هتل آسمان شهر ساری

ساری، کیلومتر ۲ جاده نکا، بالاتر از جنگل پارک جنگلی شهید زارع، هتل جنگلی آسمان شهر
-
امتیاز کاربران
16
نظرات کاربران

مقایسه و رزرو اتاق

رزرو هتل آسمان شهر ساری

ظرفیت 1 نفر

یک تخته - (ویو جنگل)
هتل یار
470,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
6 بهمن
چهارشنبه
470,000
تومان
7 بهمن
پنجشنبه
470,000
تومان
8 بهمن
جمعه
470,000
تومان
9 بهمن
شنبه
470,000
تومان
10 بهمن
یکشنبه
470,000
تومان
11 بهمن
دوشنبه
470,000
تومان
12 بهمن
سه شنبه
470,000
تومان
13 بهمن
چهارشنبه
470,000
تومان
14 بهمن
پنجشنبه
470,000
تومان
15 بهمن
جمعه
470,000
تومان
16 بهمن
شنبه
470,000
تومان
اتاق یک تخته
اقامت 24
470,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
6 بهمن
چهارشنبه
470,000
تومان
7 بهمن
پنجشنبه
470,000
تومان
8 بهمن
جمعه
470,000
تومان
9 بهمن
شنبه
470,000
تومان
10 بهمن
یکشنبه
470,000
تومان
11 بهمن
دوشنبه
470,000
تومان
12 بهمن
سه شنبه
470,000
تومان
13 بهمن
چهارشنبه
470,000
تومان
14 بهمن
پنجشنبه
470,000
تومان
15 بهمن
جمعه
470,000
تومان
16 بهمن
شنبه
470,000
تومان
ظرفیت 2 نفر

اتاق دو تخته توئین
اقامت 24
570,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
6 بهمن
چهارشنبه
570,000
تومان
7 بهمن
پنجشنبه
570,000
تومان
8 بهمن
جمعه
570,000
تومان
9 بهمن
شنبه
570,000
تومان
10 بهمن
یکشنبه
570,000
تومان
11 بهمن
دوشنبه
570,000
تومان
12 بهمن
سه شنبه
570,000
تومان
13 بهمن
چهارشنبه
570,000
تومان
14 بهمن
پنجشنبه
570,000
تومان
15 بهمن
جمعه
570,000
تومان
16 بهمن
شنبه
570,000
تومان
دوتخته - توئین(ویو جنگل)
هتل یار
570,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
6 بهمن
چهارشنبه
570,000
تومان
7 بهمن
پنجشنبه
570,000
تومان
8 بهمن
جمعه
570,000
تومان
9 بهمن
شنبه
570,000
تومان
10 بهمن
یکشنبه
570,000
تومان
11 بهمن
دوشنبه
570,000
تومان
12 بهمن
سه شنبه
570,000
تومان
13 بهمن
چهارشنبه
570,000
تومان
14 بهمن
پنجشنبه
570,000
تومان
15 بهمن
جمعه
570,000
تومان
16 بهمن
شنبه
570,000
تومان
دوتخته - دبل(ویو جنگل)
هتل یار
570,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
6 بهمن
چهارشنبه
570,000
تومان
7 بهمن
پنجشنبه
570,000
تومان
8 بهمن
جمعه
570,000
تومان
9 بهمن
شنبه
570,000
تومان
10 بهمن
یکشنبه
570,000
تومان
11 بهمن
دوشنبه
570,000
تومان
12 بهمن
سه شنبه
570,000
تومان
13 بهمن
چهارشنبه
570,000
تومان
14 بهمن
پنجشنبه
570,000
تومان
15 بهمن
جمعه
570,000
تومان
16 بهمن
شنبه
570,000
تومان
اتاق دو تخته دبل
اقامت 24
570,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
6 بهمن
چهارشنبه
570,000
تومان
7 بهمن
پنجشنبه
570,000
تومان
8 بهمن
جمعه
570,000
تومان
9 بهمن
شنبه
570,000
تومان
10 بهمن
یکشنبه
570,000
تومان
11 بهمن
دوشنبه
570,000
تومان
12 بهمن
سه شنبه
570,000
تومان
13 بهمن
چهارشنبه
570,000
تومان
14 بهمن
پنجشنبه
570,000
تومان
15 بهمن
جمعه
570,000
تومان
16 بهمن
شنبه
570,000
تومان
دبل پرمیوم - (ویو جنگل)
هتل یار
630,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
6 بهمن
چهارشنبه
630,000
تومان
7 بهمن
پنجشنبه
630,000
تومان
8 بهمن
جمعه
630,000
تومان
9 بهمن
شنبه
630,000
تومان
10 بهمن
یکشنبه
630,000
تومان
11 بهمن
دوشنبه
630,000
تومان
12 بهمن
سه شنبه
630,000
تومان
13 بهمن
چهارشنبه
630,000
تومان
14 بهمن
پنجشنبه
630,000
تومان
15 بهمن
جمعه
630,000
تومان
16 بهمن
شنبه
630,000
تومان
اتاق دبل پرمیوم
اقامت 24
630,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
6 بهمن
چهارشنبه
630,000
تومان
7 بهمن
پنجشنبه
630,000
تومان
8 بهمن
جمعه
630,000
تومان
9 بهمن
شنبه
630,000
تومان
10 بهمن
یکشنبه
630,000
تومان
11 بهمن
دوشنبه
630,000
تومان
12 بهمن
سه شنبه
630,000
تومان
13 بهمن
چهارشنبه
630,000
تومان
14 بهمن
پنجشنبه
630,000
تومان
15 بهمن
جمعه
630,000
تومان
16 بهمن
شنبه
630,000
تومان
ظرفیت 3 نفر

