هتل سنتی طبیب شوشتری شوشتر

شوشتر، چهارراه امام خمینی (ره)، کوچه سنگفرش
3.7
امتیاز کاربران
29
نظرات کاربران

معرفی هتل سنتی طبیب شوشتری شوشتر

مقایسه و رزرو اتاق

رزرو هتل سنتی طبیب شوشتری شوشتر

ظرفیت 1 نفر

اتاق یک تخته
هتل یار
272,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
6 بهمن
چهارشنبه
272,000
تومان
7 بهمن
پنجشنبه
272,000
تومان
8 بهمن
جمعه
272,000
تومان
9 بهمن
شنبه
272,000
تومان
10 بهمن
یکشنبه
272,000
تومان
11 بهمن
دوشنبه
272,000
تومان
12 بهمن
سه شنبه
272,000
تومان
13 بهمن
چهارشنبه
272,000
تومان
14 بهمن
پنجشنبه
272,000
تومان
15 بهمن
جمعه
272,000
تومان
16 بهمن
شنبه
272,000
تومان
یک تخته
علاءالدین
ظرفیت تکمیل
قیمت شب‌های دیگر
6 بهمن
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
7 بهمن
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
8 بهمن
جمعه
ظرفیت تکمیل
9 بهمن
شنبه
ظرفیت تکمیل
10 بهمن
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
11 بهمن
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
12 بهمن
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
13 بهمن
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
14 بهمن
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
15 بهمن
جمعه
ظرفیت تکمیل
16 بهمن
شنبه
ظرفیت تکمیل
یک تخته توبیرونی
اسنپ تریپ
ظرفیت تکمیل
قیمت شب‌های دیگر
6 بهمن
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
7 بهمن
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
8 بهمن
جمعه
ظرفیت تکمیل
9 بهمن
شنبه
ظرفیت تکمیل
10 بهمن
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
11 بهمن
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
12 بهمن
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
13 بهمن
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
14 بهمن
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
15 بهمن
جمعه
ظرفیت تکمیل
16 بهمن
شنبه
ظرفیت تکمیل
ظرفیت 2 نفر

