هتل هیلان رفسنجان

رفسنجان، ابتدای بلوار آیت الله طالقانی
3.8
امتیاز کاربران
18
نظرات کاربران

معرفی هتل هیلان رفسنجان

مقایسه و رزرو اتاق

رزرو هتل هیلان رفسنجان

هیلان-اتاق دو تخته دبل
اتاق دو تخته دبل
ای‌گردش
695,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
2 مهر
جمعه
695,000
تومان
3 مهر
شنبه
695,000
تومان
4 مهر
یکشنبه
695,000
تومان
5 مهر
دوشنبه
695,000
تومان
6 مهر
سه شنبه
695,000
تومان
7 مهر
چهارشنبه
695,000
تومان
8 مهر
پنجشنبه
695,000
تومان
9 مهر
جمعه
695,000
تومان
10 مهر
شنبه
695,000
تومان
11 مهر
یکشنبه
695,000
تومان
12 مهر
دوشنبه
695,000
تومان
هتل یار
710,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
2 مهر
جمعه
710,000
تومان
3 مهر
شنبه
710,000
تومان
4 مهر
یکشنبه
710,000
تومان
5 مهر
دوشنبه
710,000
تومان
6 مهر
سه شنبه
710,000
تومان
7 مهر
چهارشنبه
710,000
تومان
8 مهر
پنجشنبه
710,000
تومان
9 مهر
جمعه
710,000
تومان
10 مهر
شنبه
710,000
تومان
11 مهر
یکشنبه
710,000
تومان
12 مهر
دوشنبه
710,000
تومان
اقامت 24
710,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
2 مهر
جمعه
710,000
تومان
3 مهر
شنبه
710,000
تومان
4 مهر
یکشنبه
710,000
تومان
5 مهر
دوشنبه
710,000
تومان
6 مهر
سه شنبه
710,000
تومان
7 مهر
چهارشنبه
710,000
تومان
8 مهر
پنجشنبه
710,000
تومان
9 مهر
جمعه
710,000
تومان
10 مهر
شنبه
710,000
تومان
11 مهر
یکشنبه
710,000
تومان
12 مهر
دوشنبه
710,000
تومان
هیلان-اتاق دوتخته توئین
اتاق دوتخته توئین
ای‌گردش
695,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
2 مهر
جمعه
695,000
تومان
3 مهر
شنبه
695,000
تومان
4 مهر
یکشنبه
695,000
تومان
5 مهر
دوشنبه
695,000
تومان
6 مهر
سه شنبه
695,000
تومان
7 مهر
چهارشنبه
695,000
تومان
8 مهر
پنجشنبه
695,000
تومان
9 مهر
جمعه
695,000
تومان
10 مهر
شنبه
695,000
تومان
11 مهر
یکشنبه
695,000
تومان
12 مهر
دوشنبه
695,000
تومان
هتل یار
710,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
2 مهر
جمعه
710,000
تومان
3 مهر
شنبه
710,000
تومان
4 مهر
یکشنبه
710,000
تومان
5 مهر
دوشنبه
710,000
تومان
6 مهر
سه شنبه
710,000
تومان
7 مهر
چهارشنبه
710,000
تومان
8 مهر
پنجشنبه
710,000
تومان
9 مهر
جمعه
710,000
تومان
10 مهر
شنبه
710,000
تومان
11 مهر
یکشنبه
710,000
تومان
12 مهر
دوشنبه
710,000
تومان
اقامت 24
710,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
2 مهر
جمعه
710,000
تومان
3 مهر
شنبه
710,000
تومان
4 مهر
یکشنبه
710,000
تومان
5 مهر
دوشنبه
710,000
تومان
6 مهر
سه شنبه
710,000
تومان
7 مهر
چهارشنبه
710,000
تومان
8 مهر
پنجشنبه
710,000
تومان
9 مهر
جمعه
710,000
تومان
10 مهر
شنبه
710,000
تومان
11 مهر
یکشنبه
710,000
تومان
12 مهر
دوشنبه
710,000
تومان
هیلان-آپارتمان یکخوابه دونفره
آپارتمان یکخوابه دونفره
ای‌گردش
1,090,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
2 مهر
جمعه
1,090,000
تومان
3 مهر
شنبه
1,090,000
تومان
4 مهر
یکشنبه
1,090,000
تومان
5 مهر
دوشنبه
1,090,000
تومان
6 مهر
سه شنبه
1,090,000
تومان
7 مهر
چهارشنبه
1,090,000
تومان
8 مهر
پنجشنبه
1,090,000
تومان
9 مهر
جمعه
1,090,000
تومان
10 مهر
شنبه
1,090,000
تومان
11 مهر
یکشنبه
1,090,000
تومان
12 مهر
