مقایسه و رزرو اتاق

رزرو هتل ریتون شیراز

هتل ریتون شیراز-اتاق یک تخته
اتاق یک تخته
اقامت 24
200,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
2 مهر
جمعه
200,000
تومان
3 مهر
شنبه
200,000
تومان
4 مهر
یکشنبه
200,000
تومان
5 مهر
دوشنبه
200,000
تومان
6 مهر
سه شنبه
200,000
تومان
7 مهر
چهارشنبه
200,000
تومان
8 مهر
پنجشنبه
200,000
تومان
9 مهر
جمعه
200,000
تومان
10 مهر
شنبه
200,000
تومان
11 مهر
یکشنبه
200,000
تومان
12 مهر
دوشنبه
200,000
تومان
هتل یار
219,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
2 مهر
جمعه
219,000
تومان
3 مهر
شنبه
219,000
تومان
4 مهر
یکشنبه
219,000
تومان
5 مهر
دوشنبه
219,000
تومان
6 مهر
سه شنبه
219,000
تومان
7 مهر
چهارشنبه
219,000
تومان
8 مهر
پنجشنبه
219,000
تومان
9 مهر
جمعه
219,000
تومان
10 مهر
شنبه
219,000
تومان
11 مهر
یکشنبه
219,000
تومان
12 مهر
دوشنبه
219,000
تومان
علاءالدین
232,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
2 مهر
جمعه
232,000
تومان
3 مهر
شنبه
232,000
تومان
4 مهر
یکشنبه
232,000
تومان
5 مهر
دوشنبه
232,000
تومان
6 مهر
سه شنبه
232,000
تومان
7 مهر
چهارشنبه
232,000
تومان
8 مهر
پنجشنبه
232,000
تومان
9 مهر
جمعه
232,000
تومان
10 مهر
شنبه
ظرفیت تکمیل
11 مهر
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
12 مهر
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
هتل ریتون شیراز-دوتخته - دبل
دوتخته - دبل
هتل یار
300,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
2 مهر
جمعه
300,000
تومان
3 مهر
شنبه
300,000
تومان
4 مهر
یکشنبه
300,000
تومان
5 مهر
دوشنبه
300,000
تومان
6 مهر
سه شنبه
300,000
تومان
7 مهر
چهارشنبه
300,000
تومان
8 مهر
پنجشنبه
300,000
تومان
9 مهر
جمعه
300,000
تومان
10 مهر
شنبه
300,000
تومان
11 مهر
یکشنبه
300,000
تومان
12 مهر
دوشنبه
300,000
تومان
هتل ریتون شیراز-اتاق دو تخته دبل
اتاق دو تخته دبل
اقامت 24
300,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
2 مهر
جمعه
300,000
تومان
3 مهر
شنبه
300,000
تومان
4 مهر
یکشنبه
300,000
تومان
5 مهر
دوشنبه
300,000
تومان
6 مهر
سه شنبه
300,000
تومان
7 مهر
چهارشنبه
300,000
تومان
8 مهر
پنجشنبه
300,000
تومان
9 مهر
جمعه
300,000
تومان
10 مهر
شنبه
300,000
تومان
11 مهر
یکشنبه
300,000
تومان
12 مهر
دوشنبه
300,000
تومان
علاءالدین
303,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
2 مهر
جمعه
303,000
تومان
3 مهر
شنبه
303,000
تومان
4 مهر
یکشنبه
303,000
تومان
5 مهر
دوشنبه
303,000
تومان
6 مهر
سه شنبه
303,000
تومان
7 مهر
چهارشنبه
303,000
تومان
8 مهر
پنجشنبه
303,000
تومان
9 مهر
جمعه
303,000
تومان
10 مهر
شنبه
ظرفیت تکمیل
11 مهر
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
12 مهر
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
هتل ریتون شیراز-اتاق دو تخته توئین
اتاق دو تخته توئین
اقامت 24
300,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
2 مهر
جمعه
300,000
تومان
3 مهر
شنبه
300,000
تومان
4 مهر
یکشنبه
300,000
تومان
5 مهر
دوشنبه
300,000
تومان
6 مهر
سه شنبه
300,000
تومان
7 مهر
چهارشنبه
300,000
تومان
8 مهر
پنجشنبه
300,000
تومان
9 مهر
جمعه
300,000
تومان
10 مهر
شنبه
300,000
