مقایسه و رزرو اتاق

رزرو هتل کهکشان سیرجان

ظرفیت 1 نفر

اتاق یک تخت درجه یک
اقامت 24
890,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
30 خرداد
چهارشنبه
890,000 تومان
31 خرداد
پنج‌شنبه
890,000 تومان
1 تیر
جمعه
890,000 تومان
2 تیر
شنبه
890,000 تومان
3 تیر
یکشنبه
890,000 تومان
4 تیر
دوشنبه
890,000 تومان
5 تیر
سه‌شنبه
890,000 تومان
6 تیر
چهارشنبه
890,000 تومان
7 تیر
پنج‌شنبه
890,000 تومان
8 تیر
جمعه
890,000 تومان
9 تیر
شنبه
890,000 تومان
ظرفیت 2 نفر

اتاق دو تخته دبل درجه 1
اقامت 24
1,000,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
30 خرداد
چهارشنبه
1,000,000 تومان
31 خرداد
پنج‌شنبه
1,000,000 تومان
1 تیر
جمعه
1,000,000 تومان
2 تیر
شنبه
1,000,000 تومان
3 تیر
یکشنبه
1,000,000 تومان
4 تیر
دوشنبه
1,000,000 تومان
5 تیر
سه‌شنبه
1,000,000 تومان
6 تیر
چهارشنبه
1,000,000 تومان
7 تیر
پنج‌شنبه
1,000,000 تومان
8 تیر
جمعه
1,000,000 تومان
9 تیر
شنبه
1,000,000 تومان
اتاق دو تخته دبل درجه 1
اقامت 24
1,000,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
30 خرداد
چهارشنبه
1,000,000 تومان
31 خرداد
پنج‌شنبه
1,000,000 تومان
1 تیر
جمعه
1,000,000 تومان
2 تیر
شنبه
1,000,000 تومان
3 تیر
یکشنبه
1,000,000 تومان
4 تیر
دوشنبه
1,000,000 تومان
5 تیر
سه‌شنبه
1,000,000 تومان
6 تیر
چهارشنبه
1,000,000 تومان
7 تیر
پنج‌شنبه
1,000,000 تومان
8 تیر
جمعه
1,000,000 تومان
9 تیر
شنبه
1,000,000 تومان
اتاق دو تخته توئین درجه 1
اقامت 24
1,000,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
30 خرداد
چهارشنبه
1,000,000 تومان
31 خرداد
پنج‌شنبه
1,000,000 تومان
1 تیر
جمعه
1,000,000 تومان
2 تیر
شنبه
1,000,000 تومان
3 تیر
یکشنبه
1,000,000 تومان
4 تیر
دوشنبه
1,000,000 تومان
5 تیر
سه‌شنبه
1,000,000 تومان
6 تیر
چهارشنبه
1,000,000 تومان
7 تیر
پنج‌شنبه
1,000,000 تومان
8 تیر
جمعه
1,000,000 تومان
9 تیر
شنبه
1,000,000 تومان
اتاق دو تخته دبل درجه 1
اقامت 24
1,680,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
30 خرداد
چهارشنبه
1,680,000 تومان
31 خرداد
پنج‌شنبه
1,680,000 تومان
1 تیر
جمعه
1,680,000 تومان
2 تیر
شنبه
1,680,000 تومان
3 تیر
یکشنبه
1,680,000 تومان
4 تیر
دوشنبه
1,680,000 تومان
5 تیر
سه‌شنبه
1,680,000 تومان
6 تیر
چهارشنبه
1,680,000 تومان
7 تیر
پنج‌شنبه
1,680,000 تومان
8 تیر
جمعه
1,680,000 تومان
9 تیر
شنبه
1,680,000 تومان
ظرفیت 3 نفر

