هتل کیوان شیراز

شیراز، میدان شهرداری، پشت ارگ کریمخان
3.7
امتیاز کاربران
57
نظرات کاربران

مقایسه و رزرو اتاق

رزرو هتل کیوان شیراز

کیوان-اتاق دوتخته دبل
اتاق دوتخته دبل
هتل یار
159,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
10 مهر
پنجشنبه
159,000
تومان
11 مهر
جمعه
159,000
تومان
12 مهر
شنبه
159,000
تومان
13 مهر
یکشنبه
159,000
تومان
14 مهر
دوشنبه
159,000
تومان
15 مهر
سه شنبه
159,000
تومان
16 مهر
چهارشنبه
159,000
تومان
17 مهر
پنجشنبه
159,000
تومان
18 مهر
جمعه
159,000
تومان
19 مهر
شنبه
159,000
تومان
20 مهر
یکشنبه
159,000
تومان
جاباما
160,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
10 مهر
پنجشنبه
160,000
تومان
11 مهر
جمعه
160,000
تومان
12 مهر
شنبه
160,000
تومان
13 مهر
یکشنبه
160,000
تومان
14 مهر
دوشنبه
160,000
تومان
15 مهر
سه شنبه
160,000
تومان
16 مهر
چهارشنبه
160,000
تومان
17 مهر
پنجشنبه
160,000
تومان
18 مهر
جمعه
160,000
تومان
19 مهر
شنبه
160,000
تومان
20 مهر
یکشنبه
160,000
تومان
اقامت 24
168,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
10 مهر
پنجشنبه
168,000
تومان
11 مهر
جمعه
168,000
تومان
12 مهر
شنبه
168,000
تومان
13 مهر
یکشنبه
168,000
تومان
14 مهر
دوشنبه
168,000
تومان
15 مهر
سه شنبه
168,000
تومان
16 مهر
چهارشنبه
168,000
تومان
17 مهر
پنجشنبه
168,000
تومان
18 مهر
جمعه
168,000
تومان
19 مهر
شنبه
168,000
تومان
20 مهر
یکشنبه
168,000
تومان
ای‌گردش
168,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
10 مهر
پنجشنبه
168,000
تومان
11 مهر
جمعه
168,000
تومان
12 مهر
شنبه
168,000
تومان
13 مهر
یکشنبه
168,000
تومان
14 مهر
دوشنبه
168,000
تومان
15 مهر
سه شنبه
168,000
تومان
16 مهر
چهارشنبه
168,000
تومان
17 مهر
پنجشنبه
168,000
تومان
18 مهر
جمعه
168,000
تومان
19 مهر
شنبه
168,000
تومان
20 مهر
یکشنبه
168,000
تومان
علاءالدین
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
10 مهر
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
11 مهر
جمعه
ظرفیت تکمیل
12 مهر
شنبه
ظرفیت تکمیل
13 مهر
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
14 مهر
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
15 مهر
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
16 مهر
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
17 مهر
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
18 مهر
جمعه
ظرفیت تکمیل
19 مهر
شنبه
ظرفیت تکمیل
20 مهر
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
کیوان-اتاق دوتخته توئین
اتاق دوتخته توئین
هتل یار
159,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
10 مهر
پنجشنبه
159,000
تومان
11 مهر
جمعه
159,000
تومان
12 مهر
شنبه
159,000
تومان
13 مهر
یکشنبه
159,000
تومان
14 مهر
دوشنبه
159,000
تومان
15 مهر
سه شنبه
159,000
تومان
16 مهر
چهارشنبه
159,000
تومان
17 مهر
پنجشنبه
159,000
تومان
18 مهر
جمعه
159,000
تومان
19 مهر
شنبه
159,000
تومان
20 مهر
یکشنبه
159,000
تومان
اقامت 24
168,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
10 مهر
پنجشنبه
168,000
تومان
11 مهر
جمعه
168,000
تومان
12 مهر
شنبه
168,000
تومان
13 مهر
یکشنبه
168,000
تومان
14 مهر
دوشنبه
168,000
تومان
15 مهر
سه شنبه
168,000
تومان
16 مهر
چهارشنبه
168,000
تومان
17 مهر
پنجشنبه
168,000
تومان
18 مهر
جمعه
168,000
تومان
19 مهر
شنبه
168,000
تومان
20 مهر
یکشنبه
168,000
تومان
کیوان-اتاق سه تخته لوکس
اتاق سه تخته لوکس
جاباما
230,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
10 مهر
پنجشنبه
230,000
تومان
11 مهر
جمعه
230,000
تومان
12 مهر
شنبه
230,000
تومان
13 مهر
یکشنبه
230,000
تومان
14 مهر
