هتل شیرازیس شیراز

شیراز، بلوار زند، خیابان سعدی، خیابان مکتبی
-
امتیاز کاربران
73
نظرات کاربران

معرفی هتل شیرازیس شیراز

مقایسه و رزرو اتاق

رزرو هتل شیرازیس شیراز

ظرفیت 1 نفر

دو تخته برای یک نفر
اسنپ تریپ
850,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
7 بهمن
جمعه
850,000 تومان
8 بهمن
شنبه
850,000 تومان
9 بهمن
یکشنبه
850,000 تومان
10 بهمن
دوشنبه
850,000 تومان
11 بهمن
سه‌شنبه
850,000 تومان
12 بهمن
چهارشنبه
850,000 تومان
13 بهمن
پنج‌شنبه
850,000 تومان
14 بهمن
جمعه
850,000 تومان
15 بهمن
شنبه
850,000 تومان
16 بهمن
یکشنبه
850,000 تومان
17 بهمن
دوشنبه
850,000 تومان
اتاق دو تخته برای یک نفر
ایران هتل آنلاین
850,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
7 بهمن
جمعه
850,000 تومان
8 بهمن
شنبه
850,000 تومان
9 بهمن
یکشنبه
850,000 تومان
10 بهمن
دوشنبه
850,000 تومان
11 بهمن
سه‌شنبه
850,000 تومان
12 بهمن
چهارشنبه
850,000 تومان
13 بهمن
پنج‌شنبه
850,000 تومان
14 بهمن
جمعه
850,000 تومان
15 بهمن
شنبه
850,000 تومان
16 بهمن
یکشنبه
850,000 تومان
یک تخته
هتل یار
850,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
7 بهمن
جمعه
850,000 تومان
8 بهمن
شنبه
850,000 تومان
9 بهمن
یکشنبه
850,000 تومان
10 بهمن
دوشنبه
850,000 تومان
11 بهمن
سه‌شنبه
850,000 تومان
12 بهمن
چهارشنبه
850,000 تومان
13 بهمن
پنج‌شنبه
850,000 تومان
14 بهمن
جمعه
850,000 تومان
15 بهمن
شنبه
850,000 تومان
16 بهمن
یکشنبه
850,000 تومان
17 بهمن
دوشنبه
850,000 تومان
اتاق یک تخته
اقامت 24
850,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
7 بهمن
جمعه
850,000 تومان
8 بهمن
شنبه
850,000 تومان
9 بهمن
یکشنبه
850,000 تومان
10 بهمن
دوشنبه
850,000 تومان
11 بهمن
سه‌شنبه
850,000 تومان
12 بهمن
چهارشنبه
850,000 تومان
13 بهمن
پنج‌شنبه
850,000 تومان
14 بهمن
جمعه
850,000 تومان
15 بهمن
شنبه
850,000 تومان
16 بهمن
یکشنبه
850,000 تومان
17 بهمن
دوشنبه
850,000 تومان
ظرفیت 2 نفر

