مقایسه و رزرو اتاق

رزرو هتل ریتون شیراز

هتل ریتون شیراز-اتاق یک تخته
اتاق یک تخته
اقامت 24
200,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
3 تیر
پنجشنبه
200,000
تومان
4 تیر
جمعه
200,000
تومان
5 تیر
شنبه
200,000
تومان
6 تیر
یکشنبه
200,000
تومان
7 تیر
دوشنبه
200,000
تومان
8 تیر
سه شنبه
200,000
تومان
9 تیر
چهارشنبه
200,000
تومان
10 تیر
پنجشنبه
200,000
تومان
11 تیر
جمعه
200,000
تومان
12 تیر
شنبه
200,000
تومان
13 تیر
یکشنبه
200,000
تومان
هتل یار
200,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
3 تیر
پنجشنبه
200,000
تومان
4 تیر
جمعه
200,000
تومان
5 تیر
شنبه
200,000
تومان
6 تیر
یکشنبه
200,000
تومان
7 تیر
دوشنبه
200,000
تومان
8 تیر
سه شنبه
200,000
تومان
9 تیر
چهارشنبه
200,000
تومان
10 تیر
پنجشنبه
200,000
تومان
11 تیر
جمعه
200,000
تومان
12 تیر
شنبه
200,000
تومان
13 تیر
یکشنبه
200,000
تومان
علاءالدین
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
3 تیر
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
4 تیر
جمعه
ظرفیت تکمیل
5 تیر
شنبه
ظرفیت تکمیل
6 تیر
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
7 تیر
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
8 تیر
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
9 تیر
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
10 تیر
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
11 تیر
جمعه
ظرفیت تکمیل
12 تیر
شنبه
ظرفیت تکمیل
13 تیر
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
هتل ریتون شیراز-دوتخته - دبل
دوتخته - دبل
هتل یار
260,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
3 تیر
پنجشنبه
260,000
تومان
4 تیر
جمعه
260,000
تومان
5 تیر
شنبه
260,000
تومان
6 تیر
یکشنبه
260,000
تومان
7 تیر
دوشنبه
260,000
تومان
8 تیر
سه شنبه
260,000
تومان
9 تیر
چهارشنبه
260,000
تومان
10 تیر
پنجشنبه
260,000
تومان
11 تیر
جمعه
260,000
تومان
12 تیر
شنبه
260,000
تومان
13 تیر
یکشنبه
260,000
تومان
هتل ریتون شیراز-اتاق دو تخته دبل
اتاق دو تخته دبل
اقامت 24
270,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
3 تیر
پنجشنبه
270,000
تومان
4 تیر
جمعه
270,000
تومان
5 تیر
شنبه
270,000
تومان
6 تیر
یکشنبه
270,000
تومان
7 تیر
دوشنبه
270,000
تومان
8 تیر
سه شنبه
270,000
تومان
9 تیر
چهارشنبه
270,000
تومان
10 تیر
پنجشنبه
270,000
تومان
11 تیر
جمعه
270,000
تومان
12 تیر
شنبه
270,000
تومان
13 تیر
یکشنبه
270,000
تومان
علاءالدین
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
3 تیر
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
4 تیر
جمعه
ظرفیت تکمیل
5 تیر
شنبه
ظرفیت تکمیل
6 تیر
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
7 تیر
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
8 تیر
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
9 تیر
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
10 تیر
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
11 تیر
جمعه
ظرفیت تکمیل
12 تیر
شنبه
ظرفیت تکمیل
13 تیر
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
هتل ریتون شیراز-اتاق دو تخته توئین
اتاق دو تخته توئین
اقامت 24
270,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
3 تیر
پنجشنبه
270,000
تومان
4 تیر
جمعه
270,000
تومان
5 تیر
شنبه
270,000
تومان
6 تیر
یکشنبه
270,000
تومان
7 تیر
دوشنبه
270,000
تومان
8 تیر
سه شنبه
270,000
تومان
9 تیر
چهارشنبه
270,000
تومان
10 تیر
پنجشنبه
270,000
تومان
11 تیر
جمعه
