مقایسه و رزرو اتاق

رزرو هتل کهکشان سیرجان

ظرفیت 2 نفر

اتاق دو تخته درجه 2
اقامت 24
535,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
6 فروردین
یکشنبه
535,000 تومان
7 فروردین
دوشنبه
535,000 تومان
8 فروردین
سه‌شنبه
535,000 تومان
9 فروردین
چهارشنبه
535,000 تومان
10 فروردین
پنج‌شنبه
535,000 تومان
11 فروردین
جمعه
535,000 تومان
12 فروردین
شنبه
535,000 تومان
13 فروردین
یکشنبه
535,000 تومان
14 فروردین
دوشنبه
535,000 تومان
15 فروردین
سه‌شنبه
535,000 تومان
16 فروردین
چهارشنبه
535,000 تومان
دو تخته تویین درجه دو
اسنپ تریپ
545,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
6 فروردین
یکشنبه
545,000 تومان
7 فروردین
دوشنبه
545,000 تومان
8 فروردین
سه‌شنبه
545,000 تومان
9 فروردین
چهارشنبه
545,000 تومان
10 فروردین
پنج‌شنبه
545,000 تومان
11 فروردین
جمعه
545,000 تومان
12 فروردین
شنبه
545,000 تومان
13 فروردین
یکشنبه
545,000 تومان
14 فروردین
دوشنبه
545,000 تومان
15 فروردین
سه‌شنبه
545,000 تومان
16 فروردین
چهارشنبه
545,000 تومان
دو تخته تویین درجه یک VIP
اسنپ تریپ
693,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
6 فروردین
یکشنبه
693,000 تومان
7 فروردین
دوشنبه
693,000 تومان
8 فروردین
سه‌شنبه
693,000 تومان
9 فروردین
چهارشنبه
693,000 تومان
10 فروردین
پنج‌شنبه
693,000 تومان
11 فروردین
جمعه
693,000 تومان
12 فروردین
شنبه
693,000 تومان
13 فروردین
یکشنبه
693,000 تومان
14 فروردین
دوشنبه
693,000 تومان
15 فروردین
سه‌شنبه
693,000 تومان
16 فروردین
چهارشنبه
693,000 تومان
اتاق دو تخته درجه 1
اقامت 24
693,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
6 فروردین
یکشنبه
693,000 تومان
7 فروردین
دوشنبه
693,000 تومان
8 فروردین
سه‌شنبه
693,000 تومان
9 فروردین
چهارشنبه
693,000 تومان
10 فروردین
پنج‌شنبه
693,000 تومان
11 فروردین
جمعه
693,000 تومان
12 فروردین
شنبه
693,000 تومان
13 فروردین
یکشنبه
693,000 تومان
14 فروردین
دوشنبه
693,000 تومان
15 فروردین
سه‌شنبه
693,000 تومان
16 فروردین
چهارشنبه
693,000 تومان
ظرفیت 3 نفر

سه تخته درجه دو
اسنپ تریپ
693,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
7 فروردین
دوشنبه
693,000 تومان
9 فروردین
چهارشنبه
693,000 تومان
16 فروردین
چهارشنبه
693,000 تومان
اتاق سه تخته درجه 2
اقامت 24
693,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
6 فروردین
یکشنبه
693,000 تومان
7 فروردین
دوشنبه
693,000 تومان
8 فروردین
سه‌شنبه
693,000 تومان
9 فروردین
چهارشنبه
693,000 تومان
10 فروردین
پنج‌شنبه
693,000 تومان
11 فروردین
جمعه
693,000 تومان
12 فروردین
شنبه
693,000 تومان
13 فروردین
یکشنبه
693,000 تومان
14 فروردین
دوشنبه
693,000 تومان
15 فروردین
سه‌شنبه
693,000 تومان
16 فروردین
چهارشنبه
693,000 تومان
سه تخته درجه یک VIP
اسنپ تریپ
891,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
6 فروردین
یکشنبه
891,000 تومان
8 فروردین
سه‌شنبه
891,000 تومان
10 فروردین
پنج‌شنبه
891,000 تومان
11 فروردین
جمعه
891,000 تومان
12 فروردین
شنبه
891,000 تومان
13 فروردین
یکشنبه
891,000 تومان
14 فروردین
دوشنبه
891,000 تومان
15 فروردین
سه‌شنبه
891,000 تومان
اتاق سه تخته درجه 1
اقامت 24
893,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
6 فروردین
یکشنبه
893,000 تومان
7 فروردین
دوشنبه
893,000 تومان
8 فروردین
سه‌شنبه
893,000 تومان
9 فروردین
چهارشنبه
893,000 تومان
10 فروردین
پنج‌شنبه
893,000 تومان
11 فروردین
جمعه
893,000 تومان
12 فروردین
شنبه
893,000 تومان
13 فروردین
یکشنبه
893,000 تومان
14 فروردین
دوشنبه
893,000 تومان
15 فروردین
سه‌شنبه
893,000 تومان
16 فروردین
چهارشنبه
893,000 تومان
ظرفیت 4 نفر

