هتل شادی سنندج

سنندج، بلوار پاسداران، شهرک علوم پزشكي
3.5
امتیاز کاربران
75
نظرات کاربران

مقایسه و رزرو اتاق

رزرو هتل شادی سنندج

شادی-اتاق یک تخته
اتاق یک تخته
علاءالدین
357,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
23 اردیبهشت
پنجشنبه
357,000
تومان
24 اردیبهشت
جمعه
357,000
تومان
25 اردیبهشت
شنبه
357,000
تومان
26 اردیبهشت
یکشنبه
357,000
تومان
27 اردیبهشت
دوشنبه
357,000
تومان
28 اردیبهشت
سه شنبه
357,000
تومان
29 اردیبهشت
چهارشنبه
357,000
تومان
30 اردیبهشت
پنجشنبه
357,000
تومان
31 اردیبهشت
جمعه
357,000
تومان
1 خرداد
شنبه
357,000
تومان
2 خرداد
یکشنبه
357,000
تومان
اقامت 24
358,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
23 اردیبهشت
پنجشنبه
358,000
تومان
24 اردیبهشت
جمعه
358,000
تومان
25 اردیبهشت
شنبه
358,000
تومان
26 اردیبهشت
یکشنبه
358,000
تومان
27 اردیبهشت
دوشنبه
358,000
تومان
28 اردیبهشت
سه شنبه
358,000
تومان
29 اردیبهشت
چهارشنبه
358,000
تومان
30 اردیبهشت
پنجشنبه
358,000
تومان
31 اردیبهشت
جمعه
358,000
تومان
1 خرداد
شنبه
358,000
تومان
2 خرداد
یکشنبه
358,000
تومان
ای‌گردش
358,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
23 اردیبهشت
پنجشنبه
358,000
تومان
24 اردیبهشت
جمعه
358,000
تومان
25 اردیبهشت
شنبه
358,000
تومان
26 اردیبهشت
یکشنبه
358,000
تومان
27 اردیبهشت
دوشنبه
358,000
تومان
28 اردیبهشت
سه شنبه
358,000
تومان
29 اردیبهشت
چهارشنبه
358,000
تومان
30 اردیبهشت
پنجشنبه
358,000
تومان
31 اردیبهشت
جمعه
358,000
تومان
1 خرداد
شنبه
358,000
تومان
2 خرداد
یکشنبه
358,000
تومان
هتل یار
358,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
23 اردیبهشت
پنجشنبه
358,000
تومان
24 اردیبهشت
جمعه
358,000
تومان
25 اردیبهشت
شنبه
358,000
تومان
26 اردیبهشت
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
27 اردیبهشت
دوشنبه
358,000
تومان
28 اردیبهشت
سه شنبه
358,000
تومان
29 اردیبهشت
چهارشنبه
358,000
تومان
30 اردیبهشت
پنجشنبه
358,000
تومان
31 اردیبهشت
جمعه
358,000
تومان
1 خرداد
شنبه
358,000
تومان
2 خرداد
یکشنبه
358,000
تومان
شادی-اتاق دو تخته توئین
اتاق دو تخته توئین
هتل یار
516,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
23 اردیبهشت
پنجشنبه
516,000
تومان
24 اردیبهشت
جمعه
516,000
تومان
25 اردیبهشت
شنبه
516,000
تومان
26 اردیبهشت
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
27 اردیبهشت
دوشنبه
516,000
تومان
28 اردیبهشت
سه شنبه
516,000
تومان
29 اردیبهشت
چهارشنبه
516,000
تومان
30 اردیبهشت
پنجشنبه
516,000
تومان
31 اردیبهشت
جمعه
516,000
تومان
1 خرداد
شنبه
516,000
تومان
2 خرداد
یکشنبه
516,000
تومان
اقامت 24
516,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
23 اردیبهشت
پنجشنبه
516,000
تومان
24 اردیبهشت
جمعه
516,000
تومان
25 اردیبهشت
شنبه
516,000
تومان
26 اردیبهشت
یکشنبه
516,000
تومان
27 اردیبهشت
دوشنبه
516,000
تومان
28 اردیبهشت
سه شنبه
516,000
تومان
29 اردیبهشت
چهارشنبه
516,000
تومان
30 اردیبهشت
پنجشنبه
516,000
تومان
31 اردیبهشت
جمعه
516,000
تومان
1 خرداد
شنبه
516,000
تومان
2 خرداد
یکشنبه
516,000
تومان
شادی-سوئیت دونفره
سوئیت دونفره
هتل یار
