هتل سنتی طبیب شوشتری شوشتر

شوشتر، چهارراه امام خمینی (ره)، کوچه سنگفرش
3.7
امتیاز کاربران
29
نظرات کاربران

مقایسه و رزرو اتاق

رزرو هتل سنتی طبیب شوشتری شوشتر

سنتی طبیب شوشتری-اتاق یک تخته
اتاق یک تخته
علاءالدین
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
4 مهر
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
5 مهر
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
6 مهر
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
7 مهر
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
8 مهر
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
9 مهر
جمعه
ظرفیت تکمیل
10 مهر
شنبه
ظرفیت تکمیل
11 مهر
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
12 مهر
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
13 مهر
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
14 مهر
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
سنتی طبیب شوشتری-اتاق دوتخته (باباحاجی)
اتاق دوتخته (باباحاجی)
اقامت 24
364,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
4 مهر
یکشنبه
364,000
تومان
5 مهر
دوشنبه
364,000
تومان
6 مهر
سه شنبه
364,000
تومان
7 مهر
چهارشنبه
364,000
تومان
8 مهر
پنجشنبه
364,000
تومان
9 مهر
جمعه
364,000
تومان
10 مهر
شنبه
364,000
تومان
11 مهر
یکشنبه
364,000
تومان
12 مهر
دوشنبه
364,000
تومان
13 مهر
سه شنبه
364,000
تومان
14 مهر
چهارشنبه
364,000
تومان
علاءالدین
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
4 مهر
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
5 مهر
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
6 مهر
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
7 مهر
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
8 مهر
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
9 مهر
جمعه
ظرفیت تکمیل
10 مهر
شنبه
ظرفیت تکمیل
11 مهر
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
12 مهر
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
13 مهر
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
14 مهر
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
سنتی طبیب شوشتری-اتاق دوتخته (دورومی)
اتاق دوتخته (دورومی)
اقامت 24
364,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
4 مهر
یکشنبه
364,000
تومان
5 مهر
دوشنبه
364,000
تومان
6 مهر
سه شنبه
364,000
تومان
7 مهر
چهارشنبه
364,000
تومان
8 مهر
پنجشنبه
364,000
تومان
9 مهر
جمعه
364,000
تومان
10 مهر
شنبه
364,000
تومان
11 مهر
یکشنبه
364,000
تومان
12 مهر
دوشنبه
364,000
تومان
13 مهر
سه شنبه
364,000
تومان
14 مهر
چهارشنبه
364,000
تومان
علاءالدین
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
4 مهر
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
5 مهر
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
6 مهر
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
7 مهر
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
8 مهر
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
9 مهر
جمعه
ظرفیت تکمیل
10 مهر
شنبه
ظرفیت تکمیل
11 مهر
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
12 مهر
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
13 مهر
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
14 مهر
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
سنتی طبیب شوشتری-اتاق دوتخته (تنبی)
اتاق دوتخته (تنبی)
اقامت 24
364,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
4 مهر
یکشنبه
364,000
تومان
5 مهر
دوشنبه
364,000
تومان
6 مهر
سه شنبه
364,000
تومان
7 مهر
چهارشنبه
364,000
تومان
8 مهر
پنجشنبه
364,000
تومان
9 مهر
جمعه
364,000
تومان
10 مهر
شنبه
364,000
تومان
11 مهر
یکشنبه
364,000
تومان
12 مهر
دوشنبه
364,000
تومان
13 مهر
سه شنبه
364,000
تومان
14 مهر
چهارشنبه
364,000
تومان
علاءالدین
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
4 مهر
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
5 مهر
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
6 مهر
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
7 مهر
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
8 مهر
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
9 مهر
جمعه
ظرفیت تکمیل
10 مهر
شنبه
ظرفیت تکمیل
11 مهر
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
12 مهر
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
13 مهر
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
14 مهر
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
سنتی طبیب شوشتری-اتاق سه تخته (بیرونی)
اتاق سه تخته (بیرونی)
اقامت 24
477,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
4 مهر
یکشنبه
477,000
تومان
5 مهر
دوشنبه
477,000
تومان
6 مهر
سه شنبه
477,000
تومان
7 مهر
چهارشنبه
477,000
تومان
8 مهر
پنجشنبه
477,000
تومان
9 مهر
جمعه
477,000
تومان
10 مهر
شنبه
477,000
تومان
11 مهر
یکشنبه
477,000
تومان
12 مهر
دوشنبه
477,000
تومان
13 مهر
سه شنبه
477,000
تومان
14 مهر
چهارشنبه
477,000
تومان
علاءالدین
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
4 مهر
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
5 مهر
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
6 مهر
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
7 مهر
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
8 مهر
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
9 مهر
جمعه
ظرفیت تکمیل
10 مهر
شنبه
ظرفیت تکمیل
11 مهر
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
12 مهر
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
13 مهر
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
14 مهر
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
سنتی طبیب شوشتری-اتاق سه تخته (تالار)
اتاق سه تخته (تالار)
اقامت 24
477,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
4 مهر
