مقایسه و رزرو اتاق

رزرو هتل آسمان شهر ساری

ظرفیت 4 نفر

گلدن سوئیت چهار نفره (میهمان خارجی)
اقامت 24
900,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
25 مرداد
سه شنبه
900,000
تومان
26 مرداد
چهارشنبه
900,000
تومان
27 مرداد
پنجشنبه
900,000
تومان
28 مرداد
جمعه
900,000
تومان
29 مرداد
شنبه
900,000
تومان
30 مرداد
یکشنبه
900,000
تومان
31 مرداد
دوشنبه
900,000
تومان
1 شهریور
سه شنبه
873,000
تومان
2 شهریور
چهارشنبه
873,000
تومان
3 شهریور
پنجشنبه
873,000
تومان
4 شهریور
جمعه
873,000
تومان
اتاق چهار تخته (میهمان خارجی)
اقامت 24
1,200,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
25 مرداد
سه شنبه
1,200,000
تومان
26 مرداد
چهارشنبه
1,200,000
تومان
27 مرداد
پنجشنبه
1,200,000
تومان
28 مرداد
جمعه
1,200,000
تومان
29 مرداد
شنبه
1,200,000
تومان
30 مرداد
یکشنبه
1,200,000
تومان
31 مرداد
دوشنبه
1,200,000
تومان
1 شهریور
سه شنبه
1,174,000
تومان
2 شهریور
چهارشنبه
1,174,000
تومان
3 شهریور
پنجشنبه
1,174,000
تومان
4 شهریور
جمعه
1,174,000
تومان
اتاق چهار تخته
ایران هتل آنلاین
1,500,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
25 مرداد
سه شنبه
1,500,000
تومان
26 مرداد
چهارشنبه
1,500,000
تومان
27 مرداد
پنجشنبه
1,500,000
تومان
28 مرداد
جمعه
1,500,000
تومان
29 مرداد
شنبه
1,500,000
تومان
30 مرداد
یکشنبه
1,500,000
تومان
31 مرداد
دوشنبه
1,500,000
تومان
1 شهریور
سه شنبه
1,500,000
تومان
2 شهریور
چهارشنبه
1,500,000
تومان
3 شهریور
پنجشنبه
1,500,000
تومان
4 شهریور
جمعه
1,500,000
تومان
اتاق چهارتخته
اقامت 24
1,500,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
25 مرداد
سه شنبه
1,500,000
تومان
26 مرداد
چهارشنبه
1,500,000
تومان
27 مرداد
پنجشنبه
1,500,000
تومان
28 مرداد
جمعه
1,500,000
تومان
29 مرداد
شنبه
1,500,000
تومان
30 مرداد
یکشنبه
1,500,000
تومان
31 مرداد
دوشنبه
1,500,000
تومان
1 شهریور
سه شنبه
1,500,000
تومان
2 شهریور
چهارشنبه
1,500,000
تومان
3 شهریور
پنجشنبه
1,500,000
تومان
4 شهریور
جمعه
1,500,000
تومان
گلدن سوئیت چهار نفره
اقامت 24
2,200,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
25 مرداد
سه شنبه
2,200,000
تومان
26 مرداد
چهارشنبه
2,200,000
تومان
27 مرداد
پنجشنبه
2,200,000
تومان
28 مرداد
جمعه
2,200,000
تومان
29 مرداد
شنبه
2,200,000
تومان
30 مرداد
یکشنبه
2,200,000
تومان
31 مرداد
دوشنبه
2,200,000
تومان
1 شهریور
سه شنبه
2,180,000
تومان
2 شهریور
چهارشنبه
2,180,000
تومان
3 شهریور
پنجشنبه
2,180,000
تومان
4 شهریور
جمعه
2,180,000
تومان
چهارتخته - یک تخت دبل + دوتخت سینگل (ویو جنگل)
هتل یار
ظرفیت تکمیل
قیمت شب‌های دیگر
26 مرداد
چهارشنبه
1,480,000
تومان
29 مرداد
شنبه
1,480,000
تومان
4 شهریور
جمعه
1,480,000
تومان
ظرفیت 2 نفر

