مقایسه و رزرو اتاق

رزرو هتل پرشیا ۳ نوشهر

هتل پرشیا ۳-اتاق یک تخته
اتاق یک تخته
اقامت 24
330,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
6 مهر
سه شنبه
330,000
تومان
7 مهر
چهارشنبه
330,000
تومان
8 مهر
پنجشنبه
330,000
تومان
9 مهر
جمعه
330,000
تومان
10 مهر
شنبه
330,000
تومان
11 مهر
یکشنبه
330,000
تومان
12 مهر
دوشنبه
330,000
تومان
13 مهر
سه شنبه
330,000
تومان
14 مهر
چهارشنبه
330,000
تومان
15 مهر
پنجشنبه
330,000
تومان
16 مهر
جمعه
330,000
تومان
هتل یار
330,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
6 مهر
سه شنبه
330,000
تومان
7 مهر
چهارشنبه
330,000
تومان
8 مهر
پنجشنبه
330,000
تومان
9 مهر
جمعه
330,000
تومان
10 مهر
شنبه
330,000
تومان
11 مهر
یکشنبه
330,000
تومان
12 مهر
دوشنبه
330,000
تومان
13 مهر
سه شنبه
330,000
تومان
14 مهر
چهارشنبه
330,000
تومان
15 مهر
پنجشنبه
330,000
تومان
16 مهر
جمعه
330,000
تومان
علاءالدین
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
6 مهر
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
7 مهر
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
8 مهر
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
9 مهر
جمعه
ظرفیت تکمیل
10 مهر
شنبه
ظرفیت تکمیل
11 مهر
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
12 مهر
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
13 مهر
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
14 مهر
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
15 مهر
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
16 مهر
جمعه
ظرفیت تکمیل
هتل پرشیا ۳-اتاق دو تخته
اتاق دو تخته
هتل یار
437,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
6 مهر
سه شنبه
437,000
تومان
7 مهر
چهارشنبه
437,000
تومان
8 مهر
پنجشنبه
437,000
تومان
9 مهر
جمعه
437,000
تومان
10 مهر
شنبه
437,000
تومان
11 مهر
یکشنبه
437,000
تومان
12 مهر
دوشنبه
437,000
تومان
13 مهر
سه شنبه
437,000
تومان
14 مهر
چهارشنبه
437,000
تومان
15 مهر
پنجشنبه
437,000
تومان
16 مهر
جمعه
437,000
تومان
اقامت 24
437,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
6 مهر
سه شنبه
437,000
تومان
7 مهر
چهارشنبه
437,000
تومان
8 مهر
پنجشنبه
437,000
تومان
9 مهر
جمعه
437,000
تومان
10 مهر
شنبه
437,000
تومان
11 مهر
یکشنبه
437,000
تومان
12 مهر
دوشنبه
437,000
تومان
13 مهر
سه شنبه
437,000
تومان
14 مهر
چهارشنبه
437,000
تومان
15 مهر
پنجشنبه
437,000
تومان
16 مهر
جمعه
437,000
تومان
علاءالدین
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
6 مهر
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
7 مهر
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
8 مهر
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
9 مهر
جمعه
ظرفیت تکمیل
10 مهر
شنبه
ظرفیت تکمیل
11 مهر
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
12 مهر
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
13 مهر
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
14 مهر
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
15 مهر
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
16 مهر
جمعه
ظرفیت تکمیل
هتل پرشیا ۳-دو تخته - توئین
دو تخته - توئین
هتل یار
437,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
6 مهر
سه شنبه
437,000
تومان
7 مهر
چهارشنبه
437,000
تومان
8 مهر
پنجشنبه
437,000
تومان
9 مهر
جمعه
437,000
تومان
10 مهر
شنبه
437,000
تومان
11 مهر
یکشنبه
437,000
تومان
12 مهر
دوشنبه
437,000
تومان
13 مهر
سه شنبه
437,000
تومان
14 مهر
چهارشنبه
437,000
تومان
15 مهر
پنجشنبه
437,000
تومان
16 مهر
جمعه
437,000
تومان
هتل پرشیا ۳-اتاق سه تخته
اتاق سه تخته
اقامت 24
544,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
6 مهر
سه شنبه
544,000
تومان
7 مهر
چهارشنبه
544,000
تومان
8 مهر
پنجشنبه
544,000
تومان
9 مهر
جمعه
544,000
تومان
10 مهر
شنبه
544,000
تومان
11 مهر
یکشنبه
544,000
تومان
12 مهر
دوشنبه
544,000
تومان
13 مهر
سه شنبه
544,000
تومان
14 مهر
چهارشنبه
544,000
تومان
15 مهر
پنجشنبه
544,000
تومان
16 مهر
جمعه
544,000
تومان
هتل یار
544,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
6 مهر
سه شنبه
544,000
تومان
7 مهر
چهارشنبه
544,000
تومان
8 مهر
پنجشنبه
544,000
تومان
9 مهر
جمعه
544,000
تومان
10 مهر
شنبه
544,000
تومان
11 مهر
یکشنبه
544,000
تومان
12 مهر
دوشنبه
544,000
تومان
13 مهر
سه شنبه
544,000
تومان
14 مهر
چهارشنبه
544,000
تومان
15 مهر
پنجشنبه
544,000
تومان
16 مهر
جمعه
544,000
تومان
علاءالدین
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
6 مهر
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
7 مهر
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
8 مهر
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
9 مهر
جمعه
ظرفیت تکمیل
10 مهر
شنبه
ظرفیت تکمیل
11 مهر
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
12 مهر
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
13 مهر
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
14 مهر
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
15 مهر