سه تخته - دبل+سینگل(ویو جنگل)
هتل یار
670,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
6 بهمن
چهارشنبه
670,000
تومان
7 بهمن
پنجشنبه
670,000
تومان
8 بهمن
جمعه
670,000
تومان
9 بهمن
شنبه
670,000
تومان
10 بهمن
یکشنبه
670,000
تومان
11 بهمن
دوشنبه
670,000
تومان
12 بهمن
سه شنبه
670,000
تومان
13 بهمن
چهارشنبه
670,000
تومان
14 بهمن
پنجشنبه
670,000
تومان
15 بهمن
جمعه
670,000
تومان
16 بهمن
شنبه
670,000
تومان
اتاق سه تخته
اقامت 24
670,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
6 بهمن
چهارشنبه
670,000
تومان
7 بهمن
پنجشنبه
670,000
تومان
8 بهمن
جمعه
670,000
تومان
9 بهمن
شنبه
670,000
تومان
10 بهمن
یکشنبه
670,000
تومان
11 بهمن
دوشنبه
670,000
تومان
12 بهمن
سه شنبه
670,000
تومان
13 بهمن
چهارشنبه
670,000
تومان
14 بهمن
پنجشنبه
670,000
تومان
15 بهمن
جمعه
670,000
تومان
16 بهمن
شنبه
670,000
تومان
سه تخته - 3 تخت سینگل( ویو جنگل)
هتل یار
670,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
6 بهمن
چهارشنبه
670,000
تومان
7 بهمن
پنجشنبه
670,000
تومان
8 بهمن
جمعه
670,000
تومان
9 بهمن
شنبه
670,000
تومان
10 بهمن
یکشنبه
670,000
تومان
11 بهمن
دوشنبه
670,000
تومان
12 بهمن
سه شنبه
670,000
تومان
13 بهمن
چهارشنبه
670,000
تومان
14 بهمن
پنجشنبه
670,000
تومان
15 بهمن
جمعه
670,000
تومان
16 بهمن
شنبه
670,000
تومان
اتاق سه تخته کوئین
اقامت 24
730,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
6 بهمن
چهارشنبه
730,000
تومان
7 بهمن
پنجشنبه
730,000
تومان
8 بهمن
جمعه
730,000
تومان
9 بهمن
شنبه
730,000
تومان
10 بهمن
یکشنبه
730,000
تومان
11 بهمن
دوشنبه
730,000
تومان
12 بهمن
سه شنبه
730,000
تومان
13 بهمن
چهارشنبه
730,000
تومان
14 بهمن
پنجشنبه
730,000
تومان
15 بهمن
جمعه
730,000
تومان
16 بهمن
شنبه
730,000
تومان
سه تخته کوئین VIP - یک تخته دبل + یک تخته سینگل (ویو جنگل)
هتل یار
730,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
6 بهمن
چهارشنبه
730,000
تومان
7 بهمن
پنجشنبه
730,000
تومان
8 بهمن
جمعه
730,000
تومان
9 بهمن
شنبه
730,000
تومان
10 بهمن
یکشنبه
730,000
تومان
11 بهمن
دوشنبه
730,000
تومان
12 بهمن
سه شنبه
730,000
تومان
13 بهمن
چهارشنبه
730,000
تومان
14 بهمن
پنجشنبه
730,000
تومان
15 بهمن
جمعه
730,000
تومان
16 بهمن
شنبه
730,000
تومان
سوئیت یک خوابه پنج نفره
اقامت 24
970,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
6 بهمن
چهارشنبه
970,000
تومان
7 بهمن
پنجشنبه
970,000
تومان
8 بهمن
جمعه
970,000
تومان
9 بهمن
شنبه
970,000
تومان
10 بهمن
یکشنبه
970,000
تومان
11 بهمن
دوشنبه
970,000
تومان
12 بهمن
سه شنبه
970,000
تومان
13 بهمن
چهارشنبه
970,000
تومان
14 بهمن
پنجشنبه
970,000
تومان
15 بهمن
جمعه
970,000
تومان
16 بهمن
شنبه
970,000
تومان
ظرفیت 4 نفر

