اقامتگاه سنتی ایران مهر شیراز

شیراز، بازار وکیل، کوچه جنب سرای مشیر، انتهای کوچه، سمت راست
-
امتیاز کاربران
5
نظرات کاربران

معرفی اقامتگاه سنتی ایران مهر شیراز

مقایسه و رزرو اتاق

رزرو اقامتگاه سنتی ایران مهر شیراز

ظرفیت 2 نفر

اتاق مهرخواب ویژه برای دو نفر
اقامت 24
ظرفیت تکمیل
قیمت شب‌های دیگر
10 فروردین
پنج‌شنبه
تکمیل ظرفیت
11 فروردین
جمعه
2,667,500 تومان
12 فروردین
شنبه
2,667,500 تومان
13 فروردین
یکشنبه
2,667,500 تومان
14 فروردین
دوشنبه
2,667,500 تومان
15 فروردین
سه‌شنبه
2,667,500 تومان
16 فروردین
چهارشنبه
2,667,500 تومان
17 فروردین
پنج‌شنبه
2,667,500 تومان
18 فروردین
جمعه
2,667,500 تومان
19 فروردین
شنبه
2,667,500 تومان
20 فروردین
یکشنبه
2,667,500 تومان
اتاق مهرخواب برای دو نفر
اقامت 24
ظرفیت تکمیل
قیمت شب‌های دیگر
10 فروردین
پنج‌شنبه
تکمیل ظرفیت
11 فروردین
جمعه
تکمیل ظرفیت
12 فروردین
شنبه
تکمیل ظرفیت
13 فروردین
یکشنبه
تکمیل ظرفیت
14 فروردین
دوشنبه
تکمیل ظرفیت
15 فروردین
سه‌شنبه
تکمیل ظرفیت
16 فروردین
چهارشنبه
تکمیل ظرفیت
17 فروردین
پنج‌شنبه
تکمیل ظرفیت
18 فروردین
جمعه
تکمیل ظرفیت
19 فروردین
شنبه
تکمیل ظرفیت
20 فروردین
یکشنبه
تکمیل ظرفیت
اتاق اشرف - دونفره(تخت دبل)
هتل یار
ظرفیت تکمیل
قیمت شب‌های دیگر
10 فروردین
پنج‌شنبه
تکمیل ظرفیت
11 فروردین
جمعه
تکمیل ظرفیت
12 فروردین
شنبه
تکمیل ظرفیت
13 فروردین
یکشنبه
2,565,000 تومان
13 فروردین
یکشنبه
تکمیل ظرفیت
14 فروردین
دوشنبه
2,565,000 تومان
15 فروردین
سه‌شنبه
2,565,000 تومان
16 فروردین
چهارشنبه
2,565,000 تومان
17 فروردین
پنج‌شنبه
2,565,000 تومان
18 فروردین
جمعه
2,565,000 تومان
19 فروردین
شنبه
2,565,000 تومان
20 فروردین
یکشنبه
2,565,000 تومان
اتاق هشتی - دونفره(تخت دبل)
هتل یار
ظرفیت تکمیل
قیمت شب‌های دیگر
10 فروردین
پنج‌شنبه
تکمیل ظرفیت
11 فروردین
جمعه
2,565,000 تومان
12 فروردین
شنبه
2,565,000 تومان
13 فروردین
یکشنبه
2,565,000 تومان
13 فروردین
یکشنبه
تکمیل ظرفیت
14 فروردین
دوشنبه
2,565,000 تومان
15 فروردین
سه‌شنبه
2,565,000 تومان
16 فروردین
چهارشنبه
2,565,000 تومان
17 فروردین
پنج‌شنبه
2,565,000 تومان
18 فروردین
جمعه
2,565,000 تومان
19 فروردین
شنبه
2,565,000 تومان
20 فروردین
یکشنبه
2,565,000 تومان
اتاق داچی - دونفره(تخت دبل)
هتل یار
ظرفیت تکمیل
قیمت شب‌های دیگر
10 فروردین
پنج‌شنبه
تکمیل ظرفیت
11 فروردین
جمعه