چهار تخته درجه دو
اسنپ تریپ
842,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
6 فروردین
یکشنبه
842,000 تومان
7 فروردین
دوشنبه
842,000 تومان
8 فروردین
سه‌شنبه
842,000 تومان
9 فروردین
چهارشنبه
842,000 تومان
10 فروردین
پنج‌شنبه
842,000 تومان
11 فروردین
جمعه
842,000 تومان
12 فروردین
شنبه
842,000 تومان
13 فروردین
یکشنبه
842,000 تومان
14 فروردین
دوشنبه
842,000 تومان
15 فروردین
سه‌شنبه
842,000 تومان
16 فروردین
چهارشنبه
842,000 تومان
اتاق چهار تخته درجه 1
اقامت 24
985,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
6 فروردین
یکشنبه
985,000 تومان
7 فروردین
دوشنبه
985,000 تومان
8 فروردین
سه‌شنبه
985,000 تومان
9 فروردین
چهارشنبه
985,000 تومان
10 فروردین
پنج‌شنبه
985,000 تومان
11 فروردین
جمعه
985,000 تومان
12 فروردین
شنبه
985,000 تومان
13 فروردین
یکشنبه
985,000 تومان
14 فروردین
دوشنبه
985,000 تومان
15 فروردین
سه‌شنبه
985,000 تومان
16 فروردین
چهارشنبه
985,000 تومان
چهار تخته درجه یک VIP
اسنپ تریپ
1,040,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
6 فروردین
یکشنبه
1,040,000 تومان
7 فروردین
دوشنبه
تکمیل ظرفیت
8 فروردین
سه‌شنبه
1,040,000 تومان
9 فروردین
چهارشنبه
1,040,000 تومان
10 فروردین
پنج‌شنبه
1,040,000 تومان
11 فروردین
جمعه
1,040,000 تومان
12 فروردین
شنبه
1,040,000 تومان
13 فروردین
یکشنبه
1,040,000 تومان
14 فروردین
دوشنبه
1,040,000 تومان
15 فروردین
سه‌شنبه
1,040,000 تومان
16 فروردین
چهارشنبه
1,040,000 تومان
اتاق چهار تخته درجه 2
اقامت 24
ظرفیت تکمیل
قیمت شب‌های دیگر
6 فروردین
یکشنبه
تکمیل ظرفیت
7 فروردین
دوشنبه
تکمیل ظرفیت
8 فروردین
سه‌شنبه
تکمیل ظرفیت
9 فروردین
چهارشنبه
تکمیل ظرفیت
10 فروردین
پنج‌شنبه
تکمیل ظرفیت
11 فروردین
جمعه
تکمیل ظرفیت
12 فروردین
شنبه
تکمیل ظرفیت
13 فروردین
یکشنبه
تکمیل ظرفیت
14 فروردین
دوشنبه
تکمیل ظرفیت
15 فروردین
سه‌شنبه
تکمیل ظرفیت
16 فروردین
چهارشنبه
تکمیل ظرفیت
ظرفیت 5 نفر

