هتل امامی قم

قم، خیابان امیر کبیر، کوچه 15، فرعی اول سمت راست
2.5
امتیاز کاربران
38
نظرات کاربران

مقایسه و رزرو اتاق

رزرو هتل امامی قم

امامی-اتاق یک تخته
اتاق یک تخته
اقامت 24
126,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
15 اسفند
جمعه
126,000
تومان
16 اسفند
شنبه
126,000
تومان
17 اسفند
یکشنبه
126,000
تومان
18 اسفند
دوشنبه
126,000
تومان
19 اسفند
سه شنبه
126,000
تومان
20 اسفند
چهارشنبه
126,000
تومان
21 اسفند
پنجشنبه
126,000
تومان
22 اسفند
جمعه
126,000
تومان
23 اسفند
شنبه
126,000
تومان
24 اسفند
یکشنبه
126,000
تومان
25 اسفند
دوشنبه
126,000
تومان
ای‌گردش
126,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
15 اسفند
جمعه
126,000
تومان
16 اسفند
شنبه
126,000
تومان
17 اسفند
یکشنبه
126,000
تومان
18 اسفند
دوشنبه
126,000
تومان
19 اسفند
سه شنبه
126,000
تومان
20 اسفند
چهارشنبه
126,000
تومان
21 اسفند
پنجشنبه
126,000
تومان
22 اسفند
جمعه
126,000
تومان
23 اسفند
شنبه
126,000
تومان
24 اسفند
یکشنبه
126,000
تومان
25 اسفند
دوشنبه
126,000
تومان
علاءالدین
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
15 اسفند
جمعه
ظرفیت تکمیل
16 اسفند
شنبه
ظرفیت تکمیل
17 اسفند
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
18 اسفند
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
19 اسفند
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
20 اسفند
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
21 اسفند
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
22 اسفند
جمعه
ظرفیت تکمیل
23 اسفند
شنبه
ظرفیت تکمیل
24 اسفند
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
25 اسفند
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
امامی-اتاق دوتخته
اتاق دوتخته
ای‌گردش
202,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
15 اسفند
جمعه
202,000
تومان
16 اسفند
شنبه
202,000
تومان
17 اسفند
یکشنبه
202,000
تومان
18 اسفند
دوشنبه
202,000
تومان
19 اسفند
سه شنبه
202,000
تومان
20 اسفند
چهارشنبه
202,000
تومان
21 اسفند
پنجشنبه
202,000
تومان
22 اسفند
جمعه
202,000
تومان
23 اسفند
شنبه
202,000
تومان
24 اسفند
یکشنبه
202,000
تومان
25 اسفند
دوشنبه
202,000
تومان
اقامت 24
202,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
15 اسفند
جمعه
202,000
تومان
16 اسفند
شنبه
202,000
تومان
17 اسفند
یکشنبه
202,000
تومان
18 اسفند
دوشنبه
202,000
تومان
19 اسفند
سه شنبه
202,000
تومان
20 اسفند
چهارشنبه
202,000
تومان
21 اسفند
پنجشنبه
202,000
تومان
22 اسفند
جمعه
202,000
تومان
23 اسفند
شنبه
202,000
تومان
24 اسفند
یکشنبه
202,000
تومان
25 اسفند
دوشنبه
202,000
تومان
علاءالدین
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
15 اسفند
جمعه
ظرفیت تکمیل
16 اسفند
شنبه
ظرفیت تکمیل
17 اسفند
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
18 اسفند
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
19 اسفند
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
20 اسفند
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
21 اسفند
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
22 اسفند
جمعه
ظرفیت تکمیل
23 اسفند
شنبه
ظرفیت تکمیل
24 اسفند
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
25 اسفند
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
امامی-اتاق سه تخته
اتاق سه تخته
ای‌گردش
250,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
15 اسفند
جمعه
250,000
تومان
16 اسفند
شنبه
250,000
تومان
17 اسفند
یکشنبه
250,000
تومان
18 اسفند
دوشنبه
250,000
تومان
19 اسفند
سه شنبه
250,000
تومان
20 اسفند
چهارشنبه
250,000
تومان
21 اسفند
پنجشنبه
250,000
تومان
22 اسفند
جمعه
250,000
تومان
23 اسفند
شنبه
250,000
تومان
24 اسفند
یکشنبه
250,000
تومان
25 اسفند
دوشنبه
250,000
تومان
اقامت 24
250,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
15 اسفند
جمعه
250,000
تومان
16 اسفند
شنبه
250,000
تومان
17 اسفند
یکشنبه
250,000
تومان
18 اسفند
دوشنبه
250,000
تومان
19 اسفند
سه شنبه
250,000
