مقایسه و رزرو اتاق

رزرو هتل شیرازیس شیراز

ظرفیت 1 نفر

دو تخته برای یک نفر
اسنپ تریپ
950,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
13 خرداد
شنبه
950,000 تومان
14 خرداد
یکشنبه
950,000 تومان
15 خرداد
دوشنبه
950,000 تومان
16 خرداد
سه‌شنبه
950,000 تومان
17 خرداد
چهارشنبه
950,000 تومان
18 خرداد
پنج‌شنبه
950,000 تومان
19 خرداد
جمعه
950,000 تومان
20 خرداد
شنبه
950,000 تومان
21 خرداد
یکشنبه
950,000 تومان
22 خرداد
دوشنبه
950,000 تومان
23 خرداد
سه‌شنبه
950,000 تومان
یک تخته
هتل یار
950,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
13 خرداد
شنبه
950,000 تومان
14 خرداد
یکشنبه
950,000 تومان
15 خرداد
دوشنبه
950,000 تومان
16 خرداد
سه‌شنبه
950,000 تومان
17 خرداد
چهارشنبه
950,000 تومان
18 خرداد
پنج‌شنبه
950,000 تومان
19 خرداد
جمعه
950,000 تومان
20 خرداد
شنبه
950,000 تومان
21 خرداد
یکشنبه
950,000 تومان
22 خرداد
دوشنبه
950,000 تومان
23 خرداد
سه‌شنبه
950,000 تومان
اتاق یک تخته
اقامت 24
950,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
13 خرداد
شنبه
950,000 تومان
14 خرداد
یکشنبه
950,000 تومان
15 خرداد
دوشنبه
950,000 تومان
16 خرداد
سه‌شنبه
950,000 تومان
17 خرداد
چهارشنبه
950,000 تومان
18 خرداد
پنج‌شنبه
950,000 تومان
19 خرداد
جمعه
950,000 تومان
20 خرداد
شنبه
950,000 تومان
21 خرداد
یکشنبه
950,000 تومان
22 خرداد
دوشنبه
950,000 تومان
23 خرداد
سه‌شنبه
950,000 تومان
ظرفیت 2 نفر

