000
تومان
14 بهمن
پنجشنبه
503,000
تومان
15 بهمن
جمعه
503,000
تومان
16 بهمن
شنبه
503,000
تومان
چهار تخته
علاءالدین
ظرفیت تکمیل
قیمت شب‌های دیگر
6 بهمن
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
7 بهمن
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
8 بهمن
جمعه
ظرفیت تکمیل
9 بهمن
شنبه
ظرفیت تکمیل
10 بهمن
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
11 بهمن
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
12 بهمن
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
13 بهمن
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
14 بهمن
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
15 بهمن
جمعه
ظرفیت تکمیل
16 بهمن
شنبه
ظرفیت تکمیل
چهار تخته درجه یک VIP
اسنپ تریپ
ظرفیت تکمیل
قیمت شب‌های دیگر
6 بهمن
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
7 بهمن
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
8 بهمن
جمعه
ظرفیت تکمیل
9 بهمن
شنبه
ظرفیت تکمیل
10 بهمن
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
11 بهمن
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
12 بهمن
سه شنبه
588,000
تومان
13 بهمن
چهارشنبه
588,000
تومان
14 بهمن
پنجشنبه
588,000
تومان
15 بهمن
جمعه
588,000
تومان
16 بهمن
شنبه
588,000
تومان
ظرفیت 5 نفر

پنج تخته درجه دو
ای‌گردش
590,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
6 بهمن
چهارشنبه
590,000
تومان
7 بهمن
پنجشنبه
590,000
تومان
8 بهمن
جمعه
590,000
تومان
9 بهمن
شنبه
590,000
تومان
10 بهمن
یکشنبه
590,000
تومان
11 بهمن
دوشنبه
590,000
تومان
12 بهمن
سه شنبه
590,000
تومان
13 بهمن
چهارشنبه
590,000
تومان
14 بهمن
پنجشنبه
590,000
تومان
15 بهمن
جمعه
590,000
تومان
16 بهمن
شنبه
590,000
تومان
پنج تخته درجه یک
ای‌گردش
680,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
6 بهمن
چهارشنبه
680,000
تومان
7 بهمن
پنجشنبه
680,000
تومان
8 بهمن
جمعه
680,000
تومان
9 بهمن
شنبه
680,000
تومان
10 بهمن
یکشنبه
680,000
تومان
11 بهمن
دوشنبه
680,000
تومان
12 بهمن
سه شنبه
680,000
تومان
13 بهمن
چهارشنبه
680,000
تومان
14 بهمن
پنجشنبه
680,000
تومان
15 بهمن
جمعه
680,000
تومان
16 بهمن
شنبه
680,000
تومان
اتاق پنج تخته
اقامت 24
683,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
6 بهمن
چهارشنبه
683,000
تومان
7 بهمن
پنجشنبه
683,000
تومان
8 بهمن
جمعه
683,000
تومان
9 بهمن
شنبه
683,000
تومان
10 بهمن
یکشنبه
683,000
تومان
11 بهمن
دوشنبه
683,000
تومان
12 بهمن
سه شنبه
683,000
تومان
13 بهمن
چهارشنبه
683,000
تومان
14 بهمن
پنجشنبه
683,000
تومان
15 بهمن
جمعه
683,000
تومان
16 بهمن
شنبه
683,000
تومان
پنج تخته درجه دو
اسنپ تریپ
ظرفیت تکمیل
قیمت شب‌های دیگر
6 بهمن
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
7 بهمن
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
8 بهمن
جمعه
601,000
تومان
9 بهمن
شنبه
601,000
تومان
10 بهمن
یکشنبه
601,000
تومان
11 بهمن
دوشنبه
601,000
تومان
12 بهمن
سه شنبه
601,000
تومان
13 بهمن
چهارشنبه
601,000
تومان
14 بهمن
پنجشنبه
601,000
تومان
15 بهمن
جمعه
601,000
تومان
16 بهمن
شنبه
601,000
تومان
پنج تخته
علاءالدین
ظرفیت تکمیل
قیمت شب‌های دیگر
6 بهمن
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
7 بهمن
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
8 بهمن
جمعه
ظرفیت تکمیل
9 بهمن
شنبه
ظرفیت تکمیل
10 بهمن
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
11 بهمن
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
12 بهمن
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
13 بهمن
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
14 بهمن
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
15 بهمن
جمعه
ظرفیت تکمیل
16 بهمن
شنبه
ظرفیت تکمیل
پنج تخته درجه یک
اسنپ تریپ
ظرفیت تکمیل
قیمت شب‌های دیگر
6 بهمن
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
7 بهمن
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
8 بهمن
جمعه
ظرفیت تکمیل
9 بهمن
شنبه
ظرفیت تکمیل
10 بهمن
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
11 بهمن
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
12 بهمن
سه شنبه
757,000
تومان
13 بهمن
چهارشنبه
757,000
تومان
14 بهمن
پنجشنبه
757,000
تومان
15 بهمن
جمعه
757,000
تومان
16 بهمن
شنبه
757,000
تومان

