مقایسه و رزرو اتاق

رزرو هتل آپارتمان فدک قم

ظرفیت 2 نفر

سوئیت آپارتمان یک خوابه دو تخته
اسنپ تریپ
810,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
7 بهمن
جمعه
810,000 تومان
8 بهمن
شنبه
810,000 تومان
9 بهمن
یکشنبه
810,000 تومان
10 بهمن
دوشنبه
810,000 تومان
11 بهمن
سه‌شنبه
810,000 تومان
12 بهمن
چهارشنبه
810,000 تومان
13 بهمن
پنج‌شنبه
810,000 تومان
14 بهمن
جمعه
810,000 تومان
15 بهمن
شنبه
810,000 تومان
16 بهمن
یکشنبه
810,000 تومان
17 بهمن
دوشنبه
810,000 تومان
سوئیت 1 خوابه 2 نفره - دارای تخت در سایزهای دو نفره بزرگ و کوچک میباشد .
هتل یار
817,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
7 بهمن
جمعه
817,000 تومان
8 بهمن
شنبه
817,000 تومان
9 بهمن
یکشنبه
817,000 تومان
10 بهمن
دوشنبه
817,000 تومان
11 بهمن
سه‌شنبه
تکمیل ظرفیت
12 بهمن
چهارشنبه
تکمیل ظرفیت
13 بهمن
پنج‌شنبه
تکمیل ظرفیت
14 بهمن
جمعه
817,000 تومان
15 بهمن
شنبه
817,000 تومان
16 بهمن
یکشنبه
817,000 تومان
17 بهمن
دوشنبه
817,000 تومان
آپارتمان یک خوابه دو نفره
علاءالدین
ظرفیت تکمیل
قیمت شب‌های دیگر
7 بهمن
جمعه
تکمیل ظرفیت
8 بهمن
شنبه
تکمیل ظرفیت
9 بهمن
یکشنبه
تکمیل ظرفیت
10 بهمن
دوشنبه
تکمیل ظرفیت
11 بهمن
سه‌شنبه
تکمیل ظرفیت
12 بهمن
چهارشنبه
تکمیل ظرفیت
13 بهمن
پنج‌شنبه
تکمیل ظرفیت
14 بهمن
جمعه
تکمیل ظرفیت
15 بهمن
شنبه
تکمیل ظرفیت
16 بهمن
یکشنبه
تکمیل ظرفیت
17 بهمن
دوشنبه
تکمیل ظرفیت
ظرفیت 3 نفر

سوئیت 1 خوابه 3 نفره - دارای تخت در سایزهای دو نفره بزرگ و کوچک میباشد .
هتل یار
1,049,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
7 بهمن
جمعه
1,049,000 تومان
8 بهمن
شنبه
1,049,000 تومان
9 بهمن
یکشنبه
1,049,000 تومان
10 بهمن
دوشنبه
1,049,000 تومان
11 بهمن
سه‌شنبه
1,049,000 تومان
12 بهمن
چهارشنبه
تکمیل ظرفیت
13 بهمن
پنج‌شنبه
1,049,000 تومان
14 بهمن
جمعه
1,049,000 تومان
15 بهمن
شنبه
1,049,000 تومان
16 بهمن
یکشنبه
1,049,000 تومان
17 بهمن
دوشنبه
1,049,000 تومان
سوئیت آپارتمان یک خوابه سه تخته
اسنپ تریپ
1,050,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
7 بهمن
جمعه
1,050,000 تومان
8 بهمن
شنبه
1,050,000 تومان
9 بهمن
یکشنبه
1,050,000 تومان
10 بهمن
دوشنبه
1,050,000 تومان
11 بهمن
سه‌شنبه
1,050,000 تومان
12 بهمن
چهارشنبه
1,050,000 تومان
13 بهمن
پنج‌شنبه
1,050,000 تومان
14 بهمن
جمعه
1,050,000 تومان
15 بهمن
شنبه
1,050,000 تومان
16 بهمن
یکشنبه
1,050,000 تومان
17 بهمن
دوشنبه
1,050,000 تومان
آپارتمان یک خوابه سه نفره
علاءالدین
ظرفیت تکمیل
قیمت شب‌های دیگر
7 بهمن
جمعه
تکمیل ظرفیت
8 بهمن
شنبه
تکمیل ظرفیت
9 بهمن
یکشنبه
تکمیل ظرفیت
10 بهمن
دوشنبه
تکمیل ظرفیت
11 بهمن
سه‌شنبه
تکمیل ظرفیت
12 بهمن
چهارشنبه
تکمیل ظرفیت
13 بهمن
پنج‌شنبه
تکمیل ظرفیت
14 بهمن
جمعه
تکمیل ظرفیت
15 بهمن
شنبه
تکمیل ظرفیت
16 بهمن
یکشنبه
تکمیل ظرفیت
17 بهمن
دوشنبه
تکمیل ظرفیت
ظرفیت 4 نفر

