هتل آپارتمان پردیس سکوتی رضوانشهر

رضوانشهر، پره سر، جاده رشت به آستارا، جنب پمپ بنزین
-
امتیاز کاربران
6
نظرات کاربران

معرفی هتل آپارتمان پردیس سکوتی رضوانشهر

مقایسه و رزرو اتاق

رزرو هتل آپارتمان پردیس سکوتی رضوانشهر

ظرفیت 2 نفر

دوتخته - (دبل) رویال
هتل یار
660,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
10 تیر
جمعه
660,000
تومان
11 تیر
شنبه
625,000
تومان
12 تیر
یکشنبه
625,000
تومان
13 تیر
دوشنبه
625,000
تومان
14 تیر
سه شنبه
625,000
تومان
15 تیر
چهارشنبه
660,000
تومان
16 تیر
پنجشنبه
660,000
تومان
17 تیر
جمعه
660,000
تومان
18 تیر
شنبه
625,000
تومان
19 تیر
یکشنبه
625,000
تومان
20 تیر
دوشنبه
625,000
تومان
اتاق دو تخته دبل
ایران هتل آنلاین
660,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
10 تیر
جمعه
660,000
تومان
11 تیر
شنبه
625,000
تومان
12 تیر
یکشنبه
625,000
تومان
13 تیر
دوشنبه
625,000
تومان
14 تیر
سه شنبه
625,000
تومان
15 تیر
چهارشنبه
660,000
تومان
16 تیر
پنجشنبه
660,000
تومان
17 تیر
جمعه
660,000
تومان
18 تیر
شنبه
625,000
تومان
19 تیر
یکشنبه
625,000
تومان
20 تیر
دوشنبه
625,000
تومان
دوتخته - (توئین) رویال
هتل یار
660,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
10 تیر
جمعه
660,000
تومان
11 تیر
شنبه
625,000
تومان
12 تیر
یکشنبه
625,000
تومان
13 تیر
دوشنبه
625,000
تومان
14 تیر
سه شنبه
625,000
تومان
15 تیر
چهارشنبه
660,000
تومان
16 تیر
پنجشنبه
660,000
تومان
17 تیر
جمعه
660,000
تومان
18 تیر
شنبه
625,000
تومان
19 تیر
یکشنبه
625,000
تومان
20 تیر
دوشنبه
625,000
تومان
اتاق دو تخته رویال
اقامت 24
660,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
10 تیر
جمعه
660,000
تومان
11 تیر
شنبه
625,000
تومان
12 تیر
یکشنبه
625,000
تومان
13 تیر
دوشنبه
625,000
تومان
14 تیر
سه شنبه
625,000
تومان
15 تیر
چهارشنبه
660,000
تومان
16 تیر
پنجشنبه
660,000
تومان
17 تیر
جمعه
660,000
تومان
18 تیر
شنبه
625,000
تومان
19 تیر
یکشنبه
625,000
تومان
20 تیر
دوشنبه
625,000
تومان
ظرفیت 3 نفر