تومان
11 مهر
یکشنبه
300,000
تومان
12 مهر
دوشنبه
300,000
تومان
هتل ریتون شیراز-دوتخته - توئین
دوتخته - توئین
هتل یار
300,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
2 مهر
جمعه
300,000
تومان
3 مهر
شنبه
300,000
تومان
4 مهر
یکشنبه
300,000
تومان
5 مهر
دوشنبه
300,000
تومان
6 مهر
سه شنبه
300,000
تومان
7 مهر
چهارشنبه
300,000
تومان
8 مهر
پنجشنبه
300,000
تومان
9 مهر
جمعه
300,000
تومان
10 مهر
شنبه
300,000
تومان
11 مهر
یکشنبه
300,000
تومان
12 مهر
دوشنبه
300,000
تومان
هتل ریتون شیراز-اتاق سه تخته
اتاق سه تخته
هتل یار
350,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
2 مهر
جمعه
350,000
تومان
3 مهر
شنبه
350,000
تومان
4 مهر
یکشنبه
350,000
تومان
5 مهر
دوشنبه
350,000
تومان
6 مهر
سه شنبه
350,000
تومان
7 مهر
چهارشنبه
350,000
تومان
8 مهر
پنجشنبه
350,000
تومان
9 مهر
جمعه
350,000
تومان
10 مهر
شنبه
350,000
تومان
11 مهر
یکشنبه
350,000
تومان
12 مهر
دوشنبه
350,000
تومان
اقامت 24
350,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
2 مهر
جمعه
350,000
تومان
3 مهر
شنبه
350,000
تومان
4 مهر
یکشنبه
350,000
تومان
5 مهر
دوشنبه
350,000
تومان
6 مهر
سه شنبه
350,000
تومان
7 مهر
چهارشنبه
350,000
تومان
8 مهر
پنجشنبه
350,000
تومان
9 مهر
جمعه
350,000
تومان
10 مهر
شنبه
350,000
تومان
11 مهر
یکشنبه
350,000
تومان
12 مهر
دوشنبه
350,000
تومان
علاءالدین
353,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
2 مهر
جمعه
353,000
تومان
3 مهر
شنبه
353,000
تومان
4 مهر
یکشنبه
353,000
تومان
5 مهر
دوشنبه
353,000
تومان
6 مهر
سه شنبه
353,000
تومان
7 مهر
چهارشنبه
353,000
تومان
8 مهر
پنجشنبه
353,000
تومان
9 مهر
جمعه
353,000
تومان
10 مهر
شنبه
ظرفیت تکمیل
11 مهر
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
12 مهر
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
هتل ریتون شیراز-اتاق چهار تخته
اتاق چهار تخته
هتل یار
430,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
2 مهر
جمعه
430,000
تومان
3 مهر
شنبه
430,000
تومان
4 مهر
یکشنبه
430,000
تومان
5 مهر
دوشنبه
430,000
تومان
6 مهر
سه شنبه
430,000
تومان
7 مهر
چهارشنبه
430,000
تومان
8 مهر
پنجشنبه
430,000
تومان
9 مهر
جمعه
430,000
تومان
10 مهر
شنبه
430,000
تومان
11 مهر
یکشنبه
430,000
تومان
12 مهر
دوشنبه
430,000
تومان
اقامت 24
450,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
2 مهر
جمعه
450,000
تومان
3 مهر
شنبه
450,000
تومان
4 مهر
یکشنبه
450,000
تومان
5 مهر
دوشنبه
450,000
تومان
6 مهر
سه شنبه
450,000
تومان
7 مهر
چهارشنبه
450,000
تومان
8 مهر
پنجشنبه
450,000
تومان
9 مهر
جمعه
450,000
تومان
10 مهر
شنبه
450,000
تومان
11 مهر
یکشنبه
450,000
تومان
12 مهر
دوشنبه
450,000
تومان
علاءالدین
454,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
2 مهر
جمعه
454,000
تومان
3 مهر
شنبه
454,000
تومان
4 مهر
یکشنبه
454,000
تومان
5 مهر
دوشنبه
454,000
تومان
6 مهر
سه شنبه
454,000
تومان
7 مهر
چهارشنبه
454,000
تومان
8 مهر
پنجشنبه
454,000
تومان
9 مهر
جمعه
454,000
تومان
10 مهر
شنبه
ظرفیت تکمیل
11 مهر
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
12 مهر
دوشنبه
ظرفیت تکمیل

