هتل شیرازیس شیراز

شیراز، بلوار زند، خیابان سعدی، خیابان مکتبی
-
امتیاز کاربران
54
نظرات کاربران

معرفی هتل شیرازیس شیراز

مقایسه و رزرو اتاق

رزرو هتل شیرازیس شیراز

ظرفیت 1 نفر

یک تخته
هتل یار
750,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
22 مرداد
شنبه
750,000
تومان
23 مرداد
یکشنبه
750,000
تومان
24 مرداد
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
25 مرداد
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
26 مرداد
چهارشنبه
750,000
تومان
27 مرداد
پنجشنبه
750,000
تومان
28 مرداد
جمعه
750,000
تومان
29 مرداد
شنبه
750,000
تومان
30 مرداد
یکشنبه
750,000
تومان
31 مرداد
دوشنبه
750,000
تومان
1 شهریور
سه شنبه
750,000
تومان
اتاق دو تخته برای یک نفر
ایران هتل آنلاین
750,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
22 مرداد
شنبه
750,000
تومان
23 مرداد
یکشنبه
750,000
تومان
24 مرداد
دوشنبه
750,000
تومان
25 مرداد
سه شنبه
750,000
تومان
26 مرداد
چهارشنبه
750,000
تومان
27 مرداد
پنجشنبه
750,000
تومان
28 مرداد
جمعه
750,000
تومان
29 مرداد
شنبه
750,000
تومان
30 مرداد
یکشنبه
750,000
تومان
31 مرداد
دوشنبه
750,000
تومان
1 شهریور
سه شنبه
750,000
تومان
دو تخته برای یک نفر
اسنپ تریپ
ظرفیت تکمیل
قیمت شب‌های دیگر
22 مرداد
شنبه
ظرفیت تکمیل
23 مرداد
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
24 مرداد
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
25 مرداد
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
26 مرداد
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
27 مرداد
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
28 مرداد
جمعه
ظرفیت تکمیل
29 مرداد
شنبه
750,000
تومان
30 مرداد
یکشنبه
750,000
تومان
31 مرداد
دوشنبه
750,000
تومان
1 شهریور
سه شنبه
750,000
تومان
اتاق دو تخته برای یک نفر
اقامت 24
ظرفیت تکمیل
قیمت شب‌های دیگر
22 مرداد
شنبه
ظرفیت تکمیل
23 مرداد
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
24 مرداد
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
25 مرداد
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
26 مرداد
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
27 مرداد
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
28 مرداد
جمعه
750,000
تومان
29 مرداد
شنبه
750,000
تومان
30 مرداد
یکشنبه
750,000
تومان
31 مرداد
دوشنبه
750,000
تومان
1 شهریور
سه شنبه
750,000
تومان
ظرفیت 2 نفر

