هتل حافظ شیراز

شیراز، خیابان فردوسی ، چهارراه پارکینگ ، به سمت خیابان هجرت، اولین کوچه سمت چپ
-
امتیاز کاربران
19
نظرات کاربران

معرفی هتل حافظ شیراز

مقایسه و رزرو اتاق

رزرو هتل حافظ شیراز

ظرفیت 1 نفر

اتاق دو تخته برای یک نفر
ایران هتل آنلاین
800,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
26 تیر
سه‌شنبه
800,000 تومان
27 تیر
چهارشنبه
800,000 تومان
28 تیر
پنج‌شنبه
800,000 تومان
29 تیر
جمعه
800,000 تومان
30 تیر
شنبه
800,000 تومان
31 تیر
یکشنبه
800,000 تومان
1 مرداد
دوشنبه
تکمیل ظرفیت
2 مرداد
سه‌شنبه
تکمیل ظرفیت
3 مرداد
چهارشنبه
تکمیل ظرفیت
4 مرداد
پنج‌شنبه
تکمیل ظرفیت
5 مرداد
جمعه
تکمیل ظرفیت
اتاق دو تخته برای یکنفر
هتل یار
800,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
30 تیر
شنبه
800,000 تومان
31 تیر
یکشنبه
800,000 تومان
1 مرداد
دوشنبه
800,000 تومان
2 مرداد
سه‌شنبه
800,000 تومان
3 مرداد
چهارشنبه
800,000 تومان
4 مرداد
پنج‌شنبه
800,000 تومان
5 مرداد
جمعه
800,000 تومان
اتاق یک تخته
اقامت 24
824,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
26 تیر
سه‌شنبه
824,000 تومان
27 تیر
چهارشنبه
824,000 تومان
28 تیر
پنج‌شنبه
824,000 تومان
29 تیر
جمعه
824,000 تومان
30 تیر
شنبه
824,000 تومان
31 تیر
یکشنبه
824,000 تومان
1 مرداد
دوشنبه
1,018,000 تومان
2 مرداد
سه‌شنبه
1,018,000 تومان
3 مرداد
چهارشنبه
1,018,000 تومان
4 مرداد
پنج‌شنبه
1,018,000 تومان
5 مرداد
جمعه
1,018,000 تومان
ظرفیت 2 نفر