امکانات اتاق های هتل ریتون شیراز

اعلام حریق
خدمات خانه داری
خدمات تهيه بليط
رستوران بام
لباسشویی
زمین ورزشی
پارک کودک
گیم نت
اتاق تلفن (اپراتور)
تلویزیون در لابی
شبکه پخش فیلم
مینی بار با هزینه
پذیرش 24 ساعته
ترانسفر برگشت با هزینه
ترانسفر رفت با هزینه
زنگ هشدار
پرینتر
تلفن در لابی
فكس
اينترنت در لابی
خدمات بیدار باش
روم سرويس 24 ساعته
پاركينگ
زمين تنيس
کپسول آتش‌نشانی در لابی
پارکینگ سر پوشیده با ظرفیت محدود
کرایه اتومبیل با راننده
خدمات نگهداری کودک
پرداخت ویزا و مسترکارت
سرویس حرم
بازی ویدئویی
گشت نیم روزی
سالن بيليارد
كتابخانه
خدمات پزشكي
کپسول آتشنشانی در راهرو
خدمات باربري
جكوزی
چايخانه سنتی
کرایه اتومبیل (بدون راننده)
خدمات CIP (تشریفات ویژه)
آتلیه
كافی شاپ
وسایل بدنسازی
فتوکپی
یخچال
سیستم تهویه مطبوع
سونا
استخر
تاکسی سرویس
نمازخانه
آسانسور
صندوق امانات
تلویزیون
جعبه کمک های اولیه
دستگاه خودپرداز
خشکشویی (لاندری)
تبديل ارز
آژانس مسافرتی
کافی شاپ 24 ساعته
سرویس فرنگی
سرویس بهداشتی ایرانی
رستوران
ماساژ
مینی بار رایگان
اتاق سیگار
کافی نت
خدمات برای معلولین
کپسول آتش نشانی
فروشگاه
آرایشگاه
تلفن در اتاق
اینترنت
مرکز خرید
لابی
اتاق چمدان
اطفای حریق
اتاق بازی
پله اضطراری
اینترنت رایگان و محدود در لابی
دستگاه واکس کفش
سالن ورزشی
فضای سبز
روزنامه
خدمات تور
کرایه اتومبیل بدون راننده