اتاق چهارتخته
اقامت 24
760,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
6 بهمن
چهارشنبه
760,000
تومان
7 بهمن
پنجشنبه
760,000
تومان
8 بهمن
جمعه
760,000
تومان
9 بهمن
شنبه
760,000
تومان
10 بهمن
یکشنبه
760,000
تومان
11 بهمن
دوشنبه
760,000
تومان
12 بهمن
سه شنبه
760,000
تومان
13 بهمن
چهارشنبه
760,000
تومان
14 بهمن
پنجشنبه
760,000
تومان
15 بهمن
جمعه
760,000
تومان
16 بهمن
شنبه
760,000
تومان
چهارتخته - یک تخت دبل + دوتخت سینگل
هتل یار
760,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
6 بهمن
چهارشنبه
760,000
تومان
7 بهمن
پنجشنبه
760,000
تومان
8 بهمن
جمعه
760,000
تومان
9 بهمن
شنبه
760,000
تومان
10 بهمن
یکشنبه
760,000
تومان
11 بهمن
دوشنبه
760,000
تومان
12 بهمن
سه شنبه
760,000
تومان
13 بهمن
چهارشنبه
760,000
تومان
14 بهمن
پنجشنبه
760,000
تومان
15 بهمن
جمعه
760,000
تومان
16 بهمن
شنبه
760,000
تومان
سوئیت - یک خوابه ( 2تخت دبل +یک تخت سینگل )(ویو جنگل)
هتل یار
970,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
6 بهمن
چهارشنبه
970,000
تومان
7 بهمن
پنجشنبه
970,000
تومان
8 بهمن
جمعه
970,000
تومان
9 بهمن
شنبه
970,000
تومان
10 بهمن
یکشنبه
970,000
تومان
11 بهمن
دوشنبه
970,000
تومان
12 بهمن
سه شنبه
970,000
تومان
13 بهمن
چهارشنبه
970,000
تومان
14 بهمن
پنجشنبه
970,000
تومان
15 بهمن
جمعه
970,000
تومان
16 بهمن
شنبه
970,000
تومان
گلدن سوئیت چهار نفره
اقامت 24
970,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
6 بهمن
چهارشنبه
970,000
تومان
7 بهمن
پنجشنبه
970,000
تومان
8 بهمن
جمعه
970,000
تومان
9 بهمن
شنبه
970,000
تومان
10 بهمن
یکشنبه
970,000
تومان
11 بهمن
دوشنبه
970,000
تومان
12 بهمن
سه شنبه
970,000
تومان
13 بهمن
چهارشنبه
970,000
تومان
14 بهمن
پنجشنبه
970,000
تومان
15 بهمن
جمعه
970,000
تومان
16 بهمن
شنبه
970,000
تومان
ظرفیت 6 نفر

سوئیت آپارتمان شش نفره
اقامت 24
2,420,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
6 بهمن
چهارشنبه
2,420,000
تومان
7 بهمن
پنجشنبه
2,420,000
تومان
8 بهمن
جمعه
2,420,000
تومان
9 بهمن
شنبه
2,420,000
تومان
10 بهمن
یکشنبه
2,420,000
تومان
11 بهمن
دوشنبه
2,420,000
تومان
12 بهمن
سه شنبه
2,420,000
تومان
13 بهمن
چهارشنبه
2,420,000
تومان
14 بهمن
پنجشنبه
2,420,000
تومان
15 بهمن
جمعه
2,420,000
تومان
16 بهمن
شنبه
2,420,000
تومان
سوئیت آپارتمان رویال - سه خوابه - دو تخته دونفره + دو تخت سینگل (ویو جنگل - بالکن پانوراما - امکانات کامل دارای مبلمان)
هتل یار
2,420,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
6 بهمن
چهارشنبه
2,420,000
تومان
7 بهمن
پنجشنبه
2,420,000
تومان
8 بهمن
جمعه
2,420,000
تومان
9 بهمن
شنبه
2,420,000
تومان
10 بهمن
یکشنبه
2,420,000
تومان
11 بهمن
دوشنبه
2,420,000
تومان
12 بهمن
سه شنبه
2,420,000
تومان
13 بهمن
چهارشنبه
2,420,000
تومان
14 بهمن
پنجشنبه
2,420,000
تومان
15 بهمن
جمعه
2,420,000
تومان
16 بهمن
شنبه
2,420,000
تومان