اتاق سه تخته سینگل درجه 2
اقامت 24
1,000,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
30 خرداد
چهارشنبه
1,000,000 تومان
31 خرداد
پنج‌شنبه
تکمیل ظرفیت
1 تیر
جمعه
تکمیل ظرفیت
2 تیر
شنبه
1,000,000 تومان
3 تیر
یکشنبه
1,000,000 تومان
4 تیر
دوشنبه
1,000,000 تومان
5 تیر
سه‌شنبه
1,000,000 تومان
6 تیر
چهارشنبه
1,000,000 تومان
7 تیر
پنج‌شنبه
1,000,000 تومان
8 تیر
جمعه
1,000,000 تومان
9 تیر
شنبه
1,000,000 تومان
اتاق سه تخته سینگل درجه 2
اقامت 24
1,000,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
30 خرداد
چهارشنبه
1,000,000 تومان
31 خرداد
پنج‌شنبه
تکمیل ظرفیت
1 تیر
جمعه
تکمیل ظرفیت
2 تیر
شنبه
1,000,000 تومان
3 تیر
یکشنبه
1,000,000 تومان
4 تیر
دوشنبه
1,000,000 تومان
5 تیر
سه‌شنبه
1,000,000 تومان
6 تیر
چهارشنبه
1,000,000 تومان
7 تیر
پنج‌شنبه
1,000,000 تومان
8 تیر
جمعه
1,000,000 تومان
9 تیر
شنبه
1,000,000 تومان
اتاق سه تخته(دبل+سینگل) درجه 2
اقامت 24
1,000,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
30 خرداد
چهارشنبه
1,000,000 تومان
31 خرداد
پنج‌شنبه
1,000,000 تومان
1 تیر
جمعه
1,000,000 تومان
2 تیر
شنبه
1,000,000 تومان
3 تیر
یکشنبه
1,000,000 تومان
4 تیر
دوشنبه
1,000,000 تومان
5 تیر
سه‌شنبه
1,000,000 تومان
6 تیر
چهارشنبه
1,000,000 تومان
7 تیر
پنج‌شنبه
1,000,000 تومان
8 تیر
جمعه
1,000,000 تومان
9 تیر
شنبه
1,000,000 تومان
اتاق سه تخته سینگل درجه 1
اقامت 24
1,250,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
30 خرداد
چهارشنبه
1,250,000 تومان
31 خرداد
پنج‌شنبه
1,250,000 تومان
1 تیر
جمعه
1,250,000 تومان
2 تیر
شنبه
1,250,000 تومان
3 تیر
یکشنبه
1,250,000 تومان
4 تیر
دوشنبه
1,250,000 تومان
5 تیر
سه‌شنبه
1,250,000 تومان
6 تیر
چهارشنبه
1,250,000 تومان
7 تیر
پنج‌شنبه
1,250,000 تومان
8 تیر
جمعه
1,250,000 تومان
9 تیر
شنبه
1,250,000 تومان
اتاق سه تخته سینگل درجه 1
اقامت 24
1,250,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
30 خرداد
چهارشنبه
1,250,000 تومان
31 خرداد
پنج‌شنبه
1,250,000 تومان
1 تیر
جمعه
1,250,000 تومان
2 تیر
شنبه
1,250,000 تومان
3 تیر
یکشنبه
1,250,000 تومان
4 تیر
دوشنبه
1,250,000 تومان
5 تیر
سه‌شنبه
1,250,000 تومان
6 تیر
چهارشنبه
1,250,000 تومان
7 تیر
پنج‌شنبه
1,250,000 تومان
8 تیر
جمعه
1,250,000 تومان
9 تیر
شنبه
1,250,000 تومان
اتاق سه تخته(دبل+سینگل) درجه 1
اقامت 24
1,250,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
30 خرداد
چهارشنبه
1,250,000 تومان
31 خرداد
پنج‌شنبه
1,250,000 تومان
1 تیر
جمعه
1,250,000 تومان
2 تیر
شنبه
1,250,000 تومان
3 تیر
یکشنبه
1,250,000 تومان
4 تیر
دوشنبه
1,250,000 تومان
5 تیر
سه‌شنبه
1,250,000 تومان
6 تیر
چهارشنبه
1,250,000 تومان
7 تیر
پنج‌شنبه
1,250,000 تومان
8 تیر
جمعه
1,250,000 تومان
9 تیر
شنبه
1,250,000 تومان
اتاق سه تخته سینگل درجه 2
اقامت 24
2,030,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
30 خرداد
چهارشنبه
2,030,000 تومان
31 خرداد
پنج‌شنبه
تکمیل ظرفیت
1 تیر
جمعه
تکمیل ظرفیت
2 تیر
شنبه
2,030,000 تومان
3 تیر
یکشنبه
2,030,000 تومان
4 تیر
دوشنبه
2,030,000 تومان
5 تیر
سه‌شنبه
2,030,000 تومان
6 تیر
چهارشنبه
2,030,000 تومان
7 تیر
پنج‌شنبه
2,030,000 تومان
8 تیر
جمعه
2,030,000 تومان
9 تیر
شنبه
2,030,000 تومان
اتاق سه تخته سینگل درجه 1
اقامت 24
2,270,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
30 خرداد
چهارشنبه
2,270,000 تومان
31 خرداد
پنج‌شنبه
2,270,000 تومان
1 تیر
جمعه
2,270,000 تومان
2 تیر
شنبه
2,270,000 تومان
3 تیر
یکشنبه
2,270,000 تومان
4 تیر
دوشنبه
2,270,000 تومان
5 تیر
سه‌شنبه
2,270,000 تومان
6 تیر
چهارشنبه
2,270,000 تومان
7 تیر
پنج‌شنبه
2,270,000 تومان
8 تیر
جمعه
2,270,000 تومان
9 تیر
شنبه
2,270,000 تومان
ظرفیت 4 نفر

