هتل باغ پهلوان پور مهریز

مهریز، خیابان مطهری
-
امتیاز کاربران
12
نظرات کاربران

معرفی هتل باغ پهلوان پور مهریز

مقایسه و رزرو اتاق

رزرو هتل باغ پهلوان پور مهریز

ظرفیت 2 نفر

اتاق دو تخته کلیاس
ایران هتل آنلاین
445,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
17 آذر
پنج‌شنبه
445,000 تومان
18 آذر
جمعه
445,000 تومان
19 آذر
شنبه
445,000 تومان
20 آذر
یکشنبه
445,000 تومان
21 آذر
دوشنبه
445,000 تومان
22 آذر
سه‌شنبه
445,000 تومان
23 آذر
چهارشنبه
445,000 تومان
24 آذر
پنج‌شنبه
445,000 تومان
25 آذر
جمعه
445,000 تومان
26 آذر
شنبه
445,000 تومان
اتاق دو تخته کلیاس
اقامت 24
800,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
24 آذر
پنج‌شنبه
800,000 تومان
25 آذر
جمعه
800,000 تومان
26 آذر
شنبه
800,000 تومان
ظرفیت 1 نفر

اتاق یک تخته ترمه
اقامت 24
410,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
18 آذر
جمعه
410,000 تومان
27 آذر
یکشنبه
410,000 تومان
اتاق یک تخته ترمه
ایران هتل آنلاین
445,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
17 آذر
پنج‌شنبه
445,000 تومان
18 آذر
جمعه
445,000 تومان
19 آذر
شنبه
445,000 تومان
20 آذر
یکشنبه
445,000 تومان
21 آذر
دوشنبه
445,000 تومان
22 آذر
سه‌شنبه
445,000 تومان
23 آذر
چهارشنبه
445,000 تومان
24 آذر
پنج‌شنبه
445,000 تومان
25 آذر
جمعه
445,000 تومان
26 آذر
شنبه
445,000 تومان
ظرفیت 4 نفر

اتاق چهار تخته راچینه
اقامت 24
600,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
19 آذر
شنبه
600,000 تومان
اتاق چهار تخته ارگ
ایران هتل آنلاین
643,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
17 آذر
پنج‌شنبه
643,000 تومان
18 آذر
جمعه
643,000 تومان
19 آذر
شنبه
643,000 تومان
20 آذر
یکشنبه
643,000 تومان
21 آذر
دوشنبه
643,000 تومان
22 آذر
سه‌شنبه
643,000 تومان
23 آذر
چهارشنبه
643,000 تومان
24 آذر
پنج‌شنبه
643,000 تومان
25 آذر
جمعه
643,000 تومان
26 آذر
شنبه
643,000 تومان
اتاق چهار تخته ارچین
ایران هتل آنلاین
643,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
17 آذر
پنج‌شنبه
643,000 تومان
18 آذر
جمعه
643,000 تومان
19 آذر
شنبه
643,000 تومان
20 آذر
یکشنبه
643,000 تومان
21 آذر
دوشنبه
643,000 تومان
22 آذر
سه‌شنبه
643,000 تومان
23 آذر
چهارشنبه
643,000 تومان
24 آذر
پنج‌شنبه
643,000 تومان
25 آذر
جمعه
643,000 تومان
26 آذر
شنبه
643,000 تومان
اتاق چهار تخته تچر
ایران هتل آنلاین
643,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
17 آذر
پنج‌شنبه
643,000 تومان
18 آذر
جمعه
643,000 تومان
19 آذر
شنبه
643,000 تومان
20 آذر
یکشنبه
643,000 تومان
21 آذر
دوشنبه
643,000 تومان
22 آذر
سه‌شنبه
643,000 تومان
23 آذر
چهارشنبه
643,000 تومان
24 آذر
پنج‌شنبه
643,000 تومان
25 آذر
جمعه
643,000 تومان
26 آذر
شنبه
643,000 تومان
اتاق چهار تخته راچینه
ایران هتل آنلاین
643,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
17 آذر
پنج‌شنبه
643,000 تومان
18 آذر
جمعه
643,000 تومان
19 آذر
شنبه
643,000 تومان
20 آذر
یکشنبه
643,000 تومان
21 آذر
دوشنبه
643,000 تومان
22 آذر
سه‌شنبه
643,000 تومان
23 آذر
چهارشنبه
643,000 تومان
24 آذر
پنج‌شنبه
643,000 تومان
25 آذر
جمعه
643,000 تومان
26 آذر
شنبه
643,000 تومان
اتاق چهار تخته کاریز VIP
ایران هتل آنلاین
663,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
17 آذر
پنج‌شنبه
663,000 تومان
18 آذر
جمعه
663,000 تومان
19 آذر
شنبه
663,000 تومان
20 آذر
یکشنبه
663,000 تومان
21 آذر
دوشنبه
663,000 تومان
22 آذر
سه‌شنبه
663,000 تومان
23 آذر
چهارشنبه
663,000 تومان
24 آذر
پنج‌شنبه
663,000 تومان
25 آذر
جمعه
663,000 تومان
26 آذر
شنبه
663,000 تومان
اتاق چهار تخته ارچین
اقامت 24
1,050,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
20 آذر
یکشنبه
1,050,000 تومان
اتاق چهار تخته راچینه
اقامت 24
1,050,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
21 آذر
دوشنبه
1,050,000 تومان
ظرفیت 3 نفر

