هتل ژئو پارک قشم

قشم، اسکله شهید ذاکری
3.2
امتیاز کاربران
17
نظرات کاربران

مقایسه و رزرو اتاق

رزرو هتل ژئو پارک قشم

ژئو پارک-سوئیت یکخوابه دونفره
سوئیت یکخوابه دونفره
اقامت 24
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
14 آذر
جمعه
ظرفیت تکمیل
15 آذر
شنبه
310,000
تومان
16 آذر
یکشنبه
310,000
تومان
17 آذر
دوشنبه
310,000
تومان
18 آذر
سه شنبه
310,000
تومان
19 آذر
چهارشنبه
310,000
تومان
20 آذر
پنجشنبه
310,000
تومان
21 آذر
جمعه
310,000
تومان
22 آذر
شنبه
310,000
تومان
23 آذر
یکشنبه
310,000
تومان
24 آذر
دوشنبه
310,000
تومان
هتل یار
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
14 آذر
جمعه
ظرفیت تکمیل
15 آذر
شنبه
320,000
تومان
16 آذر
یکشنبه
320,000
تومان
17 آذر
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
18 آذر
سه شنبه
320,000
تومان
19 آذر
چهارشنبه
320,000
تومان
20 آذر
پنجشنبه
320,000
تومان
21 آذر
جمعه
320,000
تومان
22 آذر
شنبه
320,000
تومان
23 آذر
یکشنبه
320,000
تومان
24 آذر
دوشنبه
320,000
تومان
جاباما
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
14 آذر
جمعه
ظرفیت تکمیل
15 آذر
شنبه
310,000
تومان
16 آذر
یکشنبه
310,000
تومان
17 آذر
دوشنبه
310,000
تومان
18 آذر
سه شنبه
310,000
تومان
19 آذر
چهارشنبه
310,000
تومان
20 آذر
پنجشنبه
310,000
تومان
21 آذر
جمعه
310,000
تومان
22 آذر
شنبه
310,000
تومان
23 آذر
یکشنبه
310,000
تومان
24 آذر
دوشنبه
310,000
تومان
ژئو پارک-اتاق دوتخته دبل
اتاق دوتخته دبل
هتل یار
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
14 آذر
جمعه
ظرفیت تکمیل
15 آذر
شنبه
260,000
تومان
16 آذر
یکشنبه
260,000
تومان
17 آذر
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
18 آذر
سه شنبه
260,000
تومان
19 آذر
چهارشنبه
260,000
تومان
20 آذر
پنجشنبه
260,000
تومان
21 آذر
جمعه
260,000
تومان
22 آذر
شنبه
260,000
تومان
23 آذر
یکشنبه
260,000
تومان
24 آذر
دوشنبه
260,000
تومان
اقامت 24
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
14 آذر
جمعه
ظرفیت تکمیل
15 آذر
شنبه
250,000
تومان
16 آذر
یکشنبه
250,000
تومان
17 آذر
دوشنبه
250,000
تومان
18 آذر
سه شنبه
250,000
تومان
19 آذر
چهارشنبه
250,000
تومان
20 آذر
پنجشنبه
250,000
تومان
21 آذر
جمعه
250,000
تومان
22 آذر
شنبه
250,000
تومان
23 آذر
یکشنبه
250,000
تومان
24 آذر
دوشنبه
250,000
تومان
جاباما
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
14 آذر
جمعه
ظرفیت تکمیل
15 آذر
شنبه
250,000
تومان
16 آذر
یکشنبه
250,000
تومان
17 آذر
دوشنبه
250,000
تومان
18 آذر
سه شنبه
250,000
تومان
19 آذر
چهارشنبه
250,000
تومان
20 آذر
پنجشنبه
250,000
تومان
21 آذر
جمعه
250,000
تومان
22 آذر
شنبه
250,000
