مقایسه و رزرو اتاق

رزرو هتل سنتی طبیب شوشتری شوشتر

ظرفیت 1 نفر

اتاق دو تخته برای یک نفر
ایران هتل آنلاین
430,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
7 بهمن
جمعه
430,000 تومان
8 بهمن
شنبه
430,000 تومان
9 بهمن
یکشنبه
430,000 تومان
10 بهمن
دوشنبه
430,000 تومان
11 بهمن
سه‌شنبه
430,000 تومان
12 بهمن
چهارشنبه
430,000 تومان
13 بهمن
پنج‌شنبه
430,000 تومان
14 بهمن
جمعه
430,000 تومان
15 بهمن
شنبه
430,000 تومان
16 بهمن
یکشنبه
430,000 تومان
اتاق یک تخته
هتل یار
430,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
7 بهمن
جمعه
430,000 تومان
8 بهمن
شنبه
430,000 تومان
9 بهمن
یکشنبه
430,000 تومان
10 بهمن
دوشنبه
430,000 تومان
11 بهمن
سه‌شنبه
430,000 تومان
12 بهمن
چهارشنبه
430,000 تومان
13 بهمن
پنج‌شنبه
430,000 تومان
14 بهمن
جمعه
430,000 تومان
15 بهمن
شنبه
430,000 تومان
16 بهمن
یکشنبه
430,000 تومان
17 بهمن
دوشنبه
430,000 تومان
دو تخته برای یک نفر
اقامت 24
430,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
7 بهمن
جمعه
430,000 تومان
8 بهمن
شنبه
430,000 تومان
9 بهمن
یکشنبه
430,000 تومان
10 بهمن
دوشنبه
430,000 تومان
11 بهمن
سه‌شنبه
430,000 تومان
12 بهمن
چهارشنبه
430,000 تومان
13 بهمن
پنج‌شنبه
430,000 تومان
14 بهمن
جمعه
430,000 تومان
15 بهمن
شنبه
430,000 تومان
16 بهمن
یکشنبه
430,000 تومان
17 بهمن
دوشنبه
430,000 تومان
یک تخته توبیرونی
اسنپ تریپ
ظرفیت تکمیل
قیمت شب‌های دیگر
7 بهمن
جمعه
تکمیل ظرفیت
8 بهمن
شنبه
تکمیل ظرفیت
9 بهمن
یکشنبه
تکمیل ظرفیت
10 بهمن
دوشنبه
تکمیل ظرفیت
11 بهمن
سه‌شنبه
تکمیل ظرفیت
12 بهمن
چهارشنبه
تکمیل ظرفیت
13 بهمن
پنج‌شنبه
تکمیل ظرفیت
14 بهمن
جمعه
تکمیل ظرفیت
15 بهمن
شنبه
تکمیل ظرفیت
16 بهمن
یکشنبه
تکمیل ظرفیت
17 بهمن
دوشنبه
تکمیل ظرفیت
ظرفیت 2 نفر

دو تخته دور رومی
هتل یار
630,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
7 بهمن
جمعه
630,000 تومان
8 بهمن
شنبه
630,000 تومان
9 بهمن
یکشنبه
630,000 تومان
10 بهمن
دوشنبه
630,000 تومان
11 بهمن
سه‌شنبه
630,000 تومان
12 بهمن
چهارشنبه
630,000 تومان
13 بهمن
پنج‌شنبه
630,000 تومان
14 بهمن
جمعه
630,000 تومان
15 بهمن
شنبه
630,000 تومان
16 بهمن
یکشنبه
630,000 تومان
17 بهمن
دوشنبه
630,000 تومان
اتاق دور رومی برای دو نفر
ایران هتل آنلاین
630,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
7 بهمن
جمعه
630,000 تومان
8 بهمن
شنبه
630,000 تومان
9 بهمن
یکشنبه
630,000 تومان
10 بهمن
دوشنبه
630,000 تومان
11 بهمن
سه‌شنبه
630,000 تومان
12 بهمن
چهارشنبه
630,000 تومان
13 بهمن
پنج‌شنبه
630,000 تومان
