هتل سنتی طبیب شوشتری شوشتر

شوشتر، چهارراه امام خمینی (ره)، کوچه سنگفرش
3.7
امتیاز کاربران
30
نظرات کاربران

معرفی هتل سنتی طبیب شوشتری شوشتر

مقایسه و رزرو اتاق

رزرو هتل سنتی طبیب شوشتری شوشتر

ظرفیت 1 نفر

یک تخته توبیرونی
اسنپ تریپ
281,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
25 مرداد
سه شنبه
281,000
تومان
26 مرداد
چهارشنبه
281,000
تومان
27 مرداد
پنجشنبه
281,000
تومان
28 مرداد
جمعه
281,000
تومان
29 مرداد
شنبه
281,000
تومان
30 مرداد
یکشنبه
281,000
تومان
31 مرداد
دوشنبه
281,000
تومان
1 شهریور
سه شنبه
281,000
تومان
2 شهریور
چهارشنبه
281,000
تومان
3 شهریور
پنجشنبه
281,000
تومان
4 شهریور
جمعه
281,000
تومان
اتاق دو تخته برای یک نفر
ایران هتل آنلاین
281,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
25 مرداد
سه شنبه
281,000
تومان
26 مرداد
چهارشنبه
281,000
تومان
27 مرداد
پنجشنبه
281,000
تومان
28 مرداد
جمعه
281,000
تومان
29 مرداد
شنبه
281,000
تومان
30 مرداد
یکشنبه
281,000
تومان
31 مرداد
دوشنبه
281,000
تومان
1 شهریور
سه شنبه
281,000
تومان
2 شهریور
چهارشنبه
281,000
تومان
3 شهریور
پنجشنبه
281,000
تومان
4 شهریور
جمعه
281,000
تومان
اتاق دوتخته برای یک نفر
اقامت 24
290,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
25 مرداد
سه شنبه
290,000
تومان
26 مرداد
چهارشنبه
290,000
تومان
27 مرداد
پنجشنبه
290,000
تومان
28 مرداد
جمعه
290,000
تومان
29 مرداد
شنبه
290,000
تومان
30 مرداد
یکشنبه
290,000
تومان
31 مرداد
دوشنبه
290,000
تومان
1 شهریور
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
2 شهریور
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
3 شهریور
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
4 شهریور
جمعه
ظرفیت تکمیل
اتاق یک تخته
هتل یار
296,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
25 مرداد
سه شنبه
296,000
تومان
26 مرداد
چهارشنبه
296,000
تومان
27 مرداد
پنجشنبه
296,000
تومان
28 مرداد
جمعه
296,000
تومان
29 مرداد
شنبه
296,000
تومان
30 مرداد
یکشنبه
296,000
تومان
31 مرداد
دوشنبه
296,000
تومان
1 شهریور
سه شنبه
296,000
تومان
2 شهریور
چهارشنبه
296,000
تومان
3 شهریور
پنجشنبه
296,000
تومان
4 شهریور
جمعه
296,000
تومان
ظرفیت 2 نفر