اتاق سه تخته ساباط
اقامت 24
510,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
23 آذر
چهارشنبه
510,000 تومان
اتاق سه تخته ساباط
ایران هتل آنلاین
545,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
17 آذر
پنج‌شنبه
545,000 تومان
18 آذر
جمعه
545,000 تومان
19 آذر
شنبه
545,000 تومان
20 آذر
یکشنبه
545,000 تومان
21 آذر
دوشنبه
545,000 تومان
22 آذر
سه‌شنبه
545,000 تومان
23 آذر
چهارشنبه
545,000 تومان
24 آذر
پنج‌شنبه
545,000 تومان
25 آذر
جمعه
545,000 تومان
26 آذر
شنبه
545,000 تومان
اتاق سه تخته چینه
ایران هتل آنلاین
545,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
17 آذر
پنج‌شنبه
545,000 تومان
18 آذر
جمعه
545,000 تومان
19 آذر
شنبه
545,000 تومان
20 آذر
یکشنبه
545,000 تومان
21 آذر
دوشنبه
545,000 تومان
22 آذر
سه‌شنبه
545,000 تومان
23 آذر
چهارشنبه
545,000 تومان
24 آذر
پنج‌شنبه
545,000 تومان
25 آذر
جمعه
545,000 تومان
26 آذر
شنبه
545,000 تومان
اتاق سه تخته پردیس
ایران هتل آنلاین
545,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
17 آذر
پنج‌شنبه
545,000 تومان
18 آذر
جمعه
545,000 تومان
19 آذر
شنبه
545,000 تومان
20 آذر
یکشنبه
545,000 تومان
21 آذر
دوشنبه
545,000 تومان
22 آذر
سه‌شنبه
545,000 تومان
23 آذر
چهارشنبه
545,000 تومان
24 آذر
پنج‌شنبه
545,000 تومان
25 آذر
جمعه
545,000 تومان
26 آذر
شنبه
545,000 تومان
اتاق سه تخته مهرنگار VIP
ایران هتل آنلاین
663,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
17 آذر
پنج‌شنبه
663,000 تومان
18 آذر
جمعه
663,000 تومان
19 آذر
شنبه
663,000 تومان
20 آذر
یکشنبه
663,000 تومان
21 آذر
دوشنبه
663,000 تومان
22 آذر
سه‌شنبه
663,000 تومان
23 آذر
چهارشنبه
663,000 تومان
24 آذر
پنج‌شنبه
663,000 تومان
25 آذر
جمعه
663,000 تومان
26 آذر
شنبه
663,000 تومان
اتاق سه تخته ایساتیس VIP
ایران هتل آنلاین
663,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
17 آذر
پنج‌شنبه
663,000 تومان
18 آذر
جمعه
663,000 تومان
19 آذر
شنبه
663,000 تومان
20 آذر
یکشنبه
663,000 تومان
21 آذر
دوشنبه
663,000 تومان
22 آذر
سه‌شنبه
663,000 تومان
23 آذر
چهارشنبه
663,000 تومان
24 آذر
پنج‌شنبه
663,000 تومان
25 آذر
جمعه
663,000 تومان
26 آذر
شنبه
663,000 تومان
اتاق سه تخته کویر VIP
ایران هتل آنلاین
663,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
17 آذر
پنج‌شنبه
663,000 تومان
18 آذر
جمعه
663,000 تومان
19 آذر
شنبه
663,000 تومان
20 آذر
یکشنبه
663,000 تومان
21 آذر
دوشنبه
663,000 تومان
22 آذر
سه‌شنبه
663,000 تومان
23 آذر
چهارشنبه
663,000 تومان
24 آذر
پنج‌شنبه
663,000 تومان
25 آذر
جمعه
663,000 تومان
26 آذر
شنبه
663,000 تومان
اتاق سه تخته ایساتیس (VIP)
اقامت 24
900,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
17 آذر
پنج‌شنبه
900,000 تومان
اتاق سه تخته چینه
اقامت 24
900,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
22 آذر
سه‌شنبه
900,000 تومان

