هتل اطلس شیراز

شیراز، میدان اطلس، جنب بانک ملت به طرف چهار راه حافظیه
3.3
امتیاز کاربران
56
نظرات کاربران

مقایسه و رزرو اتاق

رزرو هتل اطلس شیراز

اطلس-اتاق دو تخته دبل
اتاق دو تخته دبل
ای‌گردش
250,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
29 خرداد
شنبه
250,000
تومان
30 خرداد
یکشنبه
250,000
تومان
31 خرداد
دوشنبه
250,000
تومان
1 تیر
سه شنبه
250,000
تومان
2 تیر
چهارشنبه
250,000
تومان
3 تیر
پنجشنبه
250,000
تومان
4 تیر
جمعه
250,000
تومان
5 تیر
شنبه
250,000
تومان
6 تیر
یکشنبه
250,000
تومان
7 تیر
دوشنبه
250,000
تومان
8 تیر
سه شنبه
250,000
تومان
اقامت 24
252,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
29 خرداد
شنبه
252,000
تومان
30 خرداد
یکشنبه
252,000
تومان
31 خرداد
دوشنبه
252,000
تومان
1 تیر
سه شنبه
252,000
تومان
2 تیر
چهارشنبه
252,000
تومان
3 تیر
پنجشنبه
252,000
تومان
4 تیر
جمعه
252,000
تومان
5 تیر
شنبه
252,000
تومان
6 تیر
یکشنبه
252,000
تومان
7 تیر
دوشنبه
252,000
تومان
8 تیر
سه شنبه
252,000
تومان
هتل یار
252,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
29 خرداد
شنبه
252,000
تومان
30 خرداد
یکشنبه
252,000
تومان
31 خرداد
دوشنبه
252,000
تومان
1 تیر
سه شنبه
252,000
تومان
2 تیر
چهارشنبه
252,000
تومان
3 تیر
پنجشنبه
252,000
تومان
4 تیر
جمعه
252,000
تومان
5 تیر
شنبه
252,000
تومان
6 تیر
یکشنبه
252,000
تومان
7 تیر
دوشنبه
252,000
تومان
8 تیر
سه شنبه
252,000
تومان
جاباما
252,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
29 خرداد
شنبه
252,000
تومان
30 خرداد
یکشنبه
252,000
تومان
31 خرداد
دوشنبه
252,000
تومان
1 تیر
سه شنبه
252,000
تومان
2 تیر
چهارشنبه
252,000
تومان
3 تیر
پنجشنبه
252,000
تومان
4 تیر
جمعه
252,000
تومان
5 تیر
شنبه
252,000
تومان
6 تیر
یکشنبه
252,000
تومان
7 تیر
دوشنبه
252,000
تومان
8 تیر
سه شنبه
252,000
تومان
علاءالدین
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
29 خرداد
شنبه
ظرفیت تکمیل
30 خرداد
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
31 خرداد
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
1 تیر
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
2 تیر
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
3 تیر
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
4 تیر
جمعه
ظرفیت تکمیل
5 تیر
شنبه
ظرفیت تکمیل
6 تیر
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
7 تیر
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
8 تیر
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
اطلس-اتاق سه نفره(دو تخته+سرویس اضافه)
اتاق سه نفره(دو تخته+سرویس اضافه)
ای‌گردش
361,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
29 خرداد
شنبه
361,000
تومان
30 خرداد
یکشنبه
361,000
تومان
31 خرداد
دوشنبه
361,000
تومان
1 تیر
سه شنبه
361,000
تومان
2 تیر
چهارشنبه
361,000
تومان
3 تیر
پنجشنبه
361,000
تومان
4 تیر
جمعه
361,000
تومان
5 تیر
شنبه
361,000
تومان
6 تیر
یکشنبه
361,000
تومان
7 تیر
دوشنبه
361,000
تومان
8 تیر
سه شنبه
361,000
تومان
اقامت 24
362,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
29 خرداد
شنبه
362,000
تومان
30 خرداد
یکشنبه
362,000
تومان
31 خرداد
دوشنبه
362,000
تومان
1 تیر
سه شنبه
362,000
تومان
2 تیر
چهارشنبه
362,000
تومان
3 تیر
پنجشنبه
362,000
تومان
4 تیر
جمعه
362,000
تومان
5 تیر
شنبه
362,000
تومان
6 تیر
یکشنبه
362,000
تومان
7 تیر
دوشنبه
362,000
تومان
8 تیر
سه شنبه
362,000
تومان
علاءالدین
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
29 خرداد
شنبه
ظرفیت تکمیل
30 خرداد
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
31 خرداد
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
1 تیر
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
2 تیر
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
3 تیر
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
4 تیر
جمعه
ظرفیت تکمیل
5 تیر
شنبه
ظرفیت تکمیل
6 تیر
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
7 تیر
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
8 تیر
