هتل سنتی درباری شیراز

آدرس هتل: شیراز - سه راه نمازی - خیابان شهید دستغیب - روبروی آرامگاه بی بی دختران
-
امتیاز کاربران
41
نظرات کاربران

معرفی هتل سنتی درباری شیراز

مقایسه و رزرو اتاق

رزرو هتل سنتی درباری شیراز

ظرفیت 1 نفر

یک تخته
هتل یار
1,200,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
17 خرداد
چهارشنبه
1,200,000 تومان
18 خرداد
پنج‌شنبه
1,200,000 تومان
19 خرداد
جمعه
1,200,000 تومان
20 خرداد
شنبه
1,200,000 تومان
21 خرداد
یکشنبه
1,200,000 تومان
22 خرداد
دوشنبه
1,200,000 تومان
23 خرداد
سه‌شنبه
1,200,000 تومان
24 خرداد
چهارشنبه
1,200,000 تومان
25 خرداد
پنج‌شنبه
1,200,000 تومان
26 خرداد
جمعه
1,200,000 تومان
27 خرداد
شنبه
1,200,000 تومان
دو تخته برای یک نفر
اسنپ تریپ
1,215,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
17 خرداد
چهارشنبه
1,215,000 تومان
18 خرداد
پنج‌شنبه
1,215,000 تومان
19 خرداد
جمعه
1,215,000 تومان
20 خرداد
شنبه
1,215,000 تومان
21 خرداد
یکشنبه
1,215,000 تومان
22 خرداد
دوشنبه
1,215,000 تومان
23 خرداد
سه‌شنبه
1,215,000 تومان
24 خرداد
چهارشنبه
1,215,000 تومان
25 خرداد
پنج‌شنبه
1,215,000 تومان
26 خرداد
جمعه
1,215,000 تومان
27 خرداد
شنبه
1,215,000 تومان
اتاق یک تخته
اقامت 24
1,215,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
17 خرداد
چهارشنبه
1,215,000 تومان
18 خرداد
پنج‌شنبه
1,215,000 تومان
19 خرداد
جمعه
1,215,000 تومان
20 خرداد
شنبه
1,215,000 تومان
21 خرداد
یکشنبه
1,215,000 تومان
22 خرداد
دوشنبه
1,215,000 تومان
23 خرداد
سه‌شنبه
1,215,000 تومان
24 خرداد
چهارشنبه
1,215,000 تومان
25 خرداد
پنج‌شنبه
1,215,000 تومان
26 خرداد
جمعه
1,215,000 تومان
27 خرداد
شنبه
1,215,000 تومان
یک تخته
اسنپ تریپ
1,215,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
17 خرداد
چهارشنبه
1,215,000 تومان
18 خرداد
پنج‌شنبه
1,215,000 تومان
19 خرداد
جمعه
1,215,000 تومان
20 خرداد
شنبه
1,215,000 تومان
21 خرداد
یکشنبه
1,215,000 تومان
22 خرداد
دوشنبه
1,215,000 تومان
23 خرداد
سه‌شنبه
1,215,000 تومان
24 خرداد
چهارشنبه
1,215,000 تومان
25 خرداد
پنج‌شنبه
1,215,000 تومان
26 خرداد
جمعه
1,215,000 تومان
27 خرداد
شنبه
1,215,000 تومان
ظرفیت 2 نفر