دو تخته دابل
اسنپ تریپ
1,500,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
13 خرداد
شنبه
1,500,000 تومان
14 خرداد
یکشنبه
1,500,000 تومان
15 خرداد
دوشنبه
1,500,000 تومان
16 خرداد
سه‌شنبه
1,500,000 تومان
17 خرداد
چهارشنبه
1,500,000 تومان
18 خرداد
پنج‌شنبه
1,500,000 تومان
19 خرداد
جمعه
1,500,000 تومان
20 خرداد
شنبه
1,500,000 تومان
21 خرداد
یکشنبه
1,500,000 تومان
22 خرداد
دوشنبه
1,500,000 تومان
23 خرداد
سه‌شنبه
1,500,000 تومان
دو تخته تویین
اسنپ تریپ
1,500,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
13 خرداد
شنبه
1,500,000 تومان
14 خرداد
یکشنبه
1,500,000 تومان
15 خرداد
دوشنبه
1,500,000 تومان
16 خرداد
سه‌شنبه
1,500,000 تومان
17 خرداد
چهارشنبه
1,500,000 تومان
18 خرداد
پنج‌شنبه
1,500,000 تومان
19 خرداد
جمعه
1,500,000 تومان
20 خرداد
شنبه
1,500,000 تومان
21 خرداد
یکشنبه
1,500,000 تومان
22 خرداد
دوشنبه
1,500,000 تومان
23 خرداد
سه‌شنبه
1,500,000 تومان
دو تخته دبل
هتل یار
1,500,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
13 خرداد
شنبه
1,500,000 تومان
14 خرداد
یکشنبه
1,500,000 تومان
15 خرداد
دوشنبه
1,500,000 تومان
16 خرداد
سه‌شنبه
1,500,000 تومان
17 خرداد
چهارشنبه
1,500,000 تومان
18 خرداد
پنج‌شنبه
1,500,000 تومان
19 خرداد
جمعه
1,500,000 تومان
20 خرداد
شنبه
1,500,000 تومان
21 خرداد
یکشنبه
1,500,000 تومان
22 خرداد
دوشنبه
1,500,000 تومان
23 خرداد
سه‌شنبه
1,500,000 تومان
دو تخته توئین
هتل یار
1,500,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
13 خرداد
شنبه
1,500,000 تومان
14 خرداد
یکشنبه
1,500,000 تومان
15 خرداد
دوشنبه
1,500,000 تومان
16 خرداد
سه‌شنبه
1,500,000 تومان
17 خرداد
چهارشنبه
1,500,000 تومان
18 خرداد
پنج‌شنبه
1,500,000 تومان
19 خرداد
جمعه
1,500,000 تومان
20 خرداد
شنبه
1,500,000 تومان
21 خرداد
یکشنبه
1,500,000 تومان
22 خرداد
دوشنبه
1,500,000 تومان
23 خرداد
سه‌شنبه
1,500,000 تومان
اتاق دو تخته دبل
اقامت 24
1,500,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
13 خرداد
شنبه
1,500,000 تومان
14 خرداد
یکشنبه
1,500,000 تومان
15 خرداد
دوشنبه
1,500,000 تومان
16 خرداد
سه‌شنبه
1,500,000 تومان
17 خرداد
چهارشنبه
1,500,000 تومان
18 خرداد
پنج‌شنبه
1,500,000 تومان
19 خرداد
جمعه
1,500,000 تومان
20 خرداد
شنبه
1,500,000 تومان
21 خرداد
یکشنبه
1,500,000 تومان
22 خرداد
دوشنبه
1,500,000 تومان
23 خرداد
سه‌شنبه
1,500,000 تومان
اتاق دو تخته توئین
اقامت 24
1,500,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
13 خرداد
شنبه
1,500,000 تومان
14 خرداد
یکشنبه
1,500,000 تومان
15 خرداد
دوشنبه
1,500,000 تومان
16 خرداد
سه‌شنبه
1,500,000 تومان
17 خرداد
چهارشنبه
1,500,000 تومان
18 خرداد
پنج‌شنبه
1,500,000 تومان
19 خرداد
جمعه
1,500,000 تومان
20 خرداد
شنبه
1,500,000 تومان
21 خرداد
یکشنبه
1,500,000 تومان
22 خرداد
دوشنبه
1,500,000 تومان
23 خرداد
سه‌شنبه
1,500,000 تومان
سوئیت یک خوابه - دبل + کاناپه تخت خواب شو
هتل یار
2,000,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
13 خرداد
شنبه
2,000,000 تومان
14 خرداد
یکشنبه
2,000,000 تومان
15 خرداد
دوشنبه
2,000,000 تومان
16 خرداد
سه‌شنبه
2,000,000 تومان
17 خرداد
چهارشنبه
2,000,000 تومان
18 خرداد
پنج‌شنبه
2,000,000 تومان
19 خرداد
جمعه
2,000,000 تومان
20 خرداد
شنبه
2,000,000 تومان
21 خرداد
یکشنبه
2,000,000 تومان
22 خرداد
دوشنبه
2,000,000 تومان
23 خرداد
سه‌شنبه
2,000,000 تومان
سوئیت یک خوابه دو نفره
اقامت 24
ظرفیت تکمیل
قیمت شب‌های دیگر
13 خرداد
شنبه
تکمیل ظرفیت
14 خرداد
یکشنبه
تکمیل ظرفیت
15 خرداد
دوشنبه
2,000,000 تومان
16 خرداد
سه‌شنبه
2,000,000 تومان
17 خرداد
چهارشنبه
2,000,000 تومان
18 خرداد
پنج‌شنبه
2,000,000 تومان
19 خرداد
جمعه
2,000,000 تومان
20 خرداد
شنبه
2,000,000 تومان
21 خرداد
یکشنبه
2,000,000 تومان
22 خرداد
دوشنبه
2,000,000 تومان
23 خرداد
سه‌شنبه
2,000,000 تومان
ظرفیت 3 نفر

سوئیت یک خوابه سه نفره
اسنپ تریپ
ظرفیت تکمیل
قیمت شب‌های دیگر
13 خرداد
شنبه
تکمیل ظرفیت
14 خرداد
یکشنبه
تکمیل ظرفیت
15 خرداد
دوشنبه
تکمیل ظرفیت
16 خرداد
سه‌شنبه
2,000,000 تومان
17 خرداد
چهارشنبه
2,000,000 تومان
18 خرداد
پنج‌شنبه
2,000,000 تومان
19 خرداد
جمعه
2,000,000 تومان
20 خرداد
شنبه
2,000,000 تومان
21 خرداد
یکشنبه
تکمیل ظرفیت
22 خرداد
دوشنبه
تکمیل ظرفیت
23 خرداد
سه‌شنبه
تکمیل ظرفیت

