هتل سنتی طبیب شوشتری شوشتر

شوشتر، چهارراه امام خمینی (ره)، کوچه سنگفرش
3.7
امتیاز کاربران
22
نظرات کاربران

معرفی هتل سنتی طبیب شوشتری شوشتر

مقایسه و رزرو اتاق

رزرو هتل سنتی طبیب شوشتری شوشتر

ظرفیت 1 نفر

دو تخته برای یک نفر
اقامت 24
ظرفیت تکمیل
قیمت شب‌های دیگر
13 خرداد
شنبه
تکمیل ظرفیت
14 خرداد
یکشنبه
تکمیل ظرفیت
15 خرداد
دوشنبه
تکمیل ظرفیت
16 خرداد
سه‌شنبه
تکمیل ظرفیت
17 خرداد
چهارشنبه
تکمیل ظرفیت
18 خرداد
پنج‌شنبه
تکمیل ظرفیت
19 خرداد
جمعه
تکمیل ظرفیت
20 خرداد
شنبه
تکمیل ظرفیت
21 خرداد
یکشنبه
تکمیل ظرفیت
22 خرداد
دوشنبه
تکمیل ظرفیت
23 خرداد
سه‌شنبه
تکمیل ظرفیت
ظرفیت 2 نفر

اتاق دو تخته دورومی
اقامت 24
900,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
13 خرداد
شنبه
900,000 تومان
14 خرداد
یکشنبه
900,000 تومان
15 خرداد
دوشنبه
900,000 تومان
16 خرداد
سه‌شنبه
900,000 تومان
17 خرداد
چهارشنبه
900,000 تومان
18 خرداد
پنج‌شنبه
900,000 تومان
19 خرداد
جمعه
900,000 تومان
20 خرداد
شنبه
900,000 تومان
21 خرداد
یکشنبه
900,000 تومان
22 خرداد
دوشنبه
900,000 تومان
23 خرداد
سه‌شنبه
900,000 تومان
اتاق دو تخته باباحاجی
اقامت 24
900,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
13 خرداد
شنبه
900,000 تومان
14 خرداد
یکشنبه
900,000 تومان
15 خرداد
دوشنبه
900,000 تومان
16 خرداد
سه‌شنبه
900,000 تومان
17 خرداد
چهارشنبه
900,000 تومان
18 خرداد
پنج‌شنبه
900,000 تومان
19 خرداد
جمعه
900,000 تومان
20 خرداد
شنبه
900,000 تومان
21 خرداد
یکشنبه
900,000 تومان
22 خرداد
دوشنبه
900,000 تومان
23 خرداد
سه‌شنبه
900,000 تومان
اتاق دو تخته تنبی
اقامت 24
900,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
13 خرداد
شنبه
900,000 تومان
14 خرداد
یکشنبه
900,000 تومان
15 خرداد
دوشنبه
900,000 تومان
16 خرداد
سه‌شنبه
900,000 تومان
17 خرداد
چهارشنبه
900,000 تومان
18 خرداد
پنج‌شنبه
900,000 تومان
19 خرداد
جمعه
900,000 تومان
20 خرداد
شنبه
900,000 تومان
21 خرداد
یکشنبه
900,000 تومان
22 خرداد
دوشنبه
900,000 تومان
23 خرداد
سه‌شنبه
900,000 تومان
دو تخته تویین بابا حاجی بدون پنجره
اسنپ تریپ
ظرفیت تکمیل
قیمت شب‌های دیگر
13 خرداد
شنبه
تکمیل ظرفیت
14 خرداد
یکشنبه
تکمیل ظرفیت
15 خرداد
دوشنبه
تکمیل ظرفیت
16 خرداد
سه‌شنبه
تکمیل ظرفیت
17 خرداد
چهارشنبه
تکمیل ظرفیت
18 خرداد
پنج‌شنبه
تکمیل ظرفیت
19 خرداد
جمعه
تکمیل ظرفیت
20 خرداد
شنبه
تکمیل ظرفیت
21 خرداد
یکشنبه
تکمیل ظرفیت
22 خرداد
دوشنبه
تکمیل ظرفیت
23 خرداد
سه‌شنبه
تکمیل ظرفیت
دو تخته دابل دور رومی بدون پنجره
اسنپ تریپ
ظرفیت تکمیل
قیمت شب‌های دیگر
13 خرداد
شنبه
تکمیل ظرفیت
14 خرداد
یکشنبه
تکمیل ظرفیت
15 خرداد
دوشنبه
تکمیل ظرفیت
16 خرداد
سه‌شنبه
تکمیل ظرفیت
17 خرداد
چهارشنبه
تکمیل ظرفیت
18 خرداد
پنج‌شنبه
تکمیل ظرفیت
19 خرداد
جمعه
تکمیل ظرفیت
20 خرداد
شنبه
تکمیل ظرفیت
21 خرداد
یکشنبه
تکمیل ظرفیت
22 خرداد
دوشنبه
تکمیل ظرفیت
23 خرداد
سه‌شنبه
تکمیل ظرفیت
دو تخته تویین تنبی بدون پنجره
اسنپ تریپ
ظرفیت تکمیل
قیمت شب‌های دیگر
13 خرداد
شنبه
تکمیل ظرفیت
14 خرداد
یکشنبه
تکمیل ظرفیت
15 خرداد
دوشنبه
تکمیل ظرفیت
16 خرداد
سه‌شنبه
تکمیل ظرفیت
17 خرداد
چهارشنبه
تکمیل ظرفیت
18 خرداد
پنج‌شنبه
تکمیل ظرفیت
19 خرداد
جمعه
تکمیل ظرفیت
20 خرداد
شنبه
تکمیل ظرفیت
21 خرداد
یکشنبه
تکمیل ظرفیت
22 خرداد
دوشنبه
تکمیل ظرفیت
23 خرداد
سه‌شنبه
تکمیل ظرفیت
ظرفیت 3 نفر

