اقامتگاه سنتی ایران مهر شیراز

شیراز، بازار وکیل، کوچه جنب سرای مشیر، انتهای کوچه، سمت راست
-
امتیاز کاربران
6
نظرات کاربران

معرفی اقامتگاه سنتی ایران مهر شیراز

مقایسه و رزرو اتاق

رزرو اقامتگاه سنتی ایران مهر شیراز

ظرفیت 2 نفر

اتاق اشرف - دونفره(تخت دبل)
هتل یار
2,980,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
20 آذر
دوشنبه
2,980,000 تومان
21 آذر
سه‌شنبه
2,980,000 تومان
22 آذر
چهارشنبه
2,980,000 تومان
23 آذر
پنج‌شنبه
2,980,000 تومان
24 آذر
جمعه
2,980,000 تومان
25 آذر
شنبه
2,980,000 تومان
اتاق هشتی - دونفره(تخت دبل)
هتل یار
2,980,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
20 آذر
دوشنبه
2,980,000 تومان
21 آذر
سه‌شنبه
2,980,000 تومان
22 آذر
چهارشنبه
2,980,000 تومان
23 آذر
پنج‌شنبه
2,980,000 تومان
24 آذر
جمعه
2,980,000 تومان
25 آذر
شنبه
2,980,000 تومان
اتاق داچی - دونفره(تخت دبل)
هتل یار
2,980,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
20 آذر
دوشنبه
2,980,000 تومان
21 آذر
سه‌شنبه
2,980,000 تومان
22 آذر
چهارشنبه
2,980,000 تومان
23 آذر
پنج‌شنبه
2,980,000 تومان
24 آذر
جمعه
2,980,000 تومان
25 آذر
شنبه
2,980,000 تومان
اتاق بهارنارنج - دونفره(تخت دبل)
هتل یار
2,980,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
20 آذر
دوشنبه
2,980,000 تومان
21 آذر
سه‌شنبه
2,980,000 تومان
22 آذر
چهارشنبه
2,980,000 تومان
23 آذر
پنج‌شنبه
2,980,000 تومان
24 آذر
جمعه
2,980,000 تومان
25 آذر
شنبه
2,980,000 تومان
دو تخته هشتی
اسنپ تریپ
2,980,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
15 آذر
چهارشنبه
2,980,000 تومان
16 آذر
پنج‌شنبه
2,980,000 تومان
17 آذر
جمعه
2,980,000 تومان
18 آذر
شنبه
2,980,000 تومان
19 آذر
یکشنبه
2,980,000 تومان
20 آذر
دوشنبه
2,980,000 تومان
21 آذر
سه‌شنبه
2,980,000 تومان
22 آذر
چهارشنبه
2,980,000 تومان
23 آذر
پنج‌شنبه
2,980,000 تومان
24 آذر
جمعه
2,980,000 تومان
دو تخته اشرف
اسنپ تریپ
2,980,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
15 آذر
چهارشنبه
2,980,000 تومان
16 آذر
پنج‌شنبه
2,980,000 تومان
17 آذر
جمعه
2,980,000 تومان
18 آذر
شنبه
2,980,000 تومان
19 آذر
یکشنبه
2,980,000 تومان
20 آذر
دوشنبه
2,980,000 تومان
21 آذر
سه‌شنبه
2,980,000 تومان
22 آذر
چهارشنبه
2,980,000 تومان
23 آذر
پنج‌شنبه
2,980,000 تومان
24 آذر
جمعه
2,980,000 تومان
دو تخته داچی
اسنپ تریپ
2,980,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
15 آذر
چهارشنبه
2,980,000 تومان
16 آذر
پنج‌شنبه
2,980,000 تومان
17 آذر
جمعه
2,980,000 تومان
18 آذر
شنبه
2,980,000 تومان
19 آذر
یکشنبه
2,980,000 تومان
20 آذر
دوشنبه
2,980,000 تومان
21 آذر
سه‌شنبه
2,980,000 تومان
22 آذر
چهارشنبه
