مقایسه و رزرو اتاق

رزرو هتل جهانگردی سراب

ظرفیت 1 نفر

اتاق یک تخته
ایران هتل آنلاین
262,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
15 آذر
سه‌شنبه
262,000 تومان
16 آذر
چهارشنبه
262,000 تومان
17 آذر
پنج‌شنبه
262,000 تومان
18 آذر
جمعه
262,000 تومان
19 آذر
شنبه
262,000 تومان
20 آذر
یکشنبه
262,000 تومان
21 آذر
دوشنبه
262,000 تومان
22 آذر
سه‌شنبه
262,000 تومان
23 آذر
چهارشنبه
262,000 تومان
یک تخته
ای‌گردش
262,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
15 آذر
سه‌شنبه
262,000 تومان
16 آذر
چهارشنبه
262,000 تومان
17 آذر
پنج‌شنبه
262,000 تومان
18 آذر
جمعه
262,000 تومان
19 آذر
شنبه
262,000 تومان
20 آذر
یکشنبه
262,000 تومان
21 آذر
دوشنبه
262,000 تومان
22 آذر
سه‌شنبه
262,000 تومان
23 آذر
چهارشنبه
262,000 تومان
24 آذر
پنج‌شنبه
262,000 تومان
25 آذر
جمعه
262,000 تومان
ظرفیت 2 نفر

اتاق دو تخته
ایران هتل آنلاین
412,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
15 آذر
سه‌شنبه
412,000 تومان
16 آذر
چهارشنبه
412,000 تومان
17 آذر
پنج‌شنبه
412,000 تومان
18 آذر
جمعه
412,000 تومان
19 آذر
شنبه
412,000 تومان
20 آذر
یکشنبه
412,000 تومان
21 آذر
دوشنبه
412,000 تومان
22 آذر
سه‌شنبه
412,000 تومان
23 آذر
چهارشنبه
412,000 تومان
دو تخته
ای‌گردش
412,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
15 آذر
سه‌شنبه
412,000 تومان
16 آذر
چهارشنبه
412,000 تومان
17 آذر
پنج‌شنبه
412,000 تومان
18 آذر
جمعه
412,000 تومان
19 آذر
شنبه
412,000 تومان
20 آذر
یکشنبه
412,000 تومان
21 آذر
دوشنبه
412,000 تومان
22 آذر
سه‌شنبه
412,000 تومان
23 آذر
چهارشنبه
412,000 تومان
24 آذر
پنج‌شنبه
412,000 تومان
25 آذر
جمعه
412,000 تومان
اتاق دو تخته دبل
ایران هتل آنلاین
412,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
15 آذر
سه‌شنبه
412,000 تومان
16 آذر
چهارشنبه
412,000 تومان
17 آذر
پنج‌شنبه
412,000 تومان
18 آذر
جمعه
412,000 تومان
19 آذر
شنبه
412,000 تومان
20 آذر
یکشنبه
412,000 تومان
21 آذر
دوشنبه
412,000 تومان
22 آذر
سه‌شنبه
412,000 تومان
23 آذر
چهارشنبه
412,000 تومان
دو تخته تویین
اسنپ تریپ
412,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
15 آذر
سه‌شنبه
412,000 تومان
16 آذر
چهارشنبه
412,000 تومان
17 آذر
پنج‌شنبه
412,000 تومان
18 آذر
جمعه
412,000 تومان
19 آذر
شنبه
412,000 تومان
20 آذر
یکشنبه
412,000 تومان
21 آذر
دوشنبه
412,000 تومان
22 آذر
سه‌شنبه
412,000 تومان
23 آذر
چهارشنبه
412,000 تومان
24 آذر
پنج‌شنبه
412,000 تومان
25 آذر
جمعه
412,000 تومان
اتاق دو تخته دبل
اقامت 24
412,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
15 آذر
سه‌شنبه
412,000 تومان
16 آذر
چهارشنبه
412,000 تومان
17 آذر
پنج‌شنبه
412,000 تومان
18 آذر
جمعه
412,000 تومان
19 آذر
شنبه
412,000 تومان
20 آذر
یکشنبه
412,000 تومان
21 آذر
دوشنبه
412,000 تومان
22 آذر
سه‌شنبه
412,000 تومان
23 آذر
چهارشنبه
412,000 تومان
24 آذر
پنج‌شنبه
412,000 تومان
25 آذر
جمعه
412,000 تومان
اتاق دو تخته توئین
اقامت 24
412,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
15 آذر
سه‌شنبه
412,000 تومان
16 آذر
چهارشنبه
412,000 تومان
17 آذر
پنج‌شنبه
412,000 تومان
18 آذر
جمعه
412,000 تومان
19 آذر
شنبه
412,000 تومان
20 آذر
یکشنبه
412,000 تومان
21 آذر
دوشنبه
412,000 تومان
22 آذر
سه‌شنبه
412,000 تومان
23 آذر
چهارشنبه
412,000 تومان
24 آذر
پنج‌شنبه
412,000 تومان
25 آذر
جمعه
412,000 تومان
ظرفیت 3 نفر

