مقایسه و رزرو اتاق

رزرو اقامتگاه سنتی داروش شیراز

ظرفیت 1 نفر

اتاق دو تخته برای یک نفر
اقامت 24
ظرفیت تکمیل
قیمت شب‌های دیگر
6 فروردین
یکشنبه
تکمیل ظرفیت
7 فروردین
دوشنبه
تکمیل ظرفیت
8 فروردین
سه‌شنبه
تکمیل ظرفیت
9 فروردین
چهارشنبه
1,107,000 تومان
10 فروردین
پنج‌شنبه
1,107,000 تومان
11 فروردین
جمعه
1,107,000 تومان
12 فروردین
شنبه
1,107,000 تومان
13 فروردین
یکشنبه
1,107,000 تومان
14 فروردین
دوشنبه
1,107,000 تومان
15 فروردین
سه‌شنبه
1,107,000 تومان
16 فروردین
چهارشنبه
1,107,000 تومان
اتاق دو تخته برای یک نفر
اقامت 24
ظرفیت تکمیل
قیمت شب‌های دیگر
6 فروردین
یکشنبه
تکمیل ظرفیت
7 فروردین
دوشنبه
تکمیل ظرفیت
8 فروردین
سه‌شنبه
تکمیل ظرفیت
9 فروردین
چهارشنبه
1,107,000 تومان
10 فروردین
پنج‌شنبه
1,107,000 تومان
11 فروردین
جمعه
1,107,000 تومان
12 فروردین
شنبه
1,107,000 تومان
13 فروردین
یکشنبه
1,107,000 تومان
14 فروردین
دوشنبه
1,107,000 تومان
15 فروردین
سه‌شنبه
1,107,000 تومان
16 فروردین
چهارشنبه
1,107,000 تومان
ظرفیت 2 نفر

