مقایسه و رزرو اتاق

رزرو هتل حافظ شیراز

حافظ-اتاق یک تخته
اتاق یک تخته
علاءالدین
153,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
21 اردیبهشت
سه شنبه
153,000
تومان
22 اردیبهشت
چهارشنبه
153,000
تومان
23 اردیبهشت
پنجشنبه
153,000
تومان
24 اردیبهشت
جمعه
153,000
تومان
25 اردیبهشت
شنبه
153,000
تومان
26 اردیبهشت
یکشنبه
153,000
تومان
27 اردیبهشت
دوشنبه
153,000
تومان
28 اردیبهشت
سه شنبه
153,000
تومان
29 اردیبهشت
چهارشنبه
153,000
تومان
30 اردیبهشت
پنجشنبه
153,000
تومان
31 اردیبهشت
جمعه
153,000
تومان
هتل یار
165,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
21 اردیبهشت
سه شنبه
165,000
تومان
22 اردیبهشت
چهارشنبه
165,000
تومان
23 اردیبهشت
پنجشنبه
165,000
تومان
24 اردیبهشت
جمعه
165,000
تومان
25 اردیبهشت
شنبه
165,000
تومان
26 اردیبهشت
یکشنبه
165,000
تومان
27 اردیبهشت
دوشنبه
165,000
تومان
28 اردیبهشت
سه شنبه
165,000
تومان
29 اردیبهشت
چهارشنبه
165,000
تومان
30 اردیبهشت
پنجشنبه
165,000
تومان
31 اردیبهشت
جمعه
165,000
تومان
اقامت 24
165,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
21 اردیبهشت
سه شنبه
165,000
تومان
22 اردیبهشت
چهارشنبه
165,000
تومان
23 اردیبهشت
پنجشنبه
165,000
تومان
24 اردیبهشت
جمعه
165,000
تومان
25 اردیبهشت
شنبه
165,000
تومان
26 اردیبهشت
یکشنبه
165,000
تومان
27 اردیبهشت
دوشنبه
165,000
تومان
28 اردیبهشت
سه شنبه
165,000
تومان
29 اردیبهشت
چهارشنبه
165,000
تومان
30 اردیبهشت
پنجشنبه
165,000
تومان
31 اردیبهشت
جمعه
165,000
تومان
حافظ-اتاق دوتخته دبل
اتاق دوتخته دبل
علاءالدین
216,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
21 اردیبهشت
سه شنبه
216,000
تومان
22 اردیبهشت
چهارشنبه
216,000
تومان
23 اردیبهشت
پنجشنبه
216,000
تومان
24 اردیبهشت
جمعه
216,000
تومان
25 اردیبهشت
شنبه
216,000
تومان
26 اردیبهشت
یکشنبه
216,000
تومان
27 اردیبهشت
دوشنبه
216,000
تومان
28 اردیبهشت
سه شنبه
216,000
تومان
29 اردیبهشت
چهارشنبه
216,000
تومان
30 اردیبهشت
پنجشنبه
216,000
تومان
31 اردیبهشت
جمعه
216,000
تومان
هتل یار
225,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
21 اردیبهشت
سه شنبه
225,000
تومان
22 اردیبهشت
چهارشنبه
225,000
تومان
23 اردیبهشت
پنجشنبه
225,000
تومان
24 اردیبهشت
جمعه
225,000
تومان
25 اردیبهشت
شنبه
225,000
تومان
26 اردیبهشت
یکشنبه
225,000
تومان
27 اردیبهشت
دوشنبه
225,000
تومان
28 اردیبهشت
سه شنبه
225,000
تومان
29 اردیبهشت
چهارشنبه
225,000
تومان
30 اردیبهشت
پنجشنبه
225,000
تومان
31 اردیبهشت
جمعه
225,000
تومان
اقامت 24
225,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
21 اردیبهشت
سه شنبه
225,000
تومان
22 اردیبهشت
چهارشنبه
225,000
تومان
23 اردیبهشت
پنجشنبه
225,000
تومان
24 اردیبهشت
جمعه
225,000
تومان
25 اردیبهشت
شنبه
225,000
تومان
26 اردیبهشت
یکشنبه
225,000
تومان