دو تخته دور رومی
هتل یار
449,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
6 بهمن
چهارشنبه
449,000
تومان
7 بهمن
پنجشنبه
449,000
تومان
8 بهمن
جمعه
449,000
تومان
9 بهمن
شنبه
449,000
تومان
10 بهمن
یکشنبه
449,000
تومان
11 بهمن
دوشنبه
449,000
تومان
12 بهمن
سه شنبه
449,000
تومان
13 بهمن
چهارشنبه
449,000
تومان
14 بهمن
پنجشنبه
449,000
تومان
15 بهمن
جمعه
449,000
تومان
16 بهمن
شنبه
449,000
تومان
دو تخته باباحاجی
هتل یار
449,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
6 بهمن
چهارشنبه
449,000
تومان
7 بهمن
پنجشنبه
449,000
تومان
8 بهمن
جمعه
449,000
تومان
9 بهمن
شنبه
449,000
تومان
10 بهمن
یکشنبه
449,000
تومان
11 بهمن
دوشنبه
449,000
تومان
12 بهمن
سه شنبه
449,000
تومان
13 بهمن
چهارشنبه
449,000
تومان
14 بهمن
پنجشنبه
449,000
تومان
15 بهمن
جمعه
449,000
تومان
16 بهمن
شنبه
449,000
تومان
دوتخته تنبی
ای‌گردش
457,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
6 بهمن
چهارشنبه
457,000
تومان
7 بهمن
پنجشنبه
457,000
تومان
8 بهمن
جمعه
457,000
تومان
9 بهمن
شنبه
457,000
تومان
10 بهمن
یکشنبه
457,000
تومان
11 بهمن
دوشنبه
457,000
تومان
12 بهمن
سه شنبه
457,000
تومان
13 بهمن
چهارشنبه
457,000
تومان
14 بهمن
پنجشنبه
457,000
تومان
15 بهمن
جمعه
457,000
تومان
16 بهمن
شنبه
457,000
تومان
دو تخته تنبی
هتل یار
457,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
6 بهمن
چهارشنبه
457,000
تومان
7 بهمن
پنجشنبه
457,000
تومان
8 بهمن
جمعه
457,000
تومان
9 بهمن
شنبه
457,000
تومان
10 بهمن
یکشنبه
457,000
تومان
11 بهمن
دوشنبه
457,000
تومان
12 بهمن
سه شنبه
457,000
تومان
13 بهمن
چهارشنبه
457,000
تومان
14 بهمن
پنجشنبه
457,000
تومان
15 بهمن
جمعه
457,000
تومان
16 بهمن
شنبه
457,000
تومان
دوتخته باباحاجی
ای‌گردش
457,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
6 بهمن
چهارشنبه
457,000
تومان
7 بهمن
پنجشنبه
457,000
تومان
8 بهمن
جمعه
457,000
تومان
9 بهمن
شنبه
457,000
تومان
10 بهمن
یکشنبه
457,000
تومان
11 بهمن
دوشنبه
457,000
تومان
12 بهمن
سه شنبه
457,000
تومان
13 بهمن
چهارشنبه
457,000
تومان
14 بهمن
پنجشنبه
457,000
تومان
15 بهمن
جمعه
457,000
تومان
16 بهمن
شنبه
457,000
تومان
دو تخته دور رومی
ای‌گردش
457,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
6 بهمن
چهارشنبه
457,000
تومان
7 بهمن
پنجشنبه
457,000
تومان
8 بهمن
جمعه
457,000
تومان
9 بهمن
شنبه
457,000
تومان
10 بهمن
یکشنبه
457,000
تومان
11 بهمن
دوشنبه
457,000
تومان
12 بهمن
سه شنبه
457,000
تومان
13 بهمن
چهارشنبه
457,000
تومان
14 بهمن
پنجشنبه
457,000
تومان
15 بهمن
جمعه
457,000
تومان
16 بهمن
شنبه
457,000
تومان
دوتخته بابا حاجی
علاءالدین
ظرفیت تکمیل
قیمت شب‌های دیگر
6 بهمن
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
7 بهمن
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
8 بهمن
جمعه
ظرفیت تکمیل
9 بهمن
شنبه
ظرفیت تکمیل
10 بهمن
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
11 بهمن
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
12 بهمن
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
13 بهمن
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
14 بهمن
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
15 بهمن
جمعه
ظرفیت تکمیل
16 بهمن
شنبه
ظرفیت تکمیل
دو تخته دابل دور رومی بدون پنجره
اسنپ تریپ
ظرفیت تکمیل
قیمت شب‌های دیگر
6 بهمن
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
7 بهمن
پنجشنبه
449,000
تومان
8 بهمن
جمعه
464,000
تومان
9 بهمن
شنبه
464,000
تومان
10 بهمن
یکشنبه
464,000
تومان
11 بهمن
دوشنبه
464,000
تومان
12 بهمن
سه شنبه
464,000
تومان
13 بهمن
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
14 بهمن
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
15 بهمن
جمعه
464,000
تومان
16 بهمن
شنبه
464,000
تومان
دو تخته تویین بابا حاجی بدون پنجره
اسنپ تریپ
ظرفیت تکمیل
قیمت شب‌های دیگر
6 بهمن
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
7 بهمن
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
8 بهمن
جمعه
ظرفیت تکمیل
9 بهمن
شنبه
ظرفیت تکمیل
10 بهمن
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
11 بهمن
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
12 بهمن
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
13 بهمن
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
14 بهمن
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
15 بهمن
جمعه
ظرفیت تکمیل
16 بهمن
شنبه
ظرفیت تکمیل
دوتخته دور رومی
علاءالدین
ظرفیت تکمیل
قیمت شب‌های دیگر
6 بهمن
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
7 بهمن
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
8 بهمن
جمعه
ظرفیت تکمیل
9 بهمن
شنبه
ظرفیت تکمیل
10 بهمن
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
11 بهمن
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
12 بهمن
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
13 بهمن
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
14 بهمن
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
15 بهمن
جمعه
ظرفیت تکمیل
16 بهمن
شنبه
ظرفیت تکمیل
دوتخته تنبی
علاءالدین
ظرفیت تکمیل
قیمت شب‌های دیگر
6 بهمن
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
7 بهمن
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
8 بهمن
جمعه
ظرفیت تکمیل
9 بهمن
شنبه
ظرفیت تکمیل
10 بهمن
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
11 بهمن
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
12 بهمن
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
13 بهمن
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
14 بهمن
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
15 بهمن
جمعه
ظرفیت تکمیل
16 بهمن
شنبه
ظرفیت تکمیل
دو تخته تویین تنبی بدون پنجره
اسنپ تریپ
ظرفیت تکمیل
قیمت شب‌های دیگر
6 بهمن
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
7 بهمن
پنجشنبه
464,000
تومان
8 بهمن
جمعه
464,000
تومان
9 بهمن
شنبه
464,000
تومان
10 بهمن
یکشنبه
464,000
تومان
11 بهمن
دوشنبه
464,000
تومان
12 بهمن
سه شنبه
464,000
تومان
13 بهمن
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
14 بهمن
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
15 بهمن
جمعه
464,000
تومان
16 بهمن
شنبه
464,000
تومان
ظرفیت 3 نفر

