مقایسه و رزرو اتاق

رزرو هتل کهکشان سیرجان

ظرفیت 3 نفر

اتاق سه تخته درجه دو
ایران هتل آنلاین
511,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
15 آذر
سه‌شنبه
511,000 تومان
16 آذر
چهارشنبه
511,000 تومان
17 آذر
پنج‌شنبه
511,000 تومان
18 آذر
جمعه
511,000 تومان
19 آذر
شنبه
511,000 تومان
20 آذر
یکشنبه
511,000 تومان
21 آذر
دوشنبه
511,000 تومان
22 آذر
سه‌شنبه
511,000 تومان
23 آذر
چهارشنبه
511,000 تومان
سه تخته درجه دو
اسنپ تریپ
511,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
15 آذر
سه‌شنبه
511,000 تومان
16 آذر
چهارشنبه
511,000 تومان
17 آذر
پنج‌شنبه
511,000 تومان
18 آذر
جمعه
511,000 تومان
19 آذر
شنبه
511,000 تومان
20 آذر
یکشنبه
511,000 تومان
21 آذر
دوشنبه
511,000 تومان
22 آذر
سه‌شنبه
511,000 تومان
23 آذر
چهارشنبه
511,000 تومان
24 آذر
پنج‌شنبه
511,000 تومان
25 آذر
جمعه
511,000 تومان
اتاق سه تخته درجه یک
ایران هتل آنلاین
669,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
15 آذر
سه‌شنبه
669,000 تومان
16 آذر
چهارشنبه
669,000 تومان
17 آذر
پنج‌شنبه
669,000 تومان
18 آذر
جمعه
669,000 تومان
19 آذر
شنبه
669,000 تومان
20 آذر
یکشنبه
669,000 تومان
21 آذر
دوشنبه
669,000 تومان
22 آذر
سه‌شنبه
669,000 تومان
23 آذر
چهارشنبه
669,000 تومان
ظرفیت 2 نفر

اتاق دو تخته درجه دو
ایران هتل آنلاین
423,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
15 آذر
سه‌شنبه
423,000 تومان
16 آذر
چهارشنبه
423,000 تومان
17 آذر
پنج‌شنبه
423,000 تومان
18 آذر
جمعه
423,000 تومان
19 آذر
شنبه
423,000 تومان
20 آذر
یکشنبه
423,000 تومان
21 آذر
دوشنبه
423,000 تومان
22 آذر
سه‌شنبه
423,000 تومان
23 آذر
چهارشنبه
423,000 تومان
دو تخته تویین درجه دو
اسنپ تریپ
423,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
15 آذر
سه‌شنبه
423,000 تومان
16 آذر
چهارشنبه
423,000 تومان
17 آذر
پنج‌شنبه
423,000 تومان
18 آذر
جمعه
423,000 تومان
19 آذر
شنبه
423,000 تومان
20 آذر
یکشنبه
423,000 تومان
21 آذر
دوشنبه
423,000 تومان
22 آذر
سه‌شنبه
423,000 تومان
23 آذر
چهارشنبه
423,000 تومان
24 آذر
پنج‌شنبه
423,000 تومان
25 آذر
جمعه
423,000 تومان
اتاق دو تخته درجه یک
ایران هتل آنلاین
543,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
15 آذر
سه‌شنبه
543,000 تومان
16 آذر
چهارشنبه
543,000 تومان
17 آذر
پنج‌شنبه
543,000 تومان
18 آذر
جمعه
543,000 تومان
19 آذر
شنبه
543,000 تومان
20 آذر
یکشنبه
543,000 تومان
21 آذر
دوشنبه
543,000 تومان
22 آذر
سه‌شنبه
543,000 تومان
23 آذر
چهارشنبه
543,000 تومان
دو تخته تویین درجه یک VIP
اسنپ تریپ
ظرفیت تکمیل
قیمت شب‌های دیگر
15 آذر
سه‌شنبه
تکمیل ظرفیت
16 آذر
چهارشنبه
543,000 تومان
17 آذر
پنج‌شنبه
543,000 تومان
18 آذر
جمعه
543,000 تومان
19 آذر
شنبه
543,000 تومان
20 آذر
یکشنبه
543,000 تومان
21 آذر
دوشنبه
543,000 تومان
22 آذر
سه‌شنبه
543,000 تومان
23 آذر
چهارشنبه
543,000 تومان
24 آذر
پنج‌شنبه
543,000 تومان
25 آذر
جمعه
543,000 تومان
ظرفیت 4 نفر