270,000
تومان
12 تیر
شنبه
270,000
تومان
13 تیر
یکشنبه
270,000
تومان
هتل ریتون شیراز-دوتخته - توئین
دوتخته - توئین
هتل یار
260,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
3 تیر
پنجشنبه
260,000
تومان
4 تیر
جمعه
260,000
تومان
5 تیر
شنبه
260,000
تومان
6 تیر
یکشنبه
260,000
تومان
7 تیر
دوشنبه
260,000
تومان
8 تیر
سه شنبه
260,000
تومان
9 تیر
چهارشنبه
260,000
تومان
10 تیر
پنجشنبه
260,000
تومان
11 تیر
جمعه
260,000
تومان
12 تیر
شنبه
260,000
تومان
13 تیر
یکشنبه
260,000
تومان
هتل ریتون شیراز-اتاق سه تخته
اتاق سه تخته
اقامت 24
300,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
3 تیر
پنجشنبه
300,000
تومان
4 تیر
جمعه
300,000
تومان
5 تیر
شنبه
300,000
تومان
6 تیر
یکشنبه
300,000
تومان
7 تیر
دوشنبه
300,000
تومان
8 تیر
سه شنبه
300,000
تومان
9 تیر
چهارشنبه
300,000
تومان
10 تیر
پنجشنبه
300,000
تومان
11 تیر
جمعه
300,000
تومان
12 تیر
شنبه
300,000
تومان
13 تیر
یکشنبه
300,000
تومان
هتل یار
300,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
3 تیر
پنجشنبه
300,000
تومان
4 تیر
جمعه
300,000
تومان
5 تیر
شنبه
300,000
تومان
6 تیر
یکشنبه
300,000
تومان
7 تیر
دوشنبه
300,000
تومان
8 تیر
سه شنبه
300,000
تومان
9 تیر
چهارشنبه
300,000
تومان
10 تیر
پنجشنبه
300,000
تومان
11 تیر
جمعه
300,000
تومان
12 تیر
شنبه
300,000
تومان
13 تیر
یکشنبه
300,000
تومان
علاءالدین
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
3 تیر
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
4 تیر
جمعه
ظرفیت تکمیل
5 تیر
شنبه
ظرفیت تکمیل
6 تیر
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
7 تیر
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
8 تیر
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
9 تیر
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
10 تیر
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
11 تیر
جمعه
ظرفیت تکمیل
12 تیر
شنبه
ظرفیت تکمیل
13 تیر
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
هتل ریتون شیراز-اتاق چهار تخته
اتاق چهار تخته
اقامت 24
420,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
3 تیر
پنجشنبه
420,000
تومان
4 تیر
جمعه
420,000
تومان
5 تیر
شنبه
420,000
تومان
6 تیر
یکشنبه
420,000
تومان
7 تیر
دوشنبه
420,000
تومان
8 تیر
سه شنبه
420,000
تومان
9 تیر
چهارشنبه
420,000
تومان
10 تیر
پنجشنبه
420,000
تومان
11 تیر
جمعه
420,000
تومان
12 تیر
شنبه
420,000
تومان
13 تیر
یکشنبه
420,000
تومان
هتل یار
420,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
3 تیر
پنجشنبه
420,000
تومان
4 تیر
جمعه
420,000
تومان
5 تیر
شنبه
420,000
تومان
6 تیر
یکشنبه
420,000
تومان
7 تیر
دوشنبه
420,000
تومان
8 تیر
سه شنبه
420,000
تومان
9 تیر
چهارشنبه
420,000
تومان
10 تیر
پنجشنبه
420,000
تومان
11 تیر
جمعه
420,000
تومان
12 تیر
شنبه
420,000
تومان
13 تیر
یکشنبه
420,000
تومان
علاءالدین
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
3 تیر
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
4 تیر
جمعه
ظرفیت تکمیل
5 تیر
شنبه
ظرفیت تکمیل
6 تیر
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
7 تیر
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
8 تیر
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
9 تیر
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
10 تیر
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
11 تیر
جمعه
ظرفیت تکمیل
12 تیر
شنبه
ظرفیت تکمیل
13 تیر
یکشنبه
ظرفیت تکمیل

