مقایسه و رزرو اتاق

رزرو هتل آریانا شیراز

ظرفیت 5 نفر

سوئیت پنج تخته
اقامت 24
1,050,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
17 آذر
پنج‌شنبه
1,050,000 تومان
18 آذر
جمعه
1,050,000 تومان
19 آذر
شنبه
1,050,000 تومان
20 آذر
یکشنبه
1,050,000 تومان
21 آذر
دوشنبه
1,050,000 تومان
22 آذر
سه‌شنبه
1,050,000 تومان
23 آذر
چهارشنبه
1,050,000 تومان
24 آذر
پنج‌شنبه
1,050,000 تومان
25 آذر
جمعه
1,050,000 تومان
26 آذر
شنبه
1,050,000 تومان
27 آذر
یکشنبه
1,050,000 تومان
سوئیت پنج تخته بازسازی نشده
اسنپ تریپ
1,200,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
17 آذر
پنج‌شنبه
1,200,000 تومان
18 آذر
جمعه
1,200,000 تومان
19 آذر
شنبه
1,200,000 تومان
20 آذر
یکشنبه
1,200,000 تومان
21 آذر
دوشنبه
1,200,000 تومان
22 آذر
سه‌شنبه
1,200,000 تومان
23 آذر
چهارشنبه
1,200,000 تومان
24 آذر
پنج‌شنبه
1,200,000 تومان
25 آذر
جمعه
1,200,000 تومان
26 آذر
شنبه
1,200,000 تومان
27 آذر
یکشنبه
1,200,000 تومان
ظرفیت 4 نفر

سوئیت یک خوابه برای دو نفر + دو کاناپه تخت شو (بازسازی شده)
ایران هتل آنلاین
1,240,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
17 آذر
پنج‌شنبه
1,240,000 تومان
18 آذر
جمعه
1,240,000 تومان
19 آذر
شنبه
1,240,000 تومان
20 آذر
یکشنبه
1,240,000 تومان
21 آذر
دوشنبه
1,240,000 تومان
22 آذر
سه‌شنبه
1,240,000 تومان
23 آذر
چهارشنبه
1,240,000 تومان
24 آذر
پنج‌شنبه
1,240,000 تومان
25 آذر
جمعه
1,240,000 تومان
26 آذر
شنبه
1,240,000 تومان
سوئیت چهار نفره بازسازی شده
اقامت 24
1,250,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
17 آذر
پنج‌شنبه
1,250,000 تومان
18 آذر
جمعه
1,250,000 تومان
19 آذر
شنبه
1,250,000 تومان
20 آذر
یکشنبه
1,250,000 تومان
21 آذر
دوشنبه
1,250,000 تومان
22 آذر
سه‌شنبه
1,250,000 تومان
23 آذر
چهارشنبه
1,250,000 تومان
24 آذر
پنج‌شنبه
1,250,000 تومان
25 آذر
جمعه
1,250,000 تومان
26 آذر
شنبه
1,250,000 تومان
27 آذر
یکشنبه
1,250,000 تومان
سوئیت یک خوابه چهار نفره بازسازی شده
اسنپ تریپ
1,400,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
17 آذر
پنج‌شنبه
1,400,000 تومان
18 آذر
جمعه
1,400,000 تومان
19 آذر
شنبه
1,400,000 تومان
20 آذر
یکشنبه
1,400,000 تومان
21 آذر
دوشنبه
1,400,000 تومان
22 آذر
سه‌شنبه
1,400,000 تومان
23 آذر
چهارشنبه
1,400,000 تومان
24 آذر
پنج‌شنبه
1,400,000 تومان
25 آذر
جمعه
1,400,000 تومان
26 آذر
شنبه
1,400,000 تومان
27 آذر
یکشنبه
1,400,000 تومان
ظرفیت 1 نفر