سوئیت 2 خوابه 4 نفره - دارای دو اتاق خواب مجزا و اتاق نشیمن میباشد .
هتل یار
1,230,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
7 بهمن
جمعه
1,230,000 تومان
8 بهمن
شنبه
1,230,000 تومان
9 بهمن
یکشنبه
1,230,000 تومان
10 بهمن
دوشنبه
1,230,000 تومان
11 بهمن
سه‌شنبه
1,230,000 تومان
12 بهمن
چهارشنبه
تکمیل ظرفیت
13 بهمن
پنج‌شنبه
تکمیل ظرفیت
14 بهمن
جمعه
1,230,000 تومان
15 بهمن
شنبه
1,230,000 تومان
16 بهمن
یکشنبه
1,230,000 تومان
17 بهمن
دوشنبه
1,230,000 تومان
سوئیت آپارتمان دو خوابه چهار تخته
اسنپ تریپ
1,250,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
7 بهمن
جمعه
1,250,000 تومان
8 بهمن
شنبه
1,250,000 تومان
9 بهمن
یکشنبه
1,250,000 تومان
10 بهمن
دوشنبه
1,250,000 تومان
11 بهمن
سه‌شنبه
1,250,000 تومان
12 بهمن
چهارشنبه
1,250,000 تومان
13 بهمن
پنج‌شنبه
1,250,000 تومان
14 بهمن
جمعه
1,250,000 تومان
15 بهمن
شنبه
1,250,000 تومان
16 بهمن
یکشنبه
1,250,000 تومان
17 بهمن
دوشنبه
1,250,000 تومان
آپارتمان دو خوابه چهار نفره
علاءالدین
ظرفیت تکمیل
قیمت شب‌های دیگر
7 بهمن
جمعه
تکمیل ظرفیت
8 بهمن
شنبه
تکمیل ظرفیت
9 بهمن
یکشنبه
تکمیل ظرفیت
10 بهمن
دوشنبه
تکمیل ظرفیت
11 بهمن
سه‌شنبه
تکمیل ظرفیت
12 بهمن
چهارشنبه
تکمیل ظرفیت
13 بهمن
پنج‌شنبه
تکمیل ظرفیت
14 بهمن
جمعه
تکمیل ظرفیت
15 بهمن
شنبه
تکمیل ظرفیت
16 بهمن
یکشنبه
تکمیل ظرفیت
17 بهمن
دوشنبه
تکمیل ظرفیت
ظرفیت 5 نفر

سوئیت 2 خوابه 5 نفره - دارای دو اتاق خواب مجزا و اتاق نشیمن میباشد .
هتل یار
1,463,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
7 بهمن
جمعه
1,463,000 تومان
8 بهمن
شنبه
1,463,000 تومان
9 بهمن
یکشنبه
1,463,000 تومان
10 بهمن
دوشنبه
1,463,000 تومان
11 بهمن
سه‌شنبه
1,463,000 تومان
12 بهمن
چهارشنبه
تکمیل ظرفیت
13 بهمن
پنج‌شنبه
تکمیل ظرفیت
14 بهمن
جمعه
1,463,000 تومان
15 بهمن
شنبه
1,463,000 تومان
16 بهمن
یکشنبه
1,463,000 تومان
17 بهمن
دوشنبه
1,463,000 تومان
سوئیت آپارتمان دو خوابه پنج تخته
اسنپ تریپ
1,500,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
7 بهمن
جمعه
1,500,000 تومان
8 بهمن
شنبه
1,500,000 تومان
9 بهمن
یکشنبه
1,500,000 تومان
10 بهمن
دوشنبه
1,500,000 تومان
11 بهمن
سه‌شنبه
1,500,000 تومان
12 بهمن
چهارشنبه
1,500,000 تومان
13 بهمن
پنج‌شنبه
1,500,000 تومان
14 بهمن
جمعه
1,500,000 تومان
15 بهمن
شنبه
1,500,000 تومان
16 بهمن
یکشنبه
1,500,000 تومان
17 بهمن
دوشنبه
1,500,000 تومان
آپارتمان یک خوابه پنج نفره
علاءالدین
ظرفیت تکمیل
قیمت شب‌های دیگر
7 بهمن
جمعه
تکمیل ظرفیت
8 بهمن
شنبه
تکمیل ظرفیت
9 بهمن
یکشنبه
تکمیل ظرفیت
10 بهمن
دوشنبه
تکمیل ظرفیت
11 بهمن
سه‌شنبه
تکمیل ظرفیت
12 بهمن
چهارشنبه
تکمیل ظرفیت
13 بهمن
پنج‌شنبه
تکمیل ظرفیت
14 بهمن
جمعه
تکمیل ظرفیت
15 بهمن
شنبه
تکمیل ظرفیت
16 بهمن
یکشنبه
تکمیل ظرفیت
17 بهمن
دوشنبه
تکمیل ظرفیت