564,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
23 اردیبهشت
پنجشنبه
564,000
تومان
24 اردیبهشت
جمعه
564,000
تومان
25 اردیبهشت
شنبه
564,000
تومان
26 اردیبهشت
یکشنبه
564,000
تومان
27 اردیبهشت
دوشنبه
564,000
تومان
28 اردیبهشت
سه شنبه
564,000
تومان
29 اردیبهشت
چهارشنبه
564,000
تومان
30 اردیبهشت
پنجشنبه
564,000
تومان
31 اردیبهشت
جمعه
564,000
تومان
1 خرداد
شنبه
564,000
تومان
2 خرداد
یکشنبه
564,000
تومان
شادی-اتاق دو تخته دبل
اتاق دو تخته دبل
علاءالدین
515,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
23 اردیبهشت
پنجشنبه
515,000
تومان
24 اردیبهشت
جمعه
515,000
تومان
25 اردیبهشت
شنبه
515,000
تومان
26 اردیبهشت
یکشنبه
515,000
تومان
27 اردیبهشت
دوشنبه
515,000
تومان
28 اردیبهشت
سه شنبه
515,000
تومان
29 اردیبهشت
چهارشنبه
515,000
تومان
30 اردیبهشت
پنجشنبه
515,000
تومان
31 اردیبهشت
جمعه
515,000
تومان
1 خرداد
شنبه
515,000
تومان
2 خرداد
یکشنبه
515,000
تومان
اقامت 24
516,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
23 اردیبهشت
پنجشنبه
516,000
تومان
24 اردیبهشت
جمعه
516,000
تومان
25 اردیبهشت
شنبه
516,000
تومان
26 اردیبهشت
یکشنبه
516,000
تومان
27 اردیبهشت
دوشنبه
516,000
تومان
28 اردیبهشت
سه شنبه
516,000
تومان
29 اردیبهشت
چهارشنبه
516,000
تومان
30 اردیبهشت
پنجشنبه
516,000
تومان
31 اردیبهشت
جمعه
516,000
تومان
1 خرداد
شنبه
516,000
تومان
2 خرداد
یکشنبه
516,000
تومان
ای‌گردش
516,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
23 اردیبهشت
پنجشنبه
516,000
تومان
24 اردیبهشت
جمعه
516,000
تومان
25 اردیبهشت
شنبه
516,000
تومان
26 اردیبهشت
یکشنبه
516,000
تومان
27 اردیبهشت
دوشنبه
516,000
تومان
28 اردیبهشت
سه شنبه
516,000
تومان
29 اردیبهشت
چهارشنبه
516,000
تومان
30 اردیبهشت
پنجشنبه
516,000
تومان
31 اردیبهشت
جمعه
516,000
تومان
1 خرداد
شنبه
516,000
تومان
2 خرداد
یکشنبه
516,000
تومان
هتل یار
516,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
23 اردیبهشت
پنجشنبه
516,000
تومان
24 اردیبهشت
جمعه
516,000
تومان
25 اردیبهشت
شنبه
516,000
تومان
26 اردیبهشت
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
27 اردیبهشت
دوشنبه
516,000
تومان
28 اردیبهشت
سه شنبه
516,000
تومان
29 اردیبهشت
چهارشنبه
516,000
تومان
30 اردیبهشت
پنجشنبه
516,000
تومان
31 اردیبهشت
جمعه
516,000
تومان
1 خرداد
شنبه
516,000
تومان
2 خرداد
یکشنبه
516,000
تومان
شادی-اتاق سه تخته
اتاق سه تخته
هتل یار
584,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
23 اردیبهشت
پنجشنبه
584,000
تومان
24 اردیبهشت
جمعه
584,000
تومان
25 اردیبهشت
شنبه
584,000
تومان
26 اردیبهشت
یکشنبه
584,000
تومان
27 اردیبهشت
دوشنبه
584,000
تومان
28 اردیبهشت
سه شنبه
584,000
تومان
29 اردیبهشت
چهارشنبه
584,000
تومان
30 اردیبهشت
پنجشنبه
584,000
تومان
31 اردیبهشت
جمعه
584,000
تومان
1 خرداد
شنبه
584,000
تومان
2 خرداد
یکشنبه
584,000
تومان
علاءالدین
584,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
23 اردیبهشت
پنجشنبه
584,000
تومان
24 اردیبهشت
جمعه
584,000
تومان
25 اردیبهشت
شنبه
584,000
تومان
26 اردیبهشت
یکشنبه
584,000
تومان
27 اردیبهشت
دوشنبه
584,000
تومان
28 اردیبهشت
سه شنبه
584,000
تومان