اتاق یک تخته
اقامت 24
550,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
17 آذر
پنج‌شنبه
550,000 تومان
18 آذر
جمعه
550,000 تومان
19 آذر
شنبه
550,000 تومان
20 آذر
یکشنبه
550,000 تومان
21 آذر
دوشنبه
550,000 تومان
22 آذر
سه‌شنبه
550,000 تومان
23 آذر
چهارشنبه
550,000 تومان
24 آذر
پنج‌شنبه
550,000 تومان
25 آذر
جمعه
550,000 تومان
26 آذر
شنبه
550,000 تومان
27 آذر
یکشنبه
550,000 تومان
یک تخته
ای‌گردش
550,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
17 آذر
پنج‌شنبه
550,000 تومان
18 آذر
جمعه
550,000 تومان
19 آذر
شنبه
550,000 تومان
20 آذر
یکشنبه
550,000 تومان
21 آذر
دوشنبه
550,000 تومان
22 آذر
سه‌شنبه
550,000 تومان
23 آذر
چهارشنبه
550,000 تومان
24 آذر
پنج‌شنبه
550,000 تومان
25 آذر
جمعه
550,000 تومان
26 آذر
شنبه
550,000 تومان
27 آذر
یکشنبه
550,000 تومان
اتاق دو تخته برای یک نفر (بازسازی شده)
ایران هتل آنلاین
580,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
17 آذر
پنج‌شنبه
580,000 تومان
18 آذر
جمعه
580,000 تومان
19 آذر
شنبه
580,000 تومان
20 آذر
یکشنبه
580,000 تومان
21 آذر
دوشنبه
580,000 تومان
22 آذر
سه‌شنبه
580,000 تومان
23 آذر
چهارشنبه
580,000 تومان
24 آذر
پنج‌شنبه
580,000 تومان
25 آذر
جمعه
580,000 تومان
26 آذر
شنبه
580,000 تومان
اتاق یک تخته بازسازی شده
اقامت 24
620,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
17 آذر
پنج‌شنبه
620,000 تومان
18 آذر
جمعه
620,000 تومان
19 آذر
شنبه
620,000 تومان
20 آذر
یکشنبه
620,000 تومان
21 آذر
دوشنبه
620,000 تومان
22 آذر
سه‌شنبه
620,000 تومان
23 آذر
چهارشنبه
620,000 تومان
24 آذر
پنج‌شنبه
620,000 تومان
25 آذر
جمعه
620,000 تومان
26 آذر
شنبه
620,000 تومان
27 آذر
یکشنبه
620,000 تومان
یک تخته بازسازی شده
اسنپ تریپ
630,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
17 آذر
پنج‌شنبه
630,000 تومان
18 آذر
جمعه
630,000 تومان
19 آذر
شنبه
630,000 تومان
20 آذر
یکشنبه
630,000 تومان
21 آذر
دوشنبه
630,000 تومان
22 آذر
سه‌شنبه
630,000 تومان
23 آذر
چهارشنبه
630,000 تومان
24 آذر
پنج‌شنبه
630,000 تومان
25 آذر
جمعه
630,000 تومان
26 آذر
شنبه
630,000 تومان
27 آذر
یکشنبه
630,000 تومان
ظرفیت 2 نفر