27 اردیبهشت
دوشنبه
225,000
تومان
28 اردیبهشت
سه شنبه
225,000
تومان
29 اردیبهشت
چهارشنبه
225,000
تومان
30 اردیبهشت
پنجشنبه
225,000
تومان
31 اردیبهشت
جمعه
225,000
تومان
حافظ-اتاق دوتخته توئین
اتاق دوتخته توئین
علاءالدین
216,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
21 اردیبهشت
سه شنبه
216,000
تومان
22 اردیبهشت
چهارشنبه
216,000
تومان
23 اردیبهشت
پنجشنبه
216,000
تومان
24 اردیبهشت
جمعه
216,000
تومان
25 اردیبهشت
شنبه
216,000
تومان
26 اردیبهشت
یکشنبه
216,000
تومان
27 اردیبهشت
دوشنبه
216,000
تومان
28 اردیبهشت
سه شنبه
216,000
تومان
29 اردیبهشت
چهارشنبه
216,000
تومان
30 اردیبهشت
پنجشنبه
216,000
تومان
31 اردیبهشت
جمعه
216,000
تومان
هتل یار
225,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
21 اردیبهشت
سه شنبه
225,000
تومان
22 اردیبهشت
چهارشنبه
225,000
تومان
23 اردیبهشت
پنجشنبه
225,000
تومان
24 اردیبهشت
جمعه
225,000
تومان
25 اردیبهشت
شنبه
225,000
تومان
26 اردیبهشت
یکشنبه
225,000
تومان
27 اردیبهشت
دوشنبه
225,000
تومان
28 اردیبهشت
سه شنبه
225,000
تومان
29 اردیبهشت
چهارشنبه
225,000
تومان
30 اردیبهشت
پنجشنبه
225,000
تومان
31 اردیبهشت
جمعه
225,000
تومان
حافظ-اتاق سه تخته
اتاق سه تخته
علاءالدین
273,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
21 اردیبهشت
سه شنبه
273,000
تومان
22 اردیبهشت
چهارشنبه
273,000
تومان
23 اردیبهشت
پنجشنبه
273,000
تومان
24 اردیبهشت
جمعه
273,000
تومان
25 اردیبهشت
شنبه
273,000
تومان
26 اردیبهشت
یکشنبه
273,000
تومان
27 اردیبهشت
دوشنبه
273,000
تومان
28 اردیبهشت
سه شنبه
273,000
تومان
29 اردیبهشت
چهارشنبه
273,000
تومان
30 اردیبهشت
پنجشنبه
273,000
تومان
31 اردیبهشت
جمعه
273,000
تومان
هتل یار
280,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
21 اردیبهشت
سه شنبه
280,000
تومان
22 اردیبهشت
چهارشنبه
280,000
تومان
23 اردیبهشت
پنجشنبه
280,000
تومان
24 اردیبهشت
جمعه
280,000
تومان
25 اردیبهشت
شنبه
280,000
تومان
26 اردیبهشت
یکشنبه
280,000
تومان
27 اردیبهشت
دوشنبه
280,000
تومان
28 اردیبهشت
سه شنبه
280,000
تومان
29 اردیبهشت
چهارشنبه
280,000
تومان
30 اردیبهشت
پنجشنبه
280,000
تومان
31 اردیبهشت
جمعه
280,000
تومان
اقامت 24
280,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
21 اردیبهشت
سه شنبه
280,000
تومان
22 اردیبهشت
چهارشنبه
280,000
تومان
23 اردیبهشت
پنجشنبه
280,000
تومان
24 اردیبهشت
جمعه
280,000
تومان
25 اردیبهشت
شنبه
280,000
تومان
26 اردیبهشت
یکشنبه
280,000
تومان
27 اردیبهشت
دوشنبه
280,000
تومان
28 اردیبهشت
سه شنبه
280,000
تومان
29 اردیبهشت
چهارشنبه
280,000
تومان
30 اردیبهشت
پنجشنبه
280,000
تومان
31 اردیبهشت
جمعه
280,000
تومان
حافظ-اتاق چهارتخته
اتاق چهارتخته
علاءالدین
336,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
21 اردیبهشت
سه شنبه
336,000