اتاق چهار تخته درجه دو
ایران هتل آنلاین
647,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
15 آذر
سه‌شنبه
647,000 تومان
16 آذر
چهارشنبه
647,000 تومان
17 آذر
پنج‌شنبه
647,000 تومان
18 آذر
جمعه
647,000 تومان
19 آذر
شنبه
647,000 تومان
20 آذر
یکشنبه
647,000 تومان
21 آذر
دوشنبه
647,000 تومان
22 آذر
سه‌شنبه
647,000 تومان
23 آذر
چهارشنبه
647,000 تومان
چهار تخته درجه دو
اسنپ تریپ
647,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
15 آذر
سه‌شنبه
647,000 تومان
16 آذر
چهارشنبه
647,000 تومان
17 آذر
پنج‌شنبه
647,000 تومان
18 آذر
جمعه
647,000 تومان
19 آذر
شنبه
تکمیل ظرفیت
20 آذر
یکشنبه
تکمیل ظرفیت
21 آذر
دوشنبه
تکمیل ظرفیت
22 آذر
سه‌شنبه
تکمیل ظرفیت
23 آذر
چهارشنبه
تکمیل ظرفیت
24 آذر
پنج‌شنبه
تکمیل ظرفیت
25 آذر
جمعه
تکمیل ظرفیت
اتاق چهار تخته درجه یک
ایران هتل آنلاین
792,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
15 آذر
سه‌شنبه
792,000 تومان
16 آذر
چهارشنبه
792,000 تومان
17 آذر
پنج‌شنبه
792,000 تومان
18 آذر
جمعه
792,000 تومان
19 آذر
شنبه
792,000 تومان
20 آذر
یکشنبه
792,000 تومان
21 آذر
دوشنبه
792,000 تومان
22 آذر
سه‌شنبه
792,000 تومان
23 آذر
چهارشنبه
792,000 تومان
چهار تخته درجه یک VIP
اسنپ تریپ
792,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
15 آذر
سه‌شنبه
792,000 تومان
16 آذر
چهارشنبه
792,000 تومان
17 آذر
پنج‌شنبه
792,000 تومان
18 آذر
جمعه
792,000 تومان
19 آذر
شنبه
792,000 تومان
20 آذر
یکشنبه
792,000 تومان
21 آذر
دوشنبه
792,000 تومان
22 آذر
سه‌شنبه
792,000 تومان
23 آذر
چهارشنبه
792,000 تومان
24 آذر
پنج‌شنبه
792,000 تومان
25 آذر
جمعه
792,000 تومان
ظرفیت 5 نفر