دو تخته
ای‌گردش
620,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
17 آذر
پنج‌شنبه
620,000 تومان
18 آذر
جمعه
620,000 تومان
19 آذر
شنبه
620,000 تومان
20 آذر
یکشنبه
620,000 تومان
21 آذر
دوشنبه
620,000 تومان
22 آذر
سه‌شنبه
620,000 تومان
23 آذر
چهارشنبه
620,000 تومان
24 آذر
پنج‌شنبه
620,000 تومان
25 آذر
جمعه
620,000 تومان
26 آذر
شنبه
620,000 تومان
27 آذر
یکشنبه
620,000 تومان
اتاق دو تخته دبل
اقامت 24
620,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
17 آذر
پنج‌شنبه
620,000 تومان
18 آذر
جمعه
620,000 تومان
19 آذر
شنبه
620,000 تومان
20 آذر
یکشنبه
620,000 تومان
21 آذر
دوشنبه
620,000 تومان
22 آذر
سه‌شنبه
620,000 تومان
23 آذر
چهارشنبه
620,000 تومان
24 آذر
پنج‌شنبه
620,000 تومان
25 آذر
جمعه
620,000 تومان
26 آذر
شنبه
620,000 تومان
27 آذر
یکشنبه
620,000 تومان
دو تخته بازسازی نشده
اسنپ تریپ
650,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
17 آذر
پنج‌شنبه
650,000 تومان
18 آذر
جمعه
650,000 تومان
19 آذر
شنبه
650,000 تومان
20 آذر
یکشنبه
650,000 تومان
21 آذر
دوشنبه
650,000 تومان
22 آذر
سه‌شنبه
650,000 تومان
23 آذر
چهارشنبه
650,000 تومان
24 آذر
پنج‌شنبه
650,000 تومان
25 آذر
جمعه
650,000 تومان
26 آذر
شنبه
650,000 تومان
27 آذر
یکشنبه
650,000 تومان
اتاق دو تخته دبل (بازسازی شده)
ایران هتل آنلاین
680,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
17 آذر
پنج‌شنبه
680,000 تومان
18 آذر
جمعه
680,000 تومان
19 آذر
شنبه
680,000 تومان
20 آذر
یکشنبه
680,000 تومان
21 آذر
دوشنبه
680,000 تومان
22 آذر
سه‌شنبه
680,000 تومان
23 آذر
چهارشنبه
680,000 تومان
24 آذر
پنج‌شنبه
680,000 تومان
25 آذر
جمعه
680,000 تومان
26 آذر
شنبه
680,000 تومان
اتاق دو تخته توئین (بازسازی شده)
ایران هتل آنلاین
680,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
17 آذر
پنج‌شنبه
680,000 تومان
18 آذر
جمعه
680,000 تومان
19 آذر
شنبه
680,000 تومان
20 آذر
یکشنبه
680,000 تومان
21 آذر
دوشنبه
680,000 تومان
22 آذر
سه‌شنبه
680,000 تومان
23 آذر
چهارشنبه
680,000 تومان
24 آذر
پنج‌شنبه
680,000 تومان
25 آذر
جمعه
680,000 تومان
26 آذر
شنبه
680,000 تومان
اتاق دو تخته بازسازی شده
اقامت 24
740,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
17 آذر
پنج‌شنبه
740,000 تومان
18 آذر
جمعه
740,000 تومان
19 آذر
شنبه
740,000 تومان
20 آذر
یکشنبه
740,000 تومان
21 آذر
دوشنبه
740,000 تومان
22 آذر
سه‌شنبه
740,000 تومان
23 آذر
چهارشنبه
740,000 تومان
24 آذر
پنج‌شنبه
740,000 تومان
25 آذر
جمعه
740,000 تومان
26 آذر
شنبه
740,000 تومان
27 آذر
یکشنبه
740,000 تومان
دو تخته بازسازی شده
اسنپ تریپ
750,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
17 آذر
پنج‌شنبه
750,000 تومان
18 آذر
جمعه
750,000 تومان
19 آذر
شنبه
750,000 تومان
20 آذر
یکشنبه
750,000 تومان
21 آذر
دوشنبه
750,000 تومان
22 آذر
سه‌شنبه
750,000 تومان
23 آذر
چهارشنبه
750,000 تومان
24 آذر
پنج‌شنبه
750,000 تومان
25 آذر
جمعه
750,000 تومان
26 آذر
شنبه
750,000 تومان
27 آذر
یکشنبه
750,000 تومان
ظرفیت 3 نفر