اتاق چهار تخته(سینگل) درجه 2
اقامت 24
1,250,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
30 خرداد
چهارشنبه
1,250,000 تومان
31 خرداد
پنج‌شنبه
1,250,000 تومان
1 تیر
جمعه
1,250,000 تومان
2 تیر
شنبه
1,250,000 تومان
3 تیر
یکشنبه
1,250,000 تومان
4 تیر
دوشنبه
1,250,000 تومان
5 تیر
سه‌شنبه
1,250,000 تومان
6 تیر
چهارشنبه
1,250,000 تومان
7 تیر
پنج‌شنبه
1,250,000 تومان
8 تیر
جمعه
1,250,000 تومان
9 تیر
شنبه
1,250,000 تومان
اتاق چهار تخته(سینگل) درجه 2
اقامت 24
1,250,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
30 خرداد
چهارشنبه
1,250,000 تومان
31 خرداد
پنج‌شنبه
1,250,000 تومان
1 تیر
جمعه
1,250,000 تومان
2 تیر
شنبه
1,250,000 تومان
3 تیر
یکشنبه
1,250,000 تومان
4 تیر
دوشنبه
1,250,000 تومان
5 تیر
سه‌شنبه
1,250,000 تومان
6 تیر
چهارشنبه
1,250,000 تومان
7 تیر
پنج‌شنبه
1,250,000 تومان
8 تیر
جمعه
1,250,000 تومان
9 تیر
شنبه
1,250,000 تومان
اتاق چهار تخته(سینگل) درجه 1
اقامت 24
1,500,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
30 خرداد
چهارشنبه
1,500,000 تومان
31 خرداد
پنج‌شنبه
1,500,000 تومان
1 تیر
جمعه
1,500,000 تومان
2 تیر
شنبه
1,500,000 تومان
3 تیر
یکشنبه
1,500,000 تومان
4 تیر
دوشنبه
1,500,000 تومان
5 تیر
سه‌شنبه
1,500,000 تومان
6 تیر
چهارشنبه
1,500,000 تومان
7 تیر
پنج‌شنبه
1,500,000 تومان
8 تیر
جمعه
1,500,000 تومان
9 تیر
شنبه
1,500,000 تومان
اتاق چهار تخته(سینگل) درجه 1
اقامت 24
1,500,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
30 خرداد
چهارشنبه
1,500,000 تومان
31 خرداد
پنج‌شنبه
1,500,000 تومان
1 تیر
جمعه
1,500,000 تومان
2 تیر
شنبه
1,500,000 تومان
3 تیر
یکشنبه
1,500,000 تومان
4 تیر
دوشنبه
1,500,000 تومان
5 تیر
سه‌شنبه
1,500,000 تومان
6 تیر
چهارشنبه
1,500,000 تومان
7 تیر
پنج‌شنبه
1,500,000 تومان
8 تیر
جمعه
1,500,000 تومان
9 تیر
شنبه
1,500,000 تومان
اتاق چهار تخته(سینگل) درجه 2
اقامت 24
2,600,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
30 خرداد
چهارشنبه
2,600,000 تومان
31 خرداد
پنج‌شنبه
2,600,000 تومان
1 تیر
جمعه
2,600,000 تومان
2 تیر
شنبه
2,600,000 تومان
3 تیر
یکشنبه
2,600,000 تومان
4 تیر
دوشنبه
2,600,000 تومان
5 تیر
سه‌شنبه
2,600,000 تومان
6 تیر
چهارشنبه
2,600,000 تومان
7 تیر
پنج‌شنبه
2,600,000 تومان
8 تیر
جمعه
2,600,000 تومان
9 تیر
شنبه
2,600,000 تومان
اتاق چهار تخته(سینگل) درجه 1
اقامت 24
2,870,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
30 خرداد
چهارشنبه
2,870,000 تومان
31 خرداد
پنج‌شنبه
2,870,000 تومان
1 تیر
جمعه
2,870,000 تومان
2 تیر
شنبه
2,870,000 تومان
3 تیر
یکشنبه
2,870,000 تومان
4 تیر
دوشنبه
2,870,000 تومان
5 تیر
سه‌شنبه
2,870,000 تومان
6 تیر
چهارشنبه
2,870,000 تومان
7 تیر
پنج‌شنبه
2,870,000 تومان
8 تیر
جمعه
2,870,000 تومان
9 تیر
شنبه
2,870,000 تومان
ظرفیت 5 نفر