اتاق پنج تخته درجه دو
ایران هتل آنلاین
750,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
15 آذر
سه‌شنبه
750,000 تومان
16 آذر
چهارشنبه
750,000 تومان
17 آذر
پنج‌شنبه
750,000 تومان
18 آذر
جمعه
750,000 تومان
19 آذر
شنبه
750,000 تومان
20 آذر
یکشنبه
750,000 تومان
21 آذر
دوشنبه
750,000 تومان
22 آذر
سه‌شنبه
750,000 تومان
23 آذر
چهارشنبه
750,000 تومان
پنج تخته درجه دو
اسنپ تریپ
752,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
15 آذر
سه‌شنبه
752,000 تومان
16 آذر
چهارشنبه
752,000 تومان
17 آذر
پنج‌شنبه
752,000 تومان
18 آذر
جمعه
752,000 تومان
19 آذر
شنبه
تکمیل ظرفیت
20 آذر
یکشنبه
تکمیل ظرفیت
21 آذر
دوشنبه
تکمیل ظرفیت
22 آذر
سه‌شنبه
تکمیل ظرفیت
23 آذر
چهارشنبه
تکمیل ظرفیت
24 آذر
پنج‌شنبه
تکمیل ظرفیت
25 آذر
جمعه
تکمیل ظرفیت
اتاق پنج تخته درجه یک
ایران هتل آنلاین
925,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
15 آذر
سه‌شنبه
925,000 تومان
16 آذر
چهارشنبه
925,000 تومان
17 آذر
پنج‌شنبه
925,000 تومان
18 آذر
جمعه
925,000 تومان
19 آذر
شنبه
925,000 تومان
20 آذر
یکشنبه
925,000 تومان
21 آذر
دوشنبه
925,000 تومان
22 آذر
سه‌شنبه
925,000 تومان
23 آذر
چهارشنبه
925,000 تومان
پنج تخته درجه یک
اسنپ تریپ
1,027,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
15 آذر
سه‌شنبه
1,027,000 تومان
16 آذر
چهارشنبه
1,027,000 تومان
17 آذر
پنج‌شنبه
1,027,000 تومان
18 آذر
جمعه
1,027,000 تومان
19 آذر
شنبه
1,027,000 تومان
20 آذر
یکشنبه
1,027,000 تومان
21 آذر
دوشنبه
1,027,000 تومان
22 آذر
سه‌شنبه
1,027,000 تومان
23 آذر
چهارشنبه
1,027,000 تومان
24 آذر
پنج‌شنبه
1,027,000 تومان
25 آذر
جمعه
1,027,000 تومان

امکانات اتاق های هتل کهکشان سیرجان

تلویزیون
یخچال
آسانسور
نمازخانه
اعلام حریق
تاکسی سرویس
سیستم تهویه مطبوع
اتاق چمدان
دستگاه واکس کفش
فتوکپی
سرویس بهداشتی ایرانی
سرویس فرنگی
تالار عروسی
پاركينگ
اينترنت در لابی
روم سرويس
خدمات خانه داری
آژانس مسافرتی
اينترنت در اتاق
تبديل ارز
خشکشویی (لاندری)
دستگاه خودپرداز
صندوق امانات
پارکینگ
استخر
سونا
رستوران
جعبه کمک های اولیه
ماساژ
امکان شارژ وسایل الکترونیکی
خدمات تور
روزنامه
فضای سبز
سالن ورزشی
تلفن
پارکینگ روباز
اینترنت رایگان و محدود در لابی
پله اضطراری
اتاق بازی
لابی
اتاق سیگار
مرکز خرید
اینترنت
آرایشگاه
فروشگاه
اینترنت در قسمت لابی
حمام
سرویس روزانه اتاق
سیستم بیدارباش مرکزی (WakeupCall)
کپسول آتش نشانی
خدمات برای معلولین
کافی نت
مینی بار رایگان
صبحانه رایگان
وسایل بدنسازی
كافی شاپ
سالن صبحانه خوری
فكس
تلفن در لابی
پرینتر
زنگ هشدار
ترانسفر رفت با هزینه
ترانسفر برگشت با هزینه
پذیرش 24 ساعته
شبکه پخش فیلم
تلویزیون در لابی
اتاق تلفن (اپراتور)
گیم نت
پارک کودک
زمین ورزشی
تلويزيون LCD در لابی
رستوران بام
خدمات تهيه بليط
خدمات بیدار باش
مینی بار با هزینه
روم سرويس 24 ساعته
كتابخانه
آتلیه
خدمات CIP (تشریفات ویژه)
کرایه اتومبیل (بدون راننده)
چايخانه سنتی
جكوزی
خدمات باربري
کپسول آتشنشانی در راهرو
خدمات پزشكي
سالن بيليارد
زمين تنيس
گشت نیم روزی
بازی ویدئویی
سرویس حرم
پرداخت ویزا و مسترکارت
خدمات نگهداری کودک
اینترنت با سرعت بالا
سالن جشن و مراسم و عروسی
پارکینگ در اطراف هتل
پارکینگ در هتل
اینترنت بی سیم
تلویزیون lcd
پنجره
کپسول آتش‌نشانی در لابی
Business Center
صندوق امانات
لابی
تلويزيون در لابی
مبل
ميز
خدمات بيدار باش
فكس
نمای کوچه
نمای خیابان
نمای رو به حیاط
سالن صبحانه خوری
پذيرش 24 ساعته
تالار عروسی
رخت آویز
یخچال
حوله
دمپایی
تلفن
حمام

