مقایسه و رزرو اتاق

رزرو هتل ریتون شیراز

هتل ریتون شیراز-اتاق یک تخته
اتاق یک تخته
اقامت 24
120,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
13 آذر
پنجشنبه
120,000
تومان
14 آذر
جمعه
120,000
تومان
15 آذر
شنبه
120,000
تومان
16 آذر
یکشنبه
120,000
تومان
17 آذر
دوشنبه
120,000
تومان
18 آذر
سه شنبه
120,000
تومان
19 آذر
چهارشنبه
120,000
تومان
20 آذر
پنجشنبه
120,000
تومان
21 آذر
جمعه
120,000
تومان
22 آذر
شنبه
120,000
تومان
23 آذر
یکشنبه
120,000
تومان
هتل یار
140,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
13 آذر
پنجشنبه
140,000
تومان
14 آذر
جمعه
140,000
تومان
15 آذر
شنبه
140,000
تومان
16 آذر
یکشنبه
140,000
تومان
17 آذر
دوشنبه
140,000
تومان
18 آذر
سه شنبه
140,000
تومان
19 آذر
چهارشنبه
140,000
تومان
20 آذر
پنجشنبه
140,000
تومان
21 آذر
جمعه
140,000
تومان
22 آذر
شنبه
140,000
تومان
23 آذر
یکشنبه
140,000
تومان
علاءالدین
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
13 آذر
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
14 آذر
جمعه
ظرفیت تکمیل
15 آذر
شنبه
ظرفیت تکمیل
16 آذر
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
17 آذر
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
18 آذر
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
19 آذر
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
20 آذر
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
21 آذر
جمعه
ظرفیت تکمیل
22 آذر
شنبه
ظرفیت تکمیل
23 آذر
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
جاباما
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
13 آذر
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
14 آذر
جمعه
ظرفیت تکمیل
15 آذر
شنبه
ظرفیت تکمیل
16 آذر
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
17 آذر
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
18 آذر
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
19 آذر
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
20 آذر
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
21 آذر
جمعه
ظرفیت تکمیل
22 آذر
شنبه
ظرفیت تکمیل
23 آذر
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
هتل ریتون شیراز-دوتخته - دبل
دوتخته - دبل
هتل یار
180,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
13 آذر
پنجشنبه
180,000
تومان
14 آذر
جمعه
180,000
تومان
15 آذر
شنبه
180,000
تومان
16 آذر
یکشنبه
180,000
تومان
17 آذر
دوشنبه
180,000
تومان
18 آذر
سه شنبه
180,000
تومان
19 آذر
چهارشنبه
180,000
تومان
20 آذر
پنجشنبه
180,000
تومان
21 آذر
جمعه
180,000
تومان
22 آذر
شنبه
180,000
تومان
23 آذر
یکشنبه
180,000
تومان
هتل ریتون شیراز-اتاق دو تخته دبل
اتاق دو تخته دبل
اقامت 24
165,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
13 آذر
پنجشنبه
165,000
تومان
14 آذر
جمعه
165,000
تومان
15 آذر
شنبه
165,000
تومان
16 آذر
یکشنبه
165,000
تومان
17 آذر
دوشنبه
165,000
تومان
18 آذر
سه شنبه
165,000
تومان
19 آذر
چهارشنبه
165,000
تومان
20 آذر
پنجشنبه
165,000
تومان
21 آذر
جمعه
165,000
تومان
22 آذر
شنبه
165,000
تومان
23 آذر
یکشنبه
165,000
تومان
جاباما
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
13 آذر
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
14 آذر
جمعه
ظرفیت تکمیل
15 آذر
شنبه
ظرفیت تکمیل
16 آذر
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
17 آذر
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
18 آذر
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
19 آذر
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
20 آذر
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
21 آذر
جمعه
ظرفیت تکمیل
22 آذر
شنبه
ظرفیت تکمیل
23 آذر
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
علاءالدین
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
13 آذر
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
14 آذر
جمعه
ظرفیت تکمیل
15 آذر
شنبه
ظرفیت تکمیل
16 آذر
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
17 آذر
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
18 آذر
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
19 آذر
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
20 آذر
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
21 آذر
جمعه
ظرفیت تکمیل
22 آذر
شنبه
ظرفیت تکمیل
23 آذر
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
هتل ریتون شیراز-اتاق دو تخته توئین
اتاق دو تخته توئین
اقامت 24
165,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
13 آذر
پنجشنبه
165,000
تومان
14 آذر
جمعه
165,000
تومان
15 آذر
شنبه
165,000
تومان
16 آذر
یکشنبه
165,000
تومان
17 آذر
دوشنبه
165,000
تومان
18 آذر
سه شنبه
165,000
تومان
19 آذر
چهارشنبه
165,000
تومان
20 آذر
پنجشنبه
165,000
تومان
21 آذر
جمعه
165,000
تومان
22 آذر
شنبه
165,000
تومان
23 آذر
یکشنبه
165,000
تومان
جاباما
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
13 آذر
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
14 آذر
جمعه
ظرفیت تکمیل
15 آذر
شنبه
ظرفیت تکمیل
16 آذر
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