تومان
22 اردیبهشت
چهارشنبه
336,000
تومان
23 اردیبهشت
پنجشنبه
336,000
تومان
24 اردیبهشت
جمعه
336,000
تومان
25 اردیبهشت
شنبه
336,000
تومان
26 اردیبهشت
یکشنبه
336,000
تومان
27 اردیبهشت
دوشنبه
336,000
تومان
28 اردیبهشت
سه شنبه
336,000
تومان
29 اردیبهشت
چهارشنبه
336,000
تومان
30 اردیبهشت
پنجشنبه
336,000
تومان
31 اردیبهشت
جمعه
336,000
تومان
اقامت 24
340,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
21 اردیبهشت
سه شنبه
340,000
تومان
22 اردیبهشت
چهارشنبه
340,000
تومان
23 اردیبهشت
پنجشنبه
340,000
تومان
24 اردیبهشت
جمعه
340,000
تومان
25 اردیبهشت
شنبه
340,000
تومان
26 اردیبهشت
یکشنبه
340,000
تومان
27 اردیبهشت
دوشنبه
340,000
تومان
28 اردیبهشت
سه شنبه
340,000
تومان
29 اردیبهشت
چهارشنبه
340,000
تومان
30 اردیبهشت
پنجشنبه
340,000
تومان
31 اردیبهشت
جمعه
340,000
تومان
هتل یار
340,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
21 اردیبهشت
سه شنبه
340,000
تومان
22 اردیبهشت
چهارشنبه
340,000
تومان
23 اردیبهشت
پنجشنبه
340,000
تومان
24 اردیبهشت
جمعه
340,000
تومان
25 اردیبهشت
شنبه
340,000
تومان
26 اردیبهشت
یکشنبه
340,000
تومان
27 اردیبهشت
دوشنبه
340,000
تومان
28 اردیبهشت
سه شنبه
340,000
تومان
29 اردیبهشت
چهارشنبه
340,000
تومان
30 اردیبهشت
پنجشنبه
340,000
تومان
31 اردیبهشت
جمعه
340,000
تومان
حافظ-سوئیت پنج تخته
سوئیت پنج تخته
اقامت 24
500,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
21 اردیبهشت
سه شنبه
500,000
تومان
22 اردیبهشت
چهارشنبه
500,000
تومان
23 اردیبهشت
پنجشنبه
500,000
تومان
24 اردیبهشت
جمعه
500,000
تومان
25 اردیبهشت
شنبه
500,000
تومان
26 اردیبهشت
یکشنبه
500,000
تومان
27 اردیبهشت
دوشنبه
500,000
تومان
28 اردیبهشت
سه شنبه
500,000
تومان
29 اردیبهشت
چهارشنبه
500,000
تومان
30 اردیبهشت
پنجشنبه
500,000
تومان
31 اردیبهشت
جمعه
500,000
تومان
هتل یار
500,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
21 اردیبهشت
سه شنبه
500,000
تومان
22 اردیبهشت
چهارشنبه
500,000
تومان
23 اردیبهشت
پنجشنبه
500,000
تومان
24 اردیبهشت
جمعه
500,000
تومان
25 اردیبهشت
شنبه
500,000
تومان
26 اردیبهشت
یکشنبه
500,000
تومان
27 اردیبهشت
دوشنبه
500,000
تومان
28 اردیبهشت
سه شنبه
500,000
تومان
29 اردیبهشت
چهارشنبه
500,000
تومان
30 اردیبهشت
پنجشنبه
500,000
تومان
31 اردیبهشت
جمعه
500,000
تومان
علاءالدین
504,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
21 اردیبهشت
سه شنبه
504,000
تومان
22 اردیبهشت
چهارشنبه
504,000
تومان
23 اردیبهشت
پنجشنبه
504,000
تومان
24 اردیبهشت
جمعه
504,000
تومان
25 اردیبهشت
شنبه
504,000
تومان
26 اردیبهشت
یکشنبه
504,000
تومان
27 اردیبهشت
دوشنبه
504,000
تومان
28 اردیبهشت
سه شنبه
504,000
تومان
29 اردیبهشت
چهارشنبه
504,000
تومان
30 اردیبهشت
پنجشنبه
504,000
تومان
31 اردیبهشت
جمعه
504,000
تومان