یکشنبه
477,000
تومان
5 مهر
دوشنبه
477,000
تومان
6 مهر
سه شنبه
477,000
تومان
7 مهر
چهارشنبه
477,000
تومان
8 مهر
پنجشنبه
477,000
تومان
9 مهر
جمعه
477,000
تومان
10 مهر
شنبه
477,000
تومان
11 مهر
یکشنبه
477,000
تومان
12 مهر
دوشنبه
477,000
تومان
13 مهر
سه شنبه
477,000
تومان
14 مهر
چهارشنبه
477,000
تومان
علاءالدین
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
4 مهر
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
5 مهر
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
6 مهر
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
7 مهر
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
8 مهر
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
9 مهر
جمعه
ظرفیت تکمیل
10 مهر
شنبه
ظرفیت تکمیل
11 مهر
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
12 مهر
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
13 مهر
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
14 مهر
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
سنتی طبیب شوشتری-اتاق چهارتخته (شاه نشین)
اتاق چهارتخته (شاه نشین)
اقامت 24
612,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
4 مهر
یکشنبه
612,000
تومان
5 مهر
دوشنبه
612,000
تومان
6 مهر
سه شنبه
612,000
تومان
7 مهر
چهارشنبه
612,000
تومان
8 مهر
پنجشنبه
612,000
تومان
9 مهر
جمعه
612,000
تومان
10 مهر
شنبه
612,000
تومان
11 مهر
یکشنبه
612,000
تومان
12 مهر
دوشنبه
612,000
تومان
13 مهر
سه شنبه
612,000
تومان
14 مهر
چهارشنبه
612,000
تومان
علاءالدین
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
4 مهر
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
5 مهر
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
6 مهر
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
7 مهر
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
8 مهر
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
9 مهر
جمعه
ظرفیت تکمیل
10 مهر
شنبه
ظرفیت تکمیل
11 مهر
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
12 مهر
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
13 مهر
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
14 مهر
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
سنتی طبیب شوشتری-اتاق پنج تخته (دوخونچه پوش)
اتاق پنج تخته (دوخونچه پوش)
اقامت 24
699,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
4 مهر
یکشنبه
699,000
تومان
5 مهر
دوشنبه
699,000
تومان
6 مهر
سه شنبه
699,000
تومان
7 مهر
چهارشنبه
699,000
تومان
8 مهر
پنجشنبه
699,000
تومان
9 مهر
جمعه
699,000
تومان
10 مهر
شنبه
699,000
تومان
11 مهر
یکشنبه
699,000
تومان
12 مهر
دوشنبه
699,000
تومان
13 مهر
سه شنبه
699,000
تومان
14 مهر
چهارشنبه
699,000
تومان
علاءالدین
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
4 مهر
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
5 مهر
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
6 مهر
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
7 مهر
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
8 مهر
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
9 مهر
جمعه
ظرفیت تکمیل
10 مهر
شنبه
ظرفیت تکمیل
11 مهر
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
12 مهر
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
13 مهر
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
14 مهر
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
سنتی طبیب شوشتری-اتاق شش تخته (پنج باریکه)
اتاق شش تخته (پنج باریکه)
اقامت 24
847,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
4 مهر
یکشنبه
847,000
تومان
5 مهر
دوشنبه
847,000
تومان
6 مهر
سه شنبه
847,000
تومان
7 مهر
چهارشنبه
847,000
تومان
8 مهر
پنجشنبه
847,000
تومان
9 مهر
جمعه
847,000
تومان
10 مهر
شنبه
847,000
تومان
11 مهر
یکشنبه
847,000
تومان
12 مهر
دوشنبه
847,000
تومان
13 مهر
سه شنبه
847,000
تومان
14 مهر
چهارشنبه
847,000
تومان
علاءالدین
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
4 مهر
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
5 مهر
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
6 مهر
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
7 مهر
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
8 مهر
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
9 مهر
جمعه
ظرفیت تکمیل
10 مهر
شنبه
ظرفیت تکمیل
11 مهر
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
12 مهر
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
13 مهر
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
14 مهر
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
سنتی طبیب شوشتری-اتاق شش تخته (غلفه نو)
اتاق شش تخته (غلفه نو)
اقامت 24
788,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
4 مهر
یکشنبه
788,000
تومان
5 مهر
دوشنبه
788,000
تومان
6 مهر
سه شنبه
788,000
تومان
7 مهر
چهارشنبه
788,000
تومان
8 مهر
پنجشنبه
788,000
تومان
9 مهر
جمعه
788,000
تومان
10 مهر
شنبه
788,000
تومان
11 مهر
یکشنبه
788,000
تومان
12 مهر
دوشنبه
788,000
تومان
13 مهر
سه شنبه
788,000
تومان
14 مهر
چهارشنبه
788,000
تومان
علاءالدین
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
4 مهر
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
5 مهر
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
6 مهر
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
7 مهر
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
8 مهر
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
9 مهر
جمعه
ظرفیت تکمیل
10 مهر
شنبه
ظرفیت تکمیل
11 مهر
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
12 مهر
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
13 مهر
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
14 مهر
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل

