هتل شادی سنندج

سنندج، بلوار پاسداران، شهرک علوم پزشكي
3.5
امتیاز کاربران
92
نظرات کاربران

مقایسه و رزرو اتاق

رزرو هتل شادی سنندج

شادی-اتاق یک تخته
اتاق یک تخته
ای‌گردش
331,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
28 شهریور
جمعه
331,000
تومان
29 شهریور
شنبه
331,000
تومان
30 شهریور
یکشنبه
331,000
تومان
31 شهریور
دوشنبه
331,000
تومان
1 مهر
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
2 مهر
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
3 مهر
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
4 مهر
جمعه
ظرفیت تکمیل
5 مهر
شنبه
ظرفیت تکمیل
6 مهر
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
7 مهر
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
اقامت 24
331,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
28 شهریور
جمعه
331,000
تومان
29 شهریور
شنبه
331,000
تومان
30 شهریور
یکشنبه
331,000
تومان
31 شهریور
دوشنبه
331,000
تومان
1 مهر
سه شنبه
331,000
تومان
2 مهر
چهارشنبه
331,000
تومان
3 مهر
پنجشنبه
331,000
تومان
4 مهر
جمعه
331,000
تومان
5 مهر
شنبه
331,000
تومان
6 مهر
یکشنبه
331,000
تومان
7 مهر
دوشنبه
331,000
تومان
جاباما
331,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
28 شهریور
جمعه
331,000
تومان
29 شهریور
شنبه
331,000
تومان
30 شهریور
یکشنبه
331,000
تومان
31 شهریور
دوشنبه
331,000
تومان
1 مهر
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
2 مهر
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
3 مهر
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
4 مهر
جمعه
ظرفیت تکمیل
5 مهر
شنبه
ظرفیت تکمیل
6 مهر
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
7 مهر
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
هتل یار
331,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
28 شهریور
جمعه
331,000
تومان
29 شهریور
شنبه
331,000
تومان
30 شهریور
یکشنبه
331,000
تومان
31 شهریور
دوشنبه
331,000
تومان
1 مهر
سه شنبه
331,000
تومان
2 مهر
چهارشنبه
331,000
تومان
3 مهر
پنجشنبه
331,000
تومان
4 مهر
جمعه
331,000
تومان
5 مهر
شنبه
331,000
تومان
6 مهر
یکشنبه
331,000
تومان
7 مهر
دوشنبه
331,000
تومان
علاءالدین
381,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
28 شهریور
جمعه
381,000
تومان
29 شهریور
شنبه
381,000
تومان
30 شهریور
یکشنبه
381,000
تومان
31 شهریور
دوشنبه
381,000
تومان
1 مهر
سه شنبه
381,000
تومان
2 مهر
چهارشنبه
381,000
تومان
3 مهر
پنجشنبه
381,000
تومان
4 مهر
جمعه
381,000
تومان
5 مهر
شنبه
381,000
تومان
6 مهر
یکشنبه
381,000
تومان
7 مهر
دوشنبه
381,000
تومان
ایران مارکوپولو
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
28 شهریور
جمعه
ظرفیت تکمیل
29 شهریور
شنبه
ظرفیت تکمیل
30 شهریور
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
31 شهریور
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
1 مهر
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
2 مهر
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
3 مهر
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
4 مهر
جمعه
ظرفیت تکمیل
5 مهر
شنبه
ظرفیت تکمیل
6 مهر
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
7 مهر
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
شادی-اتاق دو تخته توئین
اتاق دو تخته توئین
هتل یار
436,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
28 شهریور
جمعه
436,000
تومان
29 شهریور
شنبه
436,000
تومان
30 شهریور
یکشنبه
436,000
تومان
31 شهریور
دوشنبه
436,000
تومان
1 مهر
سه شنبه
436,000
تومان
2 مهر
چهارشنبه
436,000
تومان
3 مهر
پنجشنبه
436,000
تومان
4 مهر
جمعه
436,000
تومان
5 مهر
شنبه
436,000
تومان
6 مهر
یکشنبه
436,000
تومان
7 مهر
دوشنبه
436,000
تومان
اقامت 24
436,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
28 شهریور
جمعه
436,000
تومان
29 شهریور
شنبه
436,000
تومان
30 شهریور
یکشنبه
436,000
تومان
31 شهریور
دوشنبه
436,000
تومان
1 مهر
سه شنبه
436,000
تومان
2 مهر
چهارشنبه
436,000
تومان
3 مهر
پنجشنبه
436,000
تومان
4 مهر
جمعه
436,000
تومان
5 مهر
شنبه
436,000
تومان
6 مهر
یکشنبه
436,000
تومان
7 مهر
دوشنبه
436,000
تومان
شادی-سوئیت دونفره
سوئیت دونفره
ایران مارکوپولو
46,600 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