اتاق پنج تخته درجه 2
اقامت 24
940,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
6 فروردین
یکشنبه
940,000 تومان
7 فروردین
دوشنبه
940,000 تومان
8 فروردین
سه‌شنبه
940,000 تومان
9 فروردین
چهارشنبه
940,000 تومان
10 فروردین
پنج‌شنبه
940,000 تومان
11 فروردین
جمعه
940,000 تومان
12 فروردین
شنبه
940,000 تومان
13 فروردین
یکشنبه
940,000 تومان
14 فروردین
دوشنبه
940,000 تومان
15 فروردین
سه‌شنبه
940,000 تومان
16 فروردین
چهارشنبه
940,000 تومان
پنج تخته درجه دو
اسنپ تریپ
990,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
6 فروردین
یکشنبه
990,000 تومان
7 فروردین
دوشنبه
990,000 تومان
8 فروردین
سه‌شنبه
990,000 تومان
9 فروردین
چهارشنبه
990,000 تومان
10 فروردین
پنج‌شنبه
990,000 تومان
11 فروردین
جمعه
990,000 تومان
12 فروردین
شنبه
990,000 تومان
13 فروردین
یکشنبه
990,000 تومان
14 فروردین
دوشنبه
990,000 تومان
15 فروردین
سه‌شنبه
990,000 تومان
16 فروردین
چهارشنبه
990,000 تومان
اتاق پنج تخته درجه 1
اقامت 24
1,115,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
6 فروردین
یکشنبه
1,115,000 تومان
7 فروردین
دوشنبه
1,115,000 تومان
8 فروردین
سه‌شنبه
1,115,000 تومان
9 فروردین
چهارشنبه
1,115,000 تومان
10 فروردین
پنج‌شنبه
1,115,000 تومان
11 فروردین
جمعه
1,115,000 تومان
12 فروردین
شنبه
1,115,000 تومان
13 فروردین
یکشنبه
1,115,000 تومان
14 فروردین
دوشنبه
1,115,000 تومان
15 فروردین
سه‌شنبه
1,115,000 تومان
16 فروردین
چهارشنبه
1,115,000 تومان
پنج تخته درجه یک
اسنپ تریپ
1,188,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
6 فروردین
یکشنبه
1,188,000 تومان
7 فروردین
دوشنبه
1,188,000 تومان
8 فروردین
سه‌شنبه
1,188,000 تومان
9 فروردین
چهارشنبه
1,188,000 تومان
10 فروردین
پنج‌شنبه
1,188,000 تومان
11 فروردین
جمعه
1,188,000 تومان
12 فروردین
شنبه
1,188,000 تومان
13 فروردین
یکشنبه
1,188,000 تومان
14 فروردین
دوشنبه
1,188,000 تومان
15 فروردین
سه‌شنبه
1,188,000 تومان
16 فروردین
چهارشنبه
1,188,000 تومان

امکانات اتاق های هتل کهکشان سیرجان

تلویزیون
یخچال
آسانسور
نمازخانه
اعلام حریق
تاکسی سرویس
سیستم تهویه مطبوع
اتاق چمدان
دستگاه واکس کفش
فتوکپی
سرویس بهداشتی ایرانی
سرویس فرنگی
تالار عروسی
پاركينگ
اينترنت در لابی
روم سرويس
خدمات خانه داری
آژانس مسافرتی
اينترنت در اتاق
تبديل ارز
خشکشویی (لاندری)
دستگاه خودپرداز
صندوق امانات
پارکینگ
استخر
سونا
رستوران
جعبه کمک های اولیه
ماساژ
امکان شارژ وسایل الکترونیکی
خدمات تور
روزنامه
فضای سبز
سالن ورزشی
تلفن
پارکینگ روباز
اینترنت رایگان و محدود در لابی
پله اضطراری
اتاق بازی
لابی
اتاق سیگار
مرکز خرید
اینترنت
آرایشگاه
فروشگاه
اینترنت در قسمت لابی
حمام
سرویس روزانه اتاق
سیستم بیدارباش مرکزی (WakeupCall)
کپسول آتش نشانی
خدمات برای معلولین
کافی نت
مینی بار رایگان
صبحانه رایگان
وسایل بدنسازی
كافی شاپ
سالن صبحانه خوری
فكس
تلفن در لابی
پرینتر
زنگ هشدار
ترانسفر رفت با هزینه
ترانسفر برگشت با هزینه
پذیرش 24 ساعته
شبکه پخش فیلم
تلویزیون در لابی
اتاق تلفن (اپراتور)
گیم نت
پارک کودک
زمین ورزشی
تلويزيون LCD در لابی
رستوران بام
خدمات تهيه بليط
خدمات بیدار باش
مینی بار با هزینه
روم سرويس 24 ساعته
كتابخانه
آتلیه
خدمات CIP (تشریفات ویژه)
کرایه اتومبیل (بدون راننده)
چايخانه سنتی
جكوزی
خدمات باربري
کپسول آتشنشانی در راهرو
خدمات پزشكي
سالن بيليارد
زمين تنيس
گشت نیم روزی
بازی ویدئویی
سرویس حرم
پرداخت ویزا و مسترکارت
خدمات نگهداری کودک
اینترنت با سرعت بالا
سالن جشن و مراسم و عروسی
پارکینگ در اطراف هتل
پارکینگ در هتل
اینترنت بی سیم
تلویزیون lcd
پنجره
کپسول آتش‌نشانی در لابی
Business Center
صندوق امانات
لابی
تلويزيون در لابی
مبل
ميز
خدمات بيدار باش
فكس
نمای کوچه
نمای خیابان
نمای رو به حیاط
سالن صبحانه خوری
پذيرش 24 ساعته
تالار عروسی
رخت آویز
یخچال
حوله
دمپایی
تلفن
حمام