دو تخته دابل
اسنپ تریپ
1,620,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
17 خرداد
چهارشنبه
1,620,000 تومان
18 خرداد
پنج‌شنبه
1,620,000 تومان
19 خرداد
جمعه
1,620,000 تومان
20 خرداد
شنبه
1,620,000 تومان
21 خرداد
یکشنبه
1,620,000 تومان
22 خرداد
دوشنبه
1,620,000 تومان
23 خرداد
سه‌شنبه
1,620,000 تومان
24 خرداد
چهارشنبه
1,620,000 تومان
25 خرداد
پنج‌شنبه
1,620,000 تومان
26 خرداد
جمعه
1,620,000 تومان
27 خرداد
شنبه
1,620,000 تومان
دو تخته تویین
هتل یار
1,620,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
17 خرداد
چهارشنبه
1,620,000 تومان
18 خرداد
پنج‌شنبه
1,620,000 تومان
19 خرداد
جمعه
1,620,000 تومان
20 خرداد
شنبه
1,620,000 تومان
21 خرداد
یکشنبه
1,620,000 تومان
22 خرداد
دوشنبه
1,620,000 تومان
23 خرداد
سه‌شنبه
1,620,000 تومان
24 خرداد
چهارشنبه
1,620,000 تومان
25 خرداد
پنج‌شنبه
1,620,000 تومان
26 خرداد
جمعه
1,620,000 تومان
27 خرداد
شنبه
1,620,000 تومان
دو تخته دبل
هتل یار
1,620,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
17 خرداد
چهارشنبه
1,620,000 تومان
18 خرداد
پنج‌شنبه
1,620,000 تومان
19 خرداد
جمعه
1,620,000 تومان
20 خرداد
شنبه
1,620,000 تومان
21 خرداد
یکشنبه
1,620,000 تومان
22 خرداد
دوشنبه
1,620,000 تومان
23 خرداد
سه‌شنبه
1,620,000 تومان
24 خرداد
چهارشنبه
1,620,000 تومان
25 خرداد
پنج‌شنبه
1,620,000 تومان
26 خرداد
جمعه
1,620,000 تومان
27 خرداد
شنبه
1,620,000 تومان
اتاق دو تخته
اقامت 24
1,620,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
17 خرداد
چهارشنبه
1,620,000 تومان
18 خرداد
پنج‌شنبه
1,620,000 تومان
19 خرداد
جمعه
1,620,000 تومان
20 خرداد
شنبه
1,620,000 تومان
21 خرداد
یکشنبه
1,620,000 تومان
22 خرداد
دوشنبه
1,620,000 تومان
23 خرداد
سه‌شنبه
1,620,000 تومان
24 خرداد
چهارشنبه
1,620,000 تومان
25 خرداد
پنج‌شنبه
1,620,000 تومان
26 خرداد
جمعه
1,620,000 تومان
27 خرداد
شنبه
1,620,000 تومان
دو تخته تویین
اسنپ تریپ
1,620,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
17 خرداد
چهارشنبه
1,620,000 تومان
18 خرداد
پنج‌شنبه
1,620,000 تومان
19 خرداد
جمعه
1,620,000 تومان
20 خرداد
شنبه
1,620,000 تومان
21 خرداد
یکشنبه
1,620,000 تومان
22 خرداد
دوشنبه
1,620,000 تومان
23 خرداد
سه‌شنبه
1,620,000 تومان
24 خرداد
چهارشنبه
1,620,000 تومان
25 خرداد
پنج‌شنبه
1,620,000 تومان
26 خرداد
جمعه
1,620,000 تومان
27 خرداد
شنبه
1,620,000 تومان
ظرفیت 3 نفر

سه تخته
اسنپ تریپ
2,160,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
17 خرداد
چهارشنبه
2,160,000 تومان
18 خرداد
پنج‌شنبه
2,160,000 تومان
19 خرداد
جمعه
2,160,000 تومان
20 خرداد
شنبه
2,160,000 تومان
21 خرداد
یکشنبه
2,160,000 تومان
22 خرداد
دوشنبه
2,160,000 تومان
23 خرداد
سه‌شنبه
2,160,000 تومان
24 خرداد
چهارشنبه
2,160,000 تومان
25 خرداد
پنج‌شنبه
2,160,000 تومان
26 خرداد
جمعه
2,160,000 تومان
27 خرداد
شنبه
2,160,000 تومان
سه تخته - دبل+سینگل
هتل یار
2,160,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
17 خرداد
چهارشنبه
2,160,000 تومان
18 خرداد
پنج‌شنبه
2,160,000 تومان
19 خرداد
جمعه
2,160,000 تومان
20 خرداد
شنبه
2,160,000 تومان
21 خرداد
یکشنبه
2,160,000 تومان
22 خرداد
دوشنبه
2,160,000 تومان
23 خرداد
سه‌شنبه
2,160,000 تومان
24 خرداد
چهارشنبه
2,160,000 تومان
25 خرداد
پنج‌شنبه
2,160,000 تومان
26 خرداد
جمعه
2,160,000 تومان
27 خرداد
شنبه
2,160,000 تومان
سه تخته - 3 تخت سینگل
هتل یار
2,160,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
17 خرداد
چهارشنبه
2,160,000 تومان
18 خرداد
پنج‌شنبه
2,160,000 تومان
19 خرداد
جمعه
2,160,000 تومان
20 خرداد
شنبه
2,160,000 تومان
21 خرداد
یکشنبه
2,160,000 تومان
22 خرداد
دوشنبه
2,160,000 تومان
23 خرداد
سه‌شنبه
2,160,000 تومان
24 خرداد
چهارشنبه
2,160,000 تومان
25 خرداد
پنج‌شنبه
2,160,000 تومان
26 خرداد
جمعه
2,160,000 تومان
27 خرداد
شنبه
2,160,000 تومان
اتاق سه تخته
اقامت 24
2,160,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
17 خرداد
چهارشنبه
2,160,000 تومان
18 خرداد
پنج‌شنبه
2,160,000 تومان
19 خرداد
جمعه
2,160,000 تومان
20 خرداد
شنبه
2,160,000 تومان
21 خرداد
یکشنبه
2,160,000 تومان
22 خرداد
دوشنبه
2,160,000 تومان
23 خرداد
سه‌شنبه
2,160,000 تومان
24 خرداد
چهارشنبه
2,160,000 تومان
25 خرداد
پنج‌شنبه
2,160,000 تومان
26 خرداد
جمعه
2,160,000 تومان
27 خرداد
شنبه
2,160,000 تومان
ظرفیت 4 نفر