اتاق سه تخته
اقامت 24
720,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
17 آذر
پنج‌شنبه
720,000 تومان
18 آذر
جمعه
720,000 تومان
19 آذر
شنبه
720,000 تومان
20 آذر
یکشنبه
720,000 تومان
21 آذر
دوشنبه
720,000 تومان
22 آذر
سه‌شنبه
720,000 تومان
23 آذر
چهارشنبه
720,000 تومان
24 آذر
پنج‌شنبه
720,000 تومان
25 آذر
جمعه
720,000 تومان
26 آذر
شنبه
720,000 تومان
27 آذر
یکشنبه
720,000 تومان
سه تخته
ای‌گردش
720,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
17 آذر
پنج‌شنبه
720,000 تومان
18 آذر
جمعه
720,000 تومان
19 آذر
شنبه
720,000 تومان
20 آذر
یکشنبه
720,000 تومان
21 آذر
دوشنبه
720,000 تومان
22 آذر
سه‌شنبه
720,000 تومان
23 آذر
چهارشنبه
720,000 تومان
24 آذر
پنج‌شنبه
720,000 تومان
25 آذر
جمعه
720,000 تومان
26 آذر
شنبه
720,000 تومان
27 آذر
یکشنبه
720,000 تومان
سه تخته بازسازی نشده
اسنپ تریپ
750,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
17 آذر
پنج‌شنبه
750,000 تومان
18 آذر
جمعه
750,000 تومان
19 آذر
شنبه
750,000 تومان
20 آذر
یکشنبه
750,000 تومان
21 آذر
دوشنبه
750,000 تومان
22 آذر
سه‌شنبه
750,000 تومان
23 آذر
چهارشنبه
750,000 تومان
24 آذر
پنج‌شنبه
750,000 تومان
25 آذر
جمعه
750,000 تومان
26 آذر
شنبه
750,000 تومان
27 آذر
یکشنبه
750,000 تومان
اتاق سه تخته
ایران هتل آنلاین
785,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
17 آذر
پنج‌شنبه
785,000 تومان
18 آذر
جمعه
785,000 تومان
19 آذر
شنبه
785,000 تومان
20 آذر
یکشنبه
785,000 تومان
21 آذر
دوشنبه
785,000 تومان
22 آذر
سه‌شنبه
785,000 تومان
23 آذر
چهارشنبه
785,000 تومان
24 آذر
پنج‌شنبه
785,000 تومان
25 آذر
جمعه
785,000 تومان
26 آذر
شنبه
785,000 تومان
اتاق سه تخته بازسازی شده
اقامت 24
820,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
17 آذر
پنج‌شنبه
820,000 تومان
18 آذر
جمعه
820,000 تومان
19 آذر
شنبه
820,000 تومان
20 آذر
یکشنبه
820,000 تومان
21 آذر
دوشنبه
820,000 تومان
22 آذر
سه‌شنبه
820,000 تومان
23 آذر
چهارشنبه
820,000 تومان
24 آذر
پنج‌شنبه
820,000 تومان
25 آذر
جمعه
820,000 تومان
26 آذر
شنبه
820,000 تومان
27 آذر
یکشنبه
820,000 تومان
سه تخته باز سازی شده
اسنپ تریپ
850,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
17 آذر
پنج‌شنبه
850,000 تومان
18 آذر
جمعه
850,000 تومان
19 آذر
شنبه
850,000 تومان
20 آذر
یکشنبه
850,000 تومان
21 آذر
دوشنبه
850,000 تومان
22 آذر
سه‌شنبه
850,000 تومان
23 آذر
چهارشنبه
850,000 تومان
24 آذر
پنج‌شنبه
850,000 تومان
25 آذر
جمعه
850,000 تومان
26 آذر
شنبه
850,000 تومان
27 آذر
یکشنبه
850,000 تومان
سوئیت یک خوابه برای سه نفر (بازسازی شده)
ایران هتل آنلاین
1,140,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
17 آذر
پنج‌شنبه
1,140,000 تومان
18 آذر
جمعه
1,140,000 تومان
19 آذر
شنبه
1,140,000 تومان
20 آذر
یکشنبه
1,140,000 تومان
21 آذر
دوشنبه
1,140,000 تومان
22 آذر
سه‌شنبه
1,140,000 تومان
23 آذر
چهارشنبه
1,140,000 تومان
24 آذر
پنج‌شنبه
1,140,000 تومان
25 آذر
جمعه
1,140,000 تومان
26 آذر
شنبه
1,140,000 تومان