2,980,000 تومان
23 آذر
پنج‌شنبه
2,980,000 تومان
24 آذر
جمعه
2,980,000 تومان
دو تخته بهارنارنج
اسنپ تریپ
2,980,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
15 آذر
چهارشنبه
2,980,000 تومان
16 آذر
پنج‌شنبه
2,980,000 تومان
17 آذر
جمعه
2,980,000 تومان
18 آذر
شنبه
2,980,000 تومان
19 آذر
یکشنبه
2,980,000 تومان
20 آذر
دوشنبه
2,980,000 تومان
21 آذر
سه‌شنبه
2,980,000 تومان
22 آذر
چهارشنبه
2,980,000 تومان
23 آذر
پنج‌شنبه
2,980,000 تومان
24 آذر
جمعه
2,980,000 تومان
اتاق دوتخته اشرف
اقامت 24
2,980,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
15 آذر
چهارشنبه
2,980,000 تومان
16 آذر
پنج‌شنبه
2,980,000 تومان
17 آذر
جمعه
2,980,000 تومان
18 آذر
شنبه
2,980,000 تومان
19 آذر
یکشنبه
2,980,000 تومان
20 آذر
دوشنبه
2,980,000 تومان
21 آذر
سه‌شنبه
2,980,000 تومان
22 آذر
چهارشنبه
2,980,000 تومان
23 آذر
پنج‌شنبه
2,980,000 تومان
24 آذر
جمعه
تکمیل ظرفیت
25 آذر
شنبه
تکمیل ظرفیت
اتاق دوتخته داچی
اقامت 24
2,980,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
15 آذر
چهارشنبه
2,980,000 تومان
16 آذر
پنج‌شنبه
2,980,000 تومان
17 آذر
جمعه
2,980,000 تومان
18 آذر
شنبه
2,980,000 تومان
19 آذر
یکشنبه
2,980,000 تومان
20 آذر
دوشنبه
2,980,000 تومان
21 آذر
سه‌شنبه
2,980,000 تومان
22 آذر
چهارشنبه
2,980,000 تومان
23 آذر
پنج‌شنبه
2,980,000 تومان
24 آذر
جمعه
تکمیل ظرفیت
25 آذر
شنبه
تکمیل ظرفیت
اتاق دوتخته هشتی
اقامت 24
2,980,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
15 آذر
چهارشنبه
2,980,000 تومان
16 آذر
پنج‌شنبه
2,980,000 تومان
17 آذر
جمعه
2,980,000 تومان
18 آذر
شنبه
2,980,000 تومان
19 آذر
یکشنبه
2,980,000 تومان
20 آذر
دوشنبه
2,980,000 تومان
21 آذر
سه‌شنبه
2,980,000 تومان
22 آذر
چهارشنبه
2,980,000 تومان
23 آذر
پنج‌شنبه
2,980,000 تومان
24 آذر
جمعه
2,980,000 تومان
25 آذر
شنبه
2,980,000 تومان
اتاق دوتخته بهارنارنج
اقامت 24
2,980,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
15 آذر
چهارشنبه
2,980,000 تومان
16 آذر
پنج‌شنبه
2,980,000 تومان
17 آذر
جمعه
2,980,000 تومان
18 آذر
شنبه
2,980,000 تومان
19 آذر
یکشنبه
2,980,000 تومان
20 آذر
دوشنبه
2,980,000 تومان
21 آذر
سه‌شنبه
2,980,000 تومان
22 آذر
چهارشنبه
2,980,000 تومان
23 آذر
پنج‌شنبه
2,980,000 تومان
24 آذر
جمعه
2,980,000 تومان
25 آذر
شنبه
2,980,000 تومان
اتاق مهرخواب ویژه برای دو نفر
اقامت 24
3,180,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
15 آذر
چهارشنبه
3,180,000 تومان
16 آذر
پنج‌شنبه
3,180,000 تومان
17 آذر
جمعه
3,180,000 تومان
18 آذر
شنبه
3,180,000 تومان
19 آذر
یکشنبه
3,180,000 تومان
20 آذر
دوشنبه
3,180,000 تومان
21 آذر
سه‌شنبه
3,180,000 تومان
