مقایسه و رزرو اتاق

رزرو اقامتگاه بوم گردی سرای جهانگرد مهریز

ظرفیت 5 نفر

پنج تخته زیر زمین
اسنپ تریپ
1,450,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
15 آذر
سه‌شنبه
1,450,000 تومان
16 آذر
چهارشنبه
1,450,000 تومان
17 آذر
پنج‌شنبه
1,450,000 تومان
18 آذر
جمعه
1,450,000 تومان
19 آذر
شنبه
1,450,000 تومان
20 آذر
یکشنبه
1,450,000 تومان
21 آذر
دوشنبه
1,450,000 تومان
22 آذر
سه‌شنبه
1,450,000 تومان
23 آذر
چهارشنبه
1,450,000 تومان
24 آذر
پنج‌شنبه
1,450,000 تومان
25 آذر
جمعه
1,450,000 تومان
ظرفیت 1 نفر

اتاق یک تخته زیر همکف
اقامت 24
450,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
21 آذر
دوشنبه
450,000 تومان
اتاق یک تخته طبقه همکف
اقامت 24
450,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
19 آذر
شنبه
450,000 تومان
22 آذر
سه‌شنبه
450,000 تومان
ظرفیت 3 نفر

اتاق سه تخته طبقه زیرهمکف
اقامت 24
700,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
16 آذر
چهارشنبه
700,000 تومان
سه تخته همکف
اسنپ تریپ
860,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
15 آذر
سه‌شنبه
860,000 تومان
16 آذر
چهارشنبه
860,000 تومان
17 آذر
پنج‌شنبه
860,000 تومان
18 آذر
جمعه
860,000 تومان
19 آذر
شنبه
860,000 تومان
20 آذر
یکشنبه
860,000 تومان
21 آذر
دوشنبه
860,000 تومان
22 آذر
سه‌شنبه
860,000 تومان
23 آذر
چهارشنبه
860,000 تومان
24 آذر
پنج‌شنبه
860,000 تومان
25 آذر
جمعه
860,000 تومان
سه تخته زیر زمین
اسنپ تریپ
870,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
15 آذر
سه‌شنبه
870,000 تومان
16 آذر
چهارشنبه
870,000 تومان
17 آذر
پنج‌شنبه
870,000 تومان
18 آذر
جمعه
870,000 تومان
19 آذر
شنبه
870,000 تومان
20 آذر
یکشنبه
870,000 تومان
21 آذر
دوشنبه
870,000 تومان
22 آذر
سه‌شنبه
870,000 تومان
23 آذر
چهارشنبه
870,000 تومان
24 آذر
پنج‌شنبه
870,000 تومان
25 آذر
جمعه
870,000 تومان
ظرفیت 4 نفر

اتاق چهار تخته طبقه همکف
اقامت 24
800,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
24 آذر
پنج‌شنبه
800,000 تومان
چهار تخته همکف
اسنپ تریپ
1,140,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
15 آذر
سه‌شنبه
1,140,000 تومان
16 آذر
چهارشنبه
1,140,000 تومان
17 آذر
پنج‌شنبه
1,140,000 تومان
18 آذر
جمعه
1,140,000 تومان
19 آذر
شنبه
1,140,000 تومان
20 آذر
یکشنبه
1,140,000 تومان
21 آذر
دوشنبه
1,140,000 تومان
22 آذر
سه‌شنبه
1,140,000 تومان
23 آذر
چهارشنبه
1,140,000 تومان
24 آذر
پنج‌شنبه
1,140,000 تومان
25 آذر
جمعه
1,140,000 تومان
چهار تخته زیر زمین
اسنپ تریپ
1,160,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
15 آذر
سه‌شنبه
1,160,000 تومان
16 آذر
چهارشنبه
1,160,000 تومان
17 آذر
پنج‌شنبه
1,160,000 تومان
18 آذر
جمعه
1,160,000 تومان
19 آذر
شنبه
1,160,000 تومان
20 آذر
یکشنبه
1,160,000 تومان
21 آذر
دوشنبه
1,160,000 تومان
22 آذر
سه‌شنبه
1,160,000 تومان
23 آذر
چهارشنبه
1,160,000 تومان
24 آذر
پنج‌شنبه
1,160,000 تومان
25 آذر
جمعه
1,160,000 تومان
چهار تخته VIP
اسنپ تریپ
1,500,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
15 آذر
سه‌شنبه
1,500,000 تومان
16 آذر
چهارشنبه
1,500,000 تومان
17 آذر
پنج‌شنبه
1,500,000 تومان
18 آذر
جمعه
1,500,000 تومان
19 آذر
شنبه
1,500,000 تومان
20 آذر
یکشنبه
1,500,000 تومان
21 آذر
دوشنبه
1,500,000 تومان
22 آذر
سه‌شنبه
1,500,000 تومان
23 آذر
چهارشنبه
1,500,000 تومان
24 آذر
پنج‌شنبه
1,500,000 تومان
25 آذر
جمعه
1,500,000 تومان
اتاق چهار نفره VIP
اقامت 24
1,900,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
23 آذر
چهارشنبه
1,900,000 تومان
ظرفیت 2 نفر