اتاق پنج تخته(سینگل) درجه2
اقامت 24
1,500,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
30 خرداد
چهارشنبه
1,500,000 تومان
31 خرداد
پنج‌شنبه
1,500,000 تومان
1 تیر
جمعه
1,500,000 تومان
2 تیر
شنبه
1,500,000 تومان
3 تیر
یکشنبه
1,500,000 تومان
4 تیر
دوشنبه
1,500,000 تومان
5 تیر
سه‌شنبه
1,500,000 تومان
6 تیر
چهارشنبه
1,500,000 تومان
7 تیر
پنج‌شنبه
1,500,000 تومان
8 تیر
جمعه
1,500,000 تومان
9 تیر
شنبه
1,500,000 تومان
اتاق پنج تخته(سینگل) درجه2
اقامت 24
1,500,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
30 خرداد
چهارشنبه
1,500,000 تومان
31 خرداد
پنج‌شنبه
1,500,000 تومان
1 تیر
جمعه
1,500,000 تومان
2 تیر
شنبه
1,500,000 تومان
3 تیر
یکشنبه
1,500,000 تومان
4 تیر
دوشنبه
1,500,000 تومان
5 تیر
سه‌شنبه
1,500,000 تومان
6 تیر
چهارشنبه
1,500,000 تومان
7 تیر
پنج‌شنبه
1,500,000 تومان
8 تیر
جمعه
1,500,000 تومان
9 تیر
شنبه
1,500,000 تومان
اتاق پنج تخته(سینگل+دو تا دبل) درجه 1
اقامت 24
1,750,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
30 خرداد
چهارشنبه
1,750,000 تومان
31 خرداد
پنج‌شنبه
1,750,000 تومان
1 تیر
جمعه
1,750,000 تومان
2 تیر
شنبه
1,750,000 تومان
3 تیر
یکشنبه
1,750,000 تومان
4 تیر
دوشنبه
1,750,000 تومان
5 تیر
سه‌شنبه
1,750,000 تومان
6 تیر
چهارشنبه
1,750,000 تومان
7 تیر
پنج‌شنبه
1,750,000 تومان
8 تیر
جمعه
1,750,000 تومان
9 تیر
شنبه
1,750,000 تومان
اتاق پنج تخته(سینگل+دو تا دبل) درجه 1
اقامت 24
1,750,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
30 خرداد
چهارشنبه
1,750,000 تومان
31 خرداد
پنج‌شنبه
1,750,000 تومان
1 تیر
جمعه
1,750,000 تومان
2 تیر
شنبه
1,750,000 تومان
3 تیر
یکشنبه
1,750,000 تومان
4 تیر
دوشنبه
1,750,000 تومان
5 تیر
سه‌شنبه
1,750,000 تومان
6 تیر
چهارشنبه
1,750,000 تومان
7 تیر
پنج‌شنبه
1,750,000 تومان
8 تیر
جمعه
1,750,000 تومان
9 تیر
شنبه
1,750,000 تومان
اتاق پنج تخته(سینگل) درجه 1
اقامت 24
1,750,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
30 خرداد
چهارشنبه
1,750,000 تومان
31 خرداد
پنج‌شنبه
1,750,000 تومان
1 تیر
جمعه
1,750,000 تومان
2 تیر
شنبه
1,750,000 تومان
3 تیر
یکشنبه
1,750,000 تومان
4 تیر
دوشنبه
1,750,000 تومان
5 تیر
سه‌شنبه
1,750,000 تومان
6 تیر
چهارشنبه
1,750,000 تومان
7 تیر
پنج‌شنبه
1,750,000 تومان
8 تیر
جمعه
1,750,000 تومان
9 تیر
شنبه
1,750,000 تومان
اتاق پنج تخته(سینگل) درجه2
اقامت 24
3,180,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
30 خرداد
چهارشنبه
3,180,000 تومان
31 خرداد
پنج‌شنبه
3,180,000 تومان
1 تیر
جمعه
3,180,000 تومان
2 تیر
شنبه
3,180,000 تومان
3 تیر
یکشنبه
3,180,000 تومان
4 تیر
دوشنبه
3,180,000 تومان
5 تیر
سه‌شنبه
3,180,000 تومان
6 تیر
چهارشنبه
3,180,000 تومان
7 تیر
پنج‌شنبه
3,180,000 تومان
8 تیر
جمعه
3,180,000 تومان
9 تیر
شنبه
3,180,000 تومان
اتاق پنج تخته(سینگل+دو تا دبل) درجه 1
اقامت 24
3,400,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
30 خرداد
چهارشنبه
3,400,000 تومان
31 خرداد
پنج‌شنبه
3,400,000 تومان
1 تیر
جمعه
3,400,000 تومان
2 تیر
شنبه
3,400,000 تومان
3 تیر
یکشنبه
3,400,000 تومان
4 تیر
دوشنبه
3,400,000 تومان
5 تیر
سه‌شنبه
3,400,000 تومان
6 تیر
چهارشنبه
3,400,000 تومان
7 تیر
پنج‌شنبه
3,400,000 تومان
8 تیر
جمعه
3,400,000 تومان
9 تیر
شنبه
3,400,000 تومان