اتاق سه تخته بیرونی
اقامت 24
1,300,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
13 خرداد
شنبه
1,300,000 تومان
14 خرداد
یکشنبه
1,300,000 تومان
15 خرداد
دوشنبه
1,300,000 تومان
16 خرداد
سه‌شنبه
1,300,000 تومان
17 خرداد
چهارشنبه
1,300,000 تومان
18 خرداد
پنج‌شنبه
1,300,000 تومان
19 خرداد
جمعه
1,300,000 تومان
20 خرداد
شنبه
1,300,000 تومان
21 خرداد
یکشنبه
1,300,000 تومان
22 خرداد
دوشنبه
1,300,000 تومان
23 خرداد
سه‌شنبه
1,300,000 تومان
اتاق سه تخته تالار
اقامت 24
1,320,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
13 خرداد
شنبه
1,320,000 تومان
14 خرداد
یکشنبه
1,320,000 تومان
15 خرداد
دوشنبه
1,320,000 تومان
16 خرداد
سه‌شنبه
1,320,000 تومان
17 خرداد
چهارشنبه
1,320,000 تومان
18 خرداد
پنج‌شنبه
1,320,000 تومان
19 خرداد
جمعه
1,320,000 تومان
20 خرداد
شنبه
1,320,000 تومان
21 خرداد
یکشنبه
1,320,000 تومان
22 خرداد
دوشنبه
1,320,000 تومان
23 خرداد
سه‌شنبه
1,320,000 تومان
سه تخته تالار
اسنپ تریپ
ظرفیت تکمیل
قیمت شب‌های دیگر
13 خرداد
شنبه
تکمیل ظرفیت
14 خرداد
یکشنبه
تکمیل ظرفیت
15 خرداد
دوشنبه
تکمیل ظرفیت
16 خرداد
سه‌شنبه
تکمیل ظرفیت
17 خرداد
چهارشنبه
تکمیل ظرفیت
18 خرداد
پنج‌شنبه
تکمیل ظرفیت
19 خرداد
جمعه
تکمیل ظرفیت
20 خرداد
شنبه
تکمیل ظرفیت
21 خرداد
یکشنبه
تکمیل ظرفیت
22 خرداد
دوشنبه
تکمیل ظرفیت
23 خرداد
سه‌شنبه
تکمیل ظرفیت
سه تخته بیرونی
اسنپ تریپ
ظرفیت تکمیل
قیمت شب‌های دیگر
13 خرداد
شنبه
تکمیل ظرفیت
14 خرداد
یکشنبه
تکمیل ظرفیت
15 خرداد
دوشنبه
تکمیل ظرفیت
16 خرداد
سه‌شنبه
تکمیل ظرفیت
17 خرداد
چهارشنبه
تکمیل ظرفیت
18 خرداد
پنج‌شنبه
تکمیل ظرفیت
19 خرداد
جمعه
تکمیل ظرفیت
20 خرداد
شنبه
تکمیل ظرفیت
21 خرداد
یکشنبه
تکمیل ظرفیت
22 خرداد
دوشنبه
تکمیل ظرفیت
23 خرداد
سه‌شنبه
تکمیل ظرفیت
ظرفیت 4 نفر