آدرس هتل کهکشان سیرجان روی نقشه

مشاهده اقامتگاه بر روی نقشه

نظرات کاربران برای هتل کهکشان سیرجان

(39 نظر)
نقاط قوت:
در حد گرید هتل کار راه انداز بود
نقاط ضعف:
اطاق به شدت بوی سیگار میدادهمکاری ضعیف یکی از پرسنل پذیرش محدود بودن خدمات و پارکينگ
نقاط قوت:
ساعت سرو صبحانه نیم ساعت زودتر از هتل‌های دیگر است
نقاط ضعف:
تشک تختخواب مناسب نیست
نقاط قوت:
(نظر مثبت ثبت نشده است)
نقاط ضعف:
بسیار کثیف،به شدت بوی سیگار میامد،پرسنل نامهربان و بی ادب بودند
نقاط قوت:
پذیرایی گرمایش اتاق
نقاط ضعف:
پذیرایی گرمایش اتاق
نقاط قوت:
(نظر مثبت ثبت نشده است)
نقاط ضعف:
خییییییلی وحشتناک بود اون اتاق دو تخته درجه دو...فراموش نمی‌کنیم به پرسنل هتل هم تذکر دادیم...کلن اتاق مخروبه و سرویس بهداشتی تهوع آور
نقاط قوت:
هیچ نکته مثبتی نداشت
نقاط ضعف:
عدم رعایت بهداشت. مخصوصا سالن غذاخوری و سرویس‌های بهداشتی
نقاط قوت:
اتاق vipآن خوب بود و location
نقاط ضعف:
اتاق vipآن خوب بود و location
در کل نسبت به قیمت آن اتاق vip خوب بود فقط اینکه دوش حمام خراب بود
نقاط قوت:
واقعا حیف پول تولیدشان بخوابین یهتره
نقاط ضعف:
کثیف خیلی قدیمی و افتضاح
ما یک شب اقامت داشتیم خب میتونم بگم من vip تازه باز سازی شده‌اش رو گرفته بودم بازم یک هتل معمولی بود، کولر گازیش خراب بود. درکل برای یک شب که فقط بخوای چند ساعت استراحت بین راهی داشته باشی قابل تحمله. هنگام صرف صبحانه ظروف خوب شسته نشده و چرب بود و اخلاق پرسنل رستوران ضعیف بود
وسایل اتاقهاخیلی خوب بود اما به فضا سازی و دکوراسیون نیاز داره در مجموع راضی هستم
نقاط قوت:
بسیار عالی بود
نقاط ضعف:
نداشت
تمیز نبود توالت فقط فرنگی خراب بود
نقاط قوت:
برخورد خوب کارکنان
نقاط ضعف:
برخورد خوب کارکنان
خوب وعالی بود
نقاط قوت:
........
نقاط ضعف:
من چون عجله داشتم که برای همکاران رزرو کنم ، اگر نظرات رو میخوندم عمرا اینجا رو رزرو نمیکردم
پارکینگ و صبحونه خوب بود ، واحد ما هم امکانات مورد نیاز مثل یخچال و چای ساز و ظروف و ... داشت ولی برخلاف ظاهر بیرونی هتل که نو شده بود داخل واحد خیلی فرسوده و قدیمی بود . پیشنهاد : ما خواستیم غذا داغ کنیم راهنمایی کردند در طبقه اول رفتیم که خیلی کثیف و مخوف بود ! درحالی که طبقه همکف آشپزخانه مجهز و خیلی تمیزی داشت . لذا پیشنهاد می شود در صورتی که تالار مهمان ندارد از آشپزخانه همکف برای مسافران استفاده شود . در مجموع به نسبت قیمت ارزنده بود *
نقاط قوت:
(نظر مثبت ثبت نشده است)
نقاط ضعف:
سرويس بهداشتي افتضاح
نقاط قوت:
فقط اتاق vip عالیه همه چیش سرویس بهداشتی عالی تخت عالی
نقاط ضعف:
فقط اتاق vip عالیه همه چیش سرویس بهداشتی عالی تخت عالی
اتاق vip عالیه نسبت به قیمت راهرو ها و اطراف نگاه نکنید اتاقش عالیه ولی اتاق های دیگه رو نمیدونم راهروها که مثل مسافرخونه هست ولی اتاق عالییییییییی
نقاط قوت:
داشتن پارکینگ فضای کافی و ستلن بزرگ صبحانه
نقاط ضعف:
داشتن پارکینگ فضای کافی و ستلن بزرگ صبحانه
باتوجه به اینکه فقط برای یک شب لازم‌بود جایی اقامت داشته باشم هتل مناسب و تمیز و مرتبی بود و نکته خوبی که من خیلی خوشم امد اینکه پارکینگ داشت و سالن صبحانه هم بزرگ و فضای کافی داشت
نقاط قوت:
بزرگی اتاق درجه ۱تمیزی و دلبازی اتاقمناسب باتوجه ب قیمت و دوستاره بودن هتل
نقاط ضعف:
نداشتن هواکش, دوش تلفنی و خرابی سیفون سرویسساده و قدیمی بودن لابی و راه رو ها ک تو ذوق میزنهاگه مقداری ب هتل برسن و سلیقه ب خرج بدن بهتر میشه
نقاط قوت:
هیچ
نقاط ضعف:
هیچ
در و دیوار داخل اتاق ها پوسیده، گچ بری قدیمی و ترک خورده، رنگ دیوار اتاق ها ریخته، باز سازی داخل ساختمان انجام نشده و برای بیش از ده سال پیش است
نسبت به قیمت، خوب بود!
نقاط قوت:
هیچ نکته مثبتی نداشت فاجعه بود
نقاط ضعف:
هتل نبود بهتره بگم مسافرخونه بود فوق العاده کثیف و اتاقی که شبی ۶۰۰ گرفتن بنظرم قیمت واقعیش شبی ۲۰۰ بود
ضعیف ترين هتلي كه تا به الان رفتم
این هتل با وجود ساختمان نسبتا قدیمی خدمات خوبی ارائه میده ما در اتاق های نوسازی شدش اقامت داشتیم که بسیار بزرگ و تمیز بود.ملحفه ها هم بسیار تمیز بود صبحانه هتل ، هم شامل صبحانه سرد بود هم گرم که پرسنل به هر مقداری میخواستیم درست میکردن. درکل با توجه به قیمت هتل خوبیه
پرسنل مودب صبحانه و نظافت اتاق ها نسبت به هزینه کاملا قابل قبول پارکینگ
اتاقهای درجه دو فاجعه است به هیچ وجه قابل استفاده نیست اما اتاق های درجه یک قابل قبول است لابی هتل و راهرو ها بیشتر شبیه مسافرخانه می باشد فقط برای استراحت بین راهی توصیه می کنم . صبحانه هم که فقط نون و پنیر .
اتاقهای درجه یک خوبند صبحانه هم قابل قبول
نقاط قوت:
(نظر مثبت ثبت نشده است)
نقاط ضعف:
همه چیز خوب بود فقط کاش فرش تو اتاق بود
با توجه به اینکه نمای خارجی و موقعیت بیرون هتل بسیار زیبا و بینظیره لذا اگه به همین نسبت داخل هتل و اتاقها و فضاهای داخلی رو بهش رسیدگی کنیدعالیست قطعا بهترین هتل سیرجان خواهد بود سیستم مدیریت و مهمانداران بسیار مودب و عالی بودن بنده به نوبه خودم از همگی تشکر میکنم .
کارکنان مودب، اطاق ها دلنشین
براي كسي كه قصد استراحت بين راه را داره. بد نبودنماي بيرونش خيلي شيك حتي محوطه ولي اتاق ها از مسافر خونه هم پايين تر. اصلا سالن صبحانه خوري خوب نبود. ارامش نداشتم
