مقایسه و رزرو اتاق

رزرو هتل مهر نیشابور

مهر-اتاق سه تخته - (دبل+سینگل)
اتاق سه تخته - (دبل+سینگل)
هتل یار
247,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
25 اردیبهشت
شنبه
247,000
تومان
26 اردیبهشت
یکشنبه
247,000
تومان
27 اردیبهشت
دوشنبه
247,000
تومان
28 اردیبهشت
سه شنبه
247,000
تومان
29 اردیبهشت
چهارشنبه
247,000
تومان
30 اردیبهشت
پنجشنبه
247,000
تومان
31 اردیبهشت
جمعه
247,000
تومان
1 خرداد
شنبه
247,000
تومان
2 خرداد
یکشنبه
247,000
تومان
3 خرداد
دوشنبه
247,000
تومان
4 خرداد
سه شنبه
247,000
تومان
اقامت 24
247,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
25 اردیبهشت
شنبه
247,000
تومان
26 اردیبهشت
یکشنبه
247,000
تومان
27 اردیبهشت
دوشنبه
247,000
تومان
28 اردیبهشت
سه شنبه
247,000
تومان
29 اردیبهشت
چهارشنبه
247,000
تومان
30 اردیبهشت
پنجشنبه
247,000
تومان
31 اردیبهشت
جمعه
247,000
تومان
1 خرداد
شنبه
247,000
تومان
2 خرداد
یکشنبه
247,000
تومان
3 خرداد
دوشنبه
247,000
تومان
4 خرداد
سه شنبه
247,000
تومان
مهر-اتاق سه تخته لوکس - (دبل+سینگل)
اتاق سه تخته لوکس - (دبل+سینگل)
هتل یار
333,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
25 اردیبهشت
شنبه
333,000
تومان
26 اردیبهشت
یکشنبه
333,000
تومان
27 اردیبهشت
دوشنبه
333,000
تومان
28 اردیبهشت
سه شنبه
333,000
تومان
29 اردیبهشت
چهارشنبه
333,000
تومان
30 اردیبهشت
پنجشنبه
333,000
تومان
31 اردیبهشت
جمعه
333,000
تومان
1 خرداد
شنبه
333,000
تومان
2 خرداد
یکشنبه
333,000
تومان
3 خرداد
دوشنبه
333,000
تومان
4 خرداد
سه شنبه
333,000
تومان
اقامت 24
333,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
25 اردیبهشت
شنبه
333,000
تومان
26 اردیبهشت
یکشنبه
333,000
تومان
27 اردیبهشت
دوشنبه
333,000
تومان
28 اردیبهشت
سه شنبه
333,000
تومان
29 اردیبهشت
چهارشنبه
333,000
تومان
30 اردیبهشت
پنجشنبه
333,000
تومان
31 اردیبهشت
جمعه
333,000
تومان
1 خرداد
شنبه
333,000
تومان
2 خرداد
یکشنبه
333,000
تومان
3 خرداد
دوشنبه
333,000
تومان
4 خرداد
سه شنبه
333,000
تومان
مهر-اتاق چهارتخته لوکس - (دبل+2 تخت سینگل)
اتاق چهارتخته لوکس - (دبل+2 تخت سینگل)
هتل یار
390,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
25 اردیبهشت
شنبه
390,000
تومان
26 اردیبهشت
یکشنبه
390,000
تومان
27 اردیبهشت
دوشنبه
390,000
تومان
28 اردیبهشت
سه شنبه
390,000
تومان
29 اردیبهشت
چهارشنبه
390,000
تومان
30 اردیبهشت
پنجشنبه
390,000
تومان
31 اردیبهشت
جمعه
390,000
تومان
1 خرداد
شنبه
390,000
تومان
2 خرداد
یکشنبه
390,000
تومان
3 خرداد
دوشنبه
390,000
تومان
4 خرداد
سه شنبه
390,000
تومان
مهر-سوئیت پنج نفره - (دبل+3 تخت سینگل)
سوئیت پنج نفره - (دبل+3 تخت سینگل)
اقامت 24
485,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
25 اردیبهشت
شنبه
485,000
تومان
26 اردیبهشت
یکشنبه
485,000
تومان
27 اردیبهشت
دوشنبه
485,000
تومان
28 اردیبهشت
سه شنبه
485,000
تومان
29 اردیبهشت
چهارشنبه
485,000
تومان
30 اردیبهشت
پنجشنبه
485,000
تومان
31 اردیبهشت
جمعه
485,000
تومان
1 خرداد
شنبه
485,000
تومان
2 خرداد
یکشنبه
485,000
تومان
3 خرداد
دوشنبه
485,000
تومان
4 خرداد
سه شنبه
485,000
تومان
هتل یار
485,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
25 اردیبهشت
شنبه
485,000
تومان
26 اردیبهشت
یکشنبه
485,000
تومان
27 اردیبهشت
