اقامتگاه سنتی ایران مهر شیراز

شیراز، بازار وکیل، کوچه جنب سرای مشیر، انتهای کوچه، سمت راست
-
امتیاز کاربران
6
نظرات کاربران

معرفی اقامتگاه سنتی ایران مهر شیراز

مقایسه و رزرو اتاق

رزرو اقامتگاه سنتی ایران مهر شیراز

ظرفیت 2 نفر

مهرخواب دو نفره
هتل یار
878,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
8 بهمن
جمعه
878,000
تومان
9 بهمن
شنبه
878,000
تومان
10 بهمن
یکشنبه
878,000
تومان
11 بهمن
دوشنبه
878,000
تومان
12 بهمن
سه شنبه
878,000
تومان
13 بهمن
چهارشنبه
878,000
تومان
14 بهمن
پنجشنبه
878,000
تومان
15 بهمن
جمعه
878,000
تومان
16 بهمن
شنبه
878,000
تومان
17 بهمن
یکشنبه
878,000
تومان
18 بهمن
دوشنبه
878,000
تومان
دو تخته دابل مهر خواب
اسنپ تریپ
878,800 تومان
قیمت شب‌های دیگر
8 بهمن
جمعه
878,800
تومان
9 بهمن
شنبه
878,800
تومان
10 بهمن
یکشنبه
878,800
تومان
11 بهمن
دوشنبه
878,800
تومان
12 بهمن
سه شنبه
878,800
تومان
13 بهمن
چهارشنبه
878,800
تومان
14 بهمن
پنجشنبه
878,800
تومان
15 بهمن
جمعه
878,800
تومان
16 بهمن
شنبه
878,800
تومان
17 بهمن
یکشنبه
878,800
تومان
18 بهمن
دوشنبه
878,800
تومان
اتاق دو تخته مهرخواب
اقامت 24
879,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
8 بهمن
جمعه
879,000
تومان
9 بهمن
شنبه
879,000
تومان
10 بهمن
یکشنبه
879,000
تومان
11 بهمن
دوشنبه
879,000
تومان
12 بهمن
سه شنبه
879,000
تومان
13 بهمن
چهارشنبه
879,000
تومان
14 بهمن
پنجشنبه
879,000
تومان
15 بهمن
جمعه
879,000
تومان
16 بهمن
شنبه
879,000
تومان
17 بهمن
یکشنبه
879,000
تومان
18 بهمن
دوشنبه
879,000
تومان
ظرفیت 3 نفر