اتاق دو تخته ویژه معلولین
ایران هتل آنلاین
1,000,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
22 مرداد
شنبه
1,000,000
تومان
23 مرداد
یکشنبه
1,000,000
تومان
24 مرداد
دوشنبه
1,000,000
تومان
25 مرداد
سه شنبه
1,000,000
تومان
26 مرداد
چهارشنبه
1,000,000
تومان
27 مرداد
پنجشنبه
1,000,000
تومان
28 مرداد
جمعه
1,000,000
تومان
29 مرداد
شنبه
1,000,000
تومان
30 مرداد
یکشنبه
1,000,000
تومان
31 مرداد
دوشنبه
1,000,000
تومان
1 شهریور
سه شنبه
1,000,000
تومان
اتاق دو تخته توئین
ایران هتل آنلاین
1,000,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
22 مرداد
شنبه
1,000,000
تومان
23 مرداد
یکشنبه
1,000,000
تومان
24 مرداد
دوشنبه
1,000,000
تومان
25 مرداد
سه شنبه
1,000,000
تومان
26 مرداد
چهارشنبه
1,000,000
تومان
27 مرداد
پنجشنبه
1,000,000
تومان
28 مرداد
جمعه
1,000,000
تومان
29 مرداد
شنبه
1,000,000
تومان
30 مرداد
یکشنبه
1,000,000
تومان
31 مرداد
دوشنبه
1,000,000
تومان
1 شهریور
سه شنبه
1,000,000
تومان
دو تخته دبل
هتل یار
1,000,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
22 مرداد
شنبه
1,000,000
تومان
23 مرداد
یکشنبه
1,000,000
تومان
24 مرداد
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
25 مرداد
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
26 مرداد
چهارشنبه
1,000,000
تومان
27 مرداد
پنجشنبه
1,000,000
تومان
28 مرداد
جمعه
1,000,000
تومان
29 مرداد
شنبه
1,000,000
تومان
30 مرداد
یکشنبه
1,000,000
تومان
31 مرداد
دوشنبه
1,000,000
تومان
1 شهریور
سه شنبه
1,000,000
تومان
اتاق دو تخته دبل
ایران هتل آنلاین
1,000,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
22 مرداد
شنبه
1,000,000
تومان
23 مرداد
یکشنبه
1,000,000
تومان
24 مرداد
دوشنبه
1,000,000
تومان
25 مرداد
سه شنبه
1,000,000
تومان
26 مرداد
چهارشنبه
1,000,000
تومان
27 مرداد
پنجشنبه
1,000,000
تومان
28 مرداد
جمعه
1,000,000
تومان
29 مرداد
شنبه
1,000,000
تومان
30 مرداد
یکشنبه
1,000,000
تومان
31 مرداد
دوشنبه
1,000,000
تومان
1 شهریور
سه شنبه
1,000,000
تومان
دو تخته توئین
هتل یار
1,000,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
22 مرداد
شنبه
1,000,000
تومان
23 مرداد
یکشنبه
1,000,000
تومان
24 مرداد
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
25 مرداد
سه شنبه
1,000,000
تومان
26 مرداد
چهارشنبه
1,000,000
تومان
27 مرداد
پنجشنبه
1,000,000
تومان
28 مرداد
جمعه
1,000,000
تومان
29 مرداد
شنبه
1,000,000
تومان
30 مرداد
یکشنبه
1,000,000
تومان
31 مرداد
دوشنبه
1,000,000
تومان
1 شهریور
سه شنبه
1,000,000
تومان
سوئیت یک خوابه برای دو نفر
ایران هتل آنلاین
1,500,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
22 مرداد
شنبه
1,500,000
تومان
23 مرداد
یکشنبه
1,500,000
تومان
24 مرداد
دوشنبه
1,500,000
تومان
25 مرداد
سه شنبه
1,500,000
تومان
26 مرداد
چهارشنبه
1,500,000
تومان
27 مرداد
پنجشنبه
1,500,000
تومان
28 مرداد
جمعه
1,500,000
تومان
29 مرداد
شنبه
1,500,000
تومان
30 مرداد
یکشنبه
1,500,000
تومان
31 مرداد
دوشنبه
1,500,000
تومان
1 شهریور
سه شنبه
1,500,000
تومان
اتاق دو تخته دبل
اقامت 24
ظرفیت تکمیل
