مهمانپذیر نادر شاهرود

شاهرود، چهارراه نادر ، خیابان دانشجو، نبش کوچه ی پنجم
2.5
امتیاز کاربران
4
نظرات کاربران

مقایسه و رزرو اتاق

رزرو مهمانپذیر نادر شاهرود

نادر-اتاق دوتخته توئین
اتاق دوتخته توئین
اقامت 24
130,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
8 مهر
سه شنبه
130,000
تومان
9 مهر
چهارشنبه
130,000
تومان
10 مهر
پنجشنبه
130,000
تومان
11 مهر
جمعه
130,000
تومان
12 مهر
شنبه
130,000
تومان
13 مهر
یکشنبه
130,000
تومان
14 مهر
دوشنبه
130,000
تومان
15 مهر
سه شنبه
130,000
تومان
16 مهر
چهارشنبه
130,000
تومان
17 مهر
پنجشنبه
130,000
تومان
18 مهر
جمعه
130,000
تومان
ای‌گردش
130,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
8 مهر
سه شنبه
130,000
تومان
9 مهر
چهارشنبه
130,000
تومان
10 مهر
پنجشنبه
130,000
تومان
11 مهر
جمعه
130,000
تومان
12 مهر
شنبه
130,000
تومان
13 مهر
یکشنبه
130,000
تومان
14 مهر
دوشنبه
130,000
تومان
15 مهر
سه شنبه
130,000
تومان
16 مهر
چهارشنبه
130,000
تومان
17 مهر
پنجشنبه
130,000
تومان
18 مهر
جمعه
130,000
تومان
نادر-اتاق دوتخته دبل (فاقدسرویس وحمام)
اتاق دوتخته دبل (فاقدسرویس وحمام)
ای‌گردش
92,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
8 مهر
سه شنبه
92,000
تومان
9 مهر
چهارشنبه
92,000
تومان
10 مهر
پنجشنبه
92,000
تومان
11 مهر
جمعه
92,000
تومان
12 مهر
شنبه
92,000
تومان
13 مهر
یکشنبه
92,000
تومان
14 مهر
دوشنبه
92,000
تومان
15 مهر
سه شنبه
92,000
تومان
16 مهر
چهارشنبه
92,000
تومان
17 مهر
پنجشنبه
92,000
تومان
18 مهر
جمعه
92,000
تومان
نادر-اتاق دوتخته توئین (فاقدسرویس وحمام)
اتاق دوتخته توئین (فاقدسرویس وحمام)
اقامت 24
92,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
8 مهر
سه شنبه
92,000
تومان
9 مهر
چهارشنبه
92,000
تومان
10 مهر
پنجشنبه
92,000
تومان
11 مهر
جمعه
92,000
تومان
12 مهر
شنبه
92,000
تومان
13 مهر
یکشنبه
92,000
تومان
14 مهر
دوشنبه
92,000
تومان
15 مهر
سه شنبه
92,000
تومان
16 مهر
چهارشنبه
92,000
تومان
17 مهر
پنجشنبه
92,000
تومان
18 مهر
جمعه
92,000
تومان
نادر-سوئیت دوتخته بام
سوئیت دوتخته بام
ای‌گردش
185,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
8 مهر
سه شنبه
185,000
تومان
9 مهر
چهارشنبه
185,000
تومان
10 مهر
پنجشنبه
185,000
تومان
11 مهر
جمعه
185,000
تومان
12 مهر
شنبه
185,000
تومان
13 مهر
یکشنبه
185,000
تومان
14 مهر
دوشنبه
185,000
تومان
15 مهر
سه شنبه
185,000
تومان
16 مهر
چهارشنبه
185,000
تومان
17 مهر
پنجشنبه
185,000
تومان
18 مهر
جمعه
185,000
تومان
نادر-اتاق سه تخته
اتاق سه تخته
ای‌گردش
118,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
8 مهر
سه شنبه
118,000
تومان
9 مهر
چهارشنبه
118,000
تومان
10 مهر
پنجشنبه
118,000
تومان
11 مهر
جمعه
118,000
تومان
12 مهر
شنبه
118,000
تومان
13 مهر
یکشنبه
118,000
تومان
14 مهر
دوشنبه
118,000
تومان
15 مهر
سه شنبه
118,000
تومان
16 مهر
چهارشنبه
118,000
تومان
17 مهر
پنجشنبه
118,000
تومان
18 مهر
جمعه
118,000
تومان
اقامت 24
165,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
8 مهر
سه شنبه
165,000
تومان
9 مهر
چهارشنبه
165,000
تومان
10 مهر
پنجشنبه