دوشنبه
230,000
تومان
15 مهر
سه شنبه
230,000
تومان
16 مهر
چهارشنبه
230,000
تومان
17 مهر
پنجشنبه
230,000
تومان
18 مهر
جمعه
230,000
تومان
19 مهر
شنبه
230,000
تومان
20 مهر
یکشنبه
230,000
تومان
ای‌گردش
249,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
10 مهر
پنجشنبه
249,000
تومان
11 مهر
جمعه
249,000
تومان
12 مهر
شنبه
249,000
تومان
13 مهر
یکشنبه
249,000
تومان
14 مهر
دوشنبه
249,000
تومان
15 مهر
سه شنبه
249,000
تومان
16 مهر
چهارشنبه
249,000
تومان
17 مهر
پنجشنبه
249,000
تومان
18 مهر
جمعه
249,000
تومان
19 مهر
شنبه
249,000
تومان
20 مهر
یکشنبه
249,000
تومان
هتل یار
254,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
10 مهر
پنجشنبه
254,000
تومان
11 مهر
جمعه
254,000
تومان
12 مهر
شنبه
254,000
تومان
13 مهر
یکشنبه
254,000
تومان
14 مهر
دوشنبه
254,000
تومان
15 مهر
سه شنبه
254,000
تومان
16 مهر
چهارشنبه
254,000
تومان
17 مهر
پنجشنبه
254,000
تومان
18 مهر
جمعه
254,000
تومان
19 مهر
شنبه
254,000
تومان
20 مهر
یکشنبه
254,000
تومان
اقامت 24
263,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
10 مهر
پنجشنبه
263,000
تومان
11 مهر
جمعه
263,000
تومان
12 مهر
شنبه
263,000
تومان
13 مهر
یکشنبه
263,000
تومان
14 مهر
دوشنبه
263,000
تومان
15 مهر
سه شنبه
263,000
تومان
16 مهر
چهارشنبه
263,000
تومان
17 مهر
پنجشنبه
263,000
تومان
18 مهر
جمعه
263,000
تومان
19 مهر
شنبه
263,000
تومان
20 مهر
یکشنبه
263,000
تومان
علاءالدین
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
10 مهر
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
11 مهر
جمعه
ظرفیت تکمیل
12 مهر
شنبه
ظرفیت تکمیل
13 مهر
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
14 مهر
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
15 مهر
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
16 مهر
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
17 مهر
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
18 مهر
جمعه
ظرفیت تکمیل
19 مهر
شنبه
ظرفیت تکمیل
20 مهر
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
کیوان-اتاق سه تخته
اتاق سه تخته
ای‌گردش
200,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
10 مهر
پنجشنبه
200,000
تومان
11 مهر
جمعه
200,000
تومان
12 مهر
شنبه
200,000
تومان
13 مهر
یکشنبه
200,000
تومان
14 مهر
دوشنبه
200,000
تومان
15 مهر
سه شنبه
200,000
تومان
16 مهر
چهارشنبه
200,000
تومان
17 مهر
پنجشنبه
200,000
تومان
18 مهر
جمعه
200,000
تومان
19 مهر
شنبه
200,000
تومان
20 مهر
یکشنبه
200,000
تومان
هتل یار
202,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
10 مهر
پنجشنبه
202,000
تومان
11 مهر
جمعه
202,000
تومان
12 مهر
شنبه
202,000
تومان
13 مهر
یکشنبه
202,000
تومان
14 مهر
دوشنبه
202,000
تومان
15 مهر
سه شنبه
202,000
تومان
16 مهر
چهارشنبه
202,000
تومان
17 مهر
پنجشنبه
202,000
تومان
18 مهر
جمعه
202,000
تومان
19 مهر
شنبه
202,000
تومان
20 مهر
یکشنبه
202,000
تومان
جاباما
202,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
10 مهر
پنجشنبه
202,000
تومان
11 مهر
جمعه
202,000
تومان
12 مهر
شنبه
202,000
تومان
13 مهر
یکشنبه
202,000
تومان
14 مهر
دوشنبه
202,000
تومان
15 مهر
سه شنبه
202,000
تومان
16 مهر
چهارشنبه
202,000
تومان
17 مهر
پنجشنبه
202,000
تومان
18 مهر
جمعه
202,000
تومان
19 مهر
شنبه
202,000
تومان
20 مهر
یکشنبه
202,000
تومان
علاءالدین
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
10 مهر
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
11 مهر
جمعه
ظرفیت تکمیل
12 مهر
شنبه
ظرفیت تکمیل
13 مهر
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
