مقایسه و رزرو اتاق

رزرو هتل حافظ شیراز

ظرفیت 1 نفر

دو تخته برای یک نفر
اسنپ تریپ
350,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
21 مرداد
جمعه
350,000
تومان
22 مرداد
شنبه
470,000
تومان
23 مرداد
یکشنبه
470,000
تومان
24 مرداد
دوشنبه
470,000
تومان
25 مرداد
سه شنبه
470,000
تومان
26 مرداد
چهارشنبه
470,000
تومان
27 مرداد
پنجشنبه
350,000
تومان
28 مرداد
جمعه
350,000
تومان
29 مرداد
شنبه
470,000
تومان
30 مرداد
یکشنبه
470,000
تومان
31 مرداد
دوشنبه
470,000
تومان
اتاق دو تخته برای یک نفر
ایران هتل آنلاین
350,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
21 مرداد
جمعه
350,000
تومان
22 مرداد
شنبه
470,000
تومان
23 مرداد
یکشنبه
470,000
تومان
24 مرداد
دوشنبه
470,000
تومان
25 مرداد
سه شنبه
470,000
تومان
26 مرداد
چهارشنبه
470,000
تومان
27 مرداد
پنجشنبه
350,000
تومان
28 مرداد
جمعه
350,000
تومان
29 مرداد
شنبه
470,000
تومان
30 مرداد
یکشنبه
470,000
تومان
31 مرداد
دوشنبه
470,000
تومان
اتاق دو تخته برای یکنفر
هتل یار
350,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
21 مرداد
جمعه
350,000
تومان
22 مرداد
شنبه
470,000
تومان
23 مرداد
یکشنبه
470,000
تومان
24 مرداد
دوشنبه
470,000
تومان
25 مرداد
سه شنبه
470,000
تومان
26 مرداد
چهارشنبه
470,000
تومان
27 مرداد
پنجشنبه
350,000
تومان
28 مرداد
جمعه
350,000
تومان
29 مرداد
شنبه
470,000
تومان
30 مرداد
یکشنبه
470,000
تومان
31 مرداد
دوشنبه
470,000
تومان
اتاق یک تخته
اقامت 24
350,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
21 مرداد
جمعه
350,000
تومان
22 مرداد
شنبه
460,000
تومان
23 مرداد
یکشنبه
460,000
تومان
24 مرداد
دوشنبه
460,000
تومان
25 مرداد
سه شنبه
460,000
تومان
26 مرداد
چهارشنبه
460,000
تومان
27 مرداد
پنجشنبه
350,000
تومان
28 مرداد
جمعه
350,000
تومان
29 مرداد
شنبه
460,000
تومان
30 مرداد
یکشنبه
460,000
تومان
31 مرداد
دوشنبه
460,000
تومان
ظرفیت 2 نفر