14 بهمن
جمعه
630,000 تومان
15 بهمن
شنبه
630,000 تومان
16 بهمن
یکشنبه
630,000 تومان
اتاق دو تخته دورومی
اقامت 24
630,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
7 بهمن
جمعه
630,000 تومان
8 بهمن
شنبه
630,000 تومان
9 بهمن
یکشنبه
630,000 تومان
10 بهمن
دوشنبه
630,000 تومان
11 بهمن
سه‌شنبه
630,000 تومان
12 بهمن
چهارشنبه
630,000 تومان
13 بهمن
پنج‌شنبه
630,000 تومان
14 بهمن
جمعه
630,000 تومان
15 بهمن
شنبه
630,000 تومان
16 بهمن
یکشنبه
630,000 تومان
17 بهمن
دوشنبه
630,000 تومان
اتاق دو تخته باباحاجی
اقامت 24
674,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
7 بهمن
جمعه
674,000 تومان
8 بهمن
شنبه
674,000 تومان
9 بهمن
یکشنبه
674,000 تومان
10 بهمن
دوشنبه
674,000 تومان
11 بهمن
سه‌شنبه
674,000 تومان
12 بهمن
چهارشنبه
674,000 تومان
13 بهمن
پنج‌شنبه
674,000 تومان
14 بهمن
جمعه
674,000 تومان
15 بهمن
شنبه
674,000 تومان
16 بهمن
یکشنبه
674,000 تومان
17 بهمن
دوشنبه
674,000 تومان
دو تخته باباحاجی
هتل یار
675,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
7 بهمن
جمعه
675,000 تومان
8 بهمن
شنبه
675,000 تومان
9 بهمن
یکشنبه
675,000 تومان
10 بهمن
دوشنبه
675,000 تومان
11 بهمن
سه‌شنبه
675,000 تومان
12 بهمن
چهارشنبه
675,000 تومان
13 بهمن
پنج‌شنبه
675,000 تومان
14 بهمن
جمعه
675,000 تومان
15 بهمن
شنبه
675,000 تومان
16 بهمن
یکشنبه
675,000 تومان
17 بهمن
دوشنبه
675,000 تومان
دو تخته تنبی
هتل یار
675,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
7 بهمن
جمعه
675,000 تومان
8 بهمن
شنبه
675,000 تومان
9 بهمن
یکشنبه
675,000 تومان
10 بهمن
دوشنبه
675,000 تومان
11 بهمن
سه‌شنبه
675,000 تومان
12 بهمن
چهارشنبه
675,000 تومان
13 بهمن
پنج‌شنبه
675,000 تومان
14 بهمن
جمعه
675,000 تومان
15 بهمن
شنبه
675,000 تومان
16 بهمن
یکشنبه
675,000 تومان
17 بهمن
دوشنبه
675,000 تومان
اتاق بابا حاجی برای دو نفر
ایران هتل آنلاین
675,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
7 بهمن
جمعه
675,000 تومان
8 بهمن
شنبه
675,000 تومان
9 بهمن
یکشنبه
675,000 تومان
10 بهمن
دوشنبه
675,000 تومان
11 بهمن
سه‌شنبه
675,000 تومان
12 بهمن
چهارشنبه
675,000 تومان
13 بهمن
پنج‌شنبه
675,000 تومان
14 بهمن
جمعه
675,000 تومان
15 بهمن
شنبه
675,000 تومان
16 بهمن
یکشنبه
675,000 تومان
اتاق تنبی برای دو نفر
ایران هتل آنلاین
675,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
7 بهمن
جمعه
675,000 تومان
8 بهمن
شنبه
675,000 تومان
9 بهمن
یکشنبه
675,000 تومان
10 بهمن
دوشنبه
675,000 تومان
11 بهمن
سه‌شنبه
675,000 تومان