آدرس هتل کهکشان سیرجان روی نقشه

مشاهده اقامتگاه بر روی نقشه

نظرات کاربران برای هتل کهکشان سیرجان

(41 نظر)
نقاط قوت:
واقعا حیف پول تولیدشان بخوابین یهتره
نقاط ضعف:
کثیف خیلی قدیمی و افتضاح
ما یک شب اقامت داشتیم خب میتونم بگم من vip تازه باز سازی شده‌اش رو گرفته بودم بازم یک هتل معمولی بود، کولر گازیش خراب بود. درکل برای یک شب که فقط بخوای چند ساعت استراحت بین راهی داشته باشی قابل تحمله. هنگام صرف صبحانه ظروف خوب شسته نشده و چرب بود و اخلاق پرسنل رستوران ضعیف بود
وسایل اتاقهاخیلی خوب بود اما به فضا سازی و دکوراسیون نیاز داره در مجموع راضی هستم
نقاط قوت:
بسیار عالی بود
نقاط ضعف:
نداشت
تمیز نبود توالت فقط فرنگی خراب بود
نقاط قوت:
برخورد خوب کارکنان
نقاط ضعف:
برخورد خوب کارکنان
خوب وعالی بود
نقاط قوت:
........
نقاط ضعف:
من چون عجله داشتم که برای همکاران رزرو کنم ، اگر نظرات رو میخوندم عمرا اینجا رو رزرو نمیکردم
پارکینگ و صبحونه خوب بود ، واحد ما هم امکانات مورد نیاز مثل یخچال و چای ساز و ظروف و ... داشت ولی برخلاف ظاهر بیرونی هتل که نو شده بود داخل واحد خیلی فرسوده و قدیمی بود . پیشنهاد : ما خواستیم غذا داغ کنیم راهنمایی کردند در طبقه اول رفتیم که خیلی کثیف و مخوف بود ! درحالی که طبقه همکف آشپزخانه مجهز و خیلی تمیزی داشت . لذا پیشنهاد می شود در صورتی که تالار مهمان ندارد از آشپزخانه همکف برای مسافران استفاده شود . در مجموع به نسبت قیمت ارزنده بود *
نقاط قوت:
(نظر مثبت ثبت نشده است)
نقاط ضعف:
سرويس بهداشتي افتضاح
نقاط قوت:
فقط اتاق vip عالیه همه چیش سرویس بهداشتی عالی تخت عالی
نقاط ضعف:
فقط اتاق vip عالیه همه چیش سرویس بهداشتی عالی تخت عالی
اتاق vip عالیه نسبت به قیمت راهرو ها و اطراف نگاه نکنید اتاقش عالیه ولی اتاق های دیگه رو نمیدونم راهروها که مثل مسافرخونه هست ولی اتاق عالییییییییی
نقاط قوت:
داشتن پارکینگ فضای کافی و ستلن بزرگ صبحانه
نقاط ضعف:
داشتن پارکینگ فضای کافی و ستلن بزرگ صبحانه
باتوجه به اینکه فقط برای یک شب لازم‌بود جایی اقامت داشته باشم هتل مناسب و تمیز و مرتبی بود و نکته خوبی که من خیلی خوشم امد اینکه پارکینگ داشت و سالن صبحانه هم بزرگ و فضای کافی داشت
نقاط قوت:
بزرگی اتاق درجه ۱تمیزی و دلبازی اتاقمناسب باتوجه ب قیمت و دوستاره بودن هتل
نقاط ضعف:
نداشتن هواکش, دوش تلفنی و خرابی سیفون سرویسساده و قدیمی بودن لابی و راه رو ها ک تو ذوق میزنهاگه مقداری ب هتل برسن و سلیقه ب خرج بدن بهتر میشه
نقاط قوت:
هیچ
نقاط ضعف:
هیچ
در و دیوار داخل اتاق ها پوسیده، گچ بری قدیمی و ترک خورده، رنگ دیوار اتاق ها ریخته، باز سازی داخل ساختمان انجام نشده و برای بیش از ده سال پیش است
نقاط قوت:
نسبت به قیمتش عالیه
نقاط ضعف:
نسبت به قیمتش عالیه
