مقایسه و رزرو اتاق

رزرو هتل باران نور

ظرفیت 2 نفر

سوئیت معمولی دو نفره - ویو محوطه
هتل یار
1,164,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
11 آذر
جمعه
1,164,000 تومان
12 آذر
شنبه
1,164,000 تومان
13 آذر
یکشنبه
1,164,000 تومان
14 آذر
دوشنبه
1,164,000 تومان
15 آذر
سه‌شنبه
1,164,000 تومان
16 آذر
چهارشنبه
1,164,000 تومان
17 آذر
پنج‌شنبه
1,164,000 تومان
18 آذر
جمعه
1,164,000 تومان
19 آذر
شنبه
1,164,000 تومان
20 آذر
یکشنبه
1,164,000 تومان
21 آذر
دوشنبه
1,164,000 تومان
سوئیت معمولی دو نفره - ویو دریا
هتل یار
1,320,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
11 آذر
جمعه
1,320,000 تومان
12 آذر
شنبه
1,320,000 تومان
13 آذر
یکشنبه
1,320,000 تومان
14 آذر
دوشنبه
1,320,000 تومان
15 آذر
سه‌شنبه
1,320,000 تومان
16 آذر
چهارشنبه
1,320,000 تومان
17 آذر
پنج‌شنبه
1,320,000 تومان
18 آذر
جمعه
1,320,000 تومان
19 آذر
شنبه
1,320,000 تومان
20 آذر
یکشنبه
1,320,000 تومان
21 آذر
دوشنبه
1,320,000 تومان
ظرفیت 3 نفر

سوئیت معمولی سه نفره - ویو محوطه
هتل یار
1,422,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
11 آذر
جمعه
1,422,000 تومان
12 آذر
شنبه
1,422,000 تومان
13 آذر
یکشنبه
1,422,000 تومان
14 آذر
دوشنبه
1,422,000 تومان
15 آذر
سه‌شنبه
1,422,000 تومان
16 آذر
چهارشنبه
1,422,000 تومان
17 آذر
پنج‌شنبه
1,422,000 تومان
18 آذر
جمعه
1,422,000 تومان
19 آذر
شنبه
1,422,000 تومان
20 آذر
یکشنبه
1,422,000 تومان
21 آذر
دوشنبه
1,422,000 تومان
سوئیت معمولی سه نفره - ویو دریا
هتل یار
1,612,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
11 آذر
جمعه
1,612,000 تومان
12 آذر
شنبه
1,612,000 تومان
13 آذر
یکشنبه
1,612,000 تومان
14 آذر
دوشنبه
1,612,000 تومان
15 آذر
سه‌شنبه
1,612,000 تومان
16 آذر
چهارشنبه
1,612,000 تومان
17 آذر
پنج‌شنبه
1,612,000 تومان
18 آذر
جمعه
1,612,000 تومان
19 آذر
شنبه
1,612,000 تومان
20 آذر
یکشنبه
1,612,000 تومان
21 آذر
دوشنبه
1,612,000 تومان
ظرفیت 4 نفر

سوئیت یکخواب چهار نفره - ویو محوطه
هتل یار
2,496,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
11 آذر
جمعه
2,496,000 تومان
12 آذر
شنبه
2,496,000 تومان
13 آذر
یکشنبه
2,496,000 تومان
14 آذر
دوشنبه
2,496,000 تومان
15 آذر
سه‌شنبه
2,496,000 تومان
16 آذر
چهارشنبه
2,496,000 تومان
17 آذر
پنج‌شنبه
2,496,000 تومان
18 آذر
جمعه
2,496,000 تومان
19 آذر
شنبه
2,496,000 تومان
20 آذر
یکشنبه
2,496,000 تومان
21 آذر
دوشنبه
2,496,000 تومان
سوئیت یکخواب چهار نفره - ویو دریا
هتل یار
2,496,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
11 آذر
جمعه
2,496,000 تومان
12 آذر
شنبه
2,496,000 تومان
13 آذر
یکشنبه
2,496,000 تومان
14 آذر
دوشنبه
2,496,000 تومان
15 آذر
سه‌شنبه
2,496,000 تومان
16 آذر
چهارشنبه
2,496,000 تومان
17 آذر
پنج‌شنبه
2,496,000 تومان
18 آذر
جمعه
2,496,000 تومان
19 آذر
شنبه
2,496,000 تومان
20 آذر
یکشنبه
2,496,000 تومان
21 آذر
دوشنبه
2,496,000 تومان
ظرفیت 5 نفر