امکانات اتاق های هتل کهکشان سیرجان

آسانسور
خدمات تهيه بليط
سالن بيليارد
خدمات پزشكي
کپسول آتشنشانی در راهرو
خدمات باربري
جكوزی
چايخانه سنتی
کرایه اتومبیل (بدون راننده)
خدمات CIP (تشریفات ویژه)
آتلیه
كتابخانه
روم سرويس 24 ساعته
مینی بار با هزینه
خدمات بیدار باش
رستوران بام
گشت نیم روزی
تلويزيون LCD در لابی
زمین ورزشی
پارک کودک
گیم نت
اتاق تلفن (اپراتور)
تلویزیون در لابی
خدمات خانه داری
شبکه پخش فیلم
پذیرش 24 ساعته
ترانسفر برگشت با هزینه
ترانسفر رفت با هزینه
زنگ هشدار
پرینتر
تلفن در لابی
زمين تنيس
بازی ویدئویی
روم سرويس
ميز
تلفن
دمپایی
حوله
یخچال
رخت آویز
تالار عروسی
پذيرش 24 ساعته
سالن صبحانه خوری
نمای رو به حیاط
نمای خیابان
نمای کوچه
فكس
خدمات بيدار باش
مبل
سرویس حرم
تلويزيون در لابی
لابی
صندوق امانات
Business Center
کپسول آتش‌نشانی در لابی
پنجره
تلویزیون lcd
اینترنت بی سیم
پارکینگ در هتل
پارکینگ در اطراف هتل
سالن جشن و مراسم و عروسی
اینترنت با سرعت بالا
خدمات نگهداری کودک
پرداخت ویزا و مسترکارت
فكس
اينترنت در لابی
نمازخانه
تبديل ارز
رستوران
سیستم تهویه مطبوع
سونا
استخر
تاکسی سرویس
پارکینگ
صندوق امانات
یخچال
تلویزیون
دستگاه خودپرداز
خشکشویی (لاندری)
اينترنت در اتاق
ماساژ
آژانس مسافرتی
پاركينگ
تالار عروسی
سرویس فرنگی
سرویس بهداشتی ایرانی
فتوکپی
دستگاه واکس کفش
اتاق چمدان
اعلام حریق
جعبه کمک های اولیه
سالن صبحانه خوری
آرایشگاه
كافی شاپ
وسایل بدنسازی
صبحانه رایگان
مینی بار رایگان
کافی نت
خدمات برای معلولین
کپسول آتش نشانی
سیستم بیدارباش مرکزی (WakeupCall)
سرویس روزانه اتاق
حمام
اینترنت در قسمت لابی
فروشگاه
اینترنت
امکان شارژ وسایل الکترونیکی
مرکز خرید
اتاق سیگار
لابی
اتاق بازی
پله اضطراری
اینترنت رایگان و محدود در لابی
پارکینگ روباز
تلفن
سالن ورزشی
فضای سبز
روزنامه
خدمات تور
حمام

