مقایسه و رزرو اتاق

رزرو هتل حافظ شیراز

ظرفیت 2 نفر

دوتخته توئین
علاءالدین
304,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
3 بهمن
یکشنبه
304,000
تومان
4 بهمن
دوشنبه
304,000
تومان
5 بهمن
سه شنبه
304,000
تومان
6 بهمن
چهارشنبه
304,000
تومان
7 بهمن
پنجشنبه
304,000
تومان
8 بهمن
جمعه
304,000
تومان
9 بهمن
شنبه
304,000
تومان
10 بهمن
یکشنبه
304,000
تومان
11 بهمن
دوشنبه
304,000
تومان
12 بهمن
سه شنبه
304,000
تومان
13 بهمن
چهارشنبه
304,000
تومان
دو تخته دبل
علاءالدین
304,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
3 بهمن
یکشنبه
304,000
تومان
4 بهمن
دوشنبه
304,000
تومان
5 بهمن
سه شنبه
304,000
تومان
6 بهمن
چهارشنبه
304,000
تومان
7 بهمن
پنجشنبه
304,000
تومان
8 بهمن
جمعه
304,000
تومان
9 بهمن
شنبه
304,000
تومان
10 بهمن
یکشنبه
304,000
تومان
11 بهمن
دوشنبه
304,000
تومان
12 بهمن
سه شنبه
304,000
تومان
13 بهمن
چهارشنبه
304,000
تومان
اتاق دو تخته - دبل
هتل یار
309,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
3 بهمن
یکشنبه
309,000
تومان
4 بهمن
دوشنبه
309,000
تومان
5 بهمن
سه شنبه
309,000
تومان
6 بهمن
چهارشنبه
309,000
تومان
7 بهمن
پنجشنبه
309,000
تومان
8 بهمن
جمعه
309,000
تومان
9 بهمن
شنبه
309,000
تومان
10 بهمن
یکشنبه
309,000
تومان
11 بهمن
دوشنبه
309,000
تومان
12 بهمن
سه شنبه
309,000
تومان
13 بهمن
چهارشنبه
309,000
تومان
اتاق دو تخته - تویین
هتل یار
309,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
3 بهمن
یکشنبه
309,000
تومان
4 بهمن
دوشنبه
309,000
تومان
5 بهمن
سه شنبه
309,000
تومان
6 بهمن
چهارشنبه
309,000
تومان
7 بهمن
پنجشنبه
309,000
تومان
8 بهمن
جمعه
309,000
تومان
9 بهمن
شنبه
309,000
تومان
10 بهمن
یکشنبه
309,000
تومان
11 بهمن
دوشنبه
309,000
تومان
12 بهمن
سه شنبه
309,000
تومان
13 بهمن
چهارشنبه
309,000
تومان
اتاق دو تخته دبل
اقامت 24
309,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
3 بهمن
یکشنبه
309,000
تومان
4 بهمن
دوشنبه
309,000
تومان
5 بهمن
سه شنبه
309,000
تومان
6 بهمن
چهارشنبه
309,000
تومان
7 بهمن
پنجشنبه
309,000
تومان
8 بهمن
جمعه
309,000
تومان
9 بهمن
شنبه
309,000
تومان
10 بهمن
یکشنبه
309,000
تومان
11 بهمن
دوشنبه
309,000
تومان
12 بهمن
سه شنبه
309,000
تومان
13 بهمن
چهارشنبه
309,000
تومان
دو تخته دابل
اسنپ تریپ
309,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
3 بهمن
یکشنبه
309,000
تومان
4 بهمن
دوشنبه
309,000
تومان
5 بهمن
سه شنبه
309,000
تومان
6 بهمن
چهارشنبه
309,000
تومان
7 بهمن
پنجشنبه
309,000
تومان
8 بهمن
جمعه
309,000
تومان
9 بهمن
شنبه
309,000
تومان
10 بهمن
یکشنبه
309,000
تومان
11 بهمن
دوشنبه
309,000
تومان
12 بهمن
سه شنبه
309,000
تومان
13 بهمن
چهارشنبه
309,000
تومان
اتاق دو تخته توئین
اقامت 24
309,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
3 بهمن
یکشنبه
309,000
تومان
4 بهمن
دوشنبه
309,000
تومان
5 بهمن
سه شنبه
309,000
تومان
6 بهمن
چهارشنبه
309,000
تومان
7 بهمن
پنجشنبه
309,000
تومان
8 بهمن
جمعه
309,000
تومان
9 بهمن
شنبه
309,000
تومان
10 بهمن
یکشنبه
309,000
تومان
11 بهمن
دوشنبه
309,000
تومان
12 بهمن
سه شنبه
309,000
تومان
13 بهمن
چهارشنبه
309,000
تومان
دو تخته تویین
اسنپ تریپ
309,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
3 بهمن
یکشنبه
309,000
تومان
4 بهمن
دوشنبه
309,000
تومان
5 بهمن
سه شنبه
309,000
تومان
6 بهمن
چهارشنبه
309,000
تومان
7 بهمن
پنجشنبه
309,000
تومان
8 بهمن
جمعه
309,000
تومان
9 بهمن
شنبه
309,000
تومان
10 بهمن
یکشنبه
309,000
تومان
11 بهمن
دوشنبه
309,000
تومان
12 بهمن
سه شنبه
309,000
تومان
13 بهمن
چهارشنبه
309,000
تومان
ظرفیت 1 نفر

