مقایسه و رزرو اتاق

رزرو هتل-بزرگ شهریار

هتل-بزرگ شهریار-اتاق یک تخته
اتاق یک تخته
هتل یار
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
27 دی
شنبه
ظرفیت تکمیل
28 دی
یکشنبه
200,000
تومان
29 دی
دوشنبه
200,000
تومان
30 دی
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
1 بهمن
چهارشنبه
240,000
تومان
2 بهمن
پنجشنبه
240,000
تومان
3 بهمن
جمعه
240,000
تومان
4 بهمن
شنبه
240,000
تومان
5 بهمن
یکشنبه
240,000
تومان
6 بهمن
دوشنبه
240,000
تومان
7 بهمن
سه شنبه
240,000
تومان
جاباما
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
27 دی
شنبه
ظرفیت تکمیل
28 دی
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
29 دی
دوشنبه
200,000
تومان
30 دی
سه شنبه
200,000
تومان
1 بهمن
چهارشنبه
220,000
تومان
2 بهمن
پنجشنبه
220,000
تومان
3 بهمن
جمعه
220,000
تومان
4 بهمن
شنبه
220,000
تومان
5 بهمن
یکشنبه
220,000
تومان
6 بهمن
دوشنبه
220,000
تومان
7 بهمن
سه شنبه
220,000
تومان
هتل-بزرگ شهریار-اتاق دو تخته
اتاق دو تخته
هتل یار
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
27 دی
شنبه
ظرفیت تکمیل
28 دی
یکشنبه
250,000
تومان
29 دی
دوشنبه
250,000
تومان
30 دی
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
1 بهمن
چهارشنبه
350,000
تومان
2 بهمن
پنجشنبه
350,000
تومان
3 بهمن
جمعه
350,000
تومان
4 بهمن
شنبه
350,000
تومان
5 بهمن
یکشنبه
350,000
تومان
6 بهمن
دوشنبه
350,000
تومان
7 بهمن
سه شنبه
350,000
تومان
جاباما
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
27 دی
شنبه
ظرفیت تکمیل
28 دی
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
29 دی
دوشنبه
250,000
تومان
30 دی
سه شنبه
250,000
تومان
1 بهمن
چهارشنبه
330,000
تومان
2 بهمن
پنجشنبه
330,000
تومان
3 بهمن
جمعه
330,000
تومان
4 بهمن
شنبه
330,000
تومان
5 بهمن
یکشنبه
330,000
تومان
6 بهمن
دوشنبه
330,000
تومان
7 بهمن
سه شنبه
330,000
تومان
هتل-بزرگ شهریار-اتاق دو تخته - توئین
اتاق دو تخته - توئین
هتل یار
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
27 دی
شنبه
ظرفیت تکمیل
28 دی
یکشنبه
250,000
تومان
29 دی
دوشنبه
250,000
تومان
30 دی
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
1 بهمن
چهارشنبه
350,000
تومان
2 بهمن
پنجشنبه
350,000
تومان
3 بهمن
جمعه
350,000
تومان
4 بهمن
شنبه
350,000
تومان
5 بهمن
یکشنبه
350,000
تومان
6 بهمن
دوشنبه
350,000
تومان
7 بهمن
سه شنبه
350,000
تومان
هتل-بزرگ شهریار-اتاق سه تخته
اتاق سه تخته
جاباما
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
27 دی
شنبه
ظرفیت تکمیل
28 دی
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
29 دی
دوشنبه
350,000
تومان
30 دی
سه شنبه
350,000
تومان
1 بهمن
چهارشنبه
440,000
تومان
2 بهمن
پنجشنبه
440,000
تومان
3 بهمن
جمعه
440,000
تومان
4 بهمن
شنبه
440,000
تومان
5 بهمن
یکشنبه
440,000
تومان
6 بهمن
دوشنبه
440,000
تومان
7 بهمن
سه شنبه
440,000
تومان
هتل یار
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
27 دی
شنبه
ظرفیت تکمیل
28 دی
یکشنبه
350,000
تومان
29 دی
دوشنبه
350,000
تومان
30 دی
سه شنبه
350,000
تومان
1 بهمن
چهارشنبه
460,000
تومان
2 بهمن
پنجشنبه
460,000
تومان
3 بهمن
جمعه
460,000
