هتل سنتی طبیب شوشتری شوشتر

شوشتر، چهارراه امام خمینی (ره)، کوچه سنگفرش
3.7
امتیاز کاربران
24
نظرات کاربران

مقایسه و رزرو اتاق

رزرو هتل سنتی طبیب شوشتری شوشتر

سنتی طبیب شوشتری-اتاق یک تخته
اتاق یک تخته
هتل یار
159,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
7 آبان
چهارشنبه
159,000
تومان
8 آبان
پنجشنبه
159,000
تومان
9 آبان
جمعه
159,000
تومان
10 آبان
شنبه
159,000
تومان
11 آبان
یکشنبه
159,000
تومان
12 آبان
دوشنبه
159,000
تومان
13 آبان
سه شنبه
159,000
تومان
14 آبان
چهارشنبه
159,000
تومان
15 آبان
پنجشنبه
159,000
تومان
16 آبان
جمعه
159,000
تومان
17 آبان
شنبه
159,000
تومان
اقامت 24
180,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
7 آبان
چهارشنبه
180,000
تومان
8 آبان
پنجشنبه
180,000
تومان
9 آبان
جمعه
180,000
تومان
10 آبان
شنبه
180,000
تومان
11 آبان
یکشنبه
180,000
تومان
12 آبان
دوشنبه
180,000
تومان
13 آبان
سه شنبه
180,000
تومان
14 آبان
چهارشنبه
180,000
تومان
15 آبان
پنجشنبه
180,000
تومان
16 آبان
جمعه
180,000
تومان
17 آبان
شنبه
180,000
تومان
جاباما
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
7 آبان
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
8 آبان
پنجشنبه
171,000
تومان
9 آبان
جمعه
171,000
تومان
10 آبان
شنبه
171,000
تومان
11 آبان
یکشنبه
171,000
تومان
12 آبان
دوشنبه
171,000
تومان
13 آبان
سه شنبه
171,000
تومان
14 آبان
چهارشنبه
171,000
تومان
15 آبان
پنجشنبه
171,000
تومان
16 آبان
جمعه
171,000
تومان
17 آبان
شنبه
171,000
تومان
علاءالدین
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
7 آبان
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
8 آبان
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
9 آبان
جمعه
ظرفیت تکمیل
10 آبان
شنبه
ظرفیت تکمیل
11 آبان
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
12 آبان
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
13 آبان
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
14 آبان
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
15 آبان
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
16 آبان
جمعه
ظرفیت تکمیل
17 آبان
شنبه
ظرفیت تکمیل
سنتی طبیب شوشتری-اتاق دوتخته (باباحاجی)
اتاق دوتخته (باباحاجی)
هتل یار
270,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
7 آبان
چهارشنبه
270,000
تومان
8 آبان
پنجشنبه
270,000
تومان
9 آبان
جمعه
270,000
تومان
10 آبان
شنبه
270,000
تومان
11 آبان
یکشنبه
270,000
تومان
12 آبان
دوشنبه
270,000
تومان
13 آبان
سه شنبه
270,000
تومان
14 آبان
چهارشنبه
270,000
تومان
15 آبان
پنجشنبه
270,000
تومان
16 آبان
جمعه
270,000
تومان
17 آبان
شنبه
270,000
تومان
اقامت 24
300,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
7 آبان
چهارشنبه
300,000
تومان
8 آبان
پنجشنبه
300,000
تومان
9 آبان
جمعه
300,000
تومان
10 آبان
شنبه
300,000
تومان
11 آبان
یکشنبه
300,000
تومان
12 آبان
دوشنبه
300,000
تومان
13 آبان
سه شنبه
300,000
تومان
14 آبان
چهارشنبه
300,000
تومان
15 آبان
پنجشنبه
300,000
تومان
16 آبان
جمعه
300,000
تومان
17 آبان
شنبه
300,000
تومان
علاءالدین
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
7 آبان
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
8 آبان
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
9 آبان
جمعه
ظرفیت تکمیل
10 آبان
شنبه
ظرفیت تکمیل
11 آبان
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
12 آبان
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
13 آبان
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
14 آبان
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
15 آبان
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
16 آبان
جمعه
ظرفیت تکمیل
17 آبان
شنبه
ظرفیت تکمیل
جاباما
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
7 آبان
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