یک تخته
علاءالدین
304,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
3 بهمن
یکشنبه
304,000
تومان
4 بهمن
دوشنبه
304,000
تومان
5 بهمن
سه شنبه
304,000
تومان
6 بهمن
چهارشنبه
304,000
تومان
7 بهمن
پنجشنبه
304,000
تومان
8 بهمن
جمعه
304,000
تومان
9 بهمن
شنبه
304,000
تومان
10 بهمن
یکشنبه
304,000
تومان
11 بهمن
دوشنبه
304,000
تومان
12 بهمن
سه شنبه
304,000
تومان
13 بهمن
چهارشنبه
304,000
تومان
دو تخته برای یک نفر
اسنپ تریپ
309,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
3 بهمن
یکشنبه
309,000
تومان
4 بهمن
دوشنبه
309,000
تومان
5 بهمن
سه شنبه
309,000
تومان
6 بهمن
چهارشنبه
309,000
تومان
7 بهمن
پنجشنبه
309,000
تومان
8 بهمن
جمعه
309,000
تومان
9 بهمن
شنبه
309,000
تومان
10 بهمن
یکشنبه
309,000
تومان
11 بهمن
دوشنبه
309,000
تومان
12 بهمن
سه شنبه
309,000
تومان
13 بهمن
چهارشنبه
309,000
تومان
اتاق یک تخته
هتل یار
309,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
3 بهمن
یکشنبه
309,000
تومان
4 بهمن
دوشنبه
309,000
تومان
5 بهمن
سه شنبه
309,000
تومان
6 بهمن
چهارشنبه
309,000
تومان
7 بهمن
پنجشنبه
309,000
تومان
8 بهمن
جمعه
309,000
تومان
9 بهمن
شنبه
309,000
تومان
10 بهمن
یکشنبه
309,000
تومان
11 بهمن
دوشنبه
309,000
تومان
12 بهمن
سه شنبه
309,000
تومان
13 بهمن
چهارشنبه
309,000
تومان
اتاق یک تخته
اقامت 24
309,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
3 بهمن
یکشنبه
309,000
تومان
4 بهمن
دوشنبه
309,000
تومان
5 بهمن
سه شنبه
309,000
تومان
6 بهمن
چهارشنبه
309,000
تومان
7 بهمن
پنجشنبه
309,000
تومان
8 بهمن
جمعه
309,000
تومان
9 بهمن
شنبه
309,000
تومان
10 بهمن
یکشنبه
309,000
تومان
11 بهمن
دوشنبه
309,000
تومان
12 بهمن
سه شنبه
309,000
تومان
13 بهمن
چهارشنبه
309,000
تومان
ظرفیت 3 نفر

