مقایسه و رزرو اتاق

رزرو هتل حافظ شیراز

حافظ-اتاق یک تخته 6 ساعته
اتاق یک تخته 6 ساعته
هتل یار
85,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
15 اسفند
جمعه
85,000
تومان
16 اسفند
شنبه
85,000
تومان
17 اسفند
یکشنبه
85,000
تومان
18 اسفند
دوشنبه
85,000
تومان
19 اسفند
سه شنبه
85,000
تومان
20 اسفند
چهارشنبه
85,000
تومان
21 اسفند
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
22 اسفند
جمعه
ظرفیت تکمیل
23 اسفند
شنبه
ظرفیت تکمیل
24 اسفند
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
25 اسفند
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
اقامت 24
309,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
15 اسفند
جمعه
309,000
تومان
16 اسفند
شنبه
309,000
تومان
17 اسفند
یکشنبه
309,000
تومان
18 اسفند
دوشنبه
309,000
تومان
19 اسفند
سه شنبه
309,000
تومان
20 اسفند
چهارشنبه
309,000
تومان
21 اسفند
پنجشنبه
309,000
تومان
22 اسفند
جمعه
309,000
تومان
23 اسفند
شنبه
309,000
تومان
24 اسفند
یکشنبه
309,000
تومان
25 اسفند
دوشنبه
309,000
تومان
حافظ-اتاق یک تخته
اتاق یک تخته
هتل یار
165,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
15 اسفند
جمعه
165,000
تومان
16 اسفند
شنبه
165,000
تومان
17 اسفند
یکشنبه
165,000
تومان
18 اسفند
دوشنبه
165,000
تومان
19 اسفند
سه شنبه
165,000
تومان
20 اسفند
چهارشنبه
165,000
تومان
21 اسفند
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
22 اسفند
جمعه
ظرفیت تکمیل
23 اسفند
شنبه
ظرفیت تکمیل
24 اسفند
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
25 اسفند
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
علاءالدین
165,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
15 اسفند
جمعه
165,000
تومان
16 اسفند
شنبه
165,000
تومان
17 اسفند
یکشنبه
165,000
تومان
18 اسفند
دوشنبه
165,000
تومان
19 اسفند
سه شنبه
165,000
تومان
20 اسفند
چهارشنبه
165,000
تومان
21 اسفند
پنجشنبه
99,000
تومان
22 اسفند
جمعه
99,000
تومان
23 اسفند
شنبه
99,000
تومان
24 اسفند
یکشنبه
99,000
تومان
25 اسفند
دوشنبه
99,000
تومان
اقامت 24
165,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
15 اسفند
جمعه
165,000
تومان
16 اسفند
شنبه
165,000
تومان
17 اسفند
یکشنبه
165,000
تومان
18 اسفند
دوشنبه
165,000
تومان
19 اسفند
سه شنبه
165,000
تومان
20 اسفند
چهارشنبه
165,000
تومان
21 اسفند
پنجشنبه
379,000
تومان
22 اسفند
جمعه
379,000
تومان
23 اسفند
شنبه
379,000
تومان
24 اسفند
یکشنبه
379,000
تومان
25 اسفند
دوشنبه
379,000
تومان
حافظ-اتاق دوتخته دبل
اتاق دوتخته دبل
اقامت 24
225,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
15 اسفند
جمعه
225,000
تومان
16 اسفند
شنبه
225,000
تومان
17 اسفند
یکشنبه
225,000
تومان
18 اسفند
دوشنبه
225,000
تومان
19 اسفند
سه شنبه
225,000
تومان
20 اسفند
چهارشنبه
225,000
تومان
21 اسفند
پنجشنبه
379,000
تومان
22 اسفند
جمعه
379,000
تومان
23 اسفند
شنبه
379,000
تومان
24 اسفند
یکشنبه
379,000
تومان
25 اسفند
دوشنبه
379,000
تومان
هتل یار
225,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
15 اسفند
جمعه
225,000
تومان
16 اسفند
شنبه
225,000
تومان
17 اسفند
یکشنبه
225,000
تومان
18 اسفند
دوشنبه
225,000
تومان
19 اسفند
سه شنبه
225,000
تومان
20 اسفند
چهارشنبه
225,000
تومان
21 اسفند
پنجشنبه
379,000
تومان
22 اسفند
جمعه
379,000
تومان
23 اسفند
شنبه
379,000
تومان
24 اسفند
یکشنبه
379,000
تومان
25 اسفند
دوشنبه
379,000
تومان
علاءالدین
225,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
15 اسفند
جمعه
225,000
تومان
16 اسفند
شنبه
225,000
تومان
17 اسفند
یکشنبه
225,000
تومان
18 اسفند
دوشنبه
225,000