تومان
23 آذر
یکشنبه
250,000
تومان
24 آذر
دوشنبه
250,000
تومان
ژئو پارک-اتاق دوتخته دبل روبه دریا
اتاق دوتخته دبل روبه دریا
هتل یار
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
14 آذر
جمعه
ظرفیت تکمیل
15 آذر
شنبه
280,000
تومان
16 آذر
یکشنبه
280,000
تومان
17 آذر
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
18 آذر
سه شنبه
280,000
تومان
19 آذر
چهارشنبه
280,000
تومان
20 آذر
پنجشنبه
280,000
تومان
21 آذر
جمعه
280,000
تومان
22 آذر
شنبه
280,000
تومان
23 آذر
یکشنبه
280,000
تومان
24 آذر
دوشنبه
280,000
تومان
اقامت 24
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
14 آذر
جمعه
ظرفیت تکمیل
15 آذر
شنبه
270,000
تومان
16 آذر
یکشنبه
270,000
تومان
17 آذر
دوشنبه
270,000
تومان
18 آذر
سه شنبه
270,000
تومان
19 آذر
چهارشنبه
270,000
تومان
20 آذر
پنجشنبه
270,000
تومان
21 آذر
جمعه
270,000
تومان
22 آذر
شنبه
270,000
تومان
23 آذر
یکشنبه
270,000
تومان
24 آذر
دوشنبه
270,000
تومان
جاباما
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
14 آذر
جمعه
ظرفیت تکمیل
15 آذر
شنبه
270,000
تومان
16 آذر
یکشنبه
270,000
تومان
17 آذر
دوشنبه
270,000
تومان
18 آذر
سه شنبه
270,000
تومان
19 آذر
چهارشنبه
270,000
تومان
20 آذر
پنجشنبه
270,000
تومان
21 آذر
جمعه
270,000
تومان
22 آذر
شنبه
270,000
تومان
23 آذر
یکشنبه
270,000
تومان
24 آذر
دوشنبه
270,000
تومان
ژئو پارک-اتاق سه تخته روبه جزیره
اتاق سه تخته روبه جزیره
اقامت 24
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
14 آذر
جمعه
ظرفیت تکمیل
15 آذر
شنبه
350,000
تومان
16 آذر
یکشنبه
350,000
تومان
17 آذر
دوشنبه
350,000
تومان
18 آذر
سه شنبه
350,000
تومان
19 آذر
چهارشنبه
350,000
تومان
20 آذر
پنجشنبه
350,000
تومان
21 آذر
جمعه
350,000
تومان
22 آذر
شنبه
350,000
تومان
23 آذر
یکشنبه
350,000
تومان
24 آذر
دوشنبه
350,000
تومان
هتل یار
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
14 آذر
جمعه
ظرفیت تکمیل
15 آذر
شنبه
360,000
تومان
16 آذر
یکشنبه
360,000
تومان
17 آذر
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
18 آذر
سه شنبه
360,000
تومان
19 آذر
چهارشنبه
360,000
تومان
20 آذر
پنجشنبه
360,000
تومان
21 آذر
جمعه
360,000
تومان
22 آذر
شنبه
360,000
تومان
23 آذر
یکشنبه
360,000
تومان
24 آذر
دوشنبه
360,000
تومان
جاباما
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
14 آذر
جمعه
ظرفیت تکمیل
15 آذر
شنبه
350,000
تومان
16 آذر
یکشنبه
350,000
تومان
17 آذر
دوشنبه
350,000
تومان
18 آذر
سه شنبه
350,000
تومان
19 آذر
چهارشنبه
350,000
تومان
20 آذر
پنجشنبه
350,000
تومان
21 آذر
جمعه
350,000
تومان
22 آذر
شنبه
350,000
تومان
23 آذر
یکشنبه
350,000
تومان
