هتل سنتی درباری شیراز

آدرس هتل: شیراز - سه راه نمازی - خیابان شهید دستغیب - روبروی آرامگاه بی بی دختران
-
امتیاز کاربران
38
نظرات کاربران

معرفی هتل سنتی درباری شیراز

مقایسه و رزرو اتاق

رزرو هتل سنتی درباری شیراز

ظرفیت 1 نفر

اتاق یک تخته
ایران هتل آنلاین
490,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
7 بهمن
جمعه
490,000 تومان
8 بهمن
شنبه
490,000 تومان
9 بهمن
یکشنبه
490,000 تومان
10 بهمن
دوشنبه
490,000 تومان
11 بهمن
سه‌شنبه
580,000 تومان
12 بهمن
چهارشنبه
800,000 تومان
13 بهمن
پنج‌شنبه
800,000 تومان
14 بهمن
جمعه
800,000 تومان
15 بهمن
شنبه
580,000 تومان
اتاق یک تخته
اقامت 24
490,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
10 بهمن
دوشنبه
490,000 تومان
11 بهمن
سه‌شنبه
580,000 تومان
13 بهمن
پنج‌شنبه
800,000 تومان
15 بهمن
شنبه
580,000 تومان
16 بهمن
یکشنبه
580,000 تومان
یک تخته
هتل یار
580,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
8 بهمن
شنبه
580,000 تومان
10 بهمن
دوشنبه
580,000 تومان
13 بهمن
پنج‌شنبه
800,000 تومان
15 بهمن
شنبه
580,000 تومان
دو تخته برای یک نفر
اسنپ تریپ
ظرفیت تکمیل
قیمت شب‌های دیگر
7 بهمن
جمعه
تکمیل ظرفیت
8 بهمن
شنبه
490,000 تومان
9 بهمن
یکشنبه
490,000 تومان
10 بهمن
دوشنبه
490,000 تومان
11 بهمن
سه‌شنبه
580,000 تومان
12 بهمن
چهارشنبه
800,000 تومان
13 بهمن
پنج‌شنبه
800,000 تومان
14 بهمن
جمعه
800,000 تومان
15 بهمن
شنبه
580,000 تومان
16 بهمن
یکشنبه
580,000 تومان
17 بهمن
دوشنبه
580,000 تومان
ظرفیت 2 نفر

اتاق دو تخته توئین
ایران هتل آنلاین
630,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
7 بهمن
جمعه
630,000 تومان
8 بهمن
شنبه
630,000 تومان
9 بهمن
یکشنبه
630,000 تومان
10 بهمن
دوشنبه
630,000 تومان
11 بهمن
سه‌شنبه
660,000 تومان
12 بهمن
چهارشنبه
1,000,000 تومان
13 بهمن
پنج‌شنبه
1,000,000 تومان
14 بهمن
جمعه
1,000,000 تومان
15 بهمن
شنبه
660,000 تومان
اتاق دو تخته دبل
ایران هتل آنلاین
630,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
7 بهمن
جمعه
630,000 تومان
8 بهمن
شنبه
630,000 تومان
9 بهمن
یکشنبه
630,000 تومان
10 بهمن
دوشنبه
630,000 تومان
11 بهمن
سه‌شنبه
660,000 تومان
12 بهمن
چهارشنبه
1,000,000 تومان
13 بهمن
پنج‌شنبه
1,000,000 تومان
14 بهمن
جمعه
1,000,000 تومان
15 بهمن
شنبه
660,000 تومان
دو تخته تویین
هتل یار
660,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
7 بهمن
جمعه
660,000 تومان
8 بهمن
شنبه
660,000 تومان
9 بهمن
یکشنبه
660,000 تومان
10 بهمن
دوشنبه
660,000 تومان
11 بهمن
سه‌شنبه
660,000 تومان
12 بهمن
چهارشنبه
1,000,000 تومان
13 بهمن
پنج‌شنبه
1,000,000 تومان
14 بهمن
جمعه
1,000,000 تومان
15 بهمن
شنبه
660,000 تومان
16 بهمن
یکشنبه
660,000 تومان
17 بهمن
دوشنبه
660,000 تومان
دو تخته دبل
هتل یار
660,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
7 بهمن
جمعه
660,000 تومان
9 بهمن
یکشنبه
660,000 تومان
11 بهمن
سه‌شنبه
660,000 تومان
12 بهمن
چهارشنبه
1,000,000 تومان
14 بهمن
جمعه
1,000,000 تومان
16 بهمن
یکشنبه
660,000 تومان
17 بهمن
دوشنبه
660,000 تومان
اتاق دو تخته
اقامت 24
1,000,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
12 بهمن
چهارشنبه
1,000,000 تومان
14 بهمن
جمعه
1,000,000 تومان
17 بهمن
دوشنبه
660,000 تومان
دو تخته دابل
اسنپ تریپ
ظرفیت تکمیل
قیمت شب‌های دیگر
7 بهمن
جمعه
تکمیل ظرفیت
8 بهمن
شنبه
630,000 تومان
9 بهمن
یکشنبه
630,000 تومان
10 بهمن
دوشنبه
630,000 تومان
11 بهمن
سه‌شنبه
660,000 تومان
12 بهمن
چهارشنبه
1,000,000 تومان
13 بهمن
پنج‌شنبه
1,000,000 تومان
14 بهمن
جمعه
1,000,000 تومان
15 بهمن
شنبه
660,000 تومان
16 بهمن
یکشنبه
660,000 تومان
17 بهمن
دوشنبه
660,000 تومان
دو تخته تویین بدون پنجره
اسنپ تریپ
ظرفیت تکمیل
قیمت شب‌های دیگر
7 بهمن
جمعه
تکمیل ظرفیت
8 بهمن
شنبه
تکمیل ظرفیت
9 بهمن
یکشنبه
630,000 تومان
10 بهمن
دوشنبه
630,000 تومان
11 بهمن
سه‌شنبه
660,000 تومان
12 بهمن
چهارشنبه
1,000,000 تومان
13 بهمن
پنج‌شنبه
1,000,000 تومان
14 بهمن
جمعه
1,000,000 تومان
15 بهمن
شنبه
660,000 تومان
16 بهمن
یکشنبه
660,000 تومان
17 بهمن
دوشنبه
660,000 تومان
ظرفیت 3 نفر