چهار نفره
هتل یار
2,500,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
17 خرداد
چهارشنبه
2,500,000 تومان
18 خرداد
پنج‌شنبه
2,500,000 تومان
19 خرداد
جمعه
2,500,000 تومان
20 خرداد
شنبه
2,500,000 تومان
21 خرداد
یکشنبه
2,500,000 تومان
22 خرداد
دوشنبه
2,500,000 تومان
23 خرداد
سه‌شنبه
2,500,000 تومان
24 خرداد
چهارشنبه
2,500,000 تومان
25 خرداد
پنج‌شنبه
2,500,000 تومان
26 خرداد
جمعه
2,500,000 تومان
27 خرداد
شنبه
2,500,000 تومان
اتاق چهار تخته
اقامت 24
2,500,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
17 خرداد
چهارشنبه
2,500,000 تومان
18 خرداد
پنج‌شنبه
2,500,000 تومان
19 خرداد
جمعه
2,500,000 تومان
20 خرداد
شنبه
2,500,000 تومان
21 خرداد
یکشنبه
2,500,000 تومان
22 خرداد
دوشنبه
2,500,000 تومان
23 خرداد
سه‌شنبه
2,500,000 تومان
24 خرداد
چهارشنبه
2,500,000 تومان
25 خرداد
پنج‌شنبه
2,500,000 تومان
26 خرداد
جمعه
2,500,000 تومان
27 خرداد
شنبه
2,500,000 تومان
چهار تخته زیرزمین
اسنپ تریپ
2,500,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
17 خرداد
چهارشنبه
2,500,000 تومان
18 خرداد
پنج‌شنبه
2,500,000 تومان
19 خرداد
جمعه
2,500,000 تومان
20 خرداد
شنبه
2,500,000 تومان
21 خرداد
یکشنبه
2,500,000 تومان
22 خرداد
دوشنبه
2,500,000 تومان
23 خرداد
سه‌شنبه
2,500,000 تومان
24 خرداد
چهارشنبه
2,500,000 تومان
25 خرداد
پنج‌شنبه
2,500,000 تومان
26 خرداد
جمعه
2,500,000 تومان
27 خرداد
شنبه
2,500,000 تومان

امکانات اتاق های هتل سنتی درباری شیراز

تلویزیون
یخچال
سرویس بهداشتی ایرانی
سرویس فرنگی
دستگاه خودپرداز
نمازخانه
رستوران
لابی
اینترنت
تلفن در اتاق
فروشگاه و غرفه
خشکشویی
اينترنت (Wifi)
پاركينگ
كافی شاپ
اينترنت در لابی

