مقایسه و رزرو اتاق

رزرو هتل-بزرگ شهریار

هتل-بزرگ شهریار-اتاق یک تخته
اتاق یک تخته
هتل یار
240,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
5 مهر
دوشنبه
240,000
تومان
6 مهر
سه شنبه
240,000
تومان
7 مهر
چهارشنبه
240,000
تومان
8 مهر
پنجشنبه
240,000
تومان
9 مهر
جمعه
240,000
تومان
10 مهر
شنبه
240,000
تومان
11 مهر
یکشنبه
240,000
تومان
12 مهر
دوشنبه
240,000
تومان
13 مهر
سه شنبه
240,000
تومان
14 مهر
چهارشنبه
240,000
تومان
15 مهر
پنجشنبه
240,000
تومان
اقامت 24
240,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
5 مهر
دوشنبه
240,000
تومان
6 مهر
سه شنبه
240,000
تومان
7 مهر
چهارشنبه
240,000
تومان
8 مهر
پنجشنبه
240,000
تومان
9 مهر
جمعه
240,000
تومان
10 مهر
شنبه
240,000
تومان
11 مهر
یکشنبه
240,000
تومان
12 مهر
دوشنبه
240,000
تومان
13 مهر
سه شنبه
240,000
تومان
14 مهر
چهارشنبه
240,000
تومان
15 مهر
پنجشنبه
240,000
تومان
هتل-بزرگ شهریار-اتاق دو تخته
اتاق دو تخته
اقامت 24
350,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
5 مهر
دوشنبه
350,000
تومان
6 مهر
سه شنبه
350,000
تومان
7 مهر
چهارشنبه
350,000
تومان
8 مهر
پنجشنبه
350,000
تومان
9 مهر
جمعه
350,000
تومان
10 مهر
شنبه
350,000
تومان
11 مهر
یکشنبه
350,000
تومان
12 مهر
دوشنبه
350,000
تومان
13 مهر
سه شنبه
350,000
تومان
14 مهر
چهارشنبه
350,000
تومان
15 مهر
پنجشنبه
350,000
تومان
هتل یار
350,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
5 مهر
دوشنبه
350,000
تومان
6 مهر
سه شنبه
350,000
تومان
7 مهر
چهارشنبه
350,000
تومان
8 مهر
پنجشنبه
350,000
تومان
9 مهر
جمعه
350,000
تومان
10 مهر
شنبه
350,000
تومان
11 مهر
یکشنبه
350,000
تومان
12 مهر
دوشنبه
350,000
تومان
13 مهر
سه شنبه
350,000
تومان
14 مهر
چهارشنبه
350,000
تومان
15 مهر
پنجشنبه
350,000
تومان
هتل-بزرگ شهریار-اتاق دو تخته - توئین
اتاق دو تخته - توئین
هتل یار
350,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
5 مهر
دوشنبه
350,000
تومان
6 مهر
سه شنبه
350,000
تومان
7 مهر
چهارشنبه
350,000
تومان
8 مهر
پنجشنبه
350,000
تومان
9 مهر
جمعه
350,000
تومان
10 مهر
شنبه
350,000
تومان
11 مهر
یکشنبه
350,000
تومان
12 مهر
دوشنبه
350,000
تومان
13 مهر
سه شنبه
350,000
تومان
14 مهر
چهارشنبه
350,000
تومان
15 مهر
پنجشنبه
350,000
تومان
هتل-بزرگ شهریار-اتاق سه تخته
اتاق سه تخته
هتل یار
460,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
5 مهر
دوشنبه
460,000
تومان
6 مهر
سه شنبه
460,000
تومان
7 مهر
چهارشنبه
460,000
تومان
8 مهر
پنجشنبه
460,000
تومان
9 مهر
جمعه
460,000
تومان
10 مهر
شنبه
460,000
تومان
11 مهر
یکشنبه
460,000
تومان
12 مهر
دوشنبه
460,000
تومان
13 مهر
سه شنبه
460,000
تومان
14 مهر
چهارشنبه
460,000
تومان
15 مهر
پنجشنبه
460,000
تومان
اقامت 24
460,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
5 مهر
دوشنبه
460,000
تومان
6 مهر
سه شنبه
460,000
تومان
7 مهر
چهارشنبه
460,000
تومان
8 مهر
پنجشنبه