امکانات اتاق های هتل سنتی طبیب شوشتری شوشتر

اعلام حریق
زمین ورزشی
کرایه اتومبیل (بدون راننده)
خدمات CIP (تشریفات ویژه)
آتلیه
كتابخانه
مینی بار با هزینه
خدمات بیدار باش
خدمات تهيه بليط
رستوران بام
تبديل ارز
تلويزيون LCD در لابی
لباسشویی
پارک کودک
سالن همايش
گیم نت
اتاق تلفن (اپراتور)
تلویزیون در لابی
خدمات خانه داری
شبکه پخش فیلم
پذیرش 24 ساعته
ترانسفر برگشت با هزینه
ترانسفر رفت با هزینه
زنگ هشدار
پرینتر
تلفن در لابی
فكس
چايخانه سنتی
جكوزی
اينترنت در لابی
مبل
هماهنگ کننده تور
پذيرش 24 ساعته
باغچه
سالن صبحانه خوری
نمای رو به حیاط
تلويزيون LED در لابی
فكس
خدمات اتو
خدمات بيدار باش
خشکشویی
ميز
تلويزيون در لابی
خدمات باربري
لابی
صندوق امانات
Business Center
کپسول آتش‌نشانی در لابی
خدمات نگهداری کودک
پرداخت ویزا و مسترکارت
سرویس حرم
بازی ویدئویی
گشت نیم روزی
زمين تنيس
سالن بيليارد
خدمات پزشكي
روم سرويس
سالن صبحانه خوری
اتاق چمدان
دستگاه خودپرداز
سالن اجتماعات
سیستم تهویه مطبوع
سونا
استخر
تاکسی سرویس
پارکینگ
نمازخانه
آسانسور
صندوق امانات
یخچال
تلویزیون
خشکشویی (لاندری)
جعبه کمک های اولیه
اينترنت در اتاق
تاکسی سرویس شبانه روزی
آژانس مسافرتی
مسلط به زبان انگليسی
سرویس فرنگی
سرویس بهداشتی ایرانی
فتوکپی
دستگاه واکس کفش
فست‌فود
ماساژ
كافی شاپ
اتاق سیگار
پاركينگ
وسایل بدنسازی
مینی بار رایگان
کافی نت
خدمات برای معلولین
کپسول آتش نشانی
اینترنت در قسمت لابی
فروشگاه
آرایشگاه
خشکشویی
اینترنت
مرکز خرید
لابی
فروشگاه صنایع‌دستی و سوغات
اتاق بازی
رستوران ایرانی
پله اضطراری
سالن ورزشی
فضای سبز
روزنامه
گشت غیررایگان
اینترنت رایگان و نامحدود در لابی
خدمات تور
امکان شارژ وسایل الکترونیکی
فضای نشستن سنتی بيرون از هتل