امکانات اتاق های هتل حافظ شیراز

اعلام حریق
پذیرش 24 ساعته
خدمات بیدار باش
خدمات تهيه بليط
رستوران بام
تلويزيون LCD در لابی
لباسشویی
زمین ورزشی
پارک کودک
گیم نت
اتاق تلفن (اپراتور)
تلویزیون در لابی
خدمات خانه داری
شبکه پخش فیلم
ترانسفر برگشت با هزینه
روم سرويس 24 ساعته
ترانسفر رفت با هزینه
زنگ هشدار
پرینتر
تلفن در لابی
فكس
اينترنت در لابی
كافی شاپ
پاركينگ
خدمات خشکشویی
وسایل بدنسازی
صبحانه رایگان
مینی بار رایگان
کافی نت
مینی بار با هزینه
كتابخانه
کپسول آتش نشانی
خدمات نگهداری کودک
تلفن
دمپایی
حوله
یخچال
اینترنت در اتاق
رخت آویز
کپسول آتش‌نشانی در لابی
پنجره
تلویزیون lcd
پارکینگ در هتل
رستوران در هتل
اینترنت با سرعت بالا
پرداخت ویزا و مسترکارت
آتلیه
سرویس حرم
بازی ویدئویی
پارکینگ روباز با ظرفیت محدود
گشت نیم روزی
زمين تنيس
سالن بيليارد
خدمات پزشكي
کپسول آتشنشانی در راهرو
خدمات باربري
جكوزی
چايخانه سنتی
کرایه اتومبیل (بدون راننده)
خدمات CIP (تشریفات ویژه)
خدمات برای معلولین
حمام
سیستم تهویه مطبوع
مبلمان
سفره‌خانه
اینترنت در لابی
ماهواره
رستوران
سونا
استخر
تاکسی سرویس
پارکینگ
نمازخانه
آسانسور
صندوق امانات
جعبه کمک های اولیه
یخچال
تلویزیون
دستگاه خودپرداز
خشکشویی (لاندری)
تبديل ارز
آژانس مسافرتی
کافی شاپ 24 ساعته
سرویس فرنگی
سرویس بهداشتی ایرانی
تلویزیون LED در لابی
فتوکپی
سیستم گرمایشی سرمایشی
کافی‌شاپ تابستانه
اینترنت در قسمت لابی
ویلچر
فروشگاه
آرایشگاه
خشکشویی
سوئیت
تلفن در اتاق
کافی شاپ
اینترنت
مرکز خرید
اتاق سیگار
سرویس به مرکز شهر
لابی
اطفای حریق
اتاق بازی
رستوران ایرانی
آلاچیق
پله اضطراری
رمپ
دستگاه واکس کفش
تلفن
سالن ورزشی
فضای سبز
روزنامه
کافی‌شاپ فضای باز
گشت غیررایگان
اینترنت رایگان و نامحدود در لابی
خدمات تور
اتاق چمدان
ماساژ
حمام