نظرات کاربران برای هتل شیرازیس شیراز

(71 نظر)
نقاط قوت:
تمیز بودن و قیمت خوب
نقاط ضعف:
(نظر منفی ثبت نشده است)
نقاط قوت:
رفتار خوب پرسنلغذای خوبسیستم سرمایشی خوب
نقاط ضعف:
صدای تهویه مرکزی داخل اتاق مشخص است
نقاط قوت:
برخورد عالی پرسنلتمیزی اتاق ها جوابگویی سریع
نقاط ضعف:
حمام کوچک در اتاقها
نقاط قوت:
*پارکینگ در محل هتل* محیط آرام*پرسنل با ادب
نقاط ضعف:
*غذای هتل کیفیت راضی کننده ای نداشت متاسفانه
نقاط قوت:
امکانات اتاق عالی بود.‌اتاق بسیار تمیز بود. صبحانه هتل خیلی خوب بود. چیزی که بیشتر از همه نظر منو جلب کرد رفتار عالی و بی نقص پرسنل بود. خیلی گرم برخورد میکردن. کلا شیرازی ها خیلی گرم خو هستن و پرسنل این هتل هم از این قاعده مستثنی نبودن. از مزایای دیگر این هتل این بود که در مرکز شهر قرار داره. ما تا ارگ کریم خان پیاده روی کردیم حدود ۱۵ دقیقه بود‌. برای مکانهای دیگه بخاطر شلوغی ایام تعطیل از اسنپ استفاده کردیم ولی تاکسی دم هتل موجود هست.‌ کلا هتلش درجه یک هست و اگر باز برم شیراز همین هتل رو انتخاب میکنم.
نقاط ضعف:
امکانات اتاق عالی بود.‌اتاق بسیار تمیز بود. صبحانه هتل خیلی خوب بود. چیزی که بیشتر از همه نظر منو جلب کرد رفتار عالی و بی نقص پرسنل بود. خیلی گرم برخورد میکردن. کلا شیرازی ها خیلی گرم خو هستن و پرسنل این هتل هم از این قاعده مستثنی نبودن. از مزایای دیگر این هتل این بود که در مرکز شهر قرار داره. ما تا ارگ کریم خان پیاده روی کردیم حدود ۱۵ دقیقه بود‌. برای مکانهای دیگه بخاطر شلوغی ایام تعطیل از اسنپ استفاده کردیم ولی تاکسی دم هتل موجود هست.‌ کلا هتلش درجه یک هست و اگر باز برم شیراز همین هتل رو انتخاب میکنم.
نقاط قوت:
عالی
نقاط ضعف:
عالی
بازم اگر بیام شیراز بازم این هتلانتخاب میکنم همه چیز عالی بود
نقاط قوت:
برای من ک خیلی روی تمیزی حساسم این هتل خیلی خوب بود. طراحی و دکور اتاق‌ها و لابی هم خیلی هماهنگ و عالی انجام شده. در کل هتل نوساز و خوبی هستش و پرسنل با شخصیتی هم داره. توی طبقه اول هم قفسه پرنده بود ک من صداش یه حال و هوای باحالی به ساختمون داده بود و من دوست داشتم ، حالا شاید بعضیا به صدا حساس باشن خوششون نیاد ولی صداشون زیاد نبود.
نقاط ضعف:
به نسبت چهارستاره بودن و قیمت مناسبش نکته منفی نداشت به نظرم.
نقاط قوت:
نظافتپرسنل خوبصبحانه خوب
نقاط ضعف:
ندارد
نقاط قوت:
نظافت ، پرسنل خوب ، اتاق بزرگ
نقاط ضعف:
(نظر منفی ثبت نشده است)
نقاط قوت:
تمیزی، خوشرویی کارکنان، نزدیکی به مرکز شهر
نقاط ضعف:
تمیزی، خوشرویی کارکنان، نزدیکی به مرکز شهر
هتل بسیار خوبی بود، اتاق های تمییز و منظم نو ساز ، چیدمان خوب سرویس اتاق خیلی خوب انجام میشد ، شاید کمی تنوع صبحانه کم بود ولی قابل قبول بود
نقاط قوت:
واقعا از نظر تمیزی و خدمات خیلی عالی بود و با پرسنل خوب و امکانات عالی هتل آرام و در دسترس بودن بازار فضایی شیک و با ویو مناسب
