هتل هیلان رفسنجان

رفسنجان، ابتدای بلوار آیت الله طالقانی
3.8
امتیاز کاربران
13
نظرات کاربران

معرفی هتل هیلان رفسنجان

مقایسه و رزرو اتاق

رزرو هتل هیلان رفسنجان

هیلان-اتاق دو تخته دبل
اتاق دو تخته دبل
جاباما
695,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
9 بهمن
پنجشنبه
695,000
تومان
10 بهمن
جمعه
695,000
تومان
11 بهمن
شنبه
695,000
تومان
12 بهمن
یکشنبه
695,000
تومان
13 بهمن
دوشنبه
695,000
تومان
14 بهمن
سه شنبه
695,000
تومان
15 بهمن
چهارشنبه
695,000
تومان
16 بهمن
پنجشنبه
695,000
تومان
17 بهمن
جمعه
695,000
تومان
18 بهمن
شنبه
695,000
تومان
19 بهمن
یکشنبه
695,000
تومان
هتل یار
695,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
9 بهمن
پنجشنبه
695,000
تومان
10 بهمن
جمعه
695,000
تومان
11 بهمن
شنبه
695,000
تومان
12 بهمن
یکشنبه
695,000
تومان
13 بهمن
دوشنبه
695,000
تومان
14 بهمن
سه شنبه
695,000
تومان
15 بهمن
چهارشنبه
695,000
تومان
16 بهمن
پنجشنبه
695,000
تومان
17 بهمن
جمعه
695,000
تومان
18 بهمن
شنبه
695,000
تومان
19 بهمن
یکشنبه
695,000
تومان
هیلان-اتاق دوتخته توئین
اتاق دوتخته توئین
جاباما
695,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
9 بهمن
پنجشنبه
695,000
تومان
10 بهمن
جمعه
695,000
تومان
11 بهمن
شنبه
695,000
تومان
12 بهمن
یکشنبه
695,000
تومان
13 بهمن
دوشنبه
695,000
تومان
14 بهمن
سه شنبه
695,000
تومان
15 بهمن
چهارشنبه
695,000
تومان
16 بهمن
پنجشنبه
695,000
تومان
17 بهمن
جمعه
695,000
تومان
18 بهمن
شنبه
695,000
تومان
19 بهمن
یکشنبه
695,000
تومان
هتل یار
695,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
9 بهمن
پنجشنبه
695,000
تومان
10 بهمن
جمعه
695,000
تومان
11 بهمن
شنبه
695,000
تومان
12 بهمن
یکشنبه
695,000
تومان
13 بهمن
دوشنبه
695,000
تومان
14 بهمن
سه شنبه
695,000
تومان
15 بهمن
چهارشنبه
695,000
تومان
16 بهمن
پنجشنبه
695,000
تومان
17 بهمن
جمعه
695,000
تومان
18 بهمن
شنبه
695,000
تومان
19 بهمن
یکشنبه
695,000
تومان
هیلان-آپارتمان یکخوابه دونفره
آپارتمان یکخوابه دونفره
هتل یار
990,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
9 بهمن
پنجشنبه
990,000
تومان
10 بهمن
جمعه
990,000
تومان
11 بهمن
شنبه
990,000
تومان
12 بهمن
یکشنبه
990,000
تومان
13 بهمن
دوشنبه
990,000
تومان
14 بهمن
سه شنبه
990,000
تومان
15 بهمن
چهارشنبه
990,000
تومان
16 بهمن
پنجشنبه
990,000
تومان
17 بهمن
جمعه
990,000
تومان
18 بهمن
شنبه
990,000
تومان
19 بهمن
یکشنبه
990,000
تومان
جاباما
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
9 بهمن
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
10 بهمن
جمعه
ظرفیت تکمیل
11 بهمن
شنبه
ظرفیت تکمیل
12 بهمن
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
13 بهمن
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
14 بهمن
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
15 بهمن
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
16 بهمن
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
17 بهمن
جمعه
ظرفیت تکمیل
18 بهمن
شنبه
ظرفیت تکمیل
19 بهمن
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
هیلان-آپارتمان یکخوابه دونفره VIP
آپارتمان یکخوابه دونفره VIP
هتل یار
1,971,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
9 بهمن
پنجشنبه
1,971,000
تومان
10 بهمن
جمعه
1,971,000
تومان
11 بهمن
شنبه
1,971,000
تومان
12 بهمن
یکشنبه
1,971,000
تومان
13 بهمن
دوشنبه
1,971,000
تومان
14 بهمن
سه شنبه
1,971,000
تومان
15 بهمن
چهارشنبه
1,971,000
تومان
16 بهمن
پنجشنبه
1,971,000
تومان
17 بهمن
جمعه
1,971,000