17 آذر
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
18 آذر
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
19 آذر
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
20 آذر
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
21 آذر
جمعه
ظرفیت تکمیل
22 آذر
شنبه
ظرفیت تکمیل
23 آذر
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
هتل ریتون شیراز-دوتخته - توئین
دوتخته - توئین
هتل یار
180,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
13 آذر
پنجشنبه
180,000
تومان
14 آذر
جمعه
180,000
تومان
15 آذر
شنبه
180,000
تومان
16 آذر
یکشنبه
180,000
تومان
17 آذر
دوشنبه
180,000
تومان
18 آذر
سه شنبه
180,000
تومان
19 آذر
چهارشنبه
180,000
تومان
20 آذر
پنجشنبه
180,000
تومان
21 آذر
جمعه
180,000
تومان
22 آذر
شنبه
180,000
تومان
23 آذر
یکشنبه
180,000
تومان
هتل ریتون شیراز-اتاق سه تخته
اتاق سه تخته
اقامت 24
190,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
13 آذر
پنجشنبه
190,000
تومان
14 آذر
جمعه
190,000
تومان
15 آذر
شنبه
190,000
تومان
16 آذر
یکشنبه
190,000
تومان
17 آذر
دوشنبه
190,000
تومان
18 آذر
سه شنبه
190,000
تومان
19 آذر
چهارشنبه
190,000
تومان
20 آذر
پنجشنبه
190,000
تومان
21 آذر
جمعه
190,000
تومان
22 آذر
شنبه
190,000
تومان
23 آذر
یکشنبه
190,000
تومان
هتل یار
230,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
13 آذر
پنجشنبه
230,000
تومان
14 آذر
جمعه
230,000
تومان
15 آذر
شنبه
230,000
تومان
16 آذر
یکشنبه
230,000
تومان
17 آذر
دوشنبه
230,000
تومان
18 آذر
سه شنبه
230,000
تومان
19 آذر
چهارشنبه
230,000
تومان
20 آذر
پنجشنبه
230,000
تومان
21 آذر
جمعه
230,000
تومان
22 آذر
شنبه
230,000
تومان
23 آذر
یکشنبه
230,000
تومان
علاءالدین
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
13 آذر
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
14 آذر
جمعه
ظرفیت تکمیل
15 آذر
شنبه
ظرفیت تکمیل
16 آذر
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
17 آذر
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
18 آذر
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
19 آذر
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
20 آذر
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
21 آذر
جمعه
ظرفیت تکمیل
22 آذر
شنبه
ظرفیت تکمیل
23 آذر
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
جاباما
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
13 آذر
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
14 آذر
جمعه
ظرفیت تکمیل
15 آذر
شنبه
ظرفیت تکمیل
16 آذر
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
17 آذر
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
18 آذر
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
19 آذر
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
20 آذر
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
21 آذر
جمعه
ظرفیت تکمیل
22 آذر
شنبه
ظرفیت تکمیل
23 آذر
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
هتل ریتون شیراز-اتاق چهار تخته
اتاق چهار تخته
اقامت 24
210,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
13 آذر
پنجشنبه
210,000
تومان
14 آذر
جمعه
210,000
تومان
15 آذر
شنبه
210,000
تومان
16 آذر
یکشنبه
210,000
تومان
17 آذر
دوشنبه
210,000
تومان
18 آذر
سه شنبه
210,000
تومان
19 آذر
چهارشنبه
210,000
تومان
20 آذر
پنجشنبه
210,000
تومان
21 آذر
جمعه
210,000
تومان
22 آذر
شنبه
210,000
تومان
23 آذر
یکشنبه
210,000
تومان
هتل یار
270,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
13 آذر
پنجشنبه
270,000
تومان
14 آذر
جمعه
270,000
تومان
15 آذر
شنبه
270,000
تومان
16 آذر
یکشنبه
270,000
تومان
17 آذر
دوشنبه
270,000
تومان
18 آذر
سه شنبه
270,000
تومان
19 آذر
چهارشنبه
270,000
تومان
20 آذر
پنجشنبه
270,000
تومان
21 آذر
جمعه
270,000
تومان
22 آذر
شنبه
270,000
تومان
23 آذر
یکشنبه
270,000
تومان
علاءالدین
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
13 آذر
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
14 آذر
جمعه
ظرفیت تکمیل
15 آذر
شنبه
ظرفیت تکمیل
16 آذر
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
17 آذر
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
18 آذر
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
19 آذر
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
20 آذر
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
21 آذر
جمعه
ظرفیت تکمیل
22 آذر
شنبه
ظرفیت تکمیل
23 آذر
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
جاباما
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
13 آذر
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
14 آذر
جمعه
ظرفیت تکمیل
15 آذر
شنبه
ظرفیت تکمیل
16 آذر
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
17 آذر
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
18 آذر
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
19 آذر
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
20 آذر
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
21 آذر
جمعه
ظرفیت تکمیل
22 آذر
شنبه
ظرفیت تکمیل
23 آذر
یکشنبه
ظرفیت تکمیل