دوشنبه
1,090,000
تومان
هتل یار
1,100,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
2 مهر
جمعه
1,100,000
تومان
3 مهر
شنبه
1,100,000
تومان
4 مهر
یکشنبه
1,100,000
تومان
5 مهر
دوشنبه
1,100,000
تومان
6 مهر
سه شنبه
1,100,000
تومان
7 مهر
چهارشنبه
1,100,000
تومان
8 مهر
پنجشنبه
1,100,000
تومان
9 مهر
جمعه
1,100,000
تومان
10 مهر
شنبه
1,100,000
تومان
11 مهر
یکشنبه
1,100,000
تومان
12 مهر
دوشنبه
1,100,000
تومان
اقامت 24
1,100,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
2 مهر
جمعه
1,100,000
تومان
3 مهر
شنبه
1,100,000
تومان
4 مهر
یکشنبه
1,100,000
تومان
5 مهر
دوشنبه
1,100,000
تومان
6 مهر
سه شنبه
1,100,000
تومان
7 مهر
چهارشنبه
1,100,000
تومان
8 مهر
پنجشنبه
1,100,000
تومان
9 مهر
جمعه
1,100,000
تومان
10 مهر
شنبه
1,100,000
تومان
11 مهر
یکشنبه
1,100,000
تومان
12 مهر
دوشنبه
1,100,000
تومان
هیلان-آپارتمان یکخوابه دونفره VIP
آپارتمان یکخوابه دونفره VIP
هتل یار
2,180,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
2 مهر
جمعه
2,180,000
تومان
3 مهر
شنبه
2,180,000
تومان
4 مهر
یکشنبه
2,180,000
تومان
5 مهر
دوشنبه
2,180,000
تومان
6 مهر
سه شنبه
2,180,000
تومان
7 مهر
چهارشنبه
2,180,000
تومان
8 مهر
پنجشنبه
2,180,000
تومان
9 مهر
جمعه
2,180,000
تومان
10 مهر
شنبه
2,180,000
تومان
11 مهر
یکشنبه
2,180,000
تومان
12 مهر
دوشنبه
2,180,000
تومان
اقامت 24
2,180,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
2 مهر
جمعه
2,180,000
تومان
3 مهر
شنبه
2,180,000
تومان
4 مهر
یکشنبه
2,180,000
تومان
5 مهر
دوشنبه
2,180,000
تومان
6 مهر
سه شنبه
2,180,000
تومان
7 مهر
چهارشنبه
2,180,000
تومان
8 مهر
پنجشنبه
2,180,000
تومان
9 مهر
جمعه
2,180,000
تومان
10 مهر
شنبه
2,180,000
تومان
11 مهر
یکشنبه
2,180,000
تومان
12 مهر
دوشنبه
2,180,000
تومان
ای‌گردش
2,200,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
2 مهر
جمعه
2,200,000
تومان
3 مهر
شنبه
2,200,000
تومان
4 مهر
یکشنبه
2,200,000
تومان
5 مهر
دوشنبه
2,200,000
تومان
6 مهر
سه شنبه
2,200,000
تومان
7 مهر
چهارشنبه
2,200,000
تومان
8 مهر
پنجشنبه
2,200,000
تومان
9 مهر
جمعه
2,200,000
تومان
10 مهر
شنبه
2,200,000
تومان
11 مهر
یکشنبه
2,200,000
تومان
12 مهر
دوشنبه
2,200,000
تومان
هیلان-آپارتمان یکخوابه سه نفره
آپارتمان یکخوابه سه نفره
ای‌گردش
1,285,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
2 مهر
جمعه
1,285,000
تومان
3 مهر
شنبه
1,285,000
تومان
4 مهر
یکشنبه
1,285,000
تومان
5 مهر
دوشنبه
1,285,000
تومان
6 مهر
سه شنبه
1,285,000
تومان
7 مهر
چهارشنبه
1,285,000
تومان
8 مهر
پنجشنبه
1,285,000
تومان
9 مهر
جمعه
1,285,000
تومان
10 مهر
شنبه
1,285,000
تومان
11 مهر
یکشنبه
1,285,000
تومان
12 مهر
دوشنبه
1,285,000
تومان
هتل یار
1,300,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
2 مهر
جمعه
1,300,000
تومان
3 مهر
شنبه
1,300,000
تومان
4 مهر
یکشنبه
1,300,000
تومان
5 مهر
دوشنبه
1,300,000
تومان
6 مهر
سه شنبه
1,300,000
تومان
7 مهر
چهارشنبه
1,300,000
تومان
8 مهر
پنجشنبه
1,300,000
تومان
9 مهر
جمعه
1,300,000
تومان
10 مهر
شنبه
1,300,000
تومان
11 مهر
یکشنبه
1,300,000
تومان
12 مهر
دوشنبه
