مقایسه و رزرو اتاق

رزرو هتل حافظ شیراز

ظرفیت 1 نفر

اتاق دو تخته برای یکنفر
هتل یار
883,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
12 خرداد
جمعه
883,000 تومان
13 خرداد
شنبه
883,000 تومان
14 خرداد
یکشنبه
883,000 تومان
15 خرداد
دوشنبه
883,000 تومان
16 خرداد
سه‌شنبه
883,000 تومان
17 خرداد
چهارشنبه
883,000 تومان
18 خرداد
پنج‌شنبه
883,000 تومان
19 خرداد
جمعه
883,000 تومان
20 خرداد
شنبه
883,000 تومان
21 خرداد
یکشنبه
883,000 تومان
22 خرداد
دوشنبه
883,000 تومان
اتاق یک تخته
اقامت 24
ظرفیت تکمیل
قیمت شب‌های دیگر
12 خرداد
جمعه
تکمیل ظرفیت
13 خرداد
شنبه
تکمیل ظرفیت
14 خرداد
یکشنبه
تکمیل ظرفیت
15 خرداد
دوشنبه
تکمیل ظرفیت
16 خرداد
سه‌شنبه
تکمیل ظرفیت
17 خرداد
چهارشنبه
تکمیل ظرفیت
18 خرداد
پنج‌شنبه
تکمیل ظرفیت
19 خرداد
جمعه
تکمیل ظرفیت
20 خرداد
شنبه
تکمیل ظرفیت
21 خرداد
یکشنبه
تکمیل ظرفیت
22 خرداد
دوشنبه
تکمیل ظرفیت
ظرفیت 2 نفر

دو تخته دبل
علاءالدین
813,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
12 خرداد
جمعه
813,000 تومان
13 خرداد
شنبه
813,000 تومان
14 خرداد
یکشنبه
813,000 تومان
15 خرداد
دوشنبه
813,000 تومان
16 خرداد
سه‌شنبه
813,000 تومان
17 خرداد
چهارشنبه
813,000 تومان
18 خرداد
پنج‌شنبه
813,000 تومان
19 خرداد
جمعه
813,000 تومان
20 خرداد
شنبه
813,000 تومان
21 خرداد
یکشنبه
813,000 تومان
22 خرداد
دوشنبه
813,000 تومان
دوتخته توئین
علاءالدین
813,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
12 خرداد
جمعه
813,000 تومان
13 خرداد
شنبه
813,000 تومان
14 خرداد
یکشنبه
813,000 تومان
15 خرداد
دوشنبه
813,000 تومان
16 خرداد
سه‌شنبه
813,000 تومان
17 خرداد
چهارشنبه
813,000 تومان
18 خرداد
پنج‌شنبه
813,000 تومان
19 خرداد
جمعه
813,000 تومان
20 خرداد
شنبه
813,000 تومان
21 خرداد
یکشنبه
813,000 تومان
22 خرداد
دوشنبه
813,000 تومان
اتاق دوتخته دبل
اقامت 24
880,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
12 خرداد
جمعه
880,000 تومان
13 خرداد
شنبه
880,000 تومان
14 خرداد
یکشنبه
880,000 تومان
15 خرداد
دوشنبه
880,000 تومان
16 خرداد
سه‌شنبه
880,000 تومان
17 خرداد
چهارشنبه
880,000 تومان
18 خرداد
پنج‌شنبه
880,000 تومان
19 خرداد
جمعه
880,000 تومان
20 خرداد
شنبه
880,000 تومان
21 خرداد
یکشنبه
880,000 تومان
22 خرداد
دوشنبه
880,000 تومان
اتاق دوتخته توئین
اقامت 24
880,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
12 خرداد
جمعه
880,000 تومان
13 خرداد
شنبه
880,000 تومان
14 خرداد
یکشنبه
880,000 تومان
15 خرداد
دوشنبه
880,000 تومان
16 خرداد
سه‌شنبه
880,000 تومان
17 خرداد
چهارشنبه
880,000 تومان
18 خرداد
پنج‌شنبه
880,000 تومان
19 خرداد
جمعه
880,000 تومان
20 خرداد
شنبه
880,000 تومان
21 خرداد
یکشنبه
880,000 تومان
22 خرداد
دوشنبه
880,000 تومان
اتاق دو تخته - دبل
هتل یار
883,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
12 خرداد
جمعه
883,000 تومان
13 خرداد
شنبه
883,000 تومان
14 خرداد
یکشنبه
883,000 تومان
15 خرداد
دوشنبه
883,000 تومان
16 خرداد
سه‌شنبه
883,000 تومان
17 خرداد
چهارشنبه
883,000 تومان
18 خرداد
پنج‌شنبه
883,000 تومان
19 خرداد
جمعه
883,000 تومان
20 خرداد
شنبه
883,000 تومان
21 خرداد
یکشنبه
883,000 تومان
22 خرداد
دوشنبه
883,000 تومان
اتاق دو تخته - تویین
هتل یار
883,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
12 خرداد
جمعه
883,000 تومان
13 خرداد
شنبه
883,000 تومان
14 خرداد
یکشنبه
883,000 تومان
15 خرداد
دوشنبه
883,000 تومان
16 خرداد
سه‌شنبه
883,000 تومان
17 خرداد
چهارشنبه
883,000 تومان
18 خرداد
پنج‌شنبه
883,000 تومان
19 خرداد
جمعه
883,000 تومان
20 خرداد
شنبه
883,000 تومان
21 خرداد
یکشنبه
883,000 تومان
22 خرداد
دوشنبه
883,000 تومان
ظرفیت 3 نفر