28 شهریور
جمعه
46,600
تومان
29 شهریور
شنبه
46,600
تومان
30 شهریور
یکشنبه
46,600
تومان
31 شهریور
دوشنبه
46,600
تومان
1 مهر
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
2 مهر
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
3 مهر
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
4 مهر
جمعه
ظرفیت تکمیل
5 مهر
شنبه
ظرفیت تکمیل
6 مهر
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
7 مهر
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
هتل یار
476,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
28 شهریور
جمعه
476,000
تومان
29 شهریور
شنبه
476,000
تومان
30 شهریور
یکشنبه
476,000
تومان
31 شهریور
دوشنبه
476,000
تومان
1 مهر
سه شنبه
476,000
تومان
2 مهر
چهارشنبه
476,000
تومان
3 مهر
پنجشنبه
476,000
تومان
4 مهر
جمعه
476,000
تومان
5 مهر
شنبه
476,000
تومان
6 مهر
یکشنبه
476,000
تومان
7 مهر
دوشنبه
476,000
تومان
جاباما
476,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
28 شهریور
جمعه
476,000
تومان
29 شهریور
شنبه
476,000
تومان
30 شهریور
یکشنبه
476,000
تومان
31 شهریور
دوشنبه
476,000
تومان
1 مهر
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
2 مهر
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
3 مهر
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
4 مهر
جمعه
ظرفیت تکمیل
5 مهر
شنبه
ظرفیت تکمیل
6 مهر
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
7 مهر
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
اقامت 24
476,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
28 شهریور
جمعه
476,000
تومان
29 شهریور
شنبه
476,000
تومان
30 شهریور
یکشنبه
476,000
تومان
31 شهریور
دوشنبه
476,000
تومان
1 مهر
سه شنبه
476,000
تومان
2 مهر
چهارشنبه
476,000
تومان
3 مهر
پنجشنبه
476,000
تومان
4 مهر
جمعه
476,000
تومان
5 مهر
شنبه
476,000
تومان
6 مهر
یکشنبه
476,000
تومان
7 مهر
دوشنبه
476,000
تومان
علاءالدین
476,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
28 شهریور
جمعه
476,000
تومان
29 شهریور
شنبه
476,000
تومان
30 شهریور
یکشنبه
476,000
تومان
31 شهریور
دوشنبه
476,000
تومان
1 مهر
سه شنبه
476,000
تومان
2 مهر
چهارشنبه
476,000
تومان
3 مهر
پنجشنبه
476,000
تومان
4 مهر
جمعه
476,000
تومان
5 مهر
شنبه
476,000
تومان
6 مهر
یکشنبه
476,000
تومان
7 مهر
دوشنبه
476,000
تومان
ای‌گردش
476,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
28 شهریور
جمعه
476,000
تومان
29 شهریور
شنبه
476,000
تومان
30 شهریور
یکشنبه
476,000
تومان
31 شهریور
دوشنبه
476,000
تومان
1 مهر
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
2 مهر
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
3 مهر
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
4 مهر
جمعه
ظرفیت تکمیل
5 مهر
شنبه
ظرفیت تکمیل
6 مهر
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
7 مهر
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
شادی-اتاق دو تخته دبل
اتاق دو تخته دبل
علاءالدین
430,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
28 شهریور
جمعه
430,000
تومان
29 شهریور
شنبه
430,000
تومان
30 شهریور
یکشنبه
430,000
تومان
31 شهریور
دوشنبه
430,000
تومان
1 مهر
سه شنبه
430,000
تومان
2 مهر
چهارشنبه
430,000
تومان
3 مهر
پنجشنبه
430,000
تومان
4 مهر
جمعه
430,000
تومان
5 مهر
شنبه
430,000
تومان
6 مهر
یکشنبه
430,000
تومان
7 مهر
دوشنبه
430,000
تومان
هتل یار
436,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
28 شهریور
جمعه
436,000
تومان
29 شهریور
شنبه
436,000
تومان
30 شهریور
یکشنبه
436,000
تومان
31 شهریور
دوشنبه
436,000
تومان
1 مهر
سه شنبه
436,000
تومان
2 مهر
چهارشنبه
436,000
تومان
3 مهر
پنجشنبه
436,000
تومان
4 مهر
جمعه
436,000
تومان
5 مهر
شنبه
436,000
تومان
6 مهر
یکشنبه
436,000
تومان
7 مهر
دوشنبه
436,000
تومان
ایران مارکوپولو
436,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
28 شهریور
جمعه
436,000
تومان
29 شهریور
شنبه
436,000
تومان
30 شهریور
یکشنبه
436,000
تومان
31 شهریور
دوشنبه
436,000
تومان
1 مهر
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
2 مهر
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
3 مهر
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
4 مهر
جمعه
ظرفیت تکمیل