اتاق دو تخته دنج
اقامت 24
ظرفیت تکمیل
قیمت شب‌های دیگر
6 فروردین
یکشنبه
تکمیل ظرفیت
7 فروردین
دوشنبه
تکمیل ظرفیت
8 فروردین
سه‌شنبه
تکمیل ظرفیت
9 فروردین
چهارشنبه
تکمیل ظرفیت
10 فروردین
پنج‌شنبه
1,687,000 تومان
11 فروردین
جمعه
1,687,000 تومان
12 فروردین
شنبه
1,687,000 تومان
13 فروردین
یکشنبه
1,687,000 تومان
14 فروردین
دوشنبه
1,687,000 تومان
15 فروردین
سه‌شنبه
1,687,000 تومان
16 فروردین
چهارشنبه
1,687,000 تومان
اتاق ویژه شاهنشین
اقامت 24
ظرفیت تکمیل
قیمت شب‌های دیگر
6 فروردین
یکشنبه
تکمیل ظرفیت
7 فروردین
دوشنبه
تکمیل ظرفیت
8 فروردین
سه‌شنبه
تکمیل ظرفیت
9 فروردین
چهارشنبه
تکمیل ظرفیت
10 فروردین
پنج‌شنبه
تکمیل ظرفیت
11 فروردین
جمعه
تکمیل ظرفیت
12 فروردین
شنبه
2,295,000 تومان
13 فروردین
یکشنبه
2,295,000 تومان
14 فروردین
دوشنبه
2,295,000 تومان
15 فروردین
سه‌شنبه
2,295,000 تومان
16 فروردین
چهارشنبه
2,295,000 تومان
اتاق ویژه پنج دری
اقامت 24
ظرفیت تکمیل
قیمت شب‌های دیگر
6 فروردین
یکشنبه
تکمیل ظرفیت
7 فروردین
دوشنبه
تکمیل ظرفیت
8 فروردین
سه‌شنبه
تکمیل ظرفیت
9 فروردین
چهارشنبه
تکمیل ظرفیت
10 فروردین
پنج‌شنبه
تکمیل ظرفیت
11 فروردین
جمعه
2,295,000 تومان
12 فروردین
شنبه
2,295,000 تومان
13 فروردین
یکشنبه
2,295,000 تومان
14 فروردین
دوشنبه
2,295,000 تومان
15 فروردین
سه‌شنبه
2,295,000 تومان
16 فروردین
چهارشنبه
2,295,000 تومان
اتاق دو تخته سه کنج
اقامت 24
ظرفیت تکمیل
قیمت شب‌های دیگر
6 فروردین
یکشنبه
تکمیل ظرفیت
7 فروردین
دوشنبه
تکمیل ظرفیت
8 فروردین
سه‌شنبه
تکمیل ظرفیت
9 فروردین
چهارشنبه
تکمیل ظرفیت
10 فروردین
پنج‌شنبه
تکمیل ظرفیت
11 فروردین
جمعه
تکمیل ظرفیت
12 فروردین
شنبه
تکمیل ظرفیت
13 فروردین
یکشنبه
1,687,000 تومان
14 فروردین
دوشنبه
1,687,000 تومان
15 فروردین
سه‌شنبه
1,687,000 تومان
16 فروردین
چهارشنبه
1,687,000 تومان
اتاق دبل خلوتگاه
اقامت 24
ظرفیت تکمیل
قیمت شب‌های دیگر
6 فروردین
یکشنبه
تکمیل ظرفیت
7 فروردین
دوشنبه
تکمیل ظرفیت
8 فروردین
سه‌شنبه
تکمیل ظرفیت
9 فروردین
چهارشنبه
تکمیل ظرفیت
10 فروردین
پنج‌شنبه
تکمیل ظرفیت
11 فروردین
جمعه
2,000,000 تومان
12 فروردین
شنبه
2,000,000 تومان
13 فروردین
یکشنبه
2,000,000 تومان
14 فروردین
دوشنبه
2,000,000 تومان
15 فروردین
سه‌شنبه
2,000,000 تومان
16 فروردین
چهارشنبه
2,000,000 تومان
اتاق دو تخته گوشواره راست
اقامت 24
ظرفیت تکمیل
قیمت شب‌های دیگر
6 فروردین
یکشنبه
تکمیل ظرفیت
7 فروردین
دوشنبه
تکمیل ظرفیت
8 فروردین
سه‌شنبه
تکمیل ظرفیت
9 فروردین
چهارشنبه
تکمیل ظرفیت
10 فروردین
پنج‌شنبه
تکمیل ظرفیت
11 فروردین
جمعه
1,687,000 تومان
12 فروردین
شنبه
1,687,000 تومان
13 فروردین
یکشنبه
1,687,000 تومان
14 فروردین
دوشنبه
1,687,000 تومان
15 فروردین
سه‌شنبه
1,687,000 تومان
16 فروردین
چهارشنبه
1,687,000 تومان