تومان
20 اسفند
چهارشنبه
250,000
تومان
21 اسفند
پنجشنبه
250,000
تومان
22 اسفند
جمعه
250,000
تومان
23 اسفند
شنبه
250,000
تومان
24 اسفند
یکشنبه
250,000
تومان
25 اسفند
دوشنبه
250,000
تومان
علاءالدین
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
15 اسفند
جمعه
ظرفیت تکمیل
16 اسفند
شنبه
ظرفیت تکمیل
17 اسفند
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
18 اسفند
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
19 اسفند
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
20 اسفند
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
21 اسفند
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
22 اسفند
جمعه
ظرفیت تکمیل
23 اسفند
شنبه
ظرفیت تکمیل
24 اسفند
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
25 اسفند
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
امامی-اتاق چهارتخته
اتاق چهارتخته
ای‌گردش
298,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
15 اسفند
جمعه
298,000
تومان
16 اسفند
شنبه
298,000
تومان
17 اسفند
یکشنبه
298,000
تومان
18 اسفند
دوشنبه
298,000
تومان
19 اسفند
سه شنبه
298,000
تومان
20 اسفند
چهارشنبه
298,000
تومان
21 اسفند
پنجشنبه
298,000
تومان
22 اسفند
جمعه
298,000
تومان
23 اسفند
شنبه
298,000
تومان
24 اسفند
یکشنبه
298,000
تومان
25 اسفند
دوشنبه
298,000
تومان
اقامت 24
298,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
15 اسفند
جمعه
298,000
تومان
16 اسفند
شنبه
298,000
تومان
17 اسفند
یکشنبه
298,000
تومان
18 اسفند
دوشنبه
298,000
تومان
19 اسفند
سه شنبه
298,000
تومان
20 اسفند
چهارشنبه
298,000
تومان
21 اسفند
پنجشنبه
298,000
تومان
22 اسفند
جمعه
298,000
تومان
23 اسفند
شنبه
298,000
تومان
24 اسفند
یکشنبه
298,000
تومان
25 اسفند
دوشنبه
298,000
تومان
علاءالدین
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
15 اسفند
جمعه
ظرفیت تکمیل
16 اسفند
شنبه
ظرفیت تکمیل
17 اسفند
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
18 اسفند
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
19 اسفند
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
20 اسفند
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
21 اسفند
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
22 اسفند
جمعه
ظرفیت تکمیل
23 اسفند
شنبه
ظرفیت تکمیل
24 اسفند
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
25 اسفند
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
امامی-اتاق پنج تخته
اتاق پنج تخته
اقامت 24
346,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
15 اسفند
جمعه
346,000
تومان
16 اسفند
شنبه
346,000
تومان
17 اسفند
یکشنبه
346,000
تومان
18 اسفند
دوشنبه
346,000
تومان
19 اسفند
سه شنبه
346,000
تومان
20 اسفند
چهارشنبه
346,000
تومان
21 اسفند
پنجشنبه
346,000
تومان
22 اسفند
جمعه
346,000
تومان
23 اسفند
شنبه
346,000
تومان
24 اسفند
یکشنبه
346,000
تومان
25 اسفند
دوشنبه
346,000
تومان
ای‌گردش
346,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
15 اسفند
جمعه
346,000
تومان
16 اسفند
شنبه
346,000
تومان
17 اسفند
یکشنبه
346,000
تومان
18 اسفند
دوشنبه
346,000
تومان
19 اسفند
سه شنبه
346,000
تومان
20 اسفند
چهارشنبه
346,000
تومان
21 اسفند
پنجشنبه
346,000
تومان
22 اسفند
جمعه
346,000
تومان
23 اسفند
شنبه
346,000
تومان
24 اسفند
یکشنبه
346,000
تومان
25 اسفند
دوشنبه
346,000
تومان
علاءالدین
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
15 اسفند
جمعه
ظرفیت تکمیل
16 اسفند
شنبه
ظرفیت تکمیل
17 اسفند
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
18 اسفند
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
19 اسفند
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
20 اسفند
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
21 اسفند
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
22 اسفند
جمعه
ظرفیت تکمیل
23 اسفند
شنبه
ظرفیت تکمیل
24 اسفند
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
25 اسفند
دوشنبه
ظرفیت تکمیل

