مقایسه و رزرو اتاق

رزرو هتل باغ پهلوان پور مهریز

باغ پهلوان پور-اتاق یک تخته ترمه
اتاق یک تخته ترمه
اقامت 24
360,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
27 مهر
سه شنبه
360,000
تومان
28 مهر
چهارشنبه
360,000
تومان
29 مهر
پنجشنبه
360,000
تومان
30 مهر
جمعه
360,000
تومان
1 آبان
شنبه
360,000
تومان
2 آبان
یکشنبه
360,000
تومان
3 آبان
دوشنبه
360,000
تومان
4 آبان
سه شنبه
360,000
تومان
5 آبان
چهارشنبه
360,000
تومان
6 آبان
پنجشنبه
360,000
تومان
7 آبان
جمعه
360,000
تومان
باغ پهلوان پور-اتاق دوتخته کلیاس
اتاق دوتخته کلیاس
اقامت 24
390,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
27 مهر
سه شنبه
390,000
تومان
28 مهر
چهارشنبه
390,000
تومان
29 مهر
پنجشنبه
390,000
تومان
30 مهر
جمعه
390,000
تومان
1 آبان
شنبه
390,000
تومان
2 آبان
یکشنبه
390,000
تومان
3 آبان
دوشنبه
390,000
تومان
4 آبان
سه شنبه
390,000
تومان
5 آبان
چهارشنبه
390,000
تومان
6 آبان
پنجشنبه
390,000
تومان
7 آبان
جمعه
390,000
تومان
باغ پهلوان پور-اتاق سه تخته ساباط
اتاق سه تخته ساباط
اقامت 24
400,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
27 مهر
سه شنبه
400,000
تومان
28 مهر
چهارشنبه
400,000
تومان
29 مهر
پنجشنبه
400,000
تومان
30 مهر
جمعه
400,000
تومان
1 آبان
شنبه
400,000
تومان
2 آبان
یکشنبه
400,000
تومان
3 آبان
دوشنبه
400,000
تومان
4 آبان
سه شنبه
400,000
تومان
5 آبان
چهارشنبه
400,000
تومان
6 آبان
پنجشنبه
400,000
تومان
7 آبان
جمعه
400,000
تومان
باغ پهلوان پور-اتاق سه تخته مهرنگار
اتاق سه تخته مهرنگار
اقامت 24
440,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
27 مهر
سه شنبه
440,000
تومان
28 مهر
چهارشنبه
440,000
تومان
29 مهر
پنجشنبه
440,000
تومان
30 مهر
جمعه
440,000
تومان
1 آبان
شنبه
440,000
تومان
2 آبان
یکشنبه
440,000
تومان
3 آبان
دوشنبه
440,000
تومان
4 آبان
سه شنبه
440,000
تومان
5 آبان
چهارشنبه
440,000
تومان
6 آبان
پنجشنبه
440,000
تومان
7 آبان
جمعه
440,000
تومان
باغ پهلوان پور-اتاق سه تخته کویر
اتاق سه تخته کویر
اقامت 24
440,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
27 مهر
سه شنبه
440,000
تومان
28 مهر
چهارشنبه
440,000
تومان
29 مهر
پنجشنبه
440,000
تومان
30 مهر
جمعه
440,000
تومان
1 آبان
شنبه
440,000
تومان
2 آبان
یکشنبه
440,000
تومان
3 آبان
دوشنبه
440,000
تومان
4 آبان
سه شنبه
440,000
تومان
5 آبان
چهارشنبه
440,000
تومان
6 آبان
پنجشنبه
440,000
تومان
7 آبان
جمعه
440,000
تومان
باغ پهلوان پور-اتاق سه تخته چینه
اتاق سه تخته چینه
اقامت 24
410,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
27 مهر
سه شنبه
410,000
تومان
28 مهر
چهارشنبه
410,000
تومان
29 مهر
پنجشنبه
410,000
تومان
30 مهر
جمعه
410,000
تومان
1 آبان
شنبه
410,000
تومان
2 آبان
یکشنبه
410,000
تومان
3 آبان
دوشنبه
410,000
تومان
4 آبان
سه شنبه
410,000
تومان
5 آبان
چهارشنبه
410,000
تومان
6 آبان
پنجشنبه
410,000
تومان
7 آبان
جمعه
410,000
تومان
باغ پهلوان پور-اتاق سه تخته پردیس
اتاق سه تخته پردیس
اقامت 24
410,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
27 مهر
سه شنبه
410,000
تومان
28 مهر
چهارشنبه
410,000
تومان
29 مهر
پنجشنبه
410,000