آدرس هتل سنتی طبیب شوشتری شوشتر روی نقشه

نظرات کاربران برای هتل سنتی طبیب شوشتری شوشتر

(29 نظر)
نقاط قوت:
کاملا با تصورات ذهنی من از خانه های قدیمی مطابقت داشت
نقاط ضعف:
کاملا با تصورات ذهنی من از خانه های قدیمی مطابقت داشت
نقاط قوت:
شخصا نهایت آسایش و آرامش را در این هتل تجربه کردم.
نقاط ضعف:
شخصا نهایت آسایش و آرامش را در این هتل تجربه کردم.
تمام آنچه از هتل و اقامتگاه انتظار داشتم در دسترس بود. محیط هتل واقعا فضای راحت و مناسبی است. البته بهتر است قبل از رسیدن به محل از وضعیت ترافیکی و دسترسی محلی اطلاع کسب کنید: تمام تقاطع های خیابان امام بسته است. دور زدن در چهارراه هم ممنوع است! کوچه اصلی هم ورود ممنوع است! تمام کوچه های اطراف هم بینهایت تنگ هستند!
نقاط قوت:
بسیار فضای دلنشینی داره، کارکنان بسیار مودب و خوش رو و خوش صحبت ، اگر بازهم بیام شوشتر انتخاب اولمه
نقاط ضعف:
بسیار فضای دلنشینی داره، کارکنان بسیار مودب و خوش رو و خوش صحبت ، اگر بازهم بیام شوشتر انتخاب اولمه
بسیار فضای دلنشین و دلگرمی هست که اصلا احساس غریب بودن به ادم دست نمیده و تجربه خیلی خوبی بود، قطعا دلم برای این فضا و کارکنانشون تنگ میشه❤️
رفتار و برخورد پرسنل بسیار صمیمی و مهمانپذیر بود، من چه در داخل و چه خارج از کشور هتل های زیادی رو تجربه کردم ولی به جرات در داخل کشور این سطح از رفتار مشتری مدارانه رو ندیدم، با تشکر از کلیه پرسنل زحمت کش و مدیریت محترم هتل طبیب شوشتر
هتلی تمیز و پرسنلی بسیار مودب و مهمانواز هستند. خوش گذشت
نقاط قوت:
محیطی متفاوت و زیبا و سنتی برخورد خوب کارکنان تمیزی اتاقها متنوع بودن مکانهای صرف صبحانه محیطی با صفا نزدیک بودن به مراکز گردشگری و بازار
نقاط ضعف:
گران بودن قیمتها قدیمی بودن آشپزخانه و مطبخ آن عدم تنوع در صبحانه
نقاط قوت:
مرتب و تمیز بودن- خوش برخوردی کارکنان
نقاط ضعف:
مرتب و تمیز بودن- خوش برخوردی کارکنان
هتل خوب و خیلی قشنگی هست
کلا شهر شوشتر آدرس پیدا کردن سخته ولی از طرف هتل یک نفر اومد و ما رو تا هتل راهنمایی کرد
اتاق های کوچیک، سروصدای وحشتناک مارو ساعت ۷ صبح بیدار کرد، چندنفر با صدای بلند صحبت میکردن که دوستان مسولان هتل بودند و هیچکس بهشون تذکر نمیداد تا جایی که مجبور شدم خیلی بد تذکر بدم بهشون. تا ساعت ۱۲ شب موزیک با صدای بلند پخش میشد، سر سوزن آرامش نبود کارکنان مودب و صبحانه خوبی داشت
