اقامتگاه بوم گردی سرای جهانگرد مهریز

استان یزد - مهریز - مزویر آباد - سه راه سنگ تراشی - کوچه سردر
-
امتیاز کاربران
4
نظرات کاربران

معرفی اقامتگاه بوم گردی سرای جهانگرد مهریز

مقایسه و رزرو اتاق

رزرو اقامتگاه بوم گردی سرای جهانگرد مهریز

ظرفیت 1 نفر

اتاق یک تخته زیر همکف
اقامت 24
750,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
4 اردیبهشت
سه‌شنبه
750,000 تومان
5 اردیبهشت
چهارشنبه
750,000 تومان
6 اردیبهشت
پنج‌شنبه
750,000 تومان
7 اردیبهشت
جمعه
750,000 تومان
8 اردیبهشت
شنبه
750,000 تومان
9 اردیبهشت
یکشنبه
750,000 تومان
10 اردیبهشت
دوشنبه
750,000 تومان
11 اردیبهشت
سه‌شنبه
750,000 تومان
12 اردیبهشت
چهارشنبه
750,000 تومان
13 اردیبهشت
پنج‌شنبه
750,000 تومان
14 اردیبهشت
جمعه
750,000 تومان
اتاق یک تخته طبقه همکف
اقامت 24
850,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
4 اردیبهشت
سه‌شنبه
850,000 تومان
5 اردیبهشت
چهارشنبه
850,000 تومان
6 اردیبهشت
پنج‌شنبه
850,000 تومان
7 اردیبهشت
جمعه
850,000 تومان
8 اردیبهشت
شنبه
850,000 تومان
9 اردیبهشت
یکشنبه
850,000 تومان
10 اردیبهشت
دوشنبه
850,000 تومان
11 اردیبهشت
سه‌شنبه
850,000 تومان
12 اردیبهشت
چهارشنبه
850,000 تومان
13 اردیبهشت
پنج‌شنبه
850,000 تومان
14 اردیبهشت
جمعه
850,000 تومان
ظرفیت 2 نفر

