مقایسه و رزرو اتاق

رزرو هتل باران نور

ظرفیت 1 نفر

یک تخته
هتل یار
321,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
5 بهمن
سه شنبه
321,000
تومان
6 بهمن
چهارشنبه
321,000
تومان
7 بهمن
پنجشنبه
321,000
تومان
8 بهمن
جمعه
321,000
تومان
9 بهمن
شنبه
321,000
تومان
10 بهمن
یکشنبه
321,000
تومان
11 بهمن
دوشنبه
321,000
تومان
12 بهمن
سه شنبه
321,000
تومان
13 بهمن
چهارشنبه
321,000
تومان
14 بهمن
پنجشنبه
321,000
تومان
15 بهمن
جمعه
321,000
تومان
یک تخته
علاءالدین
ظرفیت تکمیل
قیمت شب‌های دیگر
5 بهمن
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
6 بهمن
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
7 بهمن
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
8 بهمن
جمعه
ظرفیت تکمیل
9 بهمن
شنبه
ظرفیت تکمیل
10 بهمن
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
11 بهمن
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
12 بهمن
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
13 بهمن
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
14 بهمن
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
15 بهمن
جمعه
ظرفیت تکمیل
ظرفیت 2 نفر

دو تخته
علاءالدین
539,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
5 بهمن
سه شنبه
539,000
تومان
6 بهمن
چهارشنبه
539,000
تومان
7 بهمن
پنجشنبه
539,000
تومان
8 بهمن
جمعه
539,000
تومان
9 بهمن
شنبه
539,000
تومان
10 بهمن
یکشنبه
539,000
تومان
11 بهمن
دوشنبه
539,000
تومان
12 بهمن
سه شنبه
539,000
تومان
13 بهمن
چهارشنبه
539,000
تومان
14 بهمن
پنجشنبه
539,000
تومان
15 بهمن
جمعه
539,000
تومان
اتاق دو تخته
اقامت 24
547,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
5 بهمن
سه شنبه
547,000
تومان
6 بهمن
چهارشنبه
547,000
تومان
7 بهمن
پنجشنبه
547,000
تومان
8 بهمن
جمعه
547,000
تومان
9 بهمن
شنبه
547,000
تومان
10 بهمن
یکشنبه
547,000
تومان
11 بهمن
دوشنبه
547,000
تومان
12 بهمن
سه شنبه
547,000
تومان
13 بهمن
چهارشنبه
547,000
تومان
14 بهمن
پنجشنبه
547,000
تومان
15 بهمن
جمعه
547,000
تومان
دو تخته
هتل یار
547,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
5 بهمن
سه شنبه
547,000
تومان
6 بهمن
چهارشنبه
547,000
تومان
7 بهمن
پنجشنبه
547,000
تومان
8 بهمن
جمعه
547,000
تومان
9 بهمن
شنبه
547,000
تومان
10 بهمن
یکشنبه
547,000
تومان
11 بهمن
دوشنبه
547,000
تومان
12 بهمن
سه شنبه
547,000
تومان
13 بهمن
چهارشنبه
547,000
تومان
14 بهمن
پنجشنبه
547,000
تومان
15 بهمن
جمعه
547,000
تومان
ظرفیت 3 نفر