اتاق سه تخته رویال
اقامت 24
930,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
10 تیر
جمعه
930,000
تومان
11 تیر
شنبه
880,000
تومان
12 تیر
یکشنبه
880,000
تومان
13 تیر
دوشنبه
880,000
تومان
14 تیر
سه شنبه
880,000
تومان
15 تیر
چهارشنبه
930,000
تومان
16 تیر
پنجشنبه
930,000
تومان
17 تیر
جمعه
930,000
تومان
18 تیر
شنبه
880,000
تومان
19 تیر
یکشنبه
880,000
تومان
20 تیر
دوشنبه
880,000
تومان
سه تخته - (سه تخت سینگل) رویال
هتل یار
930,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
10 تیر
جمعه
930,000
تومان
11 تیر
شنبه
880,000
تومان
12 تیر
یکشنبه
880,000
تومان
13 تیر
دوشنبه
880,000
تومان
14 تیر
سه شنبه
880,000
تومان
15 تیر
چهارشنبه
930,000
تومان
16 تیر
پنجشنبه
930,000
تومان
17 تیر
جمعه
930,000
تومان
18 تیر
شنبه
880,000
تومان
19 تیر
یکشنبه
880,000
تومان
20 تیر
دوشنبه
880,000
تومان
سه تخته - (دبل+سینگل) رویال
هتل یار
930,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
10 تیر
جمعه
930,000
تومان
11 تیر
شنبه
880,000
تومان
12 تیر
یکشنبه
880,000
تومان
13 تیر
دوشنبه
880,000
تومان
14 تیر
سه شنبه
880,000
تومان
15 تیر
چهارشنبه
930,000
تومان
16 تیر
پنجشنبه
930,000
تومان
17 تیر
جمعه
930,000
تومان
18 تیر
شنبه
880,000
تومان
19 تیر
یکشنبه
880,000
تومان
20 تیر
دوشنبه
880,000
تومان
اتاق سه تخته
ایران هتل آنلاین
930,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
10 تیر
جمعه
930,000
تومان
11 تیر
شنبه
880,000
تومان
12 تیر
یکشنبه
880,000
تومان
13 تیر
دوشنبه
880,000
تومان
14 تیر
سه شنبه
880,000
تومان
15 تیر
چهارشنبه
930,000
تومان
16 تیر
پنجشنبه
930,000
تومان
17 تیر
جمعه
930,000
تومان
18 تیر
شنبه
880,000
تومان
19 تیر
یکشنبه
880,000
تومان
20 تیر
دوشنبه
880,000
تومان
ظرفیت 4 نفر

اتاق چهار تخته
ایران هتل آنلاین
1,065,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
10 تیر
جمعه
1,065,000
تومان
11 تیر
شنبه
1,007,000
تومان
12 تیر
یکشنبه
1,007,000
تومان
13 تیر
دوشنبه
1,007,000
تومان
14 تیر
سه شنبه
1,007,000
تومان
15 تیر
چهارشنبه
1,065,000
تومان
16 تیر
پنجشنبه
1,065,000
تومان
17 تیر
جمعه
1,065,000
تومان
18 تیر
شنبه
1,007,000
تومان
19 تیر
یکشنبه
1,007,000
تومان
20 تیر
دوشنبه
1,007,000
تومان
چهار تخته - (دبل+توئین) رویال
هتل یار
1,065,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
10 تیر
جمعه
1,065,000
تومان
11 تیر
شنبه
1,007,000
تومان
12 تیر
یکشنبه
1,007,000
تومان
13 تیر
دوشنبه
1,007,000
تومان
14 تیر
سه شنبه
1,007,000
تومان
15 تیر
چهارشنبه
1,065,000
تومان
16 تیر
پنجشنبه
1,065,000
تومان
17 تیر
جمعه
1,065,000
تومان
18 تیر
شنبه
1,007,000
تومان
19 تیر
یکشنبه
1,007,000
تومان
20 تیر
دوشنبه
1,007,000
تومان
اتاق چهار تخته رویال
اقامت 24
1,065,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
10 تیر
جمعه
1,065,000
تومان
11 تیر
شنبه
1,007,000
تومان
12 تیر
یکشنبه
1,007,000
تومان
13 تیر
دوشنبه
1,007,000
تومان
14 تیر
سه شنبه
1,007,000
تومان
15 تیر
چهارشنبه
1,065,000
تومان
16 تیر
پنجشنبه
1,065,000
تومان
17 تیر
جمعه
1,065,000
تومان
18 تیر
شنبه
1,007,000
تومان
19 تیر
یکشنبه
1,007,000
تومان
20 تیر
دوشنبه
1,007,000
تومان
سوئیت تکخواب - (دبل+توئین) رویال
هتل یار
1,425,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
10 تیر
جمعه
1,425,000
تومان
11 تیر
شنبه
1,347,000
تومان
12 تیر
یکشنبه
1,347,000
تومان
13 تیر
دوشنبه
1,347,000
تومان
14 تیر
سه شنبه
1,347,000
تومان
15 تیر
چهارشنبه
1,425,000
تومان
16 تیر
پنجشنبه
1,425,000
تومان
17 تیر
جمعه
1,425,000
تومان
18 تیر
شنبه
1,347,000
تومان
19 تیر
یکشنبه
1,347,000
تومان
20 تیر
دوشنبه
1,347,000
تومان
آپارتمان دو خوابه چهار نفره رویال
اقامت 24
1,425,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
10 تیر
جمعه
1,425,000
تومان
11 تیر
شنبه
1,347,000
تومان
12 تیر
یکشنبه
1,347,000
تومان
13 تیر
دوشنبه
1,347,000
تومان
14 تیر
سه شنبه
1,347,000
تومان
15 تیر
چهارشنبه
1,425,000
تومان
16 تیر
پنجشنبه
1,425,000
تومان
17 تیر
جمعه
1,425,000
تومان
18 تیر
شنبه
1,347,000
تومان
19 تیر
یکشنبه
1,347,000
تومان
20 تیر
دوشنبه
1,347,000
تومان
آپارتمان یک خوابه برای چهار نفر
ایران هتل آنلاین
1,425,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
10 تیر
جمعه
1,425,000
تومان
11 تیر
شنبه
1,347,000
تومان
12 تیر
یکشنبه
1,347,000
تومان
13 تیر
دوشنبه
1,347,000
تومان
14 تیر
سه شنبه
1,347,000
تومان
15 تیر
چهارشنبه
1,425,000
تومان
16 تیر
پنجشنبه
1,425,000
تومان
17 تیر
جمعه
1,425,000
تومان
18 تیر
شنبه
1,347,000
تومان
19 تیر
یکشنبه
1,347,000
تومان
20 تیر
دوشنبه
1,347,000
تومان