اتاق دو تخته - دبل
هتل یار
490,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
21 مرداد
جمعه
490,000
تومان
22 مرداد
شنبه
542,000
تومان
23 مرداد
یکشنبه
542,000
تومان
24 مرداد
دوشنبه
542,000
تومان
25 مرداد
سه شنبه
542,000
تومان
26 مرداد
چهارشنبه
542,000
تومان
27 مرداد
پنجشنبه
490,000
تومان
28 مرداد
جمعه
490,000
تومان
29 مرداد
شنبه
542,000
تومان
30 مرداد
یکشنبه
542,000
تومان
31 مرداد
دوشنبه
542,000
تومان
دو تخته دابل
اسنپ تریپ
490,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
21 مرداد
جمعه
490,000
تومان
22 مرداد
شنبه
542,000
تومان
23 مرداد
یکشنبه
542,000
تومان
24 مرداد
دوشنبه
545,000
تومان
25 مرداد
سه شنبه
545,000
تومان
26 مرداد
چهارشنبه
545,000
تومان
27 مرداد
پنجشنبه
576,000
تومان
28 مرداد
جمعه
576,000
تومان
29 مرداد
شنبه
545,000
تومان
30 مرداد
یکشنبه
545,000
تومان
31 مرداد
دوشنبه
545,000
تومان
اتاق دو تخته دبل
ایران هتل آنلاین
490,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
21 مرداد
جمعه
490,000
تومان
22 مرداد
شنبه
542,000
تومان
23 مرداد
یکشنبه
542,000
تومان
24 مرداد
دوشنبه
542,000
تومان
25 مرداد
سه شنبه
542,000
تومان
26 مرداد
چهارشنبه
542,000
تومان
27 مرداد
پنجشنبه
490,000
تومان
28 مرداد
جمعه
490,000
تومان
29 مرداد
شنبه
545,000
تومان
30 مرداد
یکشنبه
545,000
تومان
31 مرداد
دوشنبه
545,000
تومان
دو تخته تویین
اسنپ تریپ
490,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
21 مرداد
جمعه
490,000
تومان
22 مرداد
شنبه
542,000
تومان
23 مرداد
یکشنبه
542,000
تومان
24 مرداد
دوشنبه
545,000
تومان
25 مرداد
سه شنبه
545,000
تومان
26 مرداد
چهارشنبه
545,000
تومان
27 مرداد
پنجشنبه
490,000
تومان
28 مرداد
جمعه
490,000
تومان
29 مرداد
شنبه
545,000
تومان
30 مرداد
یکشنبه
545,000
تومان
31 مرداد
دوشنبه
545,000
تومان
اتاق دو تخته - تویین
هتل یار
490,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
21 مرداد
جمعه
490,000
تومان
22 مرداد
شنبه
542,000
تومان
23 مرداد
یکشنبه
542,000
تومان
24 مرداد
دوشنبه
542,000
تومان
25 مرداد
سه شنبه
542,000
تومان
26 مرداد
چهارشنبه
542,000
تومان
27 مرداد
پنجشنبه
490,000
تومان
28 مرداد
جمعه
490,000
تومان
29 مرداد
شنبه
542,000
تومان
30 مرداد
یکشنبه
542,000
تومان
31 مرداد
دوشنبه
542,000
تومان
اتاق دو تخته دبل
اقامت 24
490,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
21 مرداد
جمعه
490,000
تومان
22 مرداد
شنبه
540,000
تومان
23 مرداد
یکشنبه
540,000
تومان
24 مرداد
دوشنبه
540,000
تومان
25 مرداد
سه شنبه
540,000
تومان
26 مرداد
چهارشنبه
540,000
تومان
27 مرداد
پنجشنبه
490,000
تومان
28 مرداد
جمعه
490,000
تومان
29 مرداد
شنبه
540,000
تومان
30 مرداد
یکشنبه
540,000
تومان
31 مرداد
دوشنبه
540,000
تومان
اتاق دو تخته توئین
ایران هتل آنلاین
490,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
21 مرداد
جمعه
490,000
تومان
22 مرداد
شنبه
542,000
تومان
23 مرداد
یکشنبه
542,000
تومان
24 مرداد
دوشنبه
542,000
تومان
25 مرداد
سه شنبه
542,000
تومان
26 مرداد
چهارشنبه
542,000
تومان
27 مرداد
پنجشنبه
490,000
تومان
28 مرداد
جمعه
490,000
تومان
29 مرداد
شنبه
545,000
تومان
30 مرداد
یکشنبه
545,000
تومان
31 مرداد
دوشنبه
545,000
تومان
اتاق دو تخته توئین
اقامت 24
ظرفیت تکمیل
قیمت شب‌های دیگر
21 مرداد
جمعه
ظرفیت تکمیل
22 مرداد
شنبه
540,000
تومان
23 مرداد
یکشنبه
540,000
تومان
24 مرداد
دوشنبه
540,000
تومان
25 مرداد
سه شنبه
540,000
تومان
26 مرداد
چهارشنبه
540,000
تومان
27 مرداد
پنجشنبه
490,000
تومان
28 مرداد
جمعه
490,000
تومان
29 مرداد
شنبه
540,000
تومان
30 مرداد
یکشنبه
540,000
تومان
31 مرداد
دوشنبه
540,000
تومان
ظرفیت 3 نفر

