اقامتگاه سنتی ایران مهر شیراز

شیراز، بازار وکیل، کوچه جنب سرای مشیر، انتهای کوچه، سمت راست
-
امتیاز کاربران
1
نظرات کاربران

معرفی اقامتگاه سنتی ایران مهر شیراز

مقایسه و رزرو اتاق

رزرو اقامتگاه سنتی ایران مهر شیراز

ظرفیت 2 نفر

دو تخته دابل مهر خواب
اسنپ تریپ
1,386,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
22 مرداد
شنبه
1,386,000
تومان
23 مرداد
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
24 مرداد
دوشنبه
1,386,000
تومان
25 مرداد
سه شنبه
1,386,000
تومان
26 مرداد
چهارشنبه
1,386,000
تومان
27 مرداد
پنجشنبه
1,386,000
تومان
28 مرداد
جمعه
1,386,000
تومان
29 مرداد
شنبه
1,386,000
تومان
30 مرداد
یکشنبه
1,386,000
تومان
31 مرداد
دوشنبه
1,386,000
تومان
1 شهریور
سه شنبه
1,650,000
تومان
مهرخواب دو نفره
هتل یار
1,386,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
22 مرداد
شنبه
1,386,000
تومان
23 مرداد
یکشنبه
1,386,000
تومان
24 مرداد
دوشنبه
1,386,000
تومان
25 مرداد
سه شنبه
1,386,000
تومان
26 مرداد
چهارشنبه
1,386,000
تومان
27 مرداد
پنجشنبه
1,386,000
تومان
28 مرداد
جمعه
1,386,000
تومان
29 مرداد
شنبه
1,386,000
تومان
30 مرداد
یکشنبه
1,386,000
تومان
31 مرداد
دوشنبه
1,386,000
تومان
1 شهریور
سه شنبه
1,650,000
تومان
اتاق دو تخته مهرخواب
اقامت 24
1,386,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
22 مرداد
شنبه
1,386,000
تومان
23 مرداد
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
24 مرداد
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
25 مرداد
سه شنبه
1,386,000
تومان
26 مرداد
چهارشنبه
1,386,000
تومان
27 مرداد
پنجشنبه
1,386,000
تومان
28 مرداد
جمعه
1,386,000
تومان
29 مرداد
شنبه
1,386,000
تومان
30 مرداد
یکشنبه
1,386,000
تومان
31 مرداد
دوشنبه
1,386,000
تومان
1 شهریور
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
ظرفیت 3 نفر