14 مهر
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
15 مهر
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
16 مهر
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
17 مهر
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
18 مهر
جمعه
ظرفیت تکمیل
19 مهر
شنبه
ظرفیت تکمیل
20 مهر
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
کیوان-اتاق چهارتخته لوکس
اتاق چهارتخته لوکس
جاباما
280,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
10 مهر
پنجشنبه
280,000
تومان
11 مهر
جمعه
280,000
تومان
12 مهر
شنبه
280,000
تومان
13 مهر
یکشنبه
280,000
تومان
14 مهر
دوشنبه
280,000
تومان
15 مهر
سه شنبه
280,000
تومان
16 مهر
چهارشنبه
280,000
تومان
17 مهر
پنجشنبه
280,000
تومان
18 مهر
جمعه
280,000
تومان
19 مهر
شنبه
280,000
تومان
20 مهر
یکشنبه
280,000
تومان
ای‌گردش
290,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
10 مهر
پنجشنبه
290,000
تومان
11 مهر
جمعه
290,000
تومان
12 مهر
شنبه
290,000
تومان
13 مهر
یکشنبه
290,000
تومان
14 مهر
دوشنبه
290,000
تومان
15 مهر
سه شنبه
290,000
تومان
16 مهر
چهارشنبه
290,000
تومان
17 مهر
پنجشنبه
290,000
تومان
18 مهر
جمعه
290,000
تومان
19 مهر
شنبه
290,000
تومان
20 مهر
یکشنبه
290,000
تومان
هتل یار
297,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
10 مهر
پنجشنبه
297,000
تومان
11 مهر
جمعه
297,000
تومان
12 مهر
شنبه
297,000
تومان
13 مهر
یکشنبه
297,000
تومان
14 مهر
دوشنبه
297,000
تومان
15 مهر
سه شنبه
297,000
تومان
16 مهر
چهارشنبه
297,000
تومان
17 مهر
پنجشنبه
297,000
تومان
18 مهر
جمعه
297,000
تومان
19 مهر
شنبه
297,000
تومان
20 مهر
یکشنبه
297,000
تومان
علاءالدین
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
10 مهر
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
11 مهر
جمعه
ظرفیت تکمیل
12 مهر
شنبه
ظرفیت تکمیل
13 مهر
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
14 مهر
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
15 مهر
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
16 مهر
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
17 مهر
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
18 مهر
جمعه
ظرفیت تکمیل
19 مهر
شنبه
ظرفیت تکمیل
20 مهر
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
کیوان-اتاق پنج تخته
اتاق پنج تخته
ای‌گردش
272,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
10 مهر
پنجشنبه
272,000
تومان
11 مهر
جمعه
272,000
تومان
12 مهر
شنبه
272,000
تومان
13 مهر
یکشنبه
272,000
تومان
14 مهر
دوشنبه
272,000
تومان
15 مهر
سه شنبه
272,000
تومان
16 مهر
چهارشنبه
272,000
تومان
17 مهر
پنجشنبه
272,000
تومان
18 مهر
جمعه
272,000
تومان
19 مهر
شنبه
272,000
تومان
20 مهر
یکشنبه
272,000
تومان
جاباما
280,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
10 مهر
پنجشنبه
280,000
تومان
11 مهر
جمعه
280,000
تومان
12 مهر
شنبه
280,000
تومان
13 مهر
یکشنبه
280,000
تومان
14 مهر
دوشنبه
280,000
تومان
15 مهر
سه شنبه
280,000
تومان
16 مهر
چهارشنبه
280,000
تومان
17 مهر
پنجشنبه
280,000
تومان
18 مهر
جمعه
280,000
تومان
19 مهر
شنبه
280,000
تومان
20 مهر
یکشنبه
280,000
تومان
هتل یار
288,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
10 مهر
پنجشنبه
288,000
تومان
11 مهر
جمعه
288,000
تومان
12 مهر
شنبه
288,000
تومان
13 مهر
یکشنبه
288,000
تومان
14 مهر
دوشنبه
288,000
تومان
15 مهر
سه شنبه
288,000
تومان
16 مهر
چهارشنبه
288,000
تومان
17 مهر
پنجشنبه
288,000
تومان
18 مهر
جمعه
288,000
تومان
19 مهر
شنبه
288,000
تومان
20 مهر
یکشنبه
288,000
تومان