5 مهر
شنبه
ظرفیت تکمیل
6 مهر
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
7 مهر
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
اقامت 24
436,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
28 شهریور
جمعه
436,000
تومان
29 شهریور
شنبه
436,000
تومان
30 شهریور
یکشنبه
436,000
تومان
31 شهریور
دوشنبه
436,000
تومان
1 مهر
سه شنبه
436,000
تومان
2 مهر
چهارشنبه
436,000
تومان
3 مهر
پنجشنبه
436,000
تومان
4 مهر
جمعه
436,000
تومان
5 مهر
شنبه
436,000
تومان
6 مهر
یکشنبه
436,000
تومان
7 مهر
دوشنبه
436,000
تومان
جاباما
436,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
28 شهریور
جمعه
436,000
تومان
29 شهریور
شنبه
436,000
تومان
30 شهریور
یکشنبه
436,000
تومان
31 شهریور
دوشنبه
436,000
تومان
1 مهر
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
2 مهر
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
3 مهر
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
4 مهر
جمعه
ظرفیت تکمیل
5 مهر
شنبه
ظرفیت تکمیل
6 مهر
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
7 مهر
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
ای‌گردش
436,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
28 شهریور
جمعه
436,000
تومان
29 شهریور
شنبه
436,000
تومان
30 شهریور
یکشنبه
436,000
تومان
31 شهریور
دوشنبه
436,000
تومان
1 مهر
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
2 مهر
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
3 مهر
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
4 مهر
جمعه
ظرفیت تکمیل
5 مهر
شنبه
ظرفیت تکمیل
6 مهر
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
7 مهر
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
شادی-اتاق سه تخته
اتاق سه تخته
ایران مارکوپولو
485,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
28 شهریور
جمعه
485,000
تومان
29 شهریور
شنبه
485,000
تومان
30 شهریور
یکشنبه
485,000
تومان
31 شهریور
دوشنبه
485,000
تومان
1 مهر
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
2 مهر
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
3 مهر
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
4 مهر
جمعه
ظرفیت تکمیل
5 مهر
شنبه
ظرفیت تکمیل
6 مهر
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
7 مهر
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
ای‌گردش
494,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
28 شهریور
جمعه
494,000
تومان
29 شهریور
شنبه
494,000
تومان
30 شهریور
یکشنبه
494,000
تومان
31 شهریور
دوشنبه
494,000
تومان
1 مهر
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
2 مهر
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
3 مهر
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
4 مهر
جمعه
ظرفیت تکمیل
5 مهر
شنبه
ظرفیت تکمیل
6 مهر
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
7 مهر
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
هتل یار
494,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
28 شهریور
جمعه
494,000
تومان
29 شهریور
شنبه
494,000
تومان
30 شهریور
یکشنبه
494,000
تومان
31 شهریور
دوشنبه
494,000
تومان
1 مهر
سه شنبه
494,000
تومان
2 مهر
چهارشنبه
494,000
تومان
3 مهر
پنجشنبه
494,000
تومان
4 مهر
جمعه
494,000
تومان
5 مهر
شنبه
494,000
تومان
6 مهر
یکشنبه
494,000
تومان
7 مهر
دوشنبه
494,000
تومان
علاءالدین
495,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
28 شهریور
جمعه
495,000
تومان
29 شهریور
شنبه
495,000
تومان
30 شهریور
یکشنبه
495,000
تومان
31 شهریور
دوشنبه
495,000
تومان
1 مهر
سه شنبه
495,000
تومان
2 مهر
چهارشنبه
495,000
تومان
3 مهر
پنجشنبه
495,000
تومان
4 مهر
جمعه
495,000
تومان
5 مهر
شنبه
495,000
تومان
6 مهر
یکشنبه
495,000
تومان
7 مهر
دوشنبه
495,000
تومان
شادی-اتاق سه تخته
اتاق سه تخته
اقامت 24
494,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
28 شهریور
جمعه
494,000
تومان
29 شهریور
شنبه
494,000
تومان
30 شهریور
یکشنبه
494,000
تومان
31 شهریور
دوشنبه
494,000
تومان
1 مهر
سه شنبه
494,000
تومان
2 مهر
چهارشنبه
494,000
تومان
3 مهر
پنجشنبه
494,000
تومان
4 مهر
جمعه
494,000
تومان
5 مهر
شنبه
494,000
تومان
6 مهر
یکشنبه
494,000
تومان
7 مهر
دوشنبه
494,000
تومان