اتاق دو تخته دنج
اقامت 24
ظرفیت تکمیل
قیمت شب‌های دیگر
6 فروردین
یکشنبه
تکمیل ظرفیت
7 فروردین
دوشنبه
تکمیل ظرفیت
8 فروردین
سه‌شنبه
تکمیل ظرفیت
9 فروردین
چهارشنبه
تکمیل ظرفیت
10 فروردین
پنج‌شنبه
1,687,000 تومان
11 فروردین
جمعه
1,687,000 تومان
12 فروردین
شنبه
1,687,000 تومان
13 فروردین
یکشنبه
1,687,000 تومان
14 فروردین
دوشنبه
1,687,000 تومان
15 فروردین
سه‌شنبه
1,687,000 تومان
16 فروردین
چهارشنبه
1,687,000 تومان
اتاق ویژه شاهنشین
اقامت 24
ظرفیت تکمیل
قیمت شب‌های دیگر
6 فروردین
یکشنبه
تکمیل ظرفیت
7 فروردین
دوشنبه
تکمیل ظرفیت
8 فروردین
سه‌شنبه
تکمیل ظرفیت
9 فروردین
چهارشنبه
تکمیل ظرفیت
10 فروردین
پنج‌شنبه
تکمیل ظرفیت
11 فروردین
جمعه
تکمیل ظرفیت
12 فروردین
شنبه
تکمیل ظرفیت
13 فروردین
یکشنبه
2,295,000 تومان
14 فروردین
دوشنبه
2,295,000 تومان
15 فروردین
سه‌شنبه
2,295,000 تومان
16 فروردین
چهارشنبه
2,295,000 تومان
اتاق ویژه پنج دری
اقامت 24
ظرفیت تکمیل
قیمت شب‌های دیگر
6 فروردین
یکشنبه
تکمیل ظرفیت
7 فروردین
دوشنبه
تکمیل ظرفیت
8 فروردین
سه‌شنبه
تکمیل ظرفیت
9 فروردین
چهارشنبه
تکمیل ظرفیت
10 فروردین
پنج‌شنبه
تکمیل ظرفیت
11 فروردین
جمعه
2,295,000 تومان
12 فروردین
شنبه
2,295,000 تومان
13 فروردین
یکشنبه
2,295,000 تومان
14 فروردین
دوشنبه
2,295,000 تومان
15 فروردین
سه‌شنبه
2,295,000 تومان
16 فروردین
چهارشنبه
2,295,000 تومان
اتاق دو تخته سه کنج
اقامت 24
ظرفیت تکمیل
قیمت شب‌های دیگر
6 فروردین
یکشنبه
تکمیل ظرفیت
7 فروردین
دوشنبه
تکمیل ظرفیت
8 فروردین
سه‌شنبه
تکمیل ظرفیت
9 فروردین
چهارشنبه
تکمیل ظرفیت
10 فروردین
پنج‌شنبه
تکمیل ظرفیت
11 فروردین
جمعه
تکمیل ظرفیت
12 فروردین
شنبه
تکمیل ظرفیت
13 فروردین
یکشنبه
تکمیل ظرفیت
14 فروردین
دوشنبه
1,687,000 تومان
15 فروردین
سه‌شنبه
1,687,000 تومان
16 فروردین
چهارشنبه
1,687,000 تومان
اتاق دبل خلوتگاه
اقامت 24
ظرفیت تکمیل
قیمت شب‌های دیگر
6 فروردین
یکشنبه
تکمیل ظرفیت
7 فروردین
دوشنبه
تکمیل ظرفیت
8 فروردین
سه‌شنبه
تکمیل ظرفیت
9 فروردین
چهارشنبه
تکمیل ظرفیت
10 فروردین
پنج‌شنبه
تکمیل ظرفیت
11 فروردین
جمعه
2,000,000 تومان
12 فروردین
شنبه
2,000,000 تومان
13 فروردین
یکشنبه
2,000,000 تومان
14 فروردین
دوشنبه
2,000,000 تومان
15 فروردین
سه‌شنبه
2,000,000 تومان
16 فروردین
چهارشنبه
2,000,000 تومان
اتاق دو تخته گوشواره راست
اقامت 24
ظرفیت تکمیل
قیمت شب‌های دیگر
6 فروردین
یکشنبه
تکمیل ظرفیت
7 فروردین
دوشنبه
تکمیل ظرفیت
8 فروردین
سه‌شنبه
تکمیل ظرفیت
9 فروردین
چهارشنبه
تکمیل ظرفیت
10 فروردین
پنج‌شنبه
تکمیل ظرفیت
11 فروردین
جمعه
1,687,000 تومان
12 فروردین
شنبه
1,687,000 تومان
13 فروردین
یکشنبه
1,687,000 تومان
14 فروردین
دوشنبه
1,687,000 تومان
15 فروردین
سه‌شنبه
1,687,000 تومان
16 فروردین
چهارشنبه
1,687,000 تومان
ظرفیت 3 نفر