اتاق دو تخته دبل (میهمان خارجی)
اقامت 24
900,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
25 مرداد
سه شنبه
900,000
تومان
26 مرداد
چهارشنبه
900,000
تومان
27 مرداد
پنجشنبه
900,000
تومان
28 مرداد
جمعه
900,000
تومان
29 مرداد
شنبه
900,000
تومان
30 مرداد
یکشنبه
900,000
تومان
31 مرداد
دوشنبه
900,000
تومان
1 شهریور
سه شنبه
873,000
تومان
2 شهریور
چهارشنبه
873,000
تومان
3 شهریور
پنجشنبه
873,000
تومان
4 شهریور
جمعه
873,000
تومان
اتاق دو تخته دبل
ایران هتل آنلاین
900,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
25 مرداد
سه شنبه
900,000
تومان
26 مرداد
چهارشنبه
900,000
تومان
27 مرداد
پنجشنبه
900,000
تومان
28 مرداد
جمعه
900,000
تومان
29 مرداد
شنبه
900,000
تومان
30 مرداد
یکشنبه
900,000
تومان
31 مرداد
دوشنبه
900,000
تومان
1 شهریور
سه شنبه
900,000
تومان
2 شهریور
چهارشنبه
900,000
تومان
3 شهریور
پنجشنبه
900,000
تومان
4 شهریور
جمعه
900,000
تومان
اتاق دو تخته توئین
ایران هتل آنلاین
900,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
25 مرداد
سه شنبه
900,000
تومان
26 مرداد
چهارشنبه
900,000
تومان
27 مرداد
پنجشنبه
900,000
تومان
28 مرداد
جمعه
900,000
تومان
29 مرداد
شنبه
900,000
تومان
30 مرداد
یکشنبه
900,000
تومان
31 مرداد
دوشنبه
900,000
تومان
1 شهریور
سه شنبه
900,000
تومان
2 شهریور
چهارشنبه
900,000
تومان
3 شهریور
پنجشنبه
900,000
تومان
4 شهریور
جمعه
900,000
تومان
اتاق دو تخته توئین (میهمان خارجی)
اقامت 24
900,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
25 مرداد
سه شنبه
900,000
تومان
26 مرداد
چهارشنبه
900,000
تومان
27 مرداد
پنجشنبه
900,000
تومان
28 مرداد
جمعه
900,000
تومان
29 مرداد
شنبه
900,000
تومان
30 مرداد
یکشنبه
900,000
تومان
31 مرداد
دوشنبه
900,000
تومان
1 شهریور
سه شنبه
873,000
تومان
2 شهریور
چهارشنبه
873,000
تومان
3 شهریور
پنجشنبه
873,000
تومان
4 شهریور
جمعه
873,000
تومان
اتاق دو تخته دبل پرمیوم
ایران هتل آنلاین
1,000,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
25 مرداد
سه شنبه
1,000,000
تومان
26 مرداد
چهارشنبه
1,000,000
تومان
27 مرداد
پنجشنبه
1,000,000
تومان
28 مرداد
جمعه
1,000,000
تومان
29 مرداد
شنبه
1,000,000
تومان
30 مرداد
یکشنبه
1,000,000
تومان
31 مرداد
دوشنبه
1,000,000
تومان
1 شهریور
سه شنبه
1,000,000
تومان
2 شهریور
چهارشنبه
1,000,000
تومان
3 شهریور
پنجشنبه
1,000,000
تومان
4 شهریور
جمعه
1,000,000
تومان
اتاق دبل پلاس
ایران هتل آنلاین
1,000,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
25 مرداد
سه شنبه
1,000,000
تومان
26 مرداد
چهارشنبه
1,000,000
تومان
27 مرداد
پنجشنبه
1,000,000
تومان
28 مرداد
جمعه
1,000,000
تومان
29 مرداد
شنبه
1,000,000
تومان
30 مرداد
یکشنبه
1,000,000
تومان
31 مرداد
دوشنبه
1,000,000