اتاق سه تخته
ایران هتل آنلاین
700,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
7 بهمن
جمعه
700,000 تومان
8 بهمن
شنبه
700,000 تومان
9 بهمن
یکشنبه
700,000 تومان
10 بهمن
دوشنبه
700,000 تومان
11 بهمن
سه‌شنبه
750,000 تومان
12 بهمن
چهارشنبه
1,100,000 تومان
13 بهمن
پنج‌شنبه
1,100,000 تومان
14 بهمن
جمعه
1,100,000 تومان
15 بهمن
شنبه
750,000 تومان
سه تخته - دبل+سینگل
هتل یار
750,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
7 بهمن
جمعه
750,000 تومان
8 بهمن
شنبه
750,000 تومان
9 بهمن
یکشنبه
750,000 تومان
10 بهمن
دوشنبه
750,000 تومان
11 بهمن
سه‌شنبه
750,000 تومان
12 بهمن
چهارشنبه
1,100,000 تومان
13 بهمن
پنج‌شنبه
1,100,000 تومان
14 بهمن
جمعه
1,100,000 تومان
15 بهمن
شنبه
750,000 تومان
16 بهمن
یکشنبه
750,000 تومان
17 بهمن
دوشنبه
750,000 تومان
سه تخته
اسنپ تریپ
ظرفیت تکمیل
قیمت شب‌های دیگر
7 بهمن
جمعه
تکمیل ظرفیت
8 بهمن
شنبه
700,000 تومان
9 بهمن
یکشنبه
700,000 تومان
10 بهمن
دوشنبه
700,000 تومان
11 بهمن
سه‌شنبه
750,000 تومان
12 بهمن
چهارشنبه
1,100,000 تومان
13 بهمن
پنج‌شنبه
1,100,000 تومان
14 بهمن
جمعه
1,100,000 تومان
15 بهمن
شنبه
750,000 تومان
16 بهمن
یکشنبه
750,000 تومان
17 بهمن
دوشنبه
750,000 تومان
اتاق سه تخته
اقامت 24
ظرفیت تکمیل
قیمت شب‌های دیگر
7 بهمن
جمعه
تکمیل ظرفیت
ظرفیت 4 نفر

