هتل کیوان شیراز

شیراز، میدان شهرداری، پشت ارگ کریمخان
3.7
امتیاز کاربران
44
نظرات کاربران

مقایسه و رزرو اتاق

رزرو هتل کیوان شیراز

کیوان-اتاق دوتخته دبل
اتاق دوتخته دبل
علاءالدین
216,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
27 شهریور
شنبه
216,000
تومان
28 شهریور
یکشنبه
216,000
تومان
29 شهریور
دوشنبه
216,000
تومان
30 شهریور
سه شنبه
216,000
تومان
31 شهریور
چهارشنبه
216,000
تومان
1 مهر
پنجشنبه
218,000
تومان
2 مهر
جمعه
218,000
تومان
3 مهر
شنبه
218,000
تومان
4 مهر
یکشنبه
218,000
تومان
5 مهر
دوشنبه
218,000
تومان
6 مهر
سه شنبه
218,000
تومان
هتل یار
217,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
27 شهریور
شنبه
217,000
تومان
28 شهریور
یکشنبه
217,000
تومان
29 شهریور
دوشنبه
217,000
تومان
30 شهریور
سه شنبه
217,000
تومان
31 شهریور
چهارشنبه
217,000
تومان
1 مهر
پنجشنبه
227,000
تومان
2 مهر
جمعه
227,000
تومان
3 مهر
شنبه
227,000
تومان
4 مهر
یکشنبه
227,000
تومان
5 مهر
دوشنبه
227,000
تومان
6 مهر
سه شنبه
227,000
تومان
اقامت 24
217,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
27 شهریور
شنبه
217,000
تومان
28 شهریور
یکشنبه
217,000
تومان
29 شهریور
دوشنبه
217,000
تومان
30 شهریور
سه شنبه
217,000
تومان
31 شهریور
چهارشنبه
217,000
تومان
1 مهر
پنجشنبه
217,000
تومان
2 مهر
جمعه
217,000
تومان
3 مهر
شنبه
217,000
تومان
4 مهر
یکشنبه
217,000
تومان
5 مهر
دوشنبه
217,000
تومان
6 مهر
سه شنبه
217,000
تومان
ای‌گردش
230,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
27 شهریور
شنبه
230,000
تومان
28 شهریور
یکشنبه
230,000
تومان
29 شهریور
دوشنبه
230,000
تومان
30 شهریور
سه شنبه
230,000
تومان
31 شهریور
چهارشنبه
230,000
تومان
1 مهر
پنجشنبه
230,000
تومان
2 مهر
جمعه
230,000
تومان
3 مهر
شنبه
230,000
تومان
4 مهر
یکشنبه
230,000
تومان
5 مهر
دوشنبه
230,000
تومان
6 مهر
سه شنبه
230,000
تومان
کیوان-اتاق دوتخته توئین
اتاق دوتخته توئین
اقامت 24
217,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
27 شهریور
شنبه
217,000
تومان
28 شهریور
یکشنبه
217,000
تومان
29 شهریور
دوشنبه
217,000
تومان
30 شهریور
سه شنبه
217,000
تومان
31 شهریور
چهارشنبه
217,000
تومان
1 مهر
پنجشنبه
217,000
تومان
2 مهر
جمعه
217,000
تومان
3 مهر
شنبه
217,000
تومان
4 مهر
یکشنبه
217,000
تومان
5 مهر
دوشنبه
217,000
تومان
6 مهر
سه شنبه
217,000
تومان
هتل یار
217,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
27 شهریور
شنبه
217,000
تومان
28 شهریور
یکشنبه
217,000
تومان
29 شهریور
دوشنبه
217,000
تومان
30 شهریور
سه شنبه
217,000
تومان
31 شهریور
چهارشنبه
217,000
تومان
1 مهر
پنجشنبه
227,000
تومان
2 مهر
جمعه
227,000
تومان
3 مهر
شنبه
227,000