آدرس هتل سنتی درباری شیراز روی نقشه

مشاهده اقامتگاه بر روی نقشه

نظرات کاربران برای هتل سنتی درباری شیراز

(41 نظر)
نقاط قوت:
دسترسی به جاهای دیدنی .
نقاط ضعف:
دسترسی به جاهای دیدنی .
نقاط قوت:
برخورد کارکنان،موقعیت مکانی و دسترسی به مکانهای دیدنی،صبحانه معمولی،نظافت عالی،سیستم سرمایش عالی، بافت معماری هتل عالی،سکوت و خلوتی هتل
نقاط ضعف:
برخورد کارکنان،موقعیت مکانی و دسترسی به مکانهای دیدنی،صبحانه معمولی،نظافت عالی،سیستم سرمایش عالی، بافت معماری هتل عالی،سکوت و خلوتی هتل
در کل متوسط بود
نقاط قوت:
فضای سنتی،نظافت،رفتار کارکنان
نقاط ضعف:
فضای سنتی،نظافت،رفتار کارکنان
نقاط قوت:
تمیزی
نقاط ضعف:
تمیزی
نقاط قوت:
دسترسی آسان به اماکن دیدنی شهر شیراز تمیزی هتل هتل سنتی خیلی خوشگل رفتار مناسب پرسنل هتل صبحانه نسبتا کافی و مناسب تخت و تشک های راحت
نقاط ضعف:
دسترسی آسان به اماکن دیدنی شهر شیراز تمیزی هتل هتل سنتی خیلی خوشگل رفتار مناسب پرسنل هتل صبحانه نسبتا کافی و مناسب تخت و تشک های راحت
در کل هتل بسیار خوبیه ، روز اول توی اناقی که بهمون دادن سر و صدای خیلی زیادی بود چون لوله آب واحد های بالا از سقف اتاق ما رد میشد و صدای آب اصلا نداشت شب اول بخوابیم که فردا صبح با صحبت کردن با مسئولای هتل ، لطف کردن و در کمال احترام یک اتاق خیلی بهتر بهمون تحویل دادن رفتار کل پرسنل و خدمه تو این هتل واقعا عالیه و از این بابت واقعا حس خوبی داشتیم کیفیت تخت خواب و تشک ها واقعا خوب بود و راحت خوابیدیم امکانات کاملا مناسبی داره و موقعیت مکانیش عالیه و تا ارگ کریم خان ۱۰ دقیقه پیاده روی داره صبحانه نه میشد گفت کمه نه میشد گفت زیاده و به اندازه بود و تقریبا تمام سلیقه های غذایی رو پوشش میداد یخورده مشکل جای پارک داشتیم چون کوچه هتل تنگه و پارکینگش با مزاحمته درکل اقامت خیلی خوبی داشتیم و قطعا دوباره این هتل رو انتخاب میکنم برای اقامت های بعدی و به بقیه هم با خیال راحت معرفی میکنم
نقاط قوت:
بهداشتی
نقاط ضعف:
سر صدای زیاد
نقاط قوت:
رفتار خوب پرسنل،تمیزی اتاق ها و محوطه،ساکت بودن و کاملا سنتی بودن
نقاط ضعف:
رفتار خوب پرسنل،تمیزی اتاق ها و محوطه،ساکت بودن و کاملا سنتی بودن
نقاط قوت:
سرویس دهی و نظافت بسیار عالی،لابی زیبا و بزرگ ،اتاق ها کاملا تمیز،پرسنل خوب
نقاط ضعف:
اخلاق خشک مجموعه و ارتباط اجتماعی ضعیف
نقاط قوت:
پارکینگ خوب.سرعت اینترنت عالیصبحانه خوب برخورد پرسنل عالیموقعیت مکانی عالی به مرکز شهر
نقاط ضعف:
بوی فاضلاب در سرویس بهداشتی.نداشتن پنجره رو به بیرون ،پنجره داخل راهرو هتل باز میشد .باتوجه به اینکه گرمایش هتل شوفاژ هست و به دلیل گرمای زیاد شوفاژ رو هم بسته بودیم ،پنجره هم رو به بیرون نداشت که هوای اتاق عوض شه، کنترل اسپیلیت رو هم برداشته بودند
نقاط قوت:
برخورد خوب کارکنانتمیزی، چیدمان درست و اندازه مناسب اتاقزیبایی هتلصبحانه خوب و با کیفیتدسترسی راحت به مکانهای دیدنی
نقاط ضعف:
نکته منفی نداشت
نقاط قوت:
فضای آرام و زیبا و سنتیبرخورد خوش پرسنلصبحانه خوب و متنوعداشتن پارکینگ
نقاط ضعف:
اتاق ما طبقه همکف بود، در اتاق رو که باز میکردی خیلی تو محوطه لابی هتل بودسرو صدا از بیرون خیلی میومد
نقاط قوت:
پاركينگ و صبحانه خوب بهداشت خوب تميزي اتاق و سرويس بهداشتي
نقاط ضعف:
صداي كوچه تو اتاق رزرو ما بدليل نبود پنجره دو جدارهنداشتن كمد لباسي
نقاط قوت:
برخورد خوب پرسنل پذیرش وخدمات و آشپز خانه نظافت کامل اتاق ها و سرویس های بهداشتی. محیط آرام وزیبای هتل
نقاط ضعف:
نکته منفی نداشت
نقاط قوت:
نظم و مرتب بودن ، بهداشت ، برخورد خوب پرسنل ، فضاي سنتي هتل
نقاط ضعف:
هزينه بالاي تورها
نقاط قوت:
هتل جای خلوت و بدون سرصدا بود،سفر بعدیم هم انتخابم همین هتله
نقاط ضعف:
تنها نکته منفی این هتل نبود رخت آویز در حمام بود
با سلام هتل به لحاظ موقعیت مکانی به جاذبه های تاریخی نظیر ارگ کریم خان، نارنجستان، مسجد نصیرالملک و بازار وکیل بسیار نزدیک است فضای داخلی نیز بسیار تمیز و آرام و پرسنل خوش برخورد هستند تنها ایراد هتل پارکینگ آن بود که در حال تعمیر و بهسازی بودند
نقاط قوت:
پرسنل صمیمی و مهربان مهمان نواز و خونگرمهتل بسیار بسیار تمیز محیطی آرام و زیبا مخصوصا سالن صبحانه خوریلوکیشن عالی نزدیکی به ارگ بازار وکیل شاه چراغ و ...برای ما اقامت و خاطره خیلی خوبی بود مطمئنا بازم اگه شیراز اومدیم این اولین انتخاب ما خواهد بود