اتاق چهار تخته شاه نشین
اقامت 24
1,580,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
13 خرداد
شنبه
1,580,000 تومان
14 خرداد
یکشنبه
1,580,000 تومان
15 خرداد
دوشنبه
1,580,000 تومان
16 خرداد
سه‌شنبه
1,580,000 تومان
17 خرداد
چهارشنبه
1,580,000 تومان
18 خرداد
پنج‌شنبه
1,580,000 تومان
19 خرداد
جمعه
1,580,000 تومان
20 خرداد
شنبه
1,580,000 تومان
21 خرداد
یکشنبه
1,580,000 تومان
22 خرداد
دوشنبه
1,580,000 تومان
23 خرداد
سه‌شنبه
1,580,000 تومان
چهار تخته شاه نشین
اسنپ تریپ
ظرفیت تکمیل
قیمت شب‌های دیگر
13 خرداد
شنبه
تکمیل ظرفیت
14 خرداد
یکشنبه
تکمیل ظرفیت
15 خرداد
دوشنبه
تکمیل ظرفیت
16 خرداد
سه‌شنبه
تکمیل ظرفیت
17 خرداد
چهارشنبه
تکمیل ظرفیت
18 خرداد
پنج‌شنبه
تکمیل ظرفیت
19 خرداد
جمعه
تکمیل ظرفیت
20 خرداد
شنبه
تکمیل ظرفیت
21 خرداد
یکشنبه
تکمیل ظرفیت
22 خرداد
دوشنبه
تکمیل ظرفیت
23 خرداد
سه‌شنبه
تکمیل ظرفیت
ظرفیت 5 نفر

اتاق پنج تخته دو خونچه پوش
اقامت 24
1,850,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
13 خرداد
شنبه
1,850,000 تومان
14 خرداد
یکشنبه
1,850,000 تومان
15 خرداد
دوشنبه
1,850,000 تومان
16 خرداد
سه‌شنبه
1,850,000 تومان
17 خرداد
چهارشنبه
1,850,000 تومان
18 خرداد
پنج‌شنبه
1,850,000 تومان
19 خرداد
جمعه
1,850,000 تومان
20 خرداد
شنبه
1,850,000 تومان
21 خرداد
یکشنبه
1,850,000 تومان
22 خرداد
دوشنبه
1,850,000 تومان
23 خرداد
سه‌شنبه
1,850,000 تومان
پنج تخته دو خونچه پوش VIP بدون پنجره
اسنپ تریپ
ظرفیت تکمیل
قیمت شب‌های دیگر
13 خرداد
شنبه
تکمیل ظرفیت
14 خرداد
یکشنبه
تکمیل ظرفیت
15 خرداد
دوشنبه
تکمیل ظرفیت
16 خرداد
سه‌شنبه
تکمیل ظرفیت
17 خرداد
چهارشنبه
تکمیل ظرفیت
18 خرداد
پنج‌شنبه
تکمیل ظرفیت
19 خرداد
جمعه
تکمیل ظرفیت
20 خرداد
شنبه
تکمیل ظرفیت
21 خرداد
یکشنبه
تکمیل ظرفیت
22 خرداد
دوشنبه
تکمیل ظرفیت
23 خرداد
سه‌شنبه
تکمیل ظرفیت
ظرفیت 6 نفر