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
اطلس-اتاق دو تخته توئین
اتاق دو تخته توئین
ای‌گردش
250,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
29 خرداد
شنبه
250,000
تومان
30 خرداد
یکشنبه
250,000
تومان
31 خرداد
دوشنبه
250,000
تومان
1 تیر
سه شنبه
250,000
تومان
2 تیر
چهارشنبه
250,000
تومان
3 تیر
پنجشنبه
250,000
تومان
4 تیر
جمعه
250,000
تومان
5 تیر
شنبه
250,000
تومان
6 تیر
یکشنبه
250,000
تومان
7 تیر
دوشنبه
250,000
تومان
8 تیر
سه شنبه
250,000
تومان
هتل یار
252,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
29 خرداد
شنبه
252,000
تومان
30 خرداد
یکشنبه
252,000
تومان
31 خرداد
دوشنبه
252,000
تومان
1 تیر
سه شنبه
252,000
تومان
2 تیر
چهارشنبه
252,000
تومان
3 تیر
پنجشنبه
252,000
تومان
4 تیر
جمعه
252,000
تومان
5 تیر
شنبه
252,000
تومان
6 تیر
یکشنبه
252,000
تومان
7 تیر
دوشنبه
252,000
تومان
8 تیر
سه شنبه
252,000
تومان
اقامت 24
252,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
29 خرداد
شنبه
252,000
تومان
30 خرداد
یکشنبه
252,000
تومان
31 خرداد
دوشنبه
252,000
تومان
1 تیر
سه شنبه
252,000
تومان
2 تیر
چهارشنبه
252,000
تومان
3 تیر
پنجشنبه
252,000
تومان
4 تیر
جمعه
252,000
تومان
5 تیر
شنبه
252,000
تومان
6 تیر
یکشنبه
252,000
تومان
7 تیر
دوشنبه
252,000
تومان
8 تیر
سه شنبه
252,000
تومان
اطلس-سه تخته
سه تخته
جاباما
362,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
29 خرداد
شنبه
362,000
تومان
30 خرداد
یکشنبه
362,000
تومان
31 خرداد
دوشنبه
362,000
تومان
1 تیر
سه شنبه
362,000
تومان
2 تیر
چهارشنبه
362,000
تومان
3 تیر
پنجشنبه
362,000
تومان
4 تیر
جمعه
362,000
تومان
5 تیر
شنبه
362,000
تومان
6 تیر
یکشنبه
362,000
تومان
7 تیر
دوشنبه
362,000
تومان
8 تیر
سه شنبه
362,000
تومان
اقامت 24
362,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
29 خرداد
شنبه
362,000
تومان
30 خرداد
یکشنبه
362,000
تومان
31 خرداد
دوشنبه
362,000
تومان
1 تیر
سه شنبه
362,000
تومان
2 تیر
چهارشنبه
362,000
تومان
3 تیر
پنجشنبه
362,000
تومان
4 تیر
جمعه
362,000
تومان
5 تیر
شنبه
362,000
تومان
6 تیر
یکشنبه
362,000
تومان
7 تیر
دوشنبه
362,000
تومان
8 تیر
سه شنبه
362,000
تومان
هتل یار
362,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
29 خرداد
شنبه
362,000
تومان
30 خرداد
یکشنبه
362,000
تومان
31 خرداد
دوشنبه
362,000
تومان
1 تیر
سه شنبه
362,000
تومان
2 تیر
چهارشنبه
362,000
تومان
3 تیر
پنجشنبه
362,000
تومان
4 تیر
جمعه
362,000
تومان
5 تیر
شنبه
362,000
تومان
6 تیر
یکشنبه
362,000
تومان
7 تیر
دوشنبه
362,000
تومان
8 تیر
سه شنبه
362,000
تومان
اطلس-اتاق کانکت چهار نفره
اتاق کانکت چهار نفره
هتل یار
655,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
29 خرداد
شنبه
655,000
تومان
30 خرداد
یکشنبه
655,000
تومان
31 خرداد
دوشنبه
655,000
تومان
1 تیر
سه شنبه
655,000
تومان
2 تیر
چهارشنبه
655,000
تومان
3 تیر
پنجشنبه
655,000
تومان
4 تیر
جمعه
655,000
تومان
5 تیر
شنبه
655,000
تومان
6 تیر
یکشنبه
655,000
تومان
7 تیر
دوشنبه
655,000
تومان
8 تیر
سه شنبه
655,000
تومان
اقامت 24
655,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
29 خرداد
شنبه
655,000
تومان
30 خرداد
یکشنبه
655,000
تومان
31 خرداد
دوشنبه
655,000
تومان
1 تیر
سه شنبه
655,000
تومان
2 تیر
چهارشنبه
655,000
تومان
3 تیر
پنجشنبه
655,000
تومان
4 تیر
جمعه
655,000
تومان
5 تیر
شنبه
655,000
تومان
6 تیر
یکشنبه
655,000
تومان
7 تیر
دوشنبه
655,000
تومان
8 تیر
سه شنبه
655,000
تومان
علاءالدین
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
29 خرداد
شنبه
ظرفیت تکمیل
30 خرداد
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
31 خرداد
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
1 تیر
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
2 تیر
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
3 تیر
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
4 تیر
جمعه
ظرفیت تکمیل
5 تیر
شنبه
ظرفیت تکمیل
6 تیر
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
7 تیر
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
8 تیر
سه شنبه
ظرفیت تکمیل