تومان
4 مهر
یکشنبه
227,000
تومان
5 مهر
دوشنبه
227,000
تومان
6 مهر
سه شنبه
227,000
تومان
کیوان-اتاق سه تخته لوکس
اتاق سه تخته لوکس
علاءالدین
273,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
27 شهریور
شنبه
273,000
تومان
28 شهریور
یکشنبه
273,000
تومان
29 شهریور
دوشنبه
273,000
تومان
30 شهریور
سه شنبه
273,000
تومان
31 شهریور
چهارشنبه
273,000
تومان
1 مهر
پنجشنبه
275,000
تومان
2 مهر
جمعه
275,000
تومان
3 مهر
شنبه
275,000
تومان
4 مهر
یکشنبه
275,000
تومان
5 مهر
دوشنبه
275,000
تومان
6 مهر
سه شنبه
275,000
تومان
هتل یار
331,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
27 شهریور
شنبه
331,000
تومان
28 شهریور
یکشنبه
331,000
تومان
29 شهریور
دوشنبه
331,000
تومان
30 شهریور
سه شنبه
331,000
تومان
31 شهریور
چهارشنبه
331,000
تومان
1 مهر
پنجشنبه
350,000
تومان
2 مهر
جمعه
350,000
تومان
3 مهر
شنبه
350,000
تومان
4 مهر
یکشنبه
350,000
تومان
5 مهر
دوشنبه
350,000
تومان
6 مهر
سه شنبه
350,000
تومان
اقامت 24
340,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
27 شهریور
شنبه
340,000
تومان
28 شهریور
یکشنبه
340,000
تومان
29 شهریور
دوشنبه
340,000
تومان
30 شهریور
سه شنبه
340,000
تومان
31 شهریور
چهارشنبه
340,000
تومان
1 مهر
پنجشنبه
340,000
تومان
2 مهر
جمعه
340,000
تومان
3 مهر
شنبه
340,000
تومان
4 مهر
یکشنبه
340,000
تومان
5 مهر
دوشنبه
340,000
تومان
6 مهر
سه شنبه
340,000
تومان
ای‌گردش
367,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
27 شهریور
شنبه
367,000
تومان
28 شهریور
یکشنبه
367,000
تومان
29 شهریور
دوشنبه
367,000
تومان
30 شهریور
سه شنبه
367,000
تومان
31 شهریور
چهارشنبه
367,000
تومان
1 مهر
پنجشنبه
367,000
تومان
2 مهر
جمعه
367,000
تومان
3 مهر
شنبه
367,000
تومان
4 مهر
یکشنبه
367,000
تومان
5 مهر
دوشنبه
367,000
تومان
6 مهر
سه شنبه
367,000
تومان
کیوان-اتاق سه تخته
اتاق سه تخته
هتل یار
272,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
27 شهریور
شنبه
272,000
تومان
28 شهریور
یکشنبه
272,000
تومان
29 شهریور
دوشنبه
272,000
تومان
30 شهریور
سه شنبه
272,000
تومان
31 شهریور
چهارشنبه
272,000
تومان
1 مهر
پنجشنبه
282,000
تومان
2 مهر
جمعه
282,000
تومان
3 مهر
شنبه
282,000
تومان
4 مهر
یکشنبه
282,000
تومان
5 مهر
دوشنبه
282,000
تومان
6 مهر
سه شنبه
282,000
تومان
ای‌گردش
292,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
27 شهریور
شنبه
292,000
تومان
28 شهریور
یکشنبه
292,000
تومان
29 شهریور
دوشنبه
292,000
تومان
30 شهریور
سه شنبه
292,000
تومان
31 شهریور
چهارشنبه
292,000
تومان
1 مهر
پنجشنبه
292,000
تومان
2 مهر
جمعه
292,000
تومان
3 مهر
شنبه
292,000
تومان
4 مهر
یکشنبه
292,000
تومان
5 مهر
دوشنبه