سه تخته
اسنپ تریپ
680,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
21 مرداد
جمعه
680,000
تومان
22 مرداد
شنبه
720,000
تومان
23 مرداد
یکشنبه
720,000
تومان
24 مرداد
دوشنبه
730,000
تومان
25 مرداد
سه شنبه
730,000
تومان
26 مرداد
چهارشنبه
730,000
تومان
27 مرداد
پنجشنبه
778,000
تومان
28 مرداد
جمعه
778,000
تومان
29 مرداد
شنبه
730,000
تومان
30 مرداد
یکشنبه
730,000
تومان
31 مرداد
دوشنبه
730,000
تومان
اتاق سه تخته
اقامت 24
680,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
21 مرداد
جمعه
680,000
تومان
22 مرداد
شنبه
720,000
تومان
23 مرداد
یکشنبه
720,000
تومان
24 مرداد
دوشنبه
720,000
تومان
25 مرداد
سه شنبه
720,000
تومان
26 مرداد
چهارشنبه
720,000
تومان
27 مرداد
پنجشنبه
680,000
تومان
28 مرداد
جمعه
680,000
تومان
29 مرداد
شنبه
755,000
تومان
30 مرداد
یکشنبه
755,000
تومان
31 مرداد
دوشنبه
755,000
تومان
اتاق سه تخته
هتل یار
680,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
21 مرداد
جمعه
680,000
تومان
22 مرداد
شنبه
730,000
تومان
23 مرداد
یکشنبه
730,000
تومان
24 مرداد
دوشنبه
730,000
تومان
25 مرداد
سه شنبه
730,000
تومان
26 مرداد
چهارشنبه
730,000
تومان
27 مرداد
پنجشنبه
680,000
تومان
28 مرداد
جمعه
680,000
تومان
29 مرداد
شنبه
730,000
تومان
30 مرداد
یکشنبه
730,000
تومان
31 مرداد
دوشنبه
730,000
تومان
اتاق سه تخته
ایران هتل آنلاین
680,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
21 مرداد
جمعه
680,000
تومان
22 مرداد
شنبه
720,000
تومان
23 مرداد
یکشنبه
720,000
تومان
24 مرداد
دوشنبه
720,000
تومان
25 مرداد
سه شنبه
720,000
تومان
26 مرداد
چهارشنبه
720,000
تومان
27 مرداد
پنجشنبه
680,000
تومان
28 مرداد
جمعه
680,000
تومان
29 مرداد
شنبه
730,000
تومان
30 مرداد
یکشنبه
730,000
تومان
31 مرداد
دوشنبه
730,000
تومان
ظرفیت 4 نفر

اتاق چهار تخته
هتل یار
845,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
21 مرداد
جمعه
845,000
تومان
22 مرداد
شنبه
895,000
تومان
23 مرداد
یکشنبه
895,000
تومان
24 مرداد
دوشنبه
895,000
تومان
25 مرداد
سه شنبه
895,000
تومان
26 مرداد
چهارشنبه
895,000
تومان
27 مرداد
پنجشنبه
845,000
تومان
28 مرداد
جمعه
845,000
تومان
29 مرداد
شنبه
895,000
تومان
30 مرداد
یکشنبه
895,000
تومان
31 مرداد
دوشنبه
895,000
تومان
اتاق چهار تخته
ایران هتل آنلاین
845,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
21 مرداد
جمعه
845,000
تومان
22 مرداد
شنبه
885,000
تومان
23 مرداد
یکشنبه
885,000
تومان
24 مرداد
دوشنبه
885,000
تومان
25 مرداد
سه شنبه
885,000
تومان
26 مرداد
چهارشنبه
885,000
تومان
27 مرداد
پنجشنبه
845,000
تومان
28 مرداد
جمعه
845,000
تومان
29 مرداد
شنبه
895,000
تومان
30 مرداد
یکشنبه
895,000
تومان
31 مرداد
دوشنبه
895,000
تومان
چهار تخته
اسنپ تریپ
845,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
21 مرداد
جمعه
845,000
تومان
22 مرداد
شنبه
885,000
تومان
23 مرداد
یکشنبه
885,000
تومان
24 مرداد
دوشنبه
895,000
تومان
25 مرداد
سه شنبه
895,000
تومان
26 مرداد
چهارشنبه
895,000
تومان
27 مرداد
پنجشنبه
935,000
تومان
28 مرداد
جمعه
935,000
تومان
29 مرداد
شنبه
895,000
تومان
30 مرداد
یکشنبه
895,000
تومان
31 مرداد
دوشنبه
895,000
تومان
اتاق چهار تخته
اقامت 24
875,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
21 مرداد
جمعه
875,000
تومان
22 مرداد
شنبه
885,000
تومان
23 مرداد
یکشنبه
885,000
تومان
24 مرداد
دوشنبه
885,000
تومان
25 مرداد
سه شنبه
885,000
تومان
26 مرداد
چهارشنبه
885,000
تومان
27 مرداد
پنجشنبه
875,000
تومان
28 مرداد
جمعه
875,000
تومان
29 مرداد
شنبه
885,000
تومان
30 مرداد
یکشنبه
885,000
تومان
31 مرداد
دوشنبه
885,000
تومان
ظرفیت 5 نفر