سه تخته
اسنپ تریپ
525,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
15 آذر
سه‌شنبه
525,000 تومان
16 آذر
چهارشنبه
525,000 تومان
17 آذر
پنج‌شنبه
525,000 تومان
18 آذر
جمعه
525,000 تومان
19 آذر
شنبه
525,000 تومان
20 آذر
یکشنبه
525,000 تومان
21 آذر
دوشنبه
525,000 تومان
22 آذر
سه‌شنبه
525,000 تومان
23 آذر
چهارشنبه
525,000 تومان
24 آذر
پنج‌شنبه
525,000 تومان
25 آذر
جمعه
525,000 تومان
اتاق سه تخته
ایران هتل آنلاین
525,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
15 آذر
سه‌شنبه
525,000 تومان
16 آذر
چهارشنبه
525,000 تومان
17 آذر
پنج‌شنبه
525,000 تومان
18 آذر
جمعه
525,000 تومان
19 آذر
شنبه
525,000 تومان
20 آذر
یکشنبه
525,000 تومان
21 آذر
دوشنبه
525,000 تومان
22 آذر
سه‌شنبه
525,000 تومان
23 آذر
چهارشنبه
525,000 تومان
سه تخته
ای‌گردش
525,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
15 آذر
سه‌شنبه
525,000 تومان
16 آذر
چهارشنبه
525,000 تومان
17 آذر
پنج‌شنبه
525,000 تومان
18 آذر
جمعه
525,000 تومان
19 آذر
شنبه
525,000 تومان
20 آذر
یکشنبه
525,000 تومان
21 آذر
دوشنبه
525,000 تومان
22 آذر
سه‌شنبه
525,000 تومان
23 آذر
چهارشنبه
525,000 تومان
24 آذر
پنج‌شنبه
525,000 تومان
25 آذر
جمعه
525,000 تومان
اتاق سه تخته
اقامت 24
525,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
15 آذر
سه‌شنبه
525,000 تومان
16 آذر
چهارشنبه
525,000 تومان
17 آذر
پنج‌شنبه
525,000 تومان
18 آذر
جمعه
525,000 تومان
19 آذر
شنبه
525,000 تومان
20 آذر
یکشنبه
525,000 تومان
21 آذر
دوشنبه
525,000 تومان
22 آذر
سه‌شنبه
525,000 تومان
23 آذر
چهارشنبه
525,000 تومان
24 آذر
پنج‌شنبه
525,000 تومان
25 آذر
جمعه
525,000 تومان
سوئیت سه تخته
اسنپ تریپ
615,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
15 آذر
سه‌شنبه
615,000 تومان
16 آذر
چهارشنبه
615,000 تومان
17 آذر
پنج‌شنبه
615,000 تومان
18 آذر
جمعه
615,000 تومان
19 آذر
شنبه
615,000 تومان
20 آذر
یکشنبه
615,000 تومان
21 آذر
دوشنبه
615,000 تومان
22 آذر
سه‌شنبه
615,000 تومان
23 آذر
چهارشنبه
615,000 تومان
24 آذر
پنج‌شنبه
615,000 تومان
25 آذر
جمعه
615,000 تومان
سوئیت سه تخته
ایران هتل آنلاین
615,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
15 آذر
سه‌شنبه
615,000 تومان
16 آذر
چهارشنبه
615,000 تومان
17 آذر
پنج‌شنبه
615,000 تومان
18 آذر
جمعه
615,000 تومان
19 آذر
شنبه
615,000 تومان
20 آذر
یکشنبه
615,000 تومان
21 آذر
دوشنبه
615,000 تومان
22 آذر
سه‌شنبه
615,000 تومان
23 آذر
چهارشنبه
615,000 تومان
سوئیت
ای‌گردش
615,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
15 آذر
سه‌شنبه
615,000 تومان
16 آذر
چهارشنبه
615,000 تومان
17 آذر
پنج‌شنبه
615,000 تومان
18 آذر
جمعه
615,000 تومان
19 آذر
شنبه
615,000 تومان
20 آذر
یکشنبه
615,000 تومان
21 آذر
دوشنبه
615,000 تومان
22 آذر
سه‌شنبه
615,000 تومان
23 آذر
چهارشنبه
615,000 تومان
24 آذر
پنج‌شنبه
615,000 تومان
25 آذر
جمعه
615,000 تومان
سوئیت سه نفره
اقامت 24
615,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
15 آذر
سه‌شنبه
615,000 تومان
16 آذر
چهارشنبه
615,000 تومان
17 آذر
پنج‌شنبه
615,000 تومان
18 آذر
جمعه
615,000 تومان
19 آذر
شنبه
615,000 تومان
20 آذر
یکشنبه
615,000 تومان
21 آذر
دوشنبه
615,000 تومان
22 آذر
سه‌شنبه
615,000 تومان
23 آذر
چهارشنبه
615,000 تومان
24 آذر
پنج‌شنبه
615,000 تومان
25 آذر
جمعه
615,000 تومان