امکانات اتاق های هتل کیوان شیراز

آسانسور
سرویس بهداشتی ایرانی در طبقات
روم سرويس 24 ساعته
آژانس مسافرتي
مینی بار با هزینه
خدمات بیدار باش
خدمات تهيه بليط
رستوران بام
تلويزيون LCD در لابی
سرویس بهداشتی فرنگی در طبقات
زمین ورزشی
پارک کودک
گیم نت
سرویس بهداشتی فرنگی در لابی
اتاق تلفن (اپراتور)
سرویس بهداشتی ایرانی در لابی
آتلیه
تلویزیون در لابی
خدمات خانه داری
شبکه پخش فیلم
پذیرش 24 ساعته
ترانسفر برگشت با هزینه
ترانسفر رفت با هزینه
زنگ هشدار
پرینتر
تلفن در لابی
فكس
روم سرويس
اينترنت در لابی
كافی شاپ
پاركينگ
كتابخانه
خدمات CIP (تشریفات ویژه)
وسایل بدنسازی
پارکینگ در اطراف هتل
تلفن
دمپایی
حوله
سرویس فرنگی
یخچال
مینیبار
سرویسبهداشتیفرنگی
فكس
خشکشویی
کپسول آتش‌نشانی در لابی
پنجره
تلویزیون lcd
صندوق امانات در لابی
روزنامه رایگان
کرایه اتومبیل (بدون راننده)
اینترنت با سرعت بالا
کرایه اتومبیل با راننده
خدمات نگهداری کودک
پرداخت ویزا و مسترکارت
سرویس حرم
بازی ویدئویی
گشت نیم روزی
زمين تنيس
سالن بيليارد
خدمات پزشكي
کپسول آتشنشانی در راهرو
خدمات باربري
جكوزی
چايخانه سنتی
خدمات خشکشویی
اینترنت غیر‌رایگان در لابی
اعلام حریق
مبلمان
اتاق چمدان
ماساژ
جعبه کمک های اولیه
رستوران
سیستم تهویه مطبوع
سونا
استخر
تاکسی سرویس
نمازخانه
سرویس بهداشتی فرنگی
سشوار
صندوق امانات
پرینت
یخچال
تلویزیون
چای ساز
دستگاه خودپرداز
خشکشویی (لاندری)
تبديل ارز
کپسول آتش نشانی
تلویزیون LED در لابی
فتوکپی
کافی‌شاپ
خدمات تور
صبحانه رایگان
مرکز خرید
مینی بار رایگان
کافی نت
خدمات برای معلولین
اينترنت (Wifi)
حمام
اینترنت در قسمت لابی
فروشگاه
آرایشگاه
تلفن در اتاق
کافی شاپ
سرویس ایرانی
سرویس فرنگی
اینترنت
اتاق سیگار
روزنامه
لابی
امکان شارژ وسایل الکتریکی
اطفای حریق
اتاق بازی
خدمات بیدارباش
خدمات باربری
فکس
ویلچر
پله اضطراری
دستگاه واکس کفش
تلفن
سالن ورزشی
فضای سبز
حمام