سه تخته بیرونی
اسنپ تریپ
632,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
6 بهمن
چهارشنبه
632,000
تومان
7 بهمن
پنجشنبه
632,000
تومان
8 بهمن
جمعه
651,000
تومان
9 بهمن
شنبه
651,000
تومان
10 بهمن
یکشنبه
651,000
تومان
11 بهمن
دوشنبه
651,000
تومان
12 بهمن
سه شنبه
651,000
تومان
13 بهمن
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
14 بهمن
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
15 بهمن
جمعه
651,000
تومان
16 بهمن
شنبه
651,000
تومان
سه تخته تالار
هتل یار
632,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
6 بهمن
چهارشنبه
632,000
تومان
7 بهمن
پنجشنبه
632,000
تومان
8 بهمن
جمعه
632,000
تومان
9 بهمن
شنبه
632,000
تومان
10 بهمن
یکشنبه
632,000
تومان
11 بهمن
دوشنبه
632,000
تومان
12 بهمن
سه شنبه
632,000
تومان
13 بهمن
چهارشنبه
632,000
تومان
14 بهمن
پنجشنبه
632,000
تومان
15 بهمن
جمعه
632,000
تومان
16 بهمن
شنبه
632,000
تومان
سه تخته بیرونی
هتل یار
632,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
6 بهمن
چهارشنبه
632,000
تومان
7 بهمن
پنجشنبه
632,000
تومان
8 بهمن
جمعه
632,000
تومان
9 بهمن
شنبه
632,000
تومان
10 بهمن
یکشنبه
632,000
تومان
11 بهمن
دوشنبه
632,000
تومان
12 بهمن
سه شنبه
632,000
تومان
13 بهمن
چهارشنبه
632,000
تومان
14 بهمن
پنجشنبه
632,000
تومان
15 بهمن
جمعه
632,000
تومان
16 بهمن
شنبه
632,000
تومان
سه تخته تالار
اسنپ تریپ
632,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
6 بهمن
چهارشنبه
632,000
تومان
7 بهمن
پنجشنبه
632,000
تومان
8 بهمن
جمعه
656,000
تومان
9 بهمن
شنبه
656,000
تومان
10 بهمن
یکشنبه
656,000
تومان
11 بهمن
دوشنبه
656,000
تومان
12 بهمن
سه شنبه
656,000
تومان
13 بهمن
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
14 بهمن
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
15 بهمن
جمعه
656,000
تومان
16 بهمن
شنبه
656,000
تومان
سه تخته بیرونی
ای‌گردش
638,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
6 بهمن
چهارشنبه
638,000
تومان
7 بهمن
پنجشنبه
638,000
تومان
8 بهمن
جمعه
638,000
تومان
9 بهمن
شنبه
638,000
تومان
10 بهمن
یکشنبه
638,000
تومان
11 بهمن
دوشنبه
638,000
تومان
12 بهمن
سه شنبه
638,000
تومان
13 بهمن
چهارشنبه
638,000
تومان
14 بهمن
پنجشنبه
638,000
تومان
15 بهمن
جمعه
638,000
تومان
16 بهمن
شنبه
638,000
تومان
سه تخته تالار
ای‌گردش
638,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
6 بهمن
چهارشنبه
638,000
تومان
7 بهمن
پنجشنبه
638,000
تومان
8 بهمن
جمعه
638,000
تومان
9 بهمن
شنبه
638,000
تومان
10 بهمن
یکشنبه
638,000
تومان
11 بهمن
دوشنبه
638,000
تومان
12 بهمن
سه شنبه
638,000
تومان
13 بهمن
چهارشنبه
638,000
تومان
14 بهمن
پنجشنبه
638,000
تومان
15 بهمن
جمعه
638,000
تومان
16 بهمن
شنبه
638,000
تومان
سه تخته تالار
علاءالدین
ظرفیت تکمیل
قیمت شب‌های دیگر
6 بهمن
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
7 بهمن
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
8 بهمن
جمعه
ظرفیت تکمیل
9 بهمن
شنبه
ظرفیت تکمیل
10 بهمن
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
11 بهمن
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
12 بهمن
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
13 بهمن
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
14 بهمن
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
15 بهمن
جمعه
ظرفیت تکمیل
16 بهمن
شنبه
ظرفیت تکمیل
سه تخته بیرونی
علاءالدین
ظرفیت تکمیل
قیمت شب‌های دیگر
6 بهمن
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
7 بهمن
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
8 بهمن
جمعه
ظرفیت تکمیل
9 بهمن
شنبه
ظرفیت تکمیل
10 بهمن
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
11 بهمن
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
12 بهمن
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
13 بهمن
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
14 بهمن
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
15 بهمن
جمعه
ظرفیت تکمیل
16 بهمن
شنبه
ظرفیت تکمیل
ظرفیت 4 نفر