29 اردیبهشت
چهارشنبه
584,000
تومان
30 اردیبهشت
پنجشنبه
584,000
تومان
31 اردیبهشت
جمعه
584,000
تومان
1 خرداد
شنبه
584,000
تومان
2 خرداد
یکشنبه
584,000
تومان
ای‌گردش
584,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
23 اردیبهشت
پنجشنبه
584,000
تومان
24 اردیبهشت
جمعه
584,000
تومان
25 اردیبهشت
شنبه
584,000
تومان
26 اردیبهشت
یکشنبه
584,000
تومان
27 اردیبهشت
دوشنبه
584,000
تومان
28 اردیبهشت
سه شنبه
584,000
تومان
29 اردیبهشت
چهارشنبه
584,000
تومان
30 اردیبهشت
پنجشنبه
584,000
تومان
31 اردیبهشت
جمعه
584,000
تومان
1 خرداد
شنبه
584,000
تومان
2 خرداد
یکشنبه
584,000
تومان
شادی-اتاق سه تخته
اتاق سه تخته
اقامت 24
584,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
23 اردیبهشت
پنجشنبه
584,000
تومان
24 اردیبهشت
جمعه
584,000
تومان
25 اردیبهشت
شنبه
584,000
تومان
26 اردیبهشت
یکشنبه
584,000
تومان
27 اردیبهشت
دوشنبه
584,000
تومان
28 اردیبهشت
سه شنبه
584,000
تومان
29 اردیبهشت
چهارشنبه
584,000
تومان
30 اردیبهشت
پنجشنبه
584,000
تومان
31 اردیبهشت
جمعه
584,000
تومان
1 خرداد
شنبه
584,000
تومان
2 خرداد
یکشنبه
584,000
تومان
شادی-اتاق کانکت چهار نفره
اتاق کانکت چهار نفره
اقامت 24
1,040,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
23 اردیبهشت
پنجشنبه
1,040,000
تومان
24 اردیبهشت
جمعه
1,040,000
تومان
25 اردیبهشت
شنبه
1,040,000
تومان
26 اردیبهشت
یکشنبه
1,040,000
تومان
27 اردیبهشت
دوشنبه
1,040,000
تومان
28 اردیبهشت
سه شنبه
1,040,000
تومان
29 اردیبهشت
چهارشنبه
1,040,000
تومان
30 اردیبهشت
پنجشنبه
1,040,000
تومان
31 اردیبهشت
جمعه
1,040,000
تومان
1 خرداد
شنبه
1,040,000
تومان
2 خرداد
یکشنبه
1,040,000
تومان
علاءالدین
1,040,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
23 اردیبهشت
پنجشنبه
1,040,000
تومان
24 اردیبهشت
جمعه
1,040,000
تومان
25 اردیبهشت
شنبه
1,040,000
تومان
26 اردیبهشت
یکشنبه
1,040,000
تومان
27 اردیبهشت
دوشنبه
1,040,000
تومان
28 اردیبهشت
سه شنبه
1,040,000
تومان
29 اردیبهشت
چهارشنبه
1,040,000
تومان
30 اردیبهشت
پنجشنبه
1,040,000
تومان
31 اردیبهشت
جمعه
1,040,000
تومان
1 خرداد
شنبه
1,040,000
تومان
2 خرداد
یکشنبه
1,040,000
تومان
ای‌گردش
1,040,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
23 اردیبهشت
پنجشنبه
1,040,000
تومان
24 اردیبهشت
جمعه
1,040,000
تومان
25 اردیبهشت
شنبه
1,040,000
تومان
26 اردیبهشت
یکشنبه
1,040,000
تومان
27 اردیبهشت
دوشنبه
1,040,000
تومان
28 اردیبهشت
سه شنبه
1,040,000
تومان
29 اردیبهشت
چهارشنبه
1,040,000
تومان
30 اردیبهشت
پنجشنبه
1,040,000
تومان
31 اردیبهشت
جمعه
1,040,000
تومان
1 خرداد
شنبه
1,040,000
تومان
2 خرداد
یکشنبه
1,040,000
تومان
هتل یار
1,040,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
23 اردیبهشت
پنجشنبه
1,040,000
تومان
24 اردیبهشت
جمعه
1,040,000
تومان
25 اردیبهشت
شنبه
1,040,000
تومان
26 اردیبهشت
یکشنبه
1,040,000
تومان
27 اردیبهشت
دوشنبه
1,040,000
تومان
28 اردیبهشت
سه شنبه
1,040,000
تومان
29 اردیبهشت
چهارشنبه
1,040,000
تومان
30 اردیبهشت
پنجشنبه
1,040,000
تومان
31 اردیبهشت
جمعه
1,040,000
تومان
1 خرداد
شنبه
1,040,000
تومان
2 خرداد
یکشنبه
1,040,000
تومان