کانکت پنج تخته
اسنپ تریپ
990,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
21 مرداد
جمعه
990,000
تومان
22 مرداد
شنبه
1,100,000
تومان
23 مرداد
یکشنبه
1,100,000
تومان
24 مرداد
دوشنبه
1,100,000
تومان
25 مرداد
سه شنبه
1,100,000
تومان
26 مرداد
چهارشنبه
1,100,000
تومان
27 مرداد
پنجشنبه
1,036,000
تومان
28 مرداد
جمعه
1,036,000
تومان
29 مرداد
شنبه
1,100,000
تومان
30 مرداد
یکشنبه
1,100,000
تومان
31 مرداد
دوشنبه
1,100,000
تومان
سوئیت یک خواب برای پنج نفر
ایران هتل آنلاین
990,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
21 مرداد
جمعه
990,000
تومان
22 مرداد
شنبه
1,100,000
تومان
23 مرداد
یکشنبه
1,100,000
تومان
24 مرداد
دوشنبه
1,100,000
تومان
25 مرداد
سه شنبه
1,100,000
تومان
26 مرداد
چهارشنبه
1,100,000
تومان
27 مرداد
پنجشنبه
990,000
تومان
28 مرداد
جمعه
990,000
تومان
29 مرداد
شنبه
1,100,000
تومان
30 مرداد
یکشنبه
1,100,000
تومان
31 مرداد
دوشنبه
1,100,000
تومان
سوئیت پنج تخته
هتل یار
990,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
21 مرداد
جمعه
990,000
تومان
22 مرداد
شنبه
1,100,000
تومان
23 مرداد
یکشنبه
1,100,000
تومان
24 مرداد
دوشنبه
1,100,000
تومان
25 مرداد
سه شنبه
1,100,000
تومان
26 مرداد
چهارشنبه
1,100,000
تومان
27 مرداد
پنجشنبه
990,000
تومان
28 مرداد
جمعه
990,000
تومان
29 مرداد
شنبه
1,100,000
تومان
30 مرداد
یکشنبه
1,100,000
تومان
31 مرداد
دوشنبه
1,100,000
تومان
سوئیت یکخوابه پنج نفره
اقامت 24
ظرفیت تکمیل
قیمت شب‌های دیگر
21 مرداد
جمعه
ظرفیت تکمیل
22 مرداد
شنبه
ظرفیت تکمیل
23 مرداد
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
24 مرداد
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
25 مرداد
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
26 مرداد
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
27 مرداد
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
28 مرداد
جمعه
ظرفیت تکمیل
29 مرداد
شنبه
ظرفیت تکمیل
30 مرداد
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
31 مرداد
دوشنبه
ظرفیت تکمیل