امکانات اتاق های هتل آریانا شیراز

تلویزیون
یخچال
نمازخانه
اعلام حریق
تاکسی سرویس
سیستم تهویه مطبوع
رستوران
اتاق چمدان
سالن ورزشی
فتوکپی
تلویزیون LED در لابی
سرویس بهداشتی ایرانی
سرویس فرنگی
پاركينگ
روم سرويس
خدمات خانه داری
آژانس مسافرتی
تبديل ارز
خشکشویی (لاندری)
دستگاه خودپرداز
صندوق امانات
آسانسور
پارکینگ
استخر
سونا
اینترنت در لابی
سیستم گرمایشی سرمایشی
جعبه کمک های اولیه
دستگاه بازی
ماساژ
رستوران فضای باز
کافی‌شاپ
خدمات تور
روزنامه
فضای سبز
تلفن
دستگاه واکس کفش
پله اضطراری
رستوران ایرانی
سالن بیلیارد
اتاق بازی
لابی
اتاق سیگار
مرکز خرید
کافی شاپ
بیلیارد
خشکشویی
آرایشگاه
فروشگاه
اینترنت در قسمت لابی
حمام
سرویس روزانه اتاق
کپسول آتش نشانی
خدمات برای معلولین
کافی نت
مینی بار رایگان
وسایل بدنسازی
كافی شاپ
اينترنت در لابی
فكس
تلفن در لابی
پرینتر
زنگ هشدار
ترانسفر رفت با هزینه
ترانسفر برگشت با هزینه
پذیرش 24 ساعته
شبکه پخش فیلم
تلویزیون در لابی
اتاق تلفن (اپراتور)
گیم نت
پارک کودک
زمین ورزشی
لباسشویی
تلويزيون LCD در لابی
رستوران بام
خدمات تهيه بليط
خدمات بیدار باش
مینی بار با هزینه
كتابخانه
آتلیه
خدمات CIP (تشریفات ویژه)
کرایه اتومبیل (بدون راننده)
چايخانه سنتی
جكوزی
خدمات باربري
خدمات پزشكي
سالن بيليارد
زمين تنيس
گشت نیم روزی
رستوران سنتی
بازی ویدئویی
سرویس حرم
پرداخت ویزا و مسترکارت
خدمات نگهداری کودک
کرایه اتومبیل با راننده
پارکینگ سر پوشیده با ظرفیت محدود
پارکینگ در اطراف هتل
تلویزیون lcd
پنجره
اینترنت رایگان و محدود
کپسول آتش‌نشانی در لابی
صندوق امانات
سیستمسرمایشوگرمایش
اینترنت در اتاق
یخچال
مینی بار
حوله
دمپایی
تلفن
حمام