امکانات اتاق های هتل اطلس شیراز

آسانسور
تلفن در لابی
لباسشویی
زمین ورزشی
پارک کودک
گیم نت
اتاق تلفن (اپراتور)
تلویزیون در لابی
خدمات خانه داری
شبکه پخش فیلم
پذیرش 24 ساعته
ترانسفر برگشت با هزینه
ترانسفر رفت با هزینه
زنگ هشدار
پرینتر
فكس
رستوران بام
روم سرويس
اينترنت در لابی
كافی شاپ
پاركينگ
خدمات خشکشویی
وسایل بدنسازی
صبحانه رایگان
مینی بار رایگان
کافی نت
خدمات برای معلولین
کپسول آتش نشانی
اينترنت (Wifi)
سرویس روزانه اتاق
حمام
تلويزيون LCD در لابی
خدمات تهيه بليط
فروشگاه
سرویس حرم
رخت آویز
فكس
رستوران
صندوق امانات
کپسول آتش‌نشانی در لابی
اینترنت بی سیم
پارکینگ در هتل
رستوران در هتل
روزنامه رایگان
سالن جشن و مراسم و عروسی
اینترنت با سرعت بالا
پارکینگ سر پوشیده با ظرفیت محدود
خدمات نگهداری کودک
پرداخت ویزا و مسترکارت
بازی ویدئویی
خدمات بیدار باش
گشت نیم روزی
زمين تنيس
سالن بيليارد
خدمات پزشكي
کپسول آتشنشانی در راهرو
خدمات باربري
جكوزی
چايخانه سنتی
کرایه اتومبیل (بدون راننده)
خدمات CIP (تشریفات ویژه)
آتلیه
كتابخانه
روم سرويس 24 ساعته
مینی بار با هزینه
اینترنت در قسمت لابی
آرایشگاه
اعلام حریق
خشکشویی (لاندری)
رستوران
سیستم تهویه مطبوع
سونا
استخر
تاکسی سرویس
پارکینگ
نمازخانه
مبلمان
صندوق امانات
یخچال
تلویزیون
دستگاه خودپرداز
فست‌فود
تبديل ارز
آژانس مسافرتی
سرویس فرنگی
سرویس بهداشتی ایرانی
تلویزیون LED در لابی
فتوکپی
اتاق چمدان
اینترنت در لابی
جعبه کمک های اولیه
خشکشویی
سوئیت
تلفن در اتاق
کافی شاپ
اینترنت
مرکز خرید
اتاق سیگار
لابی
پارکینگ سرپوشیده
اطفای حریق
اتاق بازی
خدمات بیدارباش
فکس
ویلچر
رستوران ایرانی
ماساژ
پله اضطراری
اینترنت رایگان و محدود در لابی
رمپ
دستگاه واکس کفش
تلفن
سالن ورزشی
فضای سبز
روزنامه
اینترنت رایگان و نامحدود در لابی
خدمات تور
امکان شارژ وسایل الکترونیکی
کافی‌شاپ
تالار پذیرایی
چای خانه سنتی