آدرس هتل کهکشان سیرجان روی نقشه

نظرات کاربران برای هتل کهکشان سیرجان

(27 نظر)
نقاط قوت:
اتاق بزرگ . تلویزیون خوب . سرویس بهداشتی تمیز
نقاط ضعف:
اتاق بزرگ . تلویزیون خوب . سرویس بهداشتی تمیز
در مجموع قیمت و امکانات و رفتار پرسنل خوب بود
نقاط قوت:
نکته مثبت فقط اخلاق کارکنان اتاق بزرگ
نقاط ضعف:
نکته مثبت فقط اخلاق کارکنان اتاق بزرگ
نقاط قوت:
حمام فشار آب خوب بود و آب داغ بود.
نقاط ضعف:
حمام فشار آب خوب بود و آب داغ بود.
نقاط قوت:
اتاق های درجه ۱ خیلی مرتب بودند
نقاط ضعف:
اتاق های درجه ۱ خیلی مرتب بودند
در کل هتل های سیرجان نسبت به سایر شهرهای اطراف یک مقدار گرانتر هستند
نقاط قوت:
برخورد خوب کارکنان
نقاط ضعف:
برخورد خوب کارکنان
در کل مثل یه مسافرخونه است
نقاط قوت:
ندارد
نقاط ضعف:
اتاق کثیف وجود زباله در راهرو ها صبحانه افتضاح کلا اینترنت نداشت حوله ها بسته بندی نبودند مهمانان اتاق های دیگر هتل تریاک می‌کشیدند و باعث مسمومیت من شد نداشتن رستوران در کل اصلا خوب نبود و به هیچکس توصیه نمیکنم
اتاقهای درجه دو فاجعه است به هیچ وجه قابل استفاده نیست اما اتاق های درجه یک قابل قبول است لابی هتل و راهرو ها بیشتر شبیه مسافرخانه می باشد فقط برای استراحت بین راهی توصیه می کنم . صبحانه هم که فقط نون و پنیر .
نقاط قوت:
پارکینگ سرویس بهداشتی و تختخواب تمیز دسترسی مناسب تلویزیون با شبکه‌های خوب و سالم بودن کنترل
نقاط ضعف:
فضای هتل و کف اتاق خیلی تمیز نبود نبود اینترنت در پذیرش و برخورد با مسافر حرفه ای نبودند. ساعت دیواری خراب بار در یخچال پر نبود.
اتاقهای درجه یک خوبند صبحانه هم قابل قبول
نقاط قوت:
رضایت بخش بود
نقاط ضعف:
چیزی مشاهده نشد
نقاط قوت:
دسترسی نطلوب
نقاط ضعف:
نداشتن رستوران
با توجه به اینکه نمای خارجی و موقعیت بیرون هتل بسیار زیبا و بینظیره لذا اگه به همین نسبت داخل هتل و اتاقها و فضاهای داخلی رو بهش رسیدگی کنیدعالیست قطعا بهترین هتل سیرجان خواهد بود سیستم مدیریت و مهمانداران بسیار مودب و عالی بودن بنده به نوبه خودم از همگی تشکر میکنم .
کارکنان مودب، اطاق ها دلنشین
براي كسي كه قصد استراحت بين راه را داره. بد نبودنماي بيرونش خيلي شيك حتي محوطه ولي اتاق ها از مسافر خونه هم پايين تر. اصلا سالن صبحانه خوري خوب نبود. ارامش نداشتم
خوبه
بسیار ضعیف بود. متاسفانه هتل ها پر شده بودند و مجبور شدم به خاطر اینکه تو مسیرم بود رزرو کنم. با هیچی مشکلی ندارم، کلا با همه چی کنار میام حتی با کثیفی، ولی اینجا دیگه خیلی کثیف بود.