12 بهمن
چهارشنبه
675,000 تومان
13 بهمن
پنج‌شنبه
675,000 تومان
14 بهمن
جمعه
675,000 تومان
15 بهمن
شنبه
675,000 تومان
16 بهمن
یکشنبه
675,000 تومان
اتاق دو تخته تنبی
اقامت 24
700,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
7 بهمن
جمعه
700,000 تومان
8 بهمن
شنبه
700,000 تومان
9 بهمن
یکشنبه
700,000 تومان
10 بهمن
دوشنبه
700,000 تومان
11 بهمن
سه‌شنبه
700,000 تومان
12 بهمن
چهارشنبه
700,000 تومان
13 بهمن
پنج‌شنبه
700,000 تومان
14 بهمن
جمعه
700,000 تومان
15 بهمن
شنبه
700,000 تومان
16 بهمن
یکشنبه
700,000 تومان
17 بهمن
دوشنبه
700,000 تومان
دو تخته تویین بابا حاجی بدون پنجره
اسنپ تریپ
704,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
7 بهمن
جمعه
704,000 تومان
8 بهمن
شنبه
تکمیل ظرفیت
9 بهمن
یکشنبه
704,000 تومان
10 بهمن
دوشنبه
تکمیل ظرفیت
11 بهمن
سه‌شنبه
تکمیل ظرفیت
12 بهمن
چهارشنبه
704,000 تومان
13 بهمن
پنج‌شنبه
تکمیل ظرفیت
14 بهمن
جمعه
تکمیل ظرفیت
15 بهمن
شنبه
704,000 تومان
16 بهمن
یکشنبه
تکمیل ظرفیت
17 بهمن
دوشنبه
تکمیل ظرفیت
دوتخته دور رومی
علاءالدین
ظرفیت تکمیل
قیمت شب‌های دیگر
7 بهمن
جمعه
تکمیل ظرفیت
8 بهمن
شنبه
تکمیل ظرفیت
9 بهمن
یکشنبه
تکمیل ظرفیت
10 بهمن
دوشنبه
تکمیل ظرفیت
11 بهمن
سه‌شنبه
تکمیل ظرفیت
12 بهمن
چهارشنبه
تکمیل ظرفیت
13 بهمن
پنج‌شنبه
تکمیل ظرفیت
14 بهمن
جمعه
تکمیل ظرفیت
15 بهمن
شنبه
تکمیل ظرفیت
16 بهمن
یکشنبه
تکمیل ظرفیت
17 بهمن
دوشنبه
تکمیل ظرفیت
دوتخته بابا حاجی
علاءالدین
ظرفیت تکمیل
قیمت شب‌های دیگر
7 بهمن
جمعه
تکمیل ظرفیت
8 بهمن
شنبه
تکمیل ظرفیت
9 بهمن
یکشنبه
تکمیل ظرفیت
10 بهمن
دوشنبه
تکمیل ظرفیت
11 بهمن
سه‌شنبه
تکمیل ظرفیت
12 بهمن
چهارشنبه
تکمیل ظرفیت
13 بهمن
پنج‌شنبه
تکمیل ظرفیت
14 بهمن
جمعه
تکمیل ظرفیت
15 بهمن
شنبه
تکمیل ظرفیت
16 بهمن
یکشنبه
تکمیل ظرفیت
17 بهمن
دوشنبه
تکمیل ظرفیت
دوتخته تنبی
علاءالدین
ظرفیت تکمیل
قیمت شب‌های دیگر
7 بهمن
جمعه
تکمیل ظرفیت
8 بهمن
شنبه
تکمیل ظرفیت
9 بهمن
یکشنبه
تکمیل ظرفیت
10 بهمن
دوشنبه
تکمیل ظرفیت
11 بهمن
سه‌شنبه
تکمیل ظرفیت
12 بهمن
چهارشنبه
تکمیل ظرفیت
13 بهمن
پنج‌شنبه
تکمیل ظرفیت
14 بهمن
جمعه
تکمیل ظرفیت
15 بهمن
شنبه
تکمیل ظرفیت
16 بهمن
یکشنبه
تکمیل ظرفیت
17 بهمن
دوشنبه
تکمیل ظرفیت
دو تخته دابل دور رومی بدون پنجره
اسنپ تریپ
ظرفیت تکمیل
قیمت شب‌های دیگر
7 بهمن
جمعه
تکمیل ظرفیت
8 بهمن
شنبه
660,000 تومان
9 بهمن
یکشنبه
660,000 تومان
10 بهمن
دوشنبه
660,000 تومان
11 بهمن
سه‌شنبه
660,000 تومان
12 بهمن
چهارشنبه
تکمیل ظرفیت
13 بهمن
پنج‌شنبه
تکمیل ظرفیت
14 بهمن
جمعه
تکمیل ظرفیت
15 بهمن
شنبه
660,000 تومان