اتاق دو تخته دورومی
اقامت 24
450,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
25 مرداد
سه شنبه
450,000
تومان
26 مرداد
چهارشنبه
450,000
تومان
27 مرداد
پنجشنبه
450,000
تومان
28 مرداد
جمعه
450,000
تومان
29 مرداد
شنبه
450,000
تومان
30 مرداد
یکشنبه
450,000
تومان
31 مرداد
دوشنبه
450,000
تومان
1 شهریور
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
2 شهریور
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
3 شهریور
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
4 شهریور
جمعه
ظرفیت تکمیل
اتاق دور رومی برای دو نفر
ایران هتل آنلاین
450,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
25 مرداد
سه شنبه
450,000
تومان
26 مرداد
چهارشنبه
450,000
تومان
27 مرداد
پنجشنبه
450,000
تومان
28 مرداد
جمعه
450,000
تومان
29 مرداد
شنبه
450,000
تومان
30 مرداد
یکشنبه
450,000
تومان
31 مرداد
دوشنبه
450,000
تومان
1 شهریور
سه شنبه
453,000
تومان
2 شهریور
چهارشنبه
453,000
تومان
3 شهریور
پنجشنبه
453,000
تومان
4 شهریور
جمعه
453,000
تومان
دو تخته دابل دور رومی بدون پنجره
اسنپ تریپ
453,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
25 مرداد
سه شنبه
453,000
تومان
26 مرداد
چهارشنبه
453,000
تومان
27 مرداد
پنجشنبه
453,000
تومان
28 مرداد
جمعه
453,000
تومان
29 مرداد
شنبه
453,000
تومان
30 مرداد
یکشنبه
453,000
تومان
31 مرداد
دوشنبه
453,000
تومان
1 شهریور
سه شنبه
453,000
تومان
2 شهریور
چهارشنبه
453,000
تومان
3 شهریور
پنجشنبه
453,000
تومان
4 شهریور
جمعه
453,000
تومان
دو تخته دور رومی
هتل یار
457,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
25 مرداد
سه شنبه
457,000
تومان
26 مرداد
چهارشنبه
457,000
تومان
27 مرداد
پنجشنبه
457,000
تومان
28 مرداد
جمعه
457,000
تومان
29 مرداد
شنبه
457,000
تومان
30 مرداد
یکشنبه
457,000
تومان
31 مرداد
دوشنبه
457,000
تومان
1 شهریور
سه شنبه
457,000
تومان
2 شهریور
چهارشنبه
457,000
تومان
3 شهریور
پنجشنبه
457,000
تومان
4 شهریور
جمعه
457,000
تومان
اتاق تنبی برای دو نفر
ایران هتل آنلاین
480,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
25 مرداد
سه شنبه
480,000
تومان
26 مرداد
چهارشنبه
480,000
تومان
27 مرداد
پنجشنبه
480,000
تومان
28 مرداد
جمعه
480,000
تومان
29 مرداد
شنبه
480,000
تومان
30 مرداد
یکشنبه
480,000
تومان
31 مرداد
دوشنبه
480,000
تومان
1 شهریور
سه شنبه
484,000
تومان
2 شهریور
چهارشنبه
484,000
تومان
3 شهریور
پنجشنبه
484,000
تومان
4 شهریور
جمعه
484,000
تومان
اتاق دو تخته تنبی
اقامت 24
480,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
25 مرداد
سه شنبه
480,000
تومان
26 مرداد
چهارشنبه
480,000
تومان
27 مرداد
پنجشنبه
480,000
تومان
28 مرداد
جمعه
480,000
تومان
29 مرداد
شنبه
480,000
تومان
30 مرداد
یکشنبه
480,000
تومان
31 مرداد
دوشنبه
480,000
تومان
1 شهریور
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
2 شهریور
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
3 شهریور
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
4 شهریور
جمعه
ظرفیت تکمیل
اتاق دو تخته باباحاجی
اقامت 24
480,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
25 مرداد
سه شنبه
480,000
تومان
26 مرداد
چهارشنبه
480,000
تومان
27 مرداد
پنجشنبه
480,000
تومان
28 مرداد
جمعه
480,000
تومان
29 مرداد
شنبه
480,000
تومان
30 مرداد
یکشنبه
480,000
تومان
31 مرداد
دوشنبه
480,000
تومان
1 شهریور
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
2 شهریور
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
3 شهریور
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
4 شهریور
جمعه
ظرفیت تکمیل
اتاق بابا حاجی برای دو نفر
ایران هتل آنلاین
480,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
25 مرداد
سه شنبه
480,000
تومان
26 مرداد
چهارشنبه
480,000
تومان
27 مرداد
پنجشنبه
480,000
تومان
28 مرداد