تومان
4 بهمن
شنبه
460,000
تومان
5 بهمن
یکشنبه
460,000
تومان
6 بهمن
دوشنبه
460,000
تومان
7 بهمن
سه شنبه
460,000
تومان
هتل-بزرگ شهریار-سوئیت یکخوابه چهار نفره
سوئیت یکخوابه چهار نفره
جاباما
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
27 دی
شنبه
ظرفیت تکمیل
28 دی
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
29 دی
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
30 دی
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
1 بهمن
چهارشنبه
530,000
تومان
2 بهمن
پنجشنبه
530,000
تومان
3 بهمن
جمعه
530,000
تومان
4 بهمن
شنبه
530,000
تومان
5 بهمن
یکشنبه
530,000
تومان
6 بهمن
دوشنبه
530,000
تومان
7 بهمن
سه شنبه
530,000
تومان
هتل یار
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
27 دی
شنبه
ظرفیت تکمیل
28 دی
یکشنبه
400,000
تومان
29 دی
دوشنبه
400,000
تومان
30 دی
سه شنبه
400,000
تومان
1 بهمن
چهارشنبه
550,000
تومان
2 بهمن
پنجشنبه
550,000
تومان
3 بهمن
جمعه
550,000
تومان
4 بهمن
شنبه
550,000
تومان
5 بهمن
یکشنبه
550,000
تومان
6 بهمن
دوشنبه
550,000
تومان
7 بهمن
سه شنبه
550,000
تومان
هتل-بزرگ شهریار-سوئیت یکخوابه پنج نفره
سوئیت یکخوابه پنج نفره
جاباما
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
27 دی
شنبه
ظرفیت تکمیل
28 دی
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
29 دی
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
30 دی
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
1 بهمن
چهارشنبه
600,000
تومان
2 بهمن
پنجشنبه
600,000
تومان
3 بهمن
جمعه
600,000
تومان
4 بهمن
شنبه
600,000
تومان
5 بهمن
یکشنبه
600,000
تومان
6 بهمن
دوشنبه
600,000
تومان
7 بهمن
سه شنبه
600,000
تومان
هتل یار
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
27 دی
شنبه
ظرفیت تکمیل
28 دی
یکشنبه
450,000
تومان
29 دی
دوشنبه
450,000
تومان
30 دی
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
1 بهمن
چهارشنبه
620,000
تومان
2 بهمن
پنجشنبه
620,000
تومان
3 بهمن
جمعه
620,000
تومان
4 بهمن
شنبه
620,000
تومان
5 بهمن
یکشنبه
620,000
تومان
6 بهمن
دوشنبه
620,000
تومان
7 بهمن
سه شنبه
620,000
تومان
هتل-بزرگ شهریار-سوئیت یکخوابه شش نفره
سوئیت یکخوابه شش نفره
هتل یار
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
27 دی
شنبه
ظرفیت تکمیل
28 دی
یکشنبه
500,000
تومان
29 دی
دوشنبه
500,000
تومان
30 دی
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
1 بهمن
چهارشنبه
700,000
تومان
2 بهمن
پنجشنبه
700,000
تومان
3 بهمن
جمعه
700,000
تومان
4 بهمن
شنبه
700,000
تومان
5 بهمن
یکشنبه
700,000
تومان
6 بهمن
دوشنبه
700,000
تومان
7 بهمن
سه شنبه
700,000
تومان
جاباما
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
27 دی
شنبه
ظرفیت تکمیل
28 دی
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
29 دی
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
30 دی
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
1 بهمن
چهارشنبه
680,000
تومان
2 بهمن
پنجشنبه
680,000
تومان
3 بهمن
جمعه
680,000
تومان
4 بهمن
شنبه
680,000
تومان
5 بهمن
یکشنبه
680,000
تومان
6 بهمن
دوشنبه
680,000
تومان
7 بهمن
سه شنبه
680,000
تومان