آدرس هتل آریانا شیراز روی نقشه

مشاهده اقامتگاه بر روی نقشه

نظرات کاربران برای هتل آریانا شیراز

(44 نظر)
نقاط قوت:
(نظر مثبت ثبت نشده است)
نقاط ضعف:
افتضااااااحبه شدت پر سرو صدادرب اتاق ها به شدت قدیمی و‌پر سروصداصدای داخل راهرو کامل اتاق ها میادپارکینگ داغونموتور بخچال صدای تانک میداددمپایی نداشتو….
نقاط قوت:
برخورد خوب پرسنل
نقاط ضعف:
اتاقی که به ما دادن برای یک شب در حد مسافرخانه بودسر و صدا خیلی تو اتاق میومدشیب زیاد پارکینگ و مشکل هنگام خروج
نقاط قوت:
هییییچی
نقاط ضعف:
اتاق دبل رزرو کرده بودیم، ولی تویین دادن و موقع اعتراض تخت ها رو بهم چسبوندن که بینشون باز بود و تا صبح کمر درد گرفتیم، روی ملحفه ها و حوله ها لک بود، نه چای ساز داشت و نه مسواک،دمپایی پلاستیکی کثیف که همه پوشیده بودن توی اتاق بود و دمپایی یک بار مصرف نبود، شب پرده رو میخواستی بزنی کنار ساختمان رو به رو کامل داخل اتاق رو میدید چون شیشه های پنجره شفاف بود، اسپیلت هر پنج ثانیه صدای بلند تق تق میداد. صدای توی راهرو ها بلند و کامل داخل اتاق ها میومد، هیچ نکته ی مثبتی وجود نداشت.
نقاط قوت:
فقط برخورد مناسب
نقاط ضعف:
اتاق ها در حد ميهمان پذير درجه ٣ كثيف سوسك مايع بد بو نه حوله نه سشوار و... افتضاح صبحانه افتضاح چايى بوى مواد شوينده ميدهفقط پول هتل ميدى وگر نه شبى صد هزار تومان هم نمى ارزه .
نقاط قوت:
دسترسی مناسب
نقاط ضعف:
دسترسی مناسب
نقاط قوت:
نقطه قوت خاصی ندارد
نقاط ضعف:
نقطه قوت خاصی ندارد
نقاط قوت:
تمیز و راحت و نزدیک به مرکز شهر،طبقه پایینشون هم یه غذاخوری با غذا های عالی دارن
نقاط ضعف:
تمیز و راحت و نزدیک به مرکز شهر،طبقه پایینشون هم یه غذاخوری با غذا های عالی دارن
اگه قصد اقامت بلند مدت نداشته باشید خوبه،اتاق هاش تمیزه لابی تمیزه و کارکنان بسیار محترم هستن تنعا نقطه ضعف هتل صبحانه شون هست
نقاط قوت:
دسترسی به اماکن صبحانه متوسط ،تمیزی اتاق
نقاط ضعف:
دسترسی به اماکن صبحانه متوسط ،تمیزی اتاق
وارد اتاق هتل شدیم برای استراحت سر و صدای پرسنل زیاد بود برای نظافت اتاق های دیگر و صحبت های که میکردن به طور واضح شنیده میشد ما هدفمون ۵ شب بود ولی ۱ شب موندیم
نقاط قوت:
نسبت به قیمت عالی بود دسترسی به محل هلی تفریحی نزدیک بود هتل بسیار خوبی بود
نقاط ضعف:
نسبت به قیمت عالی بود دسترسی به محل هلی تفریحی نزدیک بود هتل بسیار خوبی بود
من اگر مجددا به شیراز سفر کنم ازهمین هتل استفاده میکنم
من هفت شب در فروردین ماه در هتل اقامت نداشتم. وبسیار این هتل را به تمامی مسافران شیراز پیشنهاد میکنم. مهم ترین نکته هتل مهمان نواز و مودب بودن تمامی کارکنان هتل هست . هتل به دو قسمت بازسازی شده و قدیمی تقسیم شده و ما در اتاق های بازسازی شده اقامت داشتیم که تمیز و مرتب بود. صبحانه هتل هم معمولی بود. فقط نکته منفی هتل پارکینگ آن بود که اصلا مدیریتی به نحوه پارک میهمان های نداشتن و بعضی از مهمان های ماشین های خود را بد پارک میکردن و زمان در آوردن ماشین باید منتظر آن ها باشید ماشین خودشان را جا به جا کنند که این کلی زمان ما را صبح ها می‌گرفت. ولی درکل هتل عالی بود