دو تخته دبل
علاءالدین
988,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
26 تیر
سه‌شنبه
988,000 تومان
27 تیر
چهارشنبه
988,000 تومان
28 تیر
پنج‌شنبه
988,000 تومان
29 تیر
جمعه
988,000 تومان
30 تیر
شنبه
988,000 تومان
31 تیر
یکشنبه
988,000 تومان
1 مرداد
دوشنبه
988,000 تومان
2 مرداد
سه‌شنبه
988,000 تومان
3 مرداد
چهارشنبه
988,000 تومان
4 مرداد
پنج‌شنبه
988,000 تومان
5 مرداد
جمعه
988,000 تومان
دوتخته توئین
علاءالدین
988,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
26 تیر
سه‌شنبه
988,000 تومان
27 تیر
چهارشنبه
988,000 تومان
28 تیر
پنج‌شنبه
988,000 تومان
29 تیر
جمعه
988,000 تومان
30 تیر
شنبه
988,000 تومان
31 تیر
یکشنبه
988,000 تومان
1 مرداد
دوشنبه
988,000 تومان
2 مرداد
سه‌شنبه
988,000 تومان
3 مرداد
چهارشنبه
988,000 تومان
4 مرداد
پنج‌شنبه
988,000 تومان
5 مرداد
جمعه
988,000 تومان
اتاق دو تخته دبل
ایران هتل آنلاین
1,018,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
26 تیر
سه‌شنبه
1,018,000 تومان
27 تیر
چهارشنبه
1,018,000 تومان
28 تیر
پنج‌شنبه
1,018,000 تومان
29 تیر
جمعه
1,018,000 تومان
30 تیر
شنبه
1,018,000 تومان
31 تیر
یکشنبه
1,018,000 تومان
1 مرداد
دوشنبه
تکمیل ظرفیت
2 مرداد
سه‌شنبه
تکمیل ظرفیت
3 مرداد
چهارشنبه
تکمیل ظرفیت
4 مرداد
پنج‌شنبه
تکمیل ظرفیت
5 مرداد
جمعه
تکمیل ظرفیت
اتاق دو تخته توئین
ایران هتل آنلاین
1,018,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
26 تیر
سه‌شنبه
1,018,000 تومان
27 تیر
چهارشنبه
1,018,000 تومان
28 تیر
پنج‌شنبه
1,018,000 تومان
29 تیر
جمعه
1,018,000 تومان
30 تیر
شنبه
1,018,000 تومان
31 تیر
یکشنبه
1,018,000 تومان
1 مرداد
دوشنبه
تکمیل ظرفیت
2 مرداد
سه‌شنبه
تکمیل ظرفیت
3 مرداد
چهارشنبه
تکمیل ظرفیت
4 مرداد
پنج‌شنبه
تکمیل ظرفیت
5 مرداد
جمعه
تکمیل ظرفیت
اتاق دو تخته - دبل
هتل یار
1,018,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
30 تیر
شنبه
1,018,000 تومان
31 تیر
یکشنبه
1,018,000 تومان
1 مرداد
دوشنبه
1,018,000 تومان
2 مرداد
سه‌شنبه
1,018,000 تومان
3 مرداد
چهارشنبه
1,018,000 تومان
4 مرداد
پنج‌شنبه
1,018,000 تومان
5 مرداد
جمعه
1,018,000 تومان
اتاق دو تخته - تویین
هتل یار
1,018,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
30 تیر
شنبه
1,018,000 تومان
31 تیر
یکشنبه
1,018,000 تومان
1 مرداد
دوشنبه
1,018,000 تومان
2 مرداد
سه‌شنبه
1,018,000 تومان
3 مرداد
چهارشنبه
1,018,000 تومان
4 مرداد
پنج‌شنبه
1,018,000 تومان
5 مرداد
جمعه
1,018,000 تومان
اتاق دوتخته دبل
اقامت 24
1,018,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
26 تیر
سه‌شنبه
1,018,000 تومان
27 تیر
چهارشنبه
1,018,000 تومان
28 تیر
پنج‌شنبه
1,018,000 تومان
29 تیر
جمعه
1,018,000 تومان
30 تیر
شنبه
1,018,000 تومان
31 تیر
یکشنبه
1,018,000 تومان
1 مرداد
دوشنبه
1,018,000 تومان
2 مرداد
سه‌شنبه
1,018,000 تومان
3 مرداد
چهارشنبه
1,018,000 تومان
4 مرداد
پنج‌شنبه
1,018,000 تومان
5 مرداد
جمعه
1,018,000 تومان
اتاق دوتخته توئین
اقامت 24
1,018,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
26 تیر
سه‌شنبه
1,018,000 تومان
27 تیر
چهارشنبه
1,018,000 تومان
28 تیر
پنج‌شنبه
1,018,000 تومان
29 تیر
جمعه
1,018,000 تومان
30 تیر
شنبه
1,018,000 تومان
31 تیر
یکشنبه
1,018,000 تومان
1 مرداد
دوشنبه
1,100,000 تومان
2 مرداد
سه‌شنبه
1,100,000 تومان
3 مرداد
چهارشنبه
1,100,000 تومان
4 مرداد
پنج‌شنبه
1,100,000 تومان
5 مرداد
جمعه
1,100,000 تومان
ظرفیت 3 نفر

