مقایسه و رزرو اتاق

رزرو هتل باران نور

ظرفیت 2 نفر

سوئیت معمولی دو نفره رو به محوطه
اقامت 24
1,164,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
25 مرداد
سه شنبه
1,164,000
تومان
26 مرداد
چهارشنبه
1,164,000
تومان
27 مرداد
پنجشنبه
1,164,000
تومان
28 مرداد
جمعه
1,164,000
تومان
29 مرداد
شنبه
1,164,000
تومان
30 مرداد
یکشنبه
1,164,000
تومان
31 مرداد
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
1 شهریور
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
2 شهریور
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
3 شهریور
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
4 شهریور
جمعه
ظرفیت تکمیل
سوئیت معمولی دو نفره - ویو دریا
هتل یار
ظرفیت تکمیل
قیمت شب‌های دیگر
27 مرداد
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
2 شهریور
چهارشنبه
1,202,000
تومان
سوئیت دوتخته
علاءالدین
ظرفیت تکمیل
قیمت شب‌های دیگر
25 مرداد
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
28 مرداد
جمعه
ظرفیت تکمیل
30 مرداد
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
سوئیت معمولی دو نفره - ویو محوطه
هتل یار
ظرفیت تکمیل
قیمت شب‌های دیگر
1 شهریور
سه شنبه
1,164,000
تومان
دو تخته
علاءالدین
ظرفیت تکمیل
قیمت شب‌های دیگر
25 مرداد
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
26 مرداد
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
27 مرداد
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
28 مرداد
جمعه
ظرفیت تکمیل
29 مرداد
شنبه
ظرفیت تکمیل
30 مرداد
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
31 مرداد
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
1 شهریور
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
2 شهریور
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
3 شهریور
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
4 شهریور
جمعه
ظرفیت تکمیل
ظرفیت 3 نفر

سوئیت معمولی سه نفره رو به محوطه
اقامت 24
1,422,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
25 مرداد
سه شنبه
1,422,000
تومان
26 مرداد
چهارشنبه
1,422,000
تومان
27 مرداد
پنجشنبه
1,422,000
تومان
28 مرداد
جمعه
1,422,000
تومان
29 مرداد
شنبه
1,422,000
تومان
30 مرداد
یکشنبه
1,422,000
تومان
31 مرداد
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
1 شهریور
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
2 شهریور
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
3 شهریور
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
4 شهریور
جمعه
ظرفیت تکمیل
سه تخته
علاءالدین
ظرفیت تکمیل
قیمت شب‌های دیگر
25 مرداد
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
26 مرداد
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
27 مرداد
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
28 مرداد
جمعه
ظرفیت تکمیل
29 مرداد
شنبه
ظرفیت تکمیل
30 مرداد
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
31 مرداد
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
1 شهریور
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
2 شهریور
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
3 شهریور
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
4 شهریور
جمعه
ظرفیت تکمیل
سوئیت معمولی سه نفره - ویو دریا
هتل یار
ظرفیت تکمیل
قیمت شب‌های دیگر
25 مرداد
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
30 مرداد
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
سوئیت سه نفره
علاءالدین
ظرفیت تکمیل
قیمت شب‌های دیگر
31 مرداد
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
2 شهریور
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
3 شهریور
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
4 شهریور
جمعه
ظرفیت تکمیل
سوئیت معمولی سه نفره - ویو محوطه
هتل یار
ظرفیت تکمیل
قیمت شب‌های دیگر
28 مرداد
جمعه
1,422,000
تومان
ظرفیت 1 نفر

یک تخته
علاءالدین
ظرفیت تکمیل
قیمت شب‌های دیگر
25 مرداد
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
26 مرداد
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
27 مرداد
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
28 مرداد
جمعه
ظرفیت تکمیل
29 مرداد
شنبه
ظرفیت تکمیل
30 مرداد
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
31 مرداد
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
1 شهریور
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
2 شهریور
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
3 شهریور
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
4 شهریور
جمعه
ظرفیت تکمیل
ظرفیت 4 نفر

سوئیت یکخواب چهار نفره - ویو دریا
هتل یار
ظرفیت تکمیل
قیمت شب‌های دیگر
26 مرداد
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
سوئیت چهار نفره
علاءالدین
ظرفیت تکمیل
قیمت شب‌های دیگر
25 مرداد
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
26 مرداد
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
27 مرداد
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
28 مرداد
جمعه
ظرفیت تکمیل
29 مرداد
شنبه
ظرفیت تکمیل
30 مرداد
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
31 مرداد
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
1 شهریور
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
2 شهریور
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
3 شهریور
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
4 شهریور
جمعه
ظرفیت تکمیل
سوئیت یکخواب چهار نفره - ویو محوطه
هتل یار
ظرفیت تکمیل
قیمت شب‌های دیگر
3 شهریور
پنجشنبه
2,838,000
تومان
ظرفیت 5 نفر

ویلای دوبلکس پنج نفره
علاءالدین
ظرفیت تکمیل
قیمت شب‌های دیگر
25 مرداد
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
26 مرداد
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
27 مرداد
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
28 مرداد
جمعه
ظرفیت تکمیل
29 مرداد
شنبه
ظرفیت تکمیل
30 مرداد
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
31 مرداد
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
1 شهریور
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
2 شهریور
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
3 شهریور
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
4 شهریور
جمعه
ظرفیت تکمیل
سوئیت دوبلکس یکخوابه پنج نفره - ویو محوطه
هتل یار
ظرفیت تکمیل
قیمت شب‌های دیگر
31 مرداد
دوشنبه
3,423,000
تومان
4 شهریور
جمعه
3,423,000
تومان
ظرفیت 6 نفر