من دوبار اونجا اقامت داشتم هر دوبار هم اتاق درجه یک بود خیلی عالی بود مخصوصا اتاق ۴ تخته خیلی بزرگ و دلباز همه وسایل نو و بازسازی شده بود
نسبت به قیمت، خوب بود!
نقاط قوت:
هیچ نکته مثبتی نداشت فاجعه بود
نقاط ضعف:
هتل نبود بهتره بگم مسافرخونه بود فوق العاده کثیف و اتاقی که شبی ۶۰۰ گرفتن بنظرم قیمت واقعیش شبی ۲۰۰ بود
نقاط قوت:
بزرگی وتجهیز بودن اتاقهای درجه یک
نقاط ضعف:
لابی و راهروها ومشاعات بسیاربد
نقاط قوت:
سرویس بهداشتی و حمام و تخت ها و کمد و مبلمان خوب هستند
نقاط ضعف:
اتاق ها کثیف، دستمال کاغذی از میهمان قبلی در داخل اتاق افتاده بود، ملحفه‌ها به گونه ای هستند که به نظرم منظم تعویض نمیشوند. تشک ها خوب نیستند.
نقاط قوت:
اتاقهای بزرگ سرویس بهداشتی خوب
نقاط ضعف:
قدیمی بودن و کیفیت پایین کیفت پایین خدمات نداشتن صبحانه نداشتن خانه داری در شب بهرحال مثل مسافرخانه بود
ضعیف ترين هتلي كه تا به الان رفتم
نقاط قوت:
(نظر مثبت ثبت نشده است)
نقاط ضعف:
کثیف.کتری خراب
نقاط قوت:
(نظر مثبت ثبت نشده است)
نقاط ضعف:
این هتل مثلا ۳ستاره س افتضاح بود از یه مسافرخونه بدتر بود
نقاط قوت:
(نظر مثبت ثبت نشده است)
نقاط ضعف:
بسيار ضعيف بهداشت اين هتل صفر امكانات هم در حد صفر اصلا اينجا هتل نيست تعجب ميكنم از كارشناس اقامت ٢٤ برادر من شما كه خودت اينجا نرفتي واسه چي توصيه ميكني در هر صورت خيلي ضعيف بود
این هتل با وجود ساختمان نسبتا قدیمی خدمات خوبی ارائه میده ما در اتاق های نوسازی شدش اقامت داشتیم که بسیار بزرگ و تمیز بود.ملحفه ها هم بسیار تمیز بود صبحانه هتل ، هم شامل صبحانه سرد بود هم گرم که پرسنل به هر مقداری میخواستیم درست میکردن. درکل با توجه به قیمت هتل خوبیه
نقاط قوت:
(نظر مثبت ثبت نشده است)
نقاط ضعف:
برخورد بسیار بد پذیرش با مسافربی اهمیتی به درخواست های مسافردر حمام شامپوهای استفاده شده دیگران وجود داشتدر اتاق دستمال کاغذی وجود نداشت و پس از درخواست با برخورد بسیار بد گفتن که تمام شده است و نداریم
پرسنل مودب صبحانه و نظافت اتاق ها نسبت به هزینه کاملا قابل قبول پارکینگ
اتاقهای درجه دو فاجعه است به هیچ وجه قابل استفاده نیست اما اتاق های درجه یک قابل قبول است لابی هتل و راهرو ها بیشتر شبیه مسافرخانه می باشد فقط برای استراحت بین راهی توصیه می کنم . صبحانه هم که فقط نون و پنیر .
اتاقهای درجه یک خوبند صبحانه هم قابل قبول
نقاط قوت:
(نظر مثبت ثبت نشده است)
نقاط ضعف:
همه چیز خوب بود فقط کاش فرش تو اتاق بود
با توجه به اینکه نمای خارجی و موقعیت بیرون هتل بسیار زیبا و بینظیره لذا اگه به همین نسبت داخل هتل و اتاقها و فضاهای داخلی رو بهش رسیدگی کنیدعالیست قطعا بهترین هتل سیرجان خواهد بود سیستم مدیریت و مهمانداران بسیار مودب و عالی بودن بنده به نوبه خودم از همگی تشکر میکنم .
کارکنان مودب، اطاق ها دلنشین