سه تخته
علاءالدین
1,049,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
12 خرداد
جمعه
1,049,000 تومان
13 خرداد
شنبه
1,049,000 تومان
14 خرداد
یکشنبه
1,049,000 تومان
15 خرداد
دوشنبه
1,049,000 تومان
16 خرداد
سه‌شنبه
1,049,000 تومان
17 خرداد
چهارشنبه
1,049,000 تومان
18 خرداد
پنج‌شنبه
1,049,000 تومان
19 خرداد
جمعه
1,049,000 تومان
20 خرداد
شنبه
1,049,000 تومان
21 خرداد
یکشنبه
1,049,000 تومان
22 خرداد
دوشنبه
1,049,000 تومان
اتاق سه تخته
اقامت 24
1,100,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
12 خرداد
جمعه
1,100,000 تومان
13 خرداد
شنبه
1,100,000 تومان
14 خرداد
یکشنبه
1,100,000 تومان
15 خرداد
دوشنبه
1,100,000 تومان
16 خرداد
سه‌شنبه
1,100,000 تومان
17 خرداد
چهارشنبه
1,100,000 تومان
18 خرداد
پنج‌شنبه
1,100,000 تومان
19 خرداد
جمعه
1,100,000 تومان
20 خرداد
شنبه
1,100,000 تومان
21 خرداد
یکشنبه
1,100,000 تومان
22 خرداد
دوشنبه
1,100,000 تومان
اتاق سه تخته
هتل یار
1,119,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
12 خرداد
جمعه
1,119,000 تومان
13 خرداد
شنبه
1,119,000 تومان
14 خرداد
یکشنبه
1,119,000 تومان
15 خرداد
دوشنبه
1,119,000 تومان
16 خرداد
سه‌شنبه
1,119,000 تومان
17 خرداد
چهارشنبه
1,119,000 تومان
18 خرداد
پنج‌شنبه
1,119,000 تومان
19 خرداد
جمعه
1,119,000 تومان
20 خرداد
شنبه
1,119,000 تومان
21 خرداد
یکشنبه
1,119,000 تومان
22 خرداد
دوشنبه
1,119,000 تومان
ظرفیت 4 نفر