امکانات اتاق های هتل حافظ شیراز

تلویزیون
یخچال
اعلام حریق
سیستم تهویه مطبوع
رستوران
آلاچیق
فتوکپی
تلویزیون LED در لابی
سرویس بهداشتی ایرانی
سرویس فرنگی
کافی شاپ 24 ساعته
خدمات خانه داری
آژانس مسافرتی
تبديل ارز
روم سرويس 24 ساعته
خشکشویی (لاندری)
دستگاه خودپرداز
صندوق امانات
مبلمان
آسانسور
نمازخانه
پارکینگ
تاکسی سرویس
استخر
سونا
ماهواره
اینترنت در لابی
سفره‌خانه
سیستم گرمایشی سرمایشی
جعبه کمک های اولیه
کافی‌شاپ تابستانه
ماساژ
اتاق چمدان
خدمات تور
اینترنت رایگان و نامحدود در لابی
گشت غیررایگان
کافی‌شاپ فضای باز
روزنامه
فضای سبز
سالن ورزشی
تلفن
دستگاه واکس کفش
رمپ
پله اضطراری
رستوران ایرانی
ویلچر
اتاق بازی
اطفای حریق
لابی
سرویس به مرکز شهر
اتاق سیگار
مرکز خرید
اینترنت
کافی شاپ
تلفن در اتاق
سوئیت
خشکشویی
آرایشگاه
فروشگاه
اینترنت در قسمت لابی
حمام
کپسول آتش نشانی
خدمات برای معلولین
کافی نت
مینی بار رایگان
صبحانه رایگان
وسایل بدنسازی
خدمات خشکشویی
پاركينگ
كافی شاپ
اينترنت در لابی
فكس
تلفن در لابی
پرینتر
زنگ هشدار
ترانسفر رفت با هزینه
ترانسفر برگشت با هزینه
پذیرش 24 ساعته
شبکه پخش فیلم
تلویزیون در لابی
اتاق تلفن (اپراتور)
گیم نت
پارک کودک
زمین ورزشی
لباسشویی
تلويزيون LCD در لابی
رستوران بام
خدمات تهيه بليط
خدمات بیدار باش
مینی بار با هزینه
كتابخانه
آتلیه
خدمات CIP (تشریفات ویژه)
کرایه اتومبیل (بدون راننده)
چايخانه سنتی
جكوزی
خدمات باربري
کپسول آتشنشانی در راهرو
خدمات پزشكي
سالن بيليارد
زمين تنيس
گشت نیم روزی
پارکینگ روباز با ظرفیت محدود
بازی ویدئویی
سرویس حرم
پرداخت ویزا و مسترکارت
خدمات نگهداری کودک
اینترنت با سرعت بالا
پارکینگ در هتل
تلویزیون lcd
پنجره
کپسول آتش‌نشانی در لابی
رخت آویز
اینترنت در اتاق
یخچال
حوله
دمپایی
تلفن
حمام