1,300,000
تومان
اقامت 24
1,300,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
2 مهر
جمعه
1,300,000
تومان
3 مهر
شنبه
1,300,000
تومان
4 مهر
یکشنبه
1,300,000
تومان
5 مهر
دوشنبه
1,300,000
تومان
6 مهر
سه شنبه
1,300,000
تومان
7 مهر
چهارشنبه
1,300,000
تومان
8 مهر
پنجشنبه
1,300,000
تومان
9 مهر
جمعه
1,300,000
تومان
10 مهر
شنبه
1,300,000
تومان
11 مهر
یکشنبه
1,300,000
تومان
12 مهر
دوشنبه
1,300,000
تومان
هیلان-آپارتمان دوخوابه چهارنفره
آپارتمان دوخوابه چهارنفره
ای‌گردش
1,725,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
2 مهر
جمعه
1,725,000
تومان
3 مهر
شنبه
1,725,000
تومان
4 مهر
یکشنبه
1,725,000
تومان
5 مهر
دوشنبه
1,725,000
تومان
6 مهر
سه شنبه
1,725,000
تومان
7 مهر
چهارشنبه
1,725,000
تومان
8 مهر
پنجشنبه
1,725,000
تومان
9 مهر
جمعه
1,725,000
تومان
10 مهر
شنبه
1,725,000
تومان
11 مهر
یکشنبه
1,725,000
تومان
12 مهر
دوشنبه
1,725,000
تومان
هتل یار
1,740,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
2 مهر
جمعه
1,740,000
تومان
3 مهر
شنبه
1,740,000
تومان
4 مهر
یکشنبه
1,740,000
تومان
5 مهر
دوشنبه
1,740,000
تومان
6 مهر
سه شنبه
1,740,000
تومان
7 مهر
چهارشنبه
1,740,000
تومان
8 مهر
پنجشنبه
1,740,000
تومان
9 مهر
جمعه
1,740,000
تومان
10 مهر
شنبه
1,740,000
تومان
11 مهر
یکشنبه
1,740,000
تومان
12 مهر
دوشنبه
1,740,000
تومان
اقامت 24
1,740,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
2 مهر
جمعه
1,740,000
تومان
3 مهر
شنبه
1,740,000
تومان
4 مهر
یکشنبه
1,740,000
تومان
5 مهر
دوشنبه
1,740,000
تومان
6 مهر
سه شنبه
1,740,000
تومان
7 مهر
چهارشنبه
1,740,000
تومان
8 مهر
پنجشنبه
1,740,000
تومان
9 مهر
جمعه
1,740,000
تومان
10 مهر
شنبه
1,740,000
تومان
11 مهر
یکشنبه
1,740,000
تومان
12 مهر
دوشنبه
1,740,000
تومان
هیلان-آپارتمان دوخوابه پنج نفره
آپارتمان دوخوابه پنج نفره
ای‌گردش
1,922,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
2 مهر
جمعه
1,922,000
تومان
3 مهر
شنبه
1,922,000
تومان
4 مهر
یکشنبه
1,922,000
تومان
5 مهر
دوشنبه
1,922,000
تومان
6 مهر
سه شنبه
1,922,000
تومان
7 مهر
چهارشنبه
1,922,000
تومان
8 مهر
پنجشنبه
1,922,000
تومان
9 مهر
جمعه
1,922,000
تومان
10 مهر
شنبه
1,922,000
تومان
11 مهر
یکشنبه
1,922,000
تومان
12 مهر
دوشنبه
1,922,000
تومان
اقامت 24
1,935,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
2 مهر
جمعه
1,935,000
تومان
3 مهر
شنبه
1,935,000
تومان
4 مهر
یکشنبه
1,935,000
تومان
5 مهر
دوشنبه
1,935,000
تومان
6 مهر
سه شنبه
1,935,000
تومان
7 مهر
چهارشنبه
1,935,000
تومان
8 مهر
پنجشنبه
1,935,000
تومان
9 مهر
جمعه
1,935,000
تومان
10 مهر
شنبه
1,935,000
تومان
11 مهر
یکشنبه
1,935,000
تومان
12 مهر
دوشنبه
1,935,000
تومان
هتل یار
1,935,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
2 مهر
جمعه
1,935,000
تومان
3 مهر
شنبه
1,935,000
تومان
4 مهر
یکشنبه
1,935,000
تومان
5 مهر
دوشنبه
1,935,000
تومان
6 مهر
سه شنبه
1,935,000
تومان
7 مهر
چهارشنبه
1,935,000
تومان
8 مهر
پنجشنبه
1,935,000
تومان
9 مهر
جمعه
1,935,000
تومان
10 مهر
شنبه
1,935,000
تومان
11 مهر
یکشنبه
1,935,000
تومان
12 مهر
دوشنبه
1,935,000
تومان