آدرس هتل آپارتمان پردیس سکوتی رضوانشهر روی نقشه

نظرات کاربران برای هتل آپارتمان پردیس سکوتی رضوانشهر

(6 نظر)
کیفیت برخورد پرسنل - نظافت - صبحانه و.... عالی بود پارکینگ امن و دسترسی خوب ممنونم ازتون
بسیار عالی بود، تمیز ، و راحت
تمیزی و نظافت در حد خوب ، برخورد کارکنان ضعیف ، صبحانه ضعیف ، ویو عالی ، نبود رستوران در هتل ،
برخورد مناسب کلیه کارکنان . دسترسی خیلی راحت به جنگل و ساحل گیسوم هتل بسیار تمیز ویو مناسب فاصله ۵ دقیقه به ساحل زیبای رود کنار حتما برید . صبحانه مناسب .نیم ساعتی سورتمه تالش
اتاق تمیز بود و با توجه به اینکه پشت به جاده بود اصلا صدای اضافه به داخل منتقل نمی شد صبحانه ساده و با توجه به شرایط کرونا مناسب بود فضای اتاق جادار و امکانات آن برای اقامت کوتاه خوب و تنها ایراد نبود پریز در کنار تختها بود
عالی بود
برای ثبت نظر باید وارد شوید یا ثبت نام کنید.

پرسش و پاسخ درباره هتل آپارتمان پردیس سکوتی رضوانشهر

مهمانان هتل آپارتمان پردیس سکوتی رضوانشهر در سایت‌های مختلف چه نظراتی نوشته‌اند؟

همه نظرات مهمانان هتل آپارتمان پردیس سکوتی رضوانشهر از تمامی سایت‌های رزرواسیون را در مورد امکانات هتل، کیفیت خدمات، برخورد کارکنان، مزایا و معایب هتل در سایت سلطان سفر مشاهده کنید.

کدام سایت ارزانترین قیمت را ارائه می‌دهد؟

سلطان سفر با مقایسه قیمت هتل آپارتمان پردیس سکوتی رضوانشهر بر روی سایت‌های مختلف از جمله اسنپ تریپ، اقامت24، جاباما، هتل یار و ده‌ها سایت دیگر، ارزان‌ترین قیمت را به شما پیشنهاد می‌دهد.

همه عکس‌ها و امکانات هتل آپارتمان پردیس سکوتی رضوانشهر رو کجا می‌تونم ببینم؟

سلطان سفر مجموعه‌ای کامل از تصاویر و امکانات هتل آپارتمان پردیس سکوتی رضوانشهر را از همه سایت‌های معتبر رزرو گردآوری کرده است.