8 آبان
پنجشنبه
295,000
تومان
9 آبان
جمعه
295,000
تومان
10 آبان
شنبه
295,000
تومان
11 آبان
یکشنبه
295,000
تومان
12 آبان
دوشنبه
295,000
تومان
13 آبان
سه شنبه
295,000
تومان
14 آبان
چهارشنبه
295,000
تومان
15 آبان
پنجشنبه
295,000
تومان
16 آبان
جمعه
295,000
تومان
17 آبان
شنبه
295,000
تومان
سنتی طبیب شوشتری-اتاق دوتخته (دورومی)
اتاق دوتخته (دورومی)
هتل یار
270,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
7 آبان
چهارشنبه
270,000
تومان
8 آبان
پنجشنبه
270,000
تومان
9 آبان
جمعه
270,000
تومان
10 آبان
شنبه
270,000
تومان
11 آبان
یکشنبه
270,000
تومان
12 آبان
دوشنبه
270,000
تومان
13 آبان
سه شنبه
270,000
تومان
14 آبان
چهارشنبه
270,000
تومان
15 آبان
پنجشنبه
270,000
تومان
16 آبان
جمعه
270,000
تومان
17 آبان
شنبه
270,000
تومان
اقامت 24
300,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
7 آبان
چهارشنبه
300,000
تومان
8 آبان
پنجشنبه
300,000
تومان
9 آبان
جمعه
300,000
تومان
10 آبان
شنبه
300,000
تومان
11 آبان
یکشنبه
300,000
تومان
12 آبان
دوشنبه
300,000
تومان
13 آبان
سه شنبه
300,000
تومان
14 آبان
چهارشنبه
300,000
تومان
15 آبان
پنجشنبه
300,000
تومان
16 آبان
جمعه
300,000
تومان
17 آبان
شنبه
300,000
تومان
جاباما
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
7 آبان
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
8 آبان
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
9 آبان
جمعه
ظرفیت تکمیل
10 آبان
شنبه
ظرفیت تکمیل
11 آبان
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
12 آبان
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
13 آبان
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
14 آبان
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
15 آبان
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
16 آبان
جمعه
ظرفیت تکمیل
17 آبان
شنبه
ظرفیت تکمیل
علاءالدین
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
7 آبان
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
8 آبان
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
9 آبان
جمعه
ظرفیت تکمیل
10 آبان
شنبه
ظرفیت تکمیل
11 آبان
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
12 آبان
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
13 آبان
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
14 آبان
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
15 آبان
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
16 آبان
جمعه
ظرفیت تکمیل
17 آبان
شنبه
ظرفیت تکمیل
سنتی طبیب شوشتری-اتاق دوتخته (تنبی)
اتاق دوتخته (تنبی)
هتل یار
270,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
7 آبان
چهارشنبه
270,000
تومان
8 آبان
پنجشنبه
270,000
تومان
9 آبان
جمعه
270,000
تومان
10 آبان
شنبه
270,000
تومان
11 آبان
یکشنبه
270,000
تومان
12 آبان
دوشنبه
270,000
تومان
13 آبان
سه شنبه
270,000
تومان
14 آبان
چهارشنبه
270,000
تومان
15 آبان
پنجشنبه
270,000
تومان
16 آبان
جمعه
270,000
تومان
17 آبان
شنبه
270,000
تومان
اقامت 24
300,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
7 آبان
چهارشنبه
300,000
تومان
8 آبان
پنجشنبه
300,000
تومان
9 آبان
جمعه
300,000
تومان
10 آبان
شنبه
300,000
تومان
11 آبان
یکشنبه
300,000
تومان
12 آبان
دوشنبه
300,000
تومان
13 آبان
سه شنبه
300,000
تومان
14 آبان
چهارشنبه
300,000
تومان
15 آبان
پنجشنبه
300,000
تومان
16 آبان
جمعه
300,000
تومان
17 آبان
شنبه
300,000
تومان
جاباما
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
7 آبان
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
8 آبان
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
9 آبان
جمعه
295,000
تومان
10 آبان
شنبه
295,000
تومان
11 آبان
یکشنبه
295,000
تومان
12 آبان
دوشنبه
295,000
تومان
13 آبان
سه شنبه
295,000
تومان
14 آبان
چهارشنبه
295,000
تومان
15 آبان
پنجشنبه
295,000