امکانات اتاق های هتل کهکشان سیرجان

تلویزیون
یخچال
آسانسور
نمازخانه
اعلام حریق
تاکسی سرویس
سیستم تهویه مطبوع
اتاق چمدان
دستگاه واکس کفش
فتوکپی
سرویس بهداشتی ایرانی
سرویس فرنگی
تالار عروسی
پاركينگ
اينترنت در لابی
روم سرويس
خدمات خانه داری
آژانس مسافرتی
اينترنت در اتاق
تبديل ارز
خشکشویی (لاندری)
دستگاه خودپرداز
صندوق امانات
پارکینگ
استخر
سونا
رستوران
جعبه کمک های اولیه
ماساژ
امکان شارژ وسایل الکترونیکی
خدمات تور
روزنامه
فضای سبز
سالن ورزشی
تلفن
پارکینگ روباز
اینترنت رایگان و محدود در لابی
پله اضطراری
اتاق بازی
لابی
اتاق سیگار
مرکز خرید
اینترنت
آرایشگاه
فروشگاه
اینترنت در قسمت لابی
حمام
سرویس روزانه اتاق
سیستم بیدارباش مرکزی (WakeupCall)
کپسول آتش نشانی
خدمات برای معلولین
کافی نت
مینی بار رایگان
صبحانه رایگان
وسایل بدنسازی
كافی شاپ
سالن صبحانه خوری
فكس
تلفن در لابی
پرینتر
زنگ هشدار
ترانسفر رفت با هزینه
ترانسفر برگشت با هزینه
پذیرش 24 ساعته
شبکه پخش فیلم
تلویزیون در لابی
اتاق تلفن (اپراتور)
گیم نت
پارک کودک
زمین ورزشی
تلويزيون LCD در لابی
رستوران بام
خدمات تهيه بليط
خدمات بیدار باش
مینی بار با هزینه
روم سرويس 24 ساعته
كتابخانه
آتلیه
خدمات CIP (تشریفات ویژه)
کرایه اتومبیل (بدون راننده)
چايخانه سنتی
جكوزی
خدمات باربري
کپسول آتشنشانی در راهرو
خدمات پزشكي
سالن بيليارد
زمين تنيس
گشت نیم روزی
بازی ویدئویی
سرویس حرم
پرداخت ویزا و مسترکارت
خدمات نگهداری کودک
اینترنت با سرعت بالا
سالن جشن و مراسم و عروسی
پارکینگ در اطراف هتل
پارکینگ در هتل
اینترنت بی سیم
تلویزیون lcd
پنجره
کپسول آتش‌نشانی در لابی
Business Center
صندوق امانات
لابی
تلويزيون در لابی
مبل
ميز
خدمات بيدار باش
فكس
نمای کوچه
نمای خیابان
نمای رو به حیاط
سالن صبحانه خوری
پذيرش 24 ساعته
تالار عروسی
رخت آویز
یخچال
حوله
دمپایی
تلفن
حمام