دو تخته تویین
اسنپ تریپ
1,300,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
7 بهمن
جمعه
1,300,000 تومان
8 بهمن
شنبه
1,300,000 تومان
9 بهمن
یکشنبه
1,300,000 تومان
10 بهمن
دوشنبه
1,300,000 تومان
11 بهمن
سه‌شنبه
1,300,000 تومان
12 بهمن
چهارشنبه
1,300,000 تومان
13 بهمن
پنج‌شنبه
1,300,000 تومان
14 بهمن
جمعه
1,300,000 تومان
15 بهمن
شنبه
1,300,000 تومان
16 بهمن
یکشنبه
1,300,000 تومان
17 بهمن
دوشنبه
1,300,000 تومان
اتاق دو تخته دبل
ایران هتل آنلاین
1,300,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
7 بهمن
جمعه
1,300,000 تومان
8 بهمن
شنبه
1,300,000 تومان
9 بهمن
یکشنبه
1,300,000 تومان
10 بهمن
دوشنبه
1,300,000 تومان
11 بهمن
سه‌شنبه
1,300,000 تومان
12 بهمن
چهارشنبه
1,300,000 تومان
13 بهمن
پنج‌شنبه
1,300,000 تومان
14 بهمن
جمعه
1,300,000 تومان
15 بهمن
شنبه
1,300,000 تومان
16 بهمن
یکشنبه
1,300,000 تومان
اتاق دو تخته توئین
ایران هتل آنلاین
1,300,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
7 بهمن
جمعه
1,300,000 تومان
8 بهمن
شنبه
1,300,000 تومان
9 بهمن
یکشنبه
1,300,000 تومان
10 بهمن
دوشنبه
1,300,000 تومان
11 بهمن
سه‌شنبه
1,300,000 تومان
12 بهمن
چهارشنبه
1,300,000 تومان
13 بهمن
پنج‌شنبه
1,300,000 تومان
14 بهمن
جمعه
1,300,000 تومان
15 بهمن
شنبه
1,300,000 تومان
16 بهمن
یکشنبه
1,300,000 تومان
دو تخته دبل
هتل یار
1,300,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
7 بهمن
جمعه
1,300,000 تومان
8 بهمن
شنبه
1,300,000 تومان
9 بهمن
یکشنبه
1,300,000 تومان
10 بهمن
دوشنبه
1,300,000 تومان
11 بهمن
سه‌شنبه
1,300,000 تومان
12 بهمن
چهارشنبه
1,300,000 تومان
13 بهمن
پنج‌شنبه
1,300,000 تومان
14 بهمن
جمعه
1,300,000 تومان
15 بهمن
شنبه
1,300,000 تومان
16 بهمن
یکشنبه
1,300,000 تومان
17 بهمن
دوشنبه
1,300,000 تومان
دو تخته توئین
هتل یار
1,300,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
7 بهمن
جمعه
1,300,000 تومان
8 بهمن
شنبه
1,300,000 تومان
9 بهمن
یکشنبه
1,300,000 تومان
10 بهمن
دوشنبه
1,300,000 تومان
11 بهمن
سه‌شنبه
1,300,000 تومان
12 بهمن
چهارشنبه
1,300,000 تومان
13 بهمن
پنج‌شنبه
1,300,000 تومان
14 بهمن
جمعه
1,300,000 تومان
15 بهمن
شنبه
1,300,000 تومان
16 بهمن
یکشنبه
1,300,000 تومان
17 بهمن
دوشنبه
1,300,000 تومان
اتاق دو تخته دبل
اقامت 24
1,300,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
7 بهمن
جمعه
1,300,000 تومان
8 بهمن
شنبه
1,300,000 تومان
9 بهمن
یکشنبه
1,300,000 تومان
10 بهمن
دوشنبه
1,300,000 تومان
11 بهمن
سه‌شنبه
1,300,000 تومان
12 بهمن
چهارشنبه
1,300,000 تومان
13 بهمن
پنج‌شنبه
1,300,000 تومان
14 بهمن
جمعه
1,300,000 تومان
15 بهمن
شنبه
1,300,000 تومان
16 بهمن
یکشنبه
1,300,000 تومان
17 بهمن
دوشنبه
1,300,000 تومان
اتاق دو تخته توئین
اقامت 24
1,300,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
7 بهمن
جمعه
1,300,000 تومان
8 بهمن
شنبه
1,300,000 تومان
9 بهمن
یکشنبه
1,300,000 تومان
10 بهمن
دوشنبه
1,300,000 تومان
11 بهمن
سه‌شنبه
1,300,000 تومان
12 بهمن
چهارشنبه
1,300,000 تومان
13 بهمن
پنج‌شنبه
1,300,000 تومان
14 بهمن
جمعه
1,300,000 تومان
15 بهمن
شنبه
1,300,000 تومان
16 بهمن
یکشنبه
1,300,000 تومان
17 بهمن
دوشنبه
1,300,000 تومان
سوئیت یک خوابه برای دو نفر
ایران هتل آنلاین
2,000,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
7 بهمن
جمعه
2,000,000 تومان
8 بهمن
شنبه
2,000,000 تومان
9 بهمن
یکشنبه
2,000,000 تومان
10 بهمن
دوشنبه
2,000,000 تومان
11 بهمن
سه‌شنبه
2,000,000 تومان
12 بهمن
چهارشنبه
2,000,000 تومان
13 بهمن
پنج‌شنبه
2,000,000 تومان
14 بهمن
جمعه
2,000,000 تومان
15 بهمن
شنبه
2,000,000 تومان
16 بهمن
یکشنبه
2,000,000 تومان
دو تخته دابل
اسنپ تریپ
ظرفیت تکمیل
قیمت شب‌های دیگر
7 بهمن
جمعه
تکمیل ظرفیت
8 بهمن
شنبه
1,300,000 تومان
9 بهمن
یکشنبه
1,300,000 تومان
10 بهمن
دوشنبه
1,300,000 تومان
11 بهمن
سه‌شنبه
1,300,000 تومان
12 بهمن
چهارشنبه
1,300,000 تومان
13 بهمن
پنج‌شنبه
1,300,000 تومان
14 بهمن
جمعه
1,300,000 تومان
15 بهمن
شنبه
1,300,000 تومان
16 بهمن
یکشنبه
1,300,000 تومان
17 بهمن
دوشنبه
1,300,000 تومان
سوئیت یک خوابه دو نفره
اقامت 24
ظرفیت تکمیل
قیمت شب‌های دیگر
7 بهمن
جمعه
تکمیل ظرفیت
8 بهمن
شنبه
تکمیل ظرفیت
9 بهمن
یکشنبه
تکمیل ظرفیت
10 بهمن
دوشنبه
تکمیل ظرفیت
11 بهمن
سه‌شنبه
تکمیل ظرفیت
12 بهمن
چهارشنبه
2,000,000 تومان
13 بهمن
پنج‌شنبه
2,000,000 تومان
14 بهمن
جمعه
2,000,000 تومان
15 بهمن
شنبه
2,000,000 تومان
16 بهمن
یکشنبه
2,000,000 تومان
17 بهمن
دوشنبه
2,000,000 تومان
ظرفیت 3 نفر