تومان
16 آبان
جمعه
295,000
تومان
17 آبان
شنبه
295,000
تومان
علاءالدین
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
7 آبان
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
8 آبان
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
9 آبان
جمعه
ظرفیت تکمیل
10 آبان
شنبه
ظرفیت تکمیل
11 آبان
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
12 آبان
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
13 آبان
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
14 آبان
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
15 آبان
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
16 آبان
جمعه
ظرفیت تکمیل
17 آبان
شنبه
ظرفیت تکمیل
سنتی طبیب شوشتری-اتاق سه تخته (بیرونی)
اتاق سه تخته (بیرونی)
هتل یار
381,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
7 آبان
چهارشنبه
381,000
تومان
8 آبان
پنجشنبه
381,000
تومان
9 آبان
جمعه
381,000
تومان
10 آبان
شنبه
381,000
تومان
11 آبان
یکشنبه
381,000
تومان
12 آبان
دوشنبه
381,000
تومان
13 آبان
سه شنبه
381,000
تومان
14 آبان
چهارشنبه
381,000
تومان
15 آبان
پنجشنبه
381,000
تومان
16 آبان
جمعه
381,000
تومان
17 آبان
شنبه
381,000
تومان
اقامت 24
425,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
7 آبان
چهارشنبه
425,000
تومان
8 آبان
پنجشنبه
425,000
تومان
9 آبان
جمعه
425,000
تومان
10 آبان
شنبه
425,000
تومان
11 آبان
یکشنبه
425,000
تومان
12 آبان
دوشنبه
425,000
تومان
13 آبان
سه شنبه
425,000
تومان
14 آبان
چهارشنبه
425,000
تومان
15 آبان
پنجشنبه
425,000
تومان
16 آبان
جمعه
425,000
تومان
17 آبان
شنبه
425,000
تومان
جاباما
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
7 آبان
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
8 آبان
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
9 آبان
جمعه
ظرفیت تکمیل
10 آبان
شنبه
ظرفیت تکمیل
11 آبان
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
12 آبان
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
13 آبان
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
14 آبان
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
15 آبان
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
16 آبان
جمعه
ظرفیت تکمیل
17 آبان
شنبه
ظرفیت تکمیل
علاءالدین
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
7 آبان
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
8 آبان
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
9 آبان
جمعه
ظرفیت تکمیل
10 آبان
شنبه
ظرفیت تکمیل
11 آبان
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
12 آبان
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
13 آبان
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
14 آبان
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
15 آبان
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
16 آبان
جمعه
ظرفیت تکمیل
17 آبان
شنبه
ظرفیت تکمیل
سنتی طبیب شوشتری-اتاق سه تخته (تالار)
اتاق سه تخته (تالار)
هتل یار
381,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
7 آبان
چهارشنبه
381,000
تومان
8 آبان
پنجشنبه
381,000
تومان
9 آبان
جمعه
381,000
تومان
10 آبان
شنبه
381,000
تومان
11 آبان
یکشنبه
381,000
تومان
12 آبان
دوشنبه
381,000
تومان
13 آبان
سه شنبه
381,000
تومان
14 آبان
چهارشنبه
381,000
تومان
15 آبان
پنجشنبه
381,000
تومان
16 آبان
جمعه
381,000
تومان
17 آبان
شنبه
381,000
تومان
جاباما
418,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
7 آبان
چهارشنبه
418,000
تومان
8 آبان
پنجشنبه
418,000
تومان
9 آبان
جمعه
418,000
تومان
10 آبان
شنبه
418,000
تومان
11 آبان
یکشنبه
418,000
تومان
12 آبان
دوشنبه
418,000
تومان
13 آبان
سه شنبه
418,000
تومان
14 آبان
چهارشنبه
418,000
تومان
15 آبان
پنجشنبه
418,000
تومان
16 آبان
جمعه
418,000
تومان
17 آبان
شنبه
418,000
تومان
اقامت 24