جاباما
494,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
28 شهریور
جمعه
494,000
تومان
29 شهریور
شنبه
494,000
تومان
30 شهریور
یکشنبه
494,000
تومان
31 شهریور
دوشنبه
494,000
تومان
1 مهر
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
2 مهر
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
3 مهر
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
4 مهر
جمعه
ظرفیت تکمیل
5 مهر
شنبه
ظرفیت تکمیل
6 مهر
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
7 مهر
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
شادی-اتاق کانکت چهار نفره
اتاق کانکت چهار نفره
ایران مارکوپولو
863,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
28 شهریور
جمعه
863,000
تومان
29 شهریور
شنبه
863,000
تومان
30 شهریور
یکشنبه
863,000
تومان
31 شهریور
دوشنبه
863,000
تومان
1 مهر
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
2 مهر
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
3 مهر
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
4 مهر
جمعه
ظرفیت تکمیل
5 مهر
شنبه
ظرفیت تکمیل
6 مهر
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
7 مهر
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
علاءالدین
872,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
28 شهریور
جمعه
872,000
تومان
29 شهریور
شنبه
872,000
تومان
30 شهریور
یکشنبه
872,000
تومان
31 شهریور
دوشنبه
872,000
تومان
1 مهر
سه شنبه
872,000
تومان
2 مهر
چهارشنبه
872,000
تومان
3 مهر
پنجشنبه
872,000
تومان
4 مهر
جمعه
872,000
تومان
5 مهر
شنبه
872,000
تومان
6 مهر
یکشنبه
872,000
تومان
7 مهر
دوشنبه
872,000
تومان
اقامت 24
873,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
28 شهریور
جمعه
873,000
تومان
29 شهریور
شنبه
873,000
تومان
30 شهریور
یکشنبه
873,000
تومان
31 شهریور
دوشنبه
873,000
تومان
1 مهر
سه شنبه
873,000
تومان
2 مهر
چهارشنبه
873,000
تومان
3 مهر
پنجشنبه
873,000
تومان
4 مهر
جمعه
873,000
تومان
5 مهر
شنبه
873,000
تومان
6 مهر
یکشنبه
873,000
تومان
7 مهر
دوشنبه
873,000
تومان
ای‌گردش
873,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
28 شهریور
جمعه
873,000
تومان
29 شهریور
شنبه
873,000
تومان
30 شهریور
یکشنبه
873,000
تومان
31 شهریور
دوشنبه
873,000
تومان
1 مهر
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
2 مهر
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
3 مهر
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
4 مهر
جمعه
ظرفیت تکمیل
5 مهر
شنبه
ظرفیت تکمیل
6 مهر
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
7 مهر
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
جاباما
873,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
28 شهریور
جمعه
873,000
تومان
29 شهریور
شنبه
873,000
تومان
30 شهریور
یکشنبه
873,000
تومان
31 شهریور
دوشنبه
873,000
تومان
1 مهر
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
2 مهر
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
3 مهر
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
4 مهر
جمعه
ظرفیت تکمیل
5 مهر
شنبه
ظرفیت تکمیل
6 مهر
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
7 مهر
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
هتل یار
873,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
28 شهریور
جمعه
873,000
تومان
29 شهریور
شنبه
873,000
تومان
30 شهریور
یکشنبه
873,000
تومان
31 شهریور
دوشنبه
873,000
تومان
1 مهر
سه شنبه
873,000
تومان
2 مهر
چهارشنبه
873,000
تومان
3 مهر
پنجشنبه
873,000
تومان
4 مهر
جمعه
873,000
تومان
5 مهر
شنبه
873,000
تومان
6 مهر
یکشنبه
873,000
تومان
7 مهر
دوشنبه
873,000
تومان

امکانات اتاق های هتل شادی سنندج

چای ساز
تلویزیون
یخچال
صندوق امانات
اینترنت در اتاق
مبلمان
سشوار
سرویس بهداشتی فرنگی
سالن کنفرانس
آسانسور
نمازخانه
اعلام حریق
پارکینگ
تاکسی سرویس
استخر
سونا
سیستم تهویه مطبوع
رستوران
لاندری
سالن اجتماعات
اینترنت در لابی
جعبه کمک های اولیه
آلاچیق
ماساژ
سالن آمفی تئاتر
تالار پذیرایی
اتاق چمدان
تلویزیون LCD در لابی
کافی‌شاپ
دراور
کمد لباس
حوله
دمپایی
امکان شارژ وسایل الکترونیکی
پرینت
خدمات تور
روم سرویس
کپسول اتش‌نشانی
خدمات خانه‌داری
روزنامه
فضای سبز
سالن ورزشی
صرافی
سالن بدنسازی
سونا بخار
کتابفروشی