سه تخته
علاءالدین
699,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
5 بهمن
سه شنبه
699,000
تومان
6 بهمن
چهارشنبه
699,000
تومان
7 بهمن
پنجشنبه
699,000
تومان
8 بهمن
جمعه
699,000
تومان
9 بهمن
شنبه
699,000
تومان
10 بهمن
یکشنبه
699,000
تومان
11 بهمن
دوشنبه
699,000
تومان
12 بهمن
سه شنبه
699,000
تومان
13 بهمن
چهارشنبه
699,000
تومان
14 بهمن
پنجشنبه
699,000
تومان
15 بهمن
جمعه
699,000
تومان
سه تخته
هتل یار
712,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
5 بهمن
سه شنبه
712,000
تومان
6 بهمن
چهارشنبه
712,000
تومان
7 بهمن
پنجشنبه
712,000
تومان
8 بهمن
جمعه
712,000
تومان
9 بهمن
شنبه
712,000
تومان
10 بهمن
یکشنبه
712,000
تومان
11 بهمن
دوشنبه
712,000
تومان
12 بهمن
سه شنبه
712,000
تومان
13 بهمن
چهارشنبه
712,000
تومان
14 بهمن
پنجشنبه
712,000
تومان
15 بهمن
جمعه
712,000
تومان
اتاق سه تخته
اقامت 24
713,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
5 بهمن
سه شنبه
713,000
تومان
6 بهمن
چهارشنبه
713,000
تومان
7 بهمن
پنجشنبه
713,000
تومان
8 بهمن
جمعه
713,000
تومان
9 بهمن
شنبه
713,000
تومان
10 بهمن
یکشنبه
713,000
تومان
11 بهمن
دوشنبه
713,000
تومان
12 بهمن
سه شنبه
713,000
تومان
13 بهمن
چهارشنبه
713,000
تومان
14 بهمن
پنجشنبه
713,000
تومان
15 بهمن
جمعه
713,000
تومان
ظرفیت 4 نفر

سوئیت چهار نفره
علاءالدین
1,080,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
5 بهمن
سه شنبه
1,080,000
تومان
6 بهمن
چهارشنبه
1,080,000
تومان
7 بهمن
پنجشنبه
1,080,000
تومان
8 بهمن
جمعه
1,080,000
تومان
9 بهمن
شنبه
1,080,000
تومان
10 بهمن
یکشنبه
1,080,000
تومان
11 بهمن
دوشنبه
1,080,000
تومان
12 بهمن
سه شنبه
1,080,000
تومان
13 بهمن
چهارشنبه
1,080,000
تومان
14 بهمن
پنجشنبه
1,080,000
تومان
15 بهمن
جمعه
1,080,000
تومان
سوئیت
هتل یار
1,129,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
5 بهمن
سه شنبه
1,129,000
تومان
6 بهمن
چهارشنبه
1,129,000
تومان
7 بهمن
پنجشنبه
1,129,000
تومان
8 بهمن
جمعه
1,129,000
تومان
9 بهمن
شنبه
1,129,000
تومان
10 بهمن
یکشنبه
1,129,000
تومان
11 بهمن
دوشنبه
1,129,000
تومان
12 بهمن
سه شنبه
1,129,000
تومان
13 بهمن
چهارشنبه
1,129,000
تومان
14 بهمن
پنجشنبه
1,129,000
تومان
15 بهمن
جمعه
1,129,000
تومان
سوئیت یکخوابه چهار نفره
اقامت 24
1,129,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
5 بهمن
سه شنبه
1,129,000
تومان
6 بهمن
چهارشنبه
1,129,000
تومان
7 بهمن
پنجشنبه
1,129,000
تومان
8 بهمن
جمعه
1,129,000
تومان
9 بهمن
شنبه
1,129,000
تومان
10 بهمن
یکشنبه
1,129,000
تومان
11 بهمن
دوشنبه
1,129,000
تومان
12 بهمن
سه شنبه
1,129,000
تومان
13 بهمن
چهارشنبه
1,129,000
تومان
14 بهمن
پنجشنبه
1,129,000
تومان
15 بهمن
جمعه
1,129,000
تومان
ظرفیت 6 نفر