امکانات اتاق های هتل ریتون شیراز

اعلام حریق
خدمات خانه داری
خدمات تهيه بليط
رستوران بام
لباسشویی
زمین ورزشی
پارک کودک
گیم نت
اتاق تلفن (اپراتور)
تلویزیون در لابی
شبکه پخش فیلم
مینی بار با هزینه
پذیرش 24 ساعته
ترانسفر برگشت با هزینه
ترانسفر رفت با هزینه
زنگ هشدار
پرینتر
تلفن در لابی
فكس
اينترنت در لابی
خدمات بیدار باش
روم سرويس 24 ساعته
پاركينگ
زمين تنيس
کپسول آتش‌نشانی در لابی
پارکینگ سر پوشیده با ظرفیت محدود
کرایه اتومبیل با راننده
خدمات نگهداری کودک
پرداخت ویزا و مسترکارت
سرویس حرم
بازی ویدئویی
گشت نیم روزی
سالن بيليارد
كتابخانه
خدمات پزشكي
کپسول آتشنشانی در راهرو
خدمات باربري
جكوزی
چايخانه سنتی
کرایه اتومبیل (بدون راننده)
خدمات CIP (تشریفات ویژه)
آتلیه
كافی شاپ
وسایل بدنسازی
فتوکپی
یخچال
سیستم تهویه مطبوع
سونا
استخر
تاکسی سرویس
نمازخانه
آسانسور
صندوق امانات
تلویزیون
جعبه کمک های اولیه
دستگاه خودپرداز
خشکشویی (لاندری)
تبديل ارز
آژانس مسافرتی
کافی شاپ 24 ساعته
سرویس فرنگی
سرویس بهداشتی ایرانی
رستوران
ماساژ
مینی بار رایگان
اتاق سیگار
کافی نت
خدمات برای معلولین
کپسول آتش نشانی
فروشگاه
آرایشگاه
تلفن در اتاق
اینترنت
مرکز خرید
لابی
اتاق چمدان
اطفای حریق
اتاق بازی
پله اضطراری
اینترنت رایگان و محدود در لابی
دستگاه واکس کفش
سالن ورزشی
فضای سبز
روزنامه
خدمات تور
کرایه اتومبیل بدون راننده