اباژور
تلفن
پارکینگ روباز
جکوزی غیررایگان
دستگاه واکس کفش
استخر غیررایگان
سونا غیررایگان
اینترنت رایگان و محدود در لابی
ماساژ غیررایگان
پله اضطراری
رستوران ایرانی
فتوکپی
ویلچر
فکس
خدمات بیدارباش
اتاق بازی
امکانات بازی کودکان
سرویس بهداشتی ایرانی
اشپزخانه
سالن بدنسازی غیررایگان
اطفای حریق
کافی‌نت
فروشگاه صنایع‌دستی و سوغات
لابی
اتاق سیگار
سالن بیلیارد غیررایگان
مرکز خرید
اینترنت
سرویس فرنگی
سرویس ایرانی
کافی شاپ
تلفن در اتاق
سوئیت
سالن ورزش
فروشگاه و غرفه
سونا و جکوزی
بیلیارد
خشکشویی
آرایشگاه
فروشگاه
اینترنت در قسمت لابی
سیستم تهویه هوا
حمام
سرویس روزانه اتاق
کپسول آتش نشانی
خدمات برای معلولین
فضای بازی کودکان رایگان
کافی نت
مینی بار رایگان
مینی بار
سونا خشک
استخر سرپوشیده
وسایل بدنسازی
تهویه مطبوع
خدمات خشکشویی
پاركينگ
كافی شاپ
اينترنت در لابی
روم سرويس
فكس
تلفن در لابی
پرینتر
زنگ هشدار
ترانسفر رفت با هزینه
ترانسفر برگشت با هزینه
پذیرش 24 ساعته
سیستم اعلام حریق
شبکه پخش فیلم
خدمات خانه داری
تلویزیون در لابی
سرویس بهداشتی ایرانی در لابی
سرویس بهداشتی ایرانی در طبقات
لاندری (خشکشویی)
اتاق تلفن (اپراتور)
سرویس بهداشتی فرنگی در لابی
گیم نت
پارک کودک
زمین ورزشی
سرویس بهداشتی فرنگی در طبقات
لباسشویی
تلويزيون LCD در لابی
فتوكپي
رستوران بام
خودپرداز
خدمات تهيه بليط
خدمات بیدار باش
مینی بار با هزینه
آژانس مسافرتي
دستگاه ATM
سالن كنفرانس
فضائی برای پياده روی
پارک بازی كودكان
كتابخانه
آتلیه
خدمات CIP (تشریفات ویژه)
کرایه اتومبیل (بدون راننده)
چايخانه سنتی
سالن همايش
جكوزی
امكانات برای معلولين
اجاره ماشين
خدمات باربري
خدمات پزشكي
سالن بيليارد
زمين تنيس
گشت نیم روزی
بازی ویدئویی
سرویس حرم
پرداخت ویزا و مسترکارت
خدمات نگهداری کودک
رستوران بوفه
اینترنت با سرعت بالا
سالن جشن و مراسم و عروسی
خدمات اسپا
اتاق جلسات
صندوق امانات در لابی
اینترنت بی سیم
تلویزیون lcd
پنجره
لوازم بهداشتی
کپسول آتش‌نشانی در لابی
اسانسور
كافی نت
اتاق برای سيگاری ها
Business Center
پاركينگ
دستگاه ATM
تراس
روزنامه
نمازخانه
صندوق امانات
لابی
رستوران
اينترنت در لابی
اينترنت در اتاق
امكان شارژ وسايل الكترونيكی در لابی
تلويزيون LCD در لابی
نمای شهر
مسلط به زبان انگليسی
تلويزيون در لابی
مبل
روم سرويس
خشکشویی
خدمات بيدار باش
خدمات اتو
دستگاه واکس کفش
فكس
فتوكپي
خدمات اینترنتی
اتاق چمدان
فروشگاه و غرفه
سالن كنفرانس
فضای سبز
فروشگاه سوغاتی
كافي شاپ 24 ساعته
فضای باغ در هتل
امكانات برای معلولين
فروشگاه صنايع دستی
رستوران بوفه
خانه داری 24 ساعته
سالن پذیرایی
حرکت ویلچر در داخل اتاق
حرکت ویلچر در داخل سرویس بهداشتی
انگلیسی
رمپ ورودی
اب معدنی رایگان
حوله حمام
دمپایی یکبار مصرف
کارت هوشمند درب اتاق
دمپایی حمام
کف پوش موکت
ip tv
آنتن مرکزی
رخت آویز
پاور سوئیچ
اینترنت در اتاق
تهویه مطبوع
یخچال
مینی بار
سرویس فرنگی
حوله
دمپایی
تلفن
حمام

آدرس هتل شادی سنندج روی نقشه

نظرات کاربران برای هتل شادی سنندج

(92 نظر)
به نظرم هتل بسيار تميز بود،نكات بهداشتى رعايت مى شد،برخورد كاركنان و نگهبانان عالى بود،امكانات درحد يك هتل ٤ ستاره بسيار خوب بود، اتاق ها تميز و دل باز بود، سرويس بهداشتى ها تميز بودند.اتاق تراس و نماى خوبى داشت.صبحانه در حد هتل ٤ستاره تنوع خوبى داشت.داخل اتاق كولر گازى داشت و تهويه اتاق مناسب بود.در كل دوشب اقامت در اتاق بسيار راحت بوديم.در سنندج بهترين انتخاب است،از رستوران به غير از صبحانه استفاده نكرديم.گرفتن هتل از سايت ايران هتل بسيار راحت و منظم بود.همكاران به خوبى تماس ها رو پاسخگو بودند و با حوصله و صحيح راهنمايى مى كردند.سپاس از ايران هتل
اتاق های هتل فوق العاده آرام و تمیز و مرتب بودند و اصول بهداشتی در اون کامل رعایت شده بود. فقط در هنگام صبحانه گیج بودند پرسنل که اون هم میشه به حساب اولین روز شروع ب کارشون بعد از کرونا گذاشت.
سرویس دهی نامناسب
تمیز مودب قدیمی
هتلی بسیار عالی با برخورد بسیار مناسب و حرفه ای پرسنل
بهترین انتخاب در شهر سنندج، هتل شادی است. البته این موضوع مربوط به زمان نوشتن این نظر است. هتل قدیمی ولی خدمات منطقی و قیمت تقریبا بالایی است. این هتل از لحاظ تمیزی و نظافت و بوی محیط، در حد خوب می‌باشد. فضای باز داخل محوطه جهت پارک خودرو مناسب است. خدمات ازایه شده در حد هتل ۴ ستاره و منطقی است. فضای طبقه آخر به عنوان رستوران دارای چشم انداز زیبایی است. در کل انتخاب مناسبی برای اقامت کوتاه در سنندج می‌باشد.