امکانات اتاق های هتل امامی قم

اعلام حریق
شبکه پخش فیلم
خدمات تهيه بليط
رستوران بام
تبديل ارز
زمین ورزشی
پارک کودک
گیم نت
اتاق تلفن (اپراتور)
تلویزیون در لابی
خدمات خانه داری
پذیرش 24 ساعته
مینی بار با هزینه
ترانسفر برگشت با هزینه
ترانسفر رفت با هزینه
زنگ هشدار
پرینتر
تلفن در لابی
فكس
روم سرويس
اينترنت در لابی
كافی شاپ
خدمات بیدار باش
روم سرويس 24 ساعته
خدمات خشکشویی
بازی ویدئویی
Business Center
شارژ وسایل الکترونیکی در لابی
صندوق امانات در لابی
پارکینگ در هتل
پارکینگ در اطراف هتل
اینترنت با سرعت بالا
خدمات نگهداری کودک
پرداخت ویزا و مسترکارت
سرویس حرم
گشت نیم روزی
كتابخانه
زمين تنيس
سالن بيليارد
خدمات پزشكي
خدمات باربري
جكوزی
چايخانه سنتی
کرایه اتومبیل (بدون راننده)
خدمات CIP (تشریفات ویژه)
آتلیه
پاركينگ
وسایل بدنسازی
سیستم تهویه مطبوع
آسانسور
ماساژ
اینترنت در لابی
رستوران
سونا
استخر
تاکسی سرویس
پارکینگ
نمازخانه
صندوق امانات
خدمات تور
یخچال
تلویزیون
دستگاه خودپرداز
خشکشویی (لاندری)
آژانس مسافرتی
سرویس فرنگی
سرویس بهداشتی ایرانی
فتوکپی
اتاق چمدان
روزنامه
صبحانه رایگان
تلفن در اتاق
مینی بار رایگان
کافی نت
خدمات برای معلولین
کپسول آتش نشانی
حمام
اینترنت در قسمت لابی
فروشگاه
آرایشگاه
سوئیت
کافی شاپ
فضای سبز
اینترنت
مرکز خرید
اتاق سیگار
لابی
اتاق بازی
پله اضطراری
دستگاه واکس کفش
سالن ورزشی
شارژ وسایل الکترونیکی در لابی