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
16 مهر
جمعه
ظرفیت تکمیل
هتل پرشیا ۳-سوئیت چهار نفره
سوئیت چهار نفره
هتل یار
825,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
6 مهر
سه شنبه
825,000
تومان
7 مهر
چهارشنبه
825,000
تومان
8 مهر
پنجشنبه
825,000
تومان
9 مهر
جمعه
825,000
تومان
10 مهر
شنبه
825,000
تومان
11 مهر
یکشنبه
825,000
تومان
12 مهر
دوشنبه
825,000
تومان
13 مهر
سه شنبه
825,000
تومان
14 مهر
چهارشنبه
825,000
تومان
15 مهر
پنجشنبه
825,000
تومان
16 مهر
جمعه
825,000
تومان
اقامت 24
825,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
6 مهر
سه شنبه
825,000
تومان
7 مهر
چهارشنبه
825,000
تومان
8 مهر
پنجشنبه
825,000
تومان
9 مهر
جمعه
825,000
تومان
10 مهر
شنبه
825,000
تومان
11 مهر
یکشنبه
825,000
تومان
12 مهر
دوشنبه
825,000
تومان
13 مهر
سه شنبه
825,000
تومان
14 مهر
چهارشنبه
825,000
تومان
15 مهر
پنجشنبه
825,000
تومان
16 مهر
جمعه
825,000
تومان
علاءالدین
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
6 مهر
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
7 مهر
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
8 مهر
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
9 مهر
جمعه
ظرفیت تکمیل
10 مهر
شنبه
ظرفیت تکمیل
11 مهر
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
12 مهر
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
13 مهر
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
14 مهر
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
15 مهر
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
16 مهر
جمعه
ظرفیت تکمیل
هتل پرشیا ۳-اتاق چهار تخته
اتاق چهار تخته
هتل یار
650,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
6 مهر
سه شنبه
650,000
تومان
7 مهر
چهارشنبه
650,000
تومان
8 مهر
پنجشنبه
650,000
تومان
9 مهر
جمعه
650,000
تومان
10 مهر
شنبه
650,000
تومان
11 مهر
یکشنبه
650,000
تومان
12 مهر
دوشنبه
650,000
تومان
13 مهر
سه شنبه
650,000
تومان
14 مهر
چهارشنبه
650,000
تومان
15 مهر
پنجشنبه
650,000
تومان
16 مهر
جمعه
650,000
تومان
علاءالدین
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
6 مهر
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
7 مهر
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
8 مهر
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
9 مهر
جمعه
ظرفیت تکمیل
10 مهر
شنبه
ظرفیت تکمیل
11 مهر
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
12 مهر
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
13 مهر
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
14 مهر
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
15 مهر
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
16 مهر
جمعه
ظرفیت تکمیل
هتل پرشیا ۳-سوئیت پنج نفره
سوئیت پنج نفره
هتل یار
941,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
6 مهر
سه شنبه
941,000
تومان
7 مهر
چهارشنبه
941,000
تومان
8 مهر
پنجشنبه
941,000
تومان
9 مهر
جمعه
941,000
تومان
10 مهر
شنبه
941,000
تومان
11 مهر
یکشنبه
941,000
تومان
12 مهر
دوشنبه
941,000
تومان
13 مهر
سه شنبه
941,000
تومان
14 مهر
چهارشنبه
941,000
تومان
15 مهر
پنجشنبه
941,000
تومان
16 مهر
جمعه
941,000
تومان
علاءالدین
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
6 مهر
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
7 مهر
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
8 مهر
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
9 مهر
جمعه
ظرفیت تکمیل
10 مهر
شنبه
ظرفیت تکمیل
11 مهر
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
12 مهر
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
13 مهر
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
14 مهر
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
15 مهر
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
16 مهر
جمعه
ظرفیت تکمیل
هتل پرشیا ۳-سوئیت شش نفره
سوئیت شش نفره
هتل یار
1,067,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
6 مهر
سه شنبه
1,067,000
تومان
7 مهر
چهارشنبه
1,067,000
تومان
8 مهر
پنجشنبه
1,067,000
تومان
9 مهر
جمعه
1,067,000
تومان
10 مهر
شنبه
1,067,000
تومان
11 مهر
یکشنبه
1,067,000
تومان
12 مهر
دوشنبه
1,067,000
تومان
13 مهر
سه شنبه
1,067,000
تومان
14 مهر
چهارشنبه
1,067,000
تومان
15 مهر
پنجشنبه
1,067,000
تومان
16 مهر
جمعه
1,067,000
تومان
علاءالدین
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
6 مهر
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
7 مهر
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
8 مهر
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
9 مهر
جمعه
ظرفیت تکمیل
10 مهر
شنبه
ظرفیت تکمیل
11 مهر
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
12 مهر
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
13 مهر
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
14 مهر
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
15 مهر
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
16 مهر
جمعه
ظرفیت تکمیل