چهار تخته شاه نشین
هتل یار
781,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
6 بهمن
چهارشنبه
781,000
تومان
7 بهمن
پنجشنبه
781,000
تومان
8 بهمن
جمعه
781,000
تومان
9 بهمن
شنبه
781,000
تومان
10 بهمن
یکشنبه
781,000
تومان
11 بهمن
دوشنبه
781,000
تومان
12 بهمن
سه شنبه
781,000
تومان
13 بهمن
چهارشنبه
781,000
تومان
14 بهمن
پنجشنبه
781,000
تومان
15 بهمن
جمعه
781,000
تومان
16 بهمن
شنبه
781,000
تومان
چهار تخته شاه نشین
ای‌گردش
790,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
6 بهمن
چهارشنبه
790,000
تومان
7 بهمن
پنجشنبه
790,000
تومان
8 بهمن
جمعه
790,000
تومان
9 بهمن
شنبه
790,000
تومان
10 بهمن
یکشنبه
790,000
تومان
11 بهمن
دوشنبه
790,000
تومان
12 بهمن
سه شنبه
790,000
تومان
13 بهمن
چهارشنبه
790,000
تومان
14 بهمن
پنجشنبه
790,000
تومان
15 بهمن
جمعه
790,000
تومان
16 بهمن
شنبه
790,000
تومان
چهار تخته شاه نشین
علاءالدین
ظرفیت تکمیل
قیمت شب‌های دیگر
6 بهمن
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
7 بهمن
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
8 بهمن
جمعه
ظرفیت تکمیل
9 بهمن
شنبه
ظرفیت تکمیل
10 بهمن
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
11 بهمن
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
12 بهمن
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
13 بهمن
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
14 بهمن
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
15 بهمن
جمعه
ظرفیت تکمیل
16 بهمن
شنبه
ظرفیت تکمیل
چهار تخته شاه نشین
اسنپ تریپ
ظرفیت تکمیل
قیمت شب‌های دیگر
6 بهمن
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
7 بهمن
پنجشنبه
781,000
تومان
8 بهمن
جمعه
818,000
تومان
9 بهمن
شنبه
818,000
تومان
10 بهمن
یکشنبه
818,000
تومان
11 بهمن
دوشنبه
818,000
تومان
12 بهمن
سه شنبه
818,000
تومان
13 بهمن
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
14 بهمن
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
15 بهمن
جمعه
818,000
تومان
16 بهمن
شنبه
818,000
تومان
ظرفیت 5 نفر