2,565,000 تومان
12 فروردین
شنبه
2,565,000 تومان
13 فروردین
یکشنبه
تکمیل ظرفیت
13 فروردین
یکشنبه
2,565,000 تومان
14 فروردین
دوشنبه
2,565,000 تومان
15 فروردین
سه‌شنبه
2,565,000 تومان
16 فروردین
چهارشنبه
2,565,000 تومان
17 فروردین
پنج‌شنبه
2,565,000 تومان
18 فروردین
جمعه
2,565,000 تومان
19 فروردین
شنبه
2,565,000 تومان
20 فروردین
یکشنبه
2,565,000 تومان
اتاق بهارنارنج - دونفره(تخت دبل)
هتل یار
ظرفیت تکمیل
قیمت شب‌های دیگر
10 فروردین
پنج‌شنبه
تکمیل ظرفیت
11 فروردین
جمعه
2,565,000 تومان
12 فروردین
شنبه
2,565,000 تومان
13 فروردین
یکشنبه
تکمیل ظرفیت
13 فروردین
یکشنبه
2,565,000 تومان
14 فروردین
دوشنبه
2,565,000 تومان
15 فروردین
سه‌شنبه
2,565,000 تومان
16 فروردین
چهارشنبه
2,565,000 تومان
17 فروردین
پنج‌شنبه
2,565,000 تومان
18 فروردین
جمعه
2,565,000 تومان
19 فروردین
شنبه
2,565,000 تومان
20 فروردین
یکشنبه
2,565,000 تومان
دو تخته هشتی
اسنپ تریپ
ظرفیت تکمیل
قیمت شب‌های دیگر
10 فروردین
پنج‌شنبه
تکمیل ظرفیت
11 فروردین
جمعه
تکمیل ظرفیت
12 فروردین
شنبه
تکمیل ظرفیت
13 فروردین
یکشنبه
2,565,000 تومان
14 فروردین
دوشنبه
تکمیل ظرفیت
15 فروردین
سه‌شنبه
تکمیل ظرفیت
16 فروردین
چهارشنبه
2,565,000 تومان
17 فروردین
پنج‌شنبه
2,565,000 تومان
18 فروردین
جمعه
2,565,000 تومان
19 فروردین
شنبه
2,565,000 تومان
20 فروردین
یکشنبه
2,565,000 تومان
دو تخته اشرف
اسنپ تریپ
ظرفیت تکمیل
قیمت شب‌های دیگر
10 فروردین
پنج‌شنبه
تکمیل ظرفیت
11 فروردین
جمعه
تکمیل ظرفیت
12 فروردین
شنبه
تکمیل ظرفیت
13 فروردین
یکشنبه
2,565,000 تومان
14 فروردین
دوشنبه
تکمیل ظرفیت
15 فروردین
سه‌شنبه
تکمیل ظرفیت
16 فروردین
چهارشنبه
تکمیل ظرفیت
17 فروردین
پنج‌شنبه
2,565,000 تومان
18 فروردین
جمعه
2,565,000 تومان
19 فروردین
شنبه
تکمیل ظرفیت
20 فروردین
یکشنبه
تکمیل ظرفیت
دو تخته داچی
اسنپ تریپ
ظرفیت تکمیل
قیمت شب‌های دیگر
10 فروردین
پنج‌شنبه
تکمیل ظرفیت
11 فروردین
جمعه
تکمیل ظرفیت
12 فروردین
شنبه
تکمیل ظرفیت
13 فروردین
یکشنبه
تکمیل ظرفیت
14 فروردین
دوشنبه
تکمیل ظرفیت
15 فروردین
سه‌شنبه
تکمیل ظرفیت
16 فروردین
چهارشنبه
2,565,000 تومان
17 فروردین
پنج‌شنبه
2,565,000 تومان
18 فروردین
جمعه
2,565,000 تومان
19 فروردین
شنبه
2,565,000 تومان
20 فروردین
یکشنبه
2,565,000 تومان
دوتخته دابل مهرخواب ویژه
اسنپ تریپ
ظرفیت تکمیل
قیمت شب‌های دیگر
10 فروردین
پنج‌شنبه