تومان
18 بهمن
شنبه
1,971,000
تومان
19 بهمن
یکشنبه
1,971,000
تومان
هیلان-آپارتمان یکخوابه سه نفره
آپارتمان یکخوابه سه نفره
هتل یار
1,235,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
9 بهمن
پنجشنبه
1,235,000
تومان
10 بهمن
جمعه
1,235,000
تومان
11 بهمن
شنبه
1,235,000
تومان
12 بهمن
یکشنبه
1,235,000
تومان
13 بهمن
دوشنبه
1,235,000
تومان
14 بهمن
سه شنبه
1,235,000
تومان
15 بهمن
چهارشنبه
1,235,000
تومان
16 بهمن
پنجشنبه
1,235,000
تومان
17 بهمن
جمعه
1,235,000
تومان
18 بهمن
شنبه
1,235,000
تومان
19 بهمن
یکشنبه
1,235,000
تومان
جاباما
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
9 بهمن
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
10 بهمن
جمعه
ظرفیت تکمیل
11 بهمن
شنبه
ظرفیت تکمیل
12 بهمن
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
13 بهمن
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
14 بهمن
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
15 بهمن
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
16 بهمن
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
17 بهمن
جمعه
ظرفیت تکمیل
18 بهمن
شنبه
ظرفیت تکمیل
19 بهمن
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
هیلان-آپارتمان دوخوابه چهارنفره
آپارتمان دوخوابه چهارنفره
هتل یار
1,480,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
9 بهمن
پنجشنبه
1,480,000
تومان
10 بهمن
جمعه
1,480,000
تومان
11 بهمن
شنبه
1,480,000
تومان
12 بهمن
یکشنبه
1,480,000
تومان
13 بهمن
دوشنبه
1,480,000
تومان
14 بهمن
سه شنبه
1,480,000
تومان
15 بهمن
چهارشنبه
1,480,000
تومان
16 بهمن
پنجشنبه
1,480,000
تومان
17 بهمن
جمعه
1,480,000
تومان
18 بهمن
شنبه
1,480,000
تومان
19 بهمن
یکشنبه
1,480,000
تومان
جاباما
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
9 بهمن
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
10 بهمن
جمعه
ظرفیت تکمیل
11 بهمن
شنبه
ظرفیت تکمیل
12 بهمن
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
13 بهمن
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
14 بهمن
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
15 بهمن
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
16 بهمن
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
17 بهمن
جمعه
ظرفیت تکمیل
18 بهمن
شنبه
ظرفیت تکمیل
19 بهمن
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
هیلان-آپارتمان دوخوابه پنج نفره
آپارتمان دوخوابه پنج نفره
هتل یار
1,725,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
9 بهمن
پنجشنبه
1,725,000
تومان
10 بهمن
جمعه
1,725,000
تومان
11 بهمن
شنبه
1,725,000
تومان
12 بهمن
یکشنبه
1,725,000
تومان
13 بهمن
دوشنبه
1,725,000
تومان
14 بهمن
سه شنبه
1,725,000
تومان
15 بهمن
چهارشنبه
1,725,000
تومان
16 بهمن
پنجشنبه
1,725,000
تومان
17 بهمن
جمعه
1,725,000
تومان
18 بهمن
شنبه
1,725,000
تومان
19 بهمن
یکشنبه
1,725,000
تومان
جاباما
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
9 بهمن
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
10 بهمن
جمعه
ظرفیت تکمیل
11 بهمن
شنبه
ظرفیت تکمیل
12 بهمن
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
13 بهمن
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
14 بهمن
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
15 بهمن
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
16 بهمن
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
17 بهمن
جمعه
ظرفیت تکمیل
18 بهمن
شنبه
ظرفیت تکمیل
19 بهمن
یکشنبه
ظرفیت تکمیل