تومان
19 اسفند
سه شنبه
225,000
تومان
20 اسفند
چهارشنبه
225,000
تومان
21 اسفند
پنجشنبه
309,342
تومان
22 اسفند
جمعه
309,342
تومان
23 اسفند
شنبه
309,342
تومان
24 اسفند
یکشنبه
309,342
تومان
25 اسفند
دوشنبه
309,342
تومان
حافظ-اتاق دوتخته توئین
اتاق دوتخته توئین
هتل یار
225,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
15 اسفند
جمعه
225,000
تومان
16 اسفند
شنبه
225,000
تومان
17 اسفند
یکشنبه
225,000
تومان
18 اسفند
دوشنبه
225,000
تومان
19 اسفند
سه شنبه
225,000
تومان
20 اسفند
چهارشنبه
225,000
تومان
21 اسفند
پنجشنبه
379,000
تومان
22 اسفند
جمعه
379,000
تومان
23 اسفند
شنبه
379,000
تومان
24 اسفند
یکشنبه
379,000
تومان
25 اسفند
دوشنبه
379,000
تومان
حافظ-اتاق دو تخته 6 ساعته
اتاق دو تخته 6 ساعته
هتل یار
110,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
15 اسفند
جمعه
110,000
تومان
16 اسفند
شنبه
110,000
تومان
17 اسفند
یکشنبه
110,000
تومان
18 اسفند
دوشنبه
110,000
تومان
19 اسفند
سه شنبه
110,000
تومان
20 اسفند
چهارشنبه
110,000
تومان
21 اسفند
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
22 اسفند
جمعه
ظرفیت تکمیل
23 اسفند
شنبه
ظرفیت تکمیل
24 اسفند
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
25 اسفند
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
اقامت 24
309,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
15 اسفند
جمعه
309,000
تومان
16 اسفند
شنبه
309,000
تومان
17 اسفند
یکشنبه
309,000
تومان
18 اسفند
دوشنبه
309,000
تومان
19 اسفند
سه شنبه
309,000
تومان
20 اسفند
چهارشنبه
309,000
تومان
21 اسفند
پنجشنبه
309,000
تومان
22 اسفند
جمعه
309,000
تومان
23 اسفند
شنبه
309,000
تومان
24 اسفند
یکشنبه
309,000
تومان
25 اسفند
دوشنبه
309,000
تومان
حافظ-اتاق سه تخته
اتاق سه تخته
علاءالدین
280,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
15 اسفند
جمعه
280,000
تومان
16 اسفند
شنبه
280,000
تومان
17 اسفند
یکشنبه
280,000
تومان
18 اسفند
دوشنبه
280,000
تومان
19 اسفند
سه شنبه
280,000
تومان
20 اسفند
چهارشنبه
280,000
تومان
21 اسفند
پنجشنبه
401,556
تومان
22 اسفند
جمعه
401,556
تومان
23 اسفند
شنبه
401,556
تومان
24 اسفند
یکشنبه
401,556
تومان
25 اسفند
دوشنبه
401,556
تومان
اقامت 24
280,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
15 اسفند
جمعه
280,000
تومان
16 اسفند
شنبه
280,000
تومان
17 اسفند
یکشنبه
280,000
تومان
18 اسفند
دوشنبه
280,000
تومان
19 اسفند
سه شنبه
280,000
تومان
20 اسفند
چهارشنبه
280,000
تومان
21 اسفند
پنجشنبه
471,000
تومان
22 اسفند
جمعه
471,000
تومان
23 اسفند
شنبه
471,000
تومان
24 اسفند
یکشنبه
471,000
تومان
25 اسفند
دوشنبه
471,000
تومان
هتل یار
280,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
15 اسفند
جمعه
280,000
تومان
16 اسفند
شنبه
280,000
تومان
17 اسفند
یکشنبه
280,000
تومان
18 اسفند
دوشنبه
280,000
تومان
19 اسفند
سه شنبه
280,000
تومان
20 اسفند
چهارشنبه
280,000
تومان
21 اسفند
پنجشنبه
471,000
تومان
22 اسفند
جمعه
471,000
تومان
23 اسفند
شنبه
471,000
تومان
24 اسفند
یکشنبه
471,000
تومان
25 اسفند
دوشنبه
471,000
تومان
حافظ-سه تخته (اقامت 6 ساعته)
سه تخته (اقامت 6 ساعته)
هتل یار
145,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
15 اسفند
جمعه
145,000
تومان
16 اسفند
شنبه
145,000
تومان
17 اسفند
یکشنبه
145,000
تومان
18 اسفند
دوشنبه
145,000
تومان
19 اسفند
سه شنبه
145,000
تومان
20 اسفند
چهارشنبه
145,000
تومان
21 اسفند
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
22 اسفند
جمعه
ظرفیت تکمیل
حافظ-اتاق چهارتخته
اتاق چهارتخته
علاءالدین
340,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