تومان
1 شهریور
سه شنبه
1,000,000
تومان
2 شهریور
چهارشنبه
1,000,000
تومان
3 شهریور
پنجشنبه
1,000,000
تومان
4 شهریور
جمعه
1,000,000
تومان
اتاق دبل پرمیوم (میهمان خارجی)
اقامت 24
5,050,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
25 مرداد
سه شنبه
5,050,000
تومان
26 مرداد
چهارشنبه
5,050,000
تومان
27 مرداد
پنجشنبه
5,050,000
تومان
28 مرداد
جمعه
5,050,000
تومان
29 مرداد
شنبه
5,050,000
تومان
30 مرداد
یکشنبه
5,050,000
تومان
31 مرداد
دوشنبه
5,050,000
تومان
1 شهریور
سه شنبه
5,050,000
تومان
2 شهریور
چهارشنبه
5,050,000
تومان
3 شهریور
پنجشنبه
5,050,000
تومان
4 شهریور
جمعه
5,050,000
تومان
اتاق دو تخته دبل
اقامت 24
ظرفیت تکمیل
قیمت شب‌های دیگر
25 مرداد
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
26 مرداد
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
27 مرداد
پنجشنبه
900,000
تومان
28 مرداد
جمعه
900,000
تومان
29 مرداد
شنبه
900,000
تومان
30 مرداد
یکشنبه
900,000
تومان
31 مرداد
دوشنبه
900,000
تومان
1 شهریور
سه شنبه
873,000
تومان
2 شهریور
چهارشنبه
873,000
تومان
3 شهریور
پنجشنبه
873,000
تومان
4 شهریور
جمعه
873,000
تومان
اتاق دو تخته توئین
اقامت 24
ظرفیت تکمیل
قیمت شب‌های دیگر
25 مرداد
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
26 مرداد
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
27 مرداد
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
28 مرداد
جمعه
ظرفیت تکمیل
29 مرداد
شنبه
900,000
تومان
30 مرداد
یکشنبه
900,000
تومان
31 مرداد
دوشنبه
900,000
تومان
1 شهریور
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
2 شهریور
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
3 شهریور
پنجشنبه
873,000
تومان
4 شهریور
جمعه
873,000
تومان
دوتخته - دبل
هتل یار
ظرفیت تکمیل
قیمت شب‌های دیگر
27 مرداد
پنجشنبه
880,000
تومان
31 مرداد
دوشنبه
880,000
تومان
دوتخته - توئین
هتل یار
ظرفیت تکمیل
قیمت شب‌های دیگر
28 مرداد
جمعه
880,000
تومان
1 شهریور
سه شنبه
880,000
تومان
3 شهریور
پنجشنبه
880,000
تومان
دبل پلاس - اتاق بزرگ(ویو جنگل)
هتل یار
ظرفیت تکمیل
قیمت شب‌های دیگر
2 شهریور
چهارشنبه
980,000
تومان
اتاق دبل پرمیوم
اقامت 24
ظرفیت تکمیل
قیمت شب‌های دیگر
25 مرداد
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
26 مرداد
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
27 مرداد
پنجشنبه
1,000,000
تومان
28 مرداد
جمعه
1,000,000
تومان
29 مرداد
شنبه
1,000,000
تومان
30 مرداد
یکشنبه
1,000,000
تومان
31 مرداد
دوشنبه
1,000,000
تومان
1 شهریور
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
2 شهریور
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
3 شهریور
پنجشنبه
1,000,000
تومان
4 شهریور
جمعه
1,000,000
تومان
ظرفیت 3 نفر