سوئیت دوبلکس یکخوابه پنج نفره - ویو محوطه
هتل یار
3,016,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
11 آذر
جمعه
3,016,000 تومان
12 آذر
شنبه
3,016,000 تومان
13 آذر
یکشنبه
3,016,000 تومان
14 آذر
دوشنبه
3,016,000 تومان
15 آذر
سه‌شنبه
3,016,000 تومان
16 آذر
چهارشنبه
3,016,000 تومان
17 آذر
پنج‌شنبه
3,016,000 تومان
18 آذر
جمعه
3,016,000 تومان
19 آذر
شنبه
3,016,000 تومان
20 آذر
یکشنبه
3,016,000 تومان
21 آذر
دوشنبه
3,016,000 تومان
سوئیت دوبلکس یکخوابه پنج نفره - ویو دریا
هتل یار
3,016,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
11 آذر
جمعه
3,016,000 تومان
12 آذر
شنبه
3,016,000 تومان
13 آذر
یکشنبه
3,016,000 تومان
14 آذر
دوشنبه
3,016,000 تومان
15 آذر
سه‌شنبه
3,016,000 تومان
16 آذر
چهارشنبه
3,016,000 تومان
17 آذر
پنج‌شنبه
3,016,000 تومان
18 آذر
جمعه
3,016,000 تومان
19 آذر
شنبه
3,016,000 تومان
20 آذر
یکشنبه
3,016,000 تومان
21 آذر
دوشنبه
3,016,000 تومان
ظرفیت 6 نفر

سوئیت یکخوابه شش نفره - ویو محوطه
هتل یار
2,860,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
11 آذر
جمعه
2,860,000 تومان
12 آذر
شنبه
2,860,000 تومان
13 آذر
یکشنبه
2,860,000 تومان
14 آذر
دوشنبه
2,860,000 تومان
15 آذر
سه‌شنبه
2,860,000 تومان
16 آذر
چهارشنبه
2,860,000 تومان
17 آذر
پنج‌شنبه
2,860,000 تومان
18 آذر
جمعه
2,860,000 تومان
19 آذر
شنبه
2,860,000 تومان
20 آذر
یکشنبه
2,860,000 تومان
21 آذر
دوشنبه
2,860,000 تومان
سوئیت یکخوابه شش نفره - ویو دریا
هتل یار
2,860,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
11 آذر
جمعه
2,860,000 تومان
12 آذر
شنبه
2,860,000 تومان
13 آذر
یکشنبه
2,860,000 تومان
14 آذر
دوشنبه
2,860,000 تومان
15 آذر
سه‌شنبه
2,860,000 تومان
16 آذر
چهارشنبه
2,860,000 تومان
17 آذر
پنج‌شنبه
2,860,000 تومان
18 آذر
جمعه
2,860,000 تومان
19 آذر
شنبه
2,860,000 تومان
20 آذر
یکشنبه
2,860,000 تومان
21 آذر
دوشنبه
2,860,000 تومان
دوبلکس دو خوابه شش نفره - ویو محوطه
هتل یار
3,640,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
11 آذر
جمعه
3,640,000 تومان
12 آذر
شنبه
3,640,000 تومان
13 آذر
یکشنبه
3,640,000 تومان
14 آذر
دوشنبه
3,640,000 تومان
15 آذر
سه‌شنبه
3,640,000 تومان
16 آذر
چهارشنبه
3,640,000 تومان
17 آذر
پنج‌شنبه
3,640,000 تومان
18 آذر
جمعه
3,640,000 تومان
19 آذر
شنبه
3,640,000 تومان
20 آذر
یکشنبه
3,640,000 تومان
21 آذر
دوشنبه
3,640,000 تومان
دوبلکس دو خوابه شش نفره - ویو دریا
هتل یار
3,640,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
11 آذر
جمعه
3,640,000 تومان
12 آذر
شنبه
3,640,000 تومان
13 آذر
یکشنبه
3,640,000 تومان
14 آذر
دوشنبه
3,640,000 تومان
15 آذر
سه‌شنبه
3,640,000 تومان
16 آذر
چهارشنبه
3,640,000 تومان
17 آذر
پنج‌شنبه
3,640,000 تومان
18 آذر
جمعه
3,640,000 تومان
19 آذر
شنبه
3,640,000 تومان
20 آذر
یکشنبه
3,640,000 تومان
21 آذر
دوشنبه
3,640,000 تومان

امکانات اتاق های هتل باران نور

تلویزیون
یخچال
سرویس بهداشتی ایرانی
سرویس فرنگی
رستوران
لابی
تلفن در اتاق
سوئیت
سالن ورزش
بیلیارد
پاركينگ
كافی شاپ
اينترنت در لابی