نقاط ضعف:
(نظر منفی ثبت نشده است)
نقاط قوت:
موقعیت هتل خوبه چون به جاهای دیدنی و بازار بدون ماشین امکان پذیره.از لحاظ تمیز بودن با توجه به ۴ ستاره بودن تمیز بود که انتظاری جز این نمیره .اتاق ما هم ویوش روبه کوه بود که خوب بود.هنل ۲ سال که افتتاح شده معمولا بعد چند سال هتل ها از لحاظ بهداشت و وسایل فرسوده میشن و نظارتی نمیشه انشالله این هتل که این مشکل نداشته باشه .نسبت به هتلهای ۴ ستاره دیگه تمیز تر بود.
نقاط ضعف:
موقعیت هتل خوبه چون به جاهای دیدنی و بازار بدون ماشین امکان پذیره.از لحاظ تمیز بودن با توجه به ۴ ستاره بودن تمیز بود که انتظاری جز این نمیره .اتاق ما هم ویوش روبه کوه بود که خوب بود.هنل ۲ سال که افتتاح شده معمولا بعد چند سال هتل ها از لحاظ بهداشت و وسایل فرسوده میشن و نظارتی نمیشه انشالله این هتل که این مشکل نداشته باشه .نسبت به هتلهای ۴ ستاره دیگه تمیز تر بود.
نقاط قوت:
هتل بسیار تمیز و مرتبی بود پرسنل رفتار محترمانه ای داشتند موقعیت مکانیش خیلی خوب بود با اکثر اماکن ده دقیقه فاصله داشت تنوع صبحانه خوب ‌بود.این هتل رو حتما پیشنهاد میکنم
نقاط ضعف:
هتل بسیار تمیز و مرتبی بود پرسنل رفتار محترمانه ای داشتند موقعیت مکانیش خیلی خوب بود با اکثر اماکن ده دقیقه فاصله داشت تنوع صبحانه خوب ‌بود.این هتل رو حتما پیشنهاد میکنم
تجربه خوبی بودراضی بودیم و پیشنهاد میکنم
نقاط قوت:
تمیزی اطاقنزدیکی به ارگ کریم خان و بازار وکیل
نقاط ضعف:
(نظر منفی ثبت نشده است)
نقاط قوت:
داشتن پارکینگ
نقاط ضعف:
داشتن پارکینگ
بطور کلی راضی بودم و پیشنهاد میدم دیگر هموطنان این هتل را تجربه کنند
نقاط قوت:
کارکنان هتل بسیار مودب بودن و تمیزی هتل و موقعیت مکانی هم همگی عالی بود
نقاط ضعف:
چراغ داخل اتاق خراب بود پارکینگ به تعداد نبود و سرمایش داخل اتاق کار نمی کرد
نقاط قوت:
از نظر موقعیت مکانی عالی بود. کیفیت اتاق ها بسیار خوب و تمیز بود. رفتار پرسنل بسیار حرفه ای و خوب بود. فضای زیبایی داشت.
نقاط ضعف:
کیفیت شام خوب نبوده و نسبت به کیفیت بسیار گران بود.
نقاط قوت:
دسترسی بسیار عالی به جاهای دیدنی شهر، پارکینگ سر پوشیده، هتل نوساز، صبحانه نسبتا خوب
نقاط ضعف:
تمیزی ملحفه و روبالشی ها می‌تونست بهتر باشه
نقاط قوت:
در مجموع نکته منفی نداشت ! و نسبت به قیمت و دیگر هتل ها فوق‌العاده خوب بود.اللخصوص نظافت و محیط آرامش بخش ...
نقاط ضعف:
(نظر منفی ثبت نشده است)
نقاط قوت:
هتلی بسیار تمیز. برخورد پرسنل عالی. صبحانه هتل در حد هتل ۴ ستاره. دسترسی راحت به اماکن تاریخی .
نقاط ضعف:
نکته منفی نداشت
نقاط قوت:
رفتار خوب پرسنل
نقاط ضعف:
تنوع کم صبحانه
نقاط قوت:
برخورد خوب پرسنلتحویل اتاق به موقع
نقاط ضعف:
تنوع کم در صبحانه
نقاط قوت:
تمیزی هتل. پارکینگ خوب. کادر بامعرفت مهربان.جای خوب و نزدیک به مکانهای اصلی. صبحانه تقریبا خوب