تکمیل ظرفیت
11 فروردین
جمعه
تکمیل ظرفیت
12 فروردین
شنبه
تکمیل ظرفیت
13 فروردین
یکشنبه
2,750,000 تومان
14 فروردین
دوشنبه
2,750,000 تومان
15 فروردین
سه‌شنبه
2,750,000 تومان
16 فروردین
چهارشنبه
2,750,000 تومان
17 فروردین
پنج‌شنبه
2,750,000 تومان
18 فروردین
جمعه
2,750,000 تومان
19 فروردین
شنبه
2,750,000 تومان
20 فروردین
یکشنبه
2,750,000 تومان
دو تخته بهارنارنج
اسنپ تریپ
ظرفیت تکمیل
قیمت شب‌های دیگر
10 فروردین
پنج‌شنبه
تکمیل ظرفیت
11 فروردین
جمعه
تکمیل ظرفیت
12 فروردین
شنبه
تکمیل ظرفیت
13 فروردین
یکشنبه
2,565,000 تومان
14 فروردین
دوشنبه
2,565,000 تومان
15 فروردین
سه‌شنبه
2,565,000 تومان
16 فروردین
چهارشنبه
2,565,000 تومان
17 فروردین
پنج‌شنبه
2,565,000 تومان
18 فروردین
جمعه
2,565,000 تومان
19 فروردین
شنبه
2,565,000 تومان
20 فروردین
یکشنبه
2,565,000 تومان
اتاق دوتخته اشرف
اقامت 24
ظرفیت تکمیل
قیمت شب‌های دیگر
10 فروردین
پنج‌شنبه
تکمیل ظرفیت
11 فروردین
جمعه
تکمیل ظرفیت
12 فروردین
شنبه
2,450,000 تومان
13 فروردین
یکشنبه
2,450,000 تومان
14 فروردین
دوشنبه
تکمیل ظرفیت
15 فروردین
سه‌شنبه
2,450,000 تومان
16 فروردین
چهارشنبه
2,450,000 تومان
17 فروردین
پنج‌شنبه
2,450,000 تومان
18 فروردین
جمعه
2,450,000 تومان
19 فروردین
شنبه
تکمیل ظرفیت
20 فروردین
یکشنبه
تکمیل ظرفیت
اتاق دوتخته داچی
اقامت 24
ظرفیت تکمیل
قیمت شب‌های دیگر
10 فروردین
پنج‌شنبه
تکمیل ظرفیت
11 فروردین
جمعه
تکمیل ظرفیت
12 فروردین
شنبه
تکمیل ظرفیت
13 فروردین
یکشنبه
تکمیل ظرفیت
14 فروردین
دوشنبه
2,450,000 تومان
15 فروردین
سه‌شنبه
2,450,000 تومان
16 فروردین
چهارشنبه
2,450,000 تومان
17 فروردین
پنج‌شنبه
2,450,000 تومان
18 فروردین
جمعه
2,450,000 تومان
19 فروردین
شنبه
2,450,000 تومان
20 فروردین
یکشنبه
2,450,000 تومان
اتاق دوتخته هشتی
اقامت 24
ظرفیت تکمیل
قیمت شب‌های دیگر
10 فروردین
پنج‌شنبه
تکمیل ظرفیت
11 فروردین
جمعه
2,450,000 تومان
12 فروردین
شنبه
2,450,000 تومان
13 فروردین
یکشنبه
2,450,000 تومان
14 فروردین
دوشنبه
2,450,000 تومان
15 فروردین
سه‌شنبه
2,450,000 تومان
16 فروردین
چهارشنبه
2,450,000 تومان
17 فروردین
پنج‌شنبه
2,450,000 تومان
18 فروردین
جمعه
2,450,000 تومان
19 فروردین
شنبه
2,450,000 تومان
20 فروردین
یکشنبه
2,450,000 تومان
اتاق دوتخته بهارنارنج
اقامت 24
ظرفیت تکمیل
قیمت شب‌های دیگر
10 فروردین
پنج‌شنبه
تکمیل ظرفیت
11 فروردین