نظرات کاربران برای هتل باران نور

(9 نظر)
نقاط قوت:
موقعیت مکانی خوبی داشت
نقاط ضعف:
غذای رستوران جالب نبود داخل کته چیزی مثل فضله موش دیدمسرآشپزشون گفت گلهدر صورتی که گل بعد از پخت حل میشه میرهایشون گفتن امکان نداره فضله موش باشهچون بهداشت هرهفته میاد اینجا و ما با دستگاه پاک میکنیمپارکینگ مسقف نبود و ماشین بی نهایت داغ میشدپذیرش هم خیلی طول کشید میگفتن هماهنگ نشده باهامون
نقاط قوت:
موقیت مکانی خوب
نقاط ضعف:
اتاق کیفیت خوبی نداشتصبحانه خیلی معمولی بود
نقاط قوت:
کیفیت غذای رستوران (صبحانه و سایر وعده ها) از بسیاری از هتلهای ۵ستاره بالاتر است. موقعیت مکانی هتل عالی.
نقاط ضعف:
نکته منفی ندیدم، جز اینکه تره دورچین غذای رستوران نشسته بود.
نقاط قوت:
هتل تمیز بود، صبحانه مناسب و بهتر از یک هتل ۳ ستاره، کارکنان مودب و پاسخگو، سرمایش عالی و موقعیت مکانی عم عالی بود
نقاط ضعف:
رنگ موکت راهرو ابتدای در اتاق دو سه تا لک رفته شده با وایتکس داشت، بهتر بود به فضای حیاط زیبای هتل بیشتر رسیدگی میکردن که این هتل زیبا بی نقص هم میشد
نقاط قوت:
اگر دنبال آرامش هستید بهتون این هتل رو توصیه می کنم. محیط آرام این هتل مزیت بزرگش هست. نزدیکی به دریا نکته مثبتش هست. من حتما بار دیگر هم برای اقامت همین هتل رو رزرو خواهم کرد.
نقاط ضعف:
غذای رستوران زیاد جالب نبود. و بسیار چرب بود. پارکینگ بهتر هست که مسقف باشد.
نقاط قوت:
صبحانه مفصل وخوبي سلف سرويس داده ميشه اطاق ولوازم بهداشتي مناسبه موقعيت دسترسي به دريا ومراكزخريد
نقاط ضعف:
ساعت ديواري باطري نداشت قسمت پاركينگ خودرو سايه بان نصب بشه بهتره آفتاب شديد ميتابه وداخل خودروهرچي باشه خراب ميشه
محلی که در اختیار ما قرار گرفت نهایتا ۲۵ متر بود و نسبت به هتل های قبلی از نظر متراژ اصلا قابل باور نبود٬ فقط یک خواب و یک سرویس! بدون اشپزخانه و اتاق . حالا فکر کنید بدون آشپزخانه چه مشکلاتی میتونید داشته باشید؟ حتی یک بشقاب ٬ چنگال ٬ کارد و ... هم ندارید! چه برسه به وسایل پخت و پز یا گرم کردن غذا و... . هتل ٬ اینترنت نداره! و علاوه بر اون آنتن دهی همراه اول در این ۲۵ متر ٬ بسیار بسیار...
بسیار عالی
برای ثبت نظر باید وارد شوید یا ثبت نام کنید.

پرسش و پاسخ درباره هتل باران نور

مهمانان هتل باران نور در سایت‌های مختلف چه نظراتی نوشته‌اند؟

همه نظرات مهمانان هتل باران نور از تمامی سایت‌های رزرواسیون را در مورد امکانات هتل، کیفیت خدمات، برخورد کارکنان، مزایا و معایب هتل در سایت سلطان سفر مشاهده کنید. برای مشاهده نظرات کلیک کنید.

کدام سایت ارزانترین قیمت را ارائه می‌دهد؟

سلطان سفر با مقایسه قیمت هتل باران نور بر روی سایت‌های مختلف از جمله اسنپ تریپ، اقامت24، جاباما، هتل یار و ده‌ها سایت دیگر، ارزان‌ترین قیمت را به شما پیشنهاد می‌دهد. برای مقایسه قیمت و رزرو هتل کلیک کنید.

همه عکس‌ها و امکانات هتل باران نور رو کجا می‌تونم ببینم؟

سلطان سفر مجموعه‌ای کامل از تصاویر و امکانات هتل باران نور را از همه سایت‌های معتبر رزرو گردآوری کرده است. برای مشاهده کلیک کنید.