سه تخته
علاءالدین
1,295,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
26 تیر
سه‌شنبه
1,295,000 تومان
27 تیر
چهارشنبه
1,295,000 تومان
28 تیر
پنج‌شنبه
1,295,000 تومان
29 تیر
جمعه
1,295,000 تومان
30 تیر
شنبه
1,295,000 تومان
31 تیر
یکشنبه
1,295,000 تومان
1 مرداد
دوشنبه
1,295,000 تومان
2 مرداد
سه‌شنبه
1,295,000 تومان
3 مرداد
چهارشنبه
1,295,000 تومان
4 مرداد
پنج‌شنبه
1,295,000 تومان
5 مرداد
جمعه
1,295,000 تومان
اتاق سه تخته
ایران هتل آنلاین
1,325,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
26 تیر
سه‌شنبه
1,325,000 تومان
27 تیر
چهارشنبه
1,325,000 تومان
28 تیر
پنج‌شنبه
1,325,000 تومان
29 تیر
جمعه
1,325,000 تومان
30 تیر
شنبه
1,325,000 تومان
31 تیر
یکشنبه
1,325,000 تومان
1 مرداد
دوشنبه
تکمیل ظرفیت
2 مرداد
سه‌شنبه
تکمیل ظرفیت
3 مرداد
چهارشنبه
تکمیل ظرفیت
4 مرداد
پنج‌شنبه
تکمیل ظرفیت
5 مرداد
جمعه
تکمیل ظرفیت
اتاق سه تخته
هتل یار
1,325,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
30 تیر
شنبه
1,325,000 تومان
31 تیر
یکشنبه
1,325,000 تومان
1 مرداد
دوشنبه
1,325,000 تومان
2 مرداد
سه‌شنبه
1,325,000 تومان
3 مرداد
چهارشنبه
1,325,000 تومان
4 مرداد
پنج‌شنبه
1,325,000 تومان
5 مرداد
جمعه
1,325,000 تومان
اتاق سه تخته
اقامت 24
1,325,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
26 تیر
سه‌شنبه
1,325,000 تومان
27 تیر
چهارشنبه
1,325,000 تومان
28 تیر
پنج‌شنبه
1,325,000 تومان
29 تیر
جمعه
1,325,000 تومان
30 تیر
شنبه
1,325,000 تومان
31 تیر
یکشنبه
1,325,000 تومان
1 مرداد
دوشنبه
1,400,000 تومان
2 مرداد
سه‌شنبه
1,400,000 تومان
3 مرداد
چهارشنبه
1,400,000 تومان
4 مرداد
پنج‌شنبه
1,400,000 تومان
5 مرداد
جمعه
1,400,000 تومان
ظرفیت 4 نفر

چهار تخته
علاءالدین
1,602,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
26 تیر
سه‌شنبه
1,602,000 تومان
27 تیر
چهارشنبه
1,602,000 تومان
28 تیر
پنج‌شنبه
1,602,000 تومان
29 تیر
جمعه
1,602,000 تومان
30 تیر
شنبه
1,602,000 تومان
31 تیر
یکشنبه
1,602,000 تومان
1 مرداد
دوشنبه
1,602,000 تومان
2 مرداد
سه‌شنبه
1,602,000 تومان
3 مرداد
چهارشنبه
1,602,000 تومان
4 مرداد
پنج‌شنبه
1,602,000 تومان
5 مرداد
جمعه
1,602,000 تومان
اتاق چهار تخته
ایران هتل آنلاین
1,632,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
26 تیر
سه‌شنبه
1,632,000 تومان
27 تیر
چهارشنبه
1,632,000 تومان
28 تیر
پنج‌شنبه
1,632,000 تومان
29 تیر
جمعه
1,632,000 تومان
30 تیر
شنبه
1,632,000 تومان
31 تیر
یکشنبه
1,632,000 تومان
1 مرداد
دوشنبه
تکمیل ظرفیت
2 مرداد
سه‌شنبه
تکمیل ظرفیت
3 مرداد
چهارشنبه
تکمیل ظرفیت
4 مرداد
پنج‌شنبه
تکمیل ظرفیت
5 مرداد
جمعه
تکمیل ظرفیت
اتاق چهار تخته
هتل یار
1,632,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
30 تیر
شنبه
1,632,000 تومان
31 تیر
یکشنبه
1,632,000 تومان
1 مرداد
دوشنبه
1,632,000 تومان
2 مرداد
سه‌شنبه
1,632,000 تومان
3 مرداد
چهارشنبه
1,632,000 تومان
4 مرداد
پنج‌شنبه
1,632,000 تومان
5 مرداد
جمعه
1,632,000 تومان
اتاق چهار نفره
اقامت 24
1,632,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
26 تیر
سه‌شنبه
1,632,000 تومان
27 تیر
چهارشنبه
1,632,000 تومان
28 تیر
پنج‌شنبه
1,632,000 تومان
29 تیر
جمعه
1,632,000 تومان
30 تیر
شنبه
1,632,000 تومان
31 تیر
یکشنبه
1,632,000 تومان
1 مرداد
دوشنبه
1,700,000 تومان
2 مرداد
سه‌شنبه
1,700,000 تومان
3 مرداد
چهارشنبه
1,700,000 تومان
4 مرداد
پنج‌شنبه
1,700,000 تومان
5 مرداد
جمعه
1,700,000 تومان
ظرفیت 5 نفر