اتاق سه تخته
ایران هتل آنلاین
1,200,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
25 مرداد
سه شنبه
1,200,000
تومان
26 مرداد
چهارشنبه
1,200,000
تومان
27 مرداد
پنجشنبه
1,200,000
تومان
28 مرداد
جمعه
1,200,000
تومان
29 مرداد
شنبه
1,200,000
تومان
30 مرداد
یکشنبه
1,200,000
تومان
31 مرداد
دوشنبه
1,200,000
تومان
1 شهریور
سه شنبه
1,200,000
تومان
2 شهریور
چهارشنبه
1,200,000
تومان
3 شهریور
پنجشنبه
1,200,000
تومان
4 شهریور
جمعه
1,200,000
تومان
اتاق سه تخته (میهمان خارجی)
اقامت 24
1,200,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
25 مرداد
سه شنبه
1,200,000
تومان
26 مرداد
چهارشنبه
1,200,000
تومان
27 مرداد
پنجشنبه
1,200,000
تومان
28 مرداد
جمعه
1,200,000
تومان
29 مرداد
شنبه
1,200,000
تومان
30 مرداد
یکشنبه
1,200,000
تومان
31 مرداد
دوشنبه
1,200,000
تومان
1 شهریور
سه شنبه
1,174,000
تومان
2 شهریور
چهارشنبه
1,174,000
تومان
3 شهریور
پنجشنبه
1,174,000
تومان
4 شهریور
جمعه
1,174,000
تومان
اتاق سه تخته
اقامت 24
1,200,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
25 مرداد
سه شنبه
1,200,000
تومان
26 مرداد
چهارشنبه
1,200,000
تومان
27 مرداد
پنجشنبه
1,200,000
تومان
28 مرداد
جمعه
1,200,000
تومان
29 مرداد
شنبه
1,200,000
تومان
30 مرداد
یکشنبه
1,200,000
تومان
31 مرداد
دوشنبه
1,200,000
تومان
1 شهریور
سه شنبه
1,174,000
تومان
2 شهریور
چهارشنبه
1,174,000
تومان
3 شهریور
پنجشنبه
1,174,000
تومان
4 شهریور
جمعه
1,174,000
تومان
اتاق سه تخته کوئین
اقامت 24
1,300,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
25 مرداد
سه شنبه
1,300,000
تومان
26 مرداد
چهارشنبه
1,300,000
تومان
27 مرداد
پنجشنبه
1,300,000
تومان
28 مرداد
جمعه
1,300,000
تومان
29 مرداد
شنبه
1,300,000
تومان
30 مرداد
یکشنبه
1,300,000
تومان
31 مرداد
دوشنبه
1,300,000
تومان
1 شهریور
سه شنبه
1,300,000
تومان
2 شهریور
چهارشنبه
1,300,000
تومان
3 شهریور
پنجشنبه
1,300,000
تومان
4 شهریور
جمعه
1,300,000
تومان
اتاق سه تخته VIP
ایران هتل آنلاین
1,300,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
25 مرداد
سه شنبه
1,300,000
تومان
26 مرداد
چهارشنبه
1,300,000
تومان
27 مرداد
پنجشنبه
1,300,000
تومان
28 مرداد
جمعه
1,300,000
تومان
29 مرداد
شنبه
1,300,000
تومان
30 مرداد
یکشنبه
1,300,000
تومان
31 مرداد
دوشنبه
1,300,000
تومان
1 شهریور
سه شنبه
1,300,000
تومان
2 شهریور
چهارشنبه
1,300,000
تومان
3 شهریور
پنجشنبه
1,300,000
تومان
4 شهریور
جمعه
1,300,000
تومان
اتاق سه تخته کوئین (میهمان خارجی)
اقامت 24
1,500,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
25 مرداد
سه شنبه
1,500,000
تومان
26 مرداد
چهارشنبه
1,500,000
تومان
27 مرداد
پنجشنبه
1,500,000
تومان
28 مرداد
جمعه
1,500,000
تومان
29 مرداد
شنبه
1,500,000
تومان
30 مرداد
یکشنبه
1,500,000
تومان
31 مرداد
دوشنبه
1,500,000
تومان
1 شهریور
سه شنبه
1,500,000
تومان
2 شهریور
چهارشنبه
1,500,000
تومان
3 شهریور
پنجشنبه
1,500,000
تومان
4 شهریور
جمعه
1,500,000
تومان
سه تخته کوئین VIP - یک تخته دبل + یک تخته سینگل(ویو جنگل)
هتل یار
ظرفیت تکمیل
قیمت شب‌های دیگر
30 مرداد
یکشنبه
1,280,000
تومان
ظرفیت 6 نفر