آدرس هتل اطلس شیراز روی نقشه

نظرات کاربران برای هتل اطلس شیراز

(56 نظر)
نقاط قوت:
برخورد خوب پرسنل مرد تمیز بودن لابی و اتاق موقعیت مکانی هتل
نقاط ضعف:
برخورد نامطلوب پرسنل زن صبحانه تنوع ندارد
نقاط قوت:
رفتار پرسنل
نقاط ضعف:
رفتار پرسنل
در حد مسافرخانه بود
نقاط قوت:
۱. موقعیت مکانی خوب
نقاط ضعف:
۱. موقعیت مکانی خوب
نقاط قوت:
مرتب وتمیز بود
نقاط ضعف:
مرتب وتمیز بود
خوب بود
نقاط قوت:
خلوت و اروم بود
نقاط ضعف:
خلوت و اروم بود
من با اين هزينه هتل هاي ديگه رو ترجيح ميدم براي يك شب بد نبود
نقاط قوت:
نظافت عالی ،برخورد کارکنان ،دسترسی و موقعیت عالی
نقاط ضعف:
امکانت رفاهی خوب بود ولی بهتر این هم میشد یخچال کوچیک سرویس حمام و دستشویی فوق العاده کوچیک
نقاط قوت:
هتل خوبی بود نسبت به قیمتش.غذای رستورانش خیلی خوب بود
نقاط ضعف:
توی ۳ شبی که بودم ندیدم
منوی صبحانه بسیار مختصر بود .سرویس های بهداشتی عمومی هتل مخصوصا سرویس بهداشتی رستوران اصلا نظافت نمی شد .
نقاط قوت:
موقعیت مکانی
نقاط ضعف:
موقعیت مکانی
ازنظر امکانات رفاهی سرویس دهی زیر صفر بود حقیقت پشیمون شدم
اتاق خوش سايز و تميز و باكيفيت بود. صبحانه خيلي مختصر و درحد نان و پنير و كره مربا كه بايد ارتقا يابد. دسترسي هتل به نقاط شهر و امكانات اطراف خوب است. اتاقهاي روبه پاسيو سروصداي زيادي از دستگاههاي تاسيسات هتل بطور دائم شنيده ميشود كه بايد فكري بحال ان بشود. موكت هاي اتاقها و راهروها كثيف و نيازمند شستشو يا تعويض است. در كل براي سفرهاي معمولي و كاري هتل مناسبي است.ضمنا وايفاي اصلا كار نميكرد و روي اون حساب نكنيد
طی دو سفر هر دو سفر این هتل اقامت کردم،رفتار پرسنل خوب بود،نظافت خیلی خوب بود،اتاق تمیز و مرتب،سر صدا نداره اسایش کامل،صبحانه سفر اول خیلی کامل این سفر کمتر شده بود اما بازم خوب بود،کنار هتل یه غذا فروشی هست کیفیت غذاش عالیه امتحان کنید حتما،سفرهای بعدی هم سغی میکنم همین هتل اقامت کنم
عالی
نقاط قوت:
همه چی عالی و مطلوب
نقاط ضعف:
اصلا نداشت
نقاط قوت:
خوب بود
نقاط ضعف:
میتونه بهتر هم باشه
در یک کلام همه چیز عالی و بی نقص
نقاط قوت:
در کل راضی بودیم
نقاط ضعف:
پنجره های سمت خیابون دو جداره نیست و سرو صدا خیلی زیاده
نقاط قوت:
در حد انتظار خوب بود
نقاط ضعف:
ندیدیم
نقاط قوت:
خوب بود
نقاط ضعف:
نقصی دیده نشد
واقعا نسبت به این قیمت بهتر از این نمیشهبا این قیمت هیچ جای دیگه بهتر از اینجا نمیشه
هتل واقعا عالی بود از هر لحاط کهفکرشو بکنید سرویس بهداشتی و حمام خیلی تمیز بود همچنین اتاقها و پتوها که خیلی خیلی تمیز بود
این هتل خیلی خوب بود حتما پیشنهاد میکنم که بروید حتما
نقاط قوت:
امکانات هتل در مقابل هزینه ای که پرداخت می کنید خوب هست.
نقاط ضعف:
پارکینگ هتل ظرفیت کم دارد.