15 اسفند
جمعه
340,000
تومان
16 اسفند
شنبه
340,000
تومان
17 اسفند
یکشنبه
340,000
تومان
18 اسفند
دوشنبه
340,000
تومان
19 اسفند
سه شنبه
340,000
تومان
20 اسفند
چهارشنبه
340,000
تومان
21 اسفند
پنجشنبه
493,770
تومان
22 اسفند
جمعه
493,770
تومان
23 اسفند
شنبه
493,770
تومان
24 اسفند
یکشنبه
493,770
تومان
25 اسفند
دوشنبه
493,770
تومان
هتل یار
340,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
15 اسفند
جمعه
340,000
تومان
16 اسفند
شنبه
340,000
تومان
17 اسفند
یکشنبه
340,000
تومان
18 اسفند
دوشنبه
340,000
تومان
19 اسفند
سه شنبه
340,000
تومان
20 اسفند
چهارشنبه
340,000
تومان
21 اسفند
پنجشنبه
563,000
تومان
22 اسفند
جمعه
563,000
تومان
23 اسفند
شنبه
563,000
تومان
24 اسفند
یکشنبه
563,000
تومان
25 اسفند
دوشنبه
563,000
تومان
اقامت 24
340,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
15 اسفند
جمعه
340,000
تومان
16 اسفند
شنبه
340,000
تومان
17 اسفند
یکشنبه
340,000
تومان
18 اسفند
دوشنبه
340,000
تومان
19 اسفند
سه شنبه
340,000
تومان
20 اسفند
چهارشنبه
340,000
تومان
21 اسفند
پنجشنبه
563,000
تومان
22 اسفند
جمعه
563,000
تومان
23 اسفند
شنبه
563,000
تومان
24 اسفند
یکشنبه
563,000
تومان
25 اسفند
دوشنبه
563,000
تومان
حافظ-اتاق چهارتخته،DAY USE - اقامت فقط به مدت 6 ساعت، بدون صبحانه
اتاق چهارتخته،DAY USE - اقامت فقط به مدت 6 ساعت، بدون صبحانه
هتل یار
165,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
15 اسفند
جمعه
165,000
تومان
16 اسفند
شنبه
165,000
تومان
17 اسفند
یکشنبه
165,000
تومان
18 اسفند
دوشنبه
165,000
تومان
19 اسفند
سه شنبه
165,000
تومان
20 اسفند
چهارشنبه
165,000
تومان
21 اسفند
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
22 اسفند
جمعه
ظرفیت تکمیل
حافظ-سوئیت پنج تخته
سوئیت پنج تخته
هتل یار
500,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
15 اسفند
جمعه
500,000
تومان
16 اسفند
شنبه
500,000
تومان
17 اسفند
یکشنبه
500,000
تومان
18 اسفند
دوشنبه
500,000
تومان
19 اسفند
سه شنبه
500,000
تومان
20 اسفند
چهارشنبه
500,000
تومان
21 اسفند
پنجشنبه
850,000
تومان
22 اسفند
جمعه
850,000
تومان
23 اسفند
شنبه
850,000
تومان
24 اسفند
یکشنبه
850,000
تومان
25 اسفند
دوشنبه
850,000
تومان
علاءالدین
500,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
15 اسفند
جمعه
500,000
تومان
16 اسفند
شنبه
500,000
تومان
17 اسفند
یکشنبه
500,000
تومان
18 اسفند
دوشنبه
500,000
تومان
19 اسفند
سه شنبه
500,000
تومان
20 اسفند
چهارشنبه
500,000
تومان
21 اسفند
پنجشنبه
780,876
تومان
22 اسفند
جمعه
780,876
تومان
23 اسفند
شنبه
780,876
تومان
24 اسفند
یکشنبه
780,876
تومان
25 اسفند
دوشنبه
780,876
تومان
اقامت 24
500,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
15 اسفند
جمعه
500,000
تومان
16 اسفند
شنبه
500,000
تومان
17 اسفند
یکشنبه
500,000
تومان
18 اسفند
دوشنبه
500,000
تومان
19 اسفند
سه شنبه
500,000
تومان
20 اسفند
چهارشنبه
500,000
تومان
21 اسفند
پنجشنبه
850,000
تومان
22 اسفند
جمعه
850,000
تومان
23 اسفند
شنبه
850,000
تومان
24 اسفند
یکشنبه
850,000
تومان
25 اسفند
دوشنبه
850,000
تومان
حافظ-سوئیت پنج تخته،DAY USE - اقامت فقط به مدت 6 ساعت، بدون صبحانه
سوئیت پنج تخته،DAY USE - اقامت فقط به مدت 6 ساعت، بدون صبحانه
هتل یار
235,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
15 اسفند
جمعه
235,000
تومان
16 اسفند
شنبه
235,000
تومان
17 اسفند
یکشنبه
235,000
تومان
18 اسفند
دوشنبه
235,000
تومان
19 اسفند
سه شنبه
235,000
تومان
20 اسفند
چهارشنبه
235,000
تومان
21 اسفند
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
22 اسفند
جمعه
ظرفیت تکمیل