292,000
تومان
6 مهر
سه شنبه
292,000
تومان
علاءالدین
341,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
27 شهریور
شنبه
341,000
تومان
28 شهریور
یکشنبه
341,000
تومان
29 شهریور
دوشنبه
341,000
تومان
30 شهریور
سه شنبه
341,000
تومان
31 شهریور
چهارشنبه
341,000
تومان
1 مهر
پنجشنبه
345,000
تومان
2 مهر
جمعه
345,000
تومان
3 مهر
شنبه
345,000
تومان
4 مهر
یکشنبه
345,000
تومان
5 مهر
دوشنبه
345,000
تومان
6 مهر
سه شنبه
345,000
تومان
کیوان-اتاق چهارتخته لوکس
اتاق چهارتخته لوکس
هتل یار
396,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
27 شهریور
شنبه
396,000
تومان
28 شهریور
یکشنبه
396,000
تومان
29 شهریور
دوشنبه
396,000
تومان
30 شهریور
سه شنبه
396,000
تومان
31 شهریور
چهارشنبه
396,000
تومان
1 مهر
پنجشنبه
406,000
تومان
2 مهر
جمعه
406,000
تومان
3 مهر
شنبه
406,000
تومان
4 مهر
یکشنبه
406,000
تومان
5 مهر
دوشنبه
406,000
تومان
6 مهر
سه شنبه
406,000
تومان
علاءالدین
400,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
27 شهریور
شنبه
400,000
تومان
28 شهریور
یکشنبه
400,000
تومان
29 شهریور
دوشنبه
400,000
تومان
30 شهریور
سه شنبه
400,000
تومان
31 شهریور
چهارشنبه
400,000
تومان
1 مهر
پنجشنبه
402,000
تومان
2 مهر
جمعه
402,000
تومان
3 مهر
شنبه
402,000
تومان
4 مهر
یکشنبه
402,000
تومان
5 مهر
دوشنبه
402,000
تومان
6 مهر
سه شنبه
402,000
تومان
کیوان-اتاق پنج تخته
اتاق پنج تخته
هتل یار
385,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
27 شهریور
شنبه
385,000
تومان
28 شهریور
یکشنبه
385,000
تومان
29 شهریور
دوشنبه
385,000
تومان
30 شهریور
سه شنبه
385,000
تومان
31 شهریور
چهارشنبه
385,000
تومان
1 مهر
پنجشنبه
394,000
تومان
2 مهر
جمعه
394,000
تومان
3 مهر
شنبه
394,000
تومان
4 مهر
یکشنبه
394,000
تومان
5 مهر
دوشنبه
394,000
تومان
6 مهر
سه شنبه
394,000
تومان
علاءالدین
388,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
27 شهریور
شنبه
388,000
تومان
28 شهریور
یکشنبه
388,000
تومان
29 شهریور
دوشنبه
388,000
تومان
30 شهریور
سه شنبه
388,000
تومان
31 شهریور
چهارشنبه
388,000
تومان
1 مهر
پنجشنبه
390,000
تومان
2 مهر
جمعه
390,000
تومان
3 مهر
شنبه
390,000
تومان
4 مهر
یکشنبه
390,000
تومان
5 مهر
دوشنبه
390,000
تومان
6 مهر
سه شنبه
390,000
تومان
ای‌گردش
416,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
27 شهریور
شنبه
416,000
تومان
28 شهریور
یکشنبه
416,000
تومان
29 شهریور
دوشنبه
416,000
تومان
30 شهریور
سه شنبه
416,000
تومان
31 شهریور
چهارشنبه
416,000
تومان
1 مهر
پنجشنبه
416,000
تومان
2 مهر
جمعه
416,000
تومان
3 مهر
شنبه
416,000
تومان
4 مهر
یکشنبه
416,000
تومان
5 مهر
دوشنبه
416,000
تومان
6 مهر
سه شنبه
416,000
تومان