امکانات اتاق های هتل باغ پهلوان پور مهریز

اعلام حریق
سیستم تهویه مطبوع
رستوران
فتوکپی
سرویس بهداشتی ایرانی
سرویس فرنگی
کپسول آتش نشانی
آژانس مسافرتی
تبديل ارز
خشکشویی (لاندری)
دستگاه خودپرداز
صندوق امانات
آسانسور
نمازخانه
تاکسی سرویس
استخر
سونا
ماساژ
اتاق چمدان
رستوران فضای باز
امکان شارژ وسایل الکترونیکی
خدمات تور
گشت غیررایگان
روزنامه
فضای سبز
سالن ورزشی
پارکینگ روباز
دستگاه واکس کفش
پله اضطراری
اتاق بازی
لابی
اتاق سیگار
مرکز خرید
آرایشگاه
فروشگاه
خدمات برای معلولین
کافی نت
فوتبال دستی
مینی بار رایگان
صبحانه رایگان
زمین والیبال
وسایل بدنسازی
پاركينگ
كافی شاپ
اينترنت در لابی
فكس
تلفن در لابی
پرینتر
زنگ هشدار
ترانسفر رفت با هزینه
ترانسفر برگشت با هزینه
پذیرش 24 ساعته
شبکه پخش فیلم
خدمات خانه داری
تلویزیون در لابی
اتاق تلفن (اپراتور)
گیم نت
پارک کودک
زمین ورزشی
رستوران بام
خدمات تهيه بليط
خدمات بیدار باش
مینی بار با هزینه
روم سرويس 24 ساعته
زمين فوتبال
كتابخانه
آتلیه
خدمات CIP (تشریفات ویژه)
کرایه اتومبیل (بدون راننده)
چايخانه سنتی
جكوزی
خدمات باربري
خدمات پزشكي
سالن بيليارد
زمين تنيس
گشت نیم روزی
رستوران سنتی
بازی ویدئویی
سرویس حرم
پرداخت ویزا و مسترکارت
خدمات نگهداری کودک
رستوران فست فود
اینترنت با سرعت بالا
روزنامه رایگان
اتاق جلسات
پارکینگ در هتل
صندوق امانات در لابی
اینترنت رایگان و محدود