امکانات اتاق های هتل شادی سنندج

سالن کنفرانس
خدمات باربري
پارک بازی كودكان
كتابخانه
آتلیه
خدمات CIP (تشریفات ویژه)
کرایه اتومبیل (بدون راننده)
چايخانه سنتی
سالن همايش
جكوزی
امكانات برای معلولين
اجاره ماشين
خدمات پزشكي
سالن كنفرانس
سالن بيليارد
زمين تنيس
گشت نیم روزی
بازی ویدئویی
سرویس حرم
پرداخت ویزا و مسترکارت
خدمات نگهداری کودک
رستوران بوفه
اینترنت با سرعت بالا
سالن جشن و مراسم و عروسی
خدمات اسپا
فضائی برای پياده روی
مینی بار با هزینه
صندوق امانات در لابی
ترانسفر برگشت با هزینه
خدمات خشکشویی
پاركينگ
كافی شاپ
اينترنت در لابی
روم سرويس
فكس
تلفن در لابی
پرینتر
زنگ هشدار
ترانسفر رفت با هزینه
پذیرش 24 ساعته
خدمات بیدار باش
شبکه پخش فیلم
خدمات خانه داری
تلویزیون در لابی
اتاق تلفن (اپراتور)
گیم نت
پارک کودک
زمین ورزشی
لباسشویی
تلويزيون LCD در لابی
رستوران بام
خدمات تهيه بليط
اتاق جلسات
اینترنت بی سیم
استخر سرپوشیده
کارت هوشمند درب اتاق
فروشگاه صنايع دستی
رستوران بوفه
خانه داری 24 ساعته
سالن پذیرایی
حرکت ویلچر در داخل اتاق
حرکت ویلچر در داخل سرویس بهداشتی
رمپ ورودی
اب معدنی رایگان
حوله حمام
دمپایی یکبار مصرف
دمپایی حمام
فضای باغ در هتل
کف پوش موکت
ip tv
آنتن مرکزی
رخت آویز
پاور سوئیچ
اینترنت در اتاق
یخچال
مینی بار
حوله
دمپایی
تلفن
امكانات برای معلولين
كافي شاپ 24 ساعته
تلویزیون lcd
امكان شارژ وسايل الكترونيكی در لابی
پنجره
لوازم بهداشتی
کپسول آتش‌نشانی در لابی
كافی نت
اتاق برای سيگاری ها
Business Center
تراس
صندوق امانات
لابی
رستوران
تلويزيون LCD در لابی
فروشگاه سوغاتی
نمای شهر
تلويزيون در لابی
مبل
خشکشویی
خدمات بيدار باش
خدمات اتو
فكس
خدمات اینترنتی
فروشگاه و غرفه
سالن كنفرانس
فضای سبز
وسایل بدنسازی
سونا خشک
آسانسور
رستوران
مبلمان
سشوار
نمازخانه
اعلام حریق
پارکینگ
تاکسی سرویس
استخر
سونا
سیستم تهویه مطبوع
سالن اجتماعات
صندوق امانات
اینترنت در لابی
جعبه کمک های اولیه
آلاچیق
ماساژ
سالن آمفی تئاتر
تالار پذیرایی
اتاق چمدان
کافی‌شاپ
دراور
کمد لباس
حوله
اینترنت در اتاق
یخچال
امکان شارژ وسایل الکترونیکی
کپسول آتش نشانی
روزنامه
دستگاه واکس کفش
فتوکپی
تلویزیون LED در لابی
سرویس بهداشتی ایرانی
سرویس فرنگی
کافی نت
تلویزیون
مسلط به زبان انگليسی
آژانس مسافرتی
اينترنت در اتاق
تبديل ارز
خشکشویی (لاندری)
دستگاه خودپرداز
چای ساز
دمپایی
پرینت
مینی بار
سونا و جکوزی
لابی
اتاق سیگار
سالن بیلیارد غیررایگان
مرکز خرید
اینترنت
کافی شاپ
تلفن در اتاق
سوئیت
سالن ورزش
فروشگاه و غرفه
بیلیارد
اطفای حریق
خشکشویی
آرایشگاه
فروشگاه
اینترنت در قسمت لابی
حمام
سرویس روزانه اتاق
خدمات برای معلولین
فضای بازی کودکان رایگان
مینی بار رایگان
فروشگاه صنایع‌دستی و سوغات
سالن بدنسازی غیررایگان
خدمات تور
استخر غیررایگان
فضای سبز
سالن ورزشی
سالن بدنسازی
سونا بخار
کتابفروشی
اباژور
تلفن
پارکینگ روباز
جکوزی غیررایگان
سونا غیررایگان
اشپزخانه
اینترنت رایگان و محدود در لابی
ماساژ غیررایگان
پله اضطراری
رستوران ایرانی
ویلچر
فکس
خدمات بیدارباش
اتاق بازی
امکانات بازی کودکان
حمام