چهار تخته
علاءالدین
1,285,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
12 خرداد
جمعه
1,285,000 تومان
13 خرداد
شنبه
1,285,000 تومان
14 خرداد
یکشنبه
1,285,000 تومان
15 خرداد
دوشنبه
1,285,000 تومان
16 خرداد
سه‌شنبه
1,285,000 تومان
17 خرداد
چهارشنبه
1,285,000 تومان
18 خرداد
پنج‌شنبه
1,285,000 تومان
19 خرداد
جمعه
1,285,000 تومان
20 خرداد
شنبه
1,285,000 تومان
21 خرداد
یکشنبه
1,285,000 تومان
22 خرداد
دوشنبه
1,285,000 تومان
اتاق چهار تخته
هتل یار
1,350,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
12 خرداد
جمعه
1,350,000 تومان
13 خرداد
شنبه
1,350,000 تومان
14 خرداد
یکشنبه
1,350,000 تومان
15 خرداد
دوشنبه
1,350,000 تومان
16 خرداد
سه‌شنبه
1,350,000 تومان
17 خرداد
چهارشنبه
1,350,000 تومان
18 خرداد
پنج‌شنبه
1,350,000 تومان
19 خرداد
جمعه
1,350,000 تومان
20 خرداد
شنبه
1,350,000 تومان
21 خرداد
یکشنبه
1,350,000 تومان
22 خرداد
دوشنبه
1,350,000 تومان
اتاق چهار نفره
اقامت 24
1,350,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
12 خرداد
جمعه
1,350,000 تومان
13 خرداد
شنبه
1,350,000 تومان
14 خرداد
یکشنبه
1,350,000 تومان
15 خرداد
دوشنبه
1,350,000 تومان
16 خرداد
سه‌شنبه
1,350,000 تومان
17 خرداد
چهارشنبه
1,350,000 تومان
18 خرداد
پنج‌شنبه
1,350,000 تومان
19 خرداد
جمعه
1,350,000 تومان
20 خرداد
شنبه
1,350,000 تومان
21 خرداد
یکشنبه
1,350,000 تومان
22 خرداد
دوشنبه
1,350,000 تومان
ظرفیت 5 نفر

سوئیت پنج تخته
علاءالدین
1,861,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
12 خرداد
جمعه
1,861,000 تومان
13 خرداد
شنبه
1,861,000 تومان
14 خرداد
یکشنبه
1,861,000 تومان
15 خرداد
دوشنبه
1,861,000 تومان
16 خرداد
سه‌شنبه
1,861,000 تومان
17 خرداد
چهارشنبه
1,861,000 تومان
18 خرداد
پنج‌شنبه
1,861,000 تومان
19 خرداد
جمعه
1,861,000 تومان
20 خرداد
شنبه
1,861,000 تومان
21 خرداد
یکشنبه
1,861,000 تومان
22 خرداد
دوشنبه
1,861,000 تومان
سوئیت یک خوابه پنج تخته
اقامت 24
1,900,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
12 خرداد
جمعه
1,900,000 تومان
13 خرداد
شنبه
1,900,000 تومان
14 خرداد
یکشنبه
1,900,000 تومان
15 خرداد
دوشنبه
1,900,000 تومان
16 خرداد
سه‌شنبه
1,900,000 تومان
17 خرداد
چهارشنبه
1,900,000 تومان
18 خرداد
پنج‌شنبه
1,900,000 تومان
19 خرداد
جمعه
1,900,000 تومان
20 خرداد
شنبه
1,900,000 تومان
21 خرداد
یکشنبه
1,900,000 تومان
22 خرداد
دوشنبه
1,900,000 تومان
سوئیت پنج تخته
هتل یار
1,931,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
12 خرداد
جمعه
1,931,000 تومان
13 خرداد
شنبه
1,931,000 تومان
14 خرداد
یکشنبه
1,931,000 تومان
15 خرداد
دوشنبه
1,931,000 تومان
16 خرداد
سه‌شنبه
1,931,000 تومان
17 خرداد
چهارشنبه
1,931,000 تومان
18 خرداد
پنج‌شنبه
1,931,000 تومان
19 خرداد
جمعه
1,931,000 تومان
20 خرداد
شنبه
1,931,000 تومان
21 خرداد
یکشنبه
1,931,000 تومان
22 خرداد
دوشنبه
1,931,000 تومان