460,000
تومان
9 مهر
جمعه
460,000
تومان
10 مهر
شنبه
460,000
تومان
11 مهر
یکشنبه
460,000
تومان
12 مهر
دوشنبه
460,000
تومان
13 مهر
سه شنبه
460,000
تومان
14 مهر
چهارشنبه
460,000
تومان
15 مهر
پنجشنبه
460,000
تومان
هتل-بزرگ شهریار-سوئیت یکخوابه چهار نفره
سوئیت یکخوابه چهار نفره
هتل یار
550,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
5 مهر
دوشنبه
550,000
تومان
6 مهر
سه شنبه
550,000
تومان
7 مهر
چهارشنبه
550,000
تومان
8 مهر
پنجشنبه
550,000
تومان
9 مهر
جمعه
550,000
تومان
10 مهر
شنبه
550,000
تومان
11 مهر
یکشنبه
550,000
تومان
12 مهر
دوشنبه
550,000
تومان
13 مهر
سه شنبه
550,000
تومان
14 مهر
چهارشنبه
550,000
تومان
15 مهر
پنجشنبه
550,000
تومان
اقامت 24
550,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
5 مهر
دوشنبه
550,000
تومان
6 مهر
سه شنبه
550,000
تومان
7 مهر
چهارشنبه
550,000
تومان
8 مهر
پنجشنبه
550,000
تومان
9 مهر
جمعه
550,000
تومان
10 مهر
شنبه
550,000
تومان
11 مهر
یکشنبه
550,000
تومان
12 مهر
دوشنبه
550,000
تومان
13 مهر
سه شنبه
550,000
تومان
14 مهر
چهارشنبه
550,000
تومان
15 مهر
پنجشنبه
550,000
تومان
هتل-بزرگ شهریار-سوئیت یکخوابه پنج نفره
سوئیت یکخوابه پنج نفره
اقامت 24
620,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
5 مهر
دوشنبه
620,000
تومان
6 مهر
سه شنبه
620,000
تومان
7 مهر
چهارشنبه
620,000
تومان
8 مهر
پنجشنبه
620,000
تومان
9 مهر
جمعه
620,000
تومان
10 مهر
شنبه
620,000
تومان
11 مهر
یکشنبه
620,000
تومان
12 مهر
دوشنبه
620,000
تومان
13 مهر
سه شنبه
620,000
تومان
14 مهر
چهارشنبه
620,000
تومان
15 مهر
پنجشنبه
620,000
تومان
هتل یار
620,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
5 مهر
دوشنبه
620,000
تومان
6 مهر
سه شنبه
620,000
تومان
7 مهر
چهارشنبه
620,000
تومان
8 مهر
پنجشنبه
620,000
تومان
9 مهر
جمعه
620,000
تومان
10 مهر
شنبه
620,000
تومان
11 مهر
یکشنبه
620,000
تومان
12 مهر
دوشنبه
620,000
تومان
13 مهر
سه شنبه
620,000
تومان
14 مهر
چهارشنبه
620,000
تومان
15 مهر
پنجشنبه
620,000
تومان
هتل-بزرگ شهریار-سوئیت یکخوابه شش نفره
سوئیت یکخوابه شش نفره
هتل یار
700,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
5 مهر
دوشنبه
700,000
تومان
6 مهر
سه شنبه
700,000
تومان
7 مهر
چهارشنبه
700,000
تومان
8 مهر
پنجشنبه
700,000
تومان
9 مهر
جمعه
700,000
تومان
10 مهر
شنبه
700,000
تومان
11 مهر
یکشنبه
700,000
تومان
12 مهر
دوشنبه
700,000
تومان
13 مهر
سه شنبه
700,000
تومان
14 مهر
چهارشنبه
700,000
تومان
15 مهر
پنجشنبه
700,000
تومان
اقامت 24
700,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
5 مهر
دوشنبه
700,000
تومان
6 مهر
سه شنبه
700,000
تومان
7 مهر
چهارشنبه
700,000
تومان
8 مهر
پنجشنبه
700,000
تومان
9 مهر
جمعه
700,000
تومان
10 مهر
شنبه
700,000
تومان
11 مهر
یکشنبه
700,000
تومان
12 مهر
دوشنبه
700,000
تومان
13 مهر
سه شنبه
700,000
تومان
14 مهر
چهارشنبه
700,000
تومان
15 مهر
پنجشنبه
700,000
تومان