16 بهمن
یکشنبه
660,000 تومان
17 بهمن
دوشنبه
660,000 تومان
دو تخته تویین تنبی بدون پنجره
اسنپ تریپ
ظرفیت تکمیل
قیمت شب‌های دیگر
7 بهمن
جمعه
تکمیل ظرفیت
8 بهمن
شنبه
704,000 تومان
9 بهمن
یکشنبه
704,000 تومان
10 بهمن
دوشنبه
تکمیل ظرفیت
11 بهمن
سه‌شنبه
تکمیل ظرفیت
12 بهمن
چهارشنبه
704,000 تومان
13 بهمن
پنج‌شنبه
تکمیل ظرفیت
14 بهمن
جمعه
تکمیل ظرفیت
15 بهمن
شنبه
704,000 تومان
16 بهمن
یکشنبه
704,000 تومان
17 بهمن
دوشنبه
704,000 تومان
ظرفیت 3 نفر

سه تخته بیرونی
هتل یار
835,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
7 بهمن
جمعه
835,000 تومان
8 بهمن
شنبه
835,000 تومان
9 بهمن
یکشنبه
835,000 تومان
10 بهمن
دوشنبه
835,000 تومان
11 بهمن
سه‌شنبه
835,000 تومان
12 بهمن
چهارشنبه
835,000 تومان
13 بهمن
پنج‌شنبه
835,000 تومان
14 بهمن
جمعه
835,000 تومان
15 بهمن
شنبه
835,000 تومان
16 بهمن
یکشنبه
835,000 تومان
17 بهمن
دوشنبه
835,000 تومان
اتاق بیرونی برای سه نفر
ایران هتل آنلاین
835,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
7 بهمن
جمعه
835,000 تومان
8 بهمن
شنبه
835,000 تومان
9 بهمن
یکشنبه
835,000 تومان
10 بهمن
دوشنبه
835,000 تومان
11 بهمن
سه‌شنبه
835,000 تومان
12 بهمن
چهارشنبه
835,000 تومان
13 بهمن
پنج‌شنبه
835,000 تومان
14 بهمن
جمعه
835,000 تومان
15 بهمن
شنبه
835,000 تومان
16 بهمن
یکشنبه
835,000 تومان
اتاق سه تخته بیرونی
اقامت 24
835,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
7 بهمن
جمعه
835,000 تومان
8 بهمن
شنبه
835,000 تومان
9 بهمن
یکشنبه
835,000 تومان
10 بهمن
دوشنبه
835,000 تومان
11 بهمن
سه‌شنبه
835,000 تومان
12 بهمن
چهارشنبه
835,000 تومان
13 بهمن
پنج‌شنبه
835,000 تومان
14 بهمن
جمعه
835,000 تومان
15 بهمن
شنبه
835,000 تومان
16 بهمن
یکشنبه
835,000 تومان
17 بهمن
دوشنبه
835,000 تومان
سه تخته تالار
هتل یار
950,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
7 بهمن
جمعه
950,000 تومان
8 بهمن
شنبه
950,000 تومان
9 بهمن
یکشنبه
950,000 تومان
10 بهمن
دوشنبه
950,000 تومان
11 بهمن
سه‌شنبه
950,000 تومان
12 بهمن
چهارشنبه
950,000 تومان
13 بهمن
پنج‌شنبه
950,000 تومان
14 بهمن
جمعه
950,000 تومان
15 بهمن
شنبه
950,000 تومان
16 بهمن
یکشنبه
950,000 تومان
17 بهمن
دوشنبه
950,000 تومان
اتاق تالار برای سه نفر
ایران هتل آنلاین
950,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
7 بهمن
جمعه
950,000 تومان
8 بهمن
شنبه
950,000 تومان
9 بهمن
یکشنبه
950,000 تومان
10 بهمن
دوشنبه
950,000 تومان
11 بهمن
سه‌شنبه
950,000 تومان
12 بهمن
چهارشنبه
950,000 تومان
13 بهمن
پنج‌شنبه