امکانات اتاق های هتل هیلان رفسنجان

آسانسور
سالن همايش
روم سرويس 24 ساعته
سالن كنفرانس
كتابخانه
آتلیه
خدمات CIP (تشریفات ویژه)
کرایه اتومبیل (بدون راننده)
چايخانه سنتی
جكوزی
مینی بار با هزینه
خدمات باربري
خدمات پزشكي
سالن بيليارد
زمين تنيس
گشت نیم روزی
بازی ویدئویی
سرویس حرم
پرداخت ویزا و مسترکارت
آژانس مسافرتي
خدمات بیدار باش
اینترنت بی سیم
سرویس بهداشتی ایرانی در طبقات
زنگ هشدار
ترانسفر رفت با هزینه
ترانسفر برگشت با هزینه
پذیرش 24 ساعته
شبکه پخش فیلم
خدمات خانه داری
تلویزیون در لابی
سرویس بهداشتی ایرانی در لابی
اتاق تلفن (اپراتور)
خدمات تهيه بليط
سرویس بهداشتی فرنگی در لابی
گیم نت
پارک کودک
زمین ورزشی
سرویس بهداشتی فرنگی در طبقات
لباسشویی
تلويزيون LCD در لابی
رستوران بام
خدمات نگهداری کودک
تلویزیون lcd
تلفن در لابی
کف پوش موکت
فضای بيرون هتل برای نشستن
اب معدنی رایگان
حوله حمام
دمپایی یکبار مصرف
سیستم گرمایش
کارت هوشمند درب اتاق
دمپایی حمام
شام در اتاق
پذيرش 24 ساعته
رخت آویز
اینترنت در اتاق
یخچال
مینی بار
سرویس فرنگی
حوله
دمپایی
تلفن
تالار عروسی
سالن كنفرانس
پنجره
مبل
لوازم بهداشتی
پاركينگ
صندوق امانات
لابی
رستوران
اينترنت در لابی
اينترنت در اتاق
تلويزيون در لابی
ميز
كافی شاپ
خدمات بيدار باش
فكس
خدمات اینترنتی
سرویس بهداشتی فرنگی در لابی
سرویس بهداشتی ایرانی در لابی
نمای کوچه
نمای خیابان
تلويزيون LED در لابی
پرینتر
فكس
نمازخانه
سالن اجتماعات
پارکینگ
تاکسی سرویس
استخر
سونا
سیستم تهویه مطبوع
رستوران
ماهواره
اتاق عروس و داماد
اینترنت در لابی
سیستم گرمایشی سرمایشی
جعبه کمک های اولیه
ماساژ
تالار پذیرایی
اتاق چمدان
اینترنت با حجم محدود در لابی
کافی‌شاپ
اعلام حریق
کمد لباس
خشکشویی (لاندری)
فتوکپی
اطفای حریق
مسلط به زبان انگليسی
تاکسی سرویس شبانه روزی
تبديل ارز
دستگاه خودپرداز
سالن کنفرانس
چای ساز
تلویزیون
یخچال
صندوق امانات
اینترنت در اتاق
مبلمان
سشوار
سرویس بهداشتی فرنگی
دراور
حوله
نهار در اتاق
خدمات برای معلولین
تلفن در اتاق
آرایشگاه
فروشگاه
حمام
سرویس روزانه اتاق
سیستم بیدارباش مرکزی (WakeupCall)
کپسول آتش نشانی
کافی نت
سرویس ایرانی
مینی بار رایگان
مینی بار
وسایل بدنسازی
سیستم سرمایش
پاركينگ
كافی شاپ
اينترنت در لابی
روم سرويس
کافی شاپ
سرویس فرنگی
دمپایی
میز تحریر
امکان شارژ وسایل الکترونیکی
خدمات تور
روزنامه
فضای سبز
سالن ورزشی
غذای دریایی
اباژور
تلفن
دستگاه واکس کفش
اینترنت
پله اضطراری
اتاق بازی
امکانات بازی کودکان
سرویس بهداشتی ایرانی
اشپزخانه
لابی
اتاق سیگار
مرکز خرید
حمام