سوئیت آپارتمان شش نفره (میهمان خارجی)
اقامت 24
1,300,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
25 مرداد
سه شنبه
1,300,000
تومان
26 مرداد
چهارشنبه
1,300,000
تومان
27 مرداد
پنجشنبه
1,300,000
تومان
28 مرداد
جمعه
1,300,000
تومان
29 مرداد
شنبه
1,300,000
تومان
30 مرداد
یکشنبه
1,300,000
تومان
31 مرداد
دوشنبه
1,300,000
تومان
1 شهریور
سه شنبه
1,300,000
تومان
2 شهریور
چهارشنبه
1,300,000
تومان
3 شهریور
پنجشنبه
1,300,000
تومان
4 شهریور
جمعه
1,300,000
تومان
سوئیت یک خوابه برای شش نفر
ایران هتل آنلاین
2,200,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
25 مرداد
سه شنبه
2,200,000
تومان
26 مرداد
چهارشنبه
2,200,000
تومان
27 مرداد
پنجشنبه
2,200,000
تومان
28 مرداد
جمعه
2,200,000
تومان
29 مرداد
شنبه
2,200,000
تومان
30 مرداد
یکشنبه
2,200,000
تومان
31 مرداد
دوشنبه
2,200,000
تومان
1 شهریور
سه شنبه
2,200,000
تومان
2 شهریور
چهارشنبه
2,200,000
تومان
3 شهریور
پنجشنبه
2,200,000
تومان
4 شهریور
جمعه
2,200,000
تومان
سوئیت آپارتمان رویال - سه خوابه - 1 تخته دونفره + 4 تخت سینگل (ویو جنگل - بالکن پانوراما - امکانات کامل دارای مبلمان)
هتل یار
5,030,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
25 مرداد
سه شنبه
5,030,000
تومان
سوئیت رویال سه خوابه برای شش نفر
ایران هتل آنلاین
5,050,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
25 مرداد
سه شنبه
5,050,000
تومان
26 مرداد
چهارشنبه
5,050,000
تومان
27 مرداد
پنجشنبه
5,050,000
تومان
28 مرداد
جمعه
5,050,000
تومان
29 مرداد
شنبه
5,050,000
تومان
30 مرداد
یکشنبه
5,050,000
تومان
31 مرداد
دوشنبه
5,050,000
تومان
1 شهریور
سه شنبه
5,050,000
تومان
2 شهریور
چهارشنبه
5,050,000
تومان
3 شهریور
پنجشنبه
5,050,000
تومان
4 شهریور
جمعه
5,050,000
تومان
سوئیت آپارتمان شش نفره
اقامت 24
5,050,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
25 مرداد
سه شنبه
5,050,000
تومان
26 مرداد
چهارشنبه
5,050,000
تومان
27 مرداد
پنجشنبه
5,050,000
تومان
28 مرداد
جمعه
5,050,000
تومان
29 مرداد
شنبه
5,050,000
تومان
30 مرداد
یکشنبه
5,050,000
تومان
31 مرداد
دوشنبه
5,050,000
تومان
1 شهریور
سه شنبه
5,050,000
تومان
2 شهریور
چهارشنبه
5,050,000
تومان
3 شهریور
پنجشنبه
5,050,000
تومان
4 شهریور
جمعه
5,050,000
تومان