امکانات اتاق های هتل کیوان شیراز

آسانسور
پذیرش 24 ساعته
مینی بار با هزینه
خدمات بیدار باش
خدمات تهيه بليط
رستوران بام
تلويزيون LCD در لابی
زمین ورزشی
پارک کودک
گیم نت
اتاق تلفن (اپراتور)
تلویزیون در لابی
خدمات خانه داری
شبکه پخش فیلم
ترانسفر برگشت با هزینه
كتابخانه
ترانسفر رفت با هزینه
زنگ هشدار
پرینتر
تلفن در لابی
فكس
روم سرويس
اينترنت در لابی
كافی شاپ
پاركينگ
خدمات خشکشویی
وسایل بدنسازی
اینترنت غیر‌رایگان در لابی
صبحانه رایگان
روم سرويس 24 ساعته
آتلیه
کافی نت
اینترنت با سرعت بالا
تلفن
دمپایی
حوله
یخچال
مینیبار
فكس
خشکشویی
کپسول آتش‌نشانی در لابی
پنجره
تلویزیون lcd
صندوق امانات در لابی
پارکینگ در اطراف هتل
روزنامه رایگان
کرایه اتومبیل با راننده
خدمات CIP (تشریفات ویژه)
خدمات نگهداری کودک
پرداخت ویزا و مسترکارت
سرویس حرم
بازی ویدئویی
گشت نیم روزی
زمين تنيس
سالن بيليارد
خدمات پزشكي
کپسول آتشنشانی در راهرو
خدمات باربري
جكوزی
چايخانه سنتی
کرایه اتومبیل (بدون راننده)
مینی بار رایگان
خدمات برای معلولین
اعلام حریق
چای ساز
سیستم تهویه مطبوع
سونا
استخر
تاکسی سرویس
نمازخانه
سشوار
مبلمان
صندوق امانات
یخچال
تلویزیون
دستگاه خودپرداز
جعبه کمک های اولیه
خشکشویی (لاندری)
تبديل ارز
آژانس مسافرتی
کپسول آتش نشانی
سرویس فرنگی
سرویس بهداشتی ایرانی
تلویزیون LED در لابی
فتوکپی
اتاق چمدان
رستوران
ماساژ
اتاق بازی
اينترنت (Wifi)
حمام
اینترنت در قسمت لابی
فروشگاه
آرایشگاه
تلفن در اتاق
کافی شاپ
اینترنت
مرکز خرید
اتاق سیگار
لابی
امکان شارژ وسایل الکتریکی
اطفای حریق
خدمات بیدارباش
خدمات باربری
فکس
ویلچر
پله اضطراری
دستگاه واکس کفش
تلفن
سالن ورزشی
فضای سبز
روزنامه
خدمات تور
پرینت
کافی‌شاپ
حمام