آدرس هتل کیوان شیراز روی نقشه

نظرات کاربران برای هتل کیوان شیراز

(57 نظر)
من یک شب اقامت داشتم، با اینکه اطاق رو باید ساعت ۲ میگرفتم اما نزدیک ساعت ۱۲ رسیدم و اطاق رو در اختیارم گذاشتن. همه پرسنل ماسک زده بودن و اسپری الکل رو میز لابی بود. اطاق هم کوچیک و تمیز و برخورد پرسنل محترمانه بود. سشوار خواستم که در اختیارم گذاشتن، سیم کارتم همون روز دچار مشکل شد که تونستم با تلفن هتل و بدون هزینه ۳ تا تماس کوتاه با خانوادم داشته باشم. وای فای هتل ساعتی ۲ تومن و با سرعت بالا بود‌. پنجره اطاقم رو به ارگ کریم خان بود. دسترسیش به چندتا از اماکن دیدنی شیراز عالی بود و میشد پیاده رفت. فقط اینکه غذا چرب بود، صبحانه رو همه تو رستوران میخوردن که من اجازه گرفتم ببرم داخل اطاق به خاطر کرونا.. انتقادم هم اینه که رسپشن هتل با کفش تا وسط اطاق اومد که به نظر تو این شرایط کرونا کار اشتباهی بود و تو حمام برای شامپو و صابون قفسه و جای خاصی نبود و احساس خوبی نداشتم. اما در مجموع راضی بودم و به نسبت قیمت(با تخفیف ۴۴ درصد) خیلی مناسبه و تو سفرهای بعدی هم اینجا رو ترجیح میدم
خیلی از لحاظ امکانات ضعیفه و چندان مناسب نیست
هتل خیلی کوچکی هست، از لحاظ تمیزی خوبه، ما اتاق دونفره داشتیم بیش از اندازه کوچک بود، صبحانه متوسط هست، موقعیت مکانی هتل عالی است، تقریبا پیاده می توانید از اکثر اماکن گردشگری شیراز دیدن کنید، چون مرکز شهر است جای پارک خودرو مشکل هست، برخورد کارکنان خیلی سرد و متوسط(غیر از اقایی که مسول نظافت بودند که خیلی مرد خوبی بودن)، اتاق ما دید کامل ارگ کریمخان را داشت که عالی بود، پایین هتل همه مغازه های فالوده و سوغات شیراز هست که خیلی خوب بود بخواهم جمع بندی کنم نسبت به قیمت هتل خیلی به صرفه بود( با تخفیفی که اسنپ تریپ برای رزرو هتل از سایتش در نظر گرفته) و در کل اگر روی موارد بالا زیاد حساس نیستید به دوستان توصیه می کنم
خوب بود
همه چيز عالي بود از نظر من.
موقعیت عالی...و در حد ی هتل خوب و راحت.
من 4شب در بهمن 98به همراه دوستم تو این هتل اقامت داشتم اول از همه با اینکه قانون اینه ساعت14 اتاق رو تحویل بدن ما چون زودرسیدیم ساعت12هم بهمون اتاق رو دادن نکته بعد اینه که هرچی از برخورد خوب کارکنان هتل بگم کم گفتم.خیلی مهربون و خوش اخلاقن مخصوصا اقای نجفی عزیز که کلی صبح ها بهمون حس خوب می دادن و اینکه هتل تو نقطه خوبیه که فاصلش با اکثر جاهای دیدنی کمه امکانات داخل اتاق هم خوب و کافی بود صبحانه هم خیلی با کیفیت و متنوع بود اما مهم تر ازهمه قیمت اتاق هاش هست که واقعا به نظرم به نسبت قیمتش خدمات و ویژگی های عالی داره نکته منفیش اینه که به خاطر دیوار های اتاق هر نوع صدایی رو از اتاق های بغل میشنوید و اینکه خب هتل تمیز بود ولی اگه وسواسی باشین شاید به نظرتون کثیف بیاد اما در کل من این هتل رو توصیه میکنم و اگر خودم دوباره برم شیراز حتما میرم هتل کیوان
رفتار کارکنان مودبانه و خیلی عادی ولی میتونست دوستانه تر باشه صبحانه سلف سرویس جمع و جور و قابل قبول اتاق ها نسبتا تمیز و خوب از نظر دسترسی عالی در کل باتوجه به هزینه پایینی که داشت عالی بود
من برای سه شب این هتل رزرو کرده بودم از نکات خوبش اینه که مرکز شهر و دسترسی راحتی داره .اتاق هاش هم تمیز بود و به نسبت قیمتش خوبه کارکنانش هم خیلی خوش برخورد بودند . اما صبحانه متنوع نداره و یه منو ساده است دوم اینکه متاسفانه چون تو مرکز شهر قرار گرفته اگه تنها بودید بهتر اینجا رو انتخاب نکنید منظورم واسه خانومهاست یه مقدار جو مناسبی برای خانوم ها نداره .
نقاط قوت:
از همه نظر بسیار عالی بود
نقاط ضعف:
فاقد نکته منفی
نقاط قوت:
راضی بودیم
نقاط ضعف:
نکته منفی ندیدیم