اتاق سه تخته گوشواره چپ
اقامت 24
ظرفیت تکمیل
قیمت شب‌های دیگر
6 فروردین
یکشنبه
تکمیل ظرفیت
7 فروردین
دوشنبه
تکمیل ظرفیت
8 فروردین
سه‌شنبه
تکمیل ظرفیت
9 فروردین
چهارشنبه
تکمیل ظرفیت
10 فروردین
پنج‌شنبه
تکمیل ظرفیت
11 فروردین
جمعه
2,160,000 تومان
12 فروردین
شنبه
2,160,000 تومان
13 فروردین
یکشنبه
2,160,000 تومان
14 فروردین
دوشنبه
2,160,000 تومان
15 فروردین
سه‌شنبه
2,160,000 تومان
16 فروردین
چهارشنبه
2,160,000 تومان
اتاق سه تخته یادمانه
اقامت 24
ظرفیت تکمیل
قیمت شب‌های دیگر
6 فروردین
یکشنبه
تکمیل ظرفیت
7 فروردین
دوشنبه
تکمیل ظرفیت
8 فروردین
سه‌شنبه
تکمیل ظرفیت
9 فروردین
چهارشنبه
تکمیل ظرفیت
10 فروردین
پنج‌شنبه
2,160,000 تومان
11 فروردین
جمعه
2,160,000 تومان
12 فروردین
شنبه
2,160,000 تومان
13 فروردین
یکشنبه
2,160,000 تومان
14 فروردین
دوشنبه
2,160,000 تومان
15 فروردین
سه‌شنبه
2,160,000 تومان
16 فروردین
چهارشنبه
2,160,000 تومان
اتاق سه تخته گوشواره چپ
اقامت 24
ظرفیت تکمیل
قیمت شب‌های دیگر
6 فروردین
یکشنبه
تکمیل ظرفیت
7 فروردین
دوشنبه
تکمیل ظرفیت
8 فروردین
سه‌شنبه
تکمیل ظرفیت
9 فروردین
چهارشنبه
تکمیل ظرفیت
10 فروردین
پنج‌شنبه
تکمیل ظرفیت
11 فروردین
جمعه
2,160,000 تومان
12 فروردین
شنبه
2,160,000 تومان
13 فروردین
یکشنبه
2,160,000 تومان
14 فروردین
دوشنبه
2,160,000 تومان
15 فروردین
سه‌شنبه
2,160,000 تومان
16 فروردین
چهارشنبه
2,160,000 تومان
اتاق سه تخته یادمانه
اقامت 24
ظرفیت تکمیل
قیمت شب‌های دیگر
6 فروردین
یکشنبه
تکمیل ظرفیت
7 فروردین
دوشنبه
تکمیل ظرفیت
8 فروردین
سه‌شنبه
تکمیل ظرفیت
9 فروردین
چهارشنبه
تکمیل ظرفیت
10 فروردین
پنج‌شنبه
2,160,000 تومان
11 فروردین
جمعه
2,160,000 تومان
12 فروردین
شنبه
2,160,000 تومان
13 فروردین
یکشنبه
2,160,000 تومان
14 فروردین
دوشنبه
2,160,000 تومان
15 فروردین
سه‌شنبه
2,160,000 تومان
16 فروردین
چهارشنبه
2,160,000 تومان