آدرس هتل شادی سنندج روی نقشه

نظرات کاربران برای هتل شادی سنندج

(75 نظر)
نقاط قوت:
به نظر بنده هتل شادى از لحاظ رعايت پروتكل ها عالى و اتاق تميز و دلباز بود. تنها ضعفش غذاى نهار و شام برد كه منو به نظر من محدود و به نسبت كيفيت غدا گرون بود.
نقاط ضعف:
به نظر بنده هتل شادى از لحاظ رعايت پروتكل ها عالى و اتاق تميز و دلباز بود. تنها ضعفش غذاى نهار و شام برد كه منو به نظر من محدود و به نسبت كيفيت غدا گرون بود.
هتل قشنگ و با صفایی بود.و از نظر امکانات و دسترسی هم عالیه و پرسنل هم خوب بودن.با تشکر.
به نسبت دیگر هتل ها کیفیت قابل قبولی داره ، ولی در این سفر زنانی که شب برای صرف شام به رستوران مراجعه کردیم متوجه شدیم که همزنان یک مراسم جشن (عقد یا عروسی) توی همون مکان در حال برگزاری هست! به نحوی که رستوران نیمی مسافران و نیمی برگزارکنندگان نشستن ، یک طرف جشن یک طرف صرف شام ! نزدیک به هم و طبیعتا به خاطر ماهیت غذاخوری و جشن بدون ماسک ! توی شرایط کرونایی
هتلی بسیار خوب ،،صبحانه عالی، رفتار کارکنان و پرسنل خوب بود
امکانات و تمیزی هتل در حد ۴ ستاره نبود. صبحانه متوسط بود.
نقاط قوت:
همه چی خوب بود و عالی
نقاط ضعف:
همه چی خوب بود و عالی
نقاط قوت:
هتل خوب و قدیمی شهر
نقاط ضعف:
هتل خوب و قدیمی شهر
نقاط قوت:
1. از نظر دسترسی مکانی هتل در موقعیت مناسبی قرار دارد. 2. با توجه به خلوتی هتل مشکلی بابت جای پارک نداشتیم.
نقاط ضعف:
1. از نظر دسترسی مکانی هتل در موقعیت مناسبی قرار دارد. 2. با توجه به خلوتی هتل مشکلی بابت جای پارک نداشتیم.
در کل تجربه بدی از اقامت در هتل شادی داشتیم. برخلاف توضیحاتی که نوشته بودم، بجای 3 تخت مجزا تخت دابل داده شد که با وجود خستگی مجبور شدیم منتظر بشیم تا اتاق دیگه‌ای آماده بشه. بعد از استقرار در اتاق دوم زیر اتفاقی زیر تخت‌ها رو دیدیم که کلی زباله اعم از ماسک استفاده شده، دمپایی رو فرشی، آشغال خوراکی و... ریخته شده بود (از اتفاق فیلم گرفتم و برای مدیریت هتل هم ارسال کردم) و مجبور شدیم اتاق رو جابجا کنیم. در همون فاصله 1-2 تا اتاق دیگه رو دیدیم که اونها هم کثیف بود و در نهایت یک اتاق که کمتر کثیف بود دادن که سرویس حوله و... نداشت و باز مجبور شدیم اعلام کنیم تا اتاق مجهز بشه که تجربه بدی برای ما به همراه داشت و حس نمیکردیم اتاق تمیز هست و بهش رسیدگی شده. در طول صبح هم سروصدای زیاد تلفن خدمه باعث میشد از 8-9 صبح همه بیدار بشوند. متصدی پذیرش و خدمه اکثر مواقع بین خودشون ماسک نداشتند، متصدی پذیرش در شب اول که کلا ماسک نداشت.
باتوجه به قیمت هتل خوبیه
محل هتل خوبه ، ولی من از داخل اتاق خیلی خوشم نیومد ، در حد ۳ ستاره بود ،
هتل خوبی هستش، کارکنان و پرسنل عالی. تمام پروتکل‌های بهداشتی رعایت شده بود. فقط صبحانه میتونست خیلی بهتر باشه و کاش هتل یه پارکینگ مسقف داشت.
به نظرم هتل بسيار تميز بود،نكات بهداشتى رعايت مى شد،برخورد كاركنان و نگهبانان عالى بود،امكانات درحد يك هتل ٤ ستاره بسيار خوب بود، اتاق ها تميز و دل باز بود، سرويس بهداشتى ها تميز بودند.اتاق تراس و نماى خوبى داشت.صبحانه در حد هتل ٤ستاره تنوع خوبى داشت.داخل اتاق كولر گازى داشت و تهويه اتاق مناسب بود.در كل دوشب اقامت در اتاق بسيار راحت بوديم.در سنندج بهترين انتخاب است،از رستوران به غير از صبحانه استفاده نكرديم.گرفتن هتل از سايت ايران هتل بسيار راحت و منظم بود.همكاران به خوبى تماس ها رو پاسخگو بودند و با حوصله و صحيح راهنمايى مى كردند.سپاس از ايران هتل