جمعه
2,450,000 تومان
12 فروردین
شنبه
2,450,000 تومان
13 فروردین
یکشنبه
2,450,000 تومان
14 فروردین
دوشنبه
2,450,000 تومان
15 فروردین
سه‌شنبه
2,450,000 تومان
16 فروردین
چهارشنبه
2,450,000 تومان
17 فروردین
پنج‌شنبه
2,450,000 تومان
18 فروردین
جمعه
2,450,000 تومان
19 فروردین
شنبه
2,450,000 تومان
20 فروردین
یکشنبه
2,450,000 تومان
ظرفیت 3 نفر

اتاق مهرخواب برای سه نفر
اقامت 24
ظرفیت تکمیل
قیمت شب‌های دیگر
10 فروردین
پنج‌شنبه
تکمیل ظرفیت
11 فروردین
جمعه
تکمیل ظرفیت
12 فروردین
شنبه
تکمیل ظرفیت
13 فروردین
یکشنبه
تکمیل ظرفیت
14 فروردین
دوشنبه
تکمیل ظرفیت
15 فروردین
سه‌شنبه
تکمیل ظرفیت
16 فروردین
چهارشنبه
تکمیل ظرفیت
17 فروردین
پنج‌شنبه
تکمیل ظرفیت
18 فروردین
جمعه
تکمیل ظرفیت
19 فروردین
شنبه
تکمیل ظرفیت
20 فروردین
یکشنبه
تکمیل ظرفیت
اتاق مهرخواب پنج دری برای سه نفر
اقامت 24
ظرفیت تکمیل
قیمت شب‌های دیگر
10 فروردین
پنج‌شنبه
تکمیل ظرفیت
11 فروردین
جمعه
تکمیل ظرفیت
12 فروردین
شنبه
تکمیل ظرفیت
13 فروردین
یکشنبه
تکمیل ظرفیت
14 فروردین
دوشنبه
تکمیل ظرفیت
15 فروردین
سه‌شنبه
تکمیل ظرفیت
16 فروردین
چهارشنبه
تکمیل ظرفیت
17 فروردین
پنج‌شنبه
تکمیل ظرفیت
18 فروردین
جمعه
تکمیل ظرفیت
19 فروردین
شنبه
تکمیل ظرفیت
20 فروردین
یکشنبه
تکمیل ظرفیت
اتاق رواق - سه نفره(3 تخت سینگل)
هتل یار
ظرفیت تکمیل
قیمت شب‌های دیگر
10 فروردین
پنج‌شنبه
تکمیل ظرفیت
11 فروردین
جمعه
3,172,000 تومان
12 فروردین
شنبه
3,172,000 تومان
13 فروردین
یکشنبه
تکمیل ظرفیت
13 فروردین
یکشنبه
3,172,000 تومان
14 فروردین
دوشنبه
3,172,000 تومان
15 فروردین
سه‌شنبه
3,172,000 تومان
16 فروردین
چهارشنبه
3,172,000 تومان
17 فروردین
پنج‌شنبه
3,172,000 تومان
18 فروردین
جمعه
3,172,000 تومان
19 فروردین
شنبه
3,172,000 تومان
20 فروردین
یکشنبه
3,172,000 تومان
اتاق مینا(شاه نشین پنج دری) - سه نفره(1 تخت دبل + 1 تخت سینگل)
هتل یار
ظرفیت تکمیل
قیمت شب‌های دیگر
10 فروردین
پنج‌شنبه
تکمیل ظرفیت
11 فروردین
جمعه
3,712,000 تومان
12 فروردین
شنبه
3,712,000 تومان
13 فروردین
یکشنبه
تکمیل ظرفیت
13 فروردین
یکشنبه
3,712,000 تومان
14 فروردین
دوشنبه
3,712,000 تومان
15 فروردین
سه‌شنبه
3,712,000 تومان
16 فروردین
چهارشنبه
3,712,000 تومان
17 فروردین
پنج‌شنبه
3,712,000 تومان
18 فروردین
جمعه
3,712,000 تومان
19 فروردین
شنبه
3,712,000 تومان
20 فروردین
یکشنبه
3,712,000 تومان