امکانات اتاق های هتل-بزرگ شهریار

اعلام حریق
پارک کودک
چايخانه سنتی
کرایه اتومبیل (بدون راننده)
خدمات CIP (تشریفات ویژه)
آتلیه
كتابخانه
مینی بار با هزینه
خدمات بیدار باش
خدمات تهيه بليط
رستوران بام
زمین ورزشی
گیم نت
خدمات باربري
اتاق تلفن (اپراتور)
تلویزیون در لابی
خدمات خانه داری
شبکه پخش فیلم
پذیرش 24 ساعته
ترانسفر برگشت با هزینه
ترانسفر رفت با هزینه
زنگ هشدار
پرینتر
تلفن در لابی
فكس
جكوزی
خدمات پزشكي
اينترنت در لابی
دمپایی یکبار مصرف
تلفن
دمپایی
حوله
مینی بار
یخچال
اینترنت در اتاق
رخت آویز
کارت هوشمند درب اتاق ها
کف پوش موکت
دمپایی حمام
کارت هوشمند درب اتاق
حوله حمام
سالن بيليارد
اب معدنی رایگان
لوازم بهداشتی
پنجره
تلویزیون lcd
اینترنت بی سیم
خدمات نگهداری کودک
پرداخت ویزا و مسترکارت
سرویس حرم
بازی ویدئویی
گشت نیم روزی
زمين تنيس
روم سرويس
كافی شاپ
سیستم تهویه مطبوع
اینترنت در اتاق
دراور
اتاق چمدان
ماساژ
سونا
استخر
تاکسی سرویس
نمازخانه
آسانسور
سشوار
مبلمان
صندوق امانات
حوله
یخچال
تلویزیون
چای ساز
دستگاه خودپرداز
خشکشویی (لاندری)
تبديل ارز
آژانس مسافرتی
سرویس فرنگی
اطفای حریق
سرویس بهداشتی ایرانی
فتوکپی
کمد لباس
دمپایی
پاركينگ
اینترنت
وسایل بدنسازی
مینی بار
مینی بار رایگان
کافی نت
خدمات برای معلولین
کپسول آتش نشانی
حمام
فروشگاه
آرایشگاه
سوئیت
تلفن در اتاق
مرکز خرید
امکان شارژ وسایل الکترونیکی
اتاق سیگار
لابی
اتاق بازی
پله اضطراری
دستگاه واکس کفش
تلفن
سالن ورزشی
فضای سبز
روزنامه
خدمات تور
حمام