نظرات کاربران برای هتل حافظ شیراز

(19 نظر)
نقاط قوت:
رفتارخوب کارکنان
نقاط ضعف:
رفتارخوب کارکنان
اصلا راضی نبودم برعکس ان الان در هتلی در همان نزدیکی هستم تقریبا با همان قیمت و بسیاااار لوکس و تمیز ضمنا در هتل حافظ احساس امنیت نداشتم به خاطر اینکه هر نوع مسافری پذیرش میشد و برای ما که با خانواده بودیم تجربه خوبی نبود
نقاط قوت:
...
نقاط ضعف:
...
....
متناسب با قیمتش خوبه کادری مهربان و هتلی تمیزه صبحانه خوب در حد هتل دو ستاره بود فقط اتاق هنوز برای دکوراسیون کار داشت چراغ خواب نداشت ساختمان مشرف به پنجره های هتل بود که کمی اذیت کننده است سرمایش خیلی خوبه
سلام. این هتل نسبت به قیمتش واقعا خدمات قابل قبولی داره. بسیار تمیز و پاکیزه، برخورد پرسنل فوق العاده(البته شیرازیا به مهمون نوازی معروفن). صبحونشو نخوردم که نظری بدم چون تایمش همیشه خواب بودم. اسپیلت، تی وی، تختا، حموم و توالت همه چی اوکی و عالی بود. از نظر موقعیت مکانی هم فوق العاده بود.
از همه نظر خوب بود
تقریبا خوب بود
هتل خوبیه ، نقاط قوت : 1- نزدیکی و دسترسی عالی به به جاهای تاریخی مرکز شهر ( پیاده 10 دقیقه تا ارگ کریمخان ، 15 دقیقه تا بازار ، نیم ساعت تا شاهچراغ ، نیم ساعت تا نارنجستان قوام ) 2- برخورد خوب پرسنل 3- تمیز بودن اتاقها 4- تهویه مناسب 5- همسایگی با یک خانه تاریخی که تبدیل به رستوران و کافه سنتی شده نقاط ضعف : 1- نداشتن رستوران و کوچک بودن نسبی فضای سرو صبحانه 2- سرعت کم اینترنت ( البته اینترنتش رایگانه )
نقاط قوت:
خوب بود
نقاط ضعف:
موردی نبود
عالی
نظافت هتل و کیفیت صبحانه با توجه به دو ستاره بودن هتل خوب بود، عملکرد پرسنل هتل هم بسیار خوب بود. ،ولی صدای سایر اتاق ها اذیت می کرد به خصوص در ساعات استراحت .
نکات مثبت: نزدیکی به مرکز شهر وجاهای تاریخی داشتن پارکینک رفتار خوب کلیه پرسنل نکات منفی: اتاق های کوچک و دلگیر در مجموع هتل قدیمی انتقال سر و صدا ی زیاد به اتاق به خاطر اینکه درهای اتاقها کرکره ای بوده و باز است
کارکنان خوب و سرویس دهی خوب بود با توجه به تعرفه هتل.
بسيار خوب. با تشكر از عوامل سايت ايران هتل
با دوستانم به این هتل خوب و مجهز اقامت داشتیم ازهر لحاظی عالی بود حتما بهتون پیشنهاد میکنم
هتل خوبی بود وبا تمام امکانات و تمیزبودن اتاق ها وخوش برخوردی پرسنل مورد قبول بود
در کل هتل خوبی بود، فقط صبحانه سلف سرویس نبود، من در زمستان رفتم از سایت خوب شما گرفتم که تخفیف خوبی داشت کارکنان در کل خوب بودند .
سرویس دهی و خدمات هتل به دلیل کمبود نیرو ضعیف و نامنظم بود. نظافت انجام نمی شد و اتاق و هتل تمیز نبود. دوباره به این هتل نخواهم رفت و هتل را به دیگران پیشنهاد نمی دهم مگر خدمات هتل بهتر شود.
تمیزی و برخورد کارکنان خوب بودسرویس دهی صبحانه ضعیف بود
برای ثبت نظر باید وارد شوید یا ثبت نام کنید.

پرسش و پاسخ درباره هتل حافظ شیراز

مهمانان هتل حافظ شیراز در سایت‌های مختلف چه نظراتی نوشته‌اند؟

همه نظرات مهمانان هتل حافظ شیراز از تمامی سایت‌های رزرواسیون را در مورد امکانات هتل، کیفیت خدمات، برخورد کارکنان، مزایا و معایب هتل در سایت سلطان سفر مشاهده کنید.

کدام سایت ارزانترین قیمت را ارائه می‌دهد؟

سلطان سفر با مقایسه قیمت هتل حافظ شیراز بر روی سایت‌های مختلف از جمله اسنپ تریپ، اقامت24، جاباما، هتل یار و ده‌ها سایت دیگر، ارزان‌ترین قیمت را به شما پیشنهاد می‌دهد.

همه عکس‌ها و امکانات هتل حافظ شیراز رو کجا می‌تونم ببینم؟

سلطان سفر مجموعه‌ای کامل از تصاویر و امکانات هتل حافظ شیراز را از همه سایت‌های معتبر رزرو گردآوری کرده است.