اتاق مهردخت(شاه نشین پنج دری) - سه نفره(1 تخت دبل + 1 تخت سینگل)
هتل یار
ظرفیت تکمیل
قیمت شب‌های دیگر
10 فروردین
پنج‌شنبه
تکمیل ظرفیت
11 فروردین
جمعه
3,712,000 تومان
12 فروردین
شنبه
3,712,000 تومان
13 فروردین
یکشنبه
تکمیل ظرفیت
13 فروردین
یکشنبه
3,712,000 تومان
14 فروردین
دوشنبه
3,712,000 تومان
15 فروردین
سه‌شنبه
3,712,000 تومان
16 فروردین
چهارشنبه
3,712,000 تومان
17 فروردین
پنج‌شنبه
3,712,000 تومان
18 فروردین
جمعه
3,712,000 تومان
19 فروردین
شنبه
3,712,000 تومان
20 فروردین
یکشنبه
3,712,000 تومان
سه تخته رواق
اسنپ تریپ
ظرفیت تکمیل
قیمت شب‌های دیگر
10 فروردین
پنج‌شنبه
تکمیل ظرفیت
11 فروردین
جمعه
تکمیل ظرفیت
12 فروردین
شنبه
تکمیل ظرفیت
13 فروردین
یکشنبه
تکمیل ظرفیت
14 فروردین
دوشنبه
3,172,500 تومان
15 فروردین
سه‌شنبه
3,172,500 تومان
16 فروردین
چهارشنبه
3,172,500 تومان
17 فروردین
پنج‌شنبه
3,172,500 تومان
18 فروردین
جمعه
3,172,500 تومان
19 فروردین
شنبه
3,172,500 تومان
20 فروردین
یکشنبه
3,172,500 تومان
سه تخته مهردخت (شاه نشین پنج دری)
اسنپ تریپ
ظرفیت تکمیل
قیمت شب‌های دیگر
10 فروردین
پنج‌شنبه
تکمیل ظرفیت
11 فروردین
جمعه
تکمیل ظرفیت
12 فروردین
شنبه
تکمیل ظرفیت
13 فروردین
یکشنبه
3,712,500 تومان
14 فروردین
دوشنبه
تکمیل ظرفیت
15 فروردین
سه‌شنبه
3,712,500 تومان
16 فروردین
چهارشنبه
تکمیل ظرفیت
17 فروردین
پنج‌شنبه
تکمیل ظرفیت
18 فروردین
جمعه
تکمیل ظرفیت
19 فروردین
شنبه
3,712,500 تومان
20 فروردین
یکشنبه
3,712,500 تومان
سه تخته مینا (شاه نشین پنج دری)
اسنپ تریپ
ظرفیت تکمیل
قیمت شب‌های دیگر
10 فروردین
پنج‌شنبه
تکمیل ظرفیت
11 فروردین
جمعه
تکمیل ظرفیت
12 فروردین
شنبه
تکمیل ظرفیت
13 فروردین
یکشنبه
3,712,500 تومان
14 فروردین
دوشنبه
3,712,500 تومان
15 فروردین
سه‌شنبه
تکمیل ظرفیت
16 فروردین
چهارشنبه
3,712,500 تومان
17 فروردین
پنج‌شنبه
3,712,500 تومان
18 فروردین
جمعه
3,712,500 تومان
19 فروردین
شنبه
3,712,500 تومان
20 فروردین
یکشنبه
3,712,500 تومان
سه تخته مهردخت (شاه نشین پنج دری)
اقامت 24
ظرفیت تکمیل
قیمت شب‌های دیگر
10 فروردین
پنج‌شنبه
تکمیل ظرفیت
11 فروردین
جمعه
تکمیل ظرفیت
12 فروردین
شنبه
3,620,000 تومان
13 فروردین
یکشنبه
3,620,000 تومان
14 فروردین
دوشنبه
تکمیل ظرفیت
15 فروردین
سه‌شنبه
3,620,000 تومان
16 فروردین
چهارشنبه
3,620,000 تومان
17 فروردین
پنج‌شنبه
3,620,000 تومان
18 فروردین
