مقایسه و رزرو اتاق

رزرو هتل آراز قم

ظرفیت 1 نفر

سوئیت دو تخته برای یک نفر
اسنپ تریپ
510,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
27 دی
دوشنبه
510,000
تومان
28 دی
سه شنبه
510,000
تومان
29 دی
چهارشنبه
510,000
تومان
30 دی
پنجشنبه
510,000
تومان
1 بهمن
جمعه
ظرفیت تکمیل
2 بهمن
شنبه
ظرفیت تکمیل
3 بهمن
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
4 بهمن
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
5 بهمن
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
6 بهمن
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
7 بهمن
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
اتاق دو تخته برای یک نفر
اقامت 24
510,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
27 دی
دوشنبه
510,000
تومان
28 دی
سه شنبه
510,000
تومان
29 دی
چهارشنبه
510,000
تومان
30 دی
پنجشنبه
510,000
تومان
1 بهمن
جمعه
510,000
تومان
2 بهمن
شنبه
510,000
تومان
3 بهمن
یکشنبه
510,000
تومان
4 بهمن
دوشنبه
510,000
تومان
5 بهمن
سه شنبه
510,000
تومان
6 بهمن
چهارشنبه
510,000
تومان
7 بهمن
پنجشنبه
510,000
تومان
ظرفیت 2 نفر

سوئیت دو تخته
اسنپ تریپ
614,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
27 دی
دوشنبه
614,000
تومان
28 دی
سه شنبه
614,000
تومان
29 دی
چهارشنبه
614,000
تومان
30 دی
پنجشنبه
614,000
تومان
1 بهمن
جمعه
ظرفیت تکمیل
2 بهمن
شنبه
ظرفیت تکمیل
3 بهمن
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
4 بهمن
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
5 بهمن
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
6 بهمن
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
7 بهمن
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
اتاق دو تخته دبل
اقامت 24
614,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
27 دی
دوشنبه
614,000
تومان
28 دی
سه شنبه
614,000
تومان
29 دی
چهارشنبه
614,000
تومان
30 دی
پنجشنبه
614,000
تومان
1 بهمن
جمعه
614,000
تومان
2 بهمن
شنبه
614,000
تومان
3 بهمن
یکشنبه
614,000
تومان
4 بهمن
دوشنبه
614,000
تومان
5 بهمن
سه شنبه
614,000
تومان
6 بهمن
چهارشنبه
614,000
تومان
7 بهمن
پنجشنبه
614,000
تومان
اتاق دو تخته توئین
اقامت 24
ظرفیت تکمیل
قیمت شب‌های دیگر
27 دی
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
28 دی
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
29 دی
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
30 دی
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
1 بهمن
جمعه
ظرفیت تکمیل
2 بهمن
شنبه
ظرفیت تکمیل
3 بهمن
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
4 بهمن
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
5 بهمن
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
6 بهمن
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
7 بهمن
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
ظرفیت 3 نفر

اتاق سه تخته
اقامت 24
743,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
27 دی
دوشنبه
743,000
تومان
28 دی
سه شنبه
743,000
تومان
29 دی
چهارشنبه
743,000
تومان
30 دی
پنجشنبه
743,000
تومان
1 بهمن
جمعه
743,000
تومان
2 بهمن
شنبه
743,000
تومان
3 بهمن
یکشنبه
743,000
تومان
4 بهمن
دوشنبه
743,000
تومان
5 بهمن
سه شنبه
743,000
تومان
6 بهمن
چهارشنبه
743,000
تومان
7 بهمن
پنجشنبه
743,000
تومان
سوئیت سه تخته
اسنپ تریپ
743,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
27 دی
دوشنبه
743,000
تومان
28 دی
سه شنبه
743,000
تومان
29 دی
چهارشنبه
743,000
تومان
30 دی
پنجشنبه
743,000
تومان
1 بهمن
جمعه
ظرفیت تکمیل
2 بهمن
شنبه
ظرفیت تکمیل
3 بهمن
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
4 بهمن
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
5 بهمن
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
6 بهمن
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
7 بهمن
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
ظرفیت 4 نفر