آدرس هتل کهکشان سیرجان روی نقشه

مشاهده اقامتگاه بر روی نقشه

نظرات کاربران برای هتل کهکشان سیرجان

(38 نظر)
باید با توجه به دو ستاره و هزینه بسیار کمی که میگیرن نظر داد
یا توجه به قیمت خوب بود رفتار پرسنل خوب فقط اتاق بوی سیگار میداد
اتاقهایی که به ما دادن هنوز بازسازی نشده بودند و حتی موکت هم ندارند و خیلی ظاهر مناسبی نداشتند. لوازم خواب خوب بود. سر و صدای کافه کنار این هتل باعث شد بد خواب بشیم و با تماس با پلیس در نهایت حل شد.
در كل نسبت به قيمت خوب بود
من دو شب در اتاقهای درجه یک بودم بد نیست برای بک شب خوابیدن. صبحانه بسیار ساده و البته رعایت بهداشت خدمه سالن صبحانه ضعیفه.در کل از یزد تا بندرعباس، سیرجان تنها شهر قابل ماندن برای استراحت هست و گزینه دیگه ای ندارید.با توجه به قیمت و محدودیت انتخاب برای یک شب توصیه میشود
من مثلا اتاق درجه ۱ رو انتخاب کردم ولی اینقدر تخت و ملحفه کثیف بود که گفتم بیان عوض کنن جالبه قیمتش هم گرونه
با درود .. اتاق ها بسیار عالی و کیفیت خوب .. اما باید به فضا سازی رسیدگی بیشتر شود برخورد پرسنل عالی و مناسب ... در کل با توجه به 2 ستاره بوده دارای شرایط خوب و مناسبی می باشد ....
نقاط قوت:
سکوت ، پرسنل معدب ،
نقاط ضعف:
سکوت ، پرسنل معدب ،
در کل هتل کهکشان بعنوان یک هتل دو ستاره بعلت نزدیکی به محل کار من ممکن است باز مورد انتخاب من باشد امیدوارم در نوبت بعدی با اصلاح نقاط ضعف هتل در جهت رفاه مسافرین قدم مثبتی برداشته شود
نقاط قوت:
با توجه به قیمت ، کیفیت و تمیزی عالی بوده
نقاط ضعف:
با توجه به قیمت ، کیفیت و تمیزی عالی بوده
نقاط قوت:
قیمتش نسبت به هتل های دیگه این شهر خوبه صبحانه اش خوبه نسبتاً تمیزه
نقاط ضعف:
قیمتش نسبت به هتل های دیگه این شهر خوبه صبحانه اش خوبه نسبتاً تمیزه
در کل هتل خوبیه ما هر بار بریم بندرعباس توقفگاه امون این هتله
نقاط قوت:
تمیز بود کارکنان خوشروبودن
نقاط ضعف:
تمیز بود کارکنان خوشروبودن
نقاط قوت:
بسیار تمیز بود
نقاط ضعف:
بسیار تمیز بود
نقاط قوت:
خوش رویی و پذیرایی
نقاط ضعف:
خوش رویی و پذیرایی
خوب و خوش برخورد بودن ولی در کل از شب تا صبح صدای چکه کردن رادیات کلافمون کرده بود هی ظرفی که زیر رادیات گذاشته بودین پر میشد مجبور می‌شدیم هی خالی کنیم 😒😒😒☹️
ما یک شب اقامت داشتیم خب میتونم بگم من vip تازه باز سازی شده‌اش رو گرفته بودم بازم یک هتل معمولی بود، کولر گازیش خراب بود. درکل برای یک شب که فقط بخوای چند ساعت استراحت بین راهی داشته باشی قابل تحمله. هنگام صرف صبحانه ظروف خوب شسته نشده و چرب بود و اخلاق پرسنل رستوران ضعیف بود