امکانات اتاق های هتل جهانگردی سراب

تلویزیون
یخچال
نمازخانه
اعلام حریق
سیستم تهویه مطبوع
رستوران
فتوکپی
سرویس بهداشتی ایرانی
سرویس فرنگی
تالار عروسی
کافی شاپ 24 ساعته
پاركينگ
اينترنت در لابی
مسلط به زبان انگليسی
روم سرويس
خدمات خانه داری
آژانس مسافرتی
اينترنت در اتاق
تبديل ارز
روم سرويس 24 ساعته
خشکشویی (لاندری)
دستگاه خودپرداز
صندوق امانات
آسانسور
پارکینگ
تاکسی سرویس
استخر
سونا
جعبه کمک های اولیه
ماساژ
اتاق چمدان
خدمات تور
اینترنت رایگان و نامحدود در لابی
روزنامه
فضای سبز
سالن ورزشی
تلفن
دستگاه واکس کفش
پله اضطراری
رستوران ایرانی
اتاق بازی
لابی
اتاق سیگار
مرکز خرید
اینترنت
آرایشگاه
فروشگاه
حمام
سرویس روزانه اتاق
کپسول آتش نشانی
خدمات برای معلولین
کافی نت
مینی بار رایگان
صبحانه رایگان
وسایل بدنسازی
خدمات خشکشویی
كافی شاپ
تلويزيون LED در لابی
فكس
تلفن در لابی
پرینتر
زنگ هشدار
ترانسفر رفت با هزینه
ترانسفر برگشت با هزینه
پذیرش 24 ساعته
شبکه پخش فیلم
تلویزیون در لابی
اتاق تلفن (اپراتور)
گیم نت
پارک کودک
زمین ورزشی
لباسشویی
تلويزيون LCD در لابی
رستوران بام
خدمات تهيه بليط
خدمات بیدار باش
مینی بار با هزینه
كتابخانه
آتلیه
خدمات CIP (تشریفات ویژه)
کرایه اتومبیل (بدون راننده)
چايخانه سنتی
سالن همايش
جكوزی
خدمات باربري
کپسول آتشنشانی در راهرو
خدمات پزشكي
سالن بيليارد
زمين تنيس
گشت نیم روزی
پارکینگ روباز با ظرفیت محدود
رستوران سنتی
بازی ویدئویی
سرویس حرم
پرداخت ویزا و مسترکارت
خدمات نگهداری کودک
اینترنت با سرعت بالا
سالن جشن و مراسم و عروسی
اتاق جلسات
پارکینگ در هتل
کپسول آتش‌نشانی در لابی
Business Center
لابی
تلويزيون در لابی
مبل
ميز
خدمات بيدار باش
فكس
خدمات اینترنتی
نمای خیابان
تلويزيون LED در لابی
نمای رو به حیاط
تالار عروسی
مسلط به زبان ترکی