آدرس هتل امامی قم روی نقشه

نظرات کاربران برای هتل امامی قم

(38 نظر)
نقاط قوت:
راضی کننده نبود
نقاط ضعف:
ضعیف بود
بسیار عالی رفتار مناسب
نقاط قوت:
در حد معمولی بود
نقاط ضعف:
معمولی بود
رفتار کارکنان بسیار خوب بود و جایی آرام و بدون سر و صدا
نقاط قوت:
عالی بود
نقاط ضعف:
موردی نبود
نقاط قوت:
راضی بودم از همه نظر عالی
نقاط ضعف:
کنترل کولر کار نمیکرد بادش ثابت بود
نقاط قوت:
اتقهاش خوب و تمیز بود
نقاط ضعف:
امکانات هتل ضعیف بود
از مدیریت و پرسنل هتل ممنوم بخاطر همکاری و توجه ایشان به مسافرین
هتل خوب وتمیز و قیمت مناسب بود کارکنان خوب بودند اتاق ها خیلی تمیزبودند قیمتش عالیه
برحورد مدیریت و کارکنان خیلی خوب بود
رضایتبخش بود فقط ساعت سرو صبحانه کمی دیر بود.
با توجه به یک شب اقامت ما در حد یه جای خواب، بد نبود.
رزرو اینترنتی من وقتی که رسیدم هتل دچار مشکل شده بود. توی سیستم ثبت شده بود اما مازاد بر ظرفیت مسافر گرفته بودن. اتاق تک نفره ای که من میخاستم بعد از یک ساعت معطلی توی باجه رسپشن هتل به اتاق سه نفره تبدیل شد.چون اتاق نداشتن
نقاط قوت:
نزدیک حرم حصرت فاطمه معصومه
نقاط ضعف:
سردشدن اتاق بعد از روشن کردن بخاری
از اقامتم راضی بودم همه چی خوب بود. نکته منفی خاصی وجود نداشت
نقاط قوت:
خوب
نقاط ضعف:
-
انتظار برخورد مناسب تری داشتم
نقاط قوت:
ادب کارکنان تمییزی آرامش و راحتی استفاده از آن برای مسافرین و زائرین قم کاملا پبشنهاد میشه
نقاط ضعف:
کمی برای سالمندن از حرم دور است( پیاده روی )
هتل بسیار تمیزی بودنزدیک حرم بود سرو صدا نبود راحت میتونستید پنجره اتاق رو باز کنی و یه نفسی بکشی جای پارک هم پیدا میشه امنیت هم داره خودم یادم رفته بود ماشین قفل کنم بعد یکی دو ساعت. رستوران نداره. سخت میشه پیداش کرد من که با گوگل مپ پیداش کردم چون تو کوچه فرعیا بود.
نقاط قوت:
پارکینگ نظافت اتاق و ملحفه برخورد مناسب پرسنل نزدیکی به حرم ومرکز خرید
نقاط ضعف:
عدم وجود میز و صندلی در اتاق شیر توالت ایراد داشت محل جاحوله ای توالت نامناسب
پرسنل با اخلاق و مهربانی دارد
از نکات ضعف هتل میتوان به ساعت صبحانه که از ۸ به بعد هست و نیز محدود بودنش اشاره کرد همچنین از لحاظ شرایط پارکینگ محدودیت جا وجود دارد ولی نسبت به قیمت بد نبود
هتل آرامی بود
هتل تمیزی بود. اتاق یک تخته اش بیش از اندازه کوچک بود ولی تلویزیون و یخچال و حمام داشت. صبحانه ضعیف بود؛ پنیر و کره و مربا و نان و چای. تمیزی هتل و در مرکز شهر بودنش و قیمت نسبتاً ارزانش از مزیت‌های این هتل بود.
پذیرش هتل متاسفانه برخورد مناسب نداشت و با وجود اتاقهای خالی فراوان برای درخواست تخت اضافه برای کودک ۶ساله همکاری نکرد و یکی از بد ترین اتاقهای هتل(مسافرخانه) را به ما داد صبحانه برخلاف اغلب جاها از ساعت ۸:۳۰ می باشد که برای کسانی که قصد ترک هتل را دارند زمان مناسبی نیست کیفیت و مقدار صبحانه نیز مناسب نبود
رفتار کارکنان می تواند مناسب تر باشد هتل تمیز و ارام است
عالی بود و از همه چی راضی بودم
بدی نبود خیلی هم خوب نبود.
نقاط قوت:
نزدیکی به حرم تمیزی اتاق
نقاط ضعف:
کیفیت پائین صبحانه
نقاط قوت:
برخورد خوب پرسنل تمییزی قیمت مناسب
نقاط ضعف:
چیز خاصی مشاهد نشد
نسبت به ستاره هتل و هزینه پرداختی از اقامتمون در این هتل خیلی راضی بودیم. در حد خودش هتل خیلی خوبی بود.
موقعیت مکانی هتل خوب و امکانات هتل نسبت به هزینه مناسب می باشد . رفتار کارکنان خوب بود ولی با توجه به اولویت مشتری مداری در هتل ها لازم است بسیار مناسب تر باشد .
با سلام پرسنل ومجموعه کارکنان برخورد شایسته داشتند.
نقاط قوت:
تمیز بود
نقاط ضعف:
عدم وجود رستوران
کارکنانش عااالی بودن هتل هم تمیز و نو بود کلا راصی ام ازشون واقعا اینبار که برای مراسم خواستگاری اومدم قم ولیحتما باز انتخابش میکنم اینبار برای مسافرت
روزی که من اقامت داشتم، صبحانه هتل به موقع آماده نبود و این مورد، نکته منفی هتل بود. غیر از این مورد، همه چی خوب بود و من در کل از اقامت در این هتل راضی بودم
امکانات و سرویس دهی متناسب با دو ستاره بودن هتل بود.
نقاط قوت:
صبحانه خوب و مفصل بود. متشكرم
نقاط ضعف:
اتاق از لحاظ نور طبيعي بسيار تاريك و خفه بود.
برای ثبت نظر باید وارد شوید یا ثبت نام کنید.

پرسش و پاسخ درباره هتل امامی قم

مهمانان هتل امامی قم در سایت‌های مختلف چه نظراتی نوشته‌اند؟

همه نظرات مهمانان هتل امامی قم از تمامی سایت‌های رزرواسیون را در مورد امکانات هتل، کیفیت خدمات، برخورد کارکنان، مزایا و معایب هتل در سایت سلطان سفر مشاهده کنید.

کدام سایت ارزانترین قیمت را ارائه می‌دهد؟

سلطان سفر با مقایسه قیمت هتل امامی قم بر روی سایت‌های مختلف از جمله اسنپ تریپ، اقامت24، جاباما، هتل یار و ده‌ها سایت دیگر، ارزان‌ترین قیمت را به شما پیشنهاد می‌دهد.

همه عکس‌ها و امکانات هتل امامی قم رو کجا می‌تونم ببینم؟

سلطان سفر مجموعه‌ای کامل از تصاویر و امکانات هتل امامی قم را از همه سایت‌های معتبر رزرو گردآوری کرده است.