شخصا اقامتگاه بومگردی در سراسر کشور زیاد رفتم ولی اصلا فکر نمیکردم در شهر شوشتر با یکی از بهترینهای آن مواجه شوم... سطح استاندارد اقامتگاه بالا و در حد یک هتل چهار ستاره بود. برخورد پرسنل بسیار صمیمی و در عین حال حرفه ای... فضای اتاقها کاملا تمیز با امکانات تلویزیون، چایساز و مینی بار... حیاط بسیار زیبا و باصفا، با چیدمانی با سلیقه.... لوکیشن هتل در محیطی سنتی در میانه بازار شهر و بسیار جذاب... صبحانه بسیار عالی..... درکل این اقامتگاه فراتر از سطح انتظارم بود و آن را با اطمینان توصیه میکنم.
جای قشنگی است اما مدیریت هتل باید انتخاب کنند که هتلی با معیار های یک هتل باشد یا مکان استراحت گانه شبانه تورهایی طبیعت گردی جوانان که به هیچ قانون و قاعده ای پایبندی نیستند و در هر ساعت شبانه روز فکر می کنند در طبیعت هستند و می توانند برای دیگران ایجاد مزاحمت کنند
نقاط قوت:
سبک سنتی با معماری زیبا برخورد محترمانه و حرفه ای کارمندان تمیزی سرویس خواب
نقاط ضعف:
استفاده از دمپایی پلاستیکی و استفاده شده و کثیف در اتاق استفاده از لوستر غیر همخوان با معماری ایرانی سشوار بی کیفیت استفاده از سرویس فرنگی! درب آلومینیومی زشت برای سرویس. صبحانه تکراری و غیر همخوان با غذاهای سنتی منطقه.
فضایی آرام و دلنشین داشت. هیچ کم و کسری نبود. حمام و سرویس بهداشتی عالی بود. بخاطر بافت قدیمی و سنتی منطقه مشکلاتی وجود داشت. مثل دور بودن پارکینگ و کوچه‌های باریک و تنگ که عبور اتومبیل را دشوار می‌کرد ولی زیبایی تاریخی هتل جبران می‌کنه. البته ما بخاطر پر بودن اتاقها، مجبور شدیم یک شب در خانه روبروی خانه طبیب اقامت کنیم که اصلا خوب نبود و صبح با آب یخ حمام کردیم. اما عمارت طبیب از هر لحاظ خوب بود. قیمت بالا بود اما ما راضی بودیم. خاطره‌ بسیا خوبی برای ما بود.
محیط هتل بسیار آرامش بخش و دنج بوده و یکی از نکات بسیار خوب ان وجود حمام و سرویس بهداشتی مدرن و بسیار تمیز در اتاقها بود. صبحانه هتل خیلی خوب بود و برخورد پرسنل بسیار گرم و صمیمی بود. فاصله پارکینگ تا هتل نسبتا دور است و تا دم در هتل امکان دسترسی با وسیله نقلیه نیست و نیاز است تا 30 متر فاصله وسایل را خود مسافر جابجا کند.
مسافرهای خارجی تا نیمه شب با صدای بلند حرف میزدند وصدای قهقهه انها ارامش را سلب کرده بود
هتل بسیار بسیار فضای زیبایی داشت. کارکنان بسیار خوش برخورد بودند. آرامش بسیار خوبی در هتل حکمفرما بود. در کل از اقامت خود بسیار بسیار راضی بودیم و این هتل را به همه پیشنهاد میدهم .
هتل بسیار تمیز و مرتب...اتاقها کوچک ولی بسیار زیبا با طراحی سنتی و‌اصیل...خود هتلم که بسیار جذاب و دیدنیه وشبیه آثار باستانیه....و در ضمن از هتل تا آسیابهای آبی میتونید پنج تا ده دقیقه پیاده روی کنید.....و بازار سنتی شوشتر هم دقیقا نزدیک هتله......هتل پارکینگ نداره ولی یک پارکینگ شبانه روزی در دویست متریه هتل هست.