سوئیت پنج تخته
علاءالدین
2,300,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
26 تیر
سه‌شنبه
2,300,000 تومان
27 تیر
چهارشنبه
2,300,000 تومان
28 تیر
پنج‌شنبه
2,300,000 تومان
29 تیر
جمعه
2,300,000 تومان
30 تیر
شنبه
2,300,000 تومان
31 تیر
یکشنبه
2,300,000 تومان
1 مرداد
دوشنبه
2,300,000 تومان
2 مرداد
سه‌شنبه
2,300,000 تومان
3 مرداد
چهارشنبه
2,300,000 تومان
4 مرداد
پنج‌شنبه
2,300,000 تومان
5 مرداد
جمعه
2,300,000 تومان
سوئیت پنج تخته
هتل یار
2,380,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
30 تیر
شنبه
2,380,000 تومان
31 تیر
یکشنبه
2,380,000 تومان
1 مرداد
دوشنبه
2,380,000 تومان
2 مرداد
سه‌شنبه
2,380,000 تومان
3 مرداد
چهارشنبه
2,380,000 تومان
4 مرداد
پنج‌شنبه
2,380,000 تومان
5 مرداد
جمعه
2,380,000 تومان
سوئیت یک خواب برای پنج نفر
ایران هتل آنلاین
2,380,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
26 تیر
سه‌شنبه
2,380,000 تومان
27 تیر
چهارشنبه
2,380,000 تومان
28 تیر
پنج‌شنبه
2,380,000 تومان
29 تیر
جمعه
2,380,000 تومان
30 تیر
شنبه
2,380,000 تومان
31 تیر
یکشنبه
2,380,000 تومان
1 مرداد
دوشنبه
تکمیل ظرفیت
2 مرداد
سه‌شنبه
تکمیل ظرفیت
3 مرداد
چهارشنبه
تکمیل ظرفیت
4 مرداد
پنج‌شنبه
تکمیل ظرفیت
5 مرداد
جمعه
تکمیل ظرفیت
سوئیت یک خوابه پنج تخته
اقامت 24
2,380,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
26 تیر
سه‌شنبه
2,380,000 تومان
27 تیر
چهارشنبه
2,380,000 تومان
28 تیر
پنج‌شنبه
2,380,000 تومان
29 تیر
جمعه
2,380,000 تومان
30 تیر
شنبه
2,380,000 تومان
31 تیر
یکشنبه
2,380,000 تومان
1 مرداد
دوشنبه
2,380,000 تومان
2 مرداد
سه‌شنبه
2,380,000 تومان
3 مرداد
چهارشنبه
2,380,000 تومان
4 مرداد
پنج‌شنبه
2,380,000 تومان
5 مرداد
جمعه
2,380,000 تومان

امکانات اتاق های هتل حافظ شیراز

تلویزیون
یخچال
اعلام حریق
سیستم تهویه مطبوع
رستوران
آلاچیق
فتوکپی
تلویزیون LED در لابی
سرویس بهداشتی ایرانی
سرویس فرنگی
کافی شاپ 24 ساعته
خدمات خانه داری
آژانس مسافرتی
تبديل ارز
روم سرويس 24 ساعته
خشکشویی (لاندری)
دستگاه خودپرداز
صندوق امانات
مبلمان
آسانسور
نمازخانه
پارکینگ
تاکسی سرویس
استخر
سونا
ماهواره
اینترنت در لابی
سفره‌خانه
سیستم گرمایشی سرمایشی
جعبه کمک های اولیه
کافی‌شاپ تابستانه
ماساژ
اتاق چمدان
خدمات تور
اینترنت رایگان و نامحدود در لابی
گشت غیررایگان
کافی‌شاپ فضای باز
روزنامه
فضای سبز
سالن ورزشی
تلفن
دستگاه واکس کفش
رمپ
پله اضطراری
رستوران ایرانی
ویلچر
اتاق بازی
اطفای حریق
لابی
سرویس به مرکز شهر
اتاق سیگار
مرکز خرید
اینترنت
کافی شاپ
تلفن در اتاق
سوئیت
خشکشویی
آرایشگاه
فروشگاه
اینترنت در قسمت لابی
حمام
کپسول آتش نشانی
خدمات برای معلولین
کافی نت
مینی بار رایگان
صبحانه رایگان
وسایل بدنسازی
خدمات خشکشویی
پاركينگ
كافی شاپ
اينترنت در لابی
فكس
تلفن در لابی
پرینتر
زنگ هشدار
ترانسفر رفت با هزینه
ترانسفر برگشت با هزینه
پذیرش 24 ساعته
شبکه پخش فیلم
تلویزیون در لابی
اتاق تلفن (اپراتور)
گیم نت
پارک کودک
زمین ورزشی
لباسشویی
تلويزيون LCD در لابی
رستوران بام
خدمات تهيه بليط
خدمات بیدار باش
مینی بار با هزینه
كتابخانه
آتلیه
خدمات CIP (تشریفات ویژه)
کرایه اتومبیل (بدون راننده)
چايخانه سنتی
جكوزی
خدمات باربري
کپسول آتشنشانی در راهرو
خدمات پزشكي
سالن بيليارد
زمين تنيس
گشت نیم روزی
پارکینگ روباز با ظرفیت محدود
بازی ویدئویی
سرویس حرم
پرداخت ویزا و مسترکارت
خدمات نگهداری کودک
اینترنت با سرعت بالا
پارکینگ در هتل
تلویزیون lcd
پنجره
کپسول آتش‌نشانی در لابی
رخت آویز
اینترنت در اتاق
یخچال
حوله
دمپایی
تلفن
حمام

