مقایسه و رزرو اتاق

رزرو هتل حافظ شیراز

حافظ-اتاق یک تخته
اتاق یک تخته
علاءالدین
174,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
31 شهریور
چهارشنبه
174,000
تومان
1 مهر
پنجشنبه
174,000
تومان
2 مهر
جمعه
174,000
تومان
3 مهر
شنبه
174,000
تومان
4 مهر
یکشنبه
174,000
تومان
5 مهر
دوشنبه
174,000
تومان
6 مهر
سه شنبه
174,000
تومان
7 مهر
چهارشنبه
174,000
تومان
8 مهر
پنجشنبه
174,000
تومان
9 مهر
جمعه
174,000
تومان
10 مهر
شنبه
174,000
تومان
اقامت 24
185,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
31 شهریور
چهارشنبه
185,000
تومان
1 مهر
پنجشنبه
185,000
تومان
2 مهر
جمعه
185,000
تومان
3 مهر
شنبه
185,000
تومان
4 مهر
یکشنبه
185,000
تومان
5 مهر
دوشنبه
185,000
تومان
6 مهر
سه شنبه
185,000
تومان
7 مهر
چهارشنبه
185,000
تومان
8 مهر
پنجشنبه
185,000
تومان
9 مهر
جمعه
185,000
تومان
10 مهر
شنبه
185,000
تومان
هتل یار
185,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
31 شهریور
چهارشنبه
185,000
تومان
1 مهر
پنجشنبه
185,000
تومان
2 مهر
جمعه
185,000
تومان
3 مهر
شنبه
185,000
تومان
4 مهر
یکشنبه
185,000
تومان
5 مهر
دوشنبه
185,000
تومان
6 مهر
سه شنبه
185,000
تومان
7 مهر
چهارشنبه
185,000
تومان
8 مهر
پنجشنبه
185,000
تومان
9 مهر
جمعه
185,000
تومان
10 مهر
شنبه
185,000
تومان
حافظ-اتاق دوتخته دبل
اتاق دوتخته دبل
علاءالدین
237,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
31 شهریور
چهارشنبه
237,000
تومان
1 مهر
پنجشنبه
237,000
تومان
2 مهر
جمعه
237,000
تومان
3 مهر
شنبه
237,000
تومان
4 مهر
یکشنبه
237,000
تومان
5 مهر
دوشنبه
237,000
تومان
6 مهر
سه شنبه
237,000
تومان
7 مهر
چهارشنبه
237,000
تومان
8 مهر
پنجشنبه
237,000
تومان
9 مهر
جمعه
237,000
تومان
10 مهر
شنبه
237,000
تومان
اقامت 24
245,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
31 شهریور
چهارشنبه
245,000
تومان
1 مهر
پنجشنبه
245,000
تومان
2 مهر
جمعه
245,000
تومان
3 مهر
شنبه
245,000
تومان
4 مهر
یکشنبه
245,000
تومان
5 مهر
دوشنبه
245,000
تومان
6 مهر
سه شنبه
245,000
تومان
7 مهر
چهارشنبه
245,000
تومان
8 مهر
پنجشنبه
245,000
تومان
9 مهر
جمعه
245,000
تومان
10 مهر
شنبه
245,000
تومان
هتل یار
245,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
31 شهریور
چهارشنبه
245,000
تومان
1 مهر
پنجشنبه
245,000
تومان
2 مهر
جمعه
245,000
تومان
3 مهر
شنبه
245,000
تومان
4 مهر
یکشنبه
245,000
تومان
5 مهر
دوشنبه