اتاق سه تخته مهرخواب
اقامت 24
1,183,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
8 بهمن
جمعه
1,183,000
تومان
9 بهمن
شنبه
1,183,000
تومان
10 بهمن
یکشنبه
1,183,000
تومان
11 بهمن
دوشنبه
1,183,000
تومان
12 بهمن
سه شنبه
1,183,000
تومان
13 بهمن
چهارشنبه
1,183,000
تومان
14 بهمن
پنجشنبه
1,183,000
تومان
15 بهمن
جمعه
ظرفیت تکمیل
16 بهمن
شنبه
ظرفیت تکمیل
17 بهمن
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
18 بهمن
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
مهرخواب سه نفره
هتل یار
1,183,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
8 بهمن
جمعه
1,183,000
تومان
9 بهمن
شنبه
1,183,000
تومان
10 بهمن
یکشنبه
1,183,000
تومان
11 بهمن
دوشنبه
1,183,000
تومان
12 بهمن
سه شنبه
1,183,000
تومان
13 بهمن
چهارشنبه
1,183,000
تومان
14 بهمن
پنجشنبه
1,183,000
تومان
15 بهمن
جمعه
1,183,000
تومان
16 بهمن
شنبه
1,183,000
تومان
17 بهمن
یکشنبه
1,183,000
تومان
18 بهمن
دوشنبه
1,183,000
تومان
سه تخته مهر خواب
اسنپ تریپ
1,183,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
8 بهمن
جمعه
1,183,000
تومان
9 بهمن
شنبه
1,183,000
تومان
10 بهمن
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
11 بهمن
دوشنبه
1,183,000
تومان
12 بهمن
سه شنبه
1,183,000
تومان
13 بهمن
چهارشنبه
1,183,000
تومان
14 بهمن
پنجشنبه
1,183,000
تومان
15 بهمن
جمعه
ظرفیت تکمیل
16 بهمن
شنبه
ظرفیت تکمیل
17 بهمن
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
18 بهمن
دوشنبه
1,183,000
تومان
اتاق سه تخته پنج دری مهرخواب
اقامت 24
1,521,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
8 بهمن
جمعه
1,521,000
تومان
9 بهمن
شنبه
ظرفیت تکمیل
10 بهمن
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
11 بهمن
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
12 بهمن
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
13 بهمن
چهارشنبه
1,521,000
تومان
14 بهمن
پنجشنبه
1,521,000
تومان
15 بهمن
جمعه
1,521,000
تومان
16 بهمن
شنبه
1,521,000
تومان
17 بهمن
یکشنبه
1,521,000
تومان
18 بهمن
دوشنبه
1,521,000
تومان
سه تخته پنج دری
اسنپ تریپ
1,521,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
8 بهمن
جمعه
1,521,000
تومان
9 بهمن
شنبه
ظرفیت تکمیل
10 بهمن
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
11 بهمن
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
12 بهمن
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
13 بهمن
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
14 بهمن
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
15 بهمن
جمعه
ظرفیت تکمیل
16 بهمن
شنبه
ظرفیت تکمیل
17 بهمن
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
18 بهمن
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
اتاق شاه نشین پنج دری
هتل یار
1,521,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
8 بهمن
جمعه
1,521,000
تومان
9 بهمن
شنبه
1,521,000
تومان
10 بهمن
یکشنبه
1,521,000
تومان
11 بهمن
دوشنبه
1,521,000
تومان
12 بهمن
سه شنبه
1,521,000
تومان
13 بهمن
چهارشنبه
1,521,000
تومان
14 بهمن
پنجشنبه
1,521,000
تومان
15 بهمن
جمعه
1,521,000
تومان
16 بهمن
شنبه
1,521,000
تومان
17 بهمن
یکشنبه
1,521,000
تومان
18 بهمن
دوشنبه
1,521,000
تومان
ظرفیت 4 نفر