وسایل اتاقهاخیلی خوب بود اما به فضا سازی و دکوراسیون نیاز داره در مجموع راضی هستم
تمیز نبود توالت فقط فرنگی خراب بود
پارکینگ و صبحونه خوب بود ، واحد ما هم امکانات مورد نیاز مثل یخچال و چای ساز و ظروف و ... داشت ولی برخلاف ظاهر بیرونی هتل که نو شده بود داخل واحد خیلی فرسوده و قدیمی بود . پیشنهاد : ما خواستیم غذا داغ کنیم راهنمایی کردند در طبقه اول رفتیم که خیلی کثیف و مخوف بود ! درحالی که طبقه همکف آشپزخانه مجهز و خیلی تمیزی داشت . لذا پیشنهاد می شود در صورتی که تالار مهمان ندارد از آشپزخانه همکف برای مسافران استفاده شود . در مجموع به نسبت قیمت ارزنده بود *
نسبت به قیمت، خوب بود!
ضعیف ترين هتلي كه تا به الان رفتم
این هتل با وجود ساختمان نسبتا قدیمی خدمات خوبی ارائه میده ما در اتاق های نوسازی شدش اقامت داشتیم که بسیار بزرگ و تمیز بود.ملحفه ها هم بسیار تمیز بود صبحانه هتل ، هم شامل صبحانه سرد بود هم گرم که پرسنل به هر مقداری میخواستیم درست میکردن. درکل با توجه به قیمت هتل خوبیه
پرسنل مودب صبحانه و نظافت اتاق ها نسبت به هزینه کاملا قابل قبول پارکینگ
اتاقهای درجه دو فاجعه است به هیچ وجه قابل استفاده نیست اما اتاق های درجه یک قابل قبول است لابی هتل و راهرو ها بیشتر شبیه مسافرخانه می باشد فقط برای استراحت بین راهی توصیه می کنم . صبحانه هم که فقط نون و پنیر .
اتاقهای درجه یک خوبند صبحانه هم قابل قبول
با توجه به اینکه نمای خارجی و موقعیت بیرون هتل بسیار زیبا و بینظیره لذا اگه به همین نسبت داخل هتل و اتاقها و فضاهای داخلی رو بهش رسیدگی کنیدعالیست قطعا بهترین هتل سیرجان خواهد بود سیستم مدیریت و مهمانداران بسیار مودب و عالی بودن بنده به نوبه خودم از همگی تشکر میکنم .
کارکنان مودب، اطاق ها دلنشین
براي كسي كه قصد استراحت بين راه را داره. بد نبودنماي بيرونش خيلي شيك حتي محوطه ولي اتاق ها از مسافر خونه هم پايين تر. اصلا سالن صبحانه خوري خوب نبود. ارامش نداشتم
خوبه
بسیار ضعیف بود. متاسفانه هتل ها پر شده بودند و مجبور شدم به خاطر اینکه تو مسیرم بود رزرو کنم. با هیچی مشکلی ندارم، کلا با همه چی کنار میام حتی با کثیفی، ولی اینجا دیگه خیلی کثیف بود.
سرویس بهداشتی اشکالات اساسی دارد ( شیر توالت فرنگی پشت سر نصب شده است در صورتی که می بایست در مقابل یا کنار شما باشد) در کل منظور از بازسازی فقط رنگ آمیزی راهروها بوده و داخل اتاقها نیاز به مرمت بیشتری دارد. فردی که در ابتدا میهمان را پذیرش میکند باید با برخورد مناسب تری از او استقبال کند و جای خالی آموزشهای هتلی علی الخصوص در نحوه برخورد با میهمان بسیار احساس می شد. درخواست یک عدد پتو و ملحفه اضافی بنده از طرف هتل انجام نشد و ضمن برخورد نامناسب گفته شد شما اتاق دو تخته رزرو کرده اید (در صورتی که دختر سه ساله من در این سفر همراه ما بود)