سوئیت یک خوابه - دبل + کاناپه تخت خواب شو
هتل یار
2,000,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
7 بهمن
جمعه
2,000,000 تومان
8 بهمن
شنبه
2,000,000 تومان
9 بهمن
یکشنبه
2,000,000 تومان
10 بهمن
دوشنبه
2,000,000 تومان
11 بهمن
سه‌شنبه
2,000,000 تومان
12 بهمن
چهارشنبه
2,000,000 تومان
13 بهمن
پنج‌شنبه
2,000,000 تومان
14 بهمن
جمعه
2,000,000 تومان
15 بهمن
شنبه
2,000,000 تومان
16 بهمن
یکشنبه
2,000,000 تومان
17 بهمن
دوشنبه
2,000,000 تومان
سوئیت یک خوابه سه نفره
اسنپ تریپ
ظرفیت تکمیل
قیمت شب‌های دیگر
7 بهمن
جمعه
تکمیل ظرفیت
8 بهمن
شنبه
تکمیل ظرفیت
9 بهمن
یکشنبه
تکمیل ظرفیت
10 بهمن
دوشنبه
تکمیل ظرفیت
11 بهمن
سه‌شنبه
تکمیل ظرفیت
12 بهمن
چهارشنبه
2,000,000 تومان
13 بهمن
پنج‌شنبه
2,000,000 تومان
14 بهمن
جمعه
2,000,000 تومان
15 بهمن
شنبه
2,000,000 تومان
16 بهمن
یکشنبه
2,000,000 تومان
17 بهمن
دوشنبه
2,000,000 تومان