165,000
تومان
11 مهر
جمعه
165,000
تومان
12 مهر
شنبه
165,000
تومان
13 مهر
یکشنبه
165,000
تومان
14 مهر
دوشنبه
165,000
تومان
15 مهر
سه شنبه
165,000
تومان
16 مهر
چهارشنبه
165,000
تومان
17 مهر
پنجشنبه
165,000
تومان
18 مهر
جمعه
165,000
تومان
نادر-اتاق سه تخته (فاقدسرویس وحمام)
اتاق سه تخته (فاقدسرویس وحمام)
اقامت 24
118,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
8 مهر
سه شنبه
118,000
تومان
9 مهر
چهارشنبه
118,000
تومان
10 مهر
پنجشنبه
118,000
تومان
11 مهر
جمعه
118,000
تومان
12 مهر
شنبه
118,000
تومان
13 مهر
یکشنبه
118,000
تومان
14 مهر
دوشنبه
118,000
تومان
15 مهر
سه شنبه
118,000
تومان
16 مهر
چهارشنبه
118,000
تومان
17 مهر
پنجشنبه
118,000
تومان
18 مهر
جمعه
118,000
تومان
نادر-آپارتمان چهارنفره
آپارتمان چهارنفره
ای‌گردش
250,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
8 مهر
سه شنبه
250,000
تومان
9 مهر
چهارشنبه
250,000
تومان
10 مهر
پنجشنبه
250,000
تومان
11 مهر
جمعه
250,000
تومان
12 مهر
شنبه
250,000
تومان
13 مهر
یکشنبه
250,000
تومان
14 مهر
دوشنبه
250,000
تومان
15 مهر
سه شنبه
250,000
تومان
16 مهر
چهارشنبه
250,000
تومان
17 مهر
پنجشنبه
250,000
تومان
18 مهر
جمعه
250,000
تومان
نادر-اتاق چهارتخته (فاقدسرویس وحمام)
اتاق چهارتخته (فاقدسرویس وحمام)
ای‌گردش
140,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
8 مهر
سه شنبه
140,000
تومان
9 مهر
چهارشنبه
140,000
تومان
10 مهر
پنجشنبه
140,000
تومان
11 مهر
جمعه
140,000
تومان
12 مهر
شنبه
140,000
تومان
13 مهر
یکشنبه
140,000
تومان
14 مهر
دوشنبه
140,000
تومان
15 مهر
سه شنبه
140,000
تومان
16 مهر
چهارشنبه
140,000
تومان
17 مهر
پنجشنبه
140,000
تومان
18 مهر
جمعه
140,000
تومان
اقامت 24
140,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
8 مهر
سه شنبه
140,000
تومان
9 مهر
چهارشنبه
140,000
تومان
10 مهر
پنجشنبه
140,000
تومان
11 مهر
جمعه
140,000
تومان
12 مهر
شنبه
140,000
تومان
13 مهر
یکشنبه
140,000
تومان
14 مهر
دوشنبه
140,000
تومان
15 مهر
سه شنبه
140,000
تومان
16 مهر
چهارشنبه
140,000
تومان
17 مهر
پنجشنبه
140,000
تومان
18 مهر
جمعه
140,000
تومان
نادر-سوئیت یکخوابه پنج نفره VIP
سوئیت یکخوابه پنج نفره VIP
ای‌گردش
340,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
8 مهر
سه شنبه
340,000
تومان
9 مهر
چهارشنبه
340,000
تومان
10 مهر
پنجشنبه
340,000
تومان
11 مهر
جمعه
340,000
تومان
12 مهر
شنبه
340,000
تومان
13 مهر
یکشنبه
340,000
تومان
14 مهر
دوشنبه
340,000
تومان
15 مهر
سه شنبه
340,000
تومان
16 مهر
چهارشنبه
340,000
تومان
17 مهر
پنجشنبه
340,000
تومان
18 مهر
جمعه
340,000
تومان
نادر-سوئیت دوخوابه شش نفره VIP
سوئیت دوخوابه شش نفره VIP
ای‌گردش
490,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
8 مهر
سه شنبه
490,000
تومان
9 مهر
چهارشنبه
490,000
تومان
10 مهر
پنجشنبه
490,000
تومان
11 مهر
جمعه
490,000
تومان
12 مهر
شنبه
490,000
تومان
13 مهر
یکشنبه
490,000
تومان
14 مهر
دوشنبه
490,000
تومان
15 مهر
سه شنبه
490,000
تومان
16 مهر
چهارشنبه
490,000
تومان
17 مهر
پنجشنبه
490,000
تومان
18 مهر
جمعه
490,000
تومان