جمعه
3,620,000 تومان
19 فروردین
شنبه
3,620,000 تومان
20 فروردین
یکشنبه
3,620,000 تومان
سه تخته مینا (شاه نشین پنج دری)
اقامت 24
ظرفیت تکمیل
قیمت شب‌های دیگر
10 فروردین
پنج‌شنبه
تکمیل ظرفیت
11 فروردین
جمعه
3,600,000 تومان
12 فروردین
شنبه
3,600,000 تومان
13 فروردین
یکشنبه
3,600,000 تومان
14 فروردین
دوشنبه
3,600,000 تومان
15 فروردین
سه‌شنبه
تکمیل ظرفیت
16 فروردین
چهارشنبه
3,600,000 تومان
17 فروردین
پنج‌شنبه
3,600,000 تومان
18 فروردین
جمعه
3,600,000 تومان
19 فروردین
شنبه
3,600,000 تومان
20 فروردین
یکشنبه
3,600,000 تومان
اتاق سه تخته رواق
اقامت 24
ظرفیت تکمیل
قیمت شب‌های دیگر
10 فروردین
پنج‌شنبه
تکمیل ظرفیت
11 فروردین
جمعه
تکمیل ظرفیت
12 فروردین
شنبه
تکمیل ظرفیت
13 فروردین
یکشنبه
تکمیل ظرفیت
14 فروردین
دوشنبه
3,100,000 تومان
15 فروردین
سه‌شنبه
3,100,000 تومان
16 فروردین
چهارشنبه
3,100,000 تومان
17 فروردین
پنج‌شنبه
3,100,000 تومان
18 فروردین
جمعه
3,100,000 تومان
19 فروردین
شنبه
3,100,000 تومان
20 فروردین
یکشنبه
3,100,000 تومان
ظرفیت 4 نفر

اتاق مهرخواب برای چهار نفر
اقامت 24
ظرفیت تکمیل
قیمت شب‌های دیگر
10 فروردین
پنج‌شنبه
تکمیل ظرفیت
11 فروردین
جمعه
تکمیل ظرفیت
12 فروردین
شنبه
تکمیل ظرفیت
13 فروردین
یکشنبه
تکمیل ظرفیت
14 فروردین
دوشنبه
تکمیل ظرفیت
15 فروردین
سه‌شنبه
تکمیل ظرفیت
16 فروردین
چهارشنبه
تکمیل ظرفیت
17 فروردین
پنج‌شنبه
تکمیل ظرفیت
18 فروردین
جمعه
تکمیل ظرفیت
19 فروردین
شنبه
تکمیل ظرفیت
20 فروردین
یکشنبه
تکمیل ظرفیت
اتاق مهرخواب هفت دری برای چهار نفر
اقامت 24
ظرفیت تکمیل
قیمت شب‌های دیگر
10 فروردین
پنج‌شنبه
تکمیل ظرفیت
11 فروردین
جمعه
تکمیل ظرفیت
12 فروردین
شنبه
تکمیل ظرفیت
13 فروردین
یکشنبه
تکمیل ظرفیت
14 فروردین
دوشنبه
تکمیل ظرفیت
15 فروردین
سه‌شنبه
تکمیل ظرفیت
16 فروردین
چهارشنبه
تکمیل ظرفیت
17 فروردین
پنج‌شنبه
تکمیل ظرفیت
18 فروردین
جمعه
تکمیل ظرفیت
19 فروردین
شنبه
تکمیل ظرفیت
20 فروردین
یکشنبه
تکمیل ظرفیت
اتاق مهرخواب - چهار نفره(1 تخت دبل + 2 تخت سینگل)
هتل یار
ظرفیت تکمیل
قیمت شب‌های دیگر
10 فروردین
پنج‌شنبه
تکمیل ظرفیت
11 فروردین
جمعه
2,750,000 تومان
12 فروردین
شنبه
2,750,000 تومان
13 فروردین
یکشنبه
تکمیل ظرفیت
13 فروردین
یکشنبه
2,750,000 تومان
14 فروردین
دوشنبه
2,750,000 تومان
15 فروردین
سه‌شنبه
2,750,000 تومان
16 فروردین
چهارشنبه
2,750,000 تومان