نظرات کاربران برای هتل حافظ شیراز

(28 نظر)
نقاط قوت:
اخلاق پرسنل
نقاط ضعف:
اخلاق پرسنل
نقاط قوت:
- دسترسی آسان و نزدیکی به اماکن گردشگری و زیارتی- برخورد خوب پرسنل هتل- سیستم سرمایش و گرمایش خوب
نقاط ضعف:
- عدم موکت شدن کف اتاق ها- سرویس فرنگی در اتاق موجود نبود با توجه به اینکه در اطلاعات هتل نوشته شده بود موجود می باشد- سرویس بهداشتی بسیار آلوده و دارای کرم های سیاه کوچک حوله و مسواک نداشت- تعداد پارکینگ بسیار کم حدود ۶ خودرو- صدای لابی و اتاق های کناری در اتاق شنیده میشد و مزاحمت های بسیاری از سوی مسافران دیگر برای اتاق ما داشتند و درب ها ضد صدا نبودنددر کل امکانات هتل در حد یک هتل آپارتمان هم نبود
نقاط قوت:
۱-برخورد عالی و پرانرژی پرسنل ۲- سرویس دهی به موقع ۳- وجود دو کولر در دو اتاق ۴- زدن قیمت مینی بار روی درب یخچال ۵- حجم غدا خوب بود
نقاط ضعف:
۱- توالت ایرانی(البته فرنگی سیار تحویل دادند) ولی واقعا برای کسی که کمردرد وپادرد دارد مشکل بود. ۲- بوی بد سرویس بهداشتی ۳- کیفیت غذا معمولی بود ۴- قیمت بالای لاندری
نقاط قوت:
موقعیت خوب هتل و صبحانه خوب به همراه برخورد خوب پرسنل. تمیزی ملحفه ها و سرویس خواب اتاق
نقاط ضعف:
صداهای مهمانان در اتاقهای مجاور به راحتی از طریق دریچه کولر به اتاق ما انتقال پیدا میکرد. روشنی کم حمام به علت سوخته بودن دو عدد لامپ سقفی(از سه لامپ نصب شده)
نقاط قوت:
برخورد خوب پرسنل.
نقاط ضعف:
برخورد خوب پرسنل.
برخورد بسیار مودبانه و خوب پرسنل پذیرش. که دو نفرشون خانم بودن ویک نفرشون آقا که طرز برخوردشون واقعا عالی بود.
نقاط قوت:
قیمت یکم پاییم
نقاط ضعف:
قیمت یکم پاییم
هتل بدی نیست ولی امکانات ضعیفی داره
نقاط قوت:
هر مورد مثبتی هم داشته باشه برای نکات منفی تحت تاثیر قرار میگیره و به چشم نمیاد. توصیه میکنم رزرو نکنید .
نقاط ضعف:
یک شب اقامت داشتم اتاق ما با اینکه یک ماه قبل رزو کرده بودم در لابی هتل قرار داشت و تا ساعت یک بامداد سر و صدی خیلی زیاد مراجعین آرامش رو کاملا گرفته بود. بعد از اعتراض شدید من باز هم سر و صدا قطع نشد . در زمان تحویل اتاق کارمند هتل بدون لباس فرم با یه برگه وارد اتاق میشه و تک تک اموال داخل اتاق رو لیست میکنه و امضا میگیره از مهمان . خیلی کار نادرست و بی احترامیه و من جایی این موضوع رو ندیدم . خیلی بد بود و در جواب اعتراض من حتی معذرت خواهی نشد . هتل پارکینگ مناسب نداره و متصدی پذیرش بدون توجه و خیلی راحت آدرس پارکینگ سر خیابون را داد به من و من مجبور شدم وسایل رو تا اتاق خودم با سختی حمل کنم. محل سرو صبحانه داخل زیر زمین هتل تو یه محیط دوازده متری و بدون پنجره و تهویه و کمیت و کیفیت فوق العاده ضعیف بود . توصیه میکنم تو خیابون چادر بزنید ولی از این هتل استفاده نکنید.
نقاط قوت:
موقعیت مکانی عالی قیمت مناسب برخورد کار کنان خیلی خوب بود
نقاط ضعف:
اتاق دوتخته خیلی کوچک بود تلوزیون قدیمی دیگه مشکلی نداشت
نقاط قوت:
هیچ نکته مثبتی نداره وقتی حتی توی شلوغی های مسافرت نمیتونی ماشین تو جای امن بزاری
نقاط ضعف:
هتل کثیف وسایل های اتاق همه کثیف انگار با کفش روی مبل وایساده بودن پارکینگ نداره، یعنی میگه هر کی زودتر اومد میتونه بزاره پارکینگ و هیچوقتم خالی نیست پارکینگش سرویس بهداشتی و حمومش هم قدیمی واقعا دیگه اسم هتل براش زیادیه یه مسافرخونه ی سطح پایین
نقاط قوت:
موقعیت مکانی
نقاط ضعف:
اتاقها فاقد امکانات اولیه پذیرایی مانند کارد و پیش دستی بود عدم سجاده برای نماز خواندن و کتاب دعا
نقاط قوت:
هتل ۲ ستاره که نقطه قوت نداره. صبحانه در حد معمول
نقاط ضعف:
ما برای یک شب اتاق ۳ تخت داشتیم و حتما میخواستیم دستشویی فرنگی داشته باشه. تا رسیدیم دیدیم دستشویی ایرانی داره. اعتراض کردیم گفتند اگه میخواهید اتاق ۲ تخت دستشویی فرنگی داره. با بد بختی ۲ تا فرنگی پلاستیکی داخل هم شکسته دادند بهمون. یه عذر خواهی هم نکردند. رستوران ساعت ۷:۳۰ باز میکنه خیلی معمولی تازه مسئولش اعتراض داشت ساعت ۸ باید باز کنند. افتضاح محض بود