24 آذر
دوشنبه
350,000
تومان
ژئو پارک-سوئیت یکخوابه سه نفره دریا
سوئیت یکخوابه سه نفره دریا
جاباما
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
14 آذر
جمعه
ظرفیت تکمیل
15 آذر
شنبه
390,000
تومان
16 آذر
یکشنبه
390,000
تومان
17 آذر
دوشنبه
390,000
تومان
18 آذر
سه شنبه
390,000
تومان
19 آذر
چهارشنبه
390,000
تومان
20 آذر
پنجشنبه
390,000
تومان
21 آذر
جمعه
390,000
تومان
22 آذر
شنبه
390,000
تومان
23 آذر
یکشنبه
390,000
تومان
24 آذر
دوشنبه
390,000
تومان
اقامت 24
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
14 آذر
جمعه
ظرفیت تکمیل
15 آذر
شنبه
390,000
تومان
16 آذر
یکشنبه
390,000
تومان
17 آذر
دوشنبه
390,000
تومان
18 آذر
سه شنبه
390,000
تومان
19 آذر
چهارشنبه
390,000
تومان
20 آذر
پنجشنبه
390,000
تومان
21 آذر
جمعه
390,000
تومان
22 آذر
شنبه
390,000
تومان
23 آذر
یکشنبه
390,000
تومان
24 آذر
دوشنبه
390,000
تومان
هتل یار
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
14 آذر
جمعه
ظرفیت تکمیل
15 آذر
شنبه
400,000
تومان
16 آذر
یکشنبه
400,000
تومان
17 آذر
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
18 آذر
سه شنبه
400,000
تومان
19 آذر
چهارشنبه
400,000
تومان
20 آذر
پنجشنبه
400,000
تومان
21 آذر
جمعه
400,000
تومان
22 آذر
شنبه
400,000
تومان
23 آذر
یکشنبه
400,000
تومان
24 آذر
دوشنبه
400,000
تومان
ژئو پارک-اتاق چهارتخته روبه دریا
اتاق چهارتخته روبه دریا
جاباما
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
14 آذر
جمعه
ظرفیت تکمیل
15 آذر
شنبه
490,000
تومان
16 آذر
یکشنبه
490,000
تومان
17 آذر
دوشنبه
490,000
تومان
18 آذر
سه شنبه
490,000
تومان
19 آذر
چهارشنبه
490,000
تومان
20 آذر
پنجشنبه
490,000
تومان
21 آذر
جمعه
490,000
تومان
22 آذر
شنبه
490,000
تومان
23 آذر
یکشنبه
490,000
تومان
24 آذر
دوشنبه
490,000
تومان
هتل یار
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
14 آذر
جمعه
ظرفیت تکمیل
15 آذر
شنبه
500,000
تومان
16 آذر
یکشنبه
500,000
تومان
17 آذر
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
18 آذر
سه شنبه
500,000
تومان
19 آذر
چهارشنبه
500,000
تومان
20 آذر
پنجشنبه
500,000
تومان
21 آذر
جمعه
500,000
تومان
22 آذر
شنبه
500,000
تومان
23 آذر
یکشنبه
500,000
تومان
24 آذر
دوشنبه
500,000
تومان
اقامت 24
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
14 آذر
جمعه
ظرفیت تکمیل
15 آذر
شنبه
402,000
تومان
16 آذر
یکشنبه
402,000
تومان
17 آذر
دوشنبه
402,000
تومان
18 آذر
سه شنبه
402,000
تومان
19 آذر
چهارشنبه
402,000
تومان
20 آذر
پنجشنبه
402,000
تومان
21 آذر
جمعه
402,000
تومان
22 آذر
شنبه
402,000
تومان
23 آذر
یکشنبه
402,000
تومان
24 آذر
دوشنبه
402,000
تومان