قیمت شب‌های دیگر
22 مرداد
شنبه
ظرفیت تکمیل
23 مرداد
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
24 مرداد
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
25 مرداد
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
26 مرداد
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
27 مرداد
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
28 مرداد
جمعه
1,000,000
تومان
29 مرداد
شنبه
1,000,000
تومان
30 مرداد
یکشنبه
1,000,000
تومان
31 مرداد
دوشنبه
1,000,000
تومان
1 شهریور
سه شنبه
1,000,000
تومان
اتاق دو تخته توئین
اقامت 24
ظرفیت تکمیل
قیمت شب‌های دیگر
22 مرداد
شنبه
ظرفیت تکمیل
23 مرداد
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
24 مرداد
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
25 مرداد
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
26 مرداد
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
27 مرداد
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
28 مرداد
جمعه
1,000,000
تومان
29 مرداد
شنبه
1,000,000
تومان
30 مرداد
یکشنبه
1,000,000
تومان
31 مرداد
دوشنبه
1,000,000
تومان
1 شهریور
سه شنبه
1,000,000
تومان
سوئیت یکخوابه دو نفره
اقامت 24
ظرفیت تکمیل
قیمت شب‌های دیگر
22 مرداد
شنبه
ظرفیت تکمیل
23 مرداد
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
24 مرداد
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
25 مرداد
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
26 مرداد
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
27 مرداد
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
28 مرداد
جمعه
ظرفیت تکمیل
29 مرداد
شنبه
ظرفیت تکمیل
30 مرداد
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
31 مرداد
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
1 شهریور
سه شنبه
1,500,000
تومان
دو تخته دابل
اسنپ تریپ
ظرفیت تکمیل
قیمت شب‌های دیگر
22 مرداد
شنبه
ظرفیت تکمیل
23 مرداد
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
24 مرداد
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
25 مرداد
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
26 مرداد
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
27 مرداد
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
28 مرداد
جمعه
1,000,000
تومان
29 مرداد
شنبه
1,000,000
تومان
30 مرداد
یکشنبه
1,000,000
تومان
31 مرداد
دوشنبه
1,000,000
تومان
1 شهریور
سه شنبه
1,000,000
تومان
دو تخته تویین
اسنپ تریپ
ظرفیت تکمیل
قیمت شب‌های دیگر
22 مرداد
شنبه
ظرفیت تکمیل
23 مرداد
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
24 مرداد
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
25 مرداد
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
26 مرداد
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
27 مرداد
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
28 مرداد
جمعه
1,000,000
تومان
29 مرداد
شنبه
1,000,000
تومان
30 مرداد
یکشنبه
1,000,000
تومان
31 مرداد
دوشنبه
1,000,000
تومان
1 شهریور
سه شنبه
1,000,000
تومان
ظرفیت 3 نفر