950,000 تومان
14 بهمن
جمعه
950,000 تومان
15 بهمن
شنبه
950,000 تومان
16 بهمن
یکشنبه
950,000 تومان
اتاق سه تخته تالار
اقامت 24
950,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
7 بهمن
جمعه
950,000 تومان
8 بهمن
شنبه
950,000 تومان
9 بهمن
یکشنبه
950,000 تومان
10 بهمن
دوشنبه
950,000 تومان
11 بهمن
سه‌شنبه
950,000 تومان
12 بهمن
چهارشنبه
950,000 تومان
13 بهمن
پنج‌شنبه
950,000 تومان
14 بهمن
جمعه
950,000 تومان
15 بهمن
شنبه
950,000 تومان
16 بهمن
یکشنبه
950,000 تومان
17 بهمن
دوشنبه
950,000 تومان
سه تخته تالار
اسنپ تریپ
ظرفیت تکمیل
قیمت شب‌های دیگر
7 بهمن
جمعه
تکمیل ظرفیت
8 بهمن
شنبه
تکمیل ظرفیت
9 بهمن
یکشنبه
1,012,000 تومان
10 بهمن
دوشنبه
تکمیل ظرفیت
11 بهمن
سه‌شنبه
تکمیل ظرفیت
12 بهمن
چهارشنبه
1,012,000 تومان
13 بهمن
پنج‌شنبه
تکمیل ظرفیت
14 بهمن
جمعه
تکمیل ظرفیت
15 بهمن
شنبه
تکمیل ظرفیت
16 بهمن
یکشنبه
تکمیل ظرفیت
17 بهمن
دوشنبه
1,012,000 تومان
سه تخته بیرونی
اسنپ تریپ
ظرفیت تکمیل
قیمت شب‌های دیگر
7 بهمن
جمعه
تکمیل ظرفیت
8 بهمن
شنبه
تکمیل ظرفیت
9 بهمن
یکشنبه
886,000 تومان
10 بهمن
دوشنبه
886,000 تومان
11 بهمن
سه‌شنبه
886,000 تومان
12 بهمن
چهارشنبه
تکمیل ظرفیت
13 بهمن
پنج‌شنبه
تکمیل ظرفیت
14 بهمن
جمعه
تکمیل ظرفیت
15 بهمن
شنبه
886,000 تومان
16 بهمن
یکشنبه
886,000 تومان
17 بهمن
دوشنبه
886,000 تومان
سه تخته بیرونی
علاءالدین
ظرفیت تکمیل
قیمت شب‌های دیگر
7 بهمن
جمعه
تکمیل ظرفیت
8 بهمن
شنبه
تکمیل ظرفیت
9 بهمن
یکشنبه
تکمیل ظرفیت
10 بهمن
دوشنبه
تکمیل ظرفیت
11 بهمن
سه‌شنبه
تکمیل ظرفیت
12 بهمن
چهارشنبه
تکمیل ظرفیت
13 بهمن
پنج‌شنبه
تکمیل ظرفیت
14 بهمن
جمعه
تکمیل ظرفیت
15 بهمن
شنبه
تکمیل ظرفیت
16 بهمن
یکشنبه
تکمیل ظرفیت
17 بهمن
دوشنبه
تکمیل ظرفیت
سه تخته تالار
علاءالدین
ظرفیت تکمیل
قیمت شب‌های دیگر
7 بهمن
جمعه
تکمیل ظرفیت
8 بهمن
شنبه
تکمیل ظرفیت
9 بهمن
یکشنبه
تکمیل ظرفیت
10 بهمن
دوشنبه
تکمیل ظرفیت
11 بهمن
سه‌شنبه
تکمیل ظرفیت
12 بهمن
چهارشنبه
تکمیل ظرفیت
13 بهمن
پنج‌شنبه
تکمیل ظرفیت
14 بهمن
جمعه
تکمیل ظرفیت
15 بهمن
شنبه
تکمیل ظرفیت
16 بهمن
یکشنبه
تکمیل ظرفیت
17 بهمن
دوشنبه
تکمیل ظرفیت
ظرفیت 4 نفر

چهار تخته شاه نشین
هتل یار
1,080,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
7 بهمن
جمعه
1,080,000 تومان
8 بهمن
شنبه
1,080,000 تومان
9 بهمن
یکشنبه
1,080,000 تومان
10 بهمن
دوشنبه
1,080,000 تومان
11 بهمن
سه‌شنبه
1,080,000 تومان
12 بهمن
چهارشنبه
1,080,000 تومان
13 بهمن
پنج‌شنبه
1,080,000 تومان
14 بهمن
جمعه
1,080,000 تومان
15 بهمن
شنبه
1,080,000 تومان
16 بهمن
یکشنبه
1,080,000 تومان