نظرات کاربران برای هتل جهانگردی سراب

(13 نظر)
نقاط قوت:
برخورد خوبه کار کنان هتل
نقاط ضعف:
کیف ملافه وموکت اطلاقها پایین است
نقاط قوت:
موقعیت مکانی
نقاط ضعف:
عدم امکانات رفاهی مناسب با توجه به دیگر هتل های ایرانگردی جهانگردی شهرهای دیگر
نقاط قوت:
قیمت مناسب
نقاط ضعف:
نیاز به بازسازیعدم فعالیت رستوران
نقاط قوت:
(نظر مثبت ثبت نشده است)
نقاط ضعف:
رفتار و اخلاق كاركنان بسيار بد و زننده بودوقتي رسيديم كسي نبود كه در رو برامون باز كنه و حدود يك ساعت تو ماشين منتظر مونديماز نظر بهداشت و خدمات هم بسيار پايين بوددر كل من امكان نداره ديگه اين هتل برم
نقاط قوت:
پرسنل خوب ومهربانی داشترفت وامدبه هتل ۲۴ساعت ازادبود
نقاط ضعف:
وقتی مسافرمراجه میکنه میگن اطاق نداریم راهنمای نمی کنندکه اینترنتی بگیریدمسافروبرمیگردونندودیگراینکه بندبازنشسته بودم تخفیف ندادندنهاروشام نداردولی صبهانه دارد
رضایت بخش نبود
نقاط قوت:
برخوردمدیروبقیه پرسنل خوب بود
نقاط ضعف:
سوئیت بسیارکثیف به گونه ای که حتی بادمپایی راه رفتن درداخل اتاقهاراحت نبود,باتوجه به اینکه در سایت اعلام کرده بودن رستوران فعالیت داردوماباعلم به این موضوع هتل رو انتخاب کردیم,باتعطیلی رستوران روبروشدیم و وقتی اعتراض کردیم جوابگونبودند.امکانات داخل سوئیت ازجمله داشتن ظرف جهت پخت وپزباتوجه به تعطیلی رستوران مهیانبود.من به عنوان مسافرهیچگاه این هتل را انتخاب نمیکنم ونظرمساعدی ندارم
اتاق ها به خصوص موکت ها بسیار کثیف بود صبحانه قابل قبول نیست در کل لازمه بازنگری کلی در استانداردها بشود پرسنل بسیار خوب و صبور
تابستان 96 رفته بودیم اتاق طبقه دوم بسیار گرم بود بدون وسایل سرمایش
سازه هتل بسیار فرسوده / امکانات اتاق ها پایین و بسیار قدیمی / رستوران هتل غیرفعال / بیشتر شبیه مهمانخانه است تا هتل برخورد پرسنل بسیار خوب و صادقانه
نقاط قوت:
برخورد عالی پرسنلفضای مناسب اتاقها، پارکینگ و ...تمیزی مناسب اتاقها
نقاط ضعف:
تنوع کم غذایی برای صبحانه منوی محدود برای وعده های ناهار و شام
موقعیت مکانی و برخورد خوب پرسنلاز لحاظ نظافت
برای سفر تفریحی به این هتل رفتم و در سطح خودش راضی بودم از اقامت در این هتل
برای ثبت نظر باید وارد شوید یا ثبت نام کنید.

پرسش و پاسخ درباره هتل جهانگردی سراب

مهمانان هتل جهانگردی سراب در سایت‌های مختلف چه نظراتی نوشته‌اند؟

همه نظرات مهمانان هتل جهانگردی سراب از تمامی سایت‌های رزرواسیون را در مورد امکانات هتل، کیفیت خدمات، برخورد کارکنان، مزایا و معایب هتل در سایت سلطان سفر مشاهده کنید. برای مشاهده نظرات کلیک کنید.

کدام سایت ارزانترین قیمت را ارائه می‌دهد؟

سلطان سفر با مقایسه قیمت هتل جهانگردی سراب بر روی سایت‌های مختلف از جمله اسنپ تریپ، اقامت24، جاباما، هتل یار و ده‌ها سایت دیگر، ارزان‌ترین قیمت را به شما پیشنهاد می‌دهد. برای مقایسه قیمت و رزرو هتل کلیک کنید.

همه عکس‌ها و امکانات هتل جهانگردی سراب رو کجا می‌تونم ببینم؟

سلطان سفر مجموعه‌ای کامل از تصاویر و امکانات هتل جهانگردی سراب را از همه سایت‌های معتبر رزرو گردآوری کرده است. برای مشاهده کلیک کنید.