مزایا: امکانات خوب، محیطی آروم، سالن غذاخوری زیبا معایب: قیمت به نسبت کیفیت بالا، محیط و اتاق ها کهنه شده و بازسازی نشده، قیمت غذاها زیاد
نقاط قوت:
راضی بودم
نقاط ضعف:
چیزی ندیدم
هتل خوبی است. اما به دلیل کمبود مسافر کیفیت خدمات عالی نیست. کیفیت غذا رستوران هم خوب بود
هتل خوبیه هم جاش خوبه هم اتاقای خوبی داره اتاق هاش تراس های بزرگی داره که نشستن توی تراس رو جذابتر میکنه حتما یه سر به اینجا بزنید و تنها ضعف محدودی که داره توی غذاش هست البته که کیفیت داره منتها در طعم غذا خوشایند من نبودش
موقعیت مکانی و امکاناتش خوب بود. بین دوتا هتلی که هست هتل بهتریه. اگا در کل اصول هتلداری خیلی ت ش جا نیفتاده. از تحویل چمدونا گرفته تا خراب بودن چایساز و تعویض ملافه نمدار. یه کم سرویسش ضعیفه اما از بین انتخاب های موجود خوب بود
نقاط قوت:
بسیار فوق العاده از همه لحاظ
نقاط ضعف:
هیچ نقصی نداره
نقاط قوت:
بسیار عالی و خوب بود
نقاط ضعف:
هیچی مشاهده نشد
نقاط قوت:
بسیار عالی بود
نقاط ضعف:
اصلا نداشت
نقاط قوت:
خوب بود
نقاط ضعف:
موردی نبود
نقاط قوت:
فوق العاده عالی بود
نقاط ضعف:
ملاحظه نشد
نقاط قوت:
خوب بود همه چی
نقاط ضعف:
مورد خاصی نبود
اقامت خودم در هتل را خیلی دوست داشتم. کارمندان و خدمه بسیار مودب و مهربان و سریع بودند و خیلی همکاری می کردند. یکی از مزایای عالی این هتل حیاط و محوطه زیبا و پارکینگ خودرو است که لازم نبود تمام وسایل را به اتاق ببریم. وای فای کمی ضعیف و همچنین غذای رستوران گران بود
نقاط قوت:
سرویس دهی برخوردشون امکانات بسیار خوب بود
نقاط ضعف:
هیچی
نقاط قوت:
عالی بود واقعا هتل ۴ستاره استاندارد بود
نقاط ضعف:
هیچی
نقاط قوت:
خوب و عالی بود
نقاط ضعف:
مشکل خاصی نبود
ممنون همه چیز خوب بود
نقاط قوت:
رضایت بخش بود
نقاط ضعف:
هیچی
نقاط قوت:
چشم انداز زیبای اطاق و رستوران برخورد خوب کارکنان فضای زیبای محوطه جلوی هتل بودن کتری برقی و وسایل چای در اطاق
نقاط ضعف:
کم بودن ساعات صرف صبحانه، نهار و شام کم نور بودن اطاق
نظافت هتل ضعیف بود داخل کشوهای کنار تخت آشغال هایی که مهمان قبل گذاشته بود هنوز موجود بود . کولر گازی جایی قرار داشت که روشن میکردیم مستقیم سرما به سر میخورد . برخورد پرسنل و صبحانه عالی بود . گرچه برای اقامت در سنندج انتخاب دیگه ای ندارید.
برخورد پرسنل عالی،وضعیت اتاق خوب و امکانات از جمله استخر و رستوران (صبحانه)خیلی خوب بود.با تشکر از سایت ایران هتل
نقاط قوت:
برخورد پرسنل
نقاط ضعف:
کم بودن تنوع صبحانه پایین بودن کیفیت ناهار در عین بالا بودن قیمت فشار زیاد اب در حمام
نقاط قوت:
عالی بود
نقاط ضعف:
ندیدیم
نقاط قوت:
نظافت و برخورد پرسنل عالی بود
نقاط ضعف:
سطل آشغال داخل سرویس بهداشتی نداشت ، صبحانه خیلی ضعیف بود
نقاط قوت:
خیلی معمولی بود
نقاط ضعف:
اصلا در حد ۴ستاره نیست
هتل از نظر امکانات خوب بود ولی سیستم سرمایه خوبی نداشت و کارکنان برخورد متوسطی داشت و غذا گران بود یخچال داخل اتاق سرو صدای زیادی داشت
با توجه به کمبود هتل در سنندج هتل خوبی است، اما در حد معمولی و 3 ستاره می باشد
نقاط قوت:
معمولی بود
نقاط ضعف:
هتل خوبیه فقط قدیمیه
نقاط قوت:
خوب بود به نسبت راضی بودیم
نقاط ضعف:
برخورد پرسنل زیاد خوب نبود اتاق خیلی گرم بود دستشویی تهویه نداشت
اتاق ها بزرگ و تمیزند. کارمندان مودب. .کمی از مرکز شهر دوره .وای فای ضعیف . . محیط آرامی دارد.
نقاط قوت:
درود بر شما. برخورد خوب پرسنل بزرگی و اندازه اتاق کانکت
نقاط ضعف:
میز و صندلی برای بالکن نداشت. سشوارها داغ نیستند. صبحانه مفصل تر و خوشمزه تر باشد. تعداد ظروف اتاقها بیستر شود.
نقاط قوت:
همه چی عالی بود
نقاط ضعف:
نداشت
وقتی در یک شهر فقط یک هتل چهار ستاره وجود داشته باشد، هر کیفیتی که بخواهد سرویس می دهد. تنها راه بالا رفتن کیفیت، ساختن هتلهای جدید و رقابتی شدن بازار است.