سه تخته
علاءالدین
399,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
3 بهمن
یکشنبه
399,000
تومان
4 بهمن
دوشنبه
399,000
تومان
5 بهمن
سه شنبه
399,000
تومان
6 بهمن
چهارشنبه
399,000
تومان
7 بهمن
پنجشنبه
399,000
تومان
8 بهمن
جمعه
399,000
تومان
9 بهمن
شنبه
399,000
تومان
10 بهمن
یکشنبه
399,000
تومان
11 بهمن
دوشنبه
399,000
تومان
12 بهمن
سه شنبه
399,000
تومان
13 بهمن
چهارشنبه
399,000
تومان
سه تخته
اسنپ تریپ
400,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
3 بهمن
یکشنبه
400,000
تومان
4 بهمن
دوشنبه
400,000
تومان
5 بهمن
سه شنبه
400,000
تومان
6 بهمن
چهارشنبه
400,000
تومان
7 بهمن
پنجشنبه
400,000
تومان
8 بهمن
جمعه
400,000
تومان
9 بهمن
شنبه
400,000
تومان
10 بهمن
یکشنبه
400,000
تومان
11 بهمن
دوشنبه
400,000
تومان
12 بهمن
سه شنبه
400,000
تومان
13 بهمن
چهارشنبه
400,000
تومان
اتاق سه تخته
هتل یار
400,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
3 بهمن
یکشنبه
400,000
تومان
4 بهمن
دوشنبه
400,000
تومان
5 بهمن
سه شنبه
400,000
تومان
6 بهمن
چهارشنبه
400,000
تومان
7 بهمن
پنجشنبه
400,000
تومان
8 بهمن
جمعه
400,000
تومان
9 بهمن
شنبه
400,000
تومان
10 بهمن
یکشنبه
400,000
تومان
11 بهمن
دوشنبه
400,000
تومان
12 بهمن
سه شنبه
400,000
تومان
13 بهمن
چهارشنبه
400,000
تومان
اتاق سه تخته
اقامت 24
400,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
3 بهمن
یکشنبه
400,000
تومان
4 بهمن
دوشنبه
400,000
تومان
5 بهمن
سه شنبه
400,000
تومان
6 بهمن
چهارشنبه
400,000
تومان
7 بهمن
پنجشنبه
400,000
تومان
8 بهمن
جمعه
400,000
تومان
9 بهمن
شنبه
400,000
تومان
10 بهمن
یکشنبه
400,000
تومان
11 بهمن
دوشنبه
400,000
تومان
12 بهمن
سه شنبه
400,000
تومان
13 بهمن
چهارشنبه
400,000
تومان
ظرفیت 4 نفر

اتاق چهار تخته
هتل یار
490,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
3 بهمن
یکشنبه
490,000
تومان
4 بهمن
دوشنبه
490,000
تومان
5 بهمن
سه شنبه
490,000
تومان
6 بهمن
چهارشنبه
490,000
تومان
7 بهمن
پنجشنبه
490,000
تومان
8 بهمن
جمعه
490,000
تومان
9 بهمن
شنبه
490,000
تومان
10 بهمن
یکشنبه
490,000
تومان
11 بهمن
دوشنبه
490,000
تومان
12 بهمن
سه شنبه
490,000
تومان
13 بهمن
چهارشنبه
490,000
تومان
اتاق چهار تخته
اقامت 24
490,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
3 بهمن
یکشنبه
490,000
تومان
4 بهمن
دوشنبه
490,000
تومان
5 بهمن
سه شنبه
490,000
تومان
6 بهمن
چهارشنبه
490,000
تومان
7 بهمن
پنجشنبه
490,000
تومان
8 بهمن
جمعه
490,000
تومان
9 بهمن
شنبه
490,000
تومان
10 بهمن
یکشنبه
490,000
تومان
11 بهمن
دوشنبه
490,000
تومان
12 بهمن
سه شنبه
490,000
تومان
13 بهمن
چهارشنبه
490,000
تومان
چهار تخته
اسنپ تریپ
490,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
3 بهمن
یکشنبه
490,000
تومان
4 بهمن
دوشنبه
490,000
تومان
5 بهمن
سه شنبه
490,000
تومان
6 بهمن
چهارشنبه
490,000
تومان
7 بهمن
پنجشنبه
490,000
تومان
8 بهمن
جمعه
490,000
تومان
9 بهمن
شنبه
490,000
تومان
10 بهمن
یکشنبه
490,000
تومان
11 بهمن
دوشنبه
490,000
تومان
12 بهمن
سه شنبه
490,000
تومان
13 بهمن
چهارشنبه
490,000
تومان
چهار تخته
علاءالدین
494,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
3 بهمن
یکشنبه
494,000
تومان
4 بهمن
دوشنبه
494,000
تومان
5 بهمن
سه شنبه
494,000
تومان
6 بهمن
چهارشنبه
494,000
تومان
7 بهمن
پنجشنبه
494,000
تومان
8 بهمن
جمعه
494,000
تومان
9 بهمن
شنبه
494,000
تومان
10 بهمن
یکشنبه
494,000
تومان
11 بهمن
دوشنبه
494,000
تومان
12 بهمن
سه شنبه
494,000
تومان
13 بهمن
چهارشنبه
494,000
تومان
ظرفیت 5 نفر