425,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
7 آبان
چهارشنبه
425,000
تومان
8 آبان
پنجشنبه
425,000
تومان
9 آبان
جمعه
425,000
تومان
10 آبان
شنبه
425,000
تومان
11 آبان
یکشنبه
425,000
تومان
12 آبان
دوشنبه
425,000
تومان
13 آبان
سه شنبه
425,000
تومان
14 آبان
چهارشنبه
425,000
تومان
15 آبان
پنجشنبه
425,000
تومان
16 آبان
جمعه
425,000
تومان
17 آبان
شنبه
425,000
تومان
علاءالدین
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
7 آبان
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
8 آبان
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
9 آبان
جمعه
ظرفیت تکمیل
10 آبان
شنبه
ظرفیت تکمیل
11 آبان
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
12 آبان
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
13 آبان
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
14 آبان
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
15 آبان
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
16 آبان
جمعه
ظرفیت تکمیل
17 آبان
شنبه
ظرفیت تکمیل
سنتی طبیب شوشتری-اتاق چهارتخته (شاه نشین)
اتاق چهارتخته (شاه نشین)
هتل یار
461,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
7 آبان
چهارشنبه
461,000
تومان
8 آبان
پنجشنبه
461,000
تومان
9 آبان
جمعه
461,000
تومان
10 آبان
شنبه
461,000
تومان
11 آبان
یکشنبه
461,000
تومان
12 آبان
دوشنبه
461,000
تومان
13 آبان
سه شنبه
461,000
تومان
14 آبان
چهارشنبه
461,000
تومان
15 آبان
پنجشنبه
461,000
تومان
16 آبان
جمعه
461,000
تومان
17 آبان
شنبه
461,000
تومان
اقامت 24
510,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
7 آبان
چهارشنبه
510,000
تومان
8 آبان
پنجشنبه
510,000
تومان
9 آبان
جمعه
510,000
تومان
10 آبان
شنبه
510,000
تومان
11 آبان
یکشنبه
510,000
تومان
12 آبان
دوشنبه
510,000
تومان
13 آبان
سه شنبه
510,000
تومان
14 آبان
چهارشنبه
510,000
تومان
15 آبان
پنجشنبه
510,000
تومان
16 آبان
جمعه
510,000
تومان
17 آبان
شنبه
510,000
تومان
جاباما
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
7 آبان
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
8 آبان
پنجشنبه
507,000
تومان
9 آبان
جمعه
507,000
تومان
10 آبان
شنبه
507,000
تومان
11 آبان
یکشنبه
507,000
تومان
12 آبان
دوشنبه
507,000
تومان
13 آبان
سه شنبه
507,000
تومان
14 آبان
چهارشنبه
507,000
تومان
15 آبان
پنجشنبه
507,000
تومان
16 آبان
جمعه
507,000
تومان
17 آبان
شنبه
507,000
تومان
علاءالدین
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
7 آبان
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
8 آبان
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
9 آبان
جمعه
ظرفیت تکمیل
10 آبان
شنبه
ظرفیت تکمیل
11 آبان
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
12 آبان
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
13 آبان
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
14 آبان
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
15 آبان
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
16 آبان
جمعه
ظرفیت تکمیل
17 آبان
شنبه
ظرفیت تکمیل
سنتی طبیب شوشتری-اتاق پنج تخته (دوخونچه پوش)
اتاق پنج تخته (دوخونچه پوش)
هتل یار
565,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
7 آبان
چهارشنبه
565,000
تومان
8 آبان
پنجشنبه
565,000
تومان
9 آبان
جمعه
565,000
تومان
10 آبان
شنبه
565,000
تومان
11 آبان
یکشنبه
565,000
تومان
12 آبان
دوشنبه
565,000
تومان
13 آبان
سه شنبه
565,000
تومان
14 آبان
چهارشنبه
565,000
تومان
15 آبان
پنجشنبه
565,000
تومان
16 آبان
جمعه
565,000
تومان
17 آبان
شنبه
565,000
تومان
جاباما
622,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
7 آبان
چهارشنبه
622,000
تومان
8 آبان
پنجشنبه
622,000
تومان
9 آبان
جمعه
622,000
تومان
10 آبان
شنبه
622,000
تومان
11 آبان
یکشنبه
622,000
تومان
12 آبان
دوشنبه
622,000
تومان
13 آبان
سه شنبه