پنج تخته دو خونچه پوش VIP بدون پنجره
اسنپ تریپ
956,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
6 بهمن
چهارشنبه
956,000
تومان
7 بهمن
پنجشنبه
956,000
تومان
8 بهمن
جمعه
ظرفیت تکمیل
9 بهمن
شنبه
ظرفیت تکمیل
10 بهمن
یکشنبه
1,003,000
تومان
11 بهمن
دوشنبه
1,003,000
تومان
12 بهمن
سه شنبه
1,003,000
تومان
13 بهمن
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
14 بهمن
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
15 بهمن
جمعه
1,003,000
تومان
16 بهمن
شنبه
1,003,000
تومان
پنج تخته دو خونچه پوش
هتل یار
956,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
6 بهمن
چهارشنبه
956,000
تومان
7 بهمن
پنجشنبه
956,000
تومان
8 بهمن
جمعه
956,000
تومان
9 بهمن
شنبه
956,000
تومان
10 بهمن
یکشنبه
956,000
تومان
11 بهمن
دوشنبه
956,000
تومان
12 بهمن
سه شنبه
956,000
تومان
13 بهمن
چهارشنبه
956,000
تومان
14 بهمن
پنجشنبه
956,000
تومان
15 بهمن
جمعه
956,000
تومان
16 بهمن
شنبه
956,000
تومان
پنج تخته دو خونچه پوش
ای‌گردش
964,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
6 بهمن
چهارشنبه
964,000
تومان
7 بهمن
پنجشنبه
964,000
تومان
8 بهمن
جمعه
964,000
تومان
9 بهمن
شنبه
964,000
تومان
10 بهمن
یکشنبه
964,000
تومان
11 بهمن
دوشنبه
964,000
تومان
12 بهمن
سه شنبه
964,000
تومان
13 بهمن
چهارشنبه
964,000
تومان
14 بهمن
پنجشنبه
964,000
تومان
15 بهمن
جمعه
964,000
تومان
16 بهمن
شنبه
964,000
تومان
پنج تخته دوخونچه پوش
علاءالدین
ظرفیت تکمیل
قیمت شب‌های دیگر
6 بهمن
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
7 بهمن
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
8 بهمن
جمعه
ظرفیت تکمیل
9 بهمن
شنبه
ظرفیت تکمیل
10 بهمن
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
11 بهمن
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
12 بهمن
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
13 بهمن
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
14 بهمن
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
15 بهمن
جمعه
ظرفیت تکمیل
16 بهمن
شنبه
ظرفیت تکمیل
ظرفیت 6 نفر