سرویس بهداشتی اشکالات اساسی دارد ( شیر توالت فرنگی پشت سر نصب شده است در صورتی که می بایست در مقابل یا کنار شما باشد) در کل منظور از بازسازی فقط رنگ آمیزی راهروها بوده و داخل اتاقها نیاز به مرمت بیشتری دارد. فردی که در ابتدا میهمان را پذیرش میکند باید با برخورد مناسب تری از او استقبال کند و جای خالی آموزشهای هتلی علی الخصوص در نحوه برخورد با میهمان بسیار احساس می شد. درخواست یک عدد پتو و ملحفه اضافی بنده از طرف هتل انجام نشد و ضمن برخورد نامناسب گفته شد شما اتاق دو تخته رزرو کرده اید (در صورتی که دختر سه ساله من در این سفر همراه ما بود)
اتاق یک تخته درجه سه رزرو کردم که امکانات کاملی نداشت .
برای خواب اتاق سه تخته خوبی داره و شیکاینترنت بد و رستوران هم نداره و صبحانه معمولی
هتل کهکشان بی ستاره
همه چیز در ظاهر این هتل قدیمی است غیر از وای فای سشوار تلویزیون و چای ساز! اما برای من حس نوستالژیکی داشت. پرسنل خوش برخوردند. با اینکه من در اتاق درجه 3 ساکن شدم وجود سشوار و سرویس چای برای من جالب بود و همه چیز با اینکه قدیمی است تمیز است. در راهرو ما یک آشپزخانه قدیمی هم بود که من توانستم تخم مرغ آب پز کنم. من هم در سفر رفت و هم برگشت یک شب در این هتل اقامت داشتم. اما از همه جالب تر مردی بود که مسئول پذیرش شب بود. من از اخلاقش خوشم آمد. صبحانه هم در حد یک هتل 2 ستاره قابل قبول بود
به هیچ عنوان اقامت در این هتل را به کسی توصیه نمی کنم.
هتل از لحاظ امکانات و خدمات پایین بود .سیستم گرمایشی به درستی کار نمیرد و اصلا راضی نبودم از اقامتم
این هتل نسبت به قیمتی که داشت متوسط بود.
از هر نظر خیلی عالی و فوق العاده بود اصلا بهش نمیخوره دوستاره باشه کیفیت خوبی داشت و قیمت مناسب
هتل کهکشان از نظر امکانات و فضای داخلی حس آرامش خوبی به من دست نداد . فضای کاملا بسته و اتاق نامناسب و بی روح . ولی کارکنان بسیار مهربون و با اخلاق جای بسی خوشحالی و امیدواری دارد .
برای ثبت نظر باید وارد شوید یا ثبت نام کنید.

پرسش و پاسخ درباره هتل کهکشان سیرجان

مهمانان هتل کهکشان سیرجان در سایت‌های مختلف چه نظراتی نوشته‌اند؟

همه نظرات مهمانان هتل کهکشان سیرجان از تمامی سایت‌های رزرواسیون را در مورد امکانات هتل، کیفیت خدمات، برخورد کارکنان، مزایا و معایب هتل در سایت سلطان سفر مشاهده کنید.

کدام سایت ارزانترین قیمت را ارائه می‌دهد؟

سلطان سفر با مقایسه قیمت هتل کهکشان سیرجان بر روی سایت‌های مختلف از جمله اسنپ تریپ، اقامت24، جاباما، هتل یار و ده‌ها سایت دیگر، ارزان‌ترین قیمت را به شما پیشنهاد می‌دهد.

همه عکس‌ها و امکانات هتل کهکشان سیرجان رو کجا می‌تونم ببینم؟

سلطان سفر مجموعه‌ای کامل از تصاویر و امکانات هتل کهکشان سیرجان را از همه سایت‌های معتبر رزرو گردآوری کرده است.