245,000
تومان
6 مهر
سه شنبه
245,000
تومان
7 مهر
چهارشنبه
245,000
تومان
8 مهر
پنجشنبه
245,000
تومان
9 مهر
جمعه
245,000
تومان
10 مهر
شنبه
245,000
تومان
حافظ-اتاق دوتخته توئین
اتاق دوتخته توئین
علاءالدین
237,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
31 شهریور
چهارشنبه
237,000
تومان
1 مهر
پنجشنبه
237,000
تومان
2 مهر
جمعه
237,000
تومان
3 مهر
شنبه
237,000
تومان
4 مهر
یکشنبه
237,000
تومان
5 مهر
دوشنبه
237,000
تومان
6 مهر
سه شنبه
237,000
تومان
7 مهر
چهارشنبه
237,000
تومان
8 مهر
پنجشنبه
237,000
تومان
9 مهر
جمعه
237,000
تومان
10 مهر
شنبه
237,000
تومان
هتل یار
245,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
31 شهریور
چهارشنبه
245,000
تومان
1 مهر
پنجشنبه
245,000
تومان
2 مهر
جمعه
245,000
تومان
3 مهر
شنبه
245,000
تومان
4 مهر
یکشنبه
245,000
تومان
5 مهر
دوشنبه
245,000
تومان
6 مهر
سه شنبه
245,000
تومان
7 مهر
چهارشنبه
245,000
تومان
8 مهر
پنجشنبه
245,000
تومان
9 مهر
جمعه
245,000
تومان
10 مهر
شنبه
245,000
تومان
حافظ-اتاق سه تخته
اتاق سه تخته
علاءالدین
294,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
31 شهریور
چهارشنبه
294,000
تومان
1 مهر
پنجشنبه
294,000
تومان
2 مهر
جمعه
294,000
تومان
3 مهر
شنبه
294,000
تومان
4 مهر
یکشنبه
294,000
تومان
5 مهر
دوشنبه
294,000
تومان
6 مهر
سه شنبه
294,000
تومان
7 مهر
چهارشنبه
294,000
تومان
8 مهر
پنجشنبه
294,000
تومان
9 مهر
جمعه
294,000
تومان
10 مهر
شنبه
294,000
تومان
هتل یار
300,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
31 شهریور
چهارشنبه
300,000
تومان
1 مهر
پنجشنبه
300,000
تومان
2 مهر
جمعه
300,000
تومان
3 مهر
شنبه
300,000
تومان
4 مهر
یکشنبه
300,000
تومان
5 مهر
دوشنبه
300,000
تومان
6 مهر
سه شنبه
300,000
تومان
7 مهر
چهارشنبه
300,000
تومان
8 مهر
پنجشنبه
300,000
تومان
9 مهر
جمعه
300,000
تومان
10 مهر
شنبه
300,000
تومان
اقامت 24
300,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
31 شهریور
چهارشنبه
300,000
تومان
1 مهر
پنجشنبه
300,000
تومان
2 مهر
جمعه
300,000
تومان
3 مهر
شنبه
300,000
تومان
4 مهر
یکشنبه
300,000
تومان
5 مهر
دوشنبه
300,000
تومان
6 مهر
سه شنبه
300,000
تومان
7 مهر
چهارشنبه
300,000
تومان
8 مهر
پنجشنبه
300,000
تومان
9 مهر
جمعه
300,000
تومان
10 مهر
شنبه
300,000
تومان
حافظ-اتاق چهارتخته
اتاق چهارتخته
علاءالدین
368,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
31 شهریور