اتاق شش تخته غلفه نو
اقامت 24
2,210,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
13 خرداد
شنبه
2,210,000 تومان
14 خرداد
یکشنبه
2,210,000 تومان
15 خرداد
دوشنبه
2,210,000 تومان
16 خرداد
سه‌شنبه
2,210,000 تومان
17 خرداد
چهارشنبه
2,210,000 تومان
18 خرداد
پنج‌شنبه
2,210,000 تومان
19 خرداد
جمعه
2,210,000 تومان
20 خرداد
شنبه
2,210,000 تومان
21 خرداد
یکشنبه
2,210,000 تومان
22 خرداد
دوشنبه
2,210,000 تومان
23 خرداد
سه‌شنبه
2,210,000 تومان
اتاق شش تخته پنج باریکه
اقامت 24
2,390,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
13 خرداد
شنبه
2,390,000 تومان
14 خرداد
یکشنبه
2,390,000 تومان
15 خرداد
دوشنبه
2,390,000 تومان
16 خرداد
سه‌شنبه
2,390,000 تومان
17 خرداد
چهارشنبه
2,390,000 تومان
18 خرداد
پنج‌شنبه
2,390,000 تومان
19 خرداد
جمعه
2,390,000 تومان
20 خرداد
شنبه
2,390,000 تومان
21 خرداد
یکشنبه
2,390,000 تومان
22 خرداد
دوشنبه
2,390,000 تومان
23 خرداد
سه‌شنبه
2,390,000 تومان
شش تخته غلفه نو
اسنپ تریپ
ظرفیت تکمیل
قیمت شب‌های دیگر
13 خرداد
شنبه
تکمیل ظرفیت
14 خرداد
یکشنبه
تکمیل ظرفیت
15 خرداد
دوشنبه
تکمیل ظرفیت
16 خرداد
سه‌شنبه
تکمیل ظرفیت
17 خرداد
چهارشنبه
تکمیل ظرفیت
18 خرداد
پنج‌شنبه
تکمیل ظرفیت
19 خرداد
جمعه
تکمیل ظرفیت
20 خرداد
شنبه
تکمیل ظرفیت
21 خرداد
یکشنبه
تکمیل ظرفیت
22 خرداد
دوشنبه
تکمیل ظرفیت
23 خرداد
سه‌شنبه
تکمیل ظرفیت
شش تخته پنج باریکه VIP
اسنپ تریپ
ظرفیت تکمیل
قیمت شب‌های دیگر
13 خرداد
شنبه
تکمیل ظرفیت
14 خرداد
یکشنبه
تکمیل ظرفیت
15 خرداد
دوشنبه
تکمیل ظرفیت
16 خرداد
سه‌شنبه
تکمیل ظرفیت
17 خرداد
چهارشنبه
تکمیل ظرفیت
18 خرداد
پنج‌شنبه
تکمیل ظرفیت
19 خرداد
جمعه
تکمیل ظرفیت
20 خرداد
شنبه
تکمیل ظرفیت
21 خرداد
یکشنبه
تکمیل ظرفیت
22 خرداد
دوشنبه
تکمیل ظرفیت
23 خرداد
سه‌شنبه
تکمیل ظرفیت