اتاق دو تخته توئین طبقه زیرهمکف
اقامت 24
1,400,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
4 اردیبهشت
سه‌شنبه
1,400,000 تومان
5 اردیبهشت
چهارشنبه
1,400,000 تومان
6 اردیبهشت
پنج‌شنبه
1,400,000 تومان
7 اردیبهشت
جمعه
1,400,000 تومان
8 اردیبهشت
شنبه
1,400,000 تومان
9 اردیبهشت
یکشنبه
1,400,000 تومان
10 اردیبهشت
دوشنبه
1,400,000 تومان
11 اردیبهشت
سه‌شنبه
1,400,000 تومان
12 اردیبهشت
چهارشنبه
1,400,000 تومان
13 اردیبهشت
پنج‌شنبه
1,400,000 تومان
14 اردیبهشت
جمعه
1,400,000 تومان
اتاق دو تخته دبل طبقه زیرهمکف
اقامت 24
1,400,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
4 اردیبهشت
سه‌شنبه
1,400,000 تومان
5 اردیبهشت
چهارشنبه
1,400,000 تومان
6 اردیبهشت
پنج‌شنبه
1,400,000 تومان
7 اردیبهشت
جمعه
1,400,000 تومان
8 اردیبهشت
شنبه
1,400,000 تومان
9 اردیبهشت
یکشنبه
1,400,000 تومان
10 اردیبهشت
دوشنبه
1,400,000 تومان
11 اردیبهشت
سه‌شنبه
1,400,000 تومان
12 اردیبهشت
چهارشنبه
1,400,000 تومان
13 اردیبهشت
پنج‌شنبه
1,400,000 تومان
14 اردیبهشت
جمعه
1,400,000 تومان
اتاق دو تخته توئین طبقه همکف
اقامت 24
1,500,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
4 اردیبهشت
سه‌شنبه
1,500,000 تومان
5 اردیبهشت
چهارشنبه
1,500,000 تومان
6 اردیبهشت
پنج‌شنبه
1,500,000 تومان
7 اردیبهشت
جمعه
1,500,000 تومان
8 اردیبهشت
شنبه
1,500,000 تومان
9 اردیبهشت
یکشنبه
1,500,000 تومان
10 اردیبهشت
دوشنبه
1,500,000 تومان
11 اردیبهشت
سه‌شنبه
1,500,000 تومان
12 اردیبهشت
چهارشنبه
1,500,000 تومان
13 اردیبهشت
پنج‌شنبه
1,500,000 تومان
14 اردیبهشت
جمعه
1,500,000 تومان
اتاق دو تخته دبل طبقه همکف
اقامت 24
1,500,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
4 اردیبهشت
سه‌شنبه
1,500,000 تومان
5 اردیبهشت
چهارشنبه
1,500,000 تومان
6 اردیبهشت
پنج‌شنبه
1,500,000 تومان
7 اردیبهشت
جمعه
1,500,000 تومان
8 اردیبهشت
شنبه
1,500,000 تومان
9 اردیبهشت
یکشنبه
1,500,000 تومان
10 اردیبهشت
دوشنبه
1,500,000 تومان
11 اردیبهشت
سه‌شنبه
1,500,000 تومان
12 اردیبهشت
چهارشنبه
1,500,000 تومان
13 اردیبهشت
پنج‌شنبه
1,500,000 تومان
14 اردیبهشت
جمعه
1,500,000 تومان
اتاق دوتخته آسمان نما
اقامت 24
3,000,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
4 اردیبهشت
سه‌شنبه
3,000,000 تومان
5 اردیبهشت
چهارشنبه
3,000,000 تومان
6 اردیبهشت
پنج‌شنبه
3,000,000 تومان
7 اردیبهشت
جمعه
3,000,000 تومان
8 اردیبهشت
شنبه
3,000,000 تومان
9 اردیبهشت
یکشنبه
3,000,000 تومان
10 اردیبهشت
دوشنبه
3,000,000 تومان
11 اردیبهشت
سه‌شنبه
3,000,000 تومان
12 اردیبهشت
چهارشنبه
3,000,000 تومان
13 اردیبهشت
پنج‌شنبه
3,000,000 تومان
14 اردیبهشت
جمعه
3,000,000 تومان
ظرفیت 3 نفر

اتاق سه تخته طبقه زیرهمکف
اقامت 24
1,950,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
4 اردیبهشت
سه‌شنبه
1,950,000 تومان
5 اردیبهشت
چهارشنبه
1,950,000 تومان
6 اردیبهشت
پنج‌شنبه
1,950,000 تومان
7 اردیبهشت
جمعه
1,950,000 تومان
8 اردیبهشت
شنبه
1,950,000 تومان
9 اردیبهشت
یکشنبه
1,950,000 تومان
10 اردیبهشت
دوشنبه
1,950,000 تومان
11 اردیبهشت
سه‌شنبه
1,950,000 تومان
12 اردیبهشت
چهارشنبه
1,950,000 تومان
13 اردیبهشت
پنج‌شنبه
1,950,000 تومان
14 اردیبهشت
جمعه
1,950,000 تومان
اتاق سه تخته طبقه همکف
اقامت 24
2,100,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
4 اردیبهشت
سه‌شنبه
2,100,000 تومان
5 اردیبهشت
چهارشنبه
2,100,000 تومان
6 اردیبهشت
پنج‌شنبه
2,100,000 تومان
7 اردیبهشت
جمعه
2,100,000 تومان
8 اردیبهشت
شنبه
2,100,000 تومان
9 اردیبهشت
یکشنبه
2,100,000 تومان
10 اردیبهشت
دوشنبه
2,100,000 تومان
11 اردیبهشت
سه‌شنبه
2,100,000 تومان
12 اردیبهشت
چهارشنبه
2,100,000 تومان
13 اردیبهشت
پنج‌شنبه
2,100,000 تومان
14 اردیبهشت
جمعه
2,100,000 تومان
اتاق سه تخته vip
اقامت 24
4,200,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
4 اردیبهشت
سه‌شنبه
4,200,000 تومان
5 اردیبهشت
چهارشنبه
4,200,000 تومان
6 اردیبهشت
پنج‌شنبه
4,200,000 تومان
7 اردیبهشت
جمعه
4,200,000 تومان
8 اردیبهشت
شنبه
4,200,000 تومان
9 اردیبهشت
یکشنبه
4,200,000 تومان
10 اردیبهشت
دوشنبه
4,200,000 تومان
11 اردیبهشت
سه‌شنبه
4,200,000 تومان
12 اردیبهشت
چهارشنبه
4,200,000 تومان
13 اردیبهشت
پنج‌شنبه
4,200,000 تومان
14 اردیبهشت
جمعه
4,200,000 تومان
ظرفیت 4 نفر