اگر بخوایم مقایسه ی منصفانه بکنیم نسبت به قیمتش در اسنپ تریپ عالیه ،خب دیگه یک ستاره هست و در حد خودش خوبه ! رفتار کارکنان عالی عالی ،هرچی بگم کم گفتم
مکان هتل خوبه دسترسی به مناطق گردشگری و مترو هم عالیه نظافت اتاق ها خوبه اما باید بهتر بشه برخورد پرسنل عالی تنوع صبحانه کم و محل صرف غذا برای این هتل کوچیک
سلام برای دوشب اقامت داشتم و رسیپشن خانم اصلا برخورد مناسب نداشتن صد البته ویتر آقا و رسیپشن آقا بسیار محترم بودند . لطفا لطفا نظافت رو رعایت کنند مهمانها و همچنین پرسنل رسیدگی بیشتر کنند خیلی بوی سیگار در طبقه دوم زیاد بود که برای مهمانهای همون طبقه بود .
سلام من 4شب ابان98 در این هتل اقامت داشتم.هتل تمییز.صبحانه عالی.پرسنل عالی.مکان هتل عالی و قیمت هم عالی بود.واسه کسایی که میخوان هتل تمییز و ارزون استفاده کنن بهترین گزینس
موقعیت مکانی هتل و دسترسی ب جاهای دیدنی خوب بود *کیفیت غذای هتل خیلی ضعیف بود قسمتی ک صبحانه سرو میشد خیلی فضای کوچکی داشت * فضای سرویس بهداشتی و حمام خیلی کوچک بود* برخورد پرسنل خوب بود در کل نسبت به هزینه ای ک پرداخت میکنین خوبه
نقاط قوت:
خوب بود
نقاط ضعف:
میتونه بهتر هم باشه
نقاط قوت:
همه چی عالی بود
نقاط ضعف:
نداشت
سلام هتل خوبی بود در حد یک ستاره بودن ولی صبحانه خوب بود اتاق ها تمیز بود .. موقعیت هتل خیلی جای خوبی بود روبروی ارگ بودفقط اگر پرسنل پذیرش خوش اخلاق تر بودن بهتر بود..
نقاط قوت:
موقعیت مکانی بسیار مناسب برخورد عالی و خوشروئی کارکنان منوی صبحانه مناسب امکانات فیزیکی بسیار عالی
نقاط ضعف:
کیفیت پایین شامپو و صابون نداشتن توالت ایرانی تمیزی متوسط ملافه ها
نقاط قوت:
همه چی عالی بود رسیدگیشون
نقاط ضعف:
پارکینگ نداشت
هتلی عالی با کارکنانی مودب باوقار و دسترسی آسان به نقاط دیدنی و تاریخی
باتوجه به قیمت هتل بسیار هتل تر و تمیزی بود من و دوستم دوشب اونجا بودیم و خیلی بهمون خوش گذشت، مهمترین ویژگی این هتل واقع شدنش کنار ارگ کریمخانه که شب نورپردازی فوق العادیه داره و میشه از فضاش استفاده کرد. همچنین خیابونی که هتل توش قرار گرفته پر از آبمیوه و فالوده و بستنی فروشی که فوق العادن. درکل من به این هتل پنج ستاره میدم شاید بتونم بگم تنها نکته ای که ما رو اذیت کرد سروصدای بیرون هتل بود که اونم احتمالا بخاطر موقعیت اتاق ما بود. شاید اتاقای سمت دیگه اینجوری نباشن .
برخوردکارکنان خوب و عالی
سلام هتلش نسبت به قیمتش بسیار عالی بود چشم اندازش هم نسبت به ارگ کریم خان بسیار خوب بود البته می تونه بهتر هم بشه پیشنهادم اینه که پنجره های عایق صوتی نصب بشه برای اینکه صدای تردد وسائل نقلیه داخل اتاق نیاد از طرفی تشکهای تختها رو از نوع درجه یک طبی بندازن چون بخشی از تشک من گود رفته بود و پیشنهاده بعدی من اینه که برای صبحانه خوردن به جای طبقه هم کف پشت بوم که چشم انداز منحصر به فرد خودشو رو به ارگ داره سایه بان زیبا بزنند و پشت بام را اماده و زیبا و دلنشین و با ابنما و ... زیبا کنند با چندتا کولر ابی یا پنکه تا خاطره دلچسب تری مسافر ها از این هتل بدست بیارن البته کارهای خوب دیگه هم میشه کرد ولی خوب اینا حداقلهاست و هدف ما بهتر شدن اماکن توریستی ما در کشوره موفق باشید
نقاط قوت:
کمک و برخورد مناسب کارکنان
نقاط ضعف:
صبحانه ساده سروصدای محیط شب هنگام عدم نظافت روزانه
ما ۴ روز اقامت داشتیم ۲ نفر بودیم ولی اتاق ۳ تخت بهمون دادن ، اگه ۲ تخته بود فضا واسمون بزرگتر میشد ولی بازم خوب بود و در کل راضی بودیم از هتل و برخورد پرسنلشون و موقعیت مکانی هتل خوب بود ، بالا شهر نبود اما واسه گردشگری تو شیراز این موقعیت مکانی مناسب بود ، با بازار وکیل ۵ دقیقه پیاده فاصله داشت، میشد نصیرالملک و نارنجستان و زینت الملوک و ارگ کریم خان و پیاده رفت.سرمایش خیلی خوبی داشت اسپلیت. هتل نوساز و خیلی تمیز بود .