دو تخته دابل زیر زمین
اسنپ تریپ
580,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
15 آذر
سه‌شنبه
580,000 تومان
16 آذر
چهارشنبه
580,000 تومان
17 آذر
پنج‌شنبه
580,000 تومان
18 آذر
جمعه
580,000 تومان
19 آذر
شنبه
580,000 تومان
20 آذر
یکشنبه
580,000 تومان
21 آذر
دوشنبه
580,000 تومان
22 آذر
سه‌شنبه
580,000 تومان
23 آذر
چهارشنبه
580,000 تومان
24 آذر
پنج‌شنبه
580,000 تومان
25 آذر
جمعه
580,000 تومان
دو تخته تویین همکف
اسنپ تریپ
580,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
15 آذر
سه‌شنبه
580,000 تومان
16 آذر
چهارشنبه
580,000 تومان
17 آذر
پنج‌شنبه
580,000 تومان
18 آذر
جمعه
580,000 تومان
19 آذر
شنبه
580,000 تومان
20 آذر
یکشنبه
580,000 تومان
21 آذر
دوشنبه
580,000 تومان
22 آذر
سه‌شنبه
580,000 تومان
23 آذر
چهارشنبه
580,000 تومان
24 آذر
پنج‌شنبه
580,000 تومان
25 آذر
جمعه
580,000 تومان
اتاق دو تخته توئین طبقه همکف
اقامت 24
600,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
18 آذر
جمعه
600,000 تومان
اتاق دو تخته دبل طبقه همکف
اقامت 24
600,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
20 آذر
یکشنبه
600,000 تومان
اتاق دو تخته دبل طبقه زیرهمکف
اقامت 24
600,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
15 آذر
سه‌شنبه
600,000 تومان
17 آذر
پنج‌شنبه
600,000 تومان
25 آذر
جمعه
600,000 تومان
دو تخته تویین زیر زمین
اسنپ تریپ
ظرفیت تکمیل
قیمت شب‌های دیگر
15 آذر
سه‌شنبه
تکمیل ظرفیت
16 آذر
چهارشنبه
تکمیل ظرفیت
17 آذر
پنج‌شنبه
تکمیل ظرفیت
18 آذر
جمعه
تکمیل ظرفیت
19 آذر
شنبه
تکمیل ظرفیت
20 آذر
یکشنبه
تکمیل ظرفیت
21 آذر
دوشنبه
تکمیل ظرفیت
22 آذر
سه‌شنبه
تکمیل ظرفیت
23 آذر
چهارشنبه
تکمیل ظرفیت
24 آذر
پنج‌شنبه
تکمیل ظرفیت
25 آذر
جمعه
تکمیل ظرفیت
دو تخته دابل همکف
اسنپ تریپ
ظرفیت تکمیل
قیمت شب‌های دیگر
15 آذر
سه‌شنبه
تکمیل ظرفیت
16 آذر
چهارشنبه
تکمیل ظرفیت
17 آذر
پنج‌شنبه
تکمیل ظرفیت
18 آذر
جمعه
تکمیل ظرفیت
19 آذر
شنبه
تکمیل ظرفیت
20 آذر
یکشنبه
تکمیل ظرفیت
21 آذر
دوشنبه
تکمیل ظرفیت
22 آذر
سه‌شنبه
تکمیل ظرفیت
23 آذر
چهارشنبه
تکمیل ظرفیت
24 آذر
پنج‌شنبه
تکمیل ظرفیت
25 آذر
جمعه
تکمیل ظرفیت