سه تخته مهر خواب
اسنپ تریپ
1,764,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
22 مرداد
شنبه
1,764,000
تومان
23 مرداد
یکشنبه
1,764,000
تومان
24 مرداد
دوشنبه
1,764,000
تومان
25 مرداد
سه شنبه
1,764,000
تومان
26 مرداد
چهارشنبه
1,764,000
تومان
27 مرداد
پنجشنبه
1,764,000
تومان
28 مرداد
جمعه
1,764,000
تومان
29 مرداد
شنبه
1,764,000
تومان
30 مرداد
یکشنبه
1,764,000
تومان
31 مرداد
دوشنبه
1,764,000
تومان
1 شهریور
سه شنبه
2,100,000
تومان
اتاق سه تخته مهرخواب
اقامت 24
1,764,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
22 مرداد
شنبه
1,764,000
تومان
23 مرداد
یکشنبه
1,764,000
تومان
24 مرداد
دوشنبه
1,764,000
تومان
25 مرداد
سه شنبه
1,764,000
تومان
26 مرداد
چهارشنبه
1,764,000
تومان
27 مرداد
پنجشنبه
1,764,000
تومان
28 مرداد
جمعه
1,764,000
تومان
29 مرداد
شنبه
1,764,000
تومان
30 مرداد
یکشنبه
1,764,000
تومان
31 مرداد
دوشنبه
1,764,000
تومان
1 شهریور
سه شنبه
800,000
تومان
اتاق سه نفره 7
هتل یار
1,764,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
22 مرداد
شنبه
1,764,000
تومان
23 مرداد
یکشنبه
1,764,000
تومان
24 مرداد
دوشنبه
1,764,000
تومان
25 مرداد
سه شنبه
1,764,000
تومان
26 مرداد
چهارشنبه
1,764,000
تومان
27 مرداد
پنجشنبه
1,764,000
تومان
28 مرداد
جمعه
1,764,000
تومان
29 مرداد
شنبه
1,764,000
تومان
30 مرداد
یکشنبه
1,764,000
تومان
31 مرداد
دوشنبه
1,764,000
تومان
1 شهریور
سه شنبه
2,100,000
تومان
اتاق شاه نشین پنج دری 1
هتل یار
2,016,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
22 مرداد
شنبه
2,016,000
تومان
23 مرداد
یکشنبه
2,016,000
تومان
24 مرداد
دوشنبه
2,016,000
تومان
25 مرداد
سه شنبه
2,016,000
تومان
26 مرداد
چهارشنبه
2,016,000
تومان
27 مرداد
پنجشنبه
2,016,000
تومان
28 مرداد
جمعه
2,016,000
تومان
29 مرداد
شنبه
2,016,000
تومان
30 مرداد
یکشنبه
2,016,000
تومان
31 مرداد
دوشنبه
2,016,000
تومان
1 شهریور
سه شنبه
2,400,000
تومان
سه تخته پنج دری
اسنپ تریپ
2,016,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
22 مرداد
شنبه
2,016,000
تومان
23 مرداد
یکشنبه
2,016,000
تومان
24 مرداد
دوشنبه
2,016,000
تومان
25 مرداد
سه شنبه
2,016,000
تومان
26 مرداد
چهارشنبه
2,016,000
تومان
27 مرداد
پنجشنبه
2,016,000
تومان
28 مرداد
جمعه
2,016,000
تومان
29 مرداد
شنبه
2,016,000
تومان
30 مرداد
یکشنبه
2,016,000
تومان
31 مرداد
دوشنبه
2,016,000
تومان
1 شهریور
سه شنبه
2,400,000
تومان
اتاق سه تخته پنج دری مهرخواب
اقامت 24
ظرفیت تکمیل
قیمت شب‌های دیگر
22 مرداد
شنبه
ظرفیت تکمیل
23 مرداد
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
24 مرداد
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
25 مرداد
سه شنبه
2,016,000
تومان
26 مرداد
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
27 مرداد
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
28 مرداد
جمعه
2,016,000
تومان
29 مرداد
شنبه
2,016,000
تومان
30 مرداد
یکشنبه
2,016,000
تومان
31 مرداد
دوشنبه
2,016,000
تومان
1 شهریور
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
ظرفیت 4 نفر