آدرس هتل ریتون شیراز روی نقشه

نظرات کاربران برای هتل ریتون شیراز

(15 نظر)
نقاط قوت:
برخورد خوب پرسنل و دنج و بی صدا بودن مکان
نقاط ضعف:
برخورد خوب پرسنل و دنج و بی صدا بودن مکان
نقاط قوت:
اقامت خیلی خوبی بود راضی بودم
نقاط ضعف:
اقامت خیلی خوبی بود راضی بودم
خیلی راضی بودم همه چی عالی بود،با تشکر از پرسنل و مدیریت محترم هتل
نقاط قوت:
مرکز شهر،دوسه دقیقه فاصله تا حرم،اتاق تمیز و مرتب
نقاط ضعف:
مرکز شهر،دوسه دقیقه فاصله تا حرم،اتاق تمیز و مرتب
هتل تمیز و شیکی بود،پرسنل خوب و خوش رویی داشت و هر چیزی احتیاج داشتی تمام سعیشونو میکردن که مسافر راحت و راضی باشه،نظافت اتاقا رعایت میشد،از نظر قیمت و امکانات هم بسیار قابل قبول و اوکی بود درکل راضی بودم و پیشنهادش میکنم
اقامت خوبی نبود
نقاط قوت:
داخل آن جدیدا تجدید کفپوش و تجدید دیوارپوش شده است و از این جهت تمیز و زیبا شده است. از لحاظ موقعیت مکانی در نزدیکی بازار و حرم بوده و دسترسی آن به مناطق دیدنی داخل شهر سریع است، البته اگر ترافیک اجازه بدهد.
نقاط ضعف:
داخل آن جدیدا تجدید کفپوش و تجدید دیوارپوش شده است و از این جهت تمیز و زیبا شده است. از لحاظ موقعیت مکانی در نزدیکی بازار و حرم بوده و دسترسی آن به مناطق دیدنی داخل شهر سریع است، البته اگر ترافیک اجازه بدهد.
در تابستان که هوا گرم هست، انتخاب این هتل رو خیلی توصیه نمی‌کنم چون ممکن هست در اتاق تو گرما خفه بشین. ولی در بهار و پاییز می‌تواند به دلیل دسترسی خوبش به مناطق دیدنی داخل شهر گزینه قابل مطرحی باشد. البته در رده هتل‌های اقتصادی و قیمت پایین می‌باشد (دو ستاره هست)
نقاط قوت:
نزدیکی به شاه چراغ و مرکز شهر
نقاط ضعف:
نزدیکی به شاه چراغ و مرکز شهر
نسبت به قیمت عالی بود
من علی از اصفهان برای چند شب در این هتل اتاق رزرو کردم به محض رسیدن دیدم یه اتاق بدون پنجره به من دادند با اینکه قبلش هماهنگ کرده بودم . مدیریت ضعیف این هتل که داشتن پنجره در اتاقها را آپشن می دونست و قیمت را گرانتر به من اعلام کردکه این باعث شد اقامت چند شبه من به یک شب تبدیل شود و پرسنل پذیرش که یه آقای عینکی بود و بسیار بد اخلاق و بی اعصاب بود . بهش میگفتی آب معدنی بزرگ میخوام میگفت اینجا که سوپری نیست فقط کوچیکش موجوده . .نور اتاقها بسیار بد و خیلی تاریک بود . فاصله کف تا سقف اتاقها خیلی کم بود . سرویس بهداشتی و حمام داخل اتاقها بسیار کوچک و اتاقها تهویه نداشت . در اصل به عکسهای گرفته شده از این هتل نمیشه اعتماد کرد و اصلش بسیار بدتربود . در یک کوچه باریک و بد مسیر و در یک خیابان یک طرفه بود و مشکل دیگر این هتل پارکینگش بود که باید هماهنگ کنی براتون رزرو کنند چون حدود 5 تا ماشین جا داره همچنین پارکیگ که نه یه زیر پله را پارکیگ کرده بودند که رفتن داخلش سخت بود و برون اومنش هم همین طور ....موکت کف اتاقها نداشت .و حتی یک میز کوچک در این اتاقها نبود و یک مشکل دیگه اینکه دیوار
نقاط قوت:
تمیزی اتاق تمیزی هتل نزدیکی به حرم
نقاط ضعف:
کوچک بودن اتاق نداشتن سرویس بهداشتی ایرانی داخل اتاق
نقاط قوت:
من حدودا سه ماه پیش در این هتل اقامت داشتم. واقعا هتل عالی هست. همه چی تر و تمیز و شیک. پرسنل واقعا درجه یک و عالی بودن. برخوردها عالی بود. من برای زوج های جوان پیشنهاد می کنم که از این هتل استفاده کنند
نقاط ضعف:
اتاقهاش کوچک هست-به سختی باید به اینترنت را وصل شد.
نقاط قوت:
دسترسی به مکان‌های تاریخی و حرم شاهچراغ(ع)
نقاط ضعف:
برخورد نامناسب پرسنل کوچک بودن اتاق‌ها گران بودن و بی‌کیفیت بودن غذای هتل پارکینگ کوچک و نامناسب
نقاط قوت:
چای خوبی از شهر واقع بود
نقاط ضعف:
امکانات در حد یک هتل نداشت و خیلی هم گران بود،
نقاط قوت:
کادر مودب و مجرب و گرم آرامش و سکوت خوب نظم و ترتیب رعایت بهداشت
نقاط ضعف:
نکته منفی نبود، عالی بود
نقاط قوت:
تمیز و مرتب اخلاق پرسنل عالی رعایت پروتکل ها عالی صبحانه عالی مرکز شهر بود و همه جای تاریخی و دیدنی و پیاده رفتم
نقاط ضعف:
هیچ نکته ی منفی نداشت
نقاط قوت:
همه چیز تمیز و مرتب و نو بود از لحاظ بهداشتی تمام پروتکل ها رعایت میشد اخلاق پرسنل خیلی گرم و صمیمی بود انگار همه تو تلاش بودن تا به ما خوش بگذره صبحانه هم عالی و کاملا بهداشت و رعایت میکردن ممنون از مدیریت و همکاری کلیه پرسنل هتل ریتون شدیدا هتل و پیشنهاد میدم و قطعا به جز ریتون جای دیگه ای نمیرم
نقاط ضعف:
هیچ نکته ای منفی ندیدم
تمیز و خدمات خیلی متوسط
برای ثبت نظر باید وارد شوید یا ثبت نام کنید.

پرسش و پاسخ درباره هتل ریتون شیراز

مهمانان هتل ریتون شیراز در سایت‌های مختلف چه نظراتی نوشته‌اند؟

همه نظرات مهمانان هتل ریتون شیراز از تمامی سایت‌های رزرواسیون را در مورد امکانات هتل، کیفیت خدمات، برخورد کارکنان، مزایا و معایب هتل در سایت سلطان سفر مشاهده کنید.

کدام سایت ارزانترین قیمت را ارائه می‌دهد؟

سلطان سفر با مقایسه قیمت هتل ریتون شیراز بر روی سایت‌های مختلف از جمله اسنپ تریپ، اقامت24، جاباما، هتل یار و ده‌ها سایت دیگر، ارزان‌ترین قیمت را به شما پیشنهاد می‌دهد.

همه عکس‌ها و امکانات هتل ریتون شیراز رو کجا می‌تونم ببینم؟

سلطان سفر مجموعه‌ای کامل از تصاویر و امکانات هتل ریتون شیراز را از همه سایت‌های معتبر رزرو گردآوری کرده است.