صبحانه تنوعش کم هست، کارکنان خیلی خوش برخورد هستند، امکانات در حد متوسط هست، اگه اهل حافظیه و گردش هستید، موقعیت هتل خیلی عالی هست.
نقاط قوت:
سرویس دهی پرسنل خیلی خوب بود. تمیزی و نظافت اتاق خوب بود. موقعیت مکانی هتل و دسترسی ها خیلی خوب بود.
نقاط ضعف:
منو صبحانه جا داشت که بهتر باشد. اندازه و فضای اتاق برای ما که سه نفر بودیم میبایست بزرگتر می‌بود.
تمیزی اتاق ها خوب بود. نور سرویس بهداشتی خیلی کم بود. شیر آلاتش قدیمی بودن .سرویس ایرانی در لابی هتل خیلی قدیمی بود.صبحانش عالی بود. پارکینگش خیلی کوچیک بود. جابجایی ماشین خیلی سخت بود.. .ولی هتل ارامی بود و سرو صدا داخل اتاق نمیومد.در کل هتل خوبی بود.. اقامت خوبی رو در این هتل داشتیم.
بنام خدا و با سلام بنظر میرسد فضای اتاق دو تخته را به سه تخته اختصاص داده اند کوچک و فاقد میز و صندلی بود .
غذاش معمولی ولی گران و پارکینگ که انقدر کوچیک که وقتی ماشین بزاری میگی نکنه کسی بماله به ماشین یا مجبوری کمتر ماشین رو جابجا کنی
نقاط قوت:
كاركنان هتل و خدمات وپذيرايشان
نقاط ضعف:
اتاق ١١٧ كه ما در آن اسكان داشتيم پنجره آن رو به حياط خلوتى بود كه صداى زيادى إز آن طرف به اتاق وارد مى شد مخصوصاً شب ها
نقاط قوت:
مکان مناسب کادر مجرب و با شخصیت تمیز بودن اتاق ها
نقاط ضعف:
چیزی به نظرم نیومد
بسیار خوب بود و خیلی راضی بودم از اقامتم
نقاط قوت:
برخورد بسيار عالي مديريت عالي
نقاط ضعف:
قيمت بالاي رستوران و كيفيت پايين نسبت به قيمت
نقاط قوت:
برخورد پرسنل عالی تمیز بودنش عای
نقاط ضعف:
هزینه غذا بالاوکیفیت پایین کوچک بودن پارکینگ
هتل بسیار خوب با دسترسی عالی به مقبره حافظ و باغ زیبای جهان نما
نقاط قوت:
برخورد مناسب کارکنان
نقاط ضعف:
عدم استفاده از پنجره دوجداره پارکینگ نامناسب
نقاط قوت:
برخورد خوب پرسنل کیفیت خوب غذای رستوران سرویس دهی خوب پرسنل امکانات خوب هتل نسبت به سه ستاره بودنش
نقاط ضعف:
پارکینگ هتل
در کل هتل خوبی هستش اما کیفیت غذاش مخصوصا پیتزاش انچنان جالب نبود.ضمنا مکت های اتاق ها هم بنظر من انچنان تمیز نبود.
هتل خوبی است
هتل خوبی بود مشکل خاصی نداشتم
نقاط قوت:
با توجه به هزینه ای که پرداخت کردم خیلی راضی بودم برخورد پرسنل خوب و اتاقها تمیز بود صبحانه خوب بود
نقاط ضعف:
نکته منفی ندیدم
با توجه به قیمتی که پرداختم، از هتل واقعا راضی بودم. علاوه بر امکانات هتل، موقعیت و دسترسی به جاهای دیدنی شیراز هم، فوق العاده بود
نقاط قوت:
خوب
نقاط ضعف:
پارکینگ پشت ساختمان بوده و رفت و امد مشکل بوده کمی
نقاط قوت:
خوب بوده
نقاط ضعف:
پارکینگ پشت ساختمان بوده و رفت و امد مشکل بوده کمی
نقاط قوت:
پرسنل
نقاط ضعف:
پارکینگ بوفه صبحانه غذای رستوران
نقاط قوت:
نکات مثبت: تمیزی هتل، صبحانه خوب، برخورد خوب پرسنل، نزدیک حافظیه، کم صدایی هتل.
نقاط ضعف:
نکات منفی : سلیفون نبودن حوله. اتاق نسبتا تاریک. به غیر از تخت، یک صندلی فقط بود.