22 آذر
چهارشنبه
3,180,000 تومان
23 آذر
پنج‌شنبه
3,180,000 تومان
24 آذر
جمعه
3,180,000 تومان
25 آذر
شنبه
3,180,000 تومان
دوتخته دابل مهرخواب ویژه
اسنپ تریپ
3,180,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
15 آذر
چهارشنبه
3,180,000 تومان
16 آذر
پنج‌شنبه
3,180,000 تومان
17 آذر
جمعه
3,180,000 تومان
18 آذر
شنبه
3,180,000 تومان
19 آذر
یکشنبه
3,180,000 تومان
20 آذر
دوشنبه
3,180,000 تومان
21 آذر
سه‌شنبه
3,180,000 تومان
22 آذر
چهارشنبه
3,180,000 تومان
23 آذر
پنج‌شنبه
3,180,000 تومان
24 آذر
جمعه
3,180,000 تومان
اتاق مهرخواب - دو نفره(1 تخت دبل)
هتل یار
3,180,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
20 آذر
دوشنبه
3,180,000 تومان
21 آذر
سه‌شنبه
3,180,000 تومان
22 آذر
چهارشنبه
3,180,000 تومان
23 آذر
پنج‌شنبه
3,180,000 تومان
24 آذر
جمعه
3,180,000 تومان
25 آذر
شنبه
3,180,000 تومان
اتاق دوتخته بهارنارنج
اقامت 24
5,130,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
15 آذر
چهارشنبه
5,130,000 تومان
16 آذر
پنج‌شنبه
5,130,000 تومان
17 آذر
جمعه
5,130,000 تومان
18 آذر
شنبه
5,130,000 تومان
19 آذر
یکشنبه
5,130,000 تومان
20 آذر
دوشنبه
5,130,000 تومان
21 آذر
سه‌شنبه
5,130,000 تومان
22 آذر
چهارشنبه
5,130,000 تومان
23 آذر
پنج‌شنبه
5,130,000 تومان
24 آذر
جمعه
5,130,000 تومان
25 آذر
شنبه
5,130,000 تومان
اتاق دوتخته اشرف
اقامت 24
5,130,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
15 آذر
چهارشنبه
5,130,000 تومان
16 آذر
پنج‌شنبه
5,130,000 تومان
17 آذر
جمعه
5,130,000 تومان
18 آذر
شنبه
5,130,000 تومان
19 آذر
یکشنبه
5,130,000 تومان
20 آذر
دوشنبه
5,130,000 تومان
21 آذر
سه‌شنبه
5,130,000 تومان
22 آذر
چهارشنبه
5,130,000 تومان
23 آذر
پنج‌شنبه
5,130,000 تومان
24 آذر
جمعه
تکمیل ظرفیت
25 آذر
شنبه
تکمیل ظرفیت
اتاق مهرخواب ویژه برای دو نفر
اقامت 24
5,130,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
15 آذر
چهارشنبه
5,130,000 تومان
16 آذر
پنج‌شنبه
5,130,000 تومان
17 آذر
جمعه
5,130,000 تومان
18 آذر
شنبه
5,130,000 تومان
19 آذر
یکشنبه
5,130,000 تومان
20 آذر
دوشنبه
5,130,000 تومان
21 آذر
سه‌شنبه
5,130,000 تومان
22 آذر
چهارشنبه
5,130,000 تومان
23 آذر
پنج‌شنبه
5,130,000 تومان
24 آذر
جمعه
5,130,000 تومان
25 آذر
شنبه
5,130,000 تومان
اتاق دوتخته داچی
اقامت 24
5,130,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
15 آذر
چهارشنبه
5,130,000 تومان
16 آذر
پنج‌شنبه
5,130,000 تومان
17 آذر
جمعه
5,130,000 تومان
18 آذر
شنبه
5,130,000 تومان
19 آذر
یکشنبه
5,130,000 تومان
20 آذر
دوشنبه
5,130,000 تومان
21 آذر
سه‌شنبه
5,130,000 تومان
22 آذر
چهارشنبه
5,130,000 تومان
23 آذر
پنج‌شنبه
5,130,000 تومان