تومان
30 مهر
جمعه
410,000
تومان
1 آبان
شنبه
410,000
تومان
2 آبان
یکشنبه
410,000
تومان
3 آبان
دوشنبه
410,000
تومان
4 آبان
سه شنبه
410,000
تومان
5 آبان
چهارشنبه
410,000
تومان
6 آبان
پنجشنبه
410,000
تومان
7 آبان
جمعه
410,000
تومان
باغ پهلوان پور-اتاق سه تخته ایساتیس VIP
اتاق سه تخته ایساتیس VIP
اقامت 24
440,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
27 مهر
سه شنبه
440,000
تومان
28 مهر
چهارشنبه
440,000
تومان
29 مهر
پنجشنبه
440,000
تومان
30 مهر
جمعه
440,000
تومان
1 آبان
شنبه
440,000
تومان
2 آبان
یکشنبه
440,000
تومان
3 آبان
دوشنبه
440,000
تومان
4 آبان
سه شنبه
440,000
تومان
5 آبان
چهارشنبه
440,000
تومان
6 آبان
پنجشنبه
440,000
تومان
7 آبان
جمعه
440,000
تومان
باغ پهلوان پور-اتاق چهارتخته کاریز
اتاق چهارتخته کاریز
اقامت 24
570,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
27 مهر
سه شنبه
570,000
تومان
28 مهر
چهارشنبه
570,000
تومان
29 مهر
پنجشنبه
570,000
تومان
30 مهر
جمعه
570,000
تومان
1 آبان
شنبه
570,000
تومان
2 آبان
یکشنبه
570,000
تومان
3 آبان
دوشنبه
570,000
تومان
4 آبان
سه شنبه
570,000
تومان
5 آبان
چهارشنبه
570,000
تومان
6 آبان
پنجشنبه
570,000
تومان
7 آبان
جمعه
570,000
تومان
باغ پهلوان پور-اتاق چهارتخته ارگ
اتاق چهارتخته ارگ
اقامت 24
490,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
27 مهر
سه شنبه
490,000
تومان
28 مهر
چهارشنبه
490,000
تومان
29 مهر
پنجشنبه
490,000
تومان
30 مهر
جمعه
490,000
تومان
1 آبان
شنبه
490,000
تومان
2 آبان
یکشنبه
490,000
تومان
3 آبان
دوشنبه
490,000
تومان
4 آبان
سه شنبه
490,000
تومان
5 آبان
چهارشنبه
490,000
تومان
6 آبان
پنجشنبه
490,000
تومان
7 آبان
جمعه
490,000
تومان
باغ پهلوان پور-اتاق چهارتخته ارچین
اتاق چهارتخته ارچین
اقامت 24
490,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
27 مهر
سه شنبه
490,000
تومان
28 مهر
چهارشنبه
490,000
تومان
29 مهر
پنجشنبه
490,000
تومان
30 مهر
جمعه
490,000
تومان
1 آبان
شنبه
490,000
تومان
2 آبان
یکشنبه
490,000
تومان
3 آبان
دوشنبه
490,000
تومان
4 آبان
سه شنبه
490,000
تومان
5 آبان
چهارشنبه
490,000
تومان
6 آبان
پنجشنبه
490,000
تومان
7 آبان
جمعه
490,000
تومان
باغ پهلوان پور-اتاق چهارتخته تچر
اتاق چهارتخته تچر
اقامت 24
490,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
27 مهر
سه شنبه
490,000
تومان
28 مهر
چهارشنبه
490,000
تومان
29 مهر
پنجشنبه
490,000
تومان
30 مهر
جمعه
490,000
تومان
1 آبان
شنبه
490,000
تومان
2 آبان
یکشنبه
490,000
تومان
3 آبان
دوشنبه
490,000
تومان
4 آبان
سه شنبه
490,000
تومان
5 آبان
چهارشنبه
490,000
تومان
6 آبان
پنجشنبه
490,000
تومان
7 آبان
جمعه
490,000
تومان
باغ پهلوان پور-اتاق چهارتخته راچینه
اتاق چهارتخته راچینه
اقامت 24
490,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
27 مهر
سه شنبه
490,000
تومان
28 مهر
چهارشنبه
490,000
تومان
29 مهر
پنجشنبه
490,000
تومان
30 مهر
جمعه
490,000
تومان
1 آبان
شنبه
490,000
تومان
2 آبان
یکشنبه
490,000
تومان
3 آبان
دوشنبه
490,000
تومان
4 آبان
سه شنبه
490,000
تومان
5 آبان
چهارشنبه
490,000
تومان
6 آبان
پنجشنبه
490,000
تومان
7 آبان
جمعه
490,000
تومان