امکانات اتاق های هتل حافظ شیراز

اعلام حریق
پذیرش 24 ساعته
خدمات بیدار باش
خدمات تهيه بليط
رستوران بام
تلويزيون LCD در لابی
لباسشویی
زمین ورزشی
پارک کودک
گیم نت
اتاق تلفن (اپراتور)
تلویزیون در لابی
خدمات خانه داری
شبکه پخش فیلم
ترانسفر برگشت با هزینه
روم سرويس 24 ساعته
ترانسفر رفت با هزینه
زنگ هشدار
پرینتر
تلفن در لابی
فكس
اينترنت در لابی
كافی شاپ
پاركينگ
خدمات خشکشویی
وسایل بدنسازی
صبحانه رایگان
مینی بار رایگان
کافی نت
مینی بار با هزینه
كتابخانه
کپسول آتش نشانی
خدمات نگهداری کودک
تلفن
دمپایی
حوله
یخچال
اینترنت در اتاق
رخت آویز
کپسول آتش‌نشانی در لابی
پنجره
تلویزیون lcd
پارکینگ در هتل
رستوران در هتل
اینترنت با سرعت بالا
پرداخت ویزا و مسترکارت
آتلیه
سرویس حرم
بازی ویدئویی
پارکینگ روباز با ظرفیت محدود
گشت نیم روزی
زمين تنيس
سالن بيليارد
خدمات پزشكي
کپسول آتشنشانی در راهرو
خدمات باربري
جكوزی
چايخانه سنتی
کرایه اتومبیل (بدون راننده)
خدمات CIP (تشریفات ویژه)
خدمات برای معلولین
حمام
سیستم تهویه مطبوع
مبلمان
سفره‌خانه
اینترنت در لابی
ماهواره
رستوران
سونا
استخر
تاکسی سرویس
پارکینگ
نمازخانه
آسانسور
صندوق امانات
جعبه کمک های اولیه
یخچال
تلویزیون
دستگاه خودپرداز
خشکشویی (لاندری)
تبديل ارز
آژانس مسافرتی
کافی شاپ 24 ساعته
سرویس فرنگی
سرویس بهداشتی ایرانی
تلویزیون LED در لابی
فتوکپی
سیستم گرمایشی سرمایشی
کافی‌شاپ تابستانه
اینترنت در قسمت لابی
ویلچر
فروشگاه
آرایشگاه
خشکشویی
سوئیت
تلفن در اتاق
کافی شاپ
اینترنت
مرکز خرید
اتاق سیگار
سرویس به مرکز شهر
لابی
اطفای حریق
اتاق بازی
رستوران ایرانی
آلاچیق
پله اضطراری
رمپ
دستگاه واکس کفش
تلفن
سالن ورزشی
فضای سبز
روزنامه
کافی‌شاپ فضای باز
گشت غیررایگان
اینترنت رایگان و نامحدود در لابی
خدمات تور
اتاق چمدان
ماساژ
حمام