آدرس هتل کیوان شیراز روی نقشه

نظرات کاربران برای هتل کیوان شیراز

(44 نظر)
سلام دوستان بنده اول نظرات رو خوندم بعد انتخاب کردم بعضی از دوستان انتقاداتی ایراد فرموده بودند که توقع از هتل ۵ ستاره رو داشتن در خصوص نظافت نمره خیلی خوب رو میشه داد در خصوص امکانات اتاق میشه گفت مطابقت با هتلهای ۳ ستاره ،لازم بذکر که بنده شخصا در این موقعیت کرونایی اگر لوکسترین هتل هم برم ترجیحا ملحفه و حوله حمام خودم رو میبرم در مجموع از اقامتم راضی بودم و باز هم در سفر های بعدی هتل کیوان رو انتخاب میکنم تشکر ویژه دارم از پرسنل محترم با تشکر از مدیریت هتل و اسنپ
تمامی کارکنان خوش اخلاق و منظم بودند اتاق و تمامی قسمت های هتل تمیز و. مرتب هزینه مناسب
نقاط قوت:
نقطه قوتی وجود نداشت رفتار بسیار نامناسب .پارکینگ ماشین نداشت.خیلی محیط گرفته ای داشت
نقاط ضعف:
نقطه قوتی وجود نداشت رفتار بسیار نامناسب .پارکینگ ماشین نداشت.خیلی محیط گرفته ای داشت
نقاط قوت:
همیشه جای خالی داره
نقاط ضعف:
همیشه جای خالی داره
نقاط قوت:
نزدیک به مرکز شهر
نقاط ضعف:
سروصدای زیاد درشبها بعلت نزدیکی به مرکز شهر نظافت تخت و اتاقها میتواند بیشتر باشد
نقاط قوت:
نزدیکی به مکان های زیارتی وسیاحتی،بازارها
نقاط ضعف:
نزدیکی به مکان های زیارتی وسیاحتی،بازارها
اتاقها یه مقدار زیادی جمع وجوره و شیرآلات ولوازم داخلی در حال مستحلک شدنه ،اما بازم دوسش داریم.
در بین هتل هایی که تا الان توی شیراز رفتم میشه گفت بهترین هست,هتل جمع و جور خودمونی هست که احساس آرامش بهم میده،هم از لحاظ رعایت پروتکل های بهداشتی و نظافت و هم فضای دلنشینی داره.هتل جای خوبی واقع شده و دسترسی به بازار وکیل و اماکن گردشگری دیگه عالی هست.بار دیگه هم خواستم سفر کنم حتما میام همین هتل .تحویل اتاق سریع و خوب بود و معطلی نداشتم.از همین جا هم از پرسنل خوشروی این هتل تشکر میکنم .ممنون
نقاط قوت:
برخورد عالی پرسنل،رعایت کلیه پروتکل های بهداشتی و نظافت اتاق ها،نزدیک بودن هتل به مراکز تفریحی
نقاط ضعف:
برخورد عالی پرسنل،رعایت کلیه پروتکل های بهداشتی و نظافت اتاق ها،نزدیک بودن هتل به مراکز تفریحی
من یک شب در هتل کیوان اقامت داشتم و برخورد خوب پرسنل نظرمو جلب کرد.نظافت اتاق ها عالی،و صبحانه هم حتی بیشتر از هتل یک ستاره بود. دفعه های بعد هم هتل کیوان رو انتخاب میکنم.
هتل موقعیت مکانی خیلی خوبی داره. صبحانه گرم به خاطر کرونا گفتن ندارن و هر روز خودشون یه پک میدادن بهمون، که از کیفیت چایی و تخم مرغ آبپز خیلی ناراضی بودیم. حوله و سشوار روی اتاقا نبود ولی بعد از درخواست برامون میووردن. هربار که بیرون میرفتیم و میومدیم به اتاق بوی سیگار میومد
نقاط قوت:
فقط مرکز شهر بودن هتل
نقاط ضعف:
افتضاح ترین هتل دنیا.به شدت کثیف مبل شکسته موکت بسیار کثیف ویو رو به درخت اصلا خوب نیست در حد ۲ ستاره مسافرخونه
نقاط قوت:
تنها نکته مثبت این هتل دسترسی راحت به اماکنی مثل ارگ کریم خان ،مجموعه زندیه است