نظرات کاربران برای هتل باغ پهلوان پور مهریز

(12 نظر)
محیط باغ بسیار زیبا بود.اتاق ها حشرات کوچک داشت.مدیر هتل همه کارها را به تنهایی انجام می‌دادند که زیبنده چنین محیط زیبایی نیست
نقاط قوت:
باغ خیلی زیبا بود کافی شاپ عالی
نقاط ضعف:
تلویزیون خراب بود حمام کثیف بود
اتاق تمیز نشده بود پر از مورچه میزبان اتاق را تحویل داد و رفت هیچکسی در محل خانه نبود تا نه صبح برای صبحانه که تنها نکته مثبت آن هم تخم مرغ و نان داغ بود. تعداد پرسنل کم بود
نقاط قوت:
باغ بسیار زیبا و فوق العاده
نقاط ضعف:
(نظر منفی ثبت نشده است)
دیدن دو اثر ثبت جهانی در یک جا
فضای باغ خیلی دلنشین بود. برخورد خیلی صمیمانه و مودبانه. فضای اتاقها زیبا ساده و دلنشین
نوع برخورد خیلی مودبانه و خونگرم بود تلوزیون کار نمی کرد چون آنتن قطع بود همچنین اینترنت هم نداشت در کل جای زیبا و دیدنی بود باتشکر
فضا بینهایت خوب بود صبحانه تو یه کافه جلوی باغ سرو میشد که نظیر نداشت یادشون رفته بود اتاق را تمیز کنن کمی مورچه زیاد داشت و جارو نشده بود اما مدیر هتل هرچیزی میگفتی سریع انجام میداد اما تنهایی همه کاری نمیشه کرد...
نقاط قوت:
اقامتگاهی رویایی در میان باغی خیال انگیزجز خاص ترین اقامتگاه هایی است که تو ایران وجود داره
نقاط ضعف:
به نظافت اتاق ها کمی بیشتر رسیدگی شود
اتاق ها و محیط تمیز وزیبا، کیفیت غذا مناسب و در شان این مجموعه ی زیبا نیست. همچنین بهتر است که لباس کارمندان مرتب و زیبا باشد ترجیحا متحدالشکل.
اتاقها تمیز بود اما بنظر مدتها بود کسی داخل اتاق نشده بودسیستم گرمایشی تقریبا مناسب بودصبحانه اصلا مناسب نبود و فقط چای کیسه ای و پنیر و مربامکان هتل نسبتا لذت بخش بود
پرستل بسيار خوب و مودب و كاري اما به دليل تعداد كم، كاستي هايي بوجود مي امد
برای ثبت نظر باید وارد شوید یا ثبت نام کنید.

پرسش و پاسخ درباره هتل باغ پهلوان پور مهریز

مهمانان هتل باغ پهلوان پور مهریز در سایت‌های مختلف چه نظراتی نوشته‌اند؟

همه نظرات مهمانان هتل باغ پهلوان پور مهریز از تمامی سایت‌های رزرواسیون را در مورد امکانات هتل، کیفیت خدمات، برخورد کارکنان، مزایا و معایب هتل در سایت سلطان سفر مشاهده کنید. برای مشاهده نظرات کلیک کنید.

کدام سایت ارزانترین قیمت را ارائه می‌دهد؟

سلطان سفر با مقایسه قیمت هتل باغ پهلوان پور مهریز بر روی سایت‌های مختلف از جمله اسنپ تریپ، اقامت24، جاباما، هتل یار و ده‌ها سایت دیگر، ارزان‌ترین قیمت را به شما پیشنهاد می‌دهد. برای مقایسه قیمت و رزرو هتل کلیک کنید.

همه عکس‌ها و امکانات هتل باغ پهلوان پور مهریز رو کجا می‌تونم ببینم؟

سلطان سفر مجموعه‌ای کامل از تصاویر و امکانات هتل باغ پهلوان پور مهریز را از همه سایت‌های معتبر رزرو گردآوری کرده است. برای مشاهده کلیک کنید.