متاسفانه سرویس بهداشتی ایرانی موجود نبود. پارکینگ هم موجود نبود.
نظافت و تمیزی ، موقعیت هتل ، گرمایش و کلا با این رنج قیمت همه چیز عالی بود فقط سشوار ببرید
نقاط قوت:
بازسازی هتل موجب شده است هتل در حد دو یا سه ستاره باشد. برخورد خوب کارکنان کیفیت بالای صبحانه مینی بار کامل و متنوع
نقاط ضعف:
شاید فضای اتاق اندکی کوچک به نظر بیاید که برای من مشکلی نبود.
هتل خوبی بود
باسلام از نظر کادر بسیار مجرب حرفه ای و خوش برخورد از لحاظ موقعیت مکانی دسترسی به تمامی ابنیه تاریخی من جمله بازار وکیل و ... از جهت بهداشت بسیار عالی و محیط کاملاَ قابل اطمینان و دلچسب
هتلی عالی از همه ی لحاظ هرچی بگم باز کم گفتم
بهترین هتل بود به نظر من که تا بحال رفته بودم
اتاق نسبتا کوچک ولی امکانات خوب بود.
کاملا مقرون به صرفه در موقعیت مکانی عالی ولی با فضای کوچک اتاق
برخورد کارکنان خیلی خوب، نظافت در حد قابل قبول، پارکینگ ندارد ولی کوچه هتل امن است و پارکینگ عمومی نزدیک هم دارد. پنجره اتاق رو به ارگ بود و نمای شب بسیار زیبایی داشت. با این حدود قیمت مقرون به صرفه است.
در تاریخ 6 اسفند 97 به مدت 4 شب اقامت داشتم. هتل تمیز و خوبی بود. دسترسی به اماکن دیدنی عالی بود. نمای بیرون پنجره اتاق ارگ کریم خان بود. اتاق کوچک بود ولی در کل با توجه به قیمتش هتل خیلی خوبی بود. برخورد پرسنل عالی بود.
برخورد کارکنان و رسپشن هتل خیلی خوب بود فقط هنگام صرف صبحانه باتوجه به محدودیت فضا بعضی کارکنان بسیار به مسافرانی که برای صرف صبحانه می آمدند دقت میکردند که این موضوع در مواردی موجب معذب شدن مهمان برای صرف صبحانه می شد.در بقیه موارد همه چیز خوب بود.
اتاقها خیلی کوچک.تخت نامناسب.کمر درد میگیری.روشویش اینقدر کوچیکه که آب باز میکنی میریزه رویت.صبحانه اش خوب بود .اما میز غذای خوریهاش بچه گانه است اگر قد بلند باشی اذیت میشی
جاش دقیقا طبقه‌بالای بستنی‌فروشی معروف کنار ارگه و از نظر مکانی جای خوبی داره. اتاق‌ها تمیز و مرتب بودند و برخورد کارکنان هتل هم خوب بود. صبحانه تنوع زیادی نداره ولی خوبه. در کل نسبت به هزینه‌ای که می‌کنید خیلی خوبه.
از نظر برخورد پرسنل بسیار مودبانه،سرویس دهی عالی،موقعیت مکانی هتل روبروی ارگ کریم خان و نزدیک بودن به مراکز تاریخی،شب ها کنار هتل موسیقی زنده خیابانی برگزار میشه که عالیه..نظافت اتاق ها بسیار عالی..در کل از هتل بسیار راضی بودیم.نکته منفی ندیدم.
بسیار تمیز و مرتب بود صبحانه متوسط بود
از نظر نظافت و بهداشت درجه یک معایب؛ نداشتن پارکینگ، نداشتن دستشویی ایرانی، سرویس بهداشتی کوچیک، مکان صبحانه خوری خیلی کوچیک، پنجره اتاق ما با اهن پوشیده شده بود دید به بیرون نداشتیم ، یکی از خانمهای پذیرش خوشرو نبود.
این هتل نسبت به همه هتلها در شیراز بهترین جا قرار گرفته روبروی ارگ کریمخان.نزدیک بازار وکیل .شاهچراغ و خیلی جاهای دیگر از لحاظ تمیزی و قیمت هم خیلی خوبه به نظر من یک بار امتحان کنید
اتاقهای تمیز و قیمت مناسب.دسترسی عالی
بسیار هتل تمیز با کارکنان خوش برخورد موقعیت مکانی اونقدر عالی که به محض خروج از هتل روبروی ارگ کریمخان میتونی خوشمزه ترین فالوده بستنی ها رو از شکرریز بخری و نسبت به قیمت مبارزه پیشنهاد میکنم
تمیز، کارکنان مودب و باتوجه. صبحانه‌ی کمی ساده ولی منظم و به موقع. دسترسی خیلی راحت به مراکز مهم تاریخی شهر شیراز. در مجموع تجربه‌ی خوب و مطبوعی بود. در این محدوده‌ی قیمت هتل خیلی خوبیه.
عالی نسبت به قیمت عالی تمیز فقط صبحانه زیاد جالبی نداشی وموقیت مکانی عالی
نقاط قوت:
با سلام دسترسی و موقعیت مکانی این هتل عالی می باشد.
نقاط ضعف:
نداشتن پارکینگ و جای پارک مشکل و ضعف این هتل می باشد
هتل تمیز نسبت به قیمت