جمعه
480,000
تومان
29 مرداد
شنبه
480,000
تومان
30 مرداد
یکشنبه
480,000
تومان
31 مرداد
دوشنبه
480,000
تومان
1 شهریور
سه شنبه
484,000
تومان
2 شهریور
چهارشنبه
484,000
تومان
3 شهریور
پنجشنبه
484,000
تومان
4 شهریور
جمعه
484,000
تومان
دو تخته تویین تنبی بدون پنجره
اسنپ تریپ
484,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
25 مرداد
سه شنبه
484,000
تومان
26 مرداد
چهارشنبه
484,000
تومان
27 مرداد
پنجشنبه
484,000
تومان
28 مرداد
جمعه
484,000
تومان
29 مرداد
شنبه
ظرفیت تکمیل
30 مرداد
یکشنبه
484,000
تومان
31 مرداد
دوشنبه
484,000
تومان
1 شهریور
سه شنبه
484,000
تومان
2 شهریور
چهارشنبه
484,000
تومان
3 شهریور
پنجشنبه
484,000
تومان
4 شهریور
جمعه
ظرفیت تکمیل
دو تخته تویین بابا حاجی بدون پنجره
اسنپ تریپ
484,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
25 مرداد
سه شنبه
484,000
تومان
26 مرداد
چهارشنبه
484,000
تومان
27 مرداد
پنجشنبه
484,000
تومان
28 مرداد
جمعه
484,000
تومان
29 مرداد
شنبه
484,000
تومان
30 مرداد
یکشنبه
484,000
تومان
31 مرداد
دوشنبه
484,000
تومان
1 شهریور
سه شنبه
484,000
تومان
2 شهریور
چهارشنبه
484,000
تومان
3 شهریور
پنجشنبه
484,000
تومان
4 شهریور
جمعه
ظرفیت تکمیل
دو تخته باباحاجی
هتل یار
486,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
25 مرداد
سه شنبه
486,000
تومان
26 مرداد
چهارشنبه
486,000
تومان
27 مرداد
پنجشنبه
486,000
تومان
28 مرداد
جمعه
486,000
تومان
29 مرداد
شنبه
486,000
تومان
30 مرداد
یکشنبه
486,000
تومان
31 مرداد
دوشنبه
486,000
تومان
1 شهریور
سه شنبه
486,000
تومان
2 شهریور
چهارشنبه
486,000
تومان
3 شهریور
پنجشنبه
486,000
تومان
4 شهریور
جمعه
486,000
تومان
دو تخته تنبی
هتل یار
486,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
25 مرداد
سه شنبه
486,000
تومان
26 مرداد
چهارشنبه
486,000
تومان
27 مرداد
پنجشنبه
486,000
تومان
28 مرداد
جمعه
486,000
تومان
29 مرداد
شنبه
486,000
تومان
30 مرداد
یکشنبه
486,000
تومان
31 مرداد
دوشنبه
486,000
تومان
1 شهریور
سه شنبه
486,000
تومان
2 شهریور
چهارشنبه
486,000
تومان
3 شهریور
پنجشنبه
486,000
تومان
4 شهریور
جمعه
486,000
تومان
دوتخته دور رومی
علاءالدین
500,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
25 مرداد
سه شنبه
500,000
تومان
26 مرداد
چهارشنبه
500,000
تومان
27 مرداد
پنجشنبه
500,000
تومان
28 مرداد
جمعه
500,000
تومان
29 مرداد
شنبه
500,000
تومان
30 مرداد
یکشنبه
500,000
تومان
31 مرداد
دوشنبه
500,000
تومان
1 شهریور
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
2 شهریور
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
3 شهریور
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
4 شهریور
جمعه
ظرفیت تکمیل
دوتخته تنبی
علاءالدین
540,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
25 مرداد
سه شنبه
540,000
تومان
26 مرداد
چهارشنبه
540,000
تومان
27 مرداد
پنجشنبه
540,000
تومان
28 مرداد
جمعه
540,000
تومان
29 مرداد
شنبه
540,000
تومان
30 مرداد
یکشنبه
540,000
تومان
31 مرداد
دوشنبه
540,000
تومان
1 شهریور
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
2 شهریور
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
3 شهریور
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
4 شهریور
جمعه
ظرفیت تکمیل
دوتخته بابا حاجی
علاءالدین
540,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
25 مرداد
سه شنبه
540,000
تومان
26 مرداد
چهارشنبه
540,000
تومان
27 مرداد
پنجشنبه
540,000
تومان
28 مرداد
جمعه
540,000
تومان
29 مرداد
شنبه
540,000
تومان
30 مرداد
یکشنبه
540,000
تومان
31 مرداد
دوشنبه
540,000
تومان
1 شهریور
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
2 شهریور
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
3 شهریور
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
4 شهریور
جمعه
ظرفیت تکمیل
ظرفیت 3 نفر