ویلای دوبلکس شش نفره
علاءالدین
ظرفیت تکمیل
قیمت شب‌های دیگر
25 مرداد
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
26 مرداد
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
27 مرداد
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
28 مرداد
جمعه
ظرفیت تکمیل
29 مرداد
شنبه
ظرفیت تکمیل
30 مرداد
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
31 مرداد
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
1 شهریور
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
2 شهریور
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
3 شهریور
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
4 شهریور
جمعه
ظرفیت تکمیل
سوئیت یکخوابه شش نفره - ویو دریا
هتل یار
ظرفیت تکمیل
قیمت شب‌های دیگر
29 مرداد
شنبه
ظرفیت تکمیل
سوئیت شش نفره
علاءالدین
ظرفیت تکمیل
قیمت شب‌های دیگر
26 مرداد
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
27 مرداد
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
29 مرداد
شنبه
ظرفیت تکمیل
1 شهریور
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
سوئیت یک خوابه شش نفره
علاءالدین
ظرفیت تکمیل
قیمت شب‌های دیگر
25 مرداد
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
26 مرداد
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
27 مرداد
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
28 مرداد
جمعه
ظرفیت تکمیل
29 مرداد
شنبه
ظرفیت تکمیل
30 مرداد
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
31 مرداد
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
1 شهریور
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
2 شهریور
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
3 شهریور
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
4 شهریور
جمعه
ظرفیت تکمیل

امکانات اتاق های هتل باران نور

تلویزیون
یخچال
سرویس بهداشتی ایرانی
سرویس فرنگی
رستوران
لابی
تلفن در اتاق
سوئیت
سالن ورزش
بیلیارد
پاركينگ
كافی شاپ
اينترنت در لابی

نظرات کاربران برای هتل باران نور

(7 نظر)
نقاط قوت:
کیفیت غذای رستوران (صبحانه و سایر وعده ها) از بسیاری از هتلهای ۵ستاره بالاتر است. موقعیت مکانی هتل عالی.
نقاط ضعف:
نکته منفی ندیدم، جز اینکه تره دورچین غذای رستوران نشسته بود.
نقاط قوت:
هتل تمیز بود، صبحانه مناسب و بهتر از یک هتل ۳ ستاره، کارکنان مودب و پاسخگو، سرمایش عالی و موقعیت مکانی عم عالی بود
نقاط ضعف:
رنگ موکت راهرو ابتدای در اتاق دو سه تا لک رفته شده با وایتکس داشت، بهتر بود به فضای حیاط زیبای هتل بیشتر رسیدگی میکردن که این هتل زیبا بی نقص هم میشد
نقاط قوت:
اگر دنبال آرامش هستید بهتون این هتل رو توصیه می کنم. محیط آرام این هتل مزیت بزرگش هست. نزدیکی به دریا نکته مثبتش هست. من حتما بار دیگر هم برای اقامت همین هتل رو رزرو خواهم کرد.
نقاط ضعف:
غذای رستوران زیاد جالب نبود. و بسیار چرب بود. پارکینگ بهتر هست که مسقف باشد.
نقاط قوت:
صبحانه مفصل وخوبي سلف سرويس داده ميشه اطاق ولوازم بهداشتي مناسبه موقعيت دسترسي به دريا ومراكزخريد
نقاط ضعف:
ساعت ديواري باطري نداشت قسمت پاركينگ خودرو سايه بان نصب بشه بهتره آفتاب شديد ميتابه وداخل خودروهرچي باشه خراب ميشه
محلی که در اختیار ما قرار گرفت نهایتا ۲۵ متر بود و نسبت به هتل های قبلی از نظر متراژ اصلا قابل باور نبود٬ فقط یک خواب و یک سرویس! بدون اشپزخانه و اتاق . حالا فکر کنید بدون آشپزخانه چه مشکلاتی میتونید داشته باشید؟ حتی یک بشقاب ٬ چنگال ٬ کارد و ... هم ندارید! چه برسه به وسایل پخت و پز یا گرم کردن غذا و... . هتل ٬ اینترنت نداره! و علاوه بر اون آنتن دهی همراه اول در این ۲۵ متر ٬ بسیار بسیار...
بسیار عالی
برای ثبت نظر باید وارد شوید یا ثبت نام کنید.

پرسش و پاسخ درباره هتل باران نور

مهمانان هتل باران نور در سایت‌های مختلف چه نظراتی نوشته‌اند؟

همه نظرات مهمانان هتل باران نور از تمامی سایت‌های رزرواسیون را در مورد امکانات هتل، کیفیت خدمات، برخورد کارکنان، مزایا و معایب هتل در سایت سلطان سفر مشاهده کنید.

کدام سایت ارزانترین قیمت را ارائه می‌دهد؟

سلطان سفر با مقایسه قیمت هتل باران نور بر روی سایت‌های مختلف از جمله اسنپ تریپ، اقامت24، جاباما، هتل یار و ده‌ها سایت دیگر، ارزان‌ترین قیمت را به شما پیشنهاد می‌دهد.

همه عکس‌ها و امکانات هتل باران نور رو کجا می‌تونم ببینم؟

سلطان سفر مجموعه‌ای کامل از تصاویر و امکانات هتل باران نور را از همه سایت‌های معتبر رزرو گردآوری کرده است.