24 آذر
جمعه
تکمیل ظرفیت
25 آذر
شنبه
تکمیل ظرفیت
اتاق دوتخته هشتی
اقامت 24
5,130,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
15 آذر
چهارشنبه
5,130,000 تومان
16 آذر
پنج‌شنبه
5,130,000 تومان
17 آذر
جمعه
5,130,000 تومان
18 آذر
شنبه
5,130,000 تومان
19 آذر
یکشنبه
5,130,000 تومان
20 آذر
دوشنبه
5,130,000 تومان
21 آذر
سه‌شنبه
5,130,000 تومان
22 آذر
چهارشنبه
5,130,000 تومان
23 آذر
پنج‌شنبه
5,130,000 تومان
24 آذر
جمعه
5,130,000 تومان
25 آذر
شنبه
5,130,000 تومان
ظرفیت 3 نفر

اتاق رواق - سه نفره(3 تخت سینگل)
هتل یار
3,480,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
20 آذر
دوشنبه
3,480,000 تومان
21 آذر
سه‌شنبه
3,480,000 تومان
22 آذر
چهارشنبه
3,480,000 تومان
23 آذر
پنج‌شنبه
3,480,000 تومان
24 آذر
جمعه
3,480,000 تومان
25 آذر
شنبه
3,480,000 تومان
سه تخته رواق
اسنپ تریپ
3,480,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
15 آذر
چهارشنبه
3,480,000 تومان
16 آذر
پنج‌شنبه
3,480,000 تومان
17 آذر
جمعه
3,480,000 تومان
18 آذر
شنبه
3,480,000 تومان
19 آذر
یکشنبه
3,480,000 تومان
20 آذر
دوشنبه
3,480,000 تومان
21 آذر
سه‌شنبه
3,480,000 تومان
22 آذر
چهارشنبه
3,480,000 تومان
23 آذر
پنج‌شنبه
3,480,000 تومان
24 آذر
جمعه
3,480,000 تومان
اتاق سه تخته رواق
اقامت 24
3,480,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
15 آذر
چهارشنبه
3,480,000 تومان
16 آذر
پنج‌شنبه
3,480,000 تومان
17 آذر
جمعه
3,480,000 تومان
18 آذر
شنبه
3,480,000 تومان
19 آذر
یکشنبه
3,480,000 تومان
20 آذر
دوشنبه
3,480,000 تومان
21 آذر
سه‌شنبه
3,480,000 تومان
22 آذر
چهارشنبه
3,480,000 تومان
23 آذر
پنج‌شنبه
3,480,000 تومان
24 آذر
جمعه
3,480,000 تومان
25 آذر
شنبه
3,480,000 تومان
اتاق مینا(شاه نشین پنج دری) - سه نفره(1 تخت دبل + 1 تخت سینگل)
هتل یار
4,180,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
20 آذر
دوشنبه
4,180,000 تومان
21 آذر
سه‌شنبه
4,180,000 تومان
22 آذر
چهارشنبه
4,180,000 تومان
23 آذر
پنج‌شنبه
4,180,000 تومان
24 آذر
جمعه
4,180,000 تومان
25 آذر
شنبه
4,180,000 تومان
اتاق مهردخت(شاه نشین پنج دری) - سه نفره(1 تخت دبل + 1 تخت سینگل)
هتل یار
4,180,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
20 آذر
دوشنبه
4,180,000 تومان
21 آذر
سه‌شنبه
4,180,000 تومان
22 آذر
چهارشنبه
4,180,000 تومان
23 آذر
پنج‌شنبه
4,180,000 تومان
24 آذر
جمعه
4,180,000 تومان
25 آذر
شنبه
4,180,000 تومان
سه تخته مهردخت (شاه نشین پنج دری)
اسنپ تریپ
4,180,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
15 آذر
چهارشنبه
4,180,000 تومان
16 آذر
پنج‌شنبه
4,180,000 تومان
17 آذر
جمعه
4,180,000 تومان
18 آذر
شنبه
4,180,000 تومان
19 آذر
یکشنبه