هتل به نسبت قیمتش خیلی خوب بود و راضی بودم
یه هتل دوستاره
به طور کلی هتل خوبی بود فقط راهرو ورود به اتاق تاریک بود چون چراغ ها اتوماتیک بودند و باحرکت فرد روشن می شدند. در پارکینگ هتل مجبور بودیم برای جا به جایی ماشین توسط نگهبان، سوئیچ را داخل ماشین بگذاریم که این کار امنیت را پایین می آورد.
ما در شرایطی که هیچ هتلی پیدا نمی کردیم توی آخرین لحظات و در اوج سفر و عید آنلاین از ایران هتل رزرو کردیم، با قیمت بسیار پایین تر و عالی بود...پرسنل هتل بسیار مودب و با شخصیت بودن و هتل هم در مرکز شهر قرار داشت و دسترسی هتل بسیار خوب بود....به طور کلی واقعا راضی بودیم
برخورد پرسنل عالی- هتل تمیزی بود. با توجه به سه ستاره بودن امکانات مناسب بود. موقعیتش هم مناسب می باشد. منتها شبی 450 برای اتاق 3 نفره گران بود. شاید دلیلش اردیبهشت ماه شیراز باشد, ولی باز به نظرم کمی ارزانتر می شد حساب کرد.
صبحانه بسیار عادی و بدون تنوع. نظافت اتاقها خیلی خوب بود.شیرآلات کهنه و قدیمی بودن. ولی دسترسی هتل به نقاط مختلف شهر بسیار عالی بود.برخورد پرسنل هتل بسیار خوب بود.
با سلام هتل تمیز و مرتبی بود و کارکنان خوب و خوش برخوردی داشت صبحانه کمی محدود بود و انتخابهای زیادی نسبت به هتل های دیگر نداشت از نظر موقعیت عالی بود و در کل خیلی خوب بود
نقاط قوت:
برخورد پرسنل بسیار خوب دسترسی عالی..کافی شاپ خوب
نقاط ضعف:
عدم انتخاب اناق نبودن کتری برقی در اناق صندلی یک عدد بوی وایتکس و ضد عفونی کننده زیاد بود بطوری که در ملحفه استشمام میشد
هر وقت به شیراز سفر می کنم در هتل اطلس اقامت کردم و همیشه راضی بودم.
من از اقامت در این هتل راضی بودم و در صورت سفر مجدد به شهر شیراز حتما به این هتل خواهم رفت
نقاط قوت:
تمیز بودن، برخورد مناسب
نقاط ضعف:
قطع بودن اینترت در کل زمان اقامت هزینه بالای تاکسی هتل
نقاط قوت:
خوب بود
نقاط ضعف:
موقع صرف ناهار و شام لطفا کافی شاپ را تعطیل نماید و اگر می توانید مکان آن را تغیر دهید .
برای ثبت نظر باید وارد شوید یا ثبت نام کنید.

پرسش و پاسخ درباره هتل اطلس شیراز

مهمانان هتل اطلس شیراز در سایت‌های مختلف چه نظراتی نوشته‌اند؟

همه نظرات مهمانان هتل اطلس شیراز از تمامی سایت‌های رزرواسیون را در مورد امکانات هتل، کیفیت خدمات، برخورد کارکنان، مزایا و معایب هتل در سایت سلطان سفر مشاهده کنید.

کدام سایت ارزانترین قیمت را ارائه می‌دهد؟

سلطان سفر با مقایسه قیمت هتل اطلس شیراز بر روی سایت‌های مختلف از جمله اسنپ تریپ، اقامت24، جاباما، هتل یار و ده‌ها سایت دیگر، ارزان‌ترین قیمت را به شما پیشنهاد می‌دهد.

همه عکس‌ها و امکانات هتل اطلس شیراز رو کجا می‌تونم ببینم؟

سلطان سفر مجموعه‌ای کامل از تصاویر و امکانات هتل اطلس شیراز را از همه سایت‌های معتبر رزرو گردآوری کرده است.