امکانات اتاق های هتل ریتون شیراز

اعلام حریق
اتاق تلفن (اپراتور)
خدمات تهيه بليط
رستوران بام
لباسشویی
سرویس بهداشتی فرنگی در طبقات
زمین ورزشی
پارک کودک
گیم نت
سرویس بهداشتی فرنگی در لابی
سرویس بهداشتی ایرانی در طبقات
مینی بار با هزینه
سرویس بهداشتی ایرانی در لابی
تلویزیون در لابی
خدمات خانه داری
شبکه پخش فیلم
پذیرش 24 ساعته
ترانسفر برگشت با هزینه
ترانسفر رفت با هزینه
زنگ هشدار
پرینتر
خدمات بیدار باش
آژانس مسافرتي
فكس
زمين تنيس
کپسول آتش‌نشانی در لابی
پارکینگ سر پوشیده با ظرفیت محدود
کرایه اتومبیل با راننده
خدمات نگهداری کودک
پرداخت ویزا و مسترکارت
سرویس حرم
بازی ویدئویی
گشت نیم روزی
سالن بيليارد
روم سرويس 24 ساعته
خدمات پزشكي
کپسول آتشنشانی در راهرو
خدمات باربري
جكوزی
چايخانه سنتی
کرایه اتومبیل (بدون راننده)
خدمات CIP (تشریفات ویژه)
آتلیه
كتابخانه
تلفن در لابی
اينترنت در لابی
فتوکپی
اتاق چمدان
ماساژ
جعبه کمک های اولیه
رستوران
سیستم تهویه مطبوع
سونا
استخر
تاکسی سرویس
نمازخانه
روزنامه
آسانسور
صندوق امانات
یخچال
تلویزیون
دستگاه خودپرداز
خشکشویی (لاندری)
تبديل ارز
کافی شاپ 24 ساعته
خدمات تور
فضای سبز
كافی شاپ
تلفن در اتاق
پاركينگ
وسایل بدنسازی
مینی بار رایگان
کافی نت
خدمات برای معلولین
کپسول آتش نشانی
فروشگاه
آرایشگاه
سرویس فرنگی
سالن ورزشی
اینترنت
مرکز خرید
اتاق سیگار
لابی
اطفای حریق
اتاق بازی
پله اضطراری
اینترنت رایگان و محدود در لابی
دستگاه واکس کفش
کرایه اتومبیل بدون راننده