سوئیت پنج تخته
هتل یار
780,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
3 بهمن
یکشنبه
780,000
تومان
4 بهمن
دوشنبه
780,000
تومان
5 بهمن
سه شنبه
780,000
تومان
6 بهمن
چهارشنبه
780,000
تومان
7 بهمن
پنجشنبه
780,000
تومان
8 بهمن
جمعه
780,000
تومان
9 بهمن
شنبه
780,000
تومان
10 بهمن
یکشنبه
780,000
تومان
11 بهمن
دوشنبه
780,000
تومان
12 بهمن
سه شنبه
780,000
تومان
13 بهمن
چهارشنبه
780,000
تومان
کانکت پنج تخته
اسنپ تریپ
780,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
3 بهمن
یکشنبه
780,000
تومان
4 بهمن
دوشنبه
780,000
تومان
5 بهمن
سه شنبه
780,000
تومان
6 بهمن
چهارشنبه
780,000
تومان
7 بهمن
پنجشنبه
780,000
تومان
8 بهمن
جمعه
780,000
تومان
9 بهمن
شنبه
780,000
تومان
10 بهمن
یکشنبه
780,000
تومان
11 بهمن
دوشنبه
780,000
تومان
12 بهمن
سه شنبه
780,000
تومان
13 بهمن
چهارشنبه
780,000
تومان
سوئیت یکخوابه پنج نفره
اقامت 24
780,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
3 بهمن
یکشنبه
780,000
تومان
4 بهمن
دوشنبه
780,000
تومان
5 بهمن
سه شنبه
780,000
تومان
6 بهمن
چهارشنبه
780,000
تومان
7 بهمن
پنجشنبه
780,000
تومان
8 بهمن
جمعه
780,000
تومان
9 بهمن
شنبه
780,000
تومان
10 بهمن
یکشنبه
780,000
تومان
11 بهمن
دوشنبه
780,000
تومان
12 بهمن
سه شنبه
780,000
تومان
13 بهمن
چهارشنبه
780,000
تومان
سوئیت پنج تخته
علاءالدین
798,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
3 بهمن
یکشنبه
798,000
تومان
4 بهمن
دوشنبه
798,000
تومان
5 بهمن
سه شنبه
798,000
تومان
6 بهمن
چهارشنبه
798,000
تومان
7 بهمن
پنجشنبه
798,000
تومان
8 بهمن
جمعه
798,000
تومان
9 بهمن
شنبه
798,000
تومان
10 بهمن
یکشنبه
798,000
تومان
11 بهمن
دوشنبه
798,000
تومان
12 بهمن
سه شنبه
798,000
تومان
13 بهمن
چهارشنبه
798,000
تومان