امکانات اتاق های هتل سنتی طبیب شوشتری شوشتر

تلویزیون
یخچال
اعلام حریق
اتاق چمدان
دستگاه واکس کفش
فتوکپی
سرویس بهداشتی ایرانی
سرویس فرنگی
اينترنت در لابی
مسلط به زبان انگليسی
خدمات خانه داری
آژانس مسافرتی
تاکسی سرویس شبانه روزی
اينترنت در اتاق
تبديل ارز
خدمات تهيه بليط
خشکشویی (لاندری)
دستگاه خودپرداز
صندوق امانات
آسانسور
نمازخانه
پارکینگ
تاکسی سرویس
استخر
سونا
سیستم تهویه مطبوع
سالن اجتماعات
فست‌فود
جعبه کمک های اولیه
ماساژ
امکان شارژ وسایل الکترونیکی
خدمات تور
اینترنت رایگان و نامحدود در لابی
گشت غیررایگان
روزنامه
فضای سبز
سالن ورزشی
پله اضطراری
رستوران ایرانی
اتاق بازی
فروشگاه صنایع‌دستی و سوغات
لابی
اتاق سیگار
مرکز خرید
اینترنت
خشکشویی
آرایشگاه
فروشگاه
اینترنت در قسمت لابی
کپسول آتش نشانی
خدمات برای معلولین
کافی نت
مینی بار رایگان
وسایل بدنسازی
پاركينگ
كافی شاپ
سالن صبحانه خوری
روم سرويس
فكس
تلفن در لابی
پرینتر
زنگ هشدار
ترانسفر رفت با هزینه
ترانسفر برگشت با هزینه
پذیرش 24 ساعته
شبکه پخش فیلم
تلویزیون در لابی
اتاق تلفن (اپراتور)
گیم نت
پارک کودک
زمین ورزشی
لباسشویی
تلويزيون LCD در لابی
رستوران بام
خدمات بیدار باش
مینی بار با هزینه
كتابخانه
آتلیه
خدمات CIP (تشریفات ویژه)
کرایه اتومبیل (بدون راننده)
چايخانه سنتی
سالن همايش
جكوزی
خدمات باربري
خدمات پزشكي
سالن بيليارد
زمين تنيس
گشت نیم روزی
بازی ویدئویی
سرویس حرم
پرداخت ویزا و مسترکارت
خدمات نگهداری کودک
کپسول آتش‌نشانی در لابی
Business Center
صندوق امانات
لابی
تلويزيون در لابی
مبل
ميز
خشکشویی
خدمات بيدار باش
خدمات اتو
فكس
تلويزيون LED در لابی
نمای رو به حیاط
سالن صبحانه خوری
باغچه
پذيرش 24 ساعته
هماهنگ کننده تور
فضای نشستن سنتی بيرون از هتل