امکانات اتاق های هتل-بزرگ شهریار

اعلام حریق
زمین ورزشی
چايخانه سنتی
کرایه اتومبیل (بدون راننده)
خدمات CIP (تشریفات ویژه)
آتلیه
كتابخانه
آژانس مسافرتي
مینی بار با هزینه
خدمات بیدار باش
خدمات تهيه بليط
رستوران بام
سرویس بهداشتی فرنگی در طبقات
پارک کودک
خدمات باربري
گیم نت
سرویس بهداشتی فرنگی در لابی
اتاق تلفن (اپراتور)
سرویس بهداشتی ایرانی در طبقات
سرویس بهداشتی ایرانی در لابی
تلویزیون در لابی
خدمات خانه داری
شبکه پخش فیلم
پذیرش 24 ساعته
ترانسفر برگشت با هزینه
ترانسفر رفت با هزینه
زنگ هشدار
جكوزی
خدمات پزشكي
تلفن در لابی
کارت هوشمند درب اتاق
تلفن
دمپایی
حوله
سرویس فرنگی
مینی بار
یخچال
اینترنت در اتاق
رخت آویز
کارت هوشمند درب اتاق ها
کف پوش موکت
دمپایی حمام
دمپایی یکبار مصرف
سالن بيليارد
حوله حمام
اب معدنی رایگان
لوازم بهداشتی
پنجره
تلویزیون lcd
اینترنت بی سیم
خدمات نگهداری کودک
پرداخت ویزا و مسترکارت
سرویس حرم
بازی ویدئویی
گشت نیم روزی
زمين تنيس
پرینتر
فكس
سیستم تهویه مطبوع
آسانسور
دمپایی
حوله
کمد لباس
دراور
اتاق چمدان
ماساژ
سونا
استخر
تاکسی سرویس
نمازخانه
سرویس بهداشتی فرنگی
خدمات تور
سشوار
مبلمان
اینترنت در اتاق
صندوق امانات
یخچال
تلویزیون
چای ساز
دستگاه خودپرداز
خشکشویی (لاندری)
تبديل ارز
اطفای حریق
فتوکپی
امکان شارژ وسایل الکترونیکی
روزنامه
روم سرويس
سوئیت
اينترنت در لابی
كافی شاپ
پاركينگ
وسایل بدنسازی
مینی بار
مینی بار رایگان
کافی نت
خدمات برای معلولین
کپسول آتش نشانی
حمام
فروشگاه
آرایشگاه
تلفن در اتاق
فضای سبز
سرویس ایرانی
سرویس فرنگی
اینترنت
مرکز خرید
اتاق سیگار
لابی
سرویس بهداشتی ایرانی
اتاق بازی
پله اضطراری
دستگاه واکس کفش
تلفن
سالن ورزشی
حمام