4,180,000 تومان
20 آذر
دوشنبه
4,180,000 تومان
21 آذر
سه‌شنبه
4,180,000 تومان
22 آذر
چهارشنبه
4,180,000 تومان
23 آذر
پنج‌شنبه
4,180,000 تومان
24 آذر
جمعه
4,180,000 تومان
سه تخته مینا (شاه نشین پنج دری)
اسنپ تریپ
4,180,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
15 آذر
چهارشنبه
4,180,000 تومان
16 آذر
پنج‌شنبه
4,180,000 تومان
17 آذر
جمعه
4,180,000 تومان
18 آذر
شنبه
4,180,000 تومان
19 آذر
یکشنبه
4,180,000 تومان
20 آذر
دوشنبه
4,180,000 تومان
21 آذر
سه‌شنبه
4,180,000 تومان
22 آذر
چهارشنبه
4,180,000 تومان
23 آذر
پنج‌شنبه
4,180,000 تومان
24 آذر
جمعه
4,180,000 تومان
سه تخته مهردخت (شاه نشین پنج دری)
اقامت 24
4,180,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
15 آذر
چهارشنبه
4,180,000 تومان
16 آذر
پنج‌شنبه
4,180,000 تومان
17 آذر
جمعه
4,180,000 تومان
18 آذر
شنبه
4,180,000 تومان
19 آذر
یکشنبه
4,180,000 تومان
20 آذر
دوشنبه
4,180,000 تومان
21 آذر
سه‌شنبه
4,180,000 تومان
22 آذر
چهارشنبه
4,180,000 تومان
23 آذر
پنج‌شنبه
4,180,000 تومان
24 آذر
جمعه
تکمیل ظرفیت
25 آذر
شنبه
تکمیل ظرفیت
سه تخته مینا (شاه نشین پنج دری)
اقامت 24
4,180,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
15 آذر
چهارشنبه
4,180,000 تومان
16 آذر
پنج‌شنبه
4,180,000 تومان
17 آذر
جمعه
4,180,000 تومان
18 آذر
شنبه
4,180,000 تومان
19 آذر
یکشنبه
4,180,000 تومان
20 آذر
دوشنبه
4,180,000 تومان
21 آذر
سه‌شنبه
4,180,000 تومان
22 آذر
چهارشنبه
تکمیل ظرفیت
23 آذر
پنج‌شنبه
تکمیل ظرفیت
24 آذر
جمعه
تکمیل ظرفیت
25 آذر
شنبه
تکمیل ظرفیت
اتاق سه تخته رواق
اقامت 24
5,130,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
15 آذر
چهارشنبه
5,130,000 تومان
16 آذر
پنج‌شنبه
5,130,000 تومان
17 آذر
جمعه
5,130,000 تومان
18 آذر
شنبه
5,130,000 تومان
19 آذر
یکشنبه
5,130,000 تومان
20 آذر
دوشنبه
5,130,000 تومان
21 آذر
سه‌شنبه
5,130,000 تومان
22 آذر
چهارشنبه
5,130,000 تومان
23 آذر
پنج‌شنبه
5,130,000 تومان
24 آذر
جمعه
5,130,000 تومان
25 آذر
شنبه
5,130,000 تومان
سه تخته مینا (شاه نشین پنج دری)
اقامت 24
5,130,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
15 آذر
چهارشنبه
5,130,000 تومان
16 آذر
پنج‌شنبه
5,130,000 تومان
17 آذر
جمعه
5,130,000 تومان
18 آذر
شنبه
5,130,000 تومان
19 آذر
یکشنبه
5,130,000 تومان
20 آذر
دوشنبه
5,130,000 تومان
21 آذر
سه‌شنبه
5,130,000 تومان
22 آذر
چهارشنبه
تکمیل ظرفیت
23 آذر
پنج‌شنبه
تکمیل ظرفیت
24 آذر
جمعه
تکمیل ظرفیت
25 آذر
شنبه
تکمیل ظرفیت
سه تخته مهردخت (شاه نشین پنج دری)
اقامت 24
5,130,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
15 آذر
چهارشنبه
5,130,000 تومان
16 آذر
پنج‌شنبه
5,130,000 تومان
17 آذر
جمعه