هتل در بافت سنتی و بازار قدیمی شوشتر واقع شده است. بدلیل کوچه باریک هتل با خودرو تنها میتوان تا جلوی درب آن رفت و وسایل را تخلیه نموده سپس حدوداً 300 متر بالاتر در پارکینگ شبانه روزی خودرو را پارک نمود. محیط هتل بسیار آرامش بخش بوده و از نکات بسیار مثبت ان وجود حمام و سرویس بهداشتی در اتاقها بود. چون اصالت خانه سنتی بهم نخورده است دربهای ورودی اتاقها که چوبی و قدیمی است کاملاً مانع عبور صدا نمیشود که طبیعی است. صبحانه هتل در حد هتل سه ستاره و برخورد پرسنل بسیار گرم و صمیمی بود. اتاقها فاقد تلفن بوده و تلویزیون موجود تصویر نداشت.
فاصله زیاد پارکینگ تا هتل مشکل جدی است با توجه باینکه خودرو امکان حضور در کوچه و نزدیکی به درب ورود هتل ندارد، باید مشابه سایر هتلها نفر و تجهیزات جابجایی چمدان مسافر تامین شود. ولی همچین پیش بینی نشده است. انتظار میرود منوی صبحانه باتوجه به هزینه بالای رزرو اتاق های هتل، از تنوع و کیفیت بالاتری برخوردار باشد. اتاق ها فاقد تلفن جهت ارتباط با رسپشن است.
پارکینگ دور است، جابجایی بار مسافر (نفر و تجهیزات) باید پیش بینی شود
هتل كوچك ولي باصفا، به من و خانواده خيلي خوش گذشت، تنها مشكل اوردن وسايل به هتل بود چون پاركينگ تا هتل خيلي فاصله دارد
محیط مناسب همراه با طرح سنتی جالب بود.
دوری محل پارکینگ از اقامتگاه - نداشتن رستوران - برخورد محترمانه کارکنان - نداشتن تلفن در اتاقها - رایگان بودن مینی بار . درمجموع رضایت بخش بود
هتلی سنتی، با حیاطی که با تختهای چوبی و تشک برای استراحت اراسته شده و گل ارایی مختصر با گلدان، صبحانه خوب و متنوع و با کیفیت از خوراکیهای محلی و اتاقهای تمیز و مرتب
تمیزی اتاق ها و سرویس های بهداشتی، زیبایی هتل، کیفیت صبحانه بسیار خوب و از همه مهمتر مدیریت بسیار موفق و دلسوز جناب آقای خلج که جا داره ازشون تشکر کنم تنها عیب این هتل وجود دو اتاق در مجاورت پذیرش هتل است که باعث اذیت ساکنین این اتاق ها می شود
در ابتدا باید از پرسنل جوان وزحمت کش هتل که زحماتشان در کنار مردم خونگرم شوشتر و بافت سنتی و زیبای محل و هتل خاطره خوبی در زمان اقامت من وخانواده در نوروز 97 رقم زد تشکر کنم، هتل کاملا زیبا تمیز وخاطره انگیز با پرسنلی جوان و خوب و امکانات منحصر به فرد درمقایسه با هتلهای سنتی همجوار مانند پارکینگ اختصاصی . محوطه بزرگتر و زیبا تر . اتاقهای زیبا وتمیز. صبحانه مفصل ومناسب وسنتی .... اما بعضی ضعفهای کوچک هم بود که صرفا از جهت نیک اندیشی جهت رفع آنها مطرح میکنم . جهت شارژ حوله و وسایل حمام و یخچال یا مرتب سازی اتاق باید به پذیرش مطرح کنید که البته