شش تخته غلفه نو
هتل یار
1,132,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
6 بهمن
چهارشنبه
1,132,000
تومان
7 بهمن
پنجشنبه
1,132,000
تومان
8 بهمن
جمعه
1,132,000
تومان
9 بهمن
شنبه
1,132,000
تومان
10 بهمن
یکشنبه
1,132,000
تومان
11 بهمن
دوشنبه
1,132,000
تومان
12 بهمن
سه شنبه
1,132,000
تومان
13 بهمن
چهارشنبه
1,132,000
تومان
14 بهمن
پنجشنبه
1,132,000
تومان
15 بهمن
جمعه
1,132,000
تومان
16 بهمن
شنبه
1,132,000
تومان
شش تخته غلفه نو
ای‌گردش
1,139,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
6 بهمن
چهارشنبه
1,139,000
تومان
7 بهمن
پنجشنبه
1,139,000
تومان
8 بهمن
جمعه
1,139,000
تومان
9 بهمن
شنبه
1,139,000
تومان
10 بهمن
یکشنبه
1,139,000
تومان
11 بهمن
دوشنبه
1,139,000
تومان
12 بهمن
سه شنبه
1,139,000
تومان
13 بهمن
چهارشنبه
1,139,000
تومان
14 بهمن
پنجشنبه
1,139,000
تومان
15 بهمن
جمعه
1,139,000
تومان
16 بهمن
شنبه
1,139,000
تومان
شش تخته پنج باریکه
ای‌گردش
1,213,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
6 بهمن
چهارشنبه
1,213,000
تومان
7 بهمن
پنجشنبه
1,213,000
تومان
8 بهمن
جمعه
1,213,000
تومان
9 بهمن
شنبه
1,213,000
تومان
10 بهمن
یکشنبه
1,213,000
تومان
11 بهمن
دوشنبه
1,213,000
تومان
12 بهمن
سه شنبه
1,213,000
تومان
13 بهمن
چهارشنبه
1,213,000
تومان
14 بهمن
پنجشنبه
1,213,000
تومان
15 بهمن
جمعه
1,213,000
تومان
16 بهمن
شنبه
1,213,000
تومان
شش تخته پنج باریکه
هتل یار
1,213,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
6 بهمن
چهارشنبه
1,213,000
تومان
7 بهمن
پنجشنبه
1,213,000
تومان
8 بهمن
جمعه
1,213,000
تومان
9 بهمن
شنبه
1,213,000
تومان
10 بهمن
یکشنبه
1,213,000
تومان
11 بهمن
دوشنبه
1,213,000
تومان
12 بهمن
سه شنبه
1,213,000
تومان
13 بهمن
چهارشنبه
1,213,000
تومان
14 بهمن
پنجشنبه
1,213,000
تومان
15 بهمن
جمعه
1,213,000
تومان
16 بهمن
شنبه
1,213,000
تومان
شش تخته پنج باریکه
علاءالدین
ظرفیت تکمیل
قیمت شب‌های دیگر
6 بهمن
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
7 بهمن
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
8 بهمن
جمعه
ظرفیت تکمیل
9 بهمن
شنبه
ظرفیت تکمیل
10 بهمن
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
11 بهمن
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
12 بهمن
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
13 بهمن
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
14 بهمن
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
15 بهمن
جمعه
ظرفیت تکمیل
16 بهمن
شنبه
ظرفیت تکمیل
شش تخته غلفه نو
علاءالدین
ظرفیت تکمیل
قیمت شب‌های دیگر
6 بهمن
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
7 بهمن
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
8 بهمن
جمعه
ظرفیت تکمیل
9 بهمن
شنبه
ظرفیت تکمیل
10 بهمن
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
11 بهمن
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
12 بهمن
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
13 بهمن
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
14 بهمن
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
15 بهمن
جمعه
ظرفیت تکمیل
16 بهمن
شنبه
ظرفیت تکمیل
شش تخته غلفه نو
اسنپ تریپ
ظرفیت تکمیل
قیمت شب‌های دیگر
6 بهمن
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
7 بهمن
پنجشنبه
1,132,000
تومان
8 بهمن
جمعه
1,132,000
تومان
9 بهمن
شنبه
1,260,000
تومان
10 بهمن
یکشنبه
1,260,000
تومان
11 بهمن
دوشنبه
1,260,000
تومان
12 بهمن
سه شنبه
1,260,000
تومان
13 بهمن
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
14 بهمن
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
15 بهمن
جمعه
1,260,000
تومان
16 بهمن
شنبه
1,260,000
تومان
شش تخته پنج باریکه VIP
اسنپ تریپ
ظرفیت تکمیل
قیمت شب‌های دیگر
6 بهمن
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
7 بهمن
پنجشنبه
1,213,000
تومان
8 بهمن
جمعه
1,213,000
تومان
9 بهمن
شنبه
1,266,000
تومان
10 بهمن
یکشنبه
1,266,000
تومان
11 بهمن
دوشنبه
1,266,000
تومان
12 بهمن