اتاق چهار تخته
ایران هتل آنلاین
820,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
7 بهمن
جمعه
820,000 تومان
8 بهمن
شنبه
820,000 تومان
9 بهمن
یکشنبه
820,000 تومان
10 بهمن
دوشنبه
820,000 تومان
11 بهمن
سه‌شنبه
880,000 تومان
12 بهمن
چهارشنبه
1,400,000 تومان
13 بهمن
پنج‌شنبه
1,400,000 تومان
14 بهمن
جمعه
1,400,000 تومان
15 بهمن
شنبه
880,000 تومان
چهار تخته بدون پنجره
اسنپ تریپ
ظرفیت تکمیل
قیمت شب‌های دیگر
7 بهمن
جمعه
تکمیل ظرفیت
8 بهمن
شنبه
تکمیل ظرفیت
9 بهمن
یکشنبه
820,000 تومان
10 بهمن
دوشنبه
820,000 تومان
11 بهمن
سه‌شنبه
880,000 تومان
12 بهمن
چهارشنبه
1,400,000 تومان
13 بهمن
پنج‌شنبه
1,400,000 تومان
14 بهمن
جمعه
1,400,000 تومان
15 بهمن
شنبه
880,000 تومان
16 بهمن
یکشنبه
880,000 تومان
17 بهمن
دوشنبه
880,000 تومان
اتاق چهار تخته
اقامت 24
ظرفیت تکمیل
قیمت شب‌های دیگر
8 بهمن
شنبه
تکمیل ظرفیت
9 بهمن
یکشنبه
820,000 تومان

امکانات اتاق های هتل سنتی درباری شیراز

تلویزیون
یخچال
سرویس بهداشتی ایرانی
سرویس فرنگی
دستگاه خودپرداز
نمازخانه
رستوران
لابی
اینترنت
تلفن در اتاق
فروشگاه و غرفه
خشکشویی
اينترنت (Wifi)
پاركينگ
كافی شاپ
اينترنت در لابی