نقاط قوت:
نور گیر بودن اتاق، کمدها، فشار آب حمام
نقاط ضعف:
نداشتن فلاکس یا چای ساز، با هر بار آب جوش مبلغ ۵تومن دریافت می‌کردند و ۳عدد لیپتون ۲۰هزار تومن حساب کردن، ملافه ها کثیف، جواب دهی نامناسب بود، قرار بود اتاق طبقه بالا بعد از ۲۴ساعت تحویل بدن که با بد قولی و بی اعتنایی تا آخرین روز همان اتاق بودیم، نداشتن سشوار و مایع مناسب دسشویی،نداشتن شامپو حمام
نقاط قوت:
نزدیکی به بازار و مراکز دیدنی و برخورد مناسب کارکنان و قیمت مناسب
نقاط ضعف:
نداشتن پارکینک مناسب نبودن دستمال دستشویی ( توالت) مناسب نبودن دمپایی مناسب سرویس ها مناسب نبودن یخچال داخل اتاق مشکل داشتن سشوار
متاسفانه هتل بی نظمی است. ساعت تحویل دهی اتاق تاخیر دارد. در مورد رستوران هتل باید غذا به نسبت کیفت گرون بود.
نقاط قوت:
خوب بود راحت بودیم تخت های راحتی داشت
نقاط ضعف:
کف اتاق خیلی کثیف بود اصلا کفش رو تمیز نکرده بودن،مبل هایی که توی عکس بودن توی اتاق نبودن یعنی جای نشستن نبود فقط جای خواب بود.
من علی از اصفهان برای چند شب در این هتل اقامت داشتم .نور اتاقها خوب بود . سرویس بهداشتی و حمام داخل اتاقها قدیمی و لی تمیز بود . برخورد پرسنل و رسیدگی به مهمانها عالی بود . تنها مشکل این هتل پارکینگشه که باید هماهنگ کنی براتون رزرو کنند چون حدود ده تا ماشین جا داره ...تمیزی اتاقها هم خوب بود و یک مشکل دیگه اینکه دیوارهاش عایق صوتی نداره و می توانید صدای صحبت افراد اتاق مجاور را بشنوید . اسپلیت هم داشت که خوب بود و دسترسی آن به چند جای دیدنی هم داشت .در کل از نمره 10 به این هتل 7 میدم .
نقاط قوت:
هتل خوب و پرسنل خوب
نقاط ضعف:
نداره
نقاط قوت:
خوب بود
نقاط ضعف:
موردی نبود
نظافت هتل و کیفیت صبحانه با توجه به دو ستاره بودن هتل خوب بود، عملکرد پرسنل هتل هم بسیار خوب بود. ،ولی صدای سایر اتاق ها اذیت می کرد به خصوص در ساعات استراحت .
نکات مثبت: نزدیکی به مرکز شهر وجاهای تاریخی داشتن پارکینک رفتار خوب کلیه پرسنل نکات منفی: اتاق های کوچک و دلگیر در مجموع هتل قدیمی انتقال سر و صدا ی زیاد به اتاق به خاطر اینکه درهای اتاقها کرکره ای بوده و باز است
کارکنان خوب و سرویس دهی خوب بود با توجه به تعرفه هتل.
بسيار خوب. با تشكر از عوامل سايت ايران هتل
با دوستانم به این هتل خوب و مجهز اقامت داشتیم ازهر لحاظی عالی بود حتما بهتون پیشنهاد میکنم
هتل خوبی بود وبا تمام امکانات و تمیزبودن اتاق ها وخوش برخوردی پرسنل مورد قبول بود
در کل هتل خوبی بود، فقط صبحانه سلف سرویس نبود، من در زمستان رفتم از سایت خوب شما گرفتم که تخفیف خوبی داشت کارکنان در کل خوب بودند .
تمیزی و برخورد کارکنان خوب بود
سرویس دهی و خدمات هتل به دلیل کمبود نیرو ضعیف و نامنظم بود. نظافت انجام نمی شد و اتاق و هتل تمیز نبود. دوباره به این هتل نخواهم رفت و هتل را به دیگران پیشنهاد نمی دهم مگر خدمات هتل بهتر شود.
تمیزی و برخورد کارکنان خوب بودسرویس دهی صبحانه ضعیف بود
برای ثبت نظر باید وارد شوید یا ثبت نام کنید.

پرسش و پاسخ درباره هتل حافظ شیراز

مهمانان هتل حافظ شیراز در سایت‌های مختلف چه نظراتی نوشته‌اند؟

همه نظرات مهمانان هتل حافظ شیراز از تمامی سایت‌های رزرواسیون را در مورد امکانات هتل، کیفیت خدمات، برخورد کارکنان، مزایا و معایب هتل در سایت سلطان سفر مشاهده کنید.

کدام سایت ارزانترین قیمت را ارائه می‌دهد؟

سلطان سفر با مقایسه قیمت هتل حافظ شیراز بر روی سایت‌های مختلف از جمله اسنپ تریپ، اقامت24، جاباما، هتل یار و ده‌ها سایت دیگر، ارزان‌ترین قیمت را به شما پیشنهاد می‌دهد.

همه عکس‌ها و امکانات هتل حافظ شیراز رو کجا می‌تونم ببینم؟

سلطان سفر مجموعه‌ای کامل از تصاویر و امکانات هتل حافظ شیراز را از همه سایت‌های معتبر رزرو گردآوری کرده است.