نظرات کاربران برای هتل آسمان شهر ساری

(16 نظر)
نقاط قوت:
بسیار تمیز و مرتب بود موقعیت مگانی جالبی داشت هر وقت بیام ساری حتما این هتل را انتخاب می کنم حداقل دوسه شب
نقاط ضعف:
صبحانه ضعیف بود
نقاط قوت:
اين هتل با درجه سه ستاره كه البته لايق ستاره بيشتر نيز ميباشد هتلي تميز نوساز و با كادري مودب و مهربان برخوردار است و اقامتي با رفاه كامل را سعي ميكنن براي مسافر فراهم كنن و در محيط و جاده اي خيلي زيبا قرار گرفته است كه در اين فصل خيلي خيلي چشم انداز هاي زيبا دارد و بنده در حال حاظر چند ساعتي از اقامتم كه ميگذرد رضايت كامل دارم
نقاط ضعف:
نكته منفي براي من حساب نميشود ولي دو مورد است كه ميشود گفت ١: دمپايي هاي رو فرشي اتاق بهتر است حوله اي يكبار مصرف باشد و نبود مسواك و چاي مورد دوم است و در كل هتلي با راحتي كامل است ممنون از كادر مجرب هتل آسمان شهر
هتل بسیار آرام و تمیز و نوساز است
کفپوش اتاق کثیف و پر از لکه، اتمسفر اتاق بسیار بی روح و کسل کننده، صبحانه ضعیف، رفتار کارکنان خوب
،امکانات خوب و قابل قبول ،غذای هتل معمولی ولی کافه رستورانی خانوادگی و خوب در کنار هتل موجوده که میان وعده و غذاهای فست فود خوبی داره،برخورد مناسب ، دیوار ها از نظر آکوستیک کمی ضعیفن و صدا از واحد بالا و کناری کاملا شنیده میشه، برای رفت آمد در شهر ساری ماشین هست ولی روزای تعطیل میبندن ،در مجموع آرامش خوبی را به شما اضافه میکند ، خوش گذشت انشا الله به شما هم خوش بگذره
امکانات متوسط پرسنل خوب
انتظار فوق العاده ای نداشته باشید ، رفت و آمد از هتل به مرکز شهر از غروب به بعد مقداری مشکل است ، در کل نسبت به شرایط سایر گزینه های اقامت رضایت شما را جلب می کند.
اخلاق و پیگیری کارکنان بسیار عالی معماری در حد چهار ستاره
زیبا و به باد ماندنی
دوبار چندین اطاق رزرو کردیم در این هتل ،پرسنل عالی ، اطاقها بزرگ ، همه چیز تمیز بود ولی انتظار ملحفه و لحاف هتل پنج ستاره رو نداشته باشید . اگه این دو نقص رو درست کنن در رده خود بی نقص میشه.
بسیار خوب
ما یک شب از مسافرتمون رو در شهر زیبای ساری و هتل آسمان شهر اقامت داشتیم. یک هتل نوساز در قلب طبیعت و ویوی زیبای جنگلی. داخل سوییت فضای بزرگ و وسایل کافی داشت. البته کتری برقی در اتاق نبود که با یک تماس با پذیرش برامون آوردند. گرمایش و سرمایش با اسپیلیت هست که تو پذیرایی بود و فکر کنم برای شبهایی که سرد باشه، اتاق خواب، گرم نشه. حمام و دستشویی بزرگ و تمیزی داشت. کارکنان بسیار گرم و خوش برخورد که احساس میکردی رفتی منزلشون مهمانی. حتی وقتی تو محوطه بودیم و بچه ها داشتند تاب بازی میکردند، برامون چای آوردند و برای بچه ها هم دوچرخه آوردند. صبحانه بسیار خوب و سالم داشتند. عدسی، شیر محلی، نیمرو، حلورده، کره، پنیر و انواع مربا و چای و نسکافه که عراتر از حد انتظارمون بود. گفتند اگه بخواهیم غذا رو تو هتل باشیم از قبل باید به پذیرش اطلاع بدیم ولی ما رفتیم رستوران حاج حست که تو جاده اصلی و کمی بعد از هتا بود. در کل اگه دوباره بخوام برم شهر زیبای ساری، حتما تو این هتل زیبا جا رزرو میکنم.