نظرات کاربران برای هتل حافظ شیراز

(19 نظر)
نقاط قوت:
رفتارخوب کارکنان
نقاط ضعف:
رفتارخوب کارکنان
اصلا راضی نبودم برعکس ان الان در هتلی در همان نزدیکی هستم تقریبا با همان قیمت و بسیاااار لوکس و تمیز ضمنا در هتل حافظ احساس امنیت نداشتم به خاطر اینکه هر نوع مسافری پذیرش میشد و برای ما که با خانواده بودیم تجربه خوبی نبود
نقاط قوت:
...
نقاط ضعف:
...
....
متناسب با قیمتش خوبه کادری مهربان و هتلی تمیزه صبحانه خوب در حد هتل دو ستاره بود فقط اتاق هنوز برای دکوراسیون کار داشت چراغ خواب نداشت ساختمان مشرف به پنجره های هتل بود که کمی اذیت کننده است سرمایش خیلی خوبه
سلام. این هتل نسبت به قیمتش واقعا خدمات قابل قبولی داره. بسیار تمیز و پاکیزه، برخورد پرسنل فوق العاده(البته شیرازیا به مهمون نوازی معروفن). صبحونشو نخوردم که نظری بدم چون تایمش همیشه خواب بودم. اسپیلت، تی وی، تختا، حموم و توالت همه چی اوکی و عالی بود. از نظر موقعیت مکانی هم فوق العاده بود.
از همه نظر خوب بود
تقریبا خوب بود
هتل خوبیه ، نقاط قوت : 1- نزدیکی و دسترسی عالی به به جاهای تاریخی مرکز شهر ( پیاده 10 دقیقه تا ارگ کریمخان ، 15 دقیقه تا بازار ، نیم ساعت تا شاهچراغ ، نیم ساعت تا نارنجستان قوام ) 2- برخورد خوب پرسنل 3- تمیز بودن اتاقها 4- تهویه مناسب 5- همسایگی با یک خانه تاریخی که تبدیل به رستوران و کافه سنتی شده نقاط ضعف : 1- نداشتن رستوران و کوچک بودن نسبی فضای سرو صبحانه 2- سرعت کم اینترنت ( البته اینترنتش رایگانه )
نقاط قوت:
خوب بود
نقاط ضعف:
موردی نبود
عالی
من به همراه همسر و دختر دوساله م به مدت 5 شب تو این هتل اقامت داشتیم 1- از نظر نظافت هتل تمیزیه و معلومه مدیریتش رو این مسئله دقت داره 2- درمورد قیمتش ارزش داره این هتل رو انتخاب کنید 3- کارکنانش خوشرو بودن مخصوصا خانومها قهرمانی و روستا که صبحا برای صبحونه بودن 4- درمورد پذیرایی این هتل فقط صبحانه داره و رستوران نداره صبحونه از 8 تا 10 صبح بود و شامل عسل- مربا- پنیر- خیار- گوجه- حلوا شکری- شیر- شربت- چای - سبزی خوردن- آش سبزی- تخم مرغ آبپز و نیمرو بود که تو همه روزها تکرار میشد و سلف سرویس بود و اصلا محدودیتی نداشت و مرتبا کارکنانش شارژ میکردن 5- از نظر امکانات هتل تجهیزات خاصی بجز دوتا صابون و شامپو خیلی کوچیک و یه بسته دستمال کاغذی چیز دیگه ای در اختیارتون نمیذارن تو اتاق ما کولرگازی مجزا و سرویس بهداشتی ایرانی و حمام بود کف اتاقا موکت نیست ( که من خیلی خوشحال شدم) و بهتره حتما اگه بچه کوچیک دارین یه زیر انداز کوچیک واسه خودتون ببرید اتاقا دز مجموع کوچیکه اما اتاق ما تراس رو به حیاط داشت و نور خوبی داشت 6- از نظر دسترسی این هتل پشت ارگ کریم خانه و به خیلی از اماکن توریستی نزدیکه اما در کل