نقاط ضعف:
رستوران ندارد اما با ۲ رستوران قرارداد دارند و منو و قیمت رو به شما میدن اگر دوست داشتید انتخاب میکنیددر کل همه چی عالیه
نقاط قوت:
برخورد بسیار عالی کارکنان هتل
نقاط ضعف:
(نظر منفی ثبت نشده است)
نقاط قوت:
صبحانه خوب و با کیفیتمحیط زیبامحیط تمیز و مرتبسرویس بهداشتی تمیزکادر مودب و خوش رفتار
نقاط ضعف:
پارکینگ رو باز با مزاحمت خودروها برای یک دیگرسخت پیدا شدن آدرس برای مسافرانبسته بودن ورودی کوچه اصلی
نقاط قوت:
برخورد پرسنل خیلی خوب بود و هتل تمیزی بود
نقاط ضعف:
(نظر منفی ثبت نشده است)
نقاط قوت:
تمیز بود برخوردشون خوب بود
نقاط ضعف:
چیزی به ذهنم نمیاد
اولا تو کوچه تنگه که رفت و آمد را مشکل می کنه،پارکینگ رسمی ندارد ولی بغلش یک زمین خالی برای پارک هست.صبحانه ساده و شامل خوراک های معمول است.اینترنت هم که مثل بقیه جاهای ایرانه.
نقاط قوت:
برای تعداد افراد کم و خودمونی به شدت پیشنهاد میکنم.کاملا تمیز و جمع و جور و مناسب برای افرادی که تجملاتی نیستند.محیطی کوچک اما بسیار زیبا،اتاق هایی کاملا تمیز،امکاناتی کاملا سالم،دسترسی چمد دقیقه ای به مرکز شهر،برخورد مناسب.و البته قیمت کاملا مناسب.من برای سفرهای تک نفره یا دو نفره بازهم به اینجا خواهم رفت.
نقاط ضعف:
(نظر منفی ثبت نشده است)
عالی بود، با توجه به قیمت واقعا عالی بود
از نظر تمیزی واقعا عالی بود،صبحانه هم مفصل بود،پرسنل واقعا خوش اخلاق بودن،محیط هتل بسیار اروم،سیستم خنک کننده هم عالی،به شیراز سفر کنم باز همین هتل رو انتخاب میکنم
با توجه به قیمت و انتظار مون،عالی بود،فقط به دلیل تعمیرات،مسیر از اول خیابان بسته بود و برای حمل چمدانها خیلی اذیت شدیم،متاسفانه هتل هم هیچ کمکی نکرد
در کل هتل تمیزی بود فقط بعضی از کادر انگار بهشون بدهکاری من خودم آشغال اتاقم خالی کردم و گذاشتم بیاد ببره.این وظیفه خانه داری هتل نه مسافر جز چند نفر از کادر بقیه خوب بودن اتاق تمیز بود و همینطور سرویس داخل اتاق مسئول صبحانه یه خانم بسیار مودب و مهربونی بودن
همه چی معقول بود اما فضای کلی هتل بسیار خفه بود، اون عکسی که از حوض و حیاط میذارند مصنوعیه بنظرم چون فقط توی زیر زمین لابی حوض یه حوض گذاشتند و چندتا گلدون و سقف از بالا پوشیده شده و اصلا حیاطی وجود نداره که کنار حوض بشینید و از هوای آزاد لذت ببربد، محل سرو صبحانه بدون پنجره و توی همون زیر زمین و کنار همون حیاط مصنوعیه و بسیار کوچک و دلگیر، بنظرم میخواستند معماریش شبیه یه هتل سنتی سه ستاره رقیبشون باشه که اصلا موفق نبوده و فضای هتل رو خفه کرد و سنتی مصنوعی ناموفق، سرویس و تمیزی اتاق عالی بود. کف لابی و اتاق موکت بود که ارزش هتل رو در ستاره دهی به هتل‌ها بالا می‌بره معمولا و اینترنت وای فای عالی بود مدت اقامت، ولی اتاقش کوچیکه به‌نسبت و صدای صحبت خیلی واضح از اتاق‌ها میاد و‌ راهرو باریکه و در ورودی اتاقها چسبیده به همه کلا.
نقاط قوت:
برخورد خوب پرسنلتمیزی و نظافت عالیموقعیت مکانی خوبدکوراسیون سنتی و زیبا
نقاط ضعف:
اتاق برای ۴ تخت کوچک بوددر اتاق صندلی یا مبل برای نشستن نبودنبود دمپایی
از هر نظر عالی
هتل زیبایی بود، دسترسی اش به مکان های دیدنی شهر خیلی مناسب بود، برخورد کارکنان مناسب بود. اما اتاق دو نفره به شدت کوچیک بود. دیوار اتاق ها خیلی نازک بود و تمام مدت میتوانستی صدای مسافران اتاق بغل را بشنوی. وای فای هتل کار نمی کرد. تحویل اتاق بسیار دیر انجام گرفت. در یخچال اتاق حتی آب معدنی نبود. صبحانه هم خیلی ساده بود.
خوب بود
هتل بسیار دنج، تمیز و زیبایی بود، پرسنل بسیار خوش برخورد و مهربان، از لحاظ مکانی مناسب بود و در کل اصلا انتظار دیدن همچین هتلی رو نداشتم با توجه به اینکه قیمت هم بسیار مناسب بود. اینترنت رایگان خوب هم داشت. حتما باز هم از این هتل استفاده خواهم کرد و به دیگران پیشنهاد خواهم داد.
برخورد کارکنان عالی و فضاسازی هتل کاملا زیبا انجام شده
در کل خوب بود، راضی بودم
در کل هتل اروم و مرتبی بود
در کل هتل متوسطی بود
خوب بود
خوب بود
اقامتگاه سنتی خوبی بود و مهمان نوازی شیرازیها مثال زدنیه
عالی بی نظیر مرسی
برای ثبت نظر باید وارد شوید یا ثبت نام کنید.