امکانات اتاق های هتل هیلان رفسنجان

سالن کنفرانس
خدمات CIP (تشریفات ویژه)
خدمات تهيه بليط
خدمات بیدار باش
مینی بار با هزینه
روم سرويس 24 ساعته
سالن كنفرانس
كتابخانه
آتلیه
کرایه اتومبیل (بدون راننده)
تلويزيون LCD در لابی
چايخانه سنتی
سالن همايش
جكوزی
خدمات باربري
خدمات پزشكي
سالن بيليارد
زمين تنيس
رستوران بام
لباسشویی
بازی ویدئویی
زنگ هشدار
كافی شاپ
اينترنت در لابی
روم سرويس
نهار در اتاق
فكس
تلفن در لابی
پرینتر
ترانسفر رفت با هزینه
زمین ورزشی
ترانسفر برگشت با هزینه
پذیرش 24 ساعته
شبکه پخش فیلم
خدمات خانه داری
تلویزیون در لابی
اتاق تلفن (اپراتور)
گیم نت
پارک کودک
گشت نیم روزی
سرویس حرم
سیستم سرمایش
کف پوش موکت
فضای بيرون هتل برای نشستن
اب معدنی رایگان
حوله حمام
دمپایی یکبار مصرف
سیستم گرمایش
کارت هوشمند درب اتاق
دمپایی حمام
شام در اتاق
پذيرش 24 ساعته
رخت آویز
اینترنت در اتاق
یخچال
مینی بار
حوله
دمپایی
تلفن
تالار عروسی
سالن كنفرانس
پرداخت ویزا و مسترکارت
رستوران
خدمات نگهداری کودک
اینترنت بی سیم
تلویزیون lcd
پنجره
لوازم بهداشتی
صندوق امانات
لابی
تلويزيون در لابی
كافی شاپ
مبل
ميز
خدمات بيدار باش
فكس
خدمات اینترنتی
نمای کوچه
نمای خیابان
تلويزيون LED در لابی
پاركينگ
وسایل بدنسازی
آسانسور
تاکسی سرویس
اینترنت در اتاق
مبلمان
سشوار
نمازخانه
اعلام حریق
پارکینگ
استخر
یخچال
سونا
سیستم تهویه مطبوع
رستوران
ماهواره
سالن اجتماعات
اتاق عروس و داماد
اینترنت در لابی
صندوق امانات
تلویزیون
جعبه کمک های اولیه
فتوکپی
سرویس بهداشتی ایرانی
اطفای حریق
سرویس فرنگی
چای ساز
مسلط به زبان انگليسی
آژانس مسافرتی
تاکسی سرویس شبانه روزی
اينترنت در اتاق
تبديل ارز
خشکشویی (لاندری)
دستگاه خودپرداز
سیستم گرمایشی سرمایشی
ماساژ
مینی بار
آرایشگاه
اشپزخانه
لابی
اتاق سیگار
مرکز خرید
اینترنت
کافی شاپ
تلفن در اتاق
فروشگاه
امکانات بازی کودکان
حمام
سرویس روزانه اتاق
سیستم بیدارباش مرکزی (WakeupCall)
کپسول آتش نشانی
خدمات برای معلولین
کافی نت
مینی بار رایگان
اتاق بازی
تالار پذیرایی
امکان شارژ وسایل الکترونیکی
اتاق چمدان
اینترنت با حجم محدود در لابی
کافی‌شاپ
دراور
کمد لباس
حوله
دمپایی
خدمات تور
پله اضطراری
روزنامه
فضای سبز
سالن ورزشی
غذای دریایی
اباژور
تلفن
میز تحریر
دستگاه واکس کفش
حمام