امکانات اتاق های هتل ژئو پارک قشم

اعلام حریق
سرویس بهداشتی ایرانی در لابی
خدمات تهيه بليط
رستوران بام
لباسشویی
سرویس بهداشتی فرنگی در طبقات
زمین ورزشی
پارک کودک
گیم نت
سرویس بهداشتی فرنگی در لابی
اتاق تلفن (اپراتور)
سرویس بهداشتی ایرانی در طبقات
تلویزیون در لابی
مینی بار با هزینه
خدمات خانه داری
شبکه پخش فیلم
پذیرش 24 ساعته
ترانسفر برگشت با هزینه
ترانسفر رفت با هزینه
زنگ هشدار
پرینتر
تلفن در لابی
فكس
تلويزيون LED در لابی
اينترنت در لابی
خدمات بیدار باش
آژانس مسافرتي
پاركينگ
پرداخت ویزا و مسترکارت
تلفن
دمپایی
حوله
سرویس فرنگی
مینی بار
یخچال
اینترنت در اتاق
پنجره
تلویزیون lcd
خدمات نگهداری کودک
سرویس حرم
كتابخانه
بازی ویدئویی
گشت نیم روزی
زمين تنيس
سالن بيليارد
خدمات پزشكي
خدمات باربري
جكوزی
چايخانه سنتی
کرایه اتومبیل (بدون راننده)
خدمات CIP (تشریفات ویژه)
آتلیه
كافی شاپ
وسایل بدنسازی
سیستم تهویه مطبوع
پارکینگ
دمپایی
حوله
اتاق چمدان
ماساژ
اینترنت در لابی
رستوران
سونا
استخر
تاکسی سرویس
نمازخانه
روزنامه
آسانسور
اینترنت در اتاق
صندوق امانات
یخچال
تلویزیون
دستگاه خودپرداز
خشکشویی (لاندری)
تبديل ارز
کافی شاپ 24 ساعته
فتوکپی
خدمات تور
فضای سبز
مینی بار
کافی شاپ
مینی بار رایگان
کافی نت
خدمات برای معلولین
کپسول آتش نشانی
اينترنت (Wifi)
حمام
فروشگاه
آرایشگاه
سوئیت
تلفن در اتاق
سرویس ایرانی
سالن ورزشی
سرویس فرنگی
اینترنت
مرکز خرید
اتاق سیگار
لابی
اتاق بازی
پله اضطراری
دستگاه واکس کفش
تلفن
غذای دریایی
اسکله
حمام