اتاق های هتل فوق العاده آرام و تمیز و مرتب بودند و اصول بهداشتی در اون کامل رعایت شده بود. فقط در هنگام صبحانه گیج بودند پرسنل که اون هم میشه به حساب اولین روز شروع ب کارشون بعد از کرونا گذاشت.
سرویس دهی نامناسب
تمیز مودب قدیمی
هتلی بسیار عالی با برخورد بسیار مناسب و حرفه ای پرسنل
بهترین انتخاب در شهر سنندج، هتل شادی است. البته این موضوع مربوط به زمان نوشتن این نظر است. هتل قدیمی ولی خدمات منطقی و قیمت تقریبا بالایی است. این هتل از لحاظ تمیزی و نظافت و بوی محیط، در حد خوب می‌باشد. فضای باز داخل محوطه جهت پارک خودرو مناسب است. خدمات ازایه شده در حد هتل ۴ ستاره و منطقی است. فضای طبقه آخر به عنوان رستوران دارای چشم انداز زیبایی است. در کل انتخاب مناسبی برای اقامت کوتاه در سنندج می‌باشد.
مزایا: امکانات خوب، محیطی آروم، سالن غذاخوری زیبا معایب: قیمت به نسبت کیفیت بالا، محیط و اتاق ها کهنه شده و بازسازی نشده، قیمت غذاها زیاد
نقاط قوت:
راضی بودم
نقاط ضعف:
چیزی ندیدم
هتل خوبیه هم جاش خوبه هم اتاقای خوبی داره اتاق هاش تراس های بزرگی داره که نشستن توی تراس رو جذابتر میکنه حتما یه سر به اینجا بزنید و تنها ضعف محدودی که داره توی غذاش هست البته که کیفیت داره منتها در طعم غذا خوشایند من نبودش
هتل خوبی است. اما به دلیل کمبود مسافر کیفیت خدمات عالی نیست. کیفیت غذا رستوران هم خوب بود
موقعیت مکانی و امکاناتش خوب بود. بین دوتا هتلی که هست هتل بهتریه. اگا در کل اصول هتلداری خیلی ت ش جا نیفتاده. از تحویل چمدونا گرفته تا خراب بودن چایساز و تعویض ملافه نمدار. یه کم سرویسش ضعیفه اما از بین انتخاب های موجود خوب بود
نقاط قوت:
بسیار فوق العاده از همه لحاظ
نقاط ضعف:
هیچ نقصی نداره
نقاط قوت:
بسیار عالی و خوب بود
نقاط ضعف:
هیچی مشاهده نشد
نقاط قوت:
بسیار عالی بود
نقاط ضعف:
اصلا نداشت
نقاط قوت:
فوق العاده عالی بود
نقاط ضعف:
ملاحظه نشد
نقاط قوت:
خوب بود
نقاط ضعف:
موردی نبود
نقاط قوت:
خوب بود همه چی
نقاط ضعف:
مورد خاصی نبود
اقامت خودم در هتل را خیلی دوست داشتم. کارمندان و خدمه بسیار مودب و مهربان و سریع بودند و خیلی همکاری می کردند. یکی از مزایای عالی این هتل حیاط و محوطه زیبا و پارکینگ خودرو است که لازم نبود تمام وسایل را به اتاق ببریم. وای فای کمی ضعیف و همچنین غذای رستوران گران بود
نقاط قوت:
سرویس دهی برخوردشون امکانات بسیار خوب بود
نقاط ضعف:
هیچی
نقاط قوت:
عالی بود واقعا هتل ۴ستاره استاندارد بود
نقاط ضعف:
هیچی
نقاط قوت:
خوب و عالی بود
نقاط ضعف:
مشکل خاصی نبود
نقاط قوت:
رضایت بخش بود
نقاط ضعف:
هیچی
نقاط قوت:
چشم انداز زیبای اطاق و رستوران برخورد خوب کارکنان فضای زیبای محوطه جلوی هتل بودن کتری برقی و وسایل چای در اطاق
نقاط ضعف:
کم بودن ساعات صرف صبحانه، نهار و شام کم نور بودن اطاق
نظافت هتل ضعیف بود داخل کشوهای کنار تخت آشغال هایی که مهمان قبل گذاشته بود هنوز موجود بود . کولر گازی جایی قرار داشت که روشن میکردیم مستقیم سرما به سر میخورد . برخورد پرسنل و صبحانه عالی بود . گرچه برای اقامت در سنندج انتخاب دیگه ای ندارید.