دوشنبه
485,000
تومان
28 اردیبهشت
سه شنبه
485,000
تومان
29 اردیبهشت
چهارشنبه
485,000
تومان
30 اردیبهشت
پنجشنبه
485,000
تومان
31 اردیبهشت
جمعه
485,000
تومان
1 خرداد
شنبه
485,000
تومان
2 خرداد
یکشنبه
485,000
تومان
3 خرداد
دوشنبه
485,000
تومان
4 خرداد
سه شنبه
485,000
تومان
مهر-اتاق دو تخته - (توئین)
اتاق دو تخته - (توئین)
هتل یار
200,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
25 اردیبهشت
شنبه
200,000
تومان
26 اردیبهشت
یکشنبه
200,000
تومان
27 اردیبهشت
دوشنبه
200,000
تومان
28 اردیبهشت
سه شنبه
200,000
تومان
29 اردیبهشت
چهارشنبه
200,000
تومان
30 اردیبهشت
پنجشنبه
200,000
تومان
31 اردیبهشت
جمعه
200,000
تومان
1 خرداد
شنبه
200,000
تومان
2 خرداد
یکشنبه
200,000
تومان
3 خرداد
دوشنبه
200,000
تومان
4 خرداد
سه شنبه
200,000
تومان
مهر-اتاق دو تخته - (دبل)
اتاق دو تخته - (دبل)
اقامت 24
200,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
25 اردیبهشت
شنبه
200,000
تومان
26 اردیبهشت
یکشنبه
200,000
تومان
27 اردیبهشت
دوشنبه
200,000
تومان
28 اردیبهشت
سه شنبه
200,000
تومان
29 اردیبهشت
چهارشنبه
200,000
تومان
30 اردیبهشت
پنجشنبه
200,000
تومان
31 اردیبهشت
جمعه
200,000
تومان
1 خرداد
شنبه
200,000
تومان
2 خرداد
یکشنبه
200,000
تومان
3 خرداد
دوشنبه
200,000
تومان
4 خرداد
سه شنبه
200,000
تومان
هتل یار
200,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
25 اردیبهشت
شنبه
200,000
تومان
26 اردیبهشت
یکشنبه
200,000
تومان
27 اردیبهشت
دوشنبه
200,000
تومان
28 اردیبهشت
سه شنبه
200,000
تومان
29 اردیبهشت
چهارشنبه
200,000
تومان
30 اردیبهشت
پنجشنبه
200,000
تومان
31 اردیبهشت
جمعه
200,000
تومان
1 خرداد
شنبه
200,000
تومان
2 خرداد
یکشنبه
200,000
تومان
3 خرداد
دوشنبه
200,000
تومان
4 خرداد
سه شنبه
200,000
تومان
مهر-اتاق دو تخته لوکس
اتاق دو تخته لوکس
هتل یار
257,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
25 اردیبهشت
شنبه
257,000
تومان
26 اردیبهشت
یکشنبه
257,000
تومان
27 اردیبهشت
دوشنبه
257,000
تومان
28 اردیبهشت
سه شنبه
257,000
تومان
29 اردیبهشت
چهارشنبه
257,000
تومان
30 اردیبهشت
پنجشنبه
257,000
تومان
31 اردیبهشت
جمعه
257,000
تومان
1 خرداد
شنبه
257,000
تومان
2 خرداد
یکشنبه
257,000
تومان
3 خرداد
دوشنبه
257,000
تومان
4 خرداد
سه شنبه
257,000
تومان
اقامت 24
257,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
25 اردیبهشت
شنبه
257,000
تومان
26 اردیبهشت
یکشنبه
257,000
تومان
27 اردیبهشت
دوشنبه
257,000
تومان
28 اردیبهشت
سه شنبه
257,000
تومان
29 اردیبهشت
چهارشنبه
257,000
تومان
30 اردیبهشت
پنجشنبه
257,000
تومان
31 اردیبهشت
جمعه
257,000
تومان
1 خرداد
شنبه
257,000
تومان
2 خرداد
یکشنبه
257,000
تومان
3 خرداد
دوشنبه
257,000
تومان
4 خرداد
سه شنبه
257,000
تومان
مهر-اتاق سه تخته - (3 تخت سینگل)
اتاق سه تخته - (3 تخت سینگل)
هتل یار
247,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
25 اردیبهشت
شنبه
247,000
تومان
26 اردیبهشت
یکشنبه
247,000
تومان
27 اردیبهشت
دوشنبه
247,000
تومان
28 اردیبهشت
سه شنبه
247,000
تومان
29 اردیبهشت
چهارشنبه
247,000
تومان
30 اردیبهشت
پنجشنبه
247,000
تومان
31 اردیبهشت
جمعه
247,000
تومان
1 خرداد
شنبه
247,000
تومان
2 خرداد
یکشنبه
247,000
تومان
3 خرداد
دوشنبه
247,000
تومان
4 خرداد
سه شنبه
247,000
تومان