كنجكاو بودن يكي از كاركنان
اتاق ما بسيار بسيار تميز و عالى بود ، رفتار پرسنل اصلاً مهمان نوازانه نبود على الخصوص پذيرش صبح كه متاسفانه گويى از ورود مهمان بيزار بود !!! صبحانه از نظركيفى متوسط بود و لابى كوچك و بدون جذابيت خاص ، نكته بسيار مثبت هتل كيوان قيمت مناسب و تميزى عالى اتاق ها است .
از نظر من همه چیز خیلی خوب بود
این هتل رو برای دو شب رزرو کردم. اتاقی که بنده رزرو کردم دو تخته دبل بود اما به بنده اتاق پنج تخته به شماره 112 رو دادند. مزایای هتل: 1. نزدیک بودن به اماکن تاریخی شیراز؛ این هتل درست روبروی ارگ کریمخانی واقع شده، یعنی فاصله هتل تا ارگ حدود 20 متره. فاصله اش با حمام وکیل، بازار وکیل، مسجد وکیل حدود 3 دقیقه اس و نهایتا میتونید با طی کردن 10 دقیقه پیاده روی به حرم شاهچراغ، مسجد نصیر الملک و نارنجستان قوام بروید. 2. اطراف هتل بستنی و فالوده فروشی های زیادی وجود داره که میتونید موقع برگشتن به هتل ازشون خرید کنید و کمی از خستگی هاتون رفع بشه 3. تمیزی هتل خوب بود. 4. برخورد کارکنان هتل خوب و محترمانه بود. معایب هتل: 1.رستوران هتل بسیار کوچک و صبحانه اون خیلی خیلی معمولیه. رستوران هتل یه اتاق کوچک در حدود 15 متره که گنجایش اون حدود 12 تا 15 نفره، در صبح روز اول ساعت 8 صبح برای صرف صبحانه رفتم رستوران که در کنار لابی واقع شده، جا برای نشستن نبود. خدمه هتل به بنده گفتند برید اتاقتون و نیم ساعت بعد بیایید پایین. خلاصه بنده حدود ساعت 9:30 دوباره به رستوران کوچک مراجعه کردم و فقط کره و مربا با چایی صرف کردم. 2. صدای هیاهوی خیابون و اتاق های کناری به راحتی شنیده میشه و این میتونه راحتی شما رو مختل کنه. در کنار هتل، خیابانی واقع شده که خیلی ها برای صرف بستنی با ماشین میان اونجا و باعث ازدحام میشن. پنجره هتل دوجداره نیست و صدای بوق ماشین، موتور و همهمه مردمی که دارن بستنی میخورن میاد داخل اتاق. البته در ساعات پایانی شب صدا خیلی کمتره 3. اتاق ها سشوار نداره در مجموع برای کسی که میخواد شیراز رو بگرده و کمتر داخل هتل بمونه، گزینه بدی نیست. البته قیمت اتاق هم نسبتا خوبه و میشه به جای هتل پنج ستاره از این هتل استفاده کرد. نهایتا صبحانه رو میشه در بوفه های مفصل سایر رستوران ها صرف کرد
نقاط قوت:
تمیزی-نزدیکی به امکان تاریخی-برخورد خوب-
نقاط ضعف:
عدم داشتن وای فای رایگان نداشتن دستشویی ایرانی نداشتن سرویس ناهار و شام
سلام من تاریخ 29 فروردین استفاده کردم و دبل گرفته بودم. بنظرم برای کسی ک میخاد استراحت برای شب داشته باشه خیلی گزینه ی خوبیه. هم تمیز بود هم کارکنانش با اخلاق و محترمانه برخورد میکردند.از لحاظ دسترسی دقیقا 20 متر با ارگ فاصله داره و ویوی خوبی داره اتاقهاش.و 20 قدمی هتل پر از بستنی و فالوده فروشی بود و ب مکانهای تاریخی نزدیکی داشت. بنظرم گزینه خیلی خوبیه برای اقامت.صبحانه هم بنظرم خوب بود. من اگر دوباره بخوام بیام حتما انتخاب میکنم اینجا رو.
برای ثبت نظر باید وارد شوید یا ثبت نام کنید.

پرسش و پاسخ درباره هتل کیوان شیراز

مهمانان هتل کیوان شیراز در سایت‌های مختلف چه نظراتی نوشته‌اند؟

همه نظرات مهمانان هتل کیوان شیراز از تمامی سایت‌های رزرواسیون را در مورد امکانات هتل، کیفیت خدمات، برخورد کارکنان، مزایا و معایب هتل در سایت سلطان سفر مشاهده کنید.

کدام سایت ارزانترین قیمت را ارائه می‌دهد؟

سلطان سفر با مقایسه قیمت هتل کیوان شیراز بر روی سایت‌های مختلف از جمله اسنپ تریپ، اقامت24، جاباما، هتل یار و ده‌ها سایت دیگر، ارزان‌ترین قیمت را به شما پیشنهاد می‌دهد.

همه عکس‌ها و امکانات هتل کیوان شیراز رو کجا می‌تونم ببینم؟

سلطان سفر مجموعه‌ای کامل از تصاویر و امکانات هتل کیوان شیراز را از همه سایت‌های معتبر رزرو گردآوری کرده است.