برخورد پرسنل عالی،وضعیت اتاق خوب و امکانات از جمله استخر و رستوران (صبحانه)خیلی خوب بود.با تشکر از سایت ایران هتل
نقاط قوت:
برخورد پرسنل
نقاط ضعف:
کم بودن تنوع صبحانه پایین بودن کیفیت ناهار در عین بالا بودن قیمت فشار زیاد اب در حمام
نقاط قوت:
عالی بود
نقاط ضعف:
ندیدیم
نقاط قوت:
نظافت و برخورد پرسنل عالی بود
نقاط ضعف:
سطل آشغال داخل سرویس بهداشتی نداشت ، صبحانه خیلی ضعیف بود
نقاط قوت:
خیلی معمولی بود
نقاط ضعف:
اصلا در حد ۴ستاره نیست
هتل از نظر امکانات خوب بود ولی سیستم سرمایه خوبی نداشت و کارکنان برخورد متوسطی داشت و غذا گران بود یخچال داخل اتاق سرو صدای زیادی داشت
نقاط قوت:
معمولی بود
نقاط ضعف:
هتل خوبیه فقط قدیمیه
با توجه به کمبود هتل در سنندج هتل خوبی است، اما در حد معمولی و 3 ستاره می باشد
نقاط قوت:
خوب بود به نسبت راضی بودیم
نقاط ضعف:
برخورد پرسنل زیاد خوب نبود اتاق خیلی گرم بود دستشویی تهویه نداشت
اتاق ها بزرگ و تمیزند. کارمندان مودب. .کمی از مرکز شهر دوره .وای فای ضعیف . . محیط آرامی دارد.
نقاط قوت:
درود بر شما. برخورد خوب پرسنل بزرگی و اندازه اتاق کانکت
نقاط ضعف:
میز و صندلی برای بالکن نداشت. سشوارها داغ نیستند. صبحانه مفصل تر و خوشمزه تر باشد. تعداد ظروف اتاقها بیستر شود.
نقاط قوت:
همه چی عالی بود
نقاط ضعف:
نداشت
وقتی در یک شهر فقط یک هتل چهار ستاره وجود داشته باشد، هر کیفیتی که بخواهد سرویس می دهد. تنها راه بالا رفتن کیفیت، ساختن هتلهای جدید و رقابتی شدن بازار است.
نقاط قوت:
در کل هتل خوبی بود از نظر پذیرایی برخوردشون و امکانات هتل
نقاط ضعف:
نیاز به بازسازی کوچکی داره اتاقاش
برای شهری چون سنندج ضعیف است
در حد یه هتل خوب و راحت و تمیز و درست حسابی، به همه دوستانی که قصد سفر دارن توصیه میکنم با خیال راحت برن هتل شادی چون بهتر از این پیدا نخواهند کرد . در حد امکاناتش عالیه.
هتل منظم بود نو ساز و نزدیک به شهر بود غذاهایش عالی بود
اصلا در حد تعریف هایی که از هتل شادی شنیده بودم نبود. ما اطاقمون در طبقه دوم بود که بسیار قدیمی و فرسوده بود. سرویس بهداشتی و حموم به شدت ضعیف و در حد مسافرخانه بود. نظافت خوب بود. چیدمان اطاق و وسایلش شیک نبود اما بد هم نبود. صبحانه ش معمولی بود. فضای رستورانش چون در طبقه پنجم هست خوب هست و چشم انداز خوبی داره. موسیقی زنده هم داره که خوبه اما کیفیت غذاها به نظر خوب نمیومد. اینترنت بسیار ضعیف و با قطعی زیاد. در مجموع در حد هتل 4ستاره نیست و امکانات و فضاش بیشتر در حد 3ستاره هست.
خوب
از هر لحاظ عالی ست. همیشه همین هتل رو انتخاب می کنم
هتل بسار شیک و تمیز بود رفتار پرسنل عالی ومحترمانه بود
در مجموع خوب و رضایت بخش بود برخورد کارکنان و پذیرایی عالی بود
امکانات هتل قدیمی شده و دیگه کیفیت و زیبایی اولیه ش رو نداره اما در مجموع اتاق ها تمیز و قابل قبوله. صبحونه هتل تقریبا خوبه مخصوصا که طبقه پنجمه و چشم انداز خیلی خوبی داره و یه نون گرم تازه میدن که خیلی میچسبه. ولی در مجموع در حد یک هتل چهارستاره نیست
وضعیت بهداشتی اتاق مناسب نبود و همچنین کیفیت صبحانه بسیار پایین بود
نقاط قوت:
محیط زیبا و چشم انداز دیدنی. برخورد پرسنل محترمانه و خوب بود. هتل استخر و سونای خوبی داشت. پذیرایی صبحانه خوب بود. خصوصا نان خوبی ارائه می شد. اتاق‌ها بزرگ و دلباز بود.