امکانات اتاق های هتل پرشیا ۳ نوشهر

اعلام حریق
خدمات تهيه بليط
تلفن در لابی
پرینتر
زنگ هشدار
ترانسفر رفت با هزینه
ترانسفر برگشت با هزینه
پذیرش 24 ساعته
شبکه پخش فیلم
خدمات خانه داری
تلویزیون در لابی
اتاق تلفن (اپراتور)
گیم نت
پارک کودک
زمین ورزشی
رستوران بام
خدمات بیدار باش
اينترنت در لابی
خدمات پزشكي
پرداخت ویزا و مسترکارت
سرویس حرم
بازی ویدئویی
گشت نیم روزی
زمين تنيس
سالن بيليارد
خدمات باربري
مینی بار با هزینه
جكوزی
چايخانه سنتی
کرایه اتومبیل (بدون راننده)
خدمات CIP (تشریفات ویژه)
آتلیه
كتابخانه
فكس
كافی شاپ
فتوکپی
آسانسور
ماساژ
سیستم تهویه مطبوع
سونا
استخر
تاکسی سرویس
نمازخانه
صندوق امانات
خدمات تور
دستگاه خودپرداز
خشکشویی (لاندری)
تبديل ارز
آژانس مسافرتی
سرویس فرنگی
سرویس بهداشتی ایرانی
اتاق چمدان
روزنامه
پاركينگ
آرایشگاه
وسایل بدنسازی
مینی بار رایگان
کافی نت
خدمات برای معلولین
کپسول آتش نشانی
فروشگاه
مرکز خرید
فضای سبز
اتاق سیگار
لابی
اتاق بازی
پله اضطراری
دستگاه واکس کفش
سالن ورزشی
خدمات نگهداری کودک