نظرات کاربران برای هتل حافظ شیراز

(19 نظر)
خیابان منتهی به هتل کم عرض و پر ترافیک است. کوچه منتهی به ورودی هتل خاکی و پر از چاله بود. جای پارک برای ماشین روبروی هتل بدون هیچ امنیتی در زمین خاکی قرار دارد. هنگام اقامت اینجانب در هتل برق راس ساعت 12 شب رفت و به دلیل گرما امکان خوابیدن نبود. ساعت 5 صبح با اون وضع کلافگی که به پذیرش هتل مراجعه کردم و گفتم از اداره برق پیگیری کرده اید یا خیر با برخورد زشت و زننده پذیرش و کارمندشون مواجه شدم. اتاق هتل نسبتا بزرگ اما کمی کثیف بود. امکانات خاصی نداشت به طوریکه فورا فردا هتلمون رو عوض کردیم. هنگام خروج مطلع شدم 100 هزار تومان به هتل بابت لکه ی قهوه که روی یکی از حوله هایش به اندازه یک سکه افتاده است بدهکارم. حوله ای که شاید 100 ت هم نیارزد. خلاصه ای از اقامت خوشایند بنده
نقاط قوت:
برخورد مناسب
نقاط ضعف:
خیلی تمیز نیست پارکینگ مناسب ندارد
سلام و درود نسبت به قیمت مناسب بود.
نقاط قوت:
قیمت مناسب صبحانه
نقاط ضعف:
ساعات کمی از روز بوی بدی داخل راهرو میپیچه.
با توجه به قیمت هتل، امکانات خوب و کاملی داشتند. درسته دو ستاره اس اما تمام انتظارات شما رو برآورده میکنه. تمیزی اتاق ها هم در حد معقولی بود.
نقاط قوت:
تمیزی. کیفیت خوب نسبت به دو ستاره بودن. دستشویی ایرانی داخل اتاق. صبحانه متنوع
نقاط ضعف:
نداشت
خوب بود
به نسبت دوستاره بودن تمیز و مرتب بود سرویسها قدیمی ولی تمیز بود اتاقها یکم کوچیک بودن و متاسفانه سر و صدا به داخل اتاق زیاد منتقل میشه ولی کلا خوب بود
عالی
هتل بسیار تمیز و کارکنان بسیار محترم و مؤدب پارکینگ محدود هست باید حتما هماهنگ کنید قبل از اقامت که برا شما پارکینگ درنظر بگیرند و برای ورود و خروج در ساعت های غیر متعارف باید هماهنگ کنید تا درب پارکینگ رو باز کنند. آسانسور تا طبقه زیرزمین که رستوران و پارکینگ هست نمیره و باید از طریق پله به رستوران و پارکینگ مراجعه کنید صبحانه خیلی عالی به نسبت هتل دو ستاره من نهار و شام رو تست نکردم درب اتاق ها کارت الکترونیکی داره دسترسی به هتل خیلی خوبه انتهای کوچه بن بسته و خلوته دسترسی به ارگ کریم‌خان و بازار وکیل پیاده حدود ۱۰ دقیقه اینترنتش داخل اتاق سرعت نداره
متاسفانه هتل بی نظمی است. ساعت تحویل دهی اتاق تاخیر دارد. در مورد رستوران هتل باید غذا به نسبت کیفت گرون بود.