خوبه
بسیار ضعیف بود. متاسفانه هتل ها پر شده بودند و مجبور شدم به خاطر اینکه تو مسیرم بود رزرو کنم. با هیچی مشکلی ندارم، کلا با همه چی کنار میام حتی با کثیفی، ولی اینجا دیگه خیلی کثیف بود.
سرویس بهداشتی اشکالات اساسی دارد ( شیر توالت فرنگی پشت سر نصب شده است در صورتی که می بایست در مقابل یا کنار شما باشد) در کل منظور از بازسازی فقط رنگ آمیزی راهروها بوده و داخل اتاقها نیاز به مرمت بیشتری دارد. فردی که در ابتدا میهمان را پذیرش میکند باید با برخورد مناسب تری از او استقبال کند و جای خالی آموزشهای هتلی علی الخصوص در نحوه برخورد با میهمان بسیار احساس می شد. درخواست یک عدد پتو و ملحفه اضافی بنده از طرف هتل انجام نشد و ضمن برخورد نامناسب گفته شد شما اتاق دو تخته رزرو کرده اید (در صورتی که دختر سه ساله من در این سفر همراه ما بود)
اتاق یک تخته درجه سه رزرو کردم که امکانات کاملی نداشت .
برای خواب اتاق سه تخته خوبی داره و شیکاینترنت بد و رستوران هم نداره و صبحانه معمولی
هتل کهکشان بی ستاره
به هیچ عنوان اقامت در این هتل را به کسی توصیه نمی کنم.
همه چیز در ظاهر این هتل قدیمی است غیر از وای فای سشوار تلویزیون و چای ساز! اما برای من حس نوستالژیکی داشت. پرسنل خوش برخوردند. با اینکه من در اتاق درجه 3 ساکن شدم وجود سشوار و سرویس چای برای من جالب بود و همه چیز با اینکه قدیمی است تمیز است. در راهرو ما یک آشپزخانه قدیمی هم بود که من توانستم تخم مرغ آب پز کنم. من هم در سفر رفت و هم برگشت یک شب در این هتل اقامت داشتم. اما از همه جالب تر مردی بود که مسئول پذیرش شب بود. من از اخلاقش خوشم آمد. صبحانه هم در حد یک هتل 2 ستاره قابل قبول بود
برای ثبت نظر باید وارد شوید یا ثبت نام کنید.

پرسش و پاسخ درباره هتل کهکشان سیرجان

مهمانان هتل کهکشان سیرجان در سایت‌های مختلف چه نظراتی نوشته‌اند؟

همه نظرات مهمانان هتل کهکشان سیرجان از تمامی سایت‌های رزرواسیون را در مورد امکانات هتل، کیفیت خدمات، برخورد کارکنان، مزایا و معایب هتل در سایت سلطان سفر مشاهده کنید. برای مشاهده نظرات کلیک کنید.

کدام سایت ارزانترین قیمت را ارائه می‌دهد؟

سلطان سفر با مقایسه قیمت هتل کهکشان سیرجان بر روی سایت‌های مختلف از جمله اسنپ تریپ، اقامت24، جاباما، هتل یار و ده‌ها سایت دیگر، ارزان‌ترین قیمت را به شما پیشنهاد می‌دهد. برای مقایسه قیمت و رزرو هتل کلیک کنید.

همه عکس‌ها و امکانات هتل کهکشان سیرجان رو کجا می‌تونم ببینم؟

سلطان سفر مجموعه‌ای کامل از تصاویر و امکانات هتل کهکشان سیرجان را از همه سایت‌های معتبر رزرو گردآوری کرده است. برای مشاهده کلیک کنید.