امکانات اتاق های هتل حافظ شیراز

اعلام حریق
ترانسفر برگشت با هزینه
خدمات تهيه بليط
رستوران بام
تلويزيون LCD در لابی
لباسشویی
زمین ورزشی
پارک کودک
گیم نت
اتاق تلفن (اپراتور)
تلویزیون در لابی
خدمات خانه داری
شبکه پخش فیلم
پذیرش 24 ساعته
ترانسفر رفت با هزینه
مینی بار با هزینه
زنگ هشدار
پرینتر
تلفن در لابی
فكس
اينترنت در لابی
كافی شاپ
پاركينگ
خدمات خشکشویی
وسایل بدنسازی
صبحانه رایگان
مینی بار رایگان
کافی نت
خدمات برای معلولین
خدمات بیدار باش
روم سرويس 24 ساعته
حمام
پرداخت ویزا و مسترکارت
تلفن
دمپایی
حوله
یخچال
اینترنت در اتاق
رخت آویز
کپسول آتش‌نشانی در لابی
پنجره
تلویزیون lcd
پارکینگ در هتل
اینترنت با سرعت بالا
خدمات نگهداری کودک
سرویس حرم
كتابخانه
بازی ویدئویی
پارکینگ روباز با ظرفیت محدود
گشت نیم روزی
زمين تنيس
سالن بيليارد
خدمات پزشكي
کپسول آتشنشانی در راهرو
خدمات باربري
جكوزی
چايخانه سنتی
کرایه اتومبیل (بدون راننده)
خدمات CIP (تشریفات ویژه)
آتلیه
کپسول آتش نشانی
اینترنت در قسمت لابی
سیستم تهویه مطبوع
صندوق امانات
اینترنت در لابی
ماهواره
رستوران
سونا
استخر
تاکسی سرویس
پارکینگ
نمازخانه
آسانسور
مبلمان
یخچال
سیستم گرمایشی سرمایشی
تلویزیون
دستگاه خودپرداز
خشکشویی (لاندری)
تبديل ارز
آژانس مسافرتی
کافی شاپ 24 ساعته
سرویس فرنگی
سرویس بهداشتی ایرانی
تلویزیون LED در لابی
فتوکپی
سفره‌خانه
جعبه کمک های اولیه
فروشگاه
رستوران ایرانی
آرایشگاه
خشکشویی
سوئیت
تلفن در اتاق
کافی شاپ
اینترنت
مرکز خرید
اتاق سیگار
سرویس به مرکز شهر
لابی
اطفای حریق
اتاق بازی
ویلچر
پله اضطراری
کافی‌شاپ تابستانه
رمپ
دستگاه واکس کفش
تلفن
سالن ورزشی
فضای سبز
روزنامه
کافی‌شاپ فضای باز
گشت غیررایگان
اینترنت رایگان و نامحدود در لابی
خدمات تور
اتاق چمدان
ماساژ
آلاچیق
حمام