نظرات کاربران برای هتل-بزرگ شهریار

(20 نظر)
نقاط قوت:
هتل کاملا تمیز، برخورد مناسب کارکنان ،موقعیت مکانی خوب،
نقاط ضعف:
هتل کاملا تمیز، برخورد مناسب کارکنان ،موقعیت مکانی خوب،
اقامت خوبی داشتم و از هر لحاظ پیشنهاد میشه
نقاط قوت:
برخورد عالی کارکنان
نقاط ضعف:
برخورد عالی کارکنان
هتل نوساز و خوبی هست. اتاقی که به ما داده بودند بسیار کوچک بود. رفتار پرسنل مودبانه و خوب بود.با اینکه زمان زودتری رسیدیم به ما اتاق دادند.صبحانه معمولی بود. خدمات گردشگری و معرفی تور نداشتند.
هتل تر و تمیزی بود. برخورد کارکنان مناسب بود. فقط پارکینگ نداشت . ولی جلوی هتل میشد پارک کرد. فاصلش تا بازار هم با ماشین پنج دقیقست.
با سلام صبحانه فوق العاده ضعیف بوی فاضلاب در تمام ساعات در هتل به مشام می رسید. پرسنل رستوران اصلا آموزش های حتی اولیه رو هم ندیده اند
کارکنان عالی بودن دسترسی به بازار درگهان خوب بود ده دقیقه پیاده روی فضای صبحانه خوری خیلی کوچیک بود
تنها هتل جزیره ک ب نسبت قیمتش عالیه،کارکنان بسیار حرفه ای و مودب،اینترنت خوب،اتاق های تمیز بانورگیری خوب،دکوراسیون مناسب و به روز،صبحانه قابل قبول،سرویس بهداشتی تمیز،امکانات مناسب و نرخ مناسب هتل و دسترسی راحت ب مراکز خرید درگهان .بعد از اقامت در هتل های مختلف قشم اینجا تنها هتلی بود ک واقعا قابل قبول بود. حتما در سفر های بعدی همین هتل رو انتخاب میکنم. تنها ایراد هتل سایز اتاق ها بود.
همه چیز عالی
برخورد پرسنل بسیار مودبانه بود .اتاق ها از نظر نظافت خوب بودند ولی ابعاد اتاق کوچک بود . موقعیت هتل کمی دور بود به مراکز خرید درگهان ولی مشکل خاصی بابت دسترسی نداشتیم . متاسفانه هیچگونه خوراکی چه به عنوان وعده غذایی یا میان وعده سرو نمیشد و فقط امکان سفارش از رستوران های بیرون هتل برقرار بود. برای نظاقت روزانه اتاق ها کاری انجام نمیشد و درحقیقت خود مسافران باید به نظافت روزانه اتاقشون بپردازند . در کل اقامت مناسبی بود .
تمیز و نوساز .پرسنل خوب و پیگیر .پارکینگ نداشت و با توجه به شرایط کرونا لاندری و کافیشاپ رستوران تعطیل بود
سلام ما به مدت سه شب اين هتل رو رزرو كرديم از طريق اسنپ تريپ؛قبل از هرچيزي بگم كه ما اتاق رو با صبحانه رزرو كرده بوديم و حتي رزرواسيون هتل هم داشتيم كه روش نوشته بود اتاق با صبحانه رزرو شده اما تو هتل زدن زيرش و گفتن كه صبحانه اي در كار نيست و بهمون خنديدن.مسئول پذيرش دوتا پسر بچه بودن كه اصلا طرز برخورد با مسافر بلد نبودن و اصلا رفتارشون حرفه اي نبود.اتاق تميز اما دلگير بود.از نظر سكوت و ارامش هم كه يه اهنگري بغل هتل طبقه پايين كه همش سر و صداي ريختن اهن ميومد. در كل دوباره بخوايم به قشم بريم اين هتل رو انتخاب نميكنيم.پشيمونيم ازينكه چرا تو خودِ قشم هتل نگرفتيم و رفتيم درگهان. و اينكه قشم همه جوره ضعيفه چه از نظر رستوران چه هتل چه حمل و نقل الانم كه تمام پاساژاش تعطيل و يا نيمه تعطيله اصلا جنس هم نيست تو بازار كه بشه خريد كرد..اينطور پيش بره فقط بومي ها ميمونند و اقتصادش نابودتر از ايني كه هست ميشه. واقعا وحشتناكه :(
با سپاس از اسنپ تریپ گرامی .من وخانواده بمدت 3 روز مهمان هتل شهریار بودیم با توجه به تازه ساز بودن هتل هتل بسیارتمیز و شیکی بود . صبحانه هتل هم نسبت به سه ستاره بودن خوب بود برای ناهار و شام هم میشد سفارش بدی و بیاورند تو اتاق . برخورد کار کنان عالی بود . تنها نکته منفی این بود که بعد از 12 شب یک کامیون تخلیه چاه میامد و سر صدا میکرد
برخورد کارکنان خوب، منتها فضای اتاق سه تخته کم بود پارکینگ نداشت.
برخورد کارکنان بسیار خوب بود
اتاق ها خیلی کوچک بودن و بوی فاضلاب داخل اتاق پخش میشد و کافی شاپ هتل هم باز نبود کلا غذا هم که یا باید بیرون میخوردی یا برات سفارش میدادن از بیرون می آوردن
من و همسرم 5 شب در هتل شهریار اقامت داشتیم به دلیل تعطیلات و زیاد بودن مسافران اتاق ما کوچک بود ولی بعد اتاق بزرگی را به ما دادند. در کل برخورد پرسنل تمیزی اتاق ها و صبحانه خوب بود .
ازنظر تمیزی در حد و اندازه موقعیت که بود،خوب بود ،کارکنان و خدمه مودبی داشت در کل نظرم خوب است
هتل نوساز و تمیز هست.پارکینگ مسقف ندارد ولی جلوی هتل جای پارک هست.برخورد کارکنان هتل خیلی خوب بود.
هتل خیلی خوب و نوساز و تمیزی بود . اگر تمیزی براتون اولیوت هستش حتما حتما پیشنهاد میکنم. صبحانه خوبی داشت و برخورد مناسب کارکنان باعث میشد احساس راحتی کنید.در هر صورت به نظر من میتونه انتخاب فوق العاده ای باشه
هتل تازه تاسیس شده از نظر تمیزی عاالی بود اخلاق پرسنلش خوب بود،تو هراتاق چای ساز داشتن که واقعاااا خوب بود،در کل راضی بودیمتنوع صبحانه کم بود
برای ثبت نظر باید وارد شوید یا ثبت نام کنید.

پرسش و پاسخ درباره هتل-بزرگ شهریار

مهمانان هتل-بزرگ شهریار در سایت‌های مختلف چه نظراتی نوشته‌اند؟

همه نظرات مهمانان هتل-بزرگ شهریار از تمامی سایت‌های رزرواسیون را در مورد امکانات هتل، کیفیت خدمات، برخورد کارکنان، مزایا و معایب هتل در سایت سلطان سفر مشاهده کنید.

کدام سایت ارزانترین قیمت را ارائه می‌دهد؟

سلطان سفر با مقایسه قیمت هتل-بزرگ شهریار بر روی سایت‌های مختلف از جمله اسنپ تریپ، اقامت24، جاباما، هتل یار و ده‌ها سایت دیگر، ارزان‌ترین قیمت را به شما پیشنهاد می‌دهد.

همه عکس‌ها و امکانات هتل-بزرگ شهریار رو کجا می‌تونم ببینم؟

سلطان سفر مجموعه‌ای کامل از تصاویر و امکانات هتل-بزرگ شهریار را از همه سایت‌های معتبر رزرو گردآوری کرده است.