نظرات کاربران برای هتل آسمان شهر ساری

(32 نظر)
نقاط قوت:
ویو بسیار عالی و اتاق های تمیز و پرسنل مودب
نقاط ضعف:
به دور انصافه که نکته منفی ذکر کنم
نقاط قوت:
خیلی هتل خوبیه. فضای اتاق و حیاط عالی بودمن که راضی بودم. دستتون درد نکنه
نقاط ضعف:
قیمتش یکم بالاستاز شهر یکم فاصله داره.
نقاط قوت:
ویو مناسب منطقه طراحی اتاق و امکانات داخل اتاق خوب رفتار مناسب پرسنل
نقاط ضعف:
۱- ظرف گرمکن شیر پر از جانورهای زنده بود که داخل لیوان شیر حرکت میکردند ۲-کثیفی موکت اتاق و دمپایی داخل سرویس بهداشتی ۳- کثیفی محوطه ، کنار نرده های حیاط هتل پر از ته سیگار ۴- کثیفی صندلی های محوطه هتل ۵- کرایه هر شب هتل ، نسبتا بالا ۵- قیمت ۵ تا ۶ برابری خوراکی های داخل اتاق نسبت به قیمت روی اجناس که واقعا بی انصافی است ۶- دستگاه کتری برقی داخل اتاق است اما چند عدد نپتون و قند وجود ندارد
نقاط قوت:
برخورد پرسنل خوب و مودبانه موقعیت مکانی بسیار خوب و باصفا فضای اتاق بسیار جادار و دلباز سرویس بهداشتی و حمام بزرگ و تمیز و ضدعفونی شده محیط پیرامونی امن و با صفا اسپیلت خوب و خنک صبحانه بسیار با کیفیت کیفیت مینی بار درون یخچال بسیار خوب و متنوع و کامل در کل می‌توان آرامش به تمام معنا رو در هتل حس کرد
نقاط ضعف:
نکته منفی ندارد
نقاط قوت:
محیط آرام و دلپذیر در قلب طبیعت با کادری مودب غذا ها عالی نظافت خوب بود
نقاط ضعف:
دیوار بین اتاقها نازک است سر و صدا و صحبت مسافران کاملا به اتاق بغلی نفوذ میکند
نقاط قوت:
محل هتل فوق العاده هست . برخورد پرسنل بسیار خوب است. صبحانه نسبت به قبل بهبود داشته است
نقاط ضعف:
دیوار بین اتاق‌ها عایق نیست و صدای اتاق مجاور براحتی انتقال دارد. اسپلیت در بالکن قرار دارد و وقتی روشن است صدای آزار دهنده به اتاق انتقال می یابد. قیمت هتل کمی بالاست.
نقاط قوت:
قبل از هر چیزی بگم که واقعا سه ستاره کمه براش همه چیز فوق العاده تمیز بود به نسبت درجه هتل صبحانه خوب و متنوعی داشت برخورد پرسنل بسیار بسیار محترمانه و صمیمی بود موقعیت مکانی خیلی دنج و عالی (شبیه بام سبز لاهیجان) حتما حتما اگر مجدد بخوام ساری بمونم این هتل اولین گزینه خواهد بود.
نقاط ضعف:
نکته خاصی نبود ، فقط عدم وجود دمپایی در تراس
نقاط قوت:
عاااالی🙏🙏
نقاط ضعف:
بدون نکته منفی بود
نقاط قوت:
نو بودن هتل
نقاط ضعف:
ساعت سرو صبحانه ۸ دیر است . معمولا هتل ها از هغت و نیم هستند
نقاط قوت:
لوکیشن عالی ، ویوی خیلی خوب محوطه ، برخورد خوب پرسنل ، صبحانه متناسب با قیمت ، به نظرم برای اقامت در ساری خیلی جای مناسبیه ، و از همه مهمتر نوساز بودنش
نقاط ضعف:
لک بودن موکت کف اتاق
نقاط قوت:
بسیار تمیز منظره خوب
نقاط ضعف:
مناسب برای کسانی که با ماشین سفر میکنند
نقاط قوت:
برخورد بسيار خوب و مودبانه پرسنل صبحانه خوب و قابل قبول سكوت و آرامش محوطه
نقاط ضعف:
ديوارهاي اتاقها نازك هستن و صداي مسافران اتاقهاي مجاور به وضوح شنيده مي شود كافي شاپ ضعيف بود
نقاط قوت:
بسیار تمیز و مرتب بود موقعیت مگانی جالبی داشت هر وقت بیام ساری حتما این هتل را انتخاب می کنم حداقل دوسه شب
نقاط ضعف:
صبحانه ضعیف بود
نقاط قوت:
اين هتل با درجه سه ستاره كه البته لايق ستاره بيشتر نيز ميباشد هتلي تميز نوساز و با كادري مودب و مهربان برخوردار است و اقامتي با رفاه كامل را سعي ميكنن براي مسافر فراهم كنن و در محيط و جاده اي خيلي زيبا قرار گرفته است كه در اين فصل خيلي خيلي چشم انداز هاي زيبا دارد و بنده در حال حاظر چند ساعتي از اقامتم كه ميگذرد رضايت كامل دارم