برخورد پرسنل عالي متراژ اتاق عالي واقعا همه چيزش عالي بود فقط سرويس بهداشتي كمي سرد بود
یک هتل بینظیر در مقایسه با هتلهای هم درجه ! قبل از هر چیز برخورد پرسنل پذیرش سرشار از محبت و ادب و وقار ؛ تا جایی که گاهی آدم خجالت زده میشد ! اتاقهای هتل به واسطه نوساز بودن هتل فوق العاده تمیز و با امکانات خوب بود ! صبحانه در سطح متوسط اما تمیز و خوب ؛ البته به محض حضورتون در رستوران براتون نیمرو و عدسی گرم و شیر گرم میاوردن سر میز از محیط هتل که نگم براتون بهشت و بهشت و بهشت سرشار از زیبایی و آرامش در دل جنگل و بالای بلندی به طوری که ساری رو زیر پاتون میدیدید و این بین درخت و جنگل و باغ نارنج و مزرعه برنج ! این هتل خارج از شهر هستش و حتی پس از از جاده اصلی ساری و نکا سه کیلومتر باید بالا برید تا به هتل برسید ؛ اگر وسیله شخصی نداشته باشید یکم رفت و امد براتون سخت میشه ! البته اسنپ به سختی جوابه ولی دقت کنید به سختی ! و اینکه اگر به پذیرش هتل بگید براتون ماشین هماهنگ میکنن میاد ولی کمی معطلی داره ! البته هتل به واسطه نوساز بودن و کم تجربه گی در حضور مسافر نقایصی هم داشت که خوب با برخورد خوب پرسنلش میشد ندیده گرفت ! در کل خیلی خوب بود و اگر دلتون میخواد حتی یکروز رو در آرامش و هیاهو در دل طبیعت باشید حتما حتما هتل آسمان رو بهتون پیشنهاد میدم ! این رو به عنوان یه آدم دائم السفر میگم که تجربه آقامت در هتلهای مختلفی رو داشته " در هتل آسمان ز غوغای جهان فارغ و لذت ببرید از آرامش و زیبایی " از ایران هتل هم برای معرفی این هتل به من خیلی خیلی خیلی ممنونم
برخورد مشتریان عالی و اتاق ها خیلی تمیز و پرسنل تمام تلاششون رو میکنن که شما در آرامش کامل اونجا وقت بگذرونید بسیار مودب در کل عالی بود
به محض ورود به این هتل آرامش و رفاه رو میتونید حس کنید مسیری که طی میشه تا به هتل برسید که فوق العادس خود هتل برخورد پرسنل عالی فضای باز هتل به دلیل مرتفع بودن برای نشستن و دیدن منظره عالیه که پیشنهاد میکنم حتما نوشیدنی گرم سفارش بدید و لذت ببرید اتاق‌ها فوق العاده تمیز و با دیزاینهای مختلف و ساکت با توجه به قیمتی که رزرو کردم انتظار همچین چیزی نداشتم عالیه
برای ثبت نظر باید وارد شوید یا ثبت نام کنید.

پرسش و پاسخ درباره هتل آسمان شهر ساری

مهمانان هتل آسمان شهر ساری در سایت‌های مختلف چه نظراتی نوشته‌اند؟

همه نظرات مهمانان هتل آسمان شهر ساری از تمامی سایت‌های رزرواسیون را در مورد امکانات هتل، کیفیت خدمات، برخورد کارکنان، مزایا و معایب هتل در سایت سلطان سفر مشاهده کنید.

کدام سایت ارزانترین قیمت را ارائه می‌دهد؟

سلطان سفر با مقایسه قیمت هتل آسمان شهر ساری بر روی سایت‌های مختلف از جمله اسنپ تریپ، اقامت24، جاباما، هتل یار و ده‌ها سایت دیگر، ارزان‌ترین قیمت را به شما پیشنهاد می‌دهد.

همه عکس‌ها و امکانات هتل آسمان شهر ساری رو کجا می‌تونم ببینم؟

سلطان سفر مجموعه‌ای کامل از تصاویر و امکانات هتل آسمان شهر ساری را از همه سایت‌های معتبر رزرو گردآوری کرده است.