منطقه پایین شهره و همه قشر آدمی رو تو خیابون میشه دید (بخصوص پارک بازی محلی که اصلاًًااااااااااا توصیه ش نمی کنم و این خارج از موقعیت هتله و صرفاً جهت اطلاع خونواده های بچه دار نوشتم) در کل این هتل رو توصیه می کنم و مطمینا سفر خوبی رو تجربه می کنید به ما که خیلی خوش گذشت بازم این هتل رو انتخاب می کنم و پیشنهاداتی هم دارم برای مدیریت هتل افرادی که با بچه کوچیک مسافرت می کنن صدرصد نیاز به مکانی واسه خشک کردن لباس یا شستن شیشه شیر و بشقاب و قاشق غذای بچه پیدا می کنن خیلی بهتره مکانی رو واسه این دو امر در نظر بگیرین چون من تو این چند روز واقعا این دو مسئله واسم مشکلی بزررررررگگگگگگ بود چون بچه های کوچیک تو ساعات مختلف خوراکی و میوه میخورن
نظافت هتل و کیفیت صبحانه با توجه به دو ستاره بودن هتل خوب بود، عملکرد پرسنل هتل هم بسیار خوب بود. ،ولی صدای سایر اتاق ها اذیت می کرد به خصوص در ساعات استراحت .
نکات مثبت: نزدیکی به مرکز شهر وجاهای تاریخی داشتن پارکینک رفتار خوب کلیه پرسنل نکات منفی: اتاق های کوچک و دلگیر در مجموع هتل قدیمی انتقال سر و صدا ی زیاد به اتاق به خاطر اینکه درهای اتاقها کرکره ای بوده و باز است
کارکنان خوب و سرویس دهی خوب بود با توجه به تعرفه هتل.
بسيار خوب. با تشكر از عوامل سايت ايران هتل
با دوستانم به این هتل خوب و مجهز اقامت داشتیم ازهر لحاظی عالی بود حتما بهتون پیشنهاد میکنم
هتل خوبی بود وبا تمام امکانات و تمیزبودن اتاق ها وخوش برخوردی پرسنل مورد قبول بود
در کل هتل خوبی بود، فقط صبحانه سلف سرویس نبود، من در زمستان رفتم از سایت خوب شما گرفتم که تخفیف خوبی داشت کارکنان در کل خوب بودند .
سرویس دهی و خدمات هتل به دلیل کمبود نیرو ضعیف و نامنظم بود. نظافت انجام نمی شد و اتاق و هتل تمیز نبود. دوباره به این هتل نخواهم رفت و هتل را به دیگران پیشنهاد نمی دهم مگر خدمات هتل بهتر شود.
تمیزی و برخورد کارکنان خوب بودسرویس دهی صبحانه ضعیف بود
برای ثبت نظر باید وارد شوید یا ثبت نام کنید.

پرسش و پاسخ درباره هتل حافظ شیراز

مهمانان هتل حافظ شیراز در سایت‌های مختلف چه نظراتی نوشته‌اند؟

همه نظرات مهمانان هتل حافظ شیراز از تمامی سایت‌های رزرواسیون را در مورد امکانات هتل، کیفیت خدمات، برخورد کارکنان، مزایا و معایب هتل در سایت سلطان سفر مشاهده کنید.

کدام سایت ارزانترین قیمت را ارائه می‌دهد؟

سلطان سفر با مقایسه قیمت هتل حافظ شیراز بر روی سایت‌های مختلف از جمله اسنپ تریپ، اقامت24، جاباما، هتل یار و ده‌ها سایت دیگر، ارزان‌ترین قیمت را به شما پیشنهاد می‌دهد.

همه عکس‌ها و امکانات هتل حافظ شیراز رو کجا می‌تونم ببینم؟

سلطان سفر مجموعه‌ای کامل از تصاویر و امکانات هتل حافظ شیراز را از همه سایت‌های معتبر رزرو گردآوری کرده است.