اتاق چهار تخته طبقه زیرهمکف
اقامت 24
2,350,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
4 اردیبهشت
سه‌شنبه
2,350,000 تومان
5 اردیبهشت
چهارشنبه
2,350,000 تومان
6 اردیبهشت
پنج‌شنبه
2,350,000 تومان
7 اردیبهشت
جمعه
2,350,000 تومان
8 اردیبهشت
شنبه
2,350,000 تومان
9 اردیبهشت
یکشنبه
2,350,000 تومان
10 اردیبهشت
دوشنبه
2,350,000 تومان
11 اردیبهشت
سه‌شنبه
2,350,000 تومان
12 اردیبهشت
چهارشنبه
2,350,000 تومان
13 اردیبهشت
پنج‌شنبه
2,350,000 تومان
14 اردیبهشت
جمعه
2,350,000 تومان
اتاق چهار تخته طبقه همکف
اقامت 24
2,500,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
4 اردیبهشت
سه‌شنبه
2,500,000 تومان
5 اردیبهشت
چهارشنبه
2,500,000 تومان
6 اردیبهشت
پنج‌شنبه
2,500,000 تومان
7 اردیبهشت
جمعه
2,500,000 تومان
8 اردیبهشت
شنبه
2,500,000 تومان
9 اردیبهشت
یکشنبه
2,500,000 تومان
10 اردیبهشت
دوشنبه
2,500,000 تومان
11 اردیبهشت
سه‌شنبه
2,500,000 تومان
12 اردیبهشت
چهارشنبه
2,500,000 تومان
13 اردیبهشت
پنج‌شنبه
2,500,000 تومان
14 اردیبهشت
جمعه
2,500,000 تومان

امکانات اتاق های اقامتگاه بوم گردی سرای جهانگرد مهریز

اعلام حریق
فتوکپی
سرویس بهداشتی ایرانی
سرویس فرنگی
پاركينگ
مسلط به زبان انگليسی
آژانس مسافرتی
تاکسی سرویس شبانه روزی
تبديل ارز
خشکشویی (لاندری)
دستگاه خودپرداز
صندوق امانات
آسانسور
نمازخانه
تاکسی سرویس
استخر
سونا
سیستم تهویه مطبوع
ماساژ
اتاق چمدان
خدمات تور
روزنامه
فضای سبز
سالن ورزشی
دستگاه واکس کفش
پله اضطراری
اتاق بازی
لابی
اتاق سیگار
مرکز خرید
آرایشگاه
فروشگاه
کپسول آتش نشانی
خدمات برای معلولین
کافی نت
مینی بار رایگان
وسایل بدنسازی
كافی شاپ
اينترنت در لابی
فكس
تلفن در لابی
پرینتر
زنگ هشدار
ترانسفر رفت با هزینه
ترانسفر برگشت با هزینه
پذیرش 24 ساعته
شبکه پخش فیلم
خدمات خانه داری
تلویزیون در لابی
اتاق تلفن (اپراتور)
گیم نت
پارک کودک
زمین ورزشی
رستوران بام
خدمات تهيه بليط
خدمات بیدار