نظرات کاربران برای هتل شیرازیس شیراز

(73 نظر)
نقاط قوت:
از همه نظر خوب بود
نقاط ضعف:
از همه نظر خوب بود
نقاط قوت:
همه چیز عالییی جز کیفیت غذا که باید خیلی بهترازین باشه.
نقاط ضعف:
همه چیز عالییی جز کیفیت غذا که باید خیلی بهترازین باشه.
نقاط قوت:
نظافت و تمیزی ملحفه و سرویس بهداشتی سکوت وآرامش محیط هتل صبحانه کامل در محیط تمیز برخورد خوب پرسنل لابی زیبا دسترسی راحت به مرکزشهر و نقاط گردشگری شهر شیراز ویو عالی به کوه از طبقه پنجم
نقاط ضعف:
نظافت و تمیزی ملحفه و سرویس بهداشتی سکوت وآرامش محیط هتل صبحانه کامل در محیط تمیز برخورد خوب پرسنل لابی زیبا دسترسی راحت به مرکزشهر و نقاط گردشگری شهر شیراز ویو عالی به کوه از طبقه پنجم
همه چی خوب بود واز 3 شب اقامت در این هتل راضی بودیم
نقاط قوت:
بسیار برخورد پرسنل عالی علی الخصوص رزرواسیون و رستوران که هر جا به مشکل بر میخوردی راهنما بودنامکانات هتل خوب بود و میتونست بهترم باشهنسبت به سایر هتل هایی که در شیراز رفتم با اینکه اسم در کردن این بهتر بود و توصیم این هتل هستو در آخر از اقامت ۲۴ تشکر میکنم بابت پشتیبانی بسیار عالی در سفرهایی که داشتم
نقاط ضعف:
اینکه آژانس های طرف قرار داد با هتل بسیار گران هستندبابت آوردن یا بردن وسایل باید هی یادآوری میکردی و خانه داری میتونست بهتر باشه
نقاط قوت:
برای اقامت پیشنهاد میکنم
نقاط ضعف:
(نظر منفی ثبت نشده است)
نقاط قوت:
عالی راحت همراه با آرامش و موقعیت مکانی عالی
نقاط ضعف:
(نظر منفی ثبت نشده است)
نقاط قوت:
برخورد بسیار خوب، مودبانه و محترمانه کارکنان هتل
نقاط ضعف:
(نظر منفی ثبت نشده است)
نقاط قوت:
سرويس مناسب
نقاط ضعف:
واقعا نداشت
نقاط قوت:
برخورد خوب . صبحانه خوب
نقاط ضعف:
برخورد خوب . صبحانه خوب
در کل مثبت هست
نقاط قوت:
هتل نوساز ،برخوردفوق العاده حرفه اي كاركنان
نقاط ضعف:
هتل نوساز ،برخوردفوق العاده حرفه اي كاركنان
نقاط قوت:
رفتار حرفه ای خدمه و محیط تمیز
نقاط ضعف:
:| مسافرای عرب که هیچ گونه اشنایی با زندگی توی شهر رو ندارن و صداشون میندازن پشت گوششون ب اصلاح صحبت میکنن کنترلی روش نداره هتل :/
نقاط قوت:
واقعا تمیز و بهداشتی بود داشتن کتری برقی عالی بود داشتن پنجره ها با گلدانهای زیبا عالی بود دیزاین و اندازه اتاق عالی بود از خیلی از هتلهای ۵ ستاره بهتر بود.
نقاط ضعف:
کوچک بودن سایز حمام تنها نکته منفی این هتل بود که خیلی هم مشکل حادی نیست
نقاط قوت:
همه چیز خوب
نقاط ضعف:
همه چیز خوب
تجربه خوبی بود
نقاط قوت:
خیلی هتل خوبی هست،امکانات و تمیزی و آرامشی که داشت رو خیلی دوست داشتم ،سرویس بهداشتی تمیز،ملافه ها هم تمیز بودن ،بسیار خوب بود همه چیز،صبحانه هم عالی،فقط قیمت رو اگه کمتر کنن بیشتر میرم.با تشکر از پرسنل