622,000
تومان
14 آبان
چهارشنبه
622,000
تومان
15 آبان
پنجشنبه
622,000
تومان
16 آبان
جمعه
622,000
تومان
17 آبان
شنبه
622,000
تومان
اقامت 24
625,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
7 آبان
چهارشنبه
625,000
تومان
8 آبان
پنجشنبه
625,000
تومان
9 آبان
جمعه
625,000
تومان
10 آبان
شنبه
625,000
تومان
11 آبان
یکشنبه
625,000
تومان
12 آبان
دوشنبه
625,000
تومان
13 آبان
سه شنبه
625,000
تومان
14 آبان
چهارشنبه
625,000
تومان
15 آبان
پنجشنبه
625,000
تومان
16 آبان
جمعه
625,000
تومان
17 آبان
شنبه
625,000
تومان
علاءالدین
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
7 آبان
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
8 آبان
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
9 آبان
جمعه
ظرفیت تکمیل
10 آبان
شنبه
ظرفیت تکمیل
11 آبان
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
12 آبان
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
13 آبان
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
14 آبان
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
15 آبان
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
16 آبان
جمعه
ظرفیت تکمیل
17 آبان
شنبه
ظرفیت تکمیل
سنتی طبیب شوشتری-اتاق شش تخته (پنج باریکه)
اتاق شش تخته (پنج باریکه)
هتل یار
670,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
7 آبان
چهارشنبه
670,000
تومان
8 آبان
پنجشنبه
670,000
تومان
9 آبان
جمعه
670,000
تومان
10 آبان
شنبه
670,000
تومان
11 آبان
یکشنبه
670,000
تومان
12 آبان
دوشنبه
670,000
تومان
13 آبان
سه شنبه
670,000
تومان
14 آبان
چهارشنبه
670,000
تومان
15 آبان
پنجشنبه
670,000
تومان
16 آبان
جمعه
670,000
تومان
17 آبان
شنبه
670,000
تومان
اقامت 24
735,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
7 آبان
چهارشنبه
735,000
تومان
8 آبان
پنجشنبه
735,000
تومان
9 آبان
جمعه
735,000
تومان
10 آبان
شنبه
735,000
تومان
11 آبان
یکشنبه
735,000
تومان
12 آبان
دوشنبه
735,000
تومان
13 آبان
سه شنبه
735,000
تومان
14 آبان
چهارشنبه
735,000
تومان
15 آبان
پنجشنبه
735,000
تومان
16 آبان
جمعه
735,000
تومان
17 آبان
شنبه
735,000
تومان
جاباما
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
7 آبان
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
8 آبان
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
9 آبان
جمعه
ظرفیت تکمیل
10 آبان
شنبه
ظرفیت تکمیل
11 آبان
یکشنبه
738,000
تومان
12 آبان
دوشنبه
738,000
تومان
13 آبان
سه شنبه
738,000
تومان
14 آبان
چهارشنبه
738,000
تومان
15 آبان
پنجشنبه
738,000
تومان
16 آبان
جمعه
738,000
تومان
17 آبان
شنبه
738,000
تومان
علاءالدین
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
7 آبان
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
8 آبان
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
9 آبان
جمعه
ظرفیت تکمیل
10 آبان
شنبه
ظرفیت تکمیل
11 آبان
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
12 آبان
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
13 آبان
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
14 آبان
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
15 آبان
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
16 آبان
جمعه
ظرفیت تکمیل
17 آبان
شنبه
ظرفیت تکمیل
سنتی طبیب شوشتری-اتاق شش تخته (غلفه نو)
اتاق شش تخته (غلفه نو)
هتل یار
581,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
7 آبان
چهارشنبه
581,000
تومان
8 آبان
پنجشنبه
581,000
تومان
9 آبان
جمعه
581,000
تومان
10 آبان
شنبه
581,000
تومان
11 آبان
یکشنبه
581,000
تومان
12 آبان
دوشنبه
581,000
تومان
13 آبان
سه شنبه
581,000
تومان
14 آبان
چهارشنبه
581,000
تومان
15 آبان
پنجشنبه
581,000
تومان
16 آبان
جمعه
581,000
تومان
17 آبان
شنبه
581,000
تومان
اقامت 24
640,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
7 آبان
چهارشنبه
640,000