مهرخواب چهار نفره 10
هتل یار
1,890,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
22 مرداد
شنبه
1,890,000
تومان
23 مرداد
یکشنبه
1,890,000
تومان
24 مرداد
دوشنبه
1,890,000
تومان
25 مرداد
سه شنبه
1,890,000
تومان
26 مرداد
چهارشنبه
1,890,000
تومان
27 مرداد
پنجشنبه
1,890,000
تومان
28 مرداد
جمعه
1,890,000
تومان
29 مرداد
شنبه
1,890,000
تومان
30 مرداد
یکشنبه
1,890,000
تومان
31 مرداد
دوشنبه
1,890,000
تومان
1 شهریور
سه شنبه
2,250,000
تومان
اتاق چهار تخته مهر خواب
اقامت 24
1,890,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
22 مرداد
شنبه
1,890,000
تومان
23 مرداد
یکشنبه
1,890,000
تومان
24 مرداد
دوشنبه
1,890,000
تومان
25 مرداد
سه شنبه
1,890,000
تومان
26 مرداد
چهارشنبه
1,890,000
تومان
27 مرداد
پنجشنبه
1,890,000
تومان
28 مرداد
جمعه
1,890,000
تومان
29 مرداد
شنبه
1,890,000
تومان
30 مرداد
یکشنبه
1,890,000
تومان
31 مرداد
دوشنبه
1,890,000
تومان
1 شهریور
سه شنبه
800,000
تومان
چهار تخته مهر خواب
اسنپ تریپ
1,890,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
22 مرداد
شنبه
1,890,000
تومان
23 مرداد
یکشنبه
1,890,000
تومان
24 مرداد
دوشنبه
1,890,000
تومان
25 مرداد
سه شنبه
1,890,000
تومان
26 مرداد
چهارشنبه
1,890,000
تومان
27 مرداد
پنجشنبه
1,890,000
تومان
28 مرداد
جمعه
1,890,000
تومان
29 مرداد
شنبه
1,890,000
تومان
30 مرداد
یکشنبه
1,890,000
تومان
31 مرداد
دوشنبه
1,890,000
تومان
1 شهریور
سه شنبه
2,250,000
تومان
اتاق چهار تخته هفت دری مهرخواب
اقامت 24
2,268,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
22 مرداد
شنبه
2,268,000
تومان
23 مرداد
یکشنبه
2,268,000
تومان
24 مرداد
دوشنبه
2,268,000
تومان
25 مرداد
سه شنبه
2,268,000
تومان
26 مرداد
چهارشنبه
2,268,000
تومان
27 مرداد
پنجشنبه
2,268,000
تومان
28 مرداد
جمعه
2,268,000
تومان
29 مرداد
شنبه
2,268,000
تومان
30 مرداد
یکشنبه
2,268,000
تومان
31 مرداد
دوشنبه
2,268,000
تومان
1 شهریور
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
چهار تخته هفت دری
اسنپ تریپ
2,268,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
22 مرداد
شنبه
2,268,000
تومان
23 مرداد
یکشنبه
2,268,000
تومان
24 مرداد
دوشنبه
2,268,000
تومان
25 مرداد
سه شنبه
2,268,000
تومان
26 مرداد
چهارشنبه
2,268,000
تومان
27 مرداد
پنجشنبه
2,268,000
تومان
28 مرداد
جمعه
2,268,000
تومان
29 مرداد
شنبه
2,268,000
تومان
30 مرداد
یکشنبه
2,268,000
تومان
31 مرداد
دوشنبه
2,268,000
تومان
1 شهریور
سه شنبه
2,700,000
تومان
اتاق شاه نشین هفت دری 2
هتل یار
2,268,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
22 مرداد
شنبه
2,268,000
تومان
23 مرداد
یکشنبه
2,268,000
تومان
24 مرداد
دوشنبه
2,268,000
تومان
25 مرداد
سه شنبه
2,268,000
تومان
26 مرداد
چهارشنبه
2,268,000
تومان
27 مرداد
پنجشنبه
2,268,000
تومان
28 مرداد
جمعه
2,268,000
تومان
29 مرداد
شنبه
2,268,000
تومان
30 مرداد
یکشنبه
2,268,000
تومان
31 مرداد
دوشنبه
2,268,000
تومان
1 شهریور
سه شنبه
2,700,000
تومان

نظرات کاربران برای اقامتگاه سنتی ایران مهر شیراز

(1 نظر)
نقاط قوت:
طراحی داخلی زیبای محوطه و اتاقها خوش برخورد بودن پرسنل
نقاط ضعف:
طراحی داخلی زیبای محوطه و اتاقها خوش برخورد بودن پرسنل
برای ثبت نظر باید وارد شوید یا ثبت نام کنید.

پرسش و پاسخ درباره اقامتگاه سنتی ایران مهر شیراز

مهمانان اقامتگاه سنتی ایران مهر شیراز در سایت‌های مختلف چه نظراتی نوشته‌اند؟

همه نظرات مهمانان اقامتگاه سنتی ایران مهر شیراز از تمامی سایت‌های رزرواسیون را در مورد امکانات هتل، کیفیت خدمات، برخورد کارکنان، مزایا و معایب هتل در سایت سلطان سفر مشاهده کنید.

کدام سایت ارزانترین قیمت را ارائه می‌دهد؟

سلطان سفر با مقایسه قیمت اقامتگاه سنتی ایران مهر شیراز بر روی سایت‌های مختلف از جمله اسنپ تریپ، اقامت24، جاباما، هتل یار و ده‌ها سایت دیگر، ارزان‌ترین قیمت را به شما پیشنهاد می‌دهد.

همه عکس‌ها و امکانات اقامتگاه سنتی ایران مهر شیراز رو کجا می‌تونم ببینم؟

سلطان سفر مجموعه‌ای کامل از تصاویر و امکانات اقامتگاه سنتی ایران مهر شیراز را از همه سایت‌های معتبر رزرو گردآوری کرده است.