5,130,000 تومان
18 آذر
شنبه
5,130,000 تومان
19 آذر
یکشنبه
5,130,000 تومان
20 آذر
دوشنبه
5,130,000 تومان
21 آذر
سه‌شنبه
5,130,000 تومان
22 آذر
چهارشنبه
5,130,000 تومان
23 آذر
پنج‌شنبه
5,130,000 تومان
24 آذر
جمعه
تکمیل ظرفیت
25 آذر
شنبه
تکمیل ظرفیت
ظرفیت 4 نفر

اتاق سردابی - چهار نفره(1 تخت دبل + 2 تخت سینگل)
هتل یار
3,980,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
20 آذر
دوشنبه
3,980,000 تومان
21 آذر
سه‌شنبه
3,980,000 تومان
22 آذر
چهارشنبه
3,980,000 تومان
23 آذر
پنج‌شنبه
3,980,000 تومان
24 آذر
جمعه
3,980,000 تومان
25 آذر
شنبه
3,980,000 تومان
چهار تخته سردابی
اسنپ تریپ
3,980,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
15 آذر
چهارشنبه
3,980,000 تومان
16 آذر
پنج‌شنبه
3,980,000 تومان
17 آذر
جمعه
3,980,000 تومان
18 آذر
شنبه
3,980,000 تومان
19 آذر
یکشنبه
3,980,000 تومان
20 آذر
دوشنبه
3,980,000 تومان
21 آذر
سه‌شنبه
3,980,000 تومان
22 آذر
چهارشنبه
3,980,000 تومان
23 آذر
پنج‌شنبه
3,980,000 تومان
24 آذر
جمعه
3,980,000 تومان
اتاق چهارتخته سردابی
اقامت 24
3,980,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
15 آذر
چهارشنبه
3,980,000 تومان
16 آذر
پنج‌شنبه
3,980,000 تومان
17 آذر
جمعه
3,980,000 تومان
18 آذر
شنبه
3,980,000 تومان
19 آذر
یکشنبه
3,980,000 تومان
20 آذر
دوشنبه
3,980,000 تومان
21 آذر
سه‌شنبه
3,980,000 تومان
22 آذر
چهارشنبه
3,980,000 تومان
23 آذر
پنج‌شنبه
3,980,000 تومان
24 آذر
جمعه
3,980,000 تومان
25 آذر
شنبه
تکمیل ظرفیت
اتاق طاق بهشت(شاه نشین هفت دری) - چهار نفره(1 تخت دبل + 2 تخت سینگل)
هتل یار
4,380,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
20 آذر
دوشنبه
4,380,000 تومان
21 آذر
سه‌شنبه
4,380,000 تومان
22 آذر
چهارشنبه
4,380,000 تومان
23 آذر
پنج‌شنبه
4,380,000 تومان
24 آذر
جمعه
4,380,000 تومان
25 آذر
شنبه
4,380,000 تومان
اتاق ایران مهر(شاه نشین هفت دری) - چهار نفره(1 تخت دبل + 2 تخت سینگل)
هتل یار
4,380,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
20 آذر
دوشنبه
4,380,000 تومان
21 آذر
سه‌شنبه
4,380,000 تومان
22 آذر
چهارشنبه
4,380,000 تومان
23 آذر
پنج‌شنبه
4,380,000 تومان
24 آذر
جمعه
4,380,000 تومان
25 آذر
شنبه
4,380,000 تومان
چهار تخته ایران مهر (شاه نشین هفت دری)
اسنپ تریپ
4,380,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
15 آذر
چهارشنبه
4,380,000 تومان
16 آذر
پنج‌شنبه
4,380,000 تومان
17 آذر
جمعه
4,380,000 تومان
18 آذر
شنبه
4,380,000 تومان
19 آذر
یکشنبه
4,380,000 تومان
20 آذر
دوشنبه
4,380,000 تومان
21 آذر
سه‌شنبه
4,380,000 تومان
22 آذر
چهارشنبه
4,380,000 تومان
23 آذر
پنج‌شنبه
4,380,000 تومان
24 آذر
جمعه
4,380,000 تومان