امکانات اتاق های هتل حافظ شیراز

تلویزیون
یخچال
اعلام حریق
سیستم تهویه مطبوع
رستوران
آلاچیق
فتوکپی
تلویزیون LED در لابی
سرویس بهداشتی ایرانی
سرویس فرنگی
کافی شاپ 24 ساعته
خدمات خانه داری
آژانس مسافرتی
تبديل ارز
روم سرويس 24 ساعته
خشکشویی (لاندری)
دستگاه خودپرداز
صندوق امانات
مبلمان
آسانسور
نمازخانه
پارکینگ
تاکسی سرویس
استخر
سونا
ماهواره
اینترنت در لابی
سفره‌خانه
سیستم گرمایشی سرمایشی
جعبه کمک های اولیه
کافی‌شاپ تابستانه
ماساژ
اتاق چمدان
خدمات تور
اینترنت رایگان و نامحدود در لابی
گشت غیررایگان
کافی‌شاپ فضای باز
روزنامه
فضای سبز
سالن ورزشی
تلفن
دستگاه واکس کفش
رمپ
پله اضطراری
رستوران ایرانی
ویلچر
اتاق بازی
اطفای حریق
لابی
سرویس به مرکز شهر
اتاق سیگار
مرکز خرید
اینترنت
کافی شاپ
تلفن در اتاق
سوئیت
خشکشویی
آرایشگاه
فروشگاه
اینترنت در قسمت لابی
حمام
کپسول آتش نشانی
خدمات برای معلولین
کافی نت
مینی بار رایگان
صبحانه رایگان
وسایل بدنسازی
خدمات خشکشویی
پاركينگ
كافی شاپ
اينترنت در لابی
فكس
تلفن در لابی
پرینتر
زنگ هشدار
ترانسفر رفت با هزینه
ترانسفر برگشت با هزینه
پذیرش 24 ساعته
شبکه پخش فیلم
تلویزیون در لابی
اتاق تلفن (اپراتور)
گیم نت
پارک کودک
زمین ورزشی
لباسشویی
تلويزيون LCD در لابی
رستوران بام
خدمات تهيه بليط
خدمات بیدار باش
مینی بار با هزینه
كتابخانه
آتلیه
خدمات CIP (تشریفات ویژه)
کرایه اتومبیل (بدون راننده)
چايخانه سنتی
جكوزی
خدمات باربري
کپسول آتشنشانی در راهرو
خدمات پزشكي
سالن بيليارد
زمين تنيس
گشت نیم روزی
پارکینگ روباز با ظرفیت محدود
بازی ویدئویی
سرویس حرم
پرداخت ویزا و مسترکارت
خدمات نگهداری کودک
اینترنت با سرعت بالا
پارکینگ در هتل
تلویزیون lcd
پنجره
کپسول آتش‌نشانی در لابی
رخت آویز
اینترنت در اتاق
یخچال
حوله
دمپایی
تلفن
حمام