نقاط قوت:
در کل هتل خوبی بود از نظر پذیرایی برخوردشون و امکانات هتل
نقاط ضعف:
نیاز به بازسازی کوچکی داره اتاقاش
برای شهری چون سنندج ضعیف است
ما بعد از تعطیلات خرداد در این هتل اقامت داشتیم،چون اطاق کانکت گرفته بودیم فضای اطاقها خیلی دلباز و بزرگ بود.ویو اطاقها خوب و از نظر نظافت خوب بود.صبحانه خوب بود مخصوصا نان تازه اش.در کل اقامت خوبی داشتیم تنها نکته منفی این بود که همه انتظار انعام داشتند از نگهبان پارکینگ تا نانوا و مستخدم رستوران.
هتل از نظر مکانی خوب است اما متاسفانه طبقه دوم اتاق ۲۰۴ که ما ساکن بودیم جالب نبود کولرش صدای عجیب می داد و صدای موقعی که موتور کار می افتاد صدای شوفاژ خانه های قدیم می داد و راه اب تخلیه اش تقربیا گرفته بود که بغد ار اعتراض اتاق ما را عوض کردن . هزینه ها رستوران با توجه به بوفه بودن آن تقربیا مناسب است اما از بچه ۴ ساله هزینه نصف گرفت می شود ولی در کل هتل خوبی است اما متوجه شدیم بعضی از اتاق هایشان اشکال دارند که پذیرش هم می داند با اگاهی کامل انجام می دهد اما صبحانه مفصلی داشت بلاخصوص نان زغفرانش امیدوارم مشکلات هتل حل کند تا بهتر شود
در حد یه هتل خوب و راحت و تمیز و درست حسابی، به همه دوستانی که قصد سفر دارن توصیه میکنم با خیال راحت برن هتل شادی چون بهتر از این پیدا نخواهند کرد . در حد امکاناتش عالیه.
کاملا خوب و مناسب
هتل منظم بود نو ساز و نزدیک به شهر بود غذاهایش عالی بود
اصلا در حد تعریف هایی که از هتل شادی شنیده بودم نبود. ما اطاقمون در طبقه دوم بود که بسیار قدیمی و فرسوده بود. سرویس بهداشتی و حموم به شدت ضعیف و در حد مسافرخانه بود. نظافت خوب بود. چیدمان اطاق و وسایلش شیک نبود اما بد هم نبود. صبحانه ش معمولی بود. فضای رستورانش چون در طبقه پنجم هست خوب هست و چشم انداز خوبی داره. موسیقی زنده هم داره که خوبه اما کیفیت غذاها به نظر خوب نمیومد. اینترنت بسیار ضعیف و با قطعی زیاد. در مجموع در حد هتل 4ستاره نیست و امکانات و فضاش بیشتر در حد 3ستاره هست.
خوب
از هر لحاظ عالی ست. همیشه همین هتل رو انتخاب می کنم
هتل بسار شیک و تمیز بود رفتار پرسنل عالی ومحترمانه بود
در مجموع خوب و رضایت بخش بود برخورد کارکنان و پذیرایی عالی بود
مجموعا خوب بود و ضعف خاصی وجود نداشت
امکانات هتل قدیمی شده و دیگه کیفیت و زیبایی اولیه ش رو نداره اما در مجموع اتاق ها تمیز و قابل قبوله. صبحونه هتل تقریبا خوبه مخصوصا که طبقه پنجمه و چشم انداز خیلی خوبی داره و یه نون گرم تازه میدن که خیلی میچسبه. ولی در مجموع در حد یک هتل چهارستاره نیست
با سلام من در تاریخ 8 شهریور به مدت 4 شب در این هتل اقامت داشتیم هتل بسیار عالی بود و برخورد پرسنل هم عالی و تشکر ویژه از اسنپ تریپ دارم بابت راهنمایی خوب .
وضعیت بهداشتی اتاق مناسب نبود و همچنین کیفیت صبحانه بسیار پایین بود
نقاط قوت:
محیط زیبا و چشم انداز دیدنی. برخورد پرسنل محترمانه و خوب بود. هتل استخر و سونای خوبی داشت. پذیرایی صبحانه خوب بود. خصوصا نان خوبی ارائه می شد. اتاق‌ها بزرگ و دلباز بود.
نقاط ضعف:
بالش های تختخوابها بسیار سفت و آزار دهنده بودند. یخچال اتاق صدا می داد. دستشویی و شیرآلات قدیمی و مستعمل بود. رستوران فقط غذای سلف سرویس ارائه می کرد که کمی گران هم بود. در طول دو روز اقامت ما اتاق مرتب نشد.
یک هتل 4 ستاره با امکانات بسیار خوب نسبت به هتلهای هم ستاره خودش ، صبحانه بسیار عالی ، تمیز، قیمت مناسب مشکل این هتل در مراسمهایی هست که در اونجا برگزار میشه که باعث شلوغی اونجا میشه
رستوران و کافی شاپ هتل سرویس مناسبی نمی دهد و در سطح هتل چهار ستاره نمی باشد و اتاقها ی هتل قدیمی بوده و احتیاج به بازسازی دارد
امکانات مناسب و خوب هتل ، اعتبار استان را به نحو شایسته ای ارتقا می دهد . بخش های هتل از نقطه نظر بهداشت ، سطح کیفی لوازم و برخورد مناسب می باشد
هتل از نظر امکانات و تمیزی بسیار خوب است اما برخورد ریسپشین ها با مسافرین جالب نیست و مشتری مداری را چندان آموزش ندیده اند.