نقاط ضعف:
گرم بودن کل هتل حتی اتاقها تو این هوای خوب که اذیت کننده بودکمی گران بود
نقاط قوت:
هتل کاملا استاندارد و تمیز ،برخورد پرسنل عالی ، پاسخگویی عالی، من خیلی راضی بودم
نقاط ضعف:
(نظر منفی ثبت نشده است)
نقاط قوت:
رفتار بسیار مودب کارکنان هتل
نقاط ضعف:
حوله ها داخل بسته بندی نبود
نقاط قوت:
(نظر مثبت ثبت نشده است)
نقاط ضعف:
نور کم اتاقتهویه نامناسب
نقاط قوت:
رفتار مناسب پرسنلتمیزی و نظافت هتل
نقاط ضعف:
(نظر منفی ثبت نشده است)
نقاط قوت:
تمیزیقرار گرفتن در محلی دنج
نقاط ضعف:
(نظر منفی ثبت نشده است)
نقاط قوت:
برخورد خوب پرسنلنظافت کامل سایز استاندارد تختامکانات مناسب اتاق
نقاط ضعف:
صبحانه ضعیفقیمت بالای غذا
هتل خوبی بود برخورد پرسنل عالی بود صبحانه متوسط
نقاط قوت:
بسیار برخورد پرسنل عالی علی الخصوص رزرواسیون و رستوران که هر جا به مشکل بر میخوردی راهنما بودنامکانات هتل خوب بود و میتونست بهترم باشهنسبت به سایر هتل هایی که در شیراز رفتم با اینکه اسم در کردن این بهتر بود و توصیم این هتل هستو در آخر از اقامت ۲۴ تشکر میکنم بابت پشتیبانی بسیار عالی در سفرهایی که داشتم
نقاط ضعف:
اینکه آژانس های طرف قرار داد با هتل بسیار گران هستندبابت آوردن یا بردن وسایل باید هی یادآوری میکردی و خانه داری میتونست بهتر باشه
نقاط قوت:
برای اقامت پیشنهاد میکنم
نقاط ضعف:
(نظر منفی ثبت نشده است)
نقاط قوت:
عالی راحت همراه با آرامش و موقعیت مکانی عالی
نقاط ضعف:
(نظر منفی ثبت نشده است)
نقاط قوت:
برخورد بسیار خوب، مودبانه و محترمانه کارکنان هتل
نقاط ضعف:
(نظر منفی ثبت نشده است)
نقاط قوت:
سرويس مناسب
نقاط ضعف:
واقعا نداشت
نقاط قوت:
رفتار حرفه ای خدمه و محیط تمیز
نقاط ضعف:
:| مسافرای عرب که هیچ گونه اشنایی با زندگی توی شهر رو ندارن و صداشون میندازن پشت گوششون ب اصلاح صحبت میکنن کنترلی روش نداره هتل :/
نقاط قوت:
واقعا تمیز و بهداشتی بود داشتن کتری برقی عالی بود داشتن پنجره ها با گلدانهای زیبا عالی بود دیزاین و اندازه اتاق عالی بود از خیلی از هتلهای ۵ ستاره بهتر بود.
نقاط ضعف:
کوچک بودن سایز حمام تنها نکته منفی این هتل بود که خیلی هم مشکل حادی نیست
نقاط قوت:
خیلی هتل خوبی هست،امکانات و تمیزی و آرامشی که داشت رو خیلی دوست داشتم ،سرویس بهداشتی تمیز،ملافه ها هم تمیز بودن ،بسیار خوب بود همه چیز،صبحانه هم عالی،فقط قیمت رو اگه کمتر کنن بیشتر میرم.با تشکر از پرسنل
نقاط ضعف:
(نظر منفی ثبت نشده است)
با سلام و تشکر از پرسنل هتل تمیزی بود رفتار کارکنان بسیار شایسته دمای اتاق عالی محل هتل پیاده به خیلی جاهای دیدنی نزدیک بود فقط تنها ایرادش عدم تنوع صبحانه بود که هر روز تکرار میشد و نسبت به هتل چهار ستاره صبحانه ضعیف بود ولی سالن و محیط تمیز بود در اتاقها اصلا اینترنت نبود و ضمنا صدای گریه بچه اتاق کناری واقعا آرامش و خواب برای ما نذاشت یک سره دعوا میکردند و بچه گریه میکرد با اینکه من خواهش کرده بودم اتاقی آروم داشته باشیم واقعا صدای راهرو و اتاق کناری اذیتمون کرد استخر برای میهمانان هتل رایگان نبود