نظرات کاربران برای هتل حافظ شیراز

(48 نظر)
نقاط قوت:
موقعیت مکانی خوب در مرکز شهر و دسترسی آسان به مراکز دیدنی و تفریحی شهر
نقاط ضعف:
قیمت بسیار بالای خدمات خشکشویی و مینی بار برای ۵ عددآب معدنی کوچک و دو عدد دلستر و یک شکلات و شستن چند عدد لباس ۱۲۰۰ از من پول گرفتن که بسیار زیاد بود
نقاط قوت:
برخورد خوب پرسنلپارکینگ مناسبموقعیت مکانی خوب هتلمحیط آرام و بی سر و صدا
نقاط ضعف:
سرویسهای بهداشتی کمی جرم داشت. می‌توانست تمیزتر باشد.
نقاط قوت:
(نظر مثبت ثبت نشده است)
نقاط ضعف:
بنده درخواست آژانس برای فرودگاه داشتم بعدا مشخص شد اسنپ هماهنگ شده
نقاط قوت:
برخورد مناسب پرسنل
نقاط ضعف:
سشوار نداردحوله ندارد دمپایی ها قبلا استفاده شده بودشارژ منوی صبحانه تا راس ساعت اتمام زمان صرف صبحانه انجام نمیگرفت
نقاط قوت:
موقعیت مکانی مناسب و‌دسترسی های شهری
نقاط ضعف:
پخش بو‌ی پخت غذا از رستوران داخل طبقات و اتاقعدم نظافت و‌جرمگیری‌سرویس بهداشتیورود سر صدای بیش از حد از طبقات به داخل اتاق
نقاط قوت:
برخورد عالی کارکنان موقعیت مکانی عالی دسترسی خوب
نقاط ضعف:
سر و صدای زیاد کارکنان در اول صبح ورود و خروج صدا به آسانی از درب اتاق به دلیل وجود فضای خالی زیر درب ورود هر اتاق دسترسی سخت به آب سرد و آب جوش در هتل
نقاط قوت:
(نظر مثبت ثبت نشده است)
نقاط ضعف:
سر و صدای زیاد داخل اتاق کیفیت صبحانه پایین در حد هتل آپارتمان بی ستاره خوبه
نقاط قوت:
قفل الکترونیکی کولر گازی دنج و خواب راحت
نقاط ضعف:
همه وسایل در پایین ترین سطح کیفیت
به نسبت دوستاره بودن تمیز و مرتب بود سرویسها قدیمی ولی تمیز بود اتاقها یکم کوچیک بودن و متاسفانه سر و صدا به داخل اتاق زیاد منتقل میشه ولی کلا خوب بود
نقاط قوت:
برخورد کارکنان عاااالی بود موقعیت مکانی بسیار خوب و تمیزی هتل هم خوب بود
نقاط ضعف:
(نظر منفی ثبت نشده است)
عالی
نقاط قوت:
خوشرویی کارکنان و کیفیت خوب غذا و نزدیکی،به مراکز دیدنی،شهر
نقاط ضعف:
خوشرویی کارکنان و کیفیت خوب غذا و نزدیکی،به مراکز دیدنی،شهر
اقامت‌خوبی داشتم‌
نقاط قوت:
کوچک و رفت و آمد کم و تا حدودی خلوت میباشد
نقاط ضعف:
اتاق کوچک . مورچه و حشرات موزی گاها پیدا میشوند
نقاط قوت:
ساده و برای سفر یک روزه مناسب
نقاط ضعف:
نداشتن توالت فرنگی سیار
نقاط قوت:
(نظر مثبت ثبت نشده است)
نقاط ضعف:
به زباله ی هتل رسیدگی نميشد و نظافت اتاق ها بشدت بد بود و اصلا رسیدگی نمیکردند😔😔 سرویس های غذایی بشدت بی کیفیت🤢 نظافت سرویس بهداشتی مزخرف😷 اتاق از نظر کیفیت صفر واقعا صفرررر😐😐 واقعا نمیدونم چی بگم😶😶 تلویزیون خیلی قدیمی و بی کیفیت😬😬 پیشنهاد میکنم که در هتل حافظ شیراز اقامت نفرمایید😊
نقاط قوت:
برخورد خوب پرسنل
نقاط ضعف:
برخورد خوب پرسنل
نقاط قوت:
دسترسی آسان به بازار و جاهای دیدنی ،برخورد پرسنل عالی،اتاق تمیز و مرتب و همه چی اوکی بود و راضی بودم
نقاط ضعف:
(نظر منفی ثبت نشده است)
نقاط قوت:
برخورد پرسنل نزدیکی به مترو نظافت مناسب قیمت مناسب
نقاط ضعف:
برخورد پرسنل نزدیکی به مترو نظافت مناسب قیمت مناسب
نقاط قوت:
اخلاق پرسنل
نقاط ضعف:
اخلاق پرسنل
نقاط قوت:
- دسترسی آسان و نزدیکی به اماکن گردشگری و زیارتی- برخورد خوب پرسنل هتل- سیستم سرمایش و گرمایش خوب
نقاط ضعف:
- عدم موکت شدن کف اتاق ها- سرویس فرنگی در اتاق موجود نبود با توجه به اینکه در اطلاعات هتل نوشته شده بود موجود می باشد- سرویس بهداشتی بسیار آلوده و دارای کرم های سیاه کوچک حوله و مسواک نداشت- تعداد پارکینگ بسیار کم حدود ۶ خودرو- صدای لابی و اتاق های کناری در اتاق شنیده میشد و مزاحمت های بسیاری از سوی مسافران دیگر برای اتاق ما داشتند و درب ها ضد صدا نبودنددر کل امکانات هتل در حد یک هتل آپارتمان هم نبود
نقاط قوت:
۱-برخورد عالی و پرانرژی پرسنل ۲- سرویس دهی به موقع ۳- وجود دو کولر در دو اتاق ۴- زدن قیمت مینی بار روی درب یخچال ۵- حجم غدا خوب بود
نقاط ضعف:
۱- توالت ایرانی(البته فرنگی سیار تحویل دادند) ولی واقعا برای کسی که کمردرد وپادرد دارد مشکل بود. ۲- بوی بد سرویس بهداشتی ۳- کیفیت غذا معمولی بود ۴- قیمت بالای لاندری
نقاط قوت:
(نظر مثبت ثبت نشده است)
نقاط ضعف:
کلا مامانپذیر کثیف بود
نقاط قوت:
موقعیت خوب هتل و صبحانه خوب به همراه برخورد خوب پرسنل. تمیزی ملحفه ها و سرویس خواب اتاق
نقاط ضعف:
صداهای مهمانان در اتاقهای مجاور به راحتی از طریق دریچه کولر به اتاق ما انتقال پیدا میکرد. روشنی کم حمام به علت سوخته بودن دو عدد لامپ سقفی(از سه لامپ نصب شده)
نقاط قوت:
هتل باحالیه
نقاط ضعف:
(نظر منفی ثبت نشده است)
نقاط قوت:
برخورد خوب پرسنل.
نقاط ضعف:
برخورد خوب پرسنل.
برخورد بسیار مودبانه و خوب پرسنل پذیرش. که دو نفرشون خانم بودن ویک نفرشون آقا که طرز برخوردشون واقعا عالی بود.
نقاط قوت:
قیمت یکم پاییم
نقاط ضعف:
قیمت یکم پاییم
هتل بدی نیست ولی امکانات ضعیفی داره
نقاط قوت:
(نظر مثبت ثبت نشده است)
نقاط ضعف:
موقعیت مکانی اتاق خیلی بد و افتضاح بود از غروب تا خود اذان صبح سر و صدا و همهمه و دست زدن و... خلاصه صداهای ازاردهنده می اومد ما هم مسافر و خسته بودیم شدیدا اذیت شدیم با اینکه پنجره هم بسته بود، الان برام سواله شما مسیولین هتل با آگاهی از این شرایط باز همچین اتاقی رو در اختیار مسافرین قرار میدید؟؟ چه اطلاع داشتید و چه نه در هر صورت ضعف مدیریتی شدیدی دارید و اینده خوبی برای تجارتتون نمیبینم