نظرات کاربران برای هتل حافظ شیراز

(22 نظر)
نقاط قوت:
نظافت عالی قیمت مناسب
نقاط ضعف:
نظافت عالی قیمت مناسب
هتل اقتصادی خوبیه
1 نزدیکی به ارگ کریم خان و بازار وکیل 2 نظافت 3 خدمه خوش برخورد
نقاط قوت:
پرسنل مودب و خوبی داره، نظافت و تمیزی قابل قبولی داره، مرکز شهره و نزدیک به مترو
نقاط ضعف:
پرسنل مودب و خوبی داره، نظافت و تمیزی قابل قبولی داره، مرکز شهره و نزدیک به مترو
خوب بود در کل. فرصت بشه باز میام
نقاط قوت:
تمیزی اتاق برخورد کارکنان
نقاط ضعف:
تمیزی اتاق برخورد کارکنان
نسبت به قیمت و هتل 2ستاره خوب بود انتظاراتمون رو براورده کرد
نقاط قوت:
موقعیت مکانی. صبحانه. پیگیری و رسیدگی پذیرش
نقاط ضعف:
موقعیت مکانی. صبحانه. پیگیری و رسیدگی پذیرش
سه شب رزرو کردیم از نظر نظافت واقعا خوب بود اتاق ما بالکن سمت کافه هتل داشت برای ما هم که چندروز اونجا بودیم صبحانه متنوع بود فقط بعضی از مسافران سروصدا میکردن که گفتیم و از پذیرش پیگیری کردن و دیگه خوب شد
نقاط قوت:
نظافت برخورد و راهنمابی خوب پرسنل و کارکنان
نقاط ضعف:
نظافت برخورد و راهنمابی خوب پرسنل و کارکنان
متاسفانه هتل بی نظمی است. ساعت تحویل دهی اتاق تاخیر دارد. در مورد رستوران هتل باید غذا به نسبت کیفت گرون بود.
نقاط قوت:
خوب بود راحت بودیم تخت های راحتی داشت
نقاط ضعف:
کف اتاق خیلی کثیف بود اصلا کفش رو تمیز نکرده بودن،مبل هایی که توی عکس بودن توی اتاق نبودن یعنی جای نشستن نبود فقط جای خواب بود.
من علی از اصفهان برای چند شب در این هتل اقامت داشتم .نور اتاقها خوب بود . سرویس بهداشتی و حمام داخل اتاقها قدیمی و لی تمیز بود . برخورد پرسنل و رسیدگی به مهمانها عالی بود . تنها مشکل این هتل پارکینگشه که باید هماهنگ کنی براتون رزرو کنند چون حدود ده تا ماشین جا داره ...تمیزی اتاقها هم خوب بود و یک مشکل دیگه اینکه دیوارهاش عایق صوتی نداره و می توانید صدای صحبت افراد اتاق مجاور را بشنوید . اسپلیت هم داشت که خوب بود و دسترسی آن به چند جای دیدنی هم داشت .در کل از نمره 10 به این هتل 7 میدم .
نقاط قوت:
فقط موقعیت هتل
نقاط ضعف:
عدم امکان شارژ موبایل نظافت پائین هتل عدم رعایت بهداشت در ظرفشور خانه
نقاط قوت:
هتل خوب و پرسنل خوب
نقاط ضعف:
نداره
نقاط قوت:
خوب بود
نقاط ضعف:
موردی نبود
نظافت هتل و کیفیت صبحانه با توجه به دو ستاره بودن هتل خوب بود، عملکرد پرسنل هتل هم بسیار خوب بود. ،ولی صدای سایر اتاق ها اذیت می کرد به خصوص در ساعات استراحت .
نکات مثبت: نزدیکی به مرکز شهر وجاهای تاریخی داشتن پارکینک رفتار خوب کلیه پرسنل نکات منفی: اتاق های کوچک و دلگیر در مجموع هتل قدیمی انتقال سر و صدا ی زیاد به اتاق به خاطر اینکه درهای اتاقها کرکره ای بوده و باز است
کارکنان خوب و سرویس دهی خوب بود با توجه به تعرفه هتل.
بسيار خوب. با تشكر از عوامل سايت ايران هتل
با دوستانم به این هتل خوب و مجهز اقامت داشتیم ازهر لحاظی عالی بود حتما بهتون پیشنهاد میکنم
هتل خوبی بود وبا تمام امکانات و تمیزبودن اتاق ها وخوش برخوردی پرسنل مورد قبول بود
در کل هتل خوبی بود، فقط صبحانه سلف سرویس نبود، من در زمستان رفتم از سایت خوب شما گرفتم که تخفیف خوبی داشت کارکنان در کل خوب بودند .
تمیزی و برخورد کارکنان خوب بود
سرویس دهی و خدمات هتل به دلیل کمبود نیرو ضعیف و نامنظم بود. نظافت انجام نمی شد و اتاق و هتل تمیز نبود. دوباره به این هتل نخواهم رفت و هتل را به دیگران پیشنهاد نمی دهم مگر خدمات هتل بهتر شود.
تمیزی و برخورد کارکنان خوب بودسرویس دهی صبحانه ضعیف بود
برای ثبت نظر باید وارد شوید یا ثبت نام کنید.

پرسش و پاسخ درباره هتل حافظ شیراز

مهمانان هتل حافظ شیراز در سایت‌های مختلف چه نظراتی نوشته‌اند؟

همه نظرات مهمانان هتل حافظ شیراز از تمامی سایت‌های رزرواسیون را در مورد امکانات هتل، کیفیت خدمات، برخورد کارکنان، مزایا و معایب هتل در سایت سلطان سفر مشاهده کنید.

کدام سایت ارزانترین قیمت را ارائه می‌دهد؟

سلطان سفر با مقایسه قیمت هتل حافظ شیراز بر روی سایت‌های مختلف از جمله اسنپ تریپ، اقامت24، جاباما، هتل یار و ده‌ها سایت دیگر، ارزان‌ترین قیمت را به شما پیشنهاد می‌دهد.

همه عکس‌ها و امکانات هتل حافظ شیراز رو کجا می‌تونم ببینم؟

سلطان سفر مجموعه‌ای کامل از تصاویر و امکانات هتل حافظ شیراز را از همه سایت‌های معتبر رزرو گردآوری کرده است.