نقاط قوت:
برخورد خوب پرسنل سرویس دهی مناسب تمیزی اتاق ها دستشویی تخت ایرانی مشترک طبقه بسیار تمیز
نقاط ضعف:
غذای رستوران خوب نیست در فصل آبان اتاق ها سرد و سیستم گرمایشی هتل غیر فعال بود.فلاشتانک دستشویی اتاق خراب بود که با وجود در خواست ما تعمیر اساسی برای آن صورت نگرفت
هتل در حد ۴ ستاره تاپ هست اقامت در این هتل را پیشنهاد می کنم پرسنل پذیرش یه کم کند کار می کردن ولی مودب و خوش رفتار بودن صبحانه اش خوب بود ولی تنوع نداشت من توقع داشتم اش سبزی به عنوان غدای محلی و مشهور شهر شیراز را داشته باشن که نبود
نقاط قوت:
برخورد پرسنل،،تمیزی و بهداشت،، دسترسی راحت همه چیز عالی بود
نقاط ضعف:
(نظر منفی ثبت نشده است)
نقاط قوت:
آرام و خوب خوش برخورد
نقاط ضعف:
دیر صبحانه میدادن اگه بشه ۷ صبح صبحانه حاضر بشه عالیه
نقاط قوت:
رعایت نظافت و نکات بهداشتیموقعیت مکانی خوب جهت دسترسی به امکان دیدنی و تاریخی شهررفتار محترمانه و حرفه ای پرسنلکامل بودن لوازم شخصی داخل اتاقنوساز بودن هتل
نقاط ضعف:
صبحانه خوب اما فاقد تنوع در روزهای مختلف است.
نقاط قوت:
عالی بود. ما راضی بودیم
نقاط ضعف:
(نظر منفی ثبت نشده است)
نقاط قوت:
از لحاظ برخورد و امکانات و بهداشت خوب بود
نقاط ضعف:
کیفیت غذا خیلی خیلی پایین بود
نقاط قوت:
اتاق بسیار تمیزبرخورد حرفه ای و مودبانه پرسنلدسترسی خوب هتل به مکان های دیدنیبرخورداری اتاق از امکانات مناسب
نقاط ضعف:
(نظر منفی ثبت نشده است)
نقاط قوت:
همچى خوب بود اتاق تميز و خوب
نقاط ضعف:
(نظر منفی ثبت نشده است)
نقاط قوت:
به نسبت پولی که میدی هتل خیلی خوبیه
نقاط ضعف:
(نظر منفی ثبت نشده است)
نقاط قوت:
هتلی بسیار تمیز برخورد عالی پرسنلآرام
نقاط ضعف:
غذای رستوران کیفیت خوبی نداشت
نقاط قوت:
لطفا نسبت به تنوع صبحانه وکیفیت بالاتر ناهار اقدام بفرمائید.
نقاط ضعف:
اقامت افراد ابرانی ومسافرین حوزه خلیج فارس نسبت نداشت.!
نقاط قوت:
هتل بسیارررر تمیز ،،،اتاقهای بزرگ ،،روشن ،،،تمیز وزیبا،،،به نظر من اگر از تنوع صبحانه صرف نظر کنیم در حد یک هتل پنج ستاره استمحیطی بسیار دلچسب وزیبا وآرام،،،صدای دلنشین ابنما که در اتاقها شنیده میشد،،،،تختهای راحت وتمیز،،،سرویس اتاقها زیبا وبزرگ،،،من همیشه در هتلهای پنج ستاره افامت داشتم،،،اتاقهای این هال از بسیاری ازهتل های پنج ستاره ایران‌بهتر بود،،،ما عید در هتل پنج ستاره پارسیان کرمانشاه اقامت داشتیمبه نظر من این هتل صدها برابر بهتر از هتل پنج ستاره کرمانشاه بود
نقاط ضعف:
اصلا نداشت فقط درب پارکینگ که گاهی اقات بسته بود وباید اعلام میکردیم تا بازش کنند که البته این کار هم جهت محافظت از ماشینهای داخل پارکینگ از سرقت احتمالی وسایل داخل ماشینها بود
هتلی خوب و تمیز و آرام فقط در طول اقامت ما مسئول استخر نبود وما نتوانستیم از مجموعه آبی هتل استفاده کنیم
نقاط قوت:
بسیار تمیزپرسنل خوش برخوردموقعیت مکانی عالی
نقاط ضعف:
نداشت
نقاط قوت:
تمیزی هتلبرخورد خوب پرسنلانجام به موقع درخواستها
نقاط ضعف:
کند بودن اینترنتشاد نبودن محیط لابیکوچک بودن فضای توالت فرنگیعدم راهنمایی برای نیم بها بودن فرزند زیر ۱۲سال
خوب بود
نقاط قوت:
بشدت اتاق ها مرتب و تمیز بودن ، و پرسنل رفتار حرفه ای و عالی داشتن ، ممنون از مدیریت و پرسنل خوب هتل شیرازیس و ممنون از سایت خوب اقامت ۲۴ ❤️
نقاط ضعف:
نکته منفی نداشت خداروشکر 🙂
نقاط قوت:
تمیزی ملافه ها و چیدمان اتاق .فضای سبز وسط راهروی ورودی اتاق ها.مودب بودن کارکنان.
نقاط ضعف:
کوچکی فضای حمام شیشه ای
نقاط قوت:
تمیز بودن خلوت بودنپرسنل در دسترسچیلر با کیفیت
نقاط ضعف:
صبحانه ی ضعیفمعطل شدن بابت ورود و خروج به پارکینگ
نقاط قوت:
موقعیت مکانی خوب
نقاط ضعف:
خانه داری خیلی ضعیف بود.
نقاط قوت:
ازهر نظر عالی وبی کم کاست
نقاط ضعف:
(نظر منفی ثبت نشده است)
هتلی نوساز با کارکنان بسیار مودب و فضایی پر از آرامش و احساس خوب، صبحانه خوب بود، سرویس دهی خوب، موقعیت مکانی عالی.استخر و جکوزی عالی فقط سونا کار نمیکرد. از مدیریت محترم و پرسنل هتل شیرازیس تشکر میکنم.تشکر ویژه از سرکار خانم پیمان به جهت برخورد بسیار خوبشان و پیگیری های انجام شده توسط ایشان
به نسبت قیمت و سطح هتل،همه بخشها خوب و قابل قبول بودند.
همه چی عالی بود
هتلی کوچک اما تمیز
همه چیز از هر نظر خوب ‌....
از نظر دسترسی ازنظر تمیزی از نظر پرسنل و در کل از همه نظر خوب بود
خوب
واقعا هتل تمیز و خوبی هست بخصوص حسن رفتار و خوشرویی کارکنان هتل بسیار به چشم میاد در کل هتل بسیار خوبیه
خوب بود
برای ثبت نظر باید وارد شوید یا ثبت نام کنید.

پرسش و پاسخ درباره هتل شیرازیس شیراز

مهمانان هتل شیرازیس شیراز در سایت‌های مختلف چه نظراتی نوشته‌اند؟

همه نظرات مهمانان هتل شیرازیس شیراز از تمامی سایت‌های رزرواسیون را در مورد امکانات هتل، کیفیت خدمات، برخورد کارکنان، مزایا و معایب هتل در سایت سلطان سفر مشاهده کنید. برای مشاهده نظرات کلیک کنید.

کدام سایت ارزانترین قیمت را ارائه می‌دهد؟

سلطان سفر با مقایسه قیمت هتل شیرازیس شیراز بر روی سایت‌های مختلف از جمله اسنپ تریپ، اقامت24، جاباما، هتل یار و ده‌ها سایت دیگر، ارزان‌ترین قیمت را به شما پیشنهاد می‌دهد. برای مقایسه قیمت و رزرو هتل کلیک کنید.

همه عکس‌ها و امکانات هتل شیرازیس شیراز رو کجا می‌تونم ببینم؟

سلطان سفر مجموعه‌ای کامل از تصاویر و امکانات هتل شیرازیس شیراز را از همه سایت‌های معتبر رزرو گردآوری کرده است. برای مشاهده کلیک کنید.