سوئیت یک خوابه - دبل + کاناپه تخت خواب شو
هتل یار
1,500,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
22 مرداد
شنبه
1,500,000
تومان
23 مرداد
یکشنبه
1,500,000
تومان
24 مرداد
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
25 مرداد
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
26 مرداد
چهارشنبه
1,500,000
تومان
27 مرداد
پنجشنبه
1,500,000
تومان
28 مرداد
جمعه
1,500,000
تومان
29 مرداد
شنبه
1,500,000
تومان
30 مرداد
یکشنبه
1,500,000
تومان
31 مرداد
دوشنبه
1,500,000
تومان
1 شهریور
سه شنبه
1,500,000
تومان
سوئیت یک خوابه سه نفره
اسنپ تریپ
ظرفیت تکمیل
قیمت شب‌های دیگر
22 مرداد
شنبه
ظرفیت تکمیل
23 مرداد
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
24 مرداد
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
25 مرداد
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
26 مرداد
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
27 مرداد
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
28 مرداد
جمعه
ظرفیت تکمیل
29 مرداد
شنبه
ظرفیت تکمیل
30 مرداد
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
31 مرداد
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
1 شهریور
سه شنبه
1,500,000
تومان

نظرات کاربران برای هتل شیرازیس شیراز

(54 نظر)
نقاط قوت:
هتل بسیارررر تمیز ،،،اتاقهای بزرگ ،،روشن ،،،تمیز وزیبا،،،به نظر من اگر از تنوع صبحانه صرف نظر کنیم در حد یک هتل پنج ستاره استمحیطی بسیار دلچسب وزیبا وآرام،،،صدای دلنشین ابنما که در اتاقها شنیده میشد،،،،تختهای راحت وتمیز،،،سرویس اتاقها زیبا وبزرگ،،،من همیشه در هتلهای پنج ستاره افامت داشتم،،،اتاقهای این هال از بسیاری ازهتل های پنج ستاره ایران‌بهتر بود،،،ما عید در هتل پنج ستاره پارسیان کرمانشاه اقامت داشتیمبه نظر من این هتل صدها برابر بهتر از هتل پنج ستاره کرمانشاه بود
نقاط ضعف:
اصلا نداشت فقط درب پارکینگ که گاهی اقات بسته بود وباید اعلام میکردیم تا بازش کنند که البته این کار هم جهت محافظت از ماشینهای داخل پارکینگ از سرقت احتمالی وسایل داخل ماشینها بود
نقاط قوت:
همه چیز عالی عالی عالی من این هتل رو به همه پیشنهاد میدم وجز هتلهای خوب شیراز بود
نقاط ضعف:
همه چیز عالی عالی عالی من این هتل رو به همه پیشنهاد میدم وجز هتلهای خوب شیراز بود
اقامت عالی و خاطره انگیز
نقاط قوت:
بسیار تمیزپرسنل خوش برخوردموقعیت مکانی عالی
نقاط ضعف:
نداشت
نقاط قوت:
تمیزی اتاق ها و سروس بهداشتی و خوشرویی پرسنل ، تنوع در منوی صبحانه
نقاط ضعف:
تمیزی اتاق ها و سروس بهداشتی و خوشرویی پرسنل ، تنوع در منوی صبحانه
بنظرم با توجه به قیمت یکی از بهترینهاست ، نظافت اتاقها و سرویس عالی و برخور پرسنل خیلی خوب ، و پیشنهاد میکنم ازاستخر هتل هم استفاده کنید ، پرسنل استخر هم بسیار خوش برخورد بودن
نقاط قوت:
نزدیکی به مکانهای دیدنی.تنوع صبحانه.پارکینگ مناسب.تمیزی اتاقها ونظافت عالی