سوئیت یک خوابه شش نفره
علاءالدین
1,349,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
5 بهمن
سه شنبه
1,349,000
تومان
6 بهمن
چهارشنبه
1,349,000
تومان
7 بهمن
پنجشنبه
1,349,000
تومان
8 بهمن
جمعه
1,349,000
تومان
9 بهمن
شنبه
1,349,000
تومان
10 بهمن
یکشنبه
1,349,000
تومان
11 بهمن
دوشنبه
1,349,000
تومان
12 بهمن
سه شنبه
1,349,000
تومان
13 بهمن
چهارشنبه
1,349,000
تومان
14 بهمن
پنجشنبه
1,349,000
تومان
15 بهمن
جمعه
1,349,000
تومان
سوئیت یک خوابه شش نفره
هتل یار
1,379,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
5 بهمن
سه شنبه
1,379,000
تومان
6 بهمن
چهارشنبه
1,379,000
تومان
7 بهمن
پنجشنبه
1,379,000
تومان
8 بهمن
جمعه
1,379,000
تومان
9 بهمن
شنبه
1,379,000
تومان
10 بهمن
یکشنبه
1,379,000
تومان
11 بهمن
دوشنبه
1,379,000
تومان
12 بهمن
سه شنبه
1,379,000
تومان
13 بهمن
چهارشنبه
1,379,000
تومان
14 بهمن
پنجشنبه
1,379,000
تومان
15 بهمن
جمعه
1,379,000
تومان
سوئیت یکخوابه شش نفره
اقامت 24
1,379,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
5 بهمن
سه شنبه
1,379,000
تومان
6 بهمن
چهارشنبه
1,379,000
تومان
7 بهمن
پنجشنبه
1,379,000
تومان
8 بهمن
جمعه
1,379,000
تومان
9 بهمن
شنبه
1,379,000
تومان
10 بهمن
یکشنبه
1,379,000
تومان
11 بهمن
دوشنبه
1,379,000
تومان
12 بهمن
سه شنبه
1,379,000
تومان
13 بهمن
چهارشنبه
1,379,000
تومان
14 بهمن
پنجشنبه
1,379,000
تومان
15 بهمن
جمعه
1,379,000
تومان
ویلای دوبلکس شش نفره
علاءالدین
1,699,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
5 بهمن
سه شنبه
1,699,000
تومان
6 بهمن
چهارشنبه
1,699,000
تومان
7 بهمن
پنجشنبه
1,699,000
تومان
8 بهمن
جمعه
1,699,000
تومان
9 بهمن
شنبه
1,699,000
تومان
10 بهمن
یکشنبه
1,699,000
تومان
11 بهمن
دوشنبه
1,699,000
تومان
12 بهمن
سه شنبه
1,699,000
تومان
13 بهمن
چهارشنبه
1,699,000
تومان
14 بهمن
پنجشنبه
1,699,000
تومان
15 بهمن
جمعه
1,699,000
تومان
ویلای دوبلکس دو خوابه شش نفره VIP
اقامت 24
1,799,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
5 بهمن
سه شنبه
1,799,000
تومان
6 بهمن
چهارشنبه
1,799,000
تومان
7 بهمن
پنجشنبه
1,799,000
تومان
8 بهمن
جمعه
1,799,000
تومان
9 بهمن
شنبه
1,799,000
تومان
10 بهمن
یکشنبه
1,799,000
تومان
11 بهمن
دوشنبه
1,799,000
تومان
12 بهمن
سه شنبه
1,799,000
تومان
13 بهمن
چهارشنبه
1,799,000
تومان
14 بهمن
پنجشنبه
1,799,000
تومان
15 بهمن
جمعه
1,799,000
تومان
دوبلکس دو خوابه
هتل یار
1,799,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
5 بهمن
سه شنبه
1,799,000
تومان
6 بهمن
چهارشنبه
1,799,000
تومان
7 بهمن
پنجشنبه
1,799,000
تومان
8 بهمن
جمعه
1,799,000
تومان
9 بهمن
شنبه
1,799,000
تومان
10 بهمن
یکشنبه
1,799,000
تومان
11 بهمن
دوشنبه
1,799,000
تومان
12 بهمن
سه شنبه
1,799,000
تومان
13 بهمن
چهارشنبه
1,799,000
تومان
14 بهمن
پنجشنبه
1,799,000
تومان
15 بهمن
جمعه
1,799,000
تومان
ظرفیت 5 نفر