آدرس هتل سنتی درباری شیراز روی نقشه

مشاهده اقامتگاه بر روی نقشه

نظرات کاربران برای هتل سنتی درباری شیراز

(38 نظر)
نقاط قوت:
پارکینگ داره . پرسنل عالی . تمیز و صبحونه عالی
نقاط ضعف:
پارکینگ داره . پرسنل عالی . تمیز و صبحونه عالی
نقاط قوت:
کیفیت بخش های مختلف هتل همگی عالی بودند. نظافت و سیستم گرمایشی و برخورد پرسنل خیلی خوب بود. تزیینات سنتی زیبایی داشت. من این هتل را پیشنهاد میدم
نقاط ضعف:
کیفیت بخش های مختلف هتل همگی عالی بودند. نظافت و سیستم گرمایشی و برخورد پرسنل خیلی خوب بود. تزیینات سنتی زیبایی داشت. من این هتل را پیشنهاد میدم
نقاط قوت:
همه چیز خوب بود
نقاط ضعف:
همه چیز خوب بود
عالی
نقاط قوت:
رفتار مناسب پرسنل ،تمیزی هتل
نقاط ضعف:
رفتار مناسب پرسنل ،تمیزی هتل
هتل سنتی خوبیه ،معماری جالبی داره ولی بعضی از اتاق ها پنجره به راه رو داره فقط ، تمیز و مرتبه ، رفتار پرسنل مودبانه هست ، با توجه به قیمتش خوبه ، نبودن دمپایی و چای ساز در مدت اقامت طولانی ازاردهنده هست
نقاط قوت:
برخورد خوب کارکنانتمیزی، چیدمان درست و اندازه مناسب اتاقزیبایی هتلصبحانه خوب و با کیفیتدسترسی راحت به مکانهای دیدنی
نقاط ضعف:
نکته منفی نداشت
نقاط قوت:
فضای آرام و زیبا و سنتیبرخورد خوش پرسنلصبحانه خوب و متنوعداشتن پارکینگ
نقاط ضعف:
اتاق ما طبقه همکف بود، در اتاق رو که باز میکردی خیلی تو محوطه لابی هتل بودسرو صدا از بیرون خیلی میومد
نقاط قوت:
پاركينگ و صبحانه خوب بهداشت خوب تميزي اتاق و سرويس بهداشتي
نقاط ضعف:
صداي كوچه تو اتاق رزرو ما بدليل نبود پنجره دو جدارهنداشتن كمد لباسي
نقاط قوت:
برخورد خوب پرسنل پذیرش وخدمات و آشپز خانه نظافت کامل اتاق ها و سرویس های بهداشتی. محیط آرام وزیبای هتل
نقاط ضعف:
نکته منفی نداشت
نقاط قوت:
نظافت برخورد کارکنان
نقاط ضعف:
نظافت برخورد کارکنان
نقاط قوت:
نظم و مرتب بودن ، بهداشت ، برخورد خوب پرسنل ، فضاي سنتي هتل
نقاط ضعف:
هزينه بالاي تورها
نقاط قوت:
نظافت خوب، فضای مناسب، رفتار محترمانه پرسنل
نقاط ضعف:
نظافت خوب، فضای مناسب، رفتار محترمانه پرسنل
خیلی خوب بود، مخصوصا دسترسی به اماکن دیدنی، داشتن پارکینگ هم یکی دیگه از امتیازای این هتل بود.
نقاط قوت:
هتل جای خلوت و بدون سرصدا بود،سفر بعدیم هم انتخابم همین هتله
نقاط ضعف:
تنها نکته منفی این هتل نبود رخت آویز در حمام بود
با سلام هتل به لحاظ موقعیت مکانی به جاذبه های تاریخی نظیر ارگ کریم خان، نارنجستان، مسجد نصیرالملک و بازار وکیل بسیار نزدیک است فضای داخلی نیز بسیار تمیز و آرام و پرسنل خوش برخورد هستند تنها ایراد هتل پارکینگ آن بود که در حال تعمیر و بهسازی بودند
نقاط قوت:
پرسنل صمیمی و مهربان مهمان نواز و خونگرمهتل بسیار بسیار تمیز محیطی آرام و زیبا مخصوصا سالن صبحانه خوریلوکیشن عالی نزدیکی به ارگ بازار وکیل شاه چراغ و ...برای ما اقامت و خاطره خیلی خوبی بود مطمئنا بازم اگه شیراز اومدیم این اولین انتخاب ما خواهد بود
نقاط ضعف:
رستوران ندارد اما با ۲ رستوران قرارداد دارند و منو و قیمت رو به شما میدن اگر دوست داشتید انتخاب میکنیددر کل همه چی عالیه
نقاط قوت:
برخورد بسیار عالی کارکنان هتل
نقاط ضعف:
(نظر منفی ثبت نشده است)
نقاط قوت:
صبحانه خوب و با کیفیتمحیط زیبامحیط تمیز و مرتبسرویس بهداشتی تمیزکادر مودب و خوش رفتار
نقاط ضعف:
پارکینگ رو باز با مزاحمت خودروها برای یک دیگرسخت پیدا شدن آدرس برای مسافرانبسته بودن ورودی کوچه اصلی
نقاط قوت:
برخورد پرسنل خیلی خوب بود و هتل تمیزی بود
نقاط ضعف:
(نظر منفی ثبت نشده است)
نقاط قوت:
تمیز بود برخوردشون خوب بود
نقاط ضعف:
چیزی به ذهنم نمیاد
اولا تو کوچه تنگه که رفت و آمد را مشکل می کنه،پارکینگ رسمی ندارد ولی بغلش یک زمین خالی برای پارک هست.صبحانه ساده و شامل خوراک های معمول است.اینترنت هم که مثل بقیه جاهای ایرانه.
نقاط قوت:
برای تعداد افراد کم و خودمونی به شدت پیشنهاد میکنم.کاملا تمیز و جمع و جور و مناسب برای افرادی که تجملاتی نیستند.محیطی کوچک اما بسیار زیبا،اتاق هایی کاملا تمیز،امکاناتی کاملا سالم،دسترسی چمد دقیقه ای به مرکز شهر،برخورد مناسب.و البته قیمت کاملا مناسب.من برای سفرهای تک نفره یا دو نفره بازهم به اینجا خواهم رفت.
نقاط ضعف:
(نظر منفی ثبت نشده است)
عالی بود، با توجه به قیمت واقعا عالی بود
از نظر تمیزی واقعا عالی بود،صبحانه هم مفصل بود،پرسنل واقعا خوش اخلاق بودن،محیط هتل بسیار اروم،سیستم خنک کننده هم عالی،به شیراز سفر کنم باز همین هتل رو انتخاب میکنم
با توجه به قیمت و انتظار مون،عالی بود،فقط به دلیل تعمیرات،مسیر از اول خیابان بسته بود و برای حمل چمدانها خیلی اذیت شدیم،متاسفانه هتل هم هیچ کمکی نکرد
در کل هتل تمیزی بود فقط بعضی از کادر انگار بهشون بدهکاری من خودم آشغال اتاقم خالی کردم و گذاشتم بیاد ببره.این وظیفه خانه داری هتل نه مسافر جز چند نفر از کادر بقیه خوب بودن اتاق تمیز بود و همینطور سرویس داخل اتاق مسئول صبحانه یه خانم بسیار مودب و مهربونی بودن
همه چی معقول بود اما فضای کلی هتل بسیار خفه بود، اون عکسی که از حوض و حیاط میذارند مصنوعیه بنظرم چون فقط توی زیر زمین لابی حوض یه حوض گذاشتند و چندتا گلدون و سقف از بالا پوشیده شده و اصلا حیاطی وجود نداره که کنار حوض بشینید و از هوای آزاد لذت ببربد، محل سرو صبحانه بدون پنجره و توی همون زیر زمین و کنار همون حیاط مصنوعیه و بسیار کوچک و دلگیر، بنظرم میخواستند معماریش شبیه یه هتل سنتی سه ستاره رقیبشون باشه که اصلا موفق نبوده و فضای هتل رو خفه کرد و سنتی مصنوعی ناموفق، سرویس و تمیزی اتاق عالی بود. کف لابی و اتاق موکت بود که ارزش هتل رو در ستاره دهی به هتل‌ها بالا می‌بره معمولا و اینترنت وای فای عالی بود مدت اقامت، ولی اتاقش کوچیکه به‌نسبت و صدای صحبت خیلی واضح از اتاق‌ها میاد و‌ راهرو باریکه و در ورودی اتاقها چسبیده به همه کلا.
نقاط قوت:
برخورد خوب پرسنلتمیزی و نظافت عالیموقعیت مکانی خوبدکوراسیون سنتی و زیبا
نقاط ضعف:
اتاق برای ۴ تخت کوچک بوددر اتاق صندلی یا مبل برای نشستن نبودنبود دمپایی
از هر نظر عالی
هتل زیبایی بود، دسترسی اش به مکان های دیدنی شهر خیلی مناسب بود، برخورد کارکنان مناسب بود. اما اتاق دو نفره به شدت کوچیک بود. دیوار اتاق ها خیلی نازک بود و تمام مدت میتوانستی صدای مسافران اتاق بغل را بشنوی. وای فای هتل کار نمی کرد. تحویل اتاق بسیار دیر انجام گرفت. در یخچال اتاق حتی آب معدنی نبود. صبحانه هم خیلی ساده بود.
خوب بود
هتل بسیار دنج، تمیز و زیبایی بود، پرسنل بسیار خوش برخورد و مهربان، از لحاظ مکانی مناسب بود و در کل اصلا انتظار دیدن همچین هتلی رو نداشتم با توجه به اینکه قیمت هم بسیار مناسب بود. اینترنت رایگان خوب هم داشت. حتما باز هم از این هتل استفاده خواهم کرد و به دیگران پیشنهاد خواهم داد.
برخورد کارکنان عالی و فضاسازی هتل کاملا زیبا انجام شده
در کل خوب بود، راضی بودم
در کل هتل اروم و مرتبی بود
در کل هتل متوسطی بود
خوب بود
خوب بود
اقامتگاه سنتی خوبی بود و مهمان نوازی شیرازیها مثال زدنیه
عالی بی نظیر مرسی
برای ثبت نظر باید وارد شوید یا ثبت نام کنید.