نقاط ضعف:
(نظر منفی ثبت نشده است)
با سلام و تشکر از پرسنل هتل تمیزی بود رفتار کارکنان بسیار شایسته دمای اتاق عالی محل هتل پیاده به خیلی جاهای دیدنی نزدیک بود فقط تنها ایرادش عدم تنوع صبحانه بود که هر روز تکرار میشد و نسبت به هتل چهار ستاره صبحانه ضعیف بود ولی سالن و محیط تمیز بود در اتاقها اصلا اینترنت نبود و ضمنا صدای گریه بچه اتاق کناری واقعا آرامش و خواب برای ما نذاشت یک سره دعوا میکردند و بچه گریه میکرد با اینکه من خواهش کرده بودم اتاقی آروم داشته باشیم واقعا صدای راهرو و اتاق کناری اذیتمون کرد استخر برای میهمانان هتل رایگان نبود
نقاط قوت:
برخورد خوب پرسنل سرویس دهی مناسب تمیزی اتاق ها دستشویی تخت ایرانی مشترک طبقه بسیار تمیز
نقاط ضعف:
غذای رستوران خوب نیست در فصل آبان اتاق ها سرد و سیستم گرمایشی هتل غیر فعال بود.فلاشتانک دستشویی اتاق خراب بود که با وجود در خواست ما تعمیر اساسی برای آن صورت نگرفت
هتل در حد ۴ ستاره تاپ هست اقامت در این هتل را پیشنهاد می کنم پرسنل پذیرش یه کم کند کار می کردن ولی مودب و خوش رفتار بودن صبحانه اش خوب بود ولی تنوع نداشت من توقع داشتم اش سبزی به عنوان غدای محلی و مشهور شهر شیراز را داشته باشن که نبود
نقاط قوت:
برخورد پرسنل،،تمیزی و بهداشت،، دسترسی راحت همه چیز عالی بود
نقاط ضعف:
(نظر منفی ثبت نشده است)
نقاط قوت:
آرام و خوب خوش برخورد
نقاط ضعف:
دیر صبحانه میدادن اگه بشه ۷ صبح صبحانه حاضر بشه عالیه
نقاط قوت:
رعایت نظافت و نکات بهداشتیموقعیت مکانی خوب جهت دسترسی به امکان دیدنی و تاریخی شهررفتار محترمانه و حرفه ای پرسنلکامل بودن لوازم شخصی داخل اتاقنوساز بودن هتل
نقاط ضعف:
صبحانه خوب اما فاقد تنوع در روزهای مختلف است.
نقاط قوت:
عالی بود. ما راضی بودیم
نقاط ضعف:
(نظر منفی ثبت نشده است)
نقاط قوت:
از لحاظ برخورد و امکانات و بهداشت خوب بود
نقاط ضعف:
کیفیت غذا خیلی خیلی پایین بود
نقاط قوت:
اتاق بسیار تمیزبرخورد حرفه ای و مودبانه پرسنلدسترسی خوب هتل به مکان های دیدنیبرخورداری اتاق از امکانات مناسب
نقاط ضعف:
(نظر منفی ثبت نشده است)
نقاط قوت:
همچى خوب بود اتاق تميز و خوب
نقاط ضعف:
(نظر منفی ثبت نشده است)
نقاط قوت:
به نسبت پولی که میدی هتل خیلی خوبیه
نقاط ضعف:
(نظر منفی ثبت نشده است)
نقاط قوت:
هتلی بسیار تمیز برخورد عالی پرسنلآرام
نقاط ضعف:
غذای رستوران کیفیت خوبی نداشت
نقاط قوت:
لطفا نسبت به تنوع صبحانه وکیفیت بالاتر ناهار اقدام بفرمائید.
نقاط ضعف:
اقامت افراد ابرانی ومسافرین حوزه خلیج فارس نسبت نداشت.!
نقاط قوت:
هتل بسیارررر تمیز ،،،اتاقهای بزرگ ،،روشن ،،،تمیز وزیبا،،،به نظر من اگر از تنوع صبحانه صرف نظر کنیم در حد یک هتل پنج ستاره استمحیطی بسیار دلچسب وزیبا وآرام،،،صدای دلنشین ابنما که در اتاقها شنیده میشد،،،،تختهای راحت وتمیز،،،سرویس اتاقها زیبا وبزرگ،،،من همیشه در هتلهای پنج ستاره افامت داشتم،،،اتاقهای این هال از بسیاری ازهتل های پنج ستاره ایران‌بهتر بود،،،ما عید در هتل پنج ستاره پارسیان کرمانشاه اقامت داشتیمبه نظر من این هتل صدها برابر بهتر از هتل پنج ستاره کرمانشاه بود
نقاط ضعف:
اصلا نداشت فقط درب پارکینگ که گاهی اقات بسته بود وباید اعلام میکردیم تا بازش کنند که البته این کار هم جهت محافظت از ماشینهای داخل پارکینگ از سرقت احتمالی وسایل داخل ماشینها بود
هتلی خوب و تمیز و آرام فقط در طول اقامت ما مسئول استخر نبود وما نتوانستیم از مجموعه آبی هتل استفاده کنیم
نقاط قوت:
بسیار تمیزپرسنل خوش برخوردموقعیت مکانی عالی
نقاط ضعف:
نداشت
نقاط قوت:
تمیزی هتلبرخورد خوب پرسنلانجام به موقع درخواستها
نقاط ضعف:
کند بودن اینترنتشاد نبودن محیط لابیکوچک بودن فضای توالت فرنگیعدم راهنمایی برای نیم بها بودن فرزند زیر ۱۲سال
خوب بود
نقاط قوت:
بشدت اتاق ها مرتب و تمیز بودن ، و پرسنل رفتار حرفه ای و عالی داشتن ، ممنون از مدیریت و پرسنل خوب هتل شیرازیس و ممنون از سایت خوب اقامت ۲۴ ❤️
نقاط ضعف:
نکته منفی نداشت خداروشکر 🙂
نقاط قوت:
تمیزی ملافه ها و چیدمان اتاق .فضای سبز وسط راهروی ورودی اتاق ها.مودب بودن کارکنان.
نقاط ضعف:
کوچکی فضای حمام شیشه ای
نقاط قوت:
تمیز بودن خلوت بودنپرسنل در دسترسچیلر با کیفیت
نقاط ضعف:
صبحانه ی ضعیفمعطل شدن بابت ورود و خروج به پارکینگ
نقاط قوت:
موقعیت مکانی خوب
نقاط ضعف:
خانه داری خیلی ضعیف بود.
نقاط قوت:
ازهر نظر عالی وبی کم کاست
نقاط ضعف:
(نظر منفی ثبت نشده است)
نقاط قوت:
کارکنان بسیار خوش برخورد، اتاق ها واقعا تمیز بودند و دسترسی به بعضی مکان های دیدنی به شکل پیاده خیلی نزدیک
نقاط ضعف:
اینترنت کند
نقاط قوت:
قیمت مناسب به نسبت امکاناتموقعیت مکانی عالیبرخورد خوب پرسنل
نقاط ضعف:
اینترت ضعیف
نقاط قوت:
پرسنل بسیار عالیتمیز و نوساز بودن هتل دسترسی مناسب قیمت های منطقی رستوران و مینی بار
نقاط ضعف:
نمای هتل بسیار ساده ست
نقاط قوت:
برخورد فوق العاده پرسنل و تمیز بودن و نو بودن هتل
نقاط ضعف:
میتونست صبحونه بهتر باشه ولی بد نبود
نقاط قوت:
(نظر مثبت ثبت نشده است)
نقاط ضعف:
تشک تخت ها بسیار سفت بود و صدای ابنما در شب اذیت کننده بود ولی در کل هتل تمیزی بود و رضایت بخش بود
نقاط قوت:
بسیار تمیززز پرسنل خیلیی خوش برخورد و گرم که تمام سعیشون بر این بود که بهترین اقامت رو داشته باشیم و خیلی به ما خوش گذشت توی این هتل ❤️
نقاط ضعف:
(نظر منفی ثبت نشده است)
نقاط قوت:
هتل تمیز نوساز منظم بسیار عالی
نقاط ضعف:
متاسفانه آب حمام در روز اقامت من یکم ولرم بود. وای فای ضعیف بود
نقاط قوت:
رفتار پرسنل عالیصبحانه باکیفیت و متنوعرعایت بهداشت عالیموقعیت هتل مناسب پیاده میشد رفت ارگ کریمخان و اینکه ترافیک هم نبود موقعیت هتلسایز اتاق ها مناسب وو
نقاط ضعف:
(نظر منفی ثبت نشده است)
نقاط قوت:
از همه نظر عالی بود واقعا بهترین هتل چهار ستاره شیراز بود به همه عزیزان معرفی میکنم برخورد بسیار عالی پرسنل، تمیزی سوئیت و غذاهای عالی از شاخصه‌های این هتل بود
نقاط ضعف:
نکته منفی مشاهده نشد
نقاط قوت:
بارزترین نکته این هتل که خیلی مهمه واسه همه اتاقهاستواقعا دمشون گرم من با خانمم رفتیم اتاقها همه چیش اوکی بود.حتی برخورد پرستل خوب هم بود،لابی بسیار شیک با تهویه مناسب،و پارکینگ منظم و مرتب،در کل من راضیم.
نقاط ضعف:
۳ تا نکته منفی از دید بنده بود،اول اینکه در صبحانه خوری طبقه اول خانمی اونجا بود مسئول چک کردن شماره مهمانان،برخورداش خیلی صمیمی نبود و خیلی از جلو میزها مانوور میداد،دوم مشکل اساسی دیگه پارکینگ بود که هنگام خروج حتما باید با ریسپشن هماهنگ میکردیم،اگر نگهبانی میذاشتن اونجا بهتر بود،یا ریموت درست میکردن،و نکته پایانی باید بپرسن از مهمان که ایا میخاین اتاقها تمیز بشن که متاسفانه سوالی نمیشد،،چون مهمه که اشغالی که جمع میشه باید نظافت صورت بگیره،و اشغال خارج بشه از اتاق.در کل من خیلی راضی بود،فقط همین نکات ریزو دیدم،چون بنده خیلی هتل میرم،و واسم مهم بود.تشکر
نقاط قوت:
برخورد خوب کارکنان و پذیرش تمیزی اتاق ها و هتل
نقاط ضعف:
صبحانه و رستوران میتونه بهتر باشه
نقاط قوت:
نوساز بودن هتل برخورد خوب پرسنل هتل امکانات خوب داخل اتاق
نقاط ضعف:
تنها نکته منفی مشکل سرمایش اتاق بود که برای من که ۱۳ الی ۱۸ فروردین رفتم گرما کلافه کننده بود داخل اتاقها، بطوریکه در دو شب اول دمای اتاق ۲۹ درجه بود و خیس عرق شدم.
نقاط قوت:
کیفیت صبحانه خوب وعوامل هتل خوش برخورد
نقاط ضعف:
خانه داری زنگ زدم برای مایع دستشویی حضورنداشتندولی ازطریق اطلاعات انجام شد
نقاط قوت:
برخورد پرسنل هتل عالی تمیزی و شیک بودن اتاق و وسایل اتاق بی نظیرصبحانه در حد هتل ۵ستارهبهترین هتل و بهترین خاطره ی سفر ما به لطف شیرازیس
نقاط ضعف:
هیچ نکته منفی نداشت
نقاط قوت:
نظافت مناسبکادر مجرب و مودبدسترسی به مکان های مختلف
نقاط ضعف:
(نظر منفی ثبت نشده است)
نقاط قوت:
برخورد بسیار عالی پرسنل نظافت بسیار خوب هتل نوساز هست و خیلی تمیز و مرتب بود همه چیز