چهارشنبه
368,000
تومان
1 مهر
پنجشنبه
368,000
تومان
2 مهر
جمعه
368,000
تومان
3 مهر
شنبه
368,000
تومان
4 مهر
یکشنبه
368,000
تومان
5 مهر
دوشنبه
368,000
تومان
6 مهر
سه شنبه
368,000
تومان
7 مهر
چهارشنبه
368,000
تومان
8 مهر
پنجشنبه
368,000
تومان
9 مهر
جمعه
368,000
تومان
10 مهر
شنبه
368,000
تومان
اقامت 24
370,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
31 شهریور
چهارشنبه
370,000
تومان
1 مهر
پنجشنبه
370,000
تومان
2 مهر
جمعه
370,000
تومان
3 مهر
شنبه
370,000
تومان
4 مهر
یکشنبه
370,000
تومان
5 مهر
دوشنبه
370,000
تومان
6 مهر
سه شنبه
370,000
تومان
7 مهر
چهارشنبه
370,000
تومان
8 مهر
پنجشنبه
370,000
تومان
9 مهر
جمعه
370,000
تومان
10 مهر
شنبه
370,000
تومان
هتل یار
370,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
31 شهریور
چهارشنبه
370,000
تومان
1 مهر
پنجشنبه
370,000
تومان
2 مهر
جمعه
370,000
تومان
3 مهر
شنبه
370,000
تومان
4 مهر
یکشنبه
370,000
تومان
5 مهر
دوشنبه
370,000
تومان
6 مهر
سه شنبه
370,000
تومان
7 مهر
چهارشنبه
370,000
تومان
8 مهر
پنجشنبه
370,000
تومان
9 مهر
جمعه
370,000
تومان
10 مهر
شنبه
370,000
تومان
حافظ-سوئیت پنج تخته
سوئیت پنج تخته
اقامت 24
550,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
31 شهریور
چهارشنبه
550,000
تومان
1 مهر
پنجشنبه
550,000
تومان
2 مهر
جمعه
550,000
تومان
3 مهر
شنبه
550,000
تومان
4 مهر
یکشنبه
550,000
تومان
5 مهر
دوشنبه
550,000
تومان
6 مهر
سه شنبه
550,000
تومان
7 مهر
چهارشنبه
550,000
تومان
8 مهر
پنجشنبه
550,000
تومان
9 مهر
جمعه
550,000
تومان
10 مهر
شنبه
550,000
تومان
هتل یار
550,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
31 شهریور
چهارشنبه
550,000
تومان
1 مهر
پنجشنبه
550,000
تومان
2 مهر
جمعه
550,000
تومان
3 مهر
شنبه
550,000
تومان
4 مهر
یکشنبه
550,000
تومان
5 مهر
دوشنبه
550,000
تومان
6 مهر
سه شنبه
550,000
تومان
7 مهر
چهارشنبه
550,000
تومان
8 مهر
پنجشنبه
550,000
تومان
9 مهر
جمعه
550,000
تومان
10 مهر
شنبه
550,000
تومان
علاءالدین
557,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
31 شهریور
چهارشنبه
557,000
تومان
1 مهر
پنجشنبه
557,000
تومان
2 مهر
جمعه
557,000
تومان
3 مهر
شنبه
557,000
تومان
4 مهر
یکشنبه
557,000
تومان
5 مهر
دوشنبه
557,000
تومان
6 مهر
سه شنبه
557,000
تومان
7 مهر
چهارشنبه
557,000
تومان
8 مهر
پنجشنبه
557,000
تومان
9 مهر
جمعه
557,000
تومان
10 مهر
شنبه
557,000
تومان