هتل بسیار تمیز و کارکنان بسیار محترم و مؤدب پارکینگ محدود هست باید حتما هماهنگ کنید قبل از اقامت که برا شما پارکینگ درنظر بگیرند و برای ورود و خروج در ساعت های غیر متعارف باید هماهنگ کنید تا درب پارکینگ رو باز کنند. آسانسور تا طبقه زیرزمین که رستوران و پارکینگ هست نمیره و باید از طریق پله به رستوران و پارکینگ مراجعه کنید صبحانه خیلی عالی به نسبت هتل دو ستاره من نهار و شام رو تست نکردم درب اتاق ها کارت الکترونیکی داره دسترسی به هتل خیلی خوبه انتهای کوچه بن بسته و خلوته دسترسی به ارگ کریم‌خان و بازار وکیل پیاده حدود ۱۰ دقیقه اینترنتش داخل اتاق سرعت نداره
نقاط قوت:
هر مورد مثبتی هم داشته باشه برای نکات منفی تحت تاثیر قرار میگیره و به چشم نمیاد. توصیه میکنم رزرو نکنید .
نقاط ضعف:
یک شب اقامت داشتم اتاق ما با اینکه یک ماه قبل رزو کرده بودم در لابی هتل قرار داشت و تا ساعت یک بامداد سر و صدی خیلی زیاد مراجعین آرامش رو کاملا گرفته بود. بعد از اعتراض شدید من باز هم سر و صدا قطع نشد . در زمان تحویل اتاق کارمند هتل بدون لباس فرم با یه برگه وارد اتاق میشه و تک تک اموال داخل اتاق رو لیست میکنه و امضا میگیره از مهمان . خیلی کار نادرست و بی احترامیه و من جایی این موضوع رو ندیدم . خیلی بد بود و در جواب اعتراض من حتی معذرت خواهی نشد . هتل پارکینگ مناسب نداره و متصدی پذیرش بدون توجه و خیلی راحت آدرس پارکینگ سر خیابون را داد به من و من مجبور شدم وسایل رو تا اتاق خودم با سختی حمل کنم. محل سرو صبحانه داخل زیر زمین هتل تو یه محیط دوازده متری و بدون پنجره و تهویه و کمیت و کیفیت فوق العاده ضعیف بود . توصیه میکنم تو خیابون چادر بزنید ولی از این هتل استفاده نکنید.
نقاط قوت:
موقعیت مکانی عالی قیمت مناسب برخورد کار کنان خیلی خوب بود
نقاط ضعف:
اتاق دوتخته خیلی کوچک بود تلوزیون قدیمی دیگه مشکلی نداشت
نقاط قوت:
پرسنل محترم و خوش برخورد موقعیت عالی قیمت مناسب
نقاط ضعف:
(نظر منفی ثبت نشده است)
نقاط قوت:
(نظر مثبت ثبت نشده است)
نقاط ضعف:
اتاق ها سرد بود سرو صدا از اتاق های دیگر زیاد بود
متاسفانه هتل بی نظمی است. ساعت تحویل دهی اتاق تاخیر دارد. در مورد رستوران هتل باید غذا به نسبت کیفت گرون بود.
نقاط قوت:
خوب بود راحت بودیم تخت های راحتی داشت
نقاط ضعف:
کف اتاق خیلی کثیف بود اصلا کفش رو تمیز نکرده بودن،مبل هایی که توی عکس بودن توی اتاق نبودن یعنی جای نشستن نبود فقط جای خواب بود.