آدرس هتل ریتون شیراز روی نقشه

نظرات کاربران برای هتل ریتون شیراز

(8 نظر)
نقاط قوت:
کادر مودب و مجرب و گرم آرامش و سکوت خوب نظم و ترتیب رعایت بهداشت
نقاط ضعف:
نکته منفی نبود، عالی بود
نقاط قوت:
پرسنل خوش اخلاق فضای آرام و با صفا موقعیت مکانی مناسب
نقاط ضعف:
پرسنل خوش اخلاق فضای آرام و با صفا موقعیت مکانی مناسب
فضای آرام و با صفایی ک این هتل داره و پرسنل فوق العاده خوش اخلاق و کار بلدی ک در اونجا مشغول ب کار هستند باعث میشه حس خوبی ب آدم منتقل بشه، از لحاظ نظافت و بهداشت هم ک عالی بود و همه پروتکل های بهداشتی رعایت میشد، اگر خواستین ب شیراز سفر کنید و دنبال یه هتلی بودین ک به همه اماکن دیدنی نزدیک باشه این هتل رو پیشنهاد میکنم، ممنونم از پرسنل خوب هتل
نقاط قوت:
پرسنل همگی عالی و با اخلاق هستند بهداشت و نظافت به طور مرتب انجام میشه صبحانه کاملا اوکی و بی نقص دسترسی به تمام نقاط شهر و نزدیک به حرم
نقاط ضعف:
پرسنل همگی عالی و با اخلاق هستند بهداشت و نظافت به طور مرتب انجام میشه صبحانه کاملا اوکی و بی نقص دسترسی به تمام نقاط شهر و نزدیک به حرم
سلام، من برای سومین بار در این هتل اقامت داشتم،واقعا از همه نظر همه چی عالی و اوکی بود،از نظر بهداشت و نظافت شدیدا همه چی کنترل میشه و هیچ نگرانی بابت این موضوع نیست،دسترسی عالی به مرکز شهر و حرم داره،پرسنل خیلی خوبی داره از پذیرش و مدیریت گرفته تا خانه دار همه خونگرم و متشخص هستن و اونجا اصلا احساس غریبی نمیکنید،به شیراز سفر کنم باز هم هتل ریتون رو انتخاب میکنم، حتما پیشنهادش میکنم،با تشکر از اسنپ و پرسنل هتل
نقاط قوت:
تمیز و مرتب اخلاق پرسنل عالی رعایت پروتکل ها عالی صبحانه عالی مرکز شهر بود و همه جای تاریخی و دیدنی و پیاده رفتم
نقاط ضعف:
هیچ نکته ی منفی نداشت
نقاط قوت:
همه چیز تمیز و مرتب و نو بود از لحاظ بهداشتی تمام پروتکل ها رعایت میشد اخلاق پرسنل خیلی گرم و صمیمی بود انگار همه تو تلاش بودن تا به ما خوش بگذره صبحانه هم عالی و کاملا بهداشت و رعایت میکردن ممنون از مدیریت و همکاری کلیه پرسنل هتل ریتون شدیدا هتل و پیشنهاد میدم و قطعا به جز ریتون جای دیگه ای نمیرم
نقاط ضعف:
هیچ نکته ای منفی ندیدم
سلام من دو شب تو این هتل اقامت داشتم واقعا که عالی بود هم فوق العاده تمیز و نوساز بودهمه چیز نو و مرتب بود اخلاق پرسنل هم عالی بود همه جوره همکاری میکردن به نظرم تنها هتلی بود که واقعا پروتکل های بهداشتی و رعایت میکردن و اینکه مرکز شهر بودن و به همه جاهای دیدینی به راحتی دسترسی داشتن اگه بازم برم شیراز حتما ریتون و انتخاب میکنم و از همه پرسنل و مدیر شون هم کمال تشکرو دارم
تمیز و خدمات خیلی متوسط
برای ثبت نظر باید وارد شوید یا ثبت نام کنید.

پرسش و پاسخ درباره هتل ریتون شیراز

مهمانان هتل ریتون شیراز در سایت‌های مختلف چه نظراتی نوشته‌اند؟

همه نظرات مهمانان هتل ریتون شیراز از تمامی سایت‌های رزرواسیون را در مورد امکانات هتل، کیفیت خدمات، برخورد کارکنان، مزایا و معایب هتل در سایت سلطان سفر مشاهده کنید.

کدام سایت ارزانترین قیمت را ارائه می‌دهد؟

سلطان سفر با مقایسه قیمت هتل ریتون شیراز بر روی سایت‌های مختلف از جمله اسنپ تریپ، اقامت24، جاباما، هتل یار و ده‌ها سایت دیگر، ارزان‌ترین قیمت را به شما پیشنهاد می‌دهد.

همه عکس‌ها و امکانات هتل ریتون شیراز رو کجا می‌تونم ببینم؟

سلطان سفر مجموعه‌ای کامل از تصاویر و امکانات هتل ریتون شیراز را از همه سایت‌های معتبر رزرو گردآوری کرده است.