17 فروردین
پنج‌شنبه
2,750,000 تومان
18 فروردین
جمعه
2,750,000 تومان
19 فروردین
شنبه
2,750,000 تومان
20 فروردین
یکشنبه
2,750,000 تومان
اتاق سردابی - چهار نفره(1 تخت دبل + 2 تخت سینگل)
هتل یار
ظرفیت تکمیل
قیمت شب‌های دیگر
10 فروردین
پنج‌شنبه
تکمیل ظرفیت
11 فروردین
جمعه
3,577,000 تومان
12 فروردین
شنبه
3,577,000 تومان
13 فروردین
یکشنبه
تکمیل ظرفیت
13 فروردین
یکشنبه
3,577,000 تومان
14 فروردین
دوشنبه
3,577,000 تومان
15 فروردین
سه‌شنبه
3,577,000 تومان
16 فروردین
چهارشنبه
3,577,000 تومان
17 فروردین
پنج‌شنبه
3,577,000 تومان
18 فروردین
جمعه
3,577,000 تومان
19 فروردین
شنبه
3,577,000 تومان
20 فروردین
یکشنبه
3,577,000 تومان
اتاق طاق بهشت(شاه نشین هفت دری) - چهار نفره(1 تخت دبل + 2 تخت سینگل)
هتل یار
ظرفیت تکمیل
قیمت شب‌های دیگر
10 فروردین
پنج‌شنبه
تکمیل ظرفیت
11 فروردین
جمعه
3,982,000 تومان
12 فروردین
شنبه
3,982,000 تومان
13 فروردین
یکشنبه
تکمیل ظرفیت
13 فروردین
یکشنبه
3,982,000 تومان
14 فروردین
دوشنبه
3,982,000 تومان
15 فروردین
سه‌شنبه
3,982,000 تومان
16 فروردین
چهارشنبه
3,982,000 تومان
17 فروردین
پنج‌شنبه
3,982,000 تومان
18 فروردین
جمعه
3,982,000 تومان
19 فروردین
شنبه
3,982,000 تومان
20 فروردین
یکشنبه
3,982,000 تومان
اتاق ایران مهر(شاه نشین هفت دری) - چهار نفره(1 تخت دبل + 2 تخت سینگل)
هتل یار
ظرفیت تکمیل
قیمت شب‌های دیگر
10 فروردین
پنج‌شنبه
تکمیل ظرفیت
11 فروردین
جمعه
3,982,000 تومان
12 فروردین
شنبه
3,982,000 تومان
13 فروردین
یکشنبه
تکمیل ظرفیت
13 فروردین
یکشنبه
3,982,000 تومان
14 فروردین
دوشنبه
3,982,000 تومان
15 فروردین
سه‌شنبه
3,982,000 تومان
16 فروردین
چهارشنبه
3,982,000 تومان
17 فروردین
پنج‌شنبه
3,982,000 تومان
18 فروردین
جمعه
3,982,000 تومان
19 فروردین
شنبه
3,982,000 تومان
20 فروردین
یکشنبه
3,982,000 تومان
چهار تخته ایران مهر (شاه نشین هفت دری)
اسنپ تریپ
ظرفیت تکمیل
قیمت شب‌های دیگر
10 فروردین
پنج‌شنبه
تکمیل ظرفیت
11 فروردین
جمعه
تکمیل ظرفیت
12 فروردین
شنبه
تکمیل ظرفیت
13 فروردین
یکشنبه
3,982,500 تومان
14 فروردین
دوشنبه
3,982,500 تومان
15 فروردین
سه‌شنبه
3,982,500 تومان
16 فروردین
چهارشنبه
3,982,500 تومان
17 فروردین
پنج‌شنبه
3,982,500 تومان
18 فروردین
جمعه
تکمیل ظرفیت
19 فروردین
شنبه
3,982,500 تومان
20 فروردین
یکشنبه
3,982,500 تومان
چهار تخته سردابی
اسنپ تریپ
ظرفیت تکمیل