امکانات اتاق های هتل باغ پهلوان پور مهریز

اعلام حریق
گیم نت
زمين فوتبال
روم سرويس 24 ساعته
مینی بار با هزینه
خدمات بیدار باش
خدمات تهيه بليط
رستوران بام
زمین ورزشی
پارک کودک
اتاق تلفن (اپراتور)
آتلیه
تلویزیون در لابی
خدمات خانه داری
شبکه پخش فیلم
پذیرش 24 ساعته
ترانسفر برگشت با هزینه
ترانسفر رفت با هزینه
زنگ هشدار
پرینتر
كتابخانه
خدمات CIP (تشریفات ویژه)
فكس
پرداخت ویزا و مسترکارت
صندوق امانات در لابی
پارکینگ در هتل
اتاق جلسات
رستوران در هتل
روزنامه رایگان
اینترنت با سرعت بالا
رستوران فست فود
خدمات نگهداری کودک
سرویس حرم
کرایه اتومبیل (بدون راننده)
بازی ویدئویی
رستوران سنتی
گشت نیم روزی
زمين تنيس
سالن بيليارد
خدمات پزشكي
خدمات باربري
جكوزی
چايخانه سنتی
تلفن در لابی
اينترنت در لابی
سیستم تهویه مطبوع
نمازخانه
امکان شارژ وسایل الکترونیکی
رستوران فضای باز
اتاق چمدان
ماساژ
سونا
استخر
تاکسی سرویس
آسانسور
گشت غیررایگان
صندوق امانات
دستگاه خودپرداز
خشکشویی (لاندری)
تبديل ارز
آژانس مسافرتی
کپسول آتش نشانی
سرویس فرنگی
سرویس بهداشتی ایرانی
فتوکپی
خدمات تور
روزنامه
كافی شاپ
پاركينگ
وسایل بدنسازی
زمین والیبال
صبحانه رایگان
مینی بار رایگان
فوتبال دستی
کافی نت
خدمات برای معلولین
فروشگاه
فضای سبز
آرایشگاه
مرکز خرید
اتاق سیگار
لابی
اتاق بازی
پله اضطراری
دستگاه واکس کفش
پارکینگ روباز
سالن ورزشی
اینترنت رایگان و محدود

نظرات کاربران برای هتل باغ پهلوان پور مهریز

(6 نظر)
نوع برخورد خیلی مودبانه و خونگرم بود تلوزیون کار نمی کرد چون آنتن قطع بود همچنین اینترنت هم نداشت در کل جای زیبا و دیدنی بود باتشکر
فضا بینهایت خوب بود صبحانه تو یه کافه جلوی باغ سرو میشد که نظیر نداشت یادشون رفته بود اتاق را تمیز کنن کمی مورچه زیاد داشت و جارو نشده بود اما مدیر هتل هرچیزی میگفتی سریع انجام میداد اما تنهایی همه کاری نمیشه کرد...
نقاط قوت:
اقامتگاهی رویایی در میان باغی خیال انگیز جز خاص ترین اقامتگاه هایی است که تو ایران وجود داره
نقاط ضعف:
به نظافت اتاق ها کمی بیشتر رسیدگی شود
اتاق ها و محیط تمیز وزیبا، کیفیت غذا مناسب و در شان این مجموعه ی زیبا نیست. همچنین بهتر است که لباس کارمندان مرتب و زیبا باشد ترجیحا متحدالشکل.
اتاقها تمیز بود اما بنظر مدتها بود کسی داخل اتاق نشده بودسیستم گرمایشی تقریبا مناسب بودصبحانه اصلا مناسب نبود و فقط چای کیسه ای و پنیر و مربامکان هتل نسبتا لذت بخش بود
پرستل بسيار خوب و مودب و كاري اما به دليل تعداد كم، كاستي هايي بوجود مي امد
برای ثبت نظر باید وارد شوید یا ثبت نام کنید.

پرسش و پاسخ درباره هتل باغ پهلوان پور مهریز

مهمانان هتل باغ پهلوان پور مهریز در سایت‌های مختلف چه نظراتی نوشته‌اند؟

همه نظرات مهمانان هتل باغ پهلوان پور مهریز از تمامی سایت‌های رزرواسیون را در مورد امکانات هتل، کیفیت خدمات، برخورد کارکنان، مزایا و معایب هتل در سایت سلطان سفر مشاهده کنید.

کدام سایت ارزانترین قیمت را ارائه می‌دهد؟

سلطان سفر با مقایسه قیمت هتل باغ پهلوان پور مهریز بر روی سایت‌های مختلف از جمله اسنپ تریپ، اقامت24، جاباما، هتل یار و ده‌ها سایت دیگر، ارزان‌ترین قیمت را به شما پیشنهاد می‌دهد.

همه عکس‌ها و امکانات هتل باغ پهلوان پور مهریز رو کجا می‌تونم ببینم؟

سلطان سفر مجموعه‌ای کامل از تصاویر و امکانات هتل باغ پهلوان پور مهریز را از همه سایت‌های معتبر رزرو گردآوری کرده است.