نقاط ضعف:
نزدیکی به مکانهای دیدنی.تنوع صبحانه.پارکینگ مناسب.تمیزی اتاقها ونظافت عالی
نقاط قوت:
تمیزی هتلبرخورد خوب پرسنلانجام به موقع درخواستها
نقاط ضعف:
کند بودن اینترنتشاد نبودن محیط لابیکوچک بودن فضای توالت فرنگیعدم راهنمایی برای نیم بها بودن فرزند زیر ۱۲سال
نقاط قوت:
نظافت خوب برخورد مناسب و مودبانه کارکنان امکانات کافی و به روز اتاق ها قیمت بصرفه
نقاط ضعف:
نظافت خوب برخورد مناسب و مودبانه کارکنان امکانات کافی و به روز اتاق ها قیمت بصرفه
من تجربه اقامت توی بسیاری از هتل های شیراز رو داشتم، از دید من این هتل بهترین تناسب امکانات با قیمت رو داره
نقاط قوت:
نظافت و تمیزی بسیار عالی اتاق، ملافه ها، و سرویسهای بهداشتی
نقاط ضعف:
نظافت و تمیزی بسیار عالی اتاق، ملافه ها، و سرویسهای بهداشتی
بنده بدلیل سفرهای کاری ، به شیراز بسار سفر میکنم. بعد مدتها که در هتلهای معروف شیراز اقامت داشتم هتل شیرازیس رو هم امتحان کردم، واقعا خوشحالم که این هتل رو‌ پیدا کردم و حتما حتما بازم میام همین هتل. هتل به نسبت جمع جور اما فوق العاده تمیز و کارکنان خوش برخورد. البته من قبل از صبحانه به دلیل کاری هتل رو ترک کردم و حتما در سفر بعدی راجع به کیفیت صبحانه و غذاشونم نظرمو میدم، کافی شاپ جمع و جور خوبی داشت اما برا من که نظافت هتل و برخورد کارکنان مهم است، تجربه عالی بود🌺🌺
نقاط قوت:
بشدت اتاق ها مرتب و تمیز بودن ، و پرسنل رفتار حرفه ای و عالی داشتن ، ممنون از مدیریت و پرسنل خوب هتل شیرازیس و ممنون از سایت خوب اقامت ۲۴ ❤️
نقاط ضعف:
نکته منفی نداشت خداروشکر 🙂
نقاط قوت:
تمیزی ملافه ها و چیدمان اتاق .فضای سبز وسط راهروی ورودی اتاق ها.مودب بودن کارکنان.
نقاط ضعف:
کوچکی فضای حمام شیشه ای
نقاط قوت:
تمیز بودن خلوت بودن پرسنل در دسترس چیلر با کیفیت
نقاط ضعف:
صبحانه ی ضعیف معطل شدن بابت ورود و خروج به پارکینگ
نقاط قوت:
موقعیت مکانی خوب
نقاط ضعف:
خانه داری خیلی ضعیف بود.
نقاط قوت:
کارکنان بسیار خوش برخورد، اتاق ها واقعا تمیز بودند و دسترسی به بعضی مکان های دیدنی به شکل پیاده خیلی نزدیک
نقاط ضعف:
اینترنت کند
نقاط قوت:
قیمت مناسب به نسبت امکانات موقعیت مکانی عالی برخورد خوب پرسنل
نقاط ضعف:
اینترت ضعیف
نقاط قوت:
پرسنل بسیار عالیتمیز و نوساز بودن هتل دسترسی مناسب قیمت های منطقی رستوران و مینی بار
نقاط ضعف:
نمای هتل بسیار ساده ست
نقاط قوت:
برخورد فوق العاده پرسنل و تمیز بودن و نو بودن هتل
نقاط ضعف:
میتونست صبحونه بهتر باشه ولی بد نبود
نقاط قوت:
هتل تمیز نوساز منظم بسیار عالی
نقاط ضعف:
متاسفانه آب حمام در روز اقامت من یکم ولرم بود. وای فای ضعیف بود
نقاط قوت:
از همه نظر عالی بود واقعا بهترین هتل چهار ستاره شیراز بود به همه عزیزان معرفی میکنم برخورد بسیار عالی پرسنل، تمیزی سوئیت و غذاهای عالی از شاخصه‌های این هتل بود
نقاط ضعف:
نکته منفی مشاهده نشد
نقاط قوت:
بارزترین نکته این هتل که خیلی مهمه واسه همه اتاقهاست واقعا دمشون گرم من با خانمم رفتیم اتاقها همه چیش اوکی بود.حتی برخورد پرستل خوب هم بود،لابی بسیار شیک با تهویه مناسب،و پارکینگ منظم و مرتب،در کل من راضیم.
نقاط ضعف:
۳ تا نکته منفی از دید بنده بود،اول اینکه در صبحانه خوری طبقه اول خانمی اونجا بود مسئول چک کردن شماره مهمانان،برخورداش خیلی صمیمی نبود و خیلی از جلو میزها مانوور میداد،دوم مشکل اساسی دیگه پارکینگ بود که هنگام خروج حتما باید با ریسپشن هماهنگ میکردیم،اگر نگهبانی میذاشتن اونجا بهتر بود،یا ریموت درست میکردن،و نکته پایانی باید بپرسن از مهمان که ایا میخاین اتاقها تمیز بشن که متاسفانه سوالی نمیشد،،چون مهمه که اشغالی که جمع میشه باید نظافت صورت بگیره،و اشغال خارج بشه از اتاق. در کل من خیلی راضی بود،فقط همین نکات ریزو دیدم، چون بنده خیلی هتل میرم،و واسم مهم بود.تشکر
نقاط قوت:
برخورد خوب کارکنان و پذیرش تمیزی اتاق ها و هتل
نقاط ضعف:
صبحانه و رستوران میتونه بهتر باشه
نقاط قوت:
نوساز بودن هتل برخورد خوب پرسنل هتل امکانات خوب داخل اتاق
نقاط ضعف:
تنها نکته منفی مشکل سرمایش اتاق بود که برای من که ۱۳ الی ۱۸ فروردین رفتم گرما کلافه کننده بود داخل اتاقها، بطوریکه در دو شب اول دمای اتاق ۲۹ درجه بود و خیس عرق شدم.
نقاط قوت:
کیفیت صبحانه خوب وعوامل هتل خوش برخورد
نقاط ضعف:
خانه داری زنگ زدم برای مایع دستشویی حضورنداشتندولی ازطریق اطلاعات انجام شد
نقاط قوت:
برخورد پرسنل هتل عالی تمیزی و شیک بودن اتاق و وسایل اتاق بی نظیرصبحانه در حد هتل ۵ستارهبهترین هتل و بهترین خاطره ی سفر ما به لطف شیرازیس
نقاط ضعف:
هیچ نکته منفی نداشت
نقاط قوت:
برخورد بسیار عالی پرسنل نظافت بسیار خوب هتل نوساز هست و خیلی تمیز و مرتب بود همه چیز
نقاط ضعف:
تنها نکته منفی که عدم شارژ روزانه آب و چایی داخل اتاق بود امیدوارم رفع بشه
نقاط قوت:
نظافت و برخورد مناسب پرسنل
نقاط ضعف:
کیفیت پایین ناهار رستوران و زمان زیاد قیمت بالای غذاهای رستوران
نقاط قوت:
برخورد خوب پرسنل هتل
نقاط ضعف:
سیستم گرمایش..
نقاط قوت:
اتاق زیاد مبله شده و وسایل و امکانات لازم رو داره و تمیز و شیک هست کارکنان برخورد محترمانه و خوبی داشتند
نقاط ضعف:
کیفیت غذا پایین بوذ صدای اتاقهای محاور شنیده میشد
نقاط قوت:
بسیار تمیز و خوب
نقاط ضعف:
تشک ها خوب نبود صبحانه ضعیف بود
هتلی نوساز با کارکنان بسیار مودب و فضایی پر از آرامش و احساس خوب، صبحانه خوب بود، سرویس دهی خوب، موقعیت مکانی عالی.استخر و جکوزی عالی فقط سونا کار نمیکرد. از مدیریت محترم و پرسنل هتل شیرازیس تشکر میکنم.تشکر ویژه از سرکار خانم پیمان به جهت برخورد بسیار خوبشان و پیگیری های انجام شده توسط ایشان
نقاط قوت:
برخورد عالی
نقاط ضعف:
نظافت فوق العاده خوب
به نسبت قیمت و سطح هتل،همه بخشها خوب و قابل قبول بودند.
نقاط قوت:
از هر نظر بسیار بسیار بسیار عالی بود بهترین اقامتی بود که در مدت اخیر داشتیم
نقاط ضعف:
کوچکترین نکته منفی هم مشاهده نشد