ازهمه نظر خوب بود فقط صبحانه افتضاح من دوسال پیش همین هتل بودم صبحانه بهتری داشت امسال فقط یک اقا را گذاشته بودند به همه صبحانه میداد تنهای تنها
هتل خوب و تمیزی بود. اتاق و سرویس بهداشتیش خیلی تمیز بود. امکاناتش هم نسبت به قیمتش مناسب بود. راضی بودم و حتما دوباره میام
از همه نظر خوب بود
بد نبود ولی ی مشکل بزرگ که بود سرویس دسشویی حمامش جالب نبود
نقاط قوت:
خوب بود
نقاط ضعف:
نداشت
هیچ چیز درست نگهداری نشده است وضع حمام ودستشویی بسیار خراب ، جاهایی که گچ دیوار در راهروها ریخته وبا یک ساعت کار میتوان انرا ترمیم کرد ووضعیت نظافت راهرو ها خوب نیست . رستوران هتل از ابتدایی ترین وسایل مانند گرم نگهدارنده تخم مرغ ولیوان شیشه ای محروم است و از لیوان یکبار مصرف استفاده میشود
برخورد کارکنان خوب بود.
بخشهای مختلف متوسط و رفتارکارکنان خوب بود ، سرویس بهداشتی خوبی نداشت
هتل متوسط، كف حمام و سرويس قدیمی بود ، برخورد پرسنل خيلی خوب بود اما ملحفه هاتمیز نبود .
با درود خدمت دوستان گرامی تجربه خوبی بود، برخورد پرسنل هتل خیلی محترمانه و عالی بود و فضای سرویس دهی جهت صرف صبحانه زیبا و دلنشین بود. در کل یه مورد بود اونم پارکینگ هتل بود که خوشبختانه در دست تعمیره و دوستان دیگه مشکلی از این لحاظ نخواهند داشت. با تشکر از تیم ایران هتل
عالی
برخورد کارکنان بسیار خوب بود موقعیت مکانی هتل عالی بود ساختمان هتل قدیمی و مستهلک بود حمام فاقد سشوار بود از مدیریت درخواست کردیم ولی ارایه نشد سرویس طبقه بالا چکه میکرد، درب داخلی آسانسور فاقد سنسور و خطرناک بود
هتل عالی عالی بود از همه نظر نزدیک به مراکز گردشگری بود
برخورد دو نفر آقا و یه خانم پذیرش هتل واقعا عالی بود در حدی که آدم انرژی میگرفت نظافت هتل در مجموع خوب بود وارد اتاق شدیم دستشویی و اتاق و حمام تمیز بود صبحانه هم در حد یه هتل دو ستاره خوب بود در کل راضی بودم از سفر و اقامتی که داشتم از لحاظ موقعیت مکانی هم که حرف نداشت
هتل به نسبت قیمت دارای خدمات و شرایط عالی بود.برخورد کارکنان هم بسیار خوب بود.از نظر تمیزی هم واقعا شرایط مناسبی داشت .پارکینگ طبقاتی روبروی هتل بود.نکته اصلی این محل این بود که علی رغم بقیه هتل های سایت که عکس اتاق ها بهتر از خود واقعی اتاق بودن،این هتل اتاقش دقیقا مثل عکس بود ،می تونید از رو عکس راحت تصمیم بگیرید.
هتل خیلی خیای خوب بود مورد رضایتم قرار گرفت .
کارکنان متوسط
همه چیز در جای خودش قرار داشت و بسیار عالی
باسلام به این هتل با همسرم رفتیم و خیلی عالی بود قیمتش هم مناسب بود با هتل 5 ستاره هیچ فرقی نداشت
بجز برخورد شایسته پرسنل همه امکانات در حد مسافر خانه
این هتل عالی عالی بود .
علاوه بر ساختار سخت افزاری ضعیف،خدمات نیز ضعیف و در سطح بسیار پایین بوده، بطوری که پس از سه روز اقامت در اتاق و پس از چند بار یادآوری اتاق نظافت گردید، در زمان صبحانه لوازم غذا خوری مثل نمکدان می بایست از میز بغل قرض گرفته شود،به علت سر وصدای نامتعارف اعم از ساخت و ساز و میهمانان و ... عملا استراحت کردن معنایی نداشت...