چهار تخته مهر خواب
اسنپ تریپ
1,352,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
8 بهمن
جمعه
1,352,000
تومان
9 بهمن
شنبه
1,352,000
تومان
10 بهمن
یکشنبه
1,352,000
تومان
11 بهمن
دوشنبه
1,352,000
تومان
12 بهمن
سه شنبه
1,352,000
تومان
13 بهمن
چهارشنبه
1,352,000
تومان
14 بهمن
پنجشنبه
1,352,000
تومان
15 بهمن
جمعه
1,352,000
تومان
16 بهمن
شنبه
1,352,000
تومان
17 بهمن
یکشنبه
1,352,000
تومان
18 بهمن
دوشنبه
1,352,000
تومان
مهرخواب چهار نفره
هتل یار
1,352,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
8 بهمن
جمعه
1,352,000
تومان
9 بهمن
شنبه
1,352,000
تومان
10 بهمن
یکشنبه
1,352,000
تومان
11 بهمن
دوشنبه
1,352,000
تومان
12 بهمن
سه شنبه
1,352,000
تومان
13 بهمن
چهارشنبه
1,352,000
تومان
14 بهمن
پنجشنبه
1,352,000
تومان
15 بهمن
جمعه
1,352,000
تومان
16 بهمن
شنبه
1,352,000
تومان
17 بهمن
یکشنبه
1,352,000
تومان
18 بهمن
دوشنبه
1,352,000
تومان
اتاق چهار تخته مهر خواب
اقامت 24
1,352,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
8 بهمن
جمعه
1,352,000
تومان
9 بهمن
شنبه
1,352,000
تومان
10 بهمن
یکشنبه
1,352,000
تومان
11 بهمن
دوشنبه
1,352,000
تومان
12 بهمن
سه شنبه
1,352,000
تومان
13 بهمن
چهارشنبه
1,352,000
تومان
14 بهمن
پنجشنبه
1,352,000
تومان
15 بهمن
جمعه
1,352,000
تومان
16 بهمن
شنبه
1,352,000
تومان
17 بهمن
یکشنبه
1,352,000
تومان
18 بهمن
دوشنبه
1,352,000
تومان
اتاق چهار تخته هفت دری مهرخواب
اقامت 24
1,690,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
8 بهمن
جمعه
1,690,000
تومان
9 بهمن
شنبه
1,690,000
تومان
10 بهمن
یکشنبه
1,690,000
تومان
11 بهمن
دوشنبه
1,690,000
تومان
12 بهمن
سه شنبه
1,690,000
تومان
13 بهمن
چهارشنبه
1,690,000
تومان
14 بهمن
پنجشنبه
1,690,000
تومان
15 بهمن
جمعه
1,690,000
تومان
16 بهمن
شنبه
1,690,000
تومان
17 بهمن
یکشنبه
1,690,000
تومان
18 بهمن
دوشنبه
1,690,000
تومان
اتاق شاه نشین هفت دری
هتل یار
1,690,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
8 بهمن
جمعه
1,690,000
تومان
9 بهمن
شنبه
1,690,000
تومان
10 بهمن
یکشنبه
1,690,000
تومان
11 بهمن
دوشنبه
1,690,000
تومان
12 بهمن
سه شنبه
1,690,000
تومان
13 بهمن
چهارشنبه
1,690,000
تومان
14 بهمن
پنجشنبه
1,690,000
تومان
15 بهمن
جمعه
1,690,000
تومان
16 بهمن
شنبه
1,690,000
تومان
17 بهمن
یکشنبه
1,690,000
تومان
18 بهمن
دوشنبه
1,690,000
تومان
چهار تخته هفت دری
اسنپ تریپ
1,690,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
8 بهمن
جمعه
1,690,000
تومان
9 بهمن
شنبه
1,690,000
تومان
10 بهمن
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
11 بهمن
دوشنبه
1,690,000
تومان
12 بهمن
سه شنبه
1,690,000
تومان
13 بهمن
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
14 بهمن
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
15 بهمن
جمعه
ظرفیت تکمیل
16 بهمن
شنبه
ظرفیت تکمیل
17 بهمن
یکشنبه
1,690,000
تومان
18 بهمن
دوشنبه
1,690,000
تومان