نقاط ضعف:
تنها نکته منفی که عدم شارژ روزانه آب و چایی داخل اتاق بود امیدوارم رفع بشه
نقاط قوت:
نظافت و برخورد مناسب پرسنل
نقاط ضعف:
کیفیت پایین ناهار رستوران و زمان زیاد قیمت بالای غذاهای رستوران
نقاط قوت:
برخورد خوب پرسنل هتل
نقاط ضعف:
سیستم گرمایش..
نقاط قوت:
اتاق زیاد مبله شده و وسایل و امکانات لازم رو داره و تمیز و شیک هستکارکنان برخورد محترمانه و خوبی داشتند
نقاط ضعف:
کیفیت غذا پایین بوذصدای اتاقهای محاور شنیده میشد
نقاط قوت:
بسیار تمیز و خوب
نقاط ضعف:
تشک ها خوب نبودصبحانه ضعیف بود
هتلی نوساز با کارکنان بسیار مودب و فضایی پر از آرامش و احساس خوب، صبحانه خوب بود، سرویس دهی خوب، موقعیت مکانی عالی.استخر و جکوزی عالی فقط سونا کار نمیکرد. از مدیریت محترم و پرسنل هتل شیرازیس تشکر میکنم.تشکر ویژه از سرکار خانم پیمان به جهت برخورد بسیار خوبشان و پیگیری های انجام شده توسط ایشان
نقاط قوت:
برخورد عالی
نقاط ضعف:
نظافت فوق العاده خوب
نقاط قوت:
همه چیز عالیی بود
نقاط ضعف:
(نظر منفی ثبت نشده است)
به نسبت قیمت و سطح هتل،همه بخشها خوب و قابل قبول بودند.
همه چی عالی بود
هتلی کوچک اما تمیز
همه چیز از هر نظر خوب ‌....
از نظر دسترسی ازنظر تمیزی از نظر پرسنل و در کل از همه نظر خوب بود
خوب
واقعا هتل تمیز و خوبی هست بخصوص حسن رفتار و خوشرویی کارکنان هتل بسیار به چشم میاد در کل هتل بسیار خوبیه
خوب بود
من این هتل را پیشنهاد میکنم
آب معدنی و چای حتی یکدونه هم رایگان نبود و علی رغم اعلام نظافت انجام نشده بود ، ولی بقیه چیزها عالی بود پارکینگ هم داره یه مزیته
در کل خوب بود
بسیارزیباوعالی
علی رغم اعلام برا نظافت اتاق این مورد انجام نشده بود.
برای ثبت نظر باید وارد شوید یا ثبت نام کنید.

پرسش و پاسخ درباره هتل شیرازیس شیراز

مهمانان هتل شیرازیس شیراز در سایت‌های مختلف چه نظراتی نوشته‌اند؟

همه نظرات مهمانان هتل شیرازیس شیراز از تمامی سایت‌های رزرواسیون را در مورد امکانات هتل، کیفیت خدمات، برخورد کارکنان، مزایا و معایب هتل در سایت سلطان سفر مشاهده کنید. برای مشاهده نظرات کلیک کنید.

کدام سایت ارزانترین قیمت را ارائه می‌دهد؟

سلطان سفر با مقایسه قیمت هتل شیرازیس شیراز بر روی سایت‌های مختلف از جمله اسنپ تریپ، اقامت24، جاباما، هتل یار و ده‌ها سایت دیگر، ارزان‌ترین قیمت را به شما پیشنهاد می‌دهد. برای مقایسه قیمت و رزرو هتل کلیک کنید.

همه عکس‌ها و امکانات هتل شیرازیس شیراز رو کجا می‌تونم ببینم؟

سلطان سفر مجموعه‌ای کامل از تصاویر و امکانات هتل شیرازیس شیراز را از همه سایت‌های معتبر رزرو گردآوری کرده است. برای مشاهده کلیک کنید.