نقاط ضعف:
بالش های تختخوابها بسیار سفت و آزار دهنده بودند. یخچال اتاق صدا می داد. دستشویی و شیرآلات قدیمی و مستعمل بود. رستوران فقط غذای سلف سرویس ارائه می کرد که کمی گران هم بود. در طول دو روز اقامت ما اتاق مرتب نشد.
رستوران و کافی شاپ هتل سرویس مناسبی نمی دهد و در سطح هتل چهار ستاره نمی باشد و اتاقها ی هتل قدیمی بوده و احتیاج به بازسازی دارد
نقاط قوت:
برخورد خوب و مودب پرسنل. وجود پارکینگ مجزا برای هتل.و ویو عااالی از پنجره ی اتاق
نقاط ضعف:
قیمت بالای هتل
نقاط قوت:
برخورد عالی پرسنل هتل کیفیت بالای انواع غذاها محیط امن و شیک و ساکت هتل رسیدگی به موقع پرسنل هتل
نقاط ضعف:
نبود وای فای در اتاق در صورت تحویل زودتر اتاق مرجوع نکردن ماتفاوت در صورت رزرو شخصی
نقاط قوت:
خوب
نقاط ضعف:
-
نقاط قوت:
صبحانه هتل خوب بود
نقاط ضعف:
اینترنت خیلی ضعیف بود
نقاط قوت:
کیفیت خوب صبحانه با تشکر از آقای شاطر
نقاط ضعف:
نظافت ضعیف سرویس بهداشتی (در و سطح زمین )
نقاط قوت:
خوب بود
نقاط ضعف:
-
نقاط قوت:
۱-رفتار خونگرم پرسنل ۲- موسیقی زنده رستوران ۳- موقعیت مکانی مناسب ۴-
نقاط ضعف:
۱- نوع محاسبه هزینه غذای رستوران که بصورت سلف سرویس می باشد مقرون بصرفه نیست و برای خانواده هایی که اصولا غذا رو در حد کم مصرف میکنن به هیچ وجه پیشنهاد نمیشه
نقاط قوت:
برخورد مناسب کارکنان و فضای خوب اتاقها و رستوران
نقاط ضعف:
امکانات رفاهی قابل استفاده کم , تقریبا صفر
سلام پیگیری خوب این هتل وبرخورد خب داشتن وضیفه دونستم این مطرح کنم
سلام برخورد خوب پرسنل این هتل عالی بود و استقبال خوبی از من و خانواده ام داشتن
خارج از انتظار بسیار عالی بود. با خیال راحت رزرو کنید.کیفیت غذاها میتونست بهتر از این باشه.
نقاط قوت:
موقعیت مکانی عالی فضای مناسب رستوران در طبقه پنجم حیاط سازی خوب لابی خوب پذیرایی با غذای خوب و باکیفیت در وعده های صبح و ظهر و شب.
نقاط ضعف:
دسترسی نامناسب به اینترنت غیرفعال بودن کامپیوترهای کافی نت لابی هتل عدم وجود نقشه و بروشور های اطلاع رسانی در خصوص مکان های باستانی و دیدنی سنندج و استان کردستان.
نقاط قوت:
امكانات و رسيدگي و ادب كاركنان
نقاط ضعف:
سيستم لوله كشي و تهويه افتضاح
نقاط قوت:
بسیار برخورد خوب و پسندیده ای داشتن کارمندان پذیرش عالی بودن
نقاط ضعف:
نوع ارایه شام اصلا خوب نبود مسوول رستوران اصلا خوب نبود
برای ثبت نظر باید وارد شوید یا ثبت نام کنید.

پرسش و پاسخ درباره هتل شادی سنندج

مهمانان هتل شادی سنندج در سایت‌های مختلف چه نظراتی نوشته‌اند؟

همه نظرات مهمانان هتل شادی سنندج از تمامی سایت‌های رزرواسیون را در مورد امکانات هتل، کیفیت خدمات، برخورد کارکنان، مزایا و معایب هتل در سایت سلطان سفر مشاهده کنید.

کدام سایت ارزانترین قیمت را ارائه می‌دهد؟

سلطان سفر با مقایسه قیمت هتل شادی سنندج بر روی سایت‌های مختلف از جمله اسنپ تریپ، اقامت24، جاباما، هتل یار و ده‌ها سایت دیگر، ارزان‌ترین قیمت را به شما پیشنهاد می‌دهد.

همه عکس‌ها و امکانات هتل شادی سنندج رو کجا می‌تونم ببینم؟

سلطان سفر مجموعه‌ای کامل از تصاویر و امکانات هتل شادی سنندج را از همه سایت‌های معتبر رزرو گردآوری کرده است.