آدرس هتل سنتی طبیب شوشتری شوشتر روی نقشه

مشاهده اقامتگاه بر روی نقشه

نظرات کاربران برای هتل سنتی طبیب شوشتری شوشتر

(22 نظر)
نقاط قوت:
برخورد خوب پرسنل بجز پذیرش صبح که یک خانم بودن
نقاط ضعف:
پارکینگ خیلی با هتل فاصله داره صبحانه هم ضعیف بود وضعیت موکت هتل خوب نبود و کثیف بود
بسیار خونگرم و مهمان نواز ، اتاق ها کوچیکه اما محیط هتل دلنوازه ، مشکل جای پارک داره ، صبحانه معمولی ببینید مثل هتل های لوکس نیست ، اما تجربه جالبی بود
اتاق ها در اندازه های مختلف با کیفیت بالا و برخورد مناسب کارکنان. من حتی برای سفرهای کاری تو استان هم به جای اهواز در هتل طبیب اقامت میکنم. فضای دلپذیر و تمیزی فراتر از ۱۰۰ درصد
کارکنان برخورد بسیار خوبی داشتند
ما اتاق تالار که برای ۳ نفر هست را رزرو کردیم، اتاق ک.چیک بود و کمد یا جایی برای قرار دادن وسایل در نظر گرفته نشده بود. اتاق قشنگ بود، حیاط هتل خیلی قشنگ بود با صدای آب که در حوض می ریخت. سرویس بهداشتی پله های خیلی بلند و سختی داشت. هتل در یک محله ی خیلی شلوغ بود و در یک کوچه ی خیلی باریک، پارکینگ نداره و یه پارکینگ با فاصله ی زیاد و معرفی می کنن، حداقل یک نفر برای کمک در وسایل باید میومد. کلا برای کسانی که ماشین خودشون می رن اصلا پیشنهاد نمیشه. صبحانه در حد ۳ ستاره اصلا نبود، خیلی معمولی. چند بار به صورت زننده به ما تاکید کردن که قبل ۱۲ اتاق را خالی کنید، ما گفتیم اوکی ۱۲ خالیه، می گفتن نه، چون نفر بعدی اومده زودتر از ۱۲ باید تخلیه کنید!!
کارکنان رفتار مناسبی داشتند ولی امکانات، پاکیزگی و کیفیت خدمات ضعیف بود.
رفتار و برخورد پرسنل بسیار صمیمی و مهمانپذیر بود، من چه در داخل و چه خارج از کشور هتل های زیادی رو تجربه کردم ولی به جرات در داخل کشور این سطح از رفتار مشتری مدارانه رو ندیدم، با تشکر از کلیه پرسنل زحمت کش و مدیریت محترم هتل طبیب شوشتر
هتلی تمیز و پرسنلی بسیار مودب و مهمانواز هستند. خوش گذشت
کلا شهر شوشتر آدرس پیدا کردن سخته ولی از طرف هتل یک نفر اومد و ما رو تا هتل راهنمایی کرد
اتاق های کوچیک، سروصدای وحشتناک مارو ساعت ۷ صبح بیدار کرد، چندنفر با صدای بلند صحبت میکردن که دوستان مسولان هتل بودند و هیچکس بهشون تذکر نمیداد تا جایی که مجبور شدم خیلی بد تذکر بدم بهشون. تا ساعت ۱۲ شب موزیک با صدای بلند پخش میشد، سر سوزن آرامش نبود کارکنان مودب و صبحانه خوبی داشت
شخصا اقامتگاه بومگردی در سراسر کشور زیاد رفتم ولی اصلا فکر نمیکردم در شهر شوشتر با یکی از بهترینهای آن مواجه شوم... سطح استاندارد اقامتگاه بالا و در حد یک هتل چهار ستاره بود. برخورد پرسنل بسیار صمیمی و در عین حال حرفه ای... فضای اتاقها کاملا تمیز با امکانات تلویزیون، چایساز و مینی بار... حیاط بسیار زیبا و باصفا، با چیدمانی با سلیقه.... لوکیشن هتل در محیطی سنتی در میانه بازار شهر و بسیار جذاب... صبحانه بسیار عالی..... درکل این اقامتگاه فراتر از سطح انتظارم بود و آن را با اطمینان توصیه میکنم.
نقاط قوت:
تمیز و راحت
نقاط ضعف:
(نظر منفی ثبت نشده است)
جای قشنگی است اما مدیریت هتل باید انتخاب کنند که هتلی با معیار های یک هتل باشد یا مکان استراحت گانه شبانه تورهایی طبیعت گردی جوانان که به هیچ قانون و قاعده ای پایبندی نیستند و در هر ساعت شبانه روز فکر می کنند در طبیعت هستند و می توانند برای دیگران ایجاد مزاحمت کنند
نقاط قوت:
سبک سنتی با معماری زیبا برخورد محترمانه و حرفه ای کارمندان تمیزی سرویس خواب
نقاط ضعف:
استفاده از دمپایی پلاستیکی و استفاده شده و کثیف در اتاق استفاده از لوستر غیر همخوان با معماری ایرانی سشوار بی کیفیت استفاده از سرویس فرنگی! درب آلومینیومی زشت برای سرویس. صبحانه تکراری و غیر همخوان با غذاهای سنتی منطقه.
فضایی آرام و دلنشین داشت. هیچ کم و کسری نبود. حمام و سرویس بهداشتی عالی بود. بخاطر بافت قدیمی و سنتی منطقه مشکلاتی وجود داشت. مثل دور بودن پارکینگ و کوچه‌های باریک و تنگ که عبور اتومبیل را دشوار می‌کرد ولی زیبایی تاریخی هتل جبران می‌کنه. البته ما بخاطر پر بودن اتاقها، مجبور شدیم یک شب در خانه روبروی خانه طبیب اقامت کنیم که اصلا خوب نبود و صبح با آب یخ حمام کردیم. اما عمارت طبیب از هر لحاظ خوب بود. قیمت بالا بود اما ما راضی بودیم. خاطره‌ بسیا خوبی برای ما بود.
محیط هتل بسیار آرامش بخش و دنج بوده و یکی از نکات بسیار خوب ان وجود حمام و سرویس بهداشتی مدرن و بسیار تمیز در اتاقها بود. صبحانه هتل خیلی خوب بود و برخورد پرسنل بسیار گرم و صمیمی بود. فاصله پارکینگ تا هتل نسبتا دور است و تا دم در هتل امکان دسترسی با وسیله نقلیه نیست و نیاز است تا 30 متر فاصله وسایل را خود مسافر جابجا کند.
مسافرهای خارجی تا نیمه شب با صدای بلند حرف میزدند وصدای قهقهه انها ارامش را سلب کرده بود
هتل بسیار بسیار فضای زیبایی داشت. کارکنان بسیار خوش برخورد بودند. آرامش بسیار خوبی در هتل حکمفرما بود. در کل از اقامت خود بسیار بسیار راضی بودیم و این هتل را به همه پیشنهاد میدهم .
نقاط قوت:
رفتار خوب پرسنلفضاي فيزيكي زيباي هتل
نقاط ضعف:
(نظر منفی ثبت نشده است)
اقامت بسیار خوبی در این هتل داشتیم، برخورد کارکنان و مسئولین بسیار دوستانه بود، اتاق بسیار تمیز و باسلیقه و زیبا بود. سرویس ها بسیار تمیز بودن و امکانات اتاق بسیار خوب بود (مثل اسپلیت، شوفاژ برقی، سشوار، کتری برقی). صبحانه خوب و سنتی در فضای زیبای حیاط (کلوچه سنتی، بیسکوییت، حلیم، نیمرو، ارده، شیره، پنیر، سرشیر، مربا، عسل، سبزی و گوجه خیار، میوه، آبمیوه بسته بندی و شیر)پارکینگ خارج از هتل، صدای آب در اتاق و نداشتن اتاق کانکت یا آپارتمان، آنتن دهی ضعیف
اقامت خوبی بود.ولی میتونست بهتر از این هم باشه.وهمچنین برخورد پرسنل هتل میتونست بهتر از این باشهتبلیغات این مجموعه باتوجه به اینکه در سطح شهر هست .ولی کم بود
واقعا همه چیز عالی بود .جای تشکر داره از مدیر و پرسنل مجموعه که اینهمه عالی کار کردن و برخورد شون که عالی تر از همه چیز بود.بهترین خاطره عمرم بود و امیدوارم بزودی به این مکان زیبا برگردم .خوشحالم که چنین جایی برای حفظ ابرو شهر شوشتر در میزبانی از توریست ها وجود دارهتبلیغات این مجموعه با توجه مرکز شهر بودن خیلی و امیدوارم هرچی زودتر کاری بکنن که دیگه همه این هتل رو بشناسن
برای ثبت نظر باید وارد شوید یا ثبت نام کنید.