اتاق سه تخته بیرونی
اقامت 24
630,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
25 مرداد
سه شنبه
630,000
تومان
26 مرداد
چهارشنبه
630,000
تومان
27 مرداد
پنجشنبه
630,000
تومان
28 مرداد
جمعه
630,000
تومان
29 مرداد
شنبه
630,000
تومان
30 مرداد
یکشنبه
630,000
تومان
31 مرداد
دوشنبه
630,000
تومان
1 شهریور
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
2 شهریور
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
3 شهریور
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
4 شهریور
جمعه
ظرفیت تکمیل
اتاق بیرونی برای سه نفر
ایران هتل آنلاین
630,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
25 مرداد
سه شنبه
630,000
تومان
26 مرداد
چهارشنبه
630,000
تومان
27 مرداد
پنجشنبه
630,000
تومان
28 مرداد
جمعه
630,000
تومان
29 مرداد
شنبه
630,000
تومان
30 مرداد
یکشنبه
630,000
تومان
31 مرداد
دوشنبه
630,000
تومان
1 شهریور
سه شنبه
635,000
تومان
2 شهریور
چهارشنبه
635,000
تومان
3 شهریور
پنجشنبه
635,000
تومان
4 شهریور
جمعه
635,000
تومان
سه تخته بیرونی
هتل یار
635,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
25 مرداد
سه شنبه
635,000
تومان
26 مرداد
چهارشنبه
635,000
تومان
27 مرداد
پنجشنبه
635,000
تومان
28 مرداد
جمعه
635,000
تومان
29 مرداد
شنبه
635,000
تومان
30 مرداد
یکشنبه
635,000
تومان
31 مرداد
دوشنبه
635,000
تومان
1 شهریور
سه شنبه
635,000
تومان
2 شهریور
چهارشنبه
635,000
تومان
3 شهریور
پنجشنبه
635,000
تومان
4 شهریور
جمعه
635,000
تومان
سه تخته بیرونی
اسنپ تریپ
638,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
25 مرداد
سه شنبه
638,000
تومان
26 مرداد
چهارشنبه
638,000
تومان
27 مرداد
پنجشنبه
638,000
تومان
28 مرداد
جمعه
638,000
تومان
29 مرداد
شنبه
638,000
تومان
30 مرداد
یکشنبه
638,000
تومان
31 مرداد
دوشنبه
638,000
تومان
1 شهریور
سه شنبه
638,000
تومان
2 شهریور
چهارشنبه
638,000
تومان
3 شهریور
پنجشنبه
638,000
تومان
4 شهریور
جمعه
638,000
تومان
اتاق سه تخته تالار
اقامت 24
670,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
25 مرداد
سه شنبه
670,000
تومان
26 مرداد
چهارشنبه
670,000
تومان
27 مرداد
پنجشنبه
670,000
تومان
28 مرداد
جمعه
670,000
تومان
29 مرداد
شنبه
670,000
تومان
30 مرداد
یکشنبه
670,000
تومان
31 مرداد
دوشنبه
670,000
تومان
1 شهریور
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
2 شهریور
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
3 شهریور
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
4 شهریور
جمعه
ظرفیت تکمیل
اتاق تالار برای سه نفر
ایران هتل آنلاین
676,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
25 مرداد
سه شنبه
676,000
تومان
26 مرداد
چهارشنبه
676,000
تومان
27 مرداد
پنجشنبه
676,000
تومان
28 مرداد
جمعه
676,000
تومان
29 مرداد
شنبه
676,000
تومان
30 مرداد
یکشنبه
676,000
تومان
31 مرداد
دوشنبه
676,000
تومان
1 شهریور
سه شنبه
676,000
تومان
2 شهریور
چهارشنبه
676,000
تومان
3 شهریور
پنجشنبه
676,000
تومان
4 شهریور
جمعه
676,000
تومان
سه تخته تالار
هتل یار
676,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
25 مرداد
سه شنبه
676,000
تومان
26 مرداد
چهارشنبه
676,000
تومان
27 مرداد
پنجشنبه
676,000
تومان
28 مرداد
جمعه
676,000
تومان
29 مرداد
شنبه
676,000
تومان
30 مرداد
یکشنبه
676,000
تومان
31 مرداد
دوشنبه
676,000
تومان
1 شهریور
سه شنبه
676,000
تومان
2 شهریور
چهارشنبه
676,000
تومان
3 شهریور
پنجشنبه
676,000
تومان
4 شهریور
جمعه
676,000
تومان
سه تخته بیرونی
علاءالدین
700,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
25 مرداد
سه شنبه
700,000
تومان
26 مرداد
چهارشنبه
700,000
تومان
27 مرداد
پنجشنبه
700,000
تومان
28 مرداد
جمعه
700,000
تومان
29 مرداد
شنبه
700,000
تومان
30 مرداد
یکشنبه
700,000
تومان
31 مرداد
دوشنبه
700,000
تومان
1 شهریور
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
2 شهریور
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
3 شهریور
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
4 شهریور
جمعه
ظرفیت تکمیل
سه تخته تالار
علاءالدین
740,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
25 مرداد
سه شنبه
740,000
تومان
26 مرداد
چهارشنبه
740,000
تومان
27 مرداد
پنجشنبه
740,000
تومان
28 مرداد
جمعه
740,000
تومان
29 مرداد
شنبه
740,000
تومان
30 مرداد
یکشنبه
740,000
تومان
31 مرداد
دوشنبه
740,000
تومان
1 شهریور
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
2 شهریور
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
3 شهریور
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
4 شهریور
جمعه
ظرفیت تکمیل
سه تخته تالار
اسنپ تریپ
ظرفیت تکمیل
قیمت شب‌های دیگر
25 مرداد
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
26 مرداد
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
27 مرداد
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
28 مرداد
جمعه
ظرفیت تکمیل
29 مرداد
شنبه
ظرفیت تکمیل
30 مرداد
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
31 مرداد
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
1 شهریور
سه شنبه
686,000
تومان
2 شهریور
چهارشنبه
686,000
تومان
3 شهریور
پنجشنبه
686,000
تومان
4 شهریور
جمعه
686,000
تومان
ظرفیت 4 نفر