امکانات اتاق های مهمانپذیر نادر شاهرود

اعلام حریق
اتاق تلفن (اپراتور)
خدمات تهيه بليط
رستوران بام
تلويزيون LCD در لابی
لباسشویی
سرویس بهداشتی فرنگی در طبقات
زمین ورزشی
پارک کودک
گیم نت
سرویس بهداشتی فرنگی در لابی
سرویس بهداشتی ایرانی در طبقات
مینی بار با هزینه
سرویس بهداشتی ایرانی در لابی
تلویزیون در لابی
خدمات خانه داری
شبکه پخش فیلم
پذیرش 24 ساعته
ترانسفر برگشت با هزینه
ترانسفر رفت با هزینه
زنگ هشدار
پرینتر
خدمات بیدار باش
آژانس مسافرتي
فكس
سرویس حرم
واکس کفش
سالن پذیرایی
خانه داری 24 ساعته
Business Center
کپسول آتش‌نشانی در لابی
اینترنت بی سیم
خدمات نگهداری کودک
پرداخت ویزا و مسترکارت
بازی ویدئویی
كتابخانه
گشت نیم روزی
زمين تنيس
سالن بيليارد
خدمات پزشكي
خدمات باربري
جكوزی
چايخانه سنتی
کرایه اتومبیل (بدون راننده)
خدمات CIP (تشریفات ویژه)
آتلیه
تلفن در لابی
روم سرويس
سیستم تهویه مطبوع
روزنامه
خدمات تور
اتاق چمدان
ماساژ
رستوران
سونا
استخر
تاکسی سرویس
نمازخانه
سالن ورزشی
آسانسور
صندوق امانات
یخچال
تلویزیون
دستگاه خودپرداز
خشکشویی (لاندری)
تبديل ارز
کپسول آتش نشانی
فتوکپی
فضای سبز
تلفن
اينترنت در لابی
آرایشگاه
كافی شاپ
پاركينگ
وسایل بدنسازی
مینی بار رایگان
کافی نت
سرویس بهداشتی
خدمات برای معلولین
فروشگاه
اینترنت
پارکینگ روباز
مرکز خرید
اتاق سیگار
لابی
امکان شارژ وسایل الکتریکی
اتاق بازی
خدمات بیدارباش
رستوران ایرانی
پله اضطراری
رستوران 24 ساعته
دستگاه واکس کفش
آنتن مرکزی

آدرس مهمانپذیر نادر شاهرود روی نقشه

نظرات کاربران برای مهمانپذیر نادر شاهرود

(4 نظر)
نقاط قوت:
همه چی خیلی عالی و مرتب
نقاط ضعف:
دیده نشد
نقاط قوت:
در مجموع خوب بود برخوردشون رستوران
نقاط ضعف:
فقط اینکه فضای اتاق خیلی کوچک بود
نقاط قوت:
هیچ نکته مثبتی وجود نداشت
نقاط ضعف:
بسیار بسیار بد بود. اصلا در حد ۳ستاره نیست بازسازی نشده دمپایی های داخل اتاق پاره سرویس بهداشتی بسیار کوچیک افتضاح بود نظافت اتاق ، تخت و .... افتضاح
نقاط قوت:
خیلی راضی بودیم
نقاط ضعف:
نکته منفی ندیدیم
برای ثبت نظر باید وارد شوید یا ثبت نام کنید.

پرسش و پاسخ درباره مهمانپذیر نادر شاهرود

مهمانان مهمانپذیر نادر شاهرود در سایت‌های مختلف چه نظراتی نوشته‌اند؟

همه نظرات مهمانان مهمانپذیر نادر شاهرود از تمامی سایت‌های رزرواسیون را در مورد امکانات هتل، کیفیت خدمات، برخورد کارکنان، مزایا و معایب هتل در سایت سلطان سفر مشاهده کنید.

کدام سایت ارزانترین قیمت را ارائه می‌دهد؟

سلطان سفر با مقایسه قیمت مهمانپذیر نادر شاهرود بر روی سایت‌های مختلف از جمله اسنپ تریپ، اقامت24، جاباما، هتل یار و ده‌ها سایت دیگر، ارزان‌ترین قیمت را به شما پیشنهاد می‌دهد.

همه عکس‌ها و امکانات مهمانپذیر نادر شاهرود رو کجا می‌تونم ببینم؟

سلطان سفر مجموعه‌ای کامل از تصاویر و امکانات مهمانپذیر نادر شاهرود را از همه سایت‌های معتبر رزرو گردآوری کرده است.