تومان
8 آبان
پنجشنبه
640,000
تومان
9 آبان
جمعه
640,000
تومان
10 آبان
شنبه
640,000
تومان
11 آبان
یکشنبه
640,000
تومان
12 آبان
دوشنبه
640,000
تومان
13 آبان
سه شنبه
640,000
تومان
14 آبان
چهارشنبه
640,000
تومان
15 آبان
پنجشنبه
640,000
تومان
16 آبان
جمعه
640,000
تومان
17 آبان
شنبه
640,000
تومان
جاباما
640,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
7 آبان
چهارشنبه
640,000
تومان
8 آبان
پنجشنبه
640,000
تومان
9 آبان
جمعه
640,000
تومان
10 آبان
شنبه
640,000
تومان
11 آبان
یکشنبه
640,000
تومان
12 آبان
دوشنبه
640,000
تومان
13 آبان
سه شنبه
640,000
تومان
14 آبان
چهارشنبه
640,000
تومان
15 آبان
پنجشنبه
640,000
تومان
16 آبان
جمعه
640,000
تومان
17 آبان
شنبه
640,000
تومان
علاءالدین
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
7 آبان
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
8 آبان
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
9 آبان
جمعه
ظرفیت تکمیل
10 آبان
شنبه
ظرفیت تکمیل
11 آبان
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
12 آبان
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
13 آبان
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
14 آبان
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
15 آبان
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
16 آبان
جمعه
ظرفیت تکمیل
17 آبان
شنبه
ظرفیت تکمیل

امکانات اتاق های هتل سنتی طبیب شوشتری شوشتر

اعلام حریق
تبديل ارز
جكوزی
سالن همايش
چايخانه سنتی
کرایه اتومبیل (بدون راننده)
خدمات CIP (تشریفات ویژه)
آتلیه
كتابخانه
آژانس مسافرتي
مینی بار با هزینه
خدمات بیدار باش
خدمات تهيه بليط
رستوران بام
تلويزيون LCD در لابی
خدمات پزشكي
لباسشویی
سرویس بهداشتی فرنگی در طبقات
زمین ورزشی
پارک کودک
گیم نت
سرویس بهداشتی فرنگی در لابی
اتاق تلفن (اپراتور)
سرویس بهداشتی ایرانی در طبقات
سرویس بهداشتی ایرانی در لابی
تلویزیون در لابی
خدمات خانه داری
شبکه پخش فیلم
خدمات باربري
سالن بيليارد
ترانسفر برگشت با هزینه
خشکشویی
سرویس بهداشتی فرنگی در محوطه
سرویس بهداشتی ایرانی در محوطه
هماهنگ کننده تور
پذيرش 24 ساعته
باغچه
سالن صبحانه خوری
خدمات تهيه بليط
نمای رو به حیاط
تلويزيون LED در لابی
فكس
خدمات اتو
خدمات بيدار باش
ميز
زمين تنيس
مبل
تلويزيون در لابی
اينترنت در اتاق
اينترنت در لابی
لابی
صندوق امانات
Business Center
کپسول آتش‌نشانی در لابی
خدمات نگهداری کودک
پرداخت ویزا و مسترکارت
سرویس حرم
بازی ویدئویی
گشت نیم روزی
پذیرش 24 ساعته
ترانسفر رفت با هزینه
اتاق چمدان
تاکسی سرویس
گشت غیررایگان
اینترنت رایگان و نامحدود در لابی
خدمات تور
امکان شارژ وسایل الکترونیکی
ماساژ
جعبه کمک های اولیه
فست‌فود
سالن اجتماعات
سیستم تهویه مطبوع
سونا
استخر
پارکینگ
فضای سبز
نمازخانه
آسانسور
صندوق امانات
یخچال
تلویزیون
دستگاه خودپرداز
خشکشویی (لاندری)
تاکسی سرویس شبانه روزی
مسلط به زبان انگليسی
فتوکپی
دستگاه واکس کفش
روزنامه
سالن ورزشی
زنگ هشدار
کپسول آتش نشانی
پرینتر
تلفن در لابی
فكس
روم سرويس
اينترنت در لابی
سالن صبحانه خوری
كافی شاپ
پاركينگ
وسایل بدنسازی
مینی بار رایگان
کافی نت
خدمات برای معلولین
اینترنت در قسمت لابی
فروشگاه
آرایشگاه
خشکشویی
سرویس ایرانی
سرویس فرنگی
اینترنت
مرکز خرید
اتاق سیگار
لابی
فروشگاه صنایع‌دستی و سوغات
اتاق بازی
رستوران ایرانی
پله اضطراری
فضای نشستن سنتی بيرون از هتل

آدرس هتل سنتی طبیب شوشتری شوشتر روی نقشه

نظرات کاربران برای هتل سنتی طبیب شوشتری شوشتر

(24 نظر)
کلا شهر شوشتر آدرس پیدا کردن سخته ولی از طرف هتل یک نفر اومد و ما رو تا هتل راهنمایی کرد
اتاق های کوچیک، سروصدای وحشتناک مارو ساعت ۷ صبح بیدار کرد، چندنفر با صدای بلند صحبت میکردن که دوستان مسولان هتل بودند و هیچکس بهشون تذکر نمیداد تا جایی که مجبور شدم خیلی بد تذکر بدم بهشون. تا ساعت ۱۲ شب موزیک با صدای بلند پخش میشد، سر سوزن آرامش نبود کارکنان مودب و صبحانه خوبی داشت
شخصا اقامتگاه بومگردی در سراسر کشور زیاد رفتم ول