امکانات اتاق های هتل آپارتمان فدک قم

تلویزیون
یخچال
سیستم تهویه مطبوع
رستوران
فتوکپی
سرویس بهداشتی ایرانی
سرویس فرنگی
خدمات خانه داری
صندوق امانات
آسانسور
نمازخانه
اعلام حریق
تاکسی سرویس
ماهواره
کافی‌شاپ
حوله
دمپایی
امکان شارژ وسایل الکترونیکی
اینترنت رایگان و نامحدود در لابی
روزنامه
تلفن
پارکینگ روباز
دستگاه واکس کفش
پله اضطراری
رستوران ایرانی
خدمات بیدارباش
اطفای حریق
لابی
تلفن در اتاق
حمام
صبحانه رایگان
خدمات خشکشویی
كافی شاپ
اينترنت در لابی
روم سرويس
فكس
لباسشویی
کپسول آتشنشانی در راهرو
رستوران سنتی
اینترنت با سرعت بالا
سالن جشن و مراسم و عروسی
روزنامه رایگان
پارکینگ در اطراف هتل
پارکینگ در هتل
اجاره اتومبیل
اینترنت بی سیم
تلویزیون lcd
پنجره
کپسول آتش‌نشانی در لابی
Business Center
رخت آویز
یخچال
حوله
دمپایی
تلفن
حمام

نظرات کاربران برای هتل آپارتمان فدک قم

(5 نظر)
نقاط قوت:
تمیزیو نزدیکی به حرم
نقاط ضعف:
تمیزیو نزدیکی به حرم
نقاط قوت:
موقعیت مکانی هتل
نقاط ضعف:
موقعیت مکانی هتل
از اینکه اتاق ما روبرو حرم بودراضی بودم
نقاط قوت:
ویو و منظره ی حرم از طبقه ی هشتم ( رستوران)
نقاط ضعف:
ویو و منظره ی حرم از طبقه ی هشتم ( رستوران)
نقاط قوت:
نزدیکی به حرم که با حدود ۶ دقیقه پیاده روی به حرم می‌رسیدیم. خود هتل کیفیت خوب و اتاق بازسازی شده بود. منظره رستوران به حرم خیلی جالب بود. کیفیت غذا خیلی خوب بود.
نقاط ضعف:
نزدیکی به حرم که با حدود ۶ دقیقه پیاده روی به حرم می‌رسیدیم. خود هتل کیفیت خوب و اتاق بازسازی شده بود. منظره رستوران به حرم خیلی جالب بود. کیفیت غذا خیلی خوب بود.
در کل راضی هستم و مجددا این هتل را انتخاب می‌کنم.
برای ثبت نظر باید وارد شوید یا ثبت نام کنید.

پرسش و پاسخ درباره هتل آپارتمان فدک قم

مهمانان هتل آپارتمان فدک قم در سایت‌های مختلف چه نظراتی نوشته‌اند؟

همه نظرات مهمانان هتل آپارتمان فدک قم از تمامی سایت‌های رزرواسیون را در مورد امکانات هتل، کیفیت خدمات، برخورد کارکنان، مزایا و معایب هتل در سایت سلطان سفر مشاهده کنید. برای مشاهده نظرات کلیک کنید.

کدام سایت ارزانترین قیمت را ارائه می‌دهد؟

سلطان سفر با مقایسه قیمت هتل آپارتمان فدک قم بر روی سایت‌های مختلف از جمله اسنپ تریپ، اقامت24، جاباما، هتل یار و ده‌ها سایت دیگر، ارزان‌ترین قیمت را به شما پیشنهاد می‌دهد. برای مقایسه قیمت و رزرو هتل کلیک کنید.

همه عکس‌ها و امکانات هتل آپارتمان فدک قم رو کجا می‌تونم ببینم؟

سلطان سفر مجموعه‌ای کامل از تصاویر و امکانات هتل آپارتمان فدک قم را از همه سایت‌های معتبر رزرو گردآوری کرده است. برای مشاهده کلیک کنید.