ویلای دوبلکس پنج نفره
علاءالدین
1,465,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
5 بهمن
سه شنبه
1,465,000
تومان
6 بهمن
چهارشنبه
1,465,000
تومان
7 بهمن
پنجشنبه
1,465,000
تومان
8 بهمن
جمعه
1,465,000
تومان
9 بهمن
شنبه
1,465,000
تومان
10 بهمن
یکشنبه
1,465,000
تومان
11 بهمن
دوشنبه
1,465,000
تومان
12 بهمن
سه شنبه
1,465,000
تومان
13 بهمن
چهارشنبه
1,465,000
تومان
14 بهمن
پنجشنبه
1,465,000
تومان
15 بهمن
جمعه
1,465,000
تومان
دوبلکس یک خوابه
هتل یار
1,505,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
5 بهمن
سه شنبه
1,505,000
تومان
6 بهمن
چهارشنبه
1,505,000
تومان
7 بهمن
پنجشنبه
1,505,000
تومان
8 بهمن
جمعه
1,505,000
تومان
9 بهمن
شنبه
1,505,000
تومان
10 بهمن
یکشنبه
1,505,000
تومان
11 بهمن
دوشنبه
1,505,000
تومان
12 بهمن
سه شنبه
1,505,000
تومان
13 بهمن
چهارشنبه
1,505,000
تومان
14 بهمن
پنجشنبه
1,505,000
تومان
15 بهمن
جمعه
1,505,000
تومان
ویلای دوبلکس یکخوابه پنج نفره
اقامت 24
1,505,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
5 بهمن
سه شنبه
1,505,000
تومان
6 بهمن
چهارشنبه
1,505,000
تومان
7 بهمن
پنجشنبه
1,505,000
تومان
8 بهمن
جمعه
1,505,000
تومان
9 بهمن
شنبه
1,505,000
تومان
10 بهمن
یکشنبه
1,505,000
تومان
11 بهمن
دوشنبه
1,505,000
تومان
12 بهمن
سه شنبه
1,505,000
تومان
13 بهمن
چهارشنبه
1,505,000
تومان
14 بهمن
پنجشنبه
1,505,000
تومان
15 بهمن
جمعه
1,505,000
تومان

امکانات اتاق های هتل باران نور

سرویس بهداشتی ایرانی
سرویس فرنگی
تلویزیون
یخچال
رستوران
لابی
تلفن در اتاق
سوئیت
سالن ورزش
بیلیارد
پاركينگ
كافی شاپ
اينترنت در لابی

نظرات کاربران برای هتل باران نور

(3 نظر)
محلی که در اختیار ما قرار گرفت نهایتا ۲۵ متر بود و نسبت به هتل های قبلی از نظر متراژ اصلا قابل باور نبود٬ فقط یک خواب و یک سرویس! بدون اشپزخانه و اتاق . حالا فکر کنید بدون آشپزخانه چه مشکلاتی میتونید داشته باشید؟ حتی یک بشقاب ٬ چنگال ٬ کارد و ... هم ندارید! چه برسه به وسایل پخت و پز یا گرم کردن غذا و... . هتل ٬ اینترنت نداره! و علاوه بر اون آنتن دهی همراه اول در این ۲۵ متر ٬ بسیار بسیار...
بسیار عالی
برای ثبت نظر باید وارد شوید یا ثبت نام کنید.

پرسش و پاسخ درباره هتل باران نور

مهمانان هتل باران نور در سایت‌های مختلف چه نظراتی نوشته‌اند؟

همه نظرات مهمانان هتل باران نور از تمامی سایت‌های رزرواسیون را در مورد امکانات هتل، کیفیت خدمات، برخورد کارکنان، مزایا و معایب هتل در سایت سلطان سفر مشاهده کنید.

کدام سایت ارزانترین قیمت را ارائه می‌دهد؟

سلطان سفر با مقایسه قیمت هتل باران نور بر روی سایت‌های مختلف از جمله اسنپ تریپ، اقامت24، جاباما، هتل یار و ده‌ها سایت دیگر، ارزان‌ترین قیمت را به شما پیشنهاد می‌دهد.

همه عکس‌ها و امکانات هتل باران نور رو کجا می‌تونم ببینم؟

سلطان سفر مجموعه‌ای کامل از تصاویر و امکانات هتل باران نور را از همه سایت‌های معتبر رزرو گردآوری کرده است.