امکانات اتاق های هتل حافظ شیراز

اعلام حریق
پذیرش 24 ساعته
خدمات بیدار باش
خدمات تهيه بليط
رستوران بام
تلويزيون LCD در لابی
لباسشویی
زمین ورزشی
پارک کودک
گیم نت
اتاق تلفن (اپراتور)
تلویزیون در لابی
خدمات خانه داری
شبکه پخش فیلم
ترانسفر برگشت با هزینه
روم سرويس 24 ساعته
ترانسفر رفت با هزینه
زنگ هشدار
پرینتر
تلفن در لابی
فكس
اينترنت در لابی
كافی شاپ
پاركينگ
خدمات خشکشویی
وسایل بدنسازی
صبحانه رایگان
مینی بار رایگان
کافی نت
مینی بار با هزینه
كتابخانه
کپسول آتش نشانی
خدمات نگهداری کودک
تلفن
دمپایی
حوله
یخچال
اینترنت در اتاق
رخت آویز
کپسول آتش‌نشانی در لابی
پنجره
تلویزیون lcd
پارکینگ در هتل
رستوران در هتل
اینترنت با سرعت بالا
پرداخت ویزا و مسترکارت
آتلیه
سرویس حرم
بازی ویدئویی
پارکینگ روباز با ظرفیت محدود
گشت نیم روزی
زمين تنيس
سالن بيليارد
خدمات پزشكي
کپسول آتشنشانی در راهرو
خدمات باربري
جكوزی
چايخانه سنتی
کرایه اتومبیل (بدون راننده)
خدمات CIP (تشریفات ویژه)
خدمات برای معلولین
حمام
سیستم تهویه مطبوع
مبلمان
سفره‌خانه
اینترنت در لابی
ماهواره
رستوران
سونا
استخر
تاکسی سرویس
پارکینگ
نمازخانه
آسانسور
صندوق امانات
جعبه کمک های اولیه
یخچال
تلویزیون
دستگاه خودپرداز
خشکشویی (لاندری)
تبديل ارز
آژانس مسافرتی
کافی شاپ 24 ساعته
سرویس فرنگی
سرویس بهداشتی ایرانی
تلویزیون LED در لابی
فتوکپی
سیستم گرمایشی سرمایشی
کافی‌شاپ تابستانه
اینترنت در قسمت لابی
ویلچر
فروشگاه
آرایشگاه
خشکشویی
سوئیت
تلفن در اتاق
کافی شاپ
اینترنت
مرکز خرید
اتاق سیگار
سرویس به مرکز شهر
لابی
اطفای حریق
اتاق بازی
رستوران ایرانی
آلاچیق
پله اضطراری
رمپ
دستگاه واکس کفش
تلفن
سالن ورزشی
فضای سبز
روزنامه
کافی‌شاپ فضای باز
گشت غیررایگان
اینترنت رایگان و نامحدود در لابی
خدمات تور
اتاق چمدان
ماساژ
حمام