نظرات کاربران برای اقامتگاه سنتی ایران مهر شیراز

(6 نظر)
نقاط قوت:
آرامش در محل اقامت ، خوشرویی پرسنل و در کل حس و حال خوبی داره
نقاط ضعف:
آرامش در محل اقامت ، خوشرویی پرسنل و در کل حس و حال خوبی داره
بهترین مکان برای آرامش و تجربه زندگی در عمارت بی نظیر با کادری بی نظیر واقعا دیدنی است نه شنیدنی👌🏻
نقاط قوت:
زيبايى اقامتگاه و تجربه بى نظير اقامت در خانه سنتى قاجارى
نقاط ضعف:
زيبايى اقامتگاه و تجربه بى نظير اقامت در خانه سنتى قاجارى
نقاط قوت:
حس خوب فضای سنتی، غذای بسیار خوشمزه و رفتار خوب پرسنل
نقاط ضعف:
حس خوب فضای سنتی، غذای بسیار خوشمزه و رفتار خوب پرسنل
نقاط قوت:
مدیریت عالی مجترم با سواد و دلسوز جناب دکتر ذاکر استاد محترم و پیشکسوت دانشگاه مدیریت مجموعه رو دارند و به راحتی تفاوت مدیریت با اماکن دیگر قابل تشخیص است پرسنل مهربان بسیار خوش برخورد و جدی در کارشون و دلسوز مهمان که بدینوسیله از همه ایشان تشکر دارم همه اتاقها سرویس بهداشتی و حمام دارند و نظافت الویت اول مجموعه میباشد محیط انرژی بخش آرام زیبا بازسای و مرمت بصورت علمی انجام شده و عملا انگار ماشین زمان سوار شدید و به دویست سال قبل برگشتید موسیقی سنتی که در محیط پخش میشه در ساعات خاص با شدت صدای ملایم زیبایی مجموعه بینظیره همه اجزای این مجموعه باهم هارمونی دارند و در نهایت سلیقه و تعادل این مکان رو به همه هموطنان فرهیخته علی الخصوص کسانی که به آرامش علاقه مند هستند پیشنهاد میکنم.
نقاط ضعف:
مدیریت عالی مجترم با سواد و دلسوز جناب دکتر ذاکر استاد محترم و پیشکسوت دانشگاه مدیریت مجموعه رو دارند و به راحتی تفاوت مدیریت با اماکن دیگر قابل تشخیص است پرسنل مهربان بسیار خوش برخورد و جدی در کارشون و دلسوز مهمان که بدینوسیله از همه ایشان تشکر دارم همه اتاقها سرویس بهداشتی و حمام دارند و نظافت الویت اول مجموعه میباشد محیط انرژی بخش آرام زیبا بازسای و مرمت بصورت علمی انجام شده و عملا انگار ماشین زمان سوار شدید و به دویست سال قبل برگشتید موسیقی سنتی که در محیط پخش میشه در ساعات خاص با شدت صدای ملایم زیبایی مجموعه بینظیره همه اجزای این مجموعه باهم هارمونی دارند و در نهایت سلیقه و تعادل این مکان رو به همه هموطنان فرهیخته علی الخصوص کسانی که به آرامش علاقه مند هستند پیشنهاد میکنم.
پیشنهاد میکنم مینی بار اتاقها متنوع تر بشه
نقاط قوت:
فضای بسیار دلنشین و خوشرویی کارکنان
نقاط ضعف:
فضای بسیار دلنشین و خوشرویی کارکنان
اولین نکته ای که باهاش روبرو هستین، خوشرویی و استقبال کارکنان ایرانمهر هست. و در مرحله دوم جذابیت و زیبایی عمارت و فضای دلنشین اتاقهاست. اگه هتل اقامتگاه های سنتی - ایرانی براتون جذابه، قطعا ایرانمهر جز بهترین اقامتگاه های شیراز و بلکه ایرانه.
برای ثبت نظر باید وارد شوید یا ثبت نام کنید.

پرسش و پاسخ درباره اقامتگاه سنتی ایران مهر شیراز

مهمانان اقامتگاه سنتی ایران مهر شیراز در سایت‌های مختلف چه نظراتی نوشته‌اند؟

همه نظرات مهمانان اقامتگاه سنتی ایران مهر شیراز از تمامی سایت‌های رزرواسیون را در مورد امکانات هتل، کیفیت خدمات، برخورد کارکنان، مزایا و معایب هتل در سایت سلطان سفر مشاهده کنید.

کدام سایت ارزانترین قیمت را ارائه می‌دهد؟

سلطان سفر با مقایسه قیمت اقامتگاه سنتی ایران مهر شیراز بر روی سایت‌های مختلف از جمله اسنپ تریپ، اقامت24، جاباما، هتل یار و ده‌ها سایت دیگر، ارزان‌ترین قیمت را به شما پیشنهاد می‌دهد.

همه عکس‌ها و امکانات اقامتگاه سنتی ایران مهر شیراز رو کجا می‌تونم ببینم؟

سلطان سفر مجموعه‌ای کامل از تصاویر و امکانات اقامتگاه سنتی ایران مهر شیراز را از همه سایت‌های معتبر رزرو گردآوری کرده است.