اتاق یک تخته درجه سه رزرو کردم که امکانات کاملی نداشت .
برای خواب اتاق سه تخته خوبی داره و شیکاینترنت بد و رستوران هم نداره و صبحانه معمولی
هتل کهکشان بی ستاره
همه چیز در ظاهر این هتل قدیمی است غیر از وای فای سشوار تلویزیون و چای ساز! اما برای من حس نوستالژیکی داشت. پرسنل خوش برخوردند. با اینکه من در اتاق درجه 3 ساکن شدم وجود سشوار و سرویس چای برای من جالب بود و همه چیز با اینکه قدیمی است تمیز است. در راهرو ما یک آشپزخانه قدیمی هم بود که من توانستم تخم مرغ آب پز کنم. من هم در سفر رفت و هم برگشت یک شب در این هتل اقامت داشتم. اما از همه جالب تر مردی بود که مسئول پذیرش شب بود. من از اخلاقش خوشم آمد. صبحانه هم در حد یک هتل 2 ستاره قابل قبول بود
به هیچ عنوان اقامت در این هتل را به کسی توصیه نمی کنم.
هتل از لحاظ امکانات و خدمات پایین بود .سیستم گرمایشی به درستی کار نمیرد و اصلا راضی نبودم از اقامتم
این هتل نسبت به قیمتی که داشت متوسط بود.
از هر نظر خیلی عالی و فوق العاده بود اصلا بهش نمیخوره دوستاره باشه کیفیت خوبی داشت و قیمت مناسب
هتل کهکشان از نظر امکانات و فضای داخلی حس آرامش خوبی به من دست نداد . فضای کاملا بسته و اتاق نامناسب و بی روح . ولی کارکنان بسیار مهربون و با اخلاق جای بسی خوشحالی و امیدواری دارد .
برای ثبت نظر باید وارد شوید یا ثبت نام کنید.

پرسش و پاسخ درباره هتل کهکشان سیرجان

مهمانان هتل کهکشان سیرجان در سایت‌های مختلف چه نظراتی نوشته‌اند؟

همه نظرات مهمانان هتل کهکشان سیرجان از تمامی سایت‌های رزرواسیون را در مورد امکانات هتل، کیفیت خدمات، برخورد کارکنان، مزایا و معایب هتل در سایت سلطان سفر مشاهده کنید. برای مشاهده نظرات کلیک کنید.

کدام سایت ارزانترین قیمت را ارائه می‌دهد؟

سلطان سفر با مقایسه قیمت هتل کهکشان سیرجان بر روی سایت‌های مختلف از جمله اسنپ تریپ، اقامت24، جاباما، هتل یار و ده‌ها سایت دیگر، ارزان‌ترین قیمت را به شما پیشنهاد می‌دهد. برای مقایسه قیمت و رزرو هتل کلیک کنید.

همه عکس‌ها و امکانات هتل کهکشان سیرجان رو کجا می‌تونم ببینم؟

سلطان سفر مجموعه‌ای کامل از تصاویر و امکانات هتل کهکشان سیرجان را از همه سایت‌های معتبر رزرو گردآوری کرده است. برای مشاهده کلیک کنید.