همه چی عالی بود
نقاط قوت:
هتل چیزی از ۴ و یا حتی اغلب ۵ ستاره ها کم نداشتاتاق ها بسیار تمیز و شیک و امکانات عالیپرسنل هتل بسیار صبور و مهربانصبحانه گرم و سرد شامل چند نوع میوه چند نوع شیرینی و مربا و کره و پنیر و سبزیجات و آش شیرازی و سوسیس صبحانه و خوراک سبزیحات و انواع تخم مرغ ووشیر و آب میوه
نقاط ضعف:
اینترنت ضعیف و در واقع غیر قابل استفاده
نقاط قوت:
اتاق ها بسیار بسیار تمیز و شیک بود،امکانات اتاق چیزی از هتل ۴ ستاره کمتر نداشت، سرویس چای ، صندوق، پک بهداشتی و سشوار و اسلیپر . کافی شاپ و رستوران هم خیلی تمیز و مرتب بود، جلوی آسانسور هر طبقه و ورودی هتل مایع ضدعفونی و دستمال کاغذی به وفوور بود، پرسنل بسیار مودب و مهربان و صبور بودند، صبحانه گرم و سرد که شامل یک نوع آش بسیار خوشمزه و چند مدل تخم مرغ و خوراک سبزیحات، و سوسیس و سیب زمینی و یه مدل بندری بود ، انواع مربا و کره وپنیر ، کیک و کلوچه ، خرما و حلوای زعفرونی بسیار لذیذ، شیر گرم و سرد و قهوه و چای و سبزیجات و چند مدل میوه بود و همه موظف بودند از دستکش یکبار مصرف استفاده کنند و پرسنل رستوران مرتب به کسانی پروتکل ها رو رعایت نمی کردند تذکر میدادند. محل هتل هم تقریبا اگر حوصله پیاده روی داشته باشید به مراکز گردشگری نزدیک هست و دور بر هتل هم سوپر مارکت و خشکشویی و کافه و.... بود که تا دیر وقت باز بودند.
نقاط ضعف:
اینترنت رایگان اما ضعیف
نقاط قوت:
ما توی مهر ماه ۱۴۰۰ با همسرم رفتیم شیراز و برای ۵ روز اتاق دبل رزرو کردیم. - برخورد ریسپشن خیلی خوب بود و تا آخرین روز همینجوری بودند. مشخص بود آموزش دیده و متعهد هستند. - هتل ۶ طبقه بود و ما طبقه ششم بودیم و اتاق ما با پنجره های بزرگش حسابی پرنور و دلباز بود هرروز. - تهویه اتاق و امکانات پذیرایی اوکی بود. - خانه داری بسیار آموزش دیده، مودب، و هنگام کار بی سر و صدا بودند. - برخلاف کامنت های قبلی که خونده بودیم،‌ کیفیت و تنوع صبحانه ارتقا پیدا کرده بود و تقریبا همه چیز داشت. - موقعیت مکانی خیلی خوب بود. به این صورت که هتل در دل بافت تاریخیه و با اومدن به این هتل شما با فضایی مدرن رو به رو می شید که بالانس جالبیه. - محوطه بیرونی هتل کوچیکه اما دلباز و قشنگه. - یه چیزی هم که توجهمون رو جلب کرد، اقامت چند تا از بازیگرای خوب کشورمون بود توی هتل. - برخلاف اکثر هتل ها، استخر این هتل باز بود
نقاط ضعف:
- کیفیت شامپویی که گذاشته بودند برای هر نفر اصلا خوب نبود و مقدارشم از استاندارد معمول بسیار کمتر بود. - روی ملافه ها مو داشت که ما زنگ زدیم عوض کردند و اوکی شد کامل. - سرویس بهداشتی مشکلاتی از جمله خراب بودن بعضی شیرها و هدر رفت آب داشت. - رستوران زود می بست و اطلاعیه ای نبود که بشه فهمید چه ساعتی. - همونطور که در بقیه کامنت ها خونده بودیم قبلا، ورود و خروج به پارکینگ می بایست با زدن ریموت توسط رسپشن انجام میشد و باید از دوربین می دیدن کی میخواد بره. گاهی معطل میشدیم چون حواسشون به پارکینگ نبود اما همچین مشکل بزرگی هم نبود. قبل از ترک لابی یا برگشتن به هتل زودتر می رفتیم خبر میدادیم که در رو بزنن.