من علی از اصفهان برای چند شب در این هتل اقامت داشتم .نور اتاقها خوب بود . سرویس بهداشتی و حمام داخل اتاقها قدیمی و لی تمیز بود . برخورد پرسنل و رسیدگی به مهمانها عالی بود . تنها مشکل این هتل پارکینگشه که باید هماهنگ کنی براتون رزرو کنند چون حدود ده تا ماشین جا داره ...تمیزی اتاقها هم خوب بود و یک مشکل دیگه اینکه دیوارهاش عایق صوتی نداره و می توانید صدای صحبت افراد اتاق مجاور را بشنوید . اسپلیت هم داشت که خوب بود و دسترسی آن به چند جای دیدنی هم داشت .در کل از نمره 10 به این هتل 7 میدم .
نظافت هتل و کیفیت صبحانه با توجه به دو ستاره بودن هتل خوب بود، عملکرد پرسنل هتل هم بسیار خوب بود. ،ولی صدای سایر اتاق ها اذیت می کرد به خصوص در ساعات استراحت .
نکات مثبت: نزدیکی به مرکز شهر وجاهای تاریخی داشتن پارکینک رفتار خوب کلیه پرسنل نکات منفی: اتاق های کوچک و دلگیر در مجموع هتل قدیمی انتقال سر و صدا ی زیاد به اتاق به خاطر اینکه درهای اتاقها کرکره ای بوده و باز است
کارکنان خوب و سرویس دهی خوب بود با توجه به تعرفه هتل.
بسيار خوب. با تشكر از عوامل سايت ايران هتل
با دوستانم به این هتل خوب و مجهز اقامت داشتیم ازهر لحاظی عالی بود حتما بهتون پیشنهاد میکنم
هتل خوبی بود وبا تمام امکانات و تمیزبودن اتاق ها وخوش برخوردی پرسنل مورد قبول بود
در کل هتل خوبی بود، فقط صبحانه سلف سرویس نبود، من در زمستان رفتم از سایت خوب شما گرفتم که تخفیف خوبی داشت کارکنان در کل خوب بودند .
تمیزی و برخورد کارکنان خوب بود
سرویس دهی و خدمات هتل به دلیل کمبود نیرو ضعیف و نامنظم بود. نظافت انجام نمی شد و اتاق و هتل تمیز نبود. دوباره به این هتل نخواهم رفت و هتل را به دیگران پیشنهاد نمی دهم مگر خدمات هتل بهتر شود.
تمیزی و برخورد کارکنان خوب بودسرویس دهی صبحانه ضعیف بود
برای ثبت نظر باید وارد شوید یا ثبت نام کنید.

پرسش و پاسخ درباره هتل حافظ شیراز

مهمانان هتل حافظ شیراز در سایت‌های مختلف چه نظراتی نوشته‌اند؟

همه نظرات مهمانان هتل حافظ شیراز از تمامی سایت‌های رزرواسیون را در مورد امکانات هتل، کیفیت خدمات، برخورد کارکنان، مزایا و معایب هتل در سایت سلطان سفر مشاهده کنید. برای مشاهده نظرات کلیک کنید.

کدام سایت ارزانترین قیمت را ارائه می‌دهد؟

سلطان سفر با مقایسه قیمت هتل حافظ شیراز بر روی سایت‌های مختلف از جمله اسنپ تریپ، اقامت24، جاباما، هتل یار و ده‌ها سایت دیگر، ارزان‌ترین قیمت را به شما پیشنهاد می‌دهد. برای مقایسه قیمت و رزرو هتل کلیک کنید.

همه عکس‌ها و امکانات هتل حافظ شیراز رو کجا می‌تونم ببینم؟

سلطان سفر مجموعه‌ای کامل از تصاویر و امکانات هتل حافظ شیراز را از همه سایت‌های معتبر رزرو گردآوری کرده است. برای مشاهده کلیک کنید.