آدرس هتل هیلان رفسنجان روی نقشه

نظرات کاربران برای هتل هیلان رفسنجان

(13 نظر)
باسلام خواستم تشکر کنم از مدیریت هتل ‌پرسنل بسیار منظم هتل واقعا عالی بود من فکرش هم نمی کردم به این خوبی باشه
بسسار تمیز،خوش برخورد،و همچنین مشتری مداری که از همه مهمتر هستش.فقط میز صبحانشون و یکم بهتر باشه و از مربا و پنیر بسته بندی استفاده کنن بهتر میباشد
صبحانش خیلی خوب و زیاده
همه چیز خوب اما پارکینگ کوچک و کیفیت غذا متوسط
برخورد کارکنان اصلا مناسب نبود انگار از دماغ فیل افتاده بودند.
خیلی تمیز و شیک هست و کارمندان خوبی هم داره
هتل تمیز و خوبیه با پرسنل مودب
زیبا و بسیار تمیز با پرسنل مودب فقط صبحانه متوسط بود
یک شب اقامت در ایام نوروز ۹۸ داشتیم هتلی بسیار تمیز و ساکت و دلنشین با غذایی خوشمزه و موسیقی زنده ملایم
هتل خیلی خوب ،کارکنان مودب ، اتاق های تمیز و مجهز
بسیار مناسب.
خوب
نقاط قوت:
هتل بسیار تمیز و نوساز وکیفیت بیست کارکنان مودب و با پرستیژ بنده خودم ۱۲ سال هست که در صنعت هتل داری فعالیت دارم از لحاظ من همه چیز پرفکت
نقاط ضعف:
صبحانه بسیار معمولی که شایسته هتلی در این سطح و اندازه اصلا نبود.تنها نقطه منفی این هتل بود که حیف است که رسیدگی و پیگیری نشود.
برای ثبت نظر باید وارد شوید یا ثبت نام کنید.

پرسش و پاسخ درباره هتل هیلان رفسنجان

مهمانان هتل هیلان رفسنجان در سایت‌های مختلف چه نظراتی نوشته‌اند؟

همه نظرات مهمانان هتل هیلان رفسنجان از تمامی سایت‌های رزرواسیون را در مورد امکانات هتل، کیفیت خدمات، برخورد کارکنان، مزایا و معایب هتل در سایت سلطان سفر مشاهده کنید.

کدام سایت ارزانترین قیمت را ارائه می‌دهد؟

سلطان سفر با مقایسه قیمت هتل هیلان رفسنجان بر روی سایت‌های مختلف از جمله اسنپ تریپ، اقامت24، جاباما، هتل یار و ده‌ها سایت دیگر، ارزان‌ترین قیمت را به شما پیشنهاد می‌دهد.

همه عکس‌ها و امکانات هتل هیلان رفسنجان رو کجا می‌تونم ببینم؟

سلطان سفر مجموعه‌ای کامل از تصاویر و امکانات هتل هیلان رفسنجان را از همه سایت‌های معتبر رزرو گردآوری کرده است.