آدرس هتل هیلان رفسنجان روی نقشه

نظرات کاربران برای هتل هیلان رفسنجان

(18 نظر)
نقاط قوت:
لابی شیک برخوردها محترمانه
نقاط ضعف:
قیمت غذاها بالا اتاق بوی نم میداد با توجه به امکانات و شهر کوچک رفسنجان قیمت بالا بود
برخورد مناسب کارکنان محیطی ارام و تمیز امکانات اتاق خوب بود و کیفیت صبحانه و غذا هم رضایت بخش بود
نقاط قوت:
تمیزی و نور خوب و رفتار محترمانه ی مسئولین هتل و عوامل پذیرایی
نقاط ضعف:
دوری به حرم
نقاط قوت:
ساختمان نوساز
نقاط ضعف:
ساختمان نوساز
تنها هتل ۴ ستاره در رفسنجان است و به ناچار انتخاب دیگه ای وجود ندارد در حد ۴ستاره نیست
ضعیف
باسلام خواستم تشکر کنم از مدیریت هتل ‌پرسنل بسیار منظم هتل واقعا عالی بود من فکرش هم نمی کردم به این خوبی باشه
بسسار تمیز،خوش برخورد،و همچنین مشتری مداری که از همه مهمتر هستش.فقط میز صبحانشون و یکم بهتر باشه و از مربا و پنیر بسته بندی استفاده کنن بهتر میباشد
صبحانش خیلی خوب و زیاده
همه چیز خوب اما پارکینگ کوچک و کیفیت غذا متوسط
برخورد کارکنان اصلا مناسب نبود انگار از دماغ فیل افتاده بودند.
خیلی تمیز و شیک هست و کارمندان خوبی هم داره
هتل تمیز و خوبیه با پرسنل مودب
زیبا و بسیار تمیز با پرسنل مودب فقط صبحانه متوسط بود
یک شب اقامت در ایام نوروز ۹۸ داشتیم هتلی بسیار تمیز و ساکت و دلنشین با غذایی خوشمزه و موسیقی زنده ملایم
هتل خیلی خوب ،کارکنان مودب ، اتاق های تمیز و مجهز
بسیار مناسب.
خوب
نقاط قوت:
هتل بسیار تمیز و نوساز وکیفیت بیست کارکنان مودب و با پرستیژ بنده خودم ۱۲ سال هست که در صنعت هتل داری فعالیت دارم از لحاظ من همه چیز پرفکت
نقاط ضعف:
صبحانه بسیار معمولی که شایسته هتلی در این سطح و اندازه اصلا نبود.تنها نقطه منفی این هتل بود که حیف است که رسیدگی و پیگیری نشود.
برای ثبت نظر باید وارد شوید یا ثبت نام کنید.

پرسش و پاسخ درباره هتل هیلان رفسنجان

مهمانان هتل هیلان رفسنجان در سایت‌های مختلف چه نظراتی نوشته‌اند؟

همه نظرات مهمانان هتل هیلان رفسنجان از تمامی سایت‌های رزرواسیون را در مورد امکانات هتل، کیفیت خدمات، برخورد کارکنان، مزایا و معایب هتل در سایت سلطان سفر مشاهده کنید.

کدام سایت ارزانترین قیمت را ارائه می‌دهد؟

سلطان سفر با مقایسه قیمت هتل هیلان رفسنجان بر روی سایت‌های مختلف از جمله اسنپ تریپ، اقامت24، جاباما، هتل یار و ده‌ها سایت دیگر، ارزان‌ترین قیمت را به شما پیشنهاد می‌دهد.

همه عکس‌ها و امکانات هتل هیلان رفسنجان رو کجا می‌تونم ببینم؟

سلطان سفر مجموعه‌ای کامل از تصاویر و امکانات هتل هیلان رفسنجان را از همه سایت‌های معتبر رزرو گردآوری کرده است.