نقاط ضعف:
اتاق ها به شدت کوچیک وسایل اتاق ها مثل تشک خوشخواب ،میز نهارخوری و ... به شدت قدیمی و فرسوده شده بودند! نظافت اولیه افتضاح که روی ملحفه سفید چند لکه زرده کثیفی بود و ملحفه هم چپه پهن شده بود و هم چنین پاره بود! موکت های کف اتاق به شدت لکه بود به طوری که حس بدی به آدم منتقل میشد وقتی راه میرفتی. میز ناهار خوری از شدت کثیفی چسبنده بود و زیر شیشه آن به نظرم از ابتدای تاسیس تمیز نشده بود!!!! پذیرشگرهای بسیار معمولی که از رفتارهای هتلی فاصله بسیاری داشتند!!! نبود سرویس ایرانی در اتاق ها! من و همسرم دونفر بودیم ولی فقط یک حوله بزرگ گذاشته بودند و آن هم پاره و کثیف بود... صبحانه های بسیار بسیار ساده!در حده اردوهای دانش آموزی!انتقادهم که کردیم همه را گردن کرونا انداختند!!! در کل من این هتل را پیشنهاد نمیکنم و به نظرم در حده مسافرخانه بود!!
خیلی از لحاظ امکانات ضعیفه و چندان مناسب نیست
خوب بود
همه چيز عالي بود از نظر من.
موقعیت عالی...و در حد ی هتل خوب و راحت.
رفتار کارکنان مودبانه و خیلی عادی ولی میتونست دوستانه تر باشه صبحانه سلف سرویس جمع و جور و قابل قبول اتاق ها نسبتا تمیز و خوب از نظر دسترسی عالی در کل باتوجه به هزینه پایینی که داشت عالی بود
نقاط قوت:
از همه نظر بسیار عالی بود
نقاط ضعف:
فاقد نکته منفی
نقاط قوت:
راضی بودیم
نقاط ضعف:
نکته منفی ندیدیم
سلام برای دوشب اقامت داشتم و رسیپشن خانم اصلا برخورد مناسب نداشتن صد البته ویتر آقا و رسیپشن آقا بسیار محترم بودند . لطفا لطفا نظافت رو رعایت کنند مهمانها و همچنین پرسنل رسیدگی بیشتر کنند خیلی بوی سیگار در طبقه دوم زیاد بود که برای مهمانهای همون طبقه بود .
نقاط قوت:
خوب بود
نقاط ضعف:
میتونه بهتر هم باشه
نقاط قوت:
همه چی عالی بود
نقاط ضعف:
نداشت
سلام هتل خوبی بود در حد یک ستاره بودن ولی صبحانه خوب بود اتاق ها تمیز بود .. موقعیت هتل خیلی جای خوبی بود روبروی ارگ بودفقط اگر پرسنل پذیرش خوش اخلاق تر بودن بهتر بود..
نقاط قوت:
موقعیت مکانی بسیار مناسب برخورد عالی و خوشروئی کارکنان منوی صبحانه مناسب امکانات فیزیکی بسیار عالی
نقاط ضعف:
کیفیت پایین شامپو و صابون نداشتن توالت ایرانی تمیزی متوسط ملافه ها
نقاط قوت:
همه چی عالی بود رسیدگیشون
نقاط ضعف:
پارکینگ نداشت
هتلی عالی با کارکنانی مودب باوقار و دسترسی آسان به نقاط دیدنی و تاریخی
باتوجه به قیمت هتل بسیار هتل تر و تمیزی بود من و دوستم دوشب اونجا بودیم و خیلی بهمون خوش گذشت، مهمترین ویژگی این هتل واقع شدنش کنار ارگ کریمخانه که شب نورپردازی فوق العادیه داره و میشه از فضاش استفاده کرد. همچنین خیابونی که هتل توش قرار گرفته پر از آبمیوه و فالوده و بستنی فروشی که فوق العادن. درکل من به این هتل پنج ستاره میدم شاید بتونم بگم تنها نکته ای که ما رو اذیت کرد سروصدای بیرون هتل بود که اونم احتمالا بخاطر موقعیت اتاق ما بود. شاید اتاقای سمت دیگه اینجوری نباشن .
برخوردکارکنان خوب و عالی