اتاق چهار تخته
اقامت 24
881,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
27 دی
دوشنبه
881,000
تومان
28 دی
سه شنبه
881,000
تومان
29 دی
چهارشنبه
881,000
تومان
30 دی
پنجشنبه
881,000
تومان
1 بهمن
جمعه
881,000
تومان
2 بهمن
شنبه
881,000
تومان
3 بهمن
یکشنبه
881,000
تومان
4 بهمن
دوشنبه
881,000
تومان
5 بهمن
سه شنبه
881,000
تومان
6 بهمن
چهارشنبه
881,000
تومان
7 بهمن
پنجشنبه
881,000
تومان
سوئیت چهار تخته
اسنپ تریپ
881,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
27 دی
دوشنبه
881,000
تومان
28 دی
سه شنبه
881,000
تومان
29 دی
چهارشنبه
881,000
تومان
30 دی
پنجشنبه
881,000
تومان
1 بهمن
جمعه
ظرفیت تکمیل
2 بهمن
شنبه
ظرفیت تکمیل
3 بهمن
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
4 بهمن
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
5 بهمن
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
6 بهمن
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
7 بهمن
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
اتاق کانکت چهار تخته
اقامت 24
1,231,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
27 دی
دوشنبه
1,231,000
تومان
28 دی
سه شنبه
1,231,000
تومان
29 دی
چهارشنبه
1,231,000
تومان
30 دی
پنجشنبه
1,231,000
تومان
1 بهمن
جمعه
1,231,000
تومان
2 بهمن
شنبه
1,231,000
تومان
3 بهمن
یکشنبه
1,231,000
تومان
4 بهمن
دوشنبه
1,231,000
تومان
5 بهمن
سه شنبه
1,231,000
تومان
6 بهمن
چهارشنبه
1,231,000
تومان
7 بهمن
پنجشنبه
1,231,000
تومان
سوئیت کانکت چهار تخته
اسنپ تریپ
1,231,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
27 دی
دوشنبه
1,231,000
تومان
28 دی
سه شنبه
1,231,000
تومان
29 دی
چهارشنبه
1,231,000
تومان
30 دی
پنجشنبه
1,231,000
تومان
1 بهمن
جمعه
ظرفیت تکمیل
2 بهمن
شنبه
ظرفیت تکمیل
3 بهمن
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
4 بهمن
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
5 بهمن
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
6 بهمن
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
7 بهمن
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
ظرفیت 5 نفر

سوئیت پنج تخته
اسنپ تریپ
972,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
27 دی
دوشنبه
972,000
تومان
28 دی
سه شنبه
972,000
تومان
29 دی
چهارشنبه
972,000
تومان
30 دی
پنجشنبه
972,000
تومان
1 بهمن
جمعه
972,000
تومان
2 بهمن
شنبه
972,000
تومان
3 بهمن
یکشنبه
972,000
تومان
4 بهمن
دوشنبه
972,000
تومان
5 بهمن
سه شنبه
972,000
تومان
6 بهمن
چهارشنبه
972,000
تومان
7 بهمن
پنجشنبه
972,000
تومان
اتاق پنج تخته
اقامت 24
972,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
27 دی
دوشنبه
972,000
تومان
28 دی
سه شنبه
972,000
تومان
29 دی
چهارشنبه
972,000
تومان
30 دی
پنجشنبه
972,000
تومان
1 بهمن
جمعه
972,000
تومان
2 بهمن
شنبه
972,000
تومان
3 بهمن
یکشنبه
972,000
تومان
4 بهمن
دوشنبه
972,000
تومان
5 بهمن
سه شنبه
972,000
تومان
6 بهمن
چهارشنبه
972,000
تومان
7 بهمن
پنجشنبه
972,000
تومان

امکانات اتاق های هتل آراز قم

اعلام حریق
خدمات تهيه بليط
تلفن در لابی
پرینتر
زنگ هشدار
ترانسفر رفت با هزینه
ترانسفر برگشت با هزینه
پذیرش 24 ساعته
شبکه پخش فیلم
خدمات خانه داری
تلویزیون در لابی
اتاق تلفن (اپراتور)
گیم نت
پارک کودک
زمین ورزشی
رستوران بام
خدمات بیدار باش
اينترنت در لابی
خدمات پزشكي
پرداخت ویزا و مسترکارت
سرویس حرم
بازی ویدئویی
گشت نیم روزی
زمين تنيس
سالن بيليارد
خدمات باربري
مینی بار با هزینه
جكوزی
چايخانه سنتی
کرایه اتومبیل (بدون راننده)
خدمات CIP (تشریفات ویژه)
آتلیه
كتابخانه
فكس
كافی شاپ
فتوکپی
آسانسور
ماساژ
سیستم تهویه مطبوع
سونا
استخر
تاکسی سرویس
نمازخانه
صندوق امانات
خدمات تور
دستگاه خودپرداز
خشکشویی (لاندری)
تبديل ارز
آژانس مسافرتی
سرویس فرنگی
سرویس بهداشتی ایرانی
اتاق چمدان
روزنامه
پاركينگ
آرایشگاه
وسایل بدنسازی
مینی بار رایگان
کافی نت
خدمات برای معلولین
کپسول آتش نشانی
فروشگاه
مرکز خرید
فضای سبز
اتاق سیگار
لابی
اتاق بازی
پله اضطراری
دستگاه واکس کفش
سالن ورزشی
خدمات نگهداری کودک