امکانات اتاق های اقامتگاه بوم گردی سرای جهانگرد مهریز

اعلام حریق
فتوکپی
سرویس بهداشتی ایرانی
سرویس فرنگی
پاركينگ
مسلط به زبان انگليسی
آژانس مسافرتی
تاکسی سرویس شبانه روزی
تبديل ارز
خشکشویی (لاندری)
دستگاه خودپرداز
صندوق امانات
آسانسور
نمازخانه
تاکسی سرویس
استخر
سونا
سیستم تهویه مطبوع
ماساژ
اتاق چمدان
خدمات تور
روزنامه
فضای سبز
سالن ورزشی
دستگاه واکس کفش
پله اضطراری
اتاق بازی
لابی
اتاق سیگار
مرکز خرید
آرایشگاه
فروشگاه
کپسول آتش نشانی
خدمات برای معلولین
کافی نت
مینی بار رایگان
وسایل بدنسازی
كافی شاپ
اينترنت در لابی
فكس
تلفن در لابی
پرینتر
زنگ هشدار
ترانسفر رفت با هزینه
ترانسفر برگشت با هزینه
پذیرش 24 ساعته
شبکه پخش فیلم
خدمات خانه داری
تلویزیون در لابی
اتاق تلفن (اپراتور)
گیم نت
پارک کودک
زمین ورزشی
رستوران بام
خدمات تهيه بليط
خدمات بیدار باش
مینی بار با هزینه
كتابخانه
آتلیه
خدمات CIP (تشریفات ویژه)
کرایه اتومبیل (بدون راننده)
چايخانه سنتی
جكوزی
خدمات باربري
خدمات پزشكي
سالن بيليارد
زمين تنيس
گشت نیم روزی
بازی ویدئویی
سرویس حرم
پرداخت ویزا و مسترکارت
خدمات نگهداری کودک
صندوق امانات
خشکشویی
خدمات اتو
فكس
نمای رو به حیاط
باغچه
فضای سبز
تراس عمومی
تخت سنتی
پينگ پنگ
حوض آب
فوتبال دستی
کافه سنتی
اینترنت در محوطه

نظرات کاربران برای اقامتگاه بوم گردی سرای جهانگرد مهریز

(6 نظر)
نقاط قوت:
آرامش، فضای خوب، برخورد مناسب پرسنل
نقاط ضعف:
نسبت به امکانات قیمتش بالا بود
خوب بود
نقاط قوت:
محلی بسیار آرام، زیبا و باصفا... تجربه زندگی به سبک سنتی مردم حاشیه کویر نشین... برخورد عالی پرسنل و مهمان نوازی پرسنل بسیار مشهود بود. سپاس فر اوان از اقامت ۲۴ که این مکان دوست‌داشتنی را به ما معرفی کرد.
نقاط ضعف:
(نظر منفی ثبت نشده است)
محیطی صمیمی و دوستانه
برخورد کارکنان مناسب بود ، نسبت به قیمت پرداختی امکانات به هیچ وجه مناسب نبود ، یک یخچال کوچک در اتاق وجود داشت که عملا کار نمی کرد . فقط به عنوان یک اتاق برای خوابیدن می توان از اتاق ها استفاده نمود .
فضای هتل دلنشین است.
برای ثبت نظر باید وارد شوید یا ثبت نام کنید.

پرسش و پاسخ درباره اقامتگاه بوم گردی سرای جهانگرد مهریز

مهمانان اقامتگاه بوم گردی سرای جهانگرد مهریز در سایت‌های مختلف چه نظراتی نوشته‌اند؟

همه نظرات مهمانان اقامتگاه بوم گردی سرای جهانگرد مهریز از تمامی سایت‌های رزرواسیون را در مورد امکانات هتل، کیفیت خدمات، برخورد کارکنان، مزایا و معایب هتل در سایت سلطان سفر مشاهده کنید. برای مشاهده نظرات کلیک کنید.

کدام سایت ارزانترین قیمت را ارائه می‌دهد؟

سلطان سفر با مقایسه قیمت اقامتگاه بوم گردی سرای جهانگرد مهریز بر روی سایت‌های مختلف از جمله اسنپ تریپ، اقامت24، جاباما، هتل یار و ده‌ها سایت دیگر، ارزان‌ترین قیمت را به شما پیشنهاد می‌دهد. برای مقایسه قیمت و رزرو هتل کلیک کنید.

همه عکس‌ها و امکانات اقامتگاه بوم گردی سرای جهانگرد مهریز رو کجا می‌تونم ببینم؟

سلطان سفر مجموعه‌ای کامل از تصاویر و امکانات اقامتگاه بوم گردی سرای جهانگرد مهریز را از همه سایت‌های معتبر رزرو گردآوری کرده است. برای مشاهده کلیک کنید.