پرسش و پاسخ درباره هتل سنتی طبیب شوشتری شوشتر

مهمانان هتل سنتی طبیب شوشتری شوشتر در سایت‌های مختلف چه نظراتی نوشته‌اند؟

همه نظرات مهمانان هتل سنتی طبیب شوشتری شوشتر از تمامی سایت‌های رزرواسیون را در مورد امکانات هتل، کیفیت خدمات، برخورد کارکنان، مزایا و معایب هتل در سایت سلطان سفر مشاهده کنید. برای مشاهده نظرات کلیک کنید.

کدام سایت ارزانترین قیمت را ارائه می‌دهد؟

سلطان سفر با مقایسه قیمت هتل سنتی طبیب شوشتری شوشتر بر روی سایت‌های مختلف از جمله اسنپ تریپ، اقامت24، جاباما، هتل یار و ده‌ها سایت دیگر، ارزان‌ترین قیمت را به شما پیشنهاد می‌دهد. برای مقایسه قیمت و رزرو هتل کلیک کنید.

همه عکس‌ها و امکانات هتل سنتی طبیب شوشتری شوشتر رو کجا می‌تونم ببینم؟

سلطان سفر مجموعه‌ای کامل از تصاویر و امکانات هتل سنتی طبیب شوشتری شوشتر را از همه سایت‌های معتبر رزرو گردآوری کرده است. برای مشاهده کلیک کنید.