نظرات کاربران برای اقامتگاه سنتی داروش شیراز

(7 نظر)
نقاط قوت:
برخورد محترمانهصبحانه عالیفضای دلنشینبهداشت خوب اتاق
نقاط ضعف:
موقعیت مکانی بد
نقاط قوت:
رفتار كارمندان هتل
نقاط ضعف:
عدم پذيرش مهمان در ٢٤ ساعت باز شدن درب هتل در ساعت ٨ صبحبا اينكه من يك روز كامل رو رزرو كرده از ساعت ٥ صبح تا ٨ صبح دمه در بودم
نقاط قوت:
- حیاط قشنگ و طراحی زیبای محیط و اتاق- دسترسی راحت به اماکن توریستی شهر
نقاط ضعف:
- صبحانه و کافه بار با نازل ترین کیفیت- پخش موسیقی از ساعت هفت صبح و مزاحمت برای استراحت مسافرین - سر و صدای زیاد محیط - عدم رفتار حرفه ای کادر هتل- دوش حمام خراب بود و بدون تعمیر در اختیار ما قرار دادند- قیمت هتل بوتیک داروش برابر با هتل پنج ستاره زندیه شیراز است، و این یعنی عدم‌ تناسب قیمت با امکانات
نقاط قوت:
مکانی زیبا - کیفیت غذای عالی - بسیار تمیز
نقاط ضعف:
سروصدا موزیک در بعد از ظهر موقع استراحت
فضا شبیه چیزی که معرفی شده بود نبود. عدم هماهنگی و جنجال با مهمانان در حضور سایر میهمانان و بهم زدن آرامش دیگران، پذیرایی صبحانه خیلی بد
عالي بود همه چيز
بر خلاف اتاق های زیبا، سرویس و خدمات اعم از خوشامدگویی، معرفی خدمات و ارائه آنها بسیار غیرحرفه‌ای و ناراحت کننده بود. ما در هر دو اتاق پنج دری و شاه نشین که زیباترین اتاق ها هستند بمدت سه شب اقامت داشتیم ولی به اندازه ای پرسنل اقامتگاه ضعیف بود که تقریبا لذتی از این زیبایی نبردیم و بسیاری اوقات، لحظات سفر ما تلخ شد. صبحانه در حد مسافرخانه و حتی با انتقال به مدیریت مستقر و عذرخواهی و قول ایشان، تغییری نکرد. شب ساعت ۱۱ پشت در بسته ماندیم! بدون برنامه زمانی در حیاط موسیقی با صدای بلند،.. کارکنان در تخت‌های حیاط در حال درازکشیده و قلیان کشیدن اما دریغ از یک سلام یا روز بخیر یا کمک به حمل وسایل مگر در صورت درخواست وضعیت حیاط نامرتب، میزهای پر از خاک و صندلی های ناراحت ولی اتاق ها مرتب بودند در کل بر خلاف زیبایی اتاق ها، خدمات و پرسنل واقعا ناراحت کننده بود
برای ثبت نظر باید وارد شوید یا ثبت نام کنید.

پرسش و پاسخ درباره اقامتگاه سنتی داروش شیراز

مهمانان اقامتگاه سنتی داروش شیراز در سایت‌های مختلف چه نظراتی نوشته‌اند؟

همه نظرات مهمانان اقامتگاه سنتی داروش شیراز از تمامی سایت‌های رزرواسیون را در مورد امکانات هتل، کیفیت خدمات، برخورد کارکنان، مزایا و معایب هتل در سایت سلطان سفر مشاهده کنید. برای مشاهده نظرات کلیک کنید.

کدام سایت ارزانترین قیمت را ارائه می‌دهد؟

سلطان سفر با مقایسه قیمت اقامتگاه سنتی داروش شیراز بر روی سایت‌های مختلف از جمله اسنپ تریپ، اقامت24، جاباما، هتل یار و ده‌ها سایت دیگر، ارزان‌ترین قیمت را به شما پیشنهاد می‌دهد. برای مقایسه قیمت و رزرو هتل کلیک کنید.

همه عکس‌ها و امکانات اقامتگاه سنتی داروش شیراز رو کجا می‌تونم ببینم؟

سلطان سفر مجموعه‌ای کامل از تصاویر و امکانات اقامتگاه سنتی داروش شیراز را از همه سایت‌های معتبر رزرو گردآوری کرده است. برای مشاهده کلیک کنید.