آدرس هتل ژئو پارک قشم روی نقشه

نظرات کاربران برای هتل ژئو پارک قشم

(17 نظر)
نقاط قوت:
رفتار مناسب پرسنل
نقاط ضعف:
رفتار مناسب پرسنل
اسپلیت های اتاق ها دارای مد گرمایش نبوده و در فصل زمستان اتاق هایی که نور گیر نیستند هنگام شب بسیار سرد می باشد . شیر سرویس بهداشتی نیز آب گرم ندارد ! ولی موقعیت مکانی خوب بود . همچنین کیفیت غذا در وعده نهار و شام
نقاط قوت:
در مجموع خوب بود
نقاط ضعف:
کار رستوران با تاخیر انجام میشد
ممنون از اسنپ تریپ بابت تخفیف فوق العاده خوب این هتل. در کل هتل متوسطی هست. برخورد کارکنان به خصوص قسمت رستوران بسیار بد و زننده هست و بقیه مهمانان مقیم هم میدیدم همین نظر را داشتند. یک روز کوبیده سفارش دادیم که واقعا بد بود و به زور میشد خورد. واقعا متاسفم. هتل از نظر موقعیتی کنار اسکله و یک کم دور از مراکز خریده. تجهزیات اتاق و ساختمان هتل فرسوده و بازسازی نشده. ما اتاق رو به دریا گرفتیم که منظره ی خوبی داشت. قرار بود چند شب دیگه تمدید کنم که به خاطر وضعیت سرویس دهی نا مناسب و برخورد زشت کارکنان به کل پشیمون شدم.
بسیار عالی. واسه قیمت پرداختی مناسبه
اتاق با ویو دریا،بسیار تمیز و راحت. نزدیک بازار قدیم.یک اقامت چهار روزه عالی رو داشتیم.صبحانه هتل معمولی بود اما در فضای خوبی سرو می شد ورفتار کارکنان هم بسیار بسیار عالی بود‌.حتما دفعه دیگه هم‌این هتل رو انتخاب میکنیم
خیلی تمیز بود راحت و کم سروصدا بود اتاق ها خوب و امکانات قابل قبولی داشتن رستوران خوبی داشت منوی صبحانه خیلی ضعیف و بدون تنوع بود داخل اتاق ها مودم بود ولی نت نداشت مدیریت تقریبا ضعیفی داشت
همه چی عالی بود
سلام اين هتل رو پيشنهاد ميكنم هتل خوبيه ودر حد چهارستاره هست صبحانه ش هم خوبه ترجيح ميدم هرزمان قشم برم همين هتل روانتخاب كنم ممنون از مسئولين هتل وسايت خوب اسنپ تريپ .موفق باشيد
Ba Salam, hotel khobi hast, makhsosan barkuord karmandanesjon
اتاق های هتل کاملا تمیز و مرتب بود، پرسنل هتل خیلی انسان های مهربانی بودند و در ارتباط با غذای رستوران هم باید بگم غذاش از نظر ما خیلی خوب بود.
میتونم بگم به نسبت هتل های قشم منو برای اولین بار اقامت در این هتل شگفت زده کرد اتاق چهارتخته بزرگ اینترنت داخل اتاق(که در امکانات ذکر نشده بود)و قیمت مناسب من این هتل رو پیشنهاد میکنم
نقاط قوت:
پرسنل صمیمی و خوش اخلاق محیطی آرام و ساکت نزدیکی به اسکله و مراکز خرید امنیت
نقاط ضعف:
مشکل آب و سیفون سرویس بهداشتی عدم و جود سشوار و مسواک وجود سگ های ولگرد در محوطه پارکینگ عدم وجود سلیه بان برای اتومبیل ها
نقاط قوت:
رفتار محترمانه کارکنان هتل
نقاط ضعف:
نظافت خوب بود ولی جای بهتر شدن داشت
نقاط قوت:
اتاق ها بزرگ و دارای آشپزخانه بود. باز سازی و نو سازی شده بود.
نقاط ضعف:
پرسنل حرفه ای نبودند. کل هتل بوی نم داشت. ملحفه و حوله ها نیاز به وایتکس برای سفید شدن داشتند کف موکت بود و کثیف بود.
نقاط قوت:
هتل تمیز و مرتب و آرومی بود. از ۴ شب اقامتی که تو این هتل داشتیم بسیار راضی بودیم. پرسنل بسیار عالی و خونگرمی داشتن. هتل کنار اسکله ذاکری واقع شده که اگر تایم داشته باشین میتونید از اونجا به راحتی برید بندر عباس :) همچنین هتل با قیمت بسیار مناسب براتون تور تفریحی در نظر میگیره. ما با نفری ۸۰ هزار تومان تو یک روز دره ستارگان ، غار خربس ، جزایر ناز ، جنگل حرا ، جزیره هنگام رو گشتیم :) که اگه خودتون بخواین از بیرون این تور ها رو برین خیلی بیشتر از این باید هزینه کنید.
نقاط ضعف:
اگر بخواین خریداتون رو از مرکز شهر انجام بدین ، هتل یک مقدار از مرکز شهر فاصله داره و نمیتونین پیاده به مراکز خرید رفت و آمد کنید. فقط به بازار قدیم قشم نزدیک هست که اونم برای خرید چای و قهوه و شکلات مناسبه. پیشنهاد میکنم خریدای دیگتون رو از درگهان انجام بدید چون قیمت ها خیلی مناسب تره و از قشم تا درگهان با ماشین تقریبا ۴۰ دقیقه ای راه هست.
نقاط قوت:
تمیزی و کیفیت خوب غذا و رفتار مناسب پرسنل
نقاط ضعف:
نداشتن محوطه زیبا با امکانات خوب
برای ثبت نظر باید وارد شوید یا ثبت نام کنید.

پرسش و پاسخ درباره هتل ژئو پارک قشم

مهمانان هتل ژئو پارک قشم در سایت‌های مختلف چه نظراتی نوشته‌اند؟

همه نظرات مهمانان هتل ژئو پارک قشم از تمامی سایت‌های رزرواسیون را در مورد امکانات هتل، کیفیت خدمات، برخورد کارکنان، مزایا و معایب هتل در سایت سلطان سفر مشاهده کنید.

کدام سایت ارزانترین قیمت را ارائه می‌دهد؟

سلطان سفر با مقایسه قیمت هتل ژئو پارک قشم بر روی سایت‌های مختلف از جمله اسنپ تریپ، اقامت24، جاباما، هتل یار و ده‌ها سایت دیگر، ارزان‌ترین قیمت را به شما پیشنهاد می‌دهد.

همه عکس‌ها و امکانات هتل ژئو پارک قشم رو کجا می‌تونم ببینم؟

سلطان سفر مجموعه‌ای کامل از تصاویر و امکانات هتل ژئو پارک قشم را از همه سایت‌های معتبر رزرو گردآوری کرده است.