اتاق چهار تخته شاه نشین
اقامت 24
860,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
25 مرداد
سه شنبه
860,000
تومان
26 مرداد
چهارشنبه
860,000
تومان
27 مرداد
پنجشنبه
860,000
تومان
28 مرداد
جمعه
860,000
تومان
29 مرداد
شنبه
860,000
تومان
30 مرداد
یکشنبه
860,000
تومان
31 مرداد
دوشنبه
860,000
تومان
1 شهریور
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
2 شهریور
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
3 شهریور
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
4 شهریور
جمعه
ظرفیت تکمیل
چهار تخته شاه نشین
هتل یار
866,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
25 مرداد
سه شنبه
866,000
تومان
26 مرداد
چهارشنبه
866,000
تومان
27 مرداد
پنجشنبه
866,000
تومان
28 مرداد
جمعه
866,000
تومان
29 مرداد
شنبه
866,000
تومان
30 مرداد
یکشنبه
866,000
تومان
31 مرداد
دوشنبه
866,000
تومان
1 شهریور
سه شنبه
866,000
تومان
2 شهریور
چهارشنبه
866,000
تومان
3 شهریور
پنجشنبه
866,000
تومان
4 شهریور
جمعه
866,000
تومان
اتاق شاه نشین برای چهار نفر
ایران هتل آنلاین
866,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
25 مرداد
سه شنبه
866,000
تومان
26 مرداد
چهارشنبه
866,000
تومان
27 مرداد
پنجشنبه
866,000
تومان
28 مرداد
جمعه
866,000
تومان
29 مرداد
شنبه
866,000
تومان
30 مرداد
یکشنبه
866,000
تومان
31 مرداد
دوشنبه
866,000
تومان
1 شهریور
سه شنبه
866,000
تومان
2 شهریور
چهارشنبه
866,000
تومان
3 شهریور
پنجشنبه
866,000
تومان
4 شهریور
جمعه
866,000
تومان
چهار تخته شاه نشین
علاءالدین
960,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
25 مرداد
سه شنبه
960,000
تومان
26 مرداد
چهارشنبه
960,000
تومان
27 مرداد
پنجشنبه
960,000
تومان
28 مرداد
جمعه
960,000
تومان
29 مرداد
شنبه
960,000
تومان
30 مرداد
یکشنبه
960,000
تومان
31 مرداد
دوشنبه
960,000
تومان
1 شهریور
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
2 شهریور
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
3 شهریور
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
4 شهریور
جمعه
ظرفیت تکمیل
چهار تخته شاه نشین
اسنپ تریپ
ظرفیت تکمیل
قیمت شب‌های دیگر
25 مرداد
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
26 مرداد
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
27 مرداد
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
28 مرداد
جمعه
888,000
تومان
29 مرداد
شنبه
888,000
تومان
30 مرداد
یکشنبه
888,000
تومان
31 مرداد
دوشنبه
888,000
تومان
1 شهریور
سه شنبه
888,000
تومان
2 شهریور
چهارشنبه
888,000
تومان
3 شهریور
پنجشنبه
888,000
تومان
4 شهریور
جمعه
888,000
تومان
ظرفیت 5 نفر