چهار تخته طاق بهشت (شاه نشین هفت دری)
اسنپ تریپ
4,380,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
15 آذر
چهارشنبه
4,380,000 تومان
16 آذر
پنج‌شنبه
4,380,000 تومان
17 آذر
جمعه
4,380,000 تومان
18 آذر
شنبه
4,380,000 تومان
19 آذر
یکشنبه
4,380,000 تومان
20 آذر
دوشنبه
4,380,000 تومان
21 آذر
سه‌شنبه
4,380,000 تومان
22 آذر
چهارشنبه
4,380,000 تومان
23 آذر
پنج‌شنبه
4,380,000 تومان
24 آذر
جمعه
4,380,000 تومان
چهار تخته طاق بهشت (شاه نشین هفت دری)
اقامت 24
4,380,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
15 آذر
چهارشنبه
4,380,000 تومان
16 آذر
پنج‌شنبه
4,380,000 تومان
17 آذر
جمعه
4,380,000 تومان
18 آذر
شنبه
4,380,000 تومان
19 آذر
یکشنبه
4,380,000 تومان
20 آذر
دوشنبه
4,380,000 تومان
21 آذر
سه‌شنبه
4,380,000 تومان
22 آذر
چهارشنبه
تکمیل ظرفیت
23 آذر
پنج‌شنبه
تکمیل ظرفیت
24 آذر
جمعه
تکمیل ظرفیت
25 آذر
شنبه
تکمیل ظرفیت
چهار تخته ایران مهر (شاه نشین هفت دری)
اقامت 24
4,380,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
15 آذر
چهارشنبه
4,380,000 تومان
16 آذر
پنج‌شنبه
4,380,000 تومان
17 آذر
جمعه
4,380,000 تومان
18 آذر
شنبه
4,380,000 تومان
19 آذر
یکشنبه
4,380,000 تومان
20 آذر
دوشنبه
4,380,000 تومان
21 آذر
سه‌شنبه
4,380,000 تومان
22 آذر
چهارشنبه
تکمیل ظرفیت
23 آذر
پنج‌شنبه
تکمیل ظرفیت
24 آذر
جمعه
تکمیل ظرفیت
25 آذر
شنبه
تکمیل ظرفیت
اتاق چهارتخته سردابی
اقامت 24
5,130,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
15 آذر
چهارشنبه
5,130,000 تومان
16 آذر
پنج‌شنبه
5,130,000 تومان
17 آذر
جمعه
5,130,000 تومان
18 آذر
شنبه
5,130,000 تومان
19 آذر
یکشنبه
5,130,000 تومان
20 آذر
دوشنبه
5,130,000 تومان
21 آذر
سه‌شنبه
5,130,000 تومان
22 آذر
چهارشنبه
5,130,000 تومان
23 آذر
پنج‌شنبه
5,130,000 تومان
24 آذر
جمعه
5,130,000 تومان
25 آذر
شنبه
تکمیل ظرفیت
چهار تخته ایران مهر (شاه نشین هفت دری)
اقامت 24
5,130,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
15 آذر
چهارشنبه
5,130,000 تومان
16 آذر
پنج‌شنبه
5,130,000 تومان
17 آذر
جمعه
5,130,000 تومان
18 آذر
شنبه
5,130,000 تومان
19 آذر
یکشنبه
5,130,000 تومان
20 آذر
دوشنبه
5,130,000 تومان
21 آذر
سه‌شنبه
5,130,000 تومان
22 آذر
چهارشنبه
تکمیل ظرفیت
23 آذر
پنج‌شنبه
تکمیل ظرفیت
24 آذر
جمعه
تکمیل ظرفیت
25 آذر
شنبه
تکمیل ظرفیت
چهار تخته طاق بهشت (شاه نشین هفت دری)
اقامت 24
5,130,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
15 آذر
چهارشنبه
5,130,000 تومان
16 آذر
پنج‌شنبه
5,130,000 تومان
17 آذر
جمعه
5,130,000 تومان
18 آذر
شنبه
5,130,000 تومان
19 آذر
یکشنبه
5,130,000 تومان
20 آذر
دوشنبه
5,130,000 تومان
21 آذر
سه‌شنبه
5,130,000 تومان
22 آذر
چهارشنبه
تکمیل ظرفیت