نظرات کاربران برای هتل-بزرگ شهریار

(13 نظر)
همه چیز عالی
برخورد پرسنل بسیار مودبانه بود .اتاق ها از نظر نظافت خوب بودند ولی ابعاد اتاق کوچک بود . موقعیت هتل کمی دور بود به مراکز خرید درگهان ولی مشکل خاصی بابت دسترسی نداشتیم . متاسفانه هیچگونه خوراکی چه به عنوان وعده غذایی یا میان وعده سرو نمیشد و فقط امکان سفارش از رستوران های بیرون هتل برقرار بود. برای نظاقت روزانه اتاق ها کاری انجام نمیشد و درحقیقت خود مسافران باید به نظافت روزانه اتاقشون بپردازند . در کل اقامت مناسبی بود .
تمیز و نوساز .پرسنل خوب و پیگیر .پارکینگ نداشت و با توجه به شرایط کرونا لاندری و کافیشاپ رستوران تعطیل بود
سلام ما به مدت سه شب اين هتل رو رزرو كرديم از طريق اسنپ تريپ؛قبل از هرچيزي بگم كه ما اتاق رو با صبحانه رزرو كرده بوديم و حتي رزرواسيون هتل هم داشتيم كه روش نوشته بود اتاق با صبحانه رزرو شده اما تو هتل زدن زيرش و گفتن كه صبحانه اي در كار نيست و بهمون خنديدن.مسئول پذيرش دوتا پسر بچه بودن كه اصلا طرز برخورد با مسافر بلد نبودن و اصلا رفتارشون حرفه اي نبود.اتاق تميز اما دلگير بود.از نظر سكوت و ارامش هم كه يه اهنگري بغل هتل طبقه پايين كه همش سر و صداي ريختن اهن ميومد. در كل دوباره بخوايم به قشم بريم اين هتل رو انتخاب نميكنيم.پشيمونيم ازينكه چرا تو خودِ قشم هتل نگرفتيم و رفتيم درگهان. و اينكه قشم همه جوره ضعيفه چه از نظر رستوران چه هتل چه حمل و نقل الانم كه تمام پاساژاش تعطيل و يا نيمه تعطيله اصلا جنس هم نيست تو بازار كه بشه خريد كرد..اينطور پيش بره فقط بومي ها ميمونند و اقتصادش نابودتر از ايني كه هست ميشه. واقعا وحشتناكه :(
با سپاس از اسنپ تریپ گرامی .من وخانواده بمدت 3 روز مهمان هتل شهریار بودیم با توجه به تازه ساز بودن هتل هتل بسیارتمیز و شیکی بود . صبحانه هتل هم نسبت به سه ستاره بودن خوب بود برای ناهار و شام هم میشد سفارش بدی و بیاورند تو اتاق . برخورد کار کنان عالی بود . تنها نکته منفی این بود که بعد از 12 شب یک کامیون تخلیه چاه میامد و سر صدا میکرد
برخورد کارکنان خوب، منتها فضای اتاق سه تخته کم بود پارکینگ نداشت.
برخورد کارکنان بسیار خوب بود
اتاق ها خیلی کوچک بودن و بوی فاضلاب داخل اتاق پخش میشد و کافی شاپ هتل هم باز نبود کلا غذا هم که یا باید بیرون میخوردی یا برات سفارش میدادن از بیرون می آوردن
من و همسرم 5 شب در هتل شهریار اقامت داشتیم به دلیل تعطیلات و زیاد بودن مسافران اتاق ما کوچک بود ولی بعد اتاق بزرگی را به ما دادند. در کل برخورد پرسنل تمیزی اتاق ها و صبحانه خوب بود .
ازنظر تمیزی در حد و اندازه موقعیت که بود،خوب بود ،کارکنان و خدمه مودبی داشت در کل نظرم خوب است
هتل نوساز و تمیز هست.پارکینگ مسقف ندارد ولی جلوی هتل جای پارک هست.برخورد کارکنان هتل خیلی خوب بود.
هتل خیلی خوب و نوساز و تمیزی بود . اگر تمیزی براتون اولیوت هستش حتما حتما پیشنهاد میکنم. صبحانه خوبی داشت و برخورد مناسب کارکنان باعث میشد احساس راحتی کنید.در هر صورت به نظر من میتونه انتخاب فوق العاده ای باشه
هتل تازه تاسیس شده از نظر تمیزی عاالی بود اخلاق پرسنلش خوب بود،تو هراتاق چای ساز داشتن که واقعاااا خوب بود،در کل راضی بودیمتنوع صبحانه کم بود
برای ثبت نظر باید وارد شوید یا ثبت نام کنید.

پرسش و پاسخ درباره هتل-بزرگ شهریار

مهمانان هتل-بزرگ شهریار در سایت‌های مختلف چه نظراتی نوشته‌اند؟

همه نظرات مهمانان هتل-بزرگ شهریار از تمامی سایت‌های رزرواسیون را در مورد امکانات هتل، کیفیت خدمات، برخورد کارکنان، مزایا و معایب هتل در سایت سلطان سفر مشاهده کنید.

کدام سایت ارزانترین قیمت را ارائه می‌دهد؟

سلطان سفر با مقایسه قیمت هتل-بزرگ شهریار بر روی سایت‌های مختلف از جمله اسنپ تریپ، اقامت24، جاباما، هتل یار و ده‌ها سایت دیگر، ارزان‌ترین قیمت را به شما پیشنهاد می‌دهد.

همه عکس‌ها و امکانات هتل-بزرگ شهریار رو کجا می‌تونم ببینم؟

سلطان سفر مجموعه‌ای کامل از تصاویر و امکانات هتل-بزرگ شهریار را از همه سایت‌های معتبر رزرو گردآوری کرده است.