نقاط ضعف:
نكته منفي براي من حساب نميشود ولي دو مورد است كه ميشود گفت ١: دمپايي هاي رو فرشي اتاق بهتر است حوله اي يكبار مصرف باشد و نبود مسواك و چاي مورد دوم است و در كل هتلي با راحتي كامل است ممنون از كادر مجرب هتل آسمان شهر
موقعیت هتل خارج از شهر و نزدیک جنگله. نوساز و تمیزه. پرسنل بسیار مهربان و مودب هستن. منظره هتل که به شهر ساریه و حالت بام داره خیلی زیبا و خاصش کرده، که به اسم این هتل (آسمان شهر) هم میاد. هتل دوتا نکته منفی داره یکی اینکه اگر در اتاقهای بغل سر و صدا باشه ازاردهنده میشه. چون صدا خیلی راحت به اتاق نفوذ میکنه. و دوم اینکه wifi هم خوب کار نمیکنه. اما در کل راضی بودم و اگر دوباره ساری برم بدون شک باز هم این هتل رو انتخاب میکنم.
هتل بسیار خوب به خصوص محل قرارگیری هتل و نمایی که به طبیعت اطراف دارد
هتل بسیار آرام و تمیز و نوساز است
کفپوش اتاق کثیف و پر از لکه، اتمسفر اتاق بسیار بی روح و کسل کننده، صبحانه ضعیف، رفتار کارکنان خوب
،امکانات خوب و قابل قبول ،غذای هتل معمولی ولی کافه رستورانی خانوادگی و خوب در کنار هتل موجوده که میان وعده و غذاهای فست فود خوبی داره،برخورد مناسب ، دیوار ها از نظر آکوستیک کمی ضعیفن و صدا از واحد بالا و کناری کاملا شنیده میشه، برای رفت آمد در شهر ساری ماشین هست ولی روزای تعطیل میبندن ،در مجموع آرامش خوبی را به شما اضافه میکند ، خوش گذشت انشا الله به شما هم خوش بگذره
امکانات متوسط پرسنل خوب
انتظار فوق العاده ای نداشته باشید ، رفت و آمد از هتل به مرکز شهر از غروب به بعد مقداری مشکل است ، در کل نسبت به شرایط سایر گزینه های اقامت رضایت شما را جلب می کند.
اخلاق و پیگیری کارکنان بسیار عالی معماری در حد چهار ستاره
زیبا و به باد ماندنی
دوبار چندین اطاق رزرو کردیم در این هتل ،پرسنل عالی ، اطاقها بزرگ ، همه چیز تمیز بود ولی انتظار ملحفه و لحاف هتل پنج ستاره رو نداشته باشید . اگه این دو نقص رو درست کنن در رده خود بی نقص میشه.
بسیار خوب
ما یک شب از مسافرتمون رو در شهر زیبای ساری و هتل آسمان شهر اقامت داشتیم. یک هتل نوساز در قلب طبیعت و ویوی زیبای جنگلی. داخل سوییت فضای بزرگ و وسایل کافی داشت. البته کتری برقی در اتاق نبود که با یک تماس با پذیرش برامون آوردند. گرمایش و سرمایش با اسپیلیت هست که تو پذیرایی بود و فکر کنم برای شبهایی که سرد باشه، اتاق خواب، گرم نشه. حمام و دستشویی بزرگ و تمیزی داشت. کارکنان بسیار گرم و خوش برخورد که احساس میکردی رفتی منزلشون مهمانی. حتی وقتی تو محوطه بودیم و بچه ها داشتند تاب بازی میکردند، برامون چای آوردند و برای بچه ها هم دوچرخه آوردند. صبحانه بسیار خوب و سالم داشتند. عدسی، شیر محلی، نیمرو، حلورده، کره، پنیر و انواع مربا و چای و نسکافه که عراتر از حد انتظارمون بود. گفتند اگه بخواهیم غذا رو تو هتل باشیم از قبل باید به پذیرش اطلاع بدیم ولی ما رفتیم رستوران حاج حست که تو جاده اصلی و کمی بعد از هتا بود. در کل اگه دوباره بخوام برم شهر زیبای ساری، حتما تو این هتل زیبا جا رزرو میکنم.
برخورد پرسنل عالي متراژ اتاق عالي واقعا همه چيزش عالي بود فقط سرويس بهداشتي كمي سرد بود
نقاط قوت:
رفتار پرسنل بسیار محترمانه و دوستانه بود. با توجه به نوساز بودن کیفیت اطاق ها عالی، چشم انداز بسیار زیبا برای استراحت و سفر خانوادگی هم پیشنهاد می کنم. صبحانه در حد متوسط و با توجه به شرایط بیماری کرونا قابل قبول بود. اگر باز هم به ساری سفر کنم حتما مهمان هتل آسمان شهر خواهم شد.