نظرات کاربران برای هتل حافظ شیراز

(23 نظر)
نقاط قوت:
نداشت
نقاط ضعف:
نداشت
اولین و آخرین بار اقامتم در این هتل بود، عکس با وضعیت موجود اصلا تطابق ندارد.
نقاط قوت:
خوب بود راحت بودیم تخت های راحتی داشت
نقاط ضعف:
کف اتاق خیلی کثیف بود اصلا کفش رو تمیز نکرده بودن،مبل هایی که توی عکس بودن توی اتاق نبودن یعنی جای نشستن نبود فقط جای خواب بود.
من علی از اصفهان برای چند شب در این هتل اقامت داشتم .نور اتاقها خوب بود . سرویس بهداشتی و حمام داخل اتاقها قدیمی و لی تمیز بود . برخورد پرسنل و رسیدگی به مهمانها عالی بود . تنها مشکل این هتل پارکینگشه که باید هماهنگ کنی براتون رزرو کنند چون حدود ده تا ماشین جا داره ...تمیزی اتاقها هم خوب بود و یک مشکل دیگه اینکه دیوارهاش عایق صوتی نداره و می توانید صدای صحبت افراد اتاق مجاور را بشنوید . اسپلیت هم داشت که خوب بود و دسترسی آن به چند جای دیدنی هم داشت .در کل از نمره 10 به این هتل 7 میدم .
نقاط قوت:
فقط موقعیت هتل
نقاط ضعف:
عدم امکان شارژ موبایل نظافت پائین هتل عدم رعایت بهداشت در ظرفشور خانه
نقاط قوت:
هتل خوب و پرسنل خوب
نقاط ضعف:
نداره
نقاط قوت:
رفتارخوب کارکنان
نقاط ضعف:
رفتارخوب کارکنان
اصلا راضی نبودم برعکس ان الان در هتلی در همان نزدیکی هستم تقریبا با همان قیمت و بسیاااار لوکس و تمیز ضمنا در هتل حافظ احساس امنیت نداشتم به خاطر اینکه هر نوع مسافری پذیرش میشد و برای ما که با خانواده بودیم تجربه خوبی نبود
نقاط قوت:
...
نقاط ضعف:
...
....
متناسب با قیمتش خوبه کادری مهربان و هتلی تمیزه صبحانه خوب در حد هتل دو ستاره بود فقط اتاق هنوز برای دکوراسیون کار داشت چراغ خواب نداشت ساختمان مشرف به پنجره های هتل بود که کمی اذیت کننده است سرمایش خیلی خوبه
سلام. این هتل نسبت به قیمتش واقعا خدمات قابل قبولی داره. بسیار تمیز و پاکیزه، برخورد پرسنل فوق العاده(البته شیرازیا به مهمون نوازی معروفن). صبحونشو نخوردم که نظری بدم چون تایمش همیشه خواب بودم. اسپیلت، تی وی، تختا، حموم و توالت همه چی اوکی و عالی بود. از نظر موقعیت مکانی هم فوق العاده بود.
از همه نظر خوب بود
تقریبا خوب بود
نقاط قوت:
خوب بود
نقاط ضعف:
موردی نبود
نظافت هتل و کیفیت صبحانه با توجه به دو ستاره بودن هتل خوب بود، عملکرد پرسنل هتل هم بسیار خوب بود. ،ولی صدای سایر اتاق ها اذیت می کرد به خصوص در ساعات استراحت .
نکات مثبت: نزدیکی به مرکز شهر وجاهای تاریخی داشتن پارکینک رفتار خوب کلیه پرسنل نکات منفی: اتاق های کوچک و دلگیر در مجموع هتل قدیمی انتقال سر و صدا ی زیاد به اتاق به خاطر اینکه درهای اتاقها کرکره ای بوده و باز است
کارکنان خوب و سرویس دهی خوب بود با توجه به تعرفه هتل.
بسيار خوب. با تشكر از عوامل سايت ايران هتل
با دوستانم به این هتل خوب و مجهز اقامت داشتیم ازهر لحاظی عالی بود حتما بهتون پیشنهاد میکنم
هتل خوبی بود وبا تمام امکانات و تمیزبودن اتاق ها وخوش برخوردی پرسنل مورد قبول بود
در کل هتل خوبی بود، فقط صبحانه سلف سرویس نبود، من در زمستان رفتم از سایت خوب شما گرفتم که تخفیف خوبی داشت کارکنان در کل خوب بودند .
سرویس دهی و خدمات هتل به دلیل کمبود نیرو ضعیف و نامنظم بود. نظافت انجام نمی شد و اتاق و هتل تمیز نبود. دوباره به این هتل نخواهم رفت و هتل را به دیگران پیشنهاد نمی دهم مگر خدمات هتل بهتر شود.
تمیزی و برخورد کارکنان خوب بودسرویس دهی صبحانه ضعیف بود
برای ثبت نظر باید وارد شوید یا ثبت نام کنید.

پرسش و پاسخ درباره هتل حافظ شیراز

مهمانان هتل حافظ شیراز در سایت‌های مختلف چه نظراتی نوشته‌اند؟

همه نظرات مهمانان هتل حافظ شیراز از تمامی سایت‌های رزرواسیون را در مورد امکانات هتل، کیفیت خدمات، برخورد کارکنان، مزایا و معایب هتل در سایت سلطان سفر مشاهده کنید.

کدام سایت ارزانترین قیمت را ارائه می‌دهد؟

سلطان سفر با مقایسه قیمت هتل حافظ شیراز بر روی سایت‌های مختلف از جمله اسنپ تریپ، اقامت24، جاباما، هتل یار و ده‌ها سایت دیگر، ارزان‌ترین قیمت را به شما پیشنهاد می‌دهد.

همه عکس‌ها و امکانات هتل حافظ شیراز رو کجا می‌تونم ببینم؟

سلطان سفر مجموعه‌ای کامل از تصاویر و امکانات هتل حافظ شیراز را از همه سایت‌های معتبر رزرو گردآوری کرده است.