پرسش و پاسخ درباره هتل سنتی درباری شیراز

مهمانان هتل سنتی درباری شیراز در سایت‌های مختلف چه نظراتی نوشته‌اند؟

همه نظرات مهمانان هتل سنتی درباری شیراز از تمامی سایت‌های رزرواسیون را در مورد امکانات هتل، کیفیت خدمات، برخورد کارکنان، مزایا و معایب هتل در سایت سلطان سفر مشاهده کنید. برای مشاهده نظرات کلیک کنید.

کدام سایت ارزانترین قیمت را ارائه می‌دهد؟

سلطان سفر با مقایسه قیمت هتل سنتی درباری شیراز بر روی سایت‌های مختلف از جمله اسنپ تریپ، اقامت24، جاباما، هتل یار و ده‌ها سایت دیگر، ارزان‌ترین قیمت را به شما پیشنهاد می‌دهد. برای مقایسه قیمت و رزرو هتل کلیک کنید.

همه عکس‌ها و امکانات هتل سنتی درباری شیراز رو کجا می‌تونم ببینم؟

سلطان سفر مجموعه‌ای کامل از تصاویر و امکانات هتل سنتی درباری شیراز را از همه سایت‌های معتبر رزرو گردآوری کرده است. برای مشاهده کلیک کنید.