آدرس هتل پرشیا ۳ نوشهر روی نقشه

نظرات کاربران برای هتل پرشیا ۳ نوشهر

(14 نظر)
نقاط قوت:
پرسنل خوش اخلاق و فضای عالی
نقاط ضعف:
پرسنل خوش اخلاق و فضای عالی
بسیار خوب
نقاط قوت:
نظافت و رعایت پروتکل های بهداشتی، خوشرویی کارکنان، آرامش مجموعه
نقاط ضعف:
نظافت و رعایت پروتکل های بهداشتی، خوشرویی کارکنان، آرامش مجموعه
رسپشن هتل زحمت کشیدن اتاق سه تخته با منظره جنگل در اختیار ما قرار دادند. با توجه به اینکه پارسال هم در این هتل اقامت داشتم در صورت انجام سفر مجدد این هتل را جهت اقامت انتخاب می کنم.
همه چیز عالی بود تشکر از تمام پرسنل هتل پرشیا۳
نقاط قوت:
بسیار تمیز و منظم.برخورد خوب پرسنل.ویو فوق العاده جنگل
نقاط ضعف:
بسیار تمیز و منظم.برخورد خوب پرسنل.ویو فوق العاده جنگل
بسیار تمیز و مرتب.توی شرایط کرونا همه چیز بسیار تمیز بود.ویو اتاق ما رو به جنگل و فوق العاده بود.برخورد کارکنان خیلی خوب و مودبانه بود.صبحانه مختصر و مناسبی داشت.فقط فنجان های چای چند تا لک کوچک داشت
نقاط قوت:
در کل خوب بود
نقاط ضعف:
سیستم تهویه هتل چیلر بود که خراب بود و از گرما اذیت شدیم
نقاط قوت:
پرسنل مودب تمیزی هتل موقعیت هتل
نقاط ضعف:
صبحانه میتونه متنوع تر بشه به خصوص در مورد نان و نوشیدنی
نقاط قوت:
هتل بسیار تمیز پرسنل عالی تمیز و باب سلیقه سخت پسندا رعایت بهداشت تو ایام کرونا ساکت و آروم دور از شلوغی شهر ما سومین باری هست که تو این هتل اقامت داشتیم
نقاط ضعف:
یه نکته منفی فقط اونم کوچیک بودن آسانسوره
به هیچ عنوان هتل را پیشنهاد نمی‌کنم بدون نظافت اتاق برچسب ضدعفونی زده شده بود. روی توالت فرنگی لکه‌ی ادرار بود. بعد از تعویض اتاق، اتاق جدید پتویش بدترین بویی که در زندگی استشمام کرده‌ام را داشت. بوی کپک در این دوران کرونا هنگامی که نیاز به سفر اضطراری هست باید حداقل های بهداشتی رعایت گردد.
هتل از لحاظ موقعیت دسترسی به دریا ندارد.
خوب بود
نقاط قوت:
بسیار تمیز بود و عالی بود.برخورد پرسنل خوب بود.
نقاط ضعف:
چیزی نبود.
کارکنان بسیار خونگرم و خوش برخورد بودند
نقاط قوت:
سلام ما در تاریخ ۹۸/۵/۱۸ تا ۹۸/۵/۲۱ که میشه سه شب در طبقه چهارم اتاق ۴۰۳ این هتل اقامت داشتیم یک سوییت سه تخته گرفته بودیم داخل سوییت که شدیم پنچره اتاق منظره بسیار زیبای کوه های سرسبز را مشاهده میکریم و هوا عالی و منظره بسیار قشنگی بود اتاق تمیزی بود برخورد پرسنل بسیار خوب بود زمان ما خیلی عرب عراقی و لبنانی اومده بودن که نصف هتل تحت اقامت اونا پر بود مدیریت هتل خوب بود
نقاط ضعف:
تنها نکته منفی میتوان به کافی شاپ گرفت برای صبحانه خوردن که باید اونجا میرفتیم مکانش کوچک بود همین
نقاط قوت:
خیلی راضی بودم از هتل عالی بود
نقاط ضعف:
چیزی نبود
برای ثبت نظر باید وارد شوید یا ثبت نام کنید.

پرسش و پاسخ درباره هتل پرشیا ۳ نوشهر

مهمانان هتل پرشیا ۳ نوشهر در سایت‌های مختلف چه نظراتی نوشته‌اند؟

همه نظرات مهمانان هتل پرشیا ۳ نوشهر از تمامی سایت‌های رزرواسیون را در مورد امکانات هتل، کیفیت خدمات، برخورد کارکنان، مزایا و معایب هتل در سایت سلطان سفر مشاهده کنید.

کدام سایت ارزانترین قیمت را ارائه می‌دهد؟

سلطان سفر با مقایسه قیمت هتل پرشیا ۳ نوشهر بر روی سایت‌های مختلف از جمله اسنپ تریپ، اقامت24، جاباما، هتل یار و ده‌ها سایت دیگر، ارزان‌ترین قیمت را به شما پیشنهاد می‌دهد.

همه عکس‌ها و امکانات هتل پرشیا ۳ نوشهر رو کجا می‌تونم ببینم؟

سلطان سفر مجموعه‌ای کامل از تصاویر و امکانات هتل پرشیا ۳ نوشهر را از همه سایت‌های معتبر رزرو گردآوری کرده است.