امکانات اتاق های هتل مهر نیشابور

اتاق چمدان
تلويزيون LCD در لابی
اينترنت در لابی
روم سرويس
تلویزیون در لابی
اینترنت بی سیم
Business Center
لابی
رستوران
تلويزيون در لابی
اینترنت در قسمت لابی
مبل
ميز
خدمات اینترنتی
محلی برای نشستن
باغچه
فضای سبز
پذيرش 24 ساعته
پاركينگ
خشکشویی
سرویس بهداشتی ایرانی
خشکشویی (لاندری)
سرویس فرنگی
مسلط به زبان انگليسی
تاکسی سرویس شبانه روزی
اينترنت در اتاق
تلویزیون
سوئیت
یخچال
نمازخانه
پارکینگ
تاکسی سرویس
رستوران
لابی
اینترنت
تلفن در اتاق
رخت آویز

آدرس هتل مهر نیشابور روی نقشه

نظرات کاربران برای هتل مهر نیشابور

(31 نظر)
کیفیت در حد متوسط، نظافت راه پله ضعیف
نقاط قوت:
مطلوب و خوب بود
نقاط ضعف:
موردی نبود
نقاط قوت:
راضی بودم
نقاط ضعف:
نقطه ضعفی نداشت
باتوجه به درجه بندي ونرخ هتل ، درمجموع هتل خوبي است ، بخصوص ازلحاظ مكان ودسترسي وبرخوردكاركنان
ما زودتر از زمان چک‌این رسیدیم و اتاقمون پر بود، به ما بزرگ‌ترین سوئیت رو دادن! در مجموع و در مقایسه با امکانات شهر نیشابور، راضی هستم.
هتل نسبتاً خوبی است ولی برخورد پرسنل معمولی و همچنین تنوع صبحانه آن بسیار کم می باشد.
نقاط قوت:
در خیلی معمولی
نقاط ضعف:
نیاز به بازسازی و رسیدگی داره
کیفیت صبحانه پایین بود، کمی هم سرو صدا در اتاق می آمد، ولی شرایط هتل به نسبت یک هتل 2 ستاره در کل راضی کننده بود.
نسبت به ديگر هتلهاي دو ستاره بسيار عالي و قابل قبول بود ضمنا پرسنل بسيار مهربان و راهنما جهت مكانها ي گردشگري ارائه نمودندتنها ايراد به نظر بنده نداشتن پنجره دو جداره با توجه به مجاور بودن هتل كنار خيابان بنظر ميرسيد
نقاط قوت:
راضی بودیم
نقاط ضعف:
اتاق داخل ساختمان اصلی هتل نبود
نقاط قوت:
اتاق ها بسیار تمیز و شیک نوساز بود برخورد پرسنل عالی محیط هتل بسیار ارام
نقاط ضعف:
لابی بسیار قدیمی و توی ذوق میزد
با توجه به ارزان بودن هتل ، بسیار تمیز و رفتار کارکنان کاملا دوستانه و عالی ، شدیدا پیشنهاد می شود، هم هتل ، هم شهر فوق العاده نیشابور با مردمانی دوست داشتنی
نقاط قوت:
برخورد مناسب اتاق های تمیز و مرتب
نقاط ضعف:
صبحانه نامناسب
هتل شیکی نیست اما ارزونترین بود.
باسلام باهمسرم رفتیم به این هتل خیلی عالی بود ازهمه لحاظ
باسلام خواستم از مدیریت محترم هتل کمال تشکر را به جا اورم بابت امکانات خوبی که در اخطیار مسافران میزارید بابت همه چیز ممنون به من که خوش گزشت تو هتلتون عالی بود