آدرس هتل آراز قم روی نقشه

نظرات کاربران برای هتل آراز قم

(11 نظر)
نقاط قوت:
برخورد خوب پرسنل و نوساز بودن و تمیزی هتل
نقاط ضعف:
برخورد خوب پرسنل و نوساز بودن و تمیزی هتل
نقاط قوت:
بسیار تمیز، فضای داخلی اتاق زیبا و نورگیر عالی.مینی بار محصولاتی با کیفیت ،۱۵ دقیقه پیاده تا حرم فاصله .برخورد خوب پرسنل پذیرش.
نقاط ضعف:
بسیار تمیز، فضای داخلی اتاق زیبا و نورگیر عالی.مینی بار محصولاتی با کیفیت ،۱۵ دقیقه پیاده تا حرم فاصله .برخورد خوب پرسنل پذیرش.
تجربه بسیار خوبی بود،انتخاب من برای سفرهای بعدی حتما همین هتل خواهد بود.
نقاط قوت:
در مجموع خوب بود
نقاط ضعف:
در مجموع خوب بود
نقاط قوت:
بسیار بسیار تمیز ومرتب
نقاط ضعف:
بسیار بسیار تمیز ومرتب
نقاط قوت:
هتل آپارتمان خوبی هست و تقریبا نو و تجهیزاتش مناسب است. ‌کافی شاپ فعالی دارد.
نقاط ضعف:
هتل آپارتمان خوبی هست و تقریبا نو و تجهیزاتش مناسب است. ‌کافی شاپ فعالی دارد.
بار دوم بود که استفاده می کردم. فضای جدید و تمیزی دارد. اتاقها فرش ندارد و برای نماز دچار مشکل هستیم. صبحانه معمولی ظروف که خالی می سود شارژ آن به کندی صورت پذیرد.
نقاط قوت:
تمیز بودن
نقاط ضعف:
مشکل پارکینگ که مشکل بزرگی هم هست
در کل فقط تمیزه و نوساز، اما امکانات خاصی نداره، نه رستوران کار میکرد نه کافی شاپ، نه پارکینگ داشت، متاسفانه ما دوبار جامونو بخاطر خرابی کولرهاشون عوض کردیم.
بسیار عالی بود
ما برای اولین بار رفتیم خیلی خوب بود بخاطر کرونا هتل گرفتیم که خیلی خیلی راضی بودیم هم از نظر برخورد کارکنان هم تمیزی عالی بود
در کل خوب بود
برای ثبت نظر باید وارد شوید یا ثبت نام کنید.

پرسش و پاسخ درباره هتل آراز قم

مهمانان هتل آراز قم در سایت‌های مختلف چه نظراتی نوشته‌اند؟

همه نظرات مهمانان هتل آراز قم از تمامی سایت‌های رزرواسیون را در مورد امکانات هتل، کیفیت خدمات، برخورد کارکنان، مزایا و معایب هتل در سایت سلطان سفر مشاهده کنید.

کدام سایت ارزانترین قیمت را ارائه می‌دهد؟

سلطان سفر با مقایسه قیمت هتل آراز قم بر روی سایت‌های مختلف از جمله اسنپ تریپ، اقامت24، جاباما، هتل یار و ده‌ها سایت دیگر، ارزان‌ترین قیمت را به شما پیشنهاد می‌دهد.

همه عکس‌ها و امکانات هتل آراز قم رو کجا می‌تونم ببینم؟

سلطان سفر مجموعه‌ای کامل از تصاویر و امکانات هتل آراز قم را از همه سایت‌های معتبر رزرو گردآوری کرده است.