سریع اقدام میکنند من علت را جویا شدم گفتند بعضی از مسافرین از ورود به اتاقها جهت شارژ ناراحت میشوند که البته با تهیه پلاکهای ویژه مانند همه هتلها ( مزاحم نشوید. یا . لطفا اتاق تمیز شود ) قابل حل خواهد بود که گفتند در دست اقدام است در ضمن یکی از مسافرین بعلت عدم آرامش و سر وصدای همجواری اتاقهای دورومی و توبیرونی با درب ورودی وپذیرش اعتراض داشتند. ولی روی هم رفته ما در اتاق دوخنچه پوش کاملا راحت وراضی بودیم. در ضمن داخل یخچال آب معدنی . آب میوه . میوه .کیک بود که استفاده آن رایگان بود
اقامت بسیار خوبی در این هتل داشتیم، برخورد کارکنان و مسئولین بسیار دوستانه بود، اتاق بسیار تمیز و باسلیقه و زیبا بود. سرویس ها بسیار تمیز بودن و امکانات اتاق بسیار خوب بود (مثل اسپلیت، شوفاژ برقی، سشوار، کتری برقی). صبحانه خوب و سنتی در فضای زیبای حیاط (کلوچه سنتی، بیسکوییت، حلیم، نیمرو، ارده، شیره، پنیر، سرشیر، مربا، عسل، سبزی و گوجه خیار، میوه، آبمیوه بسته بندی و شیر)پارکینگ خارج از هتل، صدای آب در اتاق و نداشتن اتاق کانکت یا آپارتمان، آنتن دهی ضعیف
اقامت خوبی بود.ولی میتونست بهتر از این هم باشه.وهمچنین برخورد پرسنل هتل میتونست بهتر از این باشهتبلیغات این مجموعه باتوجه به اینکه در سطح شهر هست .ولی کم بود
واقعا همه چیز عالی بود .جای تشکر داره از مدیر و پرسنل مجموعه که اینهمه عالی کار کردن و برخورد شون که عالی تر از همه چیز بود.بهترین خاطره عمرم بود و امیدوارم بزودی به این مکان زیبا برگردم .خوشحالم که چنین جایی برای حفظ ابرو شهر شوشتر در میزبانی از توریست ها وجود دارهتبلیغات این مجموعه با توجه مرکز شهر بودن خیلی و امیدوارم هرچی زودتر کاری بکنن که دیگه همه این هتل رو بشناسن
برای ثبت نظر باید وارد شوید یا ثبت نام کنید.

پرسش و پاسخ درباره هتل سنتی طبیب شوشتری شوشتر

مهمانان هتل سنتی طبیب شوشتری شوشتر در سایت‌های مختلف چه نظراتی نوشته‌اند؟

همه نظرات مهمانان هتل سنتی طبیب شوشتری شوشتر از تمامی سایت‌های رزرواسیون را در مورد امکانات هتل، کیفیت خدمات، برخورد کارکنان، مزایا و معایب هتل در سایت سلطان سفر مشاهده کنید.

کدام سایت ارزانترین قیمت را ارائه می‌دهد؟

سلطان سفر با مقایسه قیمت هتل سنتی طبیب شوشتری شوشتر بر روی سایت‌های مختلف از جمله اسنپ تریپ، اقامت24، جاباما، هتل یار و ده‌ها سایت دیگر، ارزان‌ترین قیمت را به شما پیشنهاد می‌دهد.

همه عکس‌ها و امکانات هتل سنتی طبیب شوشتری شوشتر رو کجا می‌تونم ببینم؟

سلطان سفر مجموعه‌ای کامل از تصاویر و امکانات هتل سنتی طبیب شوشتری شوشتر را از همه سایت‌های معتبر رزرو گردآوری کرده است.