من علی از اصفهان برای چند شب در این هتل اقامت داشتم .نور اتاقها خوب بود . سرویس بهداشتی و حمام داخل اتاقها قدیمی و لی تمیز بود . برخورد پرسنل و رسیدگی به مهمانها عالی بود . تنها مشکل این هتل پارکینگشه که باید هماهنگ کنی براتون رزرو کنند چون حدود ده تا ماشین جا داره ...تمیزی اتاقها هم خوب بود و یک مشکل دیگه اینکه دیوارهاش عایق صوتی نداره و می توانید صدای صحبت افراد اتاق مجاور را بشنوید . اسپلیت هم داشت که خوب بود و دسترسی آن به چند جای دیدنی هم داشت .در کل از نمره 10 به این هتل 7 میدم .
نقاط قوت:
رفتار محترمانه
نقاط ضعف:
(نظر منفی ثبت نشده است)
نقاط قوت:
هتل خوب و پرسنل خوب
نقاط ضعف:
نداره
نقاط قوت:
خوب بود
نقاط ضعف:
موردی نبود
نظافت هتل و کیفیت صبحانه با توجه به دو ستاره بودن هتل خوب بود، عملکرد پرسنل هتل هم بسیار خوب بود. ،ولی صدای سایر اتاق ها اذیت می کرد به خصوص در ساعات استراحت .
نکات مثبت: نزدیکی به مرکز شهر وجاهای تاریخی داشتن پارکینک رفتار خوب کلیه پرسنل نکات منفی: اتاق های کوچک و دلگیر در مجموع هتل قدیمی انتقال سر و صدا ی زیاد به اتاق به خاطر اینکه درهای اتاقها کرکره ای بوده و باز است
کارکنان خوب و سرویس دهی خوب بود با توجه به تعرفه هتل.
بسيار خوب. با تشكر از عوامل سايت ايران هتل
با دوستانم به این هتل خوب و مجهز اقامت داشتیم ازهر لحاظی عالی بود حتما بهتون پیشنهاد میکنم
هتل خوبی بود وبا تمام امکانات و تمیزبودن اتاق ها وخوش برخوردی پرسنل مورد قبول بود
در کل هتل خوبی بود، فقط صبحانه سلف سرویس نبود، من در زمستان رفتم از سایت خوب شما گرفتم که تخفیف خوبی داشت کارکنان در کل خوب بودند .
تمیزی و برخورد کارکنان خوب بود
سرویس دهی و خدمات هتل به دلیل کمبود نیرو ضعیف و نامنظم بود. نظافت انجام نمی شد و اتاق و هتل تمیز نبود. دوباره به این هتل نخواهم رفت و هتل را به دیگران پیشنهاد نمی دهم مگر خدمات هتل بهتر شود.
تمیزی و برخورد کارکنان خوب بودسرویس دهی صبحانه ضعیف بود
برای ثبت نظر باید وارد شوید یا ثبت نام کنید.

پرسش و پاسخ درباره هتل حافظ شیراز

مهمانان هتل حافظ شیراز در سایت‌های مختلف چه نظراتی نوشته‌اند؟

همه نظرات مهمانان هتل حافظ شیراز از تمامی سایت‌های رزرواسیون را در مورد امکانات هتل، کیفیت خدمات، برخورد کارکنان، مزایا و معایب هتل در سایت سلطان سفر مشاهده کنید. برای مشاهده نظرات کلیک کنید.

کدام سایت ارزانترین قیمت را ارائه می‌دهد؟

سلطان سفر با مقایسه قیمت هتل حافظ شیراز بر روی سایت‌های مختلف از جمله اسنپ تریپ، اقامت24، جاباما، هتل یار و ده‌ها سایت دیگر، ارزان‌ترین قیمت را به شما پیشنهاد می‌دهد. برای مقایسه قیمت و رزرو هتل کلیک کنید.

همه عکس‌ها و امکانات هتل حافظ شیراز رو کجا می‌تونم ببینم؟

سلطان سفر مجموعه‌ای کامل از تصاویر و امکانات هتل حافظ شیراز را از همه سایت‌های معتبر رزرو گردآوری کرده است. برای مشاهده کلیک کنید.