نقاط ضعف:
رفتار و مهمان نوازی پرسنل و مدیریت هتل طوری بود که دوری راه از مرکز شهر اصلا به نظر نیامد ولی اگر با وسیله نقلیه شخصی سفر کنید مسیرش دور نیست.
نقاط قوت:
تمیزی. برخورد مناسب. سرویس دهی خوب راحتی و آرامش
نقاط ضعف:
فقط قیمت غذای هتل بالاست که اصلا به صرفه نیست یه ساندویچ برگر ۹۰ هزار تومن. یه پیتزا ۱۰۰ هزار تومن. و با توجه به موقعییت مکانی دسترسی به رستوران دیگه ای نداری
یک هتل بینظیر در مقایسه با هتلهای هم درجه ! قبل از هر چیز برخورد پرسنل پذیرش سرشار از محبت و ادب و وقار ؛ تا جایی که گاهی آدم خجالت زده میشد ! اتاقهای هتل به واسطه نوساز بودن هتل فوق العاده تمیز و با امکانات خوب بود ! صبحانه در سطح متوسط اما تمیز و خوب ؛ البته به محض حضورتون در رستوران براتون نیمرو و عدسی گرم و شیر گرم میاوردن سر میز از محیط هتل که نگم براتون بهشت و بهشت و بهشت سرشار از زیبایی و آرامش در دل جنگل و بالای بلندی به طوری که ساری رو زیر پاتون میدیدید و این بین درخت و جنگل و باغ نارنج و مزرعه برنج ! این هتل خارج از شهر هستش و حتی پس از از جاده اصلی ساری و نکا سه کیلومتر باید بالا برید تا به هتل برسید ؛ اگر وسیله شخصی نداشته باشید یکم رفت و امد براتون سخت میشه ! البته اسنپ به سختی جوابه ولی دقت کنید به سختی ! و اینکه اگر به پذیرش هتل بگید براتون ماشین هماهنگ میکنن میاد ولی کمی معطلی داره ! البته هتل به واسطه نوساز بودن و کم تجربه گی در حضور مسافر نقایصی هم داشت که خوب با برخورد خوب پرسنلش میشد ندیده گرفت ! در کل خیلی خوب بود و اگر دلتون میخواد حتی یکروز رو در آرامش و هیاهو در دل طبیعت باشید حتما حتما هتل آسمان رو بهتون پیشنهاد میدم ! این رو به عنوان یه آدم دائم السفر میگم که تجربه آقامت در هتلهای مختلفی رو داشته " در هتل آسمان ز غوغای جهان فارغ و لذت ببرید از آرامش و زیبایی " از ایران هتل هم برای معرفی این هتل به من خیلی خیلی خیلی ممنونم
برخورد مشتریان عالی و اتاق ها خیلی تمیز و پرسنل تمام تلاششون رو میکنن که شما در آرامش کامل اونجا وقت بگذرونید بسیار مودب در کل عالی بود
به محض ورود به این هتل آرامش و رفاه رو میتونید حس کنید مسیری که طی میشه تا به هتل برسید که فوق العادس خود هتل برخورد پرسنل عالی فضای باز هتل به دلیل مرتفع بودن برای نشستن و دیدن منظره عالیه که پیشنهاد میکنم حتما نوشیدنی گرم سفارش بدید و لذت ببرید اتاق‌ها فوق العاده تمیز و با دیزاینهای مختلف و ساکت با توجه به قیمتی که رزرو کردم انتظار همچین چیزی نداشتم عالیه
برای ثبت نظر باید وارد شوید یا ثبت نام کنید.

پرسش و پاسخ درباره هتل آسمان شهر ساری

مهمانان هتل آسمان شهر ساری در سایت‌های مختلف چه نظراتی نوشته‌اند؟

همه نظرات مهمانان هتل آسمان شهر ساری از تمامی سایت‌های رزرواسیون را در مورد امکانات هتل، کیفیت خدمات، برخورد کارکنان، مزایا و معایب هتل در سایت سلطان سفر مشاهده کنید.

کدام سایت ارزانترین قیمت را ارائه می‌دهد؟

سلطان سفر با مقایسه قیمت هتل آسمان شهر ساری بر روی سایت‌های مختلف از جمله اسنپ تریپ، اقامت24، جاباما، هتل یار و ده‌ها سایت دیگر، ارزان‌ترین قیمت را به شما پیشنهاد می‌دهد.

همه عکس‌ها و امکانات هتل آسمان شهر ساری رو کجا می‌تونم ببینم؟

سلطان سفر مجموعه‌ای کامل از تصاویر و امکانات هتل آسمان شهر ساری را از همه سایت‌های معتبر رزرو گردآوری کرده است.