هتل نسبتا خوبی بود. فقط آسانسور نداره که دلیلش قدیمی بودنشه
در مجموع متوسط بود.
نسبت به قیمت هتل خوبی بود. اما تعداد پرسنل کم بود و از نظر پاکیزگی هم نیاز به رسیدگی بیشتر داره
با توجه به واقع بودن این هتل در نیشابور و دوستاره بود هتل، از خدمات و امکانات رضایت کامل دارم و همه چیز خیلی خوب بود.
بسیار خوب
هتل ارزان قیمت و تمیز بودآسانسور نداشت و صبحانه معمولی بود پارکینگ هم در فضای آزاد بود
در حال بازسازی می باشد و بازسازی شده ها خوب است
نداشتن آسانسور، عدم همکاری پرسنل در جابجایی چمدان، حوله های فرسوده، قطع بودن سیم آنتن تلویزیون و ... از نکاتی بود که در نگاه اول بچشم می آمد. صبحانه هم اصلا در شان یک هتل نبود
صندلى هاى رستوران مال ٥٠ سال پيش است انگار روى تخته نشسته اى اتاقها خوب وتميز باز سازى شده است كاركنان بسيار خوب بودند، نظافت حياط بد بود، سطل زباله حياط بسيار كثيف كه باعث تجمع حشرات بود
متاسفانه سرویس هایی مثل لباسشویی در این هتل وجود ندارد. طراحی سرویس بهداشتی خوب نیست.
به غیر از اتاق اختصاص داده شده مابقی ضعیف
نظافت اتاقها و ملافه ها عالی بود، اما حوله ها وکیوم نشده توی کمد بودند و آدم احساس می کرد از تمیزیشون مطمئن نیست. طراحی سرویس بهداشتیش بد بود. کارکنان مودب بودند.
مجاورت پارک زیبای باغ ملی، محیط ساده و صمیمی، معماری دلپذیر دهه ۵۰
همه چیز خوب بود و از اقامت در این هتل رضایت دارم
واقع در مجاورت باغ ملي در حاشيه مركز شهر و بر خيابون اصلي اقامتي راحت و پرسنل مودب اتاقها تميز
برای ثبت نظر باید وارد شوید یا ثبت نام کنید.

پرسش و پاسخ درباره هتل مهر نیشابور

مهمانان هتل مهر نیشابور در سایت‌های مختلف چه نظراتی نوشته‌اند؟

همه نظرات مهمانان هتل مهر نیشابور از تمامی سایت‌های رزرواسیون را در مورد امکانات هتل، کیفیت خدمات، برخورد کارکنان، مزایا و معایب هتل در سایت سلطان سفر مشاهده کنید.

کدام سایت ارزانترین قیمت را ارائه می‌دهد؟

سلطان سفر با مقایسه قیمت هتل مهر نیشابور بر روی سایت‌های مختلف از جمله اسنپ تریپ، اقامت24، جاباما، هتل یار و ده‌ها سایت دیگر، ارزان‌ترین قیمت را به شما پیشنهاد می‌دهد.

همه عکس‌ها و امکانات هتل مهر نیشابور رو کجا می‌تونم ببینم؟

سلطان سفر مجموعه‌ای کامل از تصاویر و امکانات هتل مهر نیشابور را از همه سایت‌های معتبر رزرو گردآوری کرده است.