سنندج دو هتل داره که هتل شادی چهار ستاره هست و اونیکی جهانگردی وقتی شما به یک هتل امتیاز چهارستاره میدید انتظار یکسری خدمات دارید الهی شکر من هردو هتل رو امتحان کردم و واقعا بابت پول اضافه که به هتل شادی دادم پشیمونم ساختمان بیرونی و دکور اتاق خوبه اما... در بدو ورود تقاضای اینترنت کردیم گفتند برید توی اتاقتون ده دقیقه دیگه فعال میشه با یوزر پسورد شماره ملی و سال تولد در مدت چهل دقیقه چندبار تماس گرفتیم و کفتیم فعال نشده اما مثل کسایی که با بیسوادها طرفن میگفتن کیبورد رو باید لاتین کنید حتما بلد نیستید و... خلاصه مجبور شدیم حضوری بریم پذیرش و اونجا بود که فهمیدیم بله!!!یادشون رفته برامون فعال کنند!!!هرچند به حدی سرعت کم بود که فرقیم نداشت داخل کمد اتاق یک دستمال گردگیری کثیف بزرگ باقی مونده بود!!!هواکش حمام خراب بود و چندبار هم زنگ زدیم کسی نیومد به کافی شاپ هتل زنگ زدیم و ازشون درخصوص ارائه سرویس داخل اتاق سوال کردیم گفتن بله این سرویس رو داریم ماهم سفارش دادیم که قرار شد بیارند،اما بعد از گذشت یکساعت که زنگ زدیم بهشون حتی جواب تلفنشونم ندادن و کلی علامت تعجب توی ذهنمون موند صبحانه یک هتل چهارستاره باید متنوعتر باشه مثلا شامل چند نوع اب میوه باشه البته شاید من نوعی همون یک نوع رو هم نخورم اما استاتدارد هتل چهارستاره هست موقع صبحانه دائم گارسون میومد سرمیزسوال میکرد جیزی کم ندارید واقعا بر ای ما ناراحت کننده بود در کل اصلا اصلا توصیش نمیکنم و هرگز پامو دوباره اینجا نمیگذارم
نقاط قوت:
برخورد خوب و مودب پرسنل. وجود پارکینگ مجزا برای هتل.و ویو عااالی از پنجره ی اتاق
نقاط ضعف:
قیمت بالای هتل
اتاق بد نبود ، اما خود هتل تقریبا قدیمی شده بود صبحونه هم که اصلا تنوع نداره و تقریبا میشه گفت جز نون محلی که میپزه بقیه ای چیزهاش خیلی ساده اس ( مثل مربا یه نفره ، پنیر و ...) اینترنتش هم زیاد جالب نبود اما خب کولر گازی داشت بالکن بزرگ و کلا کارمندهای با ادب که دلنشین میکرد هتل
ممنون از زحمات
سلام هتل خیلی خوبیه هم فضای اتاقش بزرگ و جا داره هم تمیزی و از همه مهمتر استخر مجموعه هست که بسیار تمیز و مناسب بود
هتل خوب و قابل قبول نسبت به قیمت
نقاط قوت:
برخورد عالی پرسنل هتل کیفیت بالای انواع غذاها محیط امن و شیک و ساکت هتل رسیدگی به موقع پرسنل هتل
نقاط ضعف:
نبود وای فای در اتاق در صورت تحویل زودتر اتاق مرجوع نکردن ماتفاوت در صورت رزرو شخصی
با توجه به اینکه در این شهر هتل دیگری با این سطح نیست خوب و قابل قبول میباشد
با سلام به طور کلی هتل خوبی بود و اتاق 4 نفره ما بزرگ و مناسب بود فقط موکت های کف نیاز به شستشوی اساسی دارد.
نقاط قوت:
خوب
نقاط ضعف:
-
امكان استفاده براي مهمانها بيشتر فراهم شود زمانبندي فعلي واقعا فاجعه است
نقاط قوت:
صبحانه هتل خوب بود
نقاط ضعف:
اینترنت خیلی ضعیف بود
نقاط قوت:
کیفیت خوب صبحانه با تشکر از آقای شاطر
نقاط ضعف:
نظافت ضعیف سرویس بهداشتی (در و سطح زمین )
ضمن تشکر از کارکنان مودب و دلسوز هتل به اطلاع میرسانم که سرویس عالی.صبحانه فوق العاده با نان بسیار دلچسب.پرسنل فداکار و دلسوز محیط مناسبی را فراهم کرده اند که این رفتار زیبا باعث خوب و خوش جلوه دادن هتل شده و در سطح بسیار مطلوب گذاشته است.
هتل خوبی بود
نقاط قوت:
خوب بود
نقاط ضعف:
-
صبحانه خیلی خوب، اما ناهار و شام کیفیت خوبی ندارد و بوقه است و همچنین با توجه به قیمت و رنج غذا در داخل سنندج قیمت بوفه بنظرم خیلی بالا است و ناهار و شام توصیه نمی شود. فضای هتل کمی تاریک است و نور کمی وجود دارد. تمیزی و مرتب بودن خوب است.