پرسش و پاسخ درباره هتل سنتی درباری شیراز

مهمانان هتل سنتی درباری شیراز در سایت‌های مختلف چه نظراتی نوشته‌اند؟

همه نظرات مهمانان هتل سنتی درباری شیراز از تمامی سایت‌های رزرواسیون را در مورد امکانات هتل، کیفیت خدمات، برخورد کارکنان، مزایا و معایب هتل در سایت سلطان سفر مشاهده کنید. برای مشاهده نظرات کلیک کنید.

کدام سایت ارزانترین قیمت را ارائه می‌دهد؟

سلطان سفر با مقایسه قیمت هتل سنتی درباری شیراز بر روی سایت‌های مختلف از جمله اسنپ تریپ، اقامت24، جاباما، هتل یار و ده‌ها سایت دیگر، ارزان‌ترین قیمت را به شما پیشنهاد می‌دهد. برای مقایسه قیمت و رزرو هتل کلیک کنید.

همه عکس‌ها و امکانات هتل سنتی درباری شیراز رو کجا می‌تونم ببینم؟

سلطان سفر مجموعه‌ای کامل از تصاویر و امکانات هتل سنتی درباری شیراز را از همه سایت‌های معتبر رزرو گردآوری کرده است. برای مشاهده کلیک کنید.