هتلی کوچک اما تمیز
نقاط قوت:
بزرگترین امتیاز این هتل نوساز بودنشه هتل ۳ ستاره اما کیفیت اتاق در حد ۴ ستاره هست برخورد پرسنل خوب شبی ۴۰۰ تومن برای هتل ۳ ستاره بالاست اما برای این هتل میارزه صبحانه برای ۳ ستاره خوب بود
نقاط ضعف:
ظرفیت پارکینگ محدود ترافیک زیاد خیابانهای اطراف هتل بخصوص زند عملکرد نه چندان خوب سیستم خنک کننده
همه چیز از هر نظر خوب ‌....
از نظر دسترسی ازنظر تمیزی از نظر پرسنل و در کل از همه نظر خوب بود
خوب
واقعا هتل تمیز و خوبی هست بخصوص حسن رفتار و خوشرویی کارکنان هتل بسیار به چشم میاد در کل هتل بسیار خوبیه
نقاط قوت:
برخورد مناسب پرسنل هتل
نقاط ضعف:
دید مناسب
نقاط قوت:
خیلی خوب بود و و برخورد پرسنل محترم و مودبانه بود،اتاقا تمیز بود.مشتری مدار بودن.سعی میکردن فضا رو پر از انرژی و خوب فراهم کنن
نقاط ضعف:
تنها ایرادش نبود نیوری کافی(که شاید بخاطر شرایط کرونا)بود که باعث میشد اگه بعضا کاری داشتیم مجبور بودیم چندبار یادآوری کنیم.ولی من حتما این هتل رو پیشنهاد میدم،روح تازه میشه و خیلی خوش میگذره توی هتل
خوب بود
من این هتل را پیشنهاد میکنم
نقاط قوت:
موقعیت مکانی بسیار خوب با ماشین زیر ۱۰دقیقه به کلیه جاهای دیدنی میشه سر زد برخورد حرفه ای، محترمانه و گرم پرسنل امکانات اتاق عالی و مدرن دیزاین پر ارامش و پر از گل بسیار تمیز قیمت به نسبت هتلهای دیگه که کمتر از اینجا امکانات دارن، بسیار عالی بود روم سرویس عالی
نقاط ضعف:
اینترنت رایگان داشت ولی ضعیف که نمیشد استفاده کرد
آب معدنی و چای حتی یکدونه هم رایگان نبود و علی رغم اعلام نظافت انجام نشده بود ، ولی بقیه چیزها عالی بود پارکینگ هم داره یه مزیته
در کل خوب بود
نقاط قوت:
هتل نو ساخت و خوبی هست همه چیزش فعلا خیلی خوبه انشاالله که بعد سالها هم کیفیت خوبش همینجور بمونه
نقاط ضعف:
فعلا که نکات منفی نداشت
نقاط قوت:
بسيار عالي بود در حد هتل ٥ستاره مي باشد
نقاط ضعف:
هيچ
بسیارزیباوعالی
علی رغم اعلام برا نظافت اتاق این مورد انجام نشده بود.
برای ثبت نظر باید وارد شوید یا ثبت نام کنید.

پرسش و پاسخ درباره هتل شیرازیس شیراز

مهمانان هتل شیرازیس شیراز در سایت‌های مختلف چه نظراتی نوشته‌اند؟

همه نظرات مهمانان هتل شیرازیس شیراز از تمامی سایت‌های رزرواسیون را در مورد امکانات هتل، کیفیت خدمات، برخورد کارکنان، مزایا و معایب هتل در سایت سلطان سفر مشاهده کنید.

کدام سایت ارزانترین قیمت را ارائه می‌دهد؟

سلطان سفر با مقایسه قیمت هتل شیرازیس شیراز بر روی سایت‌های مختلف از جمله اسنپ تریپ، اقامت24، جاباما، هتل یار و ده‌ها سایت دیگر، ارزان‌ترین قیمت را به شما پیشنهاد می‌دهد.

همه عکس‌ها و امکانات هتل شیرازیس شیراز رو کجا می‌تونم ببینم؟

سلطان سفر مجموعه‌ای کامل از تصاویر و امکانات هتل شیرازیس شیراز را از همه سایت‌های معتبر رزرو گردآوری کرده است.