نقاط قوت:
کمک و برخورد مناسب کارکنان
نقاط ضعف:
صبحانه ساده سروصدای محیط شب هنگام عدم نظافت روزانه
متاسفانه سرویس بهداشتی ایرانی موجود نبود. پارکینگ هم موجود نبود.
نقاط قوت:
بازسازی هتل موجب شده است هتل در حد دو یا سه ستاره باشد. برخورد خوب کارکنان کیفیت بالای صبحانه مینی بار کامل و متنوع
نقاط ضعف:
شاید فضای اتاق اندکی کوچک به نظر بیاید که برای من مشکلی نبود.
هتل خوبی بود
هتلی عالی از همه ی لحاظ هرچی بگم باز کم گفتم
بهترین هتل بود به نظر من که تا بحال رفته بودم
اتاق نسبتا کوچک ولی امکانات خوب بود.
کاملا مقرون به صرفه در موقعیت مکانی عالی ولی با فضای کوچک اتاق
برخورد کارکنان خیلی خوب، نظافت در حد قابل قبول، پارکینگ ندارد ولی کوچه هتل امن است و پارکینگ عمومی نزدیک هم دارد. پنجره اتاق رو به ارگ بود و نمای شب بسیار زیبایی داشت. با این حدود قیمت مقرون به صرفه است.
در تاریخ 6 اسفند 97 به مدت 4 شب اقامت داشتم. هتل تمیز و خوبی بود. دسترسی به اماکن دیدنی عالی بود. نمای بیرون پنجره اتاق ارگ کریم خان بود. اتاق کوچک بود ولی در کل با توجه به قیمتش هتل خیلی خوبی بود. برخورد پرسنل عالی بود.
برخورد کارکنان و رسپشن هتل خیلی خوب بود فقط هنگام صرف صبحانه باتوجه به محدودیت فضا بعضی کارکنان بسیار به مسافرانی که برای صرف صبحانه می آمدند دقت میکردند که این موضوع در مواردی موجب معذب شدن مهمان برای صرف صبحانه می شد.در بقیه موارد همه چیز خوب بود.
از نظر برخورد پرسنل بسیار مودبانه،سرویس دهی عالی،موقعیت مکانی هتل روبروی ارگ کریم خان و نزدیک بودن به مراکز تاریخی،شب ها کنار هتل موسیقی زنده خیابانی برگزار میشه که عالیه..نظافت اتاق ها بسیار عالی..در کل از هتل بسیار راضی بودیم.نکته منفی ندیدم.
نقاط قوت:
با سلام دسترسی و موقعیت مکانی این هتل عالی می باشد.
نقاط ضعف:
نداشتن پارکینگ و جای پارک مشکل و ضعف این هتل می باشد
هتل تمیز نسبت به قیمت
كنجكاو بودن يكي از كاركنان
از نظر من همه چیز خیلی خوب بود
نقاط قوت:
تمیزی-نزدیکی به امکان تاریخی-برخورد خوب-
نقاط ضعف:
عدم داشتن وای فای رایگان نداشتن دستشویی ایرانی نداشتن سرویس ناهار و شام
برای ثبت نظر باید وارد شوید یا ثبت نام کنید.

پرسش و پاسخ درباره هتل کیوان شیراز

مهمانان هتل کیوان شیراز در سایت‌های مختلف چه نظراتی نوشته‌اند؟

همه نظرات مهمانان هتل کیوان شیراز از تمامی سایت‌های رزرواسیون را در مورد امکانات هتل، کیفیت خدمات، برخورد کارکنان، مزایا و معایب هتل در سایت سلطان سفر مشاهده کنید.

کدام سایت ارزانترین قیمت را ارائه می‌دهد؟

سلطان سفر با مقایسه قیمت هتل کیوان شیراز بر روی سایت‌های مختلف از جمله اسنپ تریپ، اقامت24، جاباما، هتل یار و ده‌ها سایت دیگر، ارزان‌ترین قیمت را به شما پیشنهاد می‌دهد.

همه عکس‌ها و امکانات هتل کیوان شیراز رو کجا می‌تونم ببینم؟

سلطان سفر مجموعه‌ای کامل از تصاویر و امکانات هتل کیوان شیراز را از همه سایت‌های معتبر رزرو گردآوری کرده است.