هتل بسارخوب بود هم تمیز و هم خوش برخورد بودن مدیریت وغذاهای عالی پیشنهاد میکنم به این هتل برید حتما
برای سفر یک شبه قابل قبول است
سرویس بهداشتی داخل اتاقهاکمی ضعیف است و باید بازسازی شود. صدای اتاقهای مجاور از داخل راهرو به گوش میرسد و باید بازنگری شود. رستوران کیفیت غذاخوب ولی قیمت بالابود. برخورد کارکنان خوب. فاقد پارکینگ در خود هتل و از پارکینگ طبقاتی روبرو استفاده میشود.
سلام. پارکینگ ندارد . اگر میخواین برین صفا و ارامش و امکانات و... برید هتل شبی سیصد چهارصدی بگیرین. اما اگر میرین مسافرت و بعد شب میرین هتل و استراحت .خوبه.حمام داره .دستشویی ایرانی داره.صبحانه خوب داره. پرسنل خوب داره. ولی هتل قدیمیه بارها اسم و مدیر عوض کرده ولی نیاز به بازسازی و تعویض لوازم داره .در کل من رضایت کامل دارم البته 70 هزار تومان هزینه پارکینگ دادم.
نقاط قوت:
اخلاق وبرخورد پرسنل فوق العاده خوب و مهربان بود ....
نقاط ضعف:
......
نقاط قوت:
بی دردسر بودن، کسی کاری به کارت ندارهپرسنل مسوول، پاسخگو و واقعا دوست داشتنینزدیکی به اماکن تاریخیاگه میخواهید شیراز را ببینید گزینه خیلی خوبیه.به نسبت قیمت خیلی به صرفه است
نقاط ضعف:
(نظر منفی ثبت نشده است)
نقاط قوت:
قیمت بسیار مناسبپرسنل حرفه ای و مودبنزدیک بودن به نقاط دیدنی شیرازتمیزی اتاق ها
نقاط ضعف:
(نظر منفی ثبت نشده است)
نقاط قوت:
کیفیت برخورد کارکنان و همچنین موقعیت قرارگیری و نحوه خدمات دهی و همکاری عالی.
نقاط ضعف:
(نظر منفی ثبت نشده است)
نقاط قوت:
موقعیت عالی و مکانی هتل را می توان از نکات مثبت هتل نام برد .نکته دیگر در خصوص برخورد خوب پرسنل هتل می باشد .
نقاط ضعف:
(نظر منفی ثبت نشده است)
نقاط قوت:
(نظر مثبت ثبت نشده است)
نقاط ضعف:
پاركينگ بد
نقاط قوت:
اخلاق بسیار خوب پذیرش و کلیه کارکنان از جمله کارکنان رستوران قیمت مناسب نزدیکی به مراکز تفریحی
نقاط ضعف:
پارکینگ بسیار بدی دارد با شیب بسیار تند و جای پارک تنگ
نقاط قوت:
تمیزو پرسنل مودب وفعال
نقاط ضعف:
فقط سرویس بهداشتی خیلی کوچک و نامناسب بود
برای ثبت نظر باید وارد شوید یا ثبت نام کنید.

پرسش و پاسخ درباره هتل آریانا شیراز

مهمانان هتل آریانا شیراز در سایت‌های مختلف چه نظراتی نوشته‌اند؟

همه نظرات مهمانان هتل آریانا شیراز از تمامی سایت‌های رزرواسیون را در مورد امکانات هتل، کیفیت خدمات، برخورد کارکنان، مزایا و معایب هتل در سایت سلطان سفر مشاهده کنید. برای مشاهده نظرات کلیک کنید.

کدام سایت ارزانترین قیمت را ارائه می‌دهد؟

سلطان سفر با مقایسه قیمت هتل آریانا شیراز بر روی سایت‌های مختلف از جمله اسنپ تریپ، اقامت24، جاباما، هتل یار و ده‌ها سایت دیگر، ارزان‌ترین قیمت را به شما پیشنهاد می‌دهد. برای مقایسه قیمت و رزرو هتل کلیک کنید.

همه عکس‌ها و امکانات هتل آریانا شیراز رو کجا می‌تونم ببینم؟

سلطان سفر مجموعه‌ای کامل از تصاویر و امکانات هتل آریانا شیراز را از همه سایت‌های معتبر رزرو گردآوری کرده است. برای مشاهده کلیک کنید.