آدرس هتل ریتون شیراز روی نقشه

نظرات کاربران برای هتل ریتون شیراز

(11 نظر)
نقاط قوت:
من حدودا سه ماه پیش در این هتل اقامت داشتم. واقعا هتل عالی هست. همه چی تر و تمیز و شیک. پرسنل واقعا درجه یک و عالی بودن. برخوردها عالی بود. من برای زوج های جوان پیشنهاد می کنم که از این هتل استفاده کنند
نقاط ضعف:
اتاقهاش کوچک هست-به سختی باید به اینترنت را وصل شد.
نقاط قوت:
رفتار محترمانه پرسنل خیلی خوب بود.بسیار خوش برخورد.نظافت اتاق خیلی خوب بود.
نقاط ضعف:
رفتار محترمانه پرسنل خیلی خوب بود.بسیار خوش برخورد.نظافت اتاق خیلی خوب بود.
یه هتل نقلی ترو تمیز شیک پرسنل عالی کیفیت و قیمت صبحانه و غذا و کافی شاپ مناسب نسبت به ۲ستاره های دیگه خیلی بهتر بود من این هتل و پیشنهاد میدم نقطه قوت ماشین و تو پارکینگ هتل پارک کردیم و پیاده مراکز دیدنی و دیدیم
نقاط قوت:
ندارد
نقاط ضعف:
ندارد
توصیه نمی‌کنیم بیش از یک شب را در اینجا بگذرانید
نقاط قوت:
محله آرام و دنج،رفتار خوب و محترمانه پرسنل
نقاط ضعف:
محله آرام و دنج،رفتار خوب و محترمانه پرسنل
هتل خیلی خوبیه و با قیمت مناسب،مرکز شهر و نزدیک به حرم حدود دوسه دقیقه پیاده روی داره تا حرم،اتاق واقعا تمیز و خوشبو بود و از معدود هتل هایی بود که به موارد بهداشتی واقعا اهمیت میدادن،کارکنان هم رفتار محترمانه و صمیمی داشتن،من که راضی بودم به دوستان هم پیشنهادش میکنم
نقاط قوت:
نزدیکی به حرم پارکینگ سرپوشیده
نقاط ضعف:
نزدیکی به حرم پارکینگ سرپوشیده
درکل توصیه به اقامت در این هتل!!؟ نمیکنم و واقعا پشیمونم
سلام باید بگم قبلاً خواهرم تو این هتل اتاق گرفته بودن و چون تعریفشو کرد منم ترغیب شدم اونجا اتاق بگیرم. راضی هستم.اتاق های شیک و دنج، آرام و بی سر و صدای داشت. پرسنل خوش برخورد و مدیر مسئول خوبی داشت. صبحانه کامل . پارکینگ هم خوب بود. درکل خیلی‌ خوب بود .
نقاط قوت:
کادر مودب و مجرب و گرم آرامش و سکوت خوب نظم و ترتیب رعایت بهداشت
نقاط ضعف:
نکته منفی نبود، عالی بود
نقاط قوت:
تمیز و مرتب اخلاق پرسنل عالی رعایت پروتکل ها عالی صبحانه عالی مرکز شهر بود و همه جای تاریخی و دیدنی و پیاده رفتم
نقاط ضعف:
هیچ نکته ی منفی نداشت
نقاط قوت:
همه چیز تمیز و مرتب و نو بود از لحاظ بهداشتی تمام پروتکل ها رعایت میشد اخلاق پرسنل خیلی گرم و صمیمی بود انگار همه تو تلاش بودن تا به ما خوش بگذره صبحانه هم عالی و کاملا بهداشت و رعایت میکردن ممنون از مدیریت و همکاری کلیه پرسنل هتل ریتون شدیدا هتل و پیشنهاد میدم و قطعا به جز ریتون جای دیگه ای نمیرم
نقاط ضعف:
هیچ نکته ای منفی ندیدم
تمیز و خدمات خیلی متوسط
برای ثبت نظر باید وارد شوید یا ثبت نام کنید.

پرسش و پاسخ درباره هتل ریتون شیراز

مهمانان هتل ریتون شیراز در سایت‌های مختلف چه نظراتی نوشته‌اند؟

همه نظرات مهمانان هتل ریتون شیراز از تمامی سایت‌های رزرواسیون را در مورد امکانات هتل، کیفیت خدمات، برخورد کارکنان، مزایا و معایب هتل در سایت سلطان سفر مشاهده کنید.

کدام سایت ارزانترین قیمت را ارائه می‌دهد؟

سلطان سفر با مقایسه قیمت هتل ریتون شیراز بر روی سایت‌های مختلف از جمله اسنپ تریپ، اقامت24، جاباما، هتل یار و ده‌ها سایت دیگر، ارزان‌ترین قیمت را به شما پیشنهاد می‌دهد.

همه عکس‌ها و امکانات هتل ریتون شیراز رو کجا می‌تونم ببینم؟

سلطان سفر مجموعه‌ای کامل از تصاویر و امکانات هتل ریتون شیراز را از همه سایت‌های معتبر رزرو گردآوری کرده است.