براي كسي كه قصد استراحت بين راه را داره. بد نبودنماي بيرونش خيلي شيك حتي محوطه ولي اتاق ها از مسافر خونه هم پايين تر. اصلا سالن صبحانه خوري خوب نبود. ارامش نداشتم
خوبه
بسیار ضعیف بود. متاسفانه هتل ها پر شده بودند و مجبور شدم به خاطر اینکه تو مسیرم بود رزرو کنم. با هیچی مشکلی ندارم، کلا با همه چی کنار میام حتی با کثیفی، ولی اینجا دیگه خیلی کثیف بود.
سرویس بهداشتی اشکالات اساسی دارد ( شیر توالت فرنگی پشت سر نصب شده است در صورتی که می بایست در مقابل یا کنار شما باشد) در کل منظور از بازسازی فقط رنگ آمیزی راهروها بوده و داخل اتاقها نیاز به مرمت بیشتری دارد. فردی که در ابتدا میهمان را پذیرش میکند باید با برخورد مناسب تری از او استقبال کند و جای خالی آموزشهای هتلی علی الخصوص در نحوه برخورد با میهمان بسیار احساس می شد. درخواست یک عدد پتو و ملحفه اضافی بنده از طرف هتل انجام نشد و ضمن برخورد نامناسب گفته شد شما اتاق دو تخته رزرو کرده اید (در صورتی که دختر سه ساله من در این سفر همراه ما بود)
اتاق یک تخته درجه سه رزرو کردم که امکانات کاملی نداشت .
برای خواب اتاق سه تخته خوبی داره و شیکاینترنت بد و رستوران هم نداره و صبحانه معمولی
هتل کهکشان بی ستاره
به هیچ عنوان اقامت در این هتل را به کسی توصیه نمی کنم.
همه چیز در ظاهر این هتل قدیمی است غیر از وای فای سشوار تلویزیون و چای ساز! اما برای من حس نوستالژیکی داشت. پرسنل خوش برخوردند. با اینکه من در اتاق درجه 3 ساکن شدم وجود سشوار و سرویس چای برای من جالب بود و همه چیز با اینکه قدیمی است تمیز است. در راهرو ما یک آشپزخانه قدیمی هم بود که من توانستم تخم مرغ آب پز کنم. من هم در سفر رفت و هم برگشت یک شب در این هتل اقامت داشتم. اما از همه جالب تر مردی بود که مسئول پذیرش شب بود. من از اخلاقش خوشم آمد. صبحانه هم در حد یک هتل 2 ستاره قابل قبول بود
برای ثبت نظر باید وارد شوید یا ثبت نام کنید.

پرسش و پاسخ درباره هتل کهکشان سیرجان

مهمانان هتل کهکشان سیرجان در سایت‌های مختلف چه نظراتی نوشته‌اند؟

همه نظرات مهمانان هتل کهکشان سیرجان از تمامی سایت‌های رزرواسیون را در مورد امکانات هتل، کیفیت خدمات، برخورد کارکنان، مزایا و معایب هتل در سایت سلطان سفر مشاهده کنید. برای مشاهده نظرات کلیک کنید.

کدام سایت ارزانترین قیمت را ارائه می‌دهد؟

سلطان سفر با مقایسه قیمت هتل کهکشان سیرجان بر روی سایت‌های مختلف از جمله اسنپ تریپ، اقامت24، جاباما، هتل یار و ده‌ها سایت دیگر، ارزان‌ترین قیمت را به شما پیشنهاد می‌دهد. برای مقایسه قیمت و رزرو هتل کلیک کنید.

همه عکس‌ها و امکانات هتل کهکشان سیرجان رو کجا می‌تونم ببینم؟

سلطان سفر مجموعه‌ای کامل از تصاویر و امکانات هتل کهکشان سیرجان را از همه سایت‌های معتبر رزرو گردآوری کرده است. برای مشاهده کلیک کنید.