قیمت شب‌های دیگر
10 فروردین
پنج‌شنبه
تکمیل ظرفیت
11 فروردین
جمعه
تکمیل ظرفیت
12 فروردین
شنبه
تکمیل ظرفیت
13 فروردین
یکشنبه
تکمیل ظرفیت
14 فروردین
دوشنبه
3,577,500 تومان
15 فروردین
سه‌شنبه
3,577,500 تومان
16 فروردین
چهارشنبه
3,577,500 تومان
17 فروردین
پنج‌شنبه
3,577,500 تومان
18 فروردین
جمعه
3,577,500 تومان
19 فروردین
شنبه
3,577,500 تومان
20 فروردین
یکشنبه
3,577,500 تومان
چهار تخته طاق بهشت (شاه نشین هفت دری)
اسنپ تریپ
ظرفیت تکمیل
قیمت شب‌های دیگر
10 فروردین
پنج‌شنبه
تکمیل ظرفیت
11 فروردین
جمعه
تکمیل ظرفیت
12 فروردین
شنبه
تکمیل ظرفیت
13 فروردین
یکشنبه
3,982,500 تومان
14 فروردین
دوشنبه
3,982,500 تومان
15 فروردین
سه‌شنبه
3,982,500 تومان
16 فروردین
چهارشنبه
3,982,500 تومان
17 فروردین
پنج‌شنبه
3,982,500 تومان
18 فروردین
جمعه
3,982,500 تومان
19 فروردین
شنبه
3,982,500 تومان
20 فروردین
یکشنبه
3,982,500 تومان
چهار تخته طاق بهشت (شاه نشین هفت دری)
اقامت 24
ظرفیت تکمیل
قیمت شب‌های دیگر
10 فروردین
پنج‌شنبه
تکمیل ظرفیت
11 فروردین
جمعه
3,800,000 تومان
12 فروردین
شنبه
3,800,000 تومان
13 فروردین
یکشنبه
3,800,000 تومان
14 فروردین
دوشنبه
3,800,000 تومان
15 فروردین
سه‌شنبه
3,800,000 تومان
16 فروردین
چهارشنبه
3,800,000 تومان
17 فروردین
پنج‌شنبه
3,800,000 تومان
18 فروردین
جمعه
3,800,000 تومان
19 فروردین
شنبه
3,800,000 تومان
20 فروردین
یکشنبه
3,800,000 تومان
چهار تخته ایران مهر (شاه نشین هفت دری)
اقامت 24
ظرفیت تکمیل
قیمت شب‌های دیگر
10 فروردین
پنج‌شنبه
تکمیل ظرفیت
11 فروردین
جمعه
تکمیل ظرفیت
12 فروردین
شنبه
تکمیل ظرفیت
13 فروردین
یکشنبه
3,800,000 تومان
14 فروردین
دوشنبه
3,800,000 تومان
15 فروردین
سه‌شنبه
3,800,000 تومان
16 فروردین
چهارشنبه
3,800,000 تومان
17 فروردین
پنج‌شنبه
3,800,000 تومان
18 فروردین
جمعه
3,800,000 تومان
19 فروردین
شنبه
3,800,000 تومان
20 فروردین
یکشنبه
3,800,000 تومان
اتاق چهارتخته سردابی
اقامت 24
ظرفیت تکمیل
قیمت شب‌های دیگر
10 فروردین
پنج‌شنبه
تکمیل ظرفیت
11 فروردین
جمعه
تکمیل ظرفیت
12 فروردین
شنبه
تکمیل ظرفیت
13 فروردین
یکشنبه
تکمیل ظرفیت
14 فروردین
دوشنبه
3,400,000 تومان
15 فروردین
سه‌شنبه
3,400,000 تومان
16 فروردین
چهارشنبه
3,400,000 تومان
17 فروردین
پنج‌شنبه
3,400,000 تومان
18 فروردین
جمعه
3,400,000 تومان
19 فروردین
شنبه
3,400,000 تومان
20 فروردین
یکشنبه