اتاق دوخونچه پوش برای پنج نفر
ایران هتل آنلاین
920,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
25 مرداد
سه شنبه
920,000
تومان
26 مرداد
چهارشنبه
920,000
تومان
27 مرداد
پنجشنبه
920,000
تومان
28 مرداد
جمعه
920,000
تومان
29 مرداد
شنبه
920,000
تومان
30 مرداد
یکشنبه
920,000
تومان
31 مرداد
دوشنبه
920,000
تومان
1 شهریور
سه شنبه
928,000
تومان
2 شهریور
چهارشنبه
928,000
تومان
3 شهریور
پنجشنبه
928,000
تومان
4 شهریور
جمعه
928,000
تومان
اتاق پنج تخته دو خونچه پوش
اقامت 24
920,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
25 مرداد
سه شنبه
920,000
تومان
26 مرداد
چهارشنبه
920,000
تومان
27 مرداد
پنجشنبه
920,000
تومان
28 مرداد
جمعه
920,000
تومان
29 مرداد
شنبه
920,000
تومان
30 مرداد
یکشنبه
920,000
تومان
31 مرداد
دوشنبه
920,000
تومان
1 شهریور
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
2 شهریور
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
3 شهریور
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
4 شهریور
جمعه
ظرفیت تکمیل
پنج تخته دو خونچه پوش
هتل یار
928,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
25 مرداد
سه شنبه
928,000
تومان
26 مرداد
چهارشنبه
928,000
تومان
27 مرداد
پنجشنبه
928,000
تومان
28 مرداد
جمعه
928,000
تومان
29 مرداد
شنبه
928,000
تومان
30 مرداد
یکشنبه
928,000
تومان
31 مرداد
دوشنبه
928,000
تومان
1 شهریور
سه شنبه
928,000
تومان
2 شهریور
چهارشنبه
928,000
تومان
3 شهریور
پنجشنبه
928,000
تومان
4 شهریور
جمعه
928,000
تومان
پنج تخته دوخونچه پوش
علاءالدین
1,000,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
25 مرداد
سه شنبه
1,000,000
تومان
26 مرداد
چهارشنبه
1,000,000
تومان
27 مرداد
پنجشنبه
1,000,000
تومان
28 مرداد
جمعه
1,000,000
تومان
29 مرداد
شنبه
1,000,000
تومان
30 مرداد
یکشنبه
1,000,000
تومان
31 مرداد
دوشنبه
1,000,000
تومان
1 شهریور
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
2 شهریور
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
3 شهریور
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
4 شهریور
جمعه
ظرفیت تکمیل
پنج تخته دو خونچه پوش VIP بدون پنجره
اسنپ تریپ
ظرفیت تکمیل
قیمت شب‌های دیگر
25 مرداد
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
26 مرداد
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
27 مرداد
پنجشنبه
954,000
تومان
28 مرداد
جمعه
954,000
تومان
29 مرداد
شنبه
954,000
تومان
30 مرداد
یکشنبه
954,000
تومان
31 مرداد
دوشنبه
954,000
تومان
1 شهریور
سه شنبه
954,000
تومان
2 شهریور
چهارشنبه
954,000
تومان
3 شهریور
پنجشنبه
954,000
تومان
4 شهریور
جمعه
954,000
تومان
ظرفیت 6 نفر

اتاق شش تخته غلفه نو
اقامت 24
940,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
25 مرداد