17 بهمن
دوشنبه
1,080,000 تومان
اتاق شاه نشین برای چهار نفر
ایران هتل آنلاین
1,080,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
7 بهمن
جمعه
1,080,000 تومان
8 بهمن
شنبه
1,080,000 تومان
9 بهمن
یکشنبه
1,080,000 تومان
10 بهمن
دوشنبه
1,080,000 تومان
11 بهمن
سه‌شنبه
1,080,000 تومان
12 بهمن
چهارشنبه
1,080,000 تومان
13 بهمن
پنج‌شنبه
1,080,000 تومان
14 بهمن
جمعه
1,080,000 تومان
15 بهمن
شنبه
1,080,000 تومان
16 بهمن
یکشنبه
1,080,000 تومان
اتاق چهار تخته شاه نشین
اقامت 24
1,080,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
7 بهمن
جمعه
1,080,000 تومان
8 بهمن
شنبه
1,080,000 تومان
9 بهمن
یکشنبه
1,080,000 تومان
10 بهمن
دوشنبه
1,080,000 تومان
11 بهمن
سه‌شنبه
1,080,000 تومان
12 بهمن
چهارشنبه
1,080,000 تومان
13 بهمن
پنج‌شنبه
1,080,000 تومان
14 بهمن
جمعه
1,080,000 تومان
15 بهمن
شنبه
1,080,000 تومان
16 بهمن
یکشنبه
1,080,000 تومان
17 بهمن
دوشنبه
1,080,000 تومان
چهار تخته شاه نشین
اسنپ تریپ
ظرفیت تکمیل
قیمت شب‌های دیگر
7 بهمن
جمعه
تکمیل ظرفیت
8 بهمن
شنبه
تکمیل ظرفیت
9 بهمن
یکشنبه
1,155,000 تومان
10 بهمن
دوشنبه
تکمیل ظرفیت
11 بهمن
سه‌شنبه
تکمیل ظرفیت
12 بهمن
چهارشنبه
تکمیل ظرفیت
13 بهمن
پنج‌شنبه
تکمیل ظرفیت
14 بهمن
جمعه
تکمیل ظرفیت
15 بهمن
شنبه
1,155,000 تومان
16 بهمن
یکشنبه
1,155,000 تومان
17 بهمن
دوشنبه
1,155,000 تومان
چهار تخته شاه نشین
علاءالدین
ظرفیت تکمیل
قیمت شب‌های دیگر
7 بهمن
جمعه
تکمیل ظرفیت
8 بهمن
شنبه
تکمیل ظرفیت
9 بهمن
یکشنبه
تکمیل ظرفیت
10 بهمن
دوشنبه
تکمیل ظرفیت
11 بهمن
سه‌شنبه
تکمیل ظرفیت
12 بهمن
چهارشنبه
تکمیل ظرفیت
13 بهمن
پنج‌شنبه
تکمیل ظرفیت
14 بهمن
جمعه
تکمیل ظرفیت
15 بهمن
شنبه
تکمیل ظرفیت
16 بهمن
یکشنبه
تکمیل ظرفیت
17 بهمن
دوشنبه
تکمیل ظرفیت
ظرفیت 5 نفر

پنج تخته دو خونچه پوش
هتل یار
1,300,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
7 بهمن
جمعه
1,300,000 تومان
8 بهمن
شنبه
1,300,000 تومان
9 بهمن
یکشنبه
1,300,000 تومان
10 بهمن
دوشنبه
1,300,000 تومان
11 بهمن
سه‌شنبه
1,300,000 تومان
12 بهمن
چهارشنبه
1,300,000 تومان
13 بهمن
پنج‌شنبه
1,300,000 تومان
14 بهمن
جمعه
1,300,000 تومان
15 بهمن
شنبه
1,300,000 تومان
16 بهمن
یکشنبه
1,300,000 تومان
17 بهمن
دوشنبه
1,300,000 تومان
اتاق دوخونچه پوش برای پنج نفر
ایران هتل آنلاین
1,300,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
7 بهمن
جمعه
1,300,000 تومان
8 بهمن
شنبه
1,300,000 تومان
9 بهمن
یکشنبه
1,300,000 تومان
10 بهمن
دوشنبه
1,300,000 تومان
11 بهمن
سه‌شنبه
1,300,000 تومان
12 بهمن
چهارشنبه
1,300,000 تومان
13 بهمن
پنج‌شنبه
1,300,000 تومان
14 بهمن
جمعه
1,300,000 تومان
15 بهمن
شنبه
1,300,000 تومان
16 بهمن
یکشنبه
1,300,000 تومان
اتاق پنج تخته دو خونچه پوش
اقامت 24
1,300,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
7 بهمن
جمعه
1,300,000 تومان
8 بهمن
شنبه
1,300,000 تومان
9 بهمن
یکشنبه
1,300,000 تومان
10 بهمن
دوشنبه
1,300,000 تومان
11 بهمن
سه‌شنبه
1,300,000 تومان
12 بهمن
چهارشنبه
1,300,000 تومان
13 بهمن
پنج‌شنبه
1,300,000 تومان
14 بهمن
جمعه
1,300,000 تومان
15 بهمن
شنبه
1,300,000 تومان
16 بهمن
یکشنبه
1,300,000 تومان
17 بهمن
دوشنبه
1,300,000 تومان
پنج تخته دوخونچه پوش
علاءالدین
ظرفیت تکمیل
قیمت شب‌های دیگر
7 بهمن
جمعه
تکمیل ظرفیت
8 بهمن
شنبه
تکمیل ظرفیت
9 بهمن
یکشنبه
تکمیل ظرفیت
10 بهمن
دوشنبه
تکمیل ظرفیت
11 بهمن
سه‌شنبه
تکمیل ظرفیت
12 بهمن
چهارشنبه
تکمیل ظرفیت
13 بهمن
پنج‌شنبه
تکمیل ظرفیت
14 بهمن
جمعه
تکمیل ظرفیت
15 بهمن
شنبه
تکمیل ظرفیت
16 بهمن
یکشنبه
تکمیل ظرفیت
17 بهمن
دوشنبه
تکمیل ظرفیت
پنج تخته دو خونچه پوش VIP بدون پنجره
اسنپ تریپ
ظرفیت تکمیل
قیمت شب‌های دیگر
7 بهمن
جمعه
تکمیل ظرفیت
8 بهمن
شنبه
تکمیل ظرفیت
9 بهمن
یکشنبه
1,386,000 تومان
10 بهمن
دوشنبه
1,386,000 تومان
11 بهمن
سه‌شنبه
1,386,000 تومان
12 بهمن
چهارشنبه
تکمیل ظرفیت
13 بهمن
پنج‌شنبه
تکمیل ظرفیت
14 بهمن
جمعه
تکمیل ظرفیت
15 بهمن
شنبه
1,386,000 تومان
16 بهمن
یکشنبه
1,386,000 تومان
17 بهمن
دوشنبه
1,386,000 تومان
ظرفیت 6 نفر

شش تخته غلفه نو
هتل یار
1,340,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
7 بهمن
جمعه
1,340,000 تومان
8 بهمن
شنبه
1,340,000 تومان
9 بهمن
یکشنبه
1,340,000 تومان
10 بهمن
دوشنبه
1,340,000 تومان
11 بهمن
سه‌شنبه
1,340,000 تومان
12 بهمن
چهارشنبه
1,340,000 تومان
13 بهمن
پنج‌شنبه
1,340,000 تومان
14 بهمن
جمعه
1,340,000 تومان
15 بهمن
شنبه
1,340,000 تومان
16 بهمن
یکشنبه
1,340,000 تومان
17 بهمن
دوشنبه
1,340,000 تومان
اتاق غلفه نو برای شش نفر
ایران هتل آنلاین
1,340,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
7 بهمن
جمعه
1,340,000 تومان
8 بهمن
شنبه
1,340,000 تومان
9 بهمن
یکشنبه
1,340,000 تومان
10 بهمن
دوشنبه
1,340,000 تومان
11 بهمن
سه‌شنبه
1,340,000 تومان
12 بهمن
چهارشنبه
1,340,000 تومان
13 بهمن
پنج‌شنبه
1,340,000 تومان
14 بهمن
جمعه
1,340,000 تومان
15 بهمن
شنبه
1,340,000 تومان
16 بهمن
یکشنبه
1,340,000 تومان
اتاق شش تخته غلفه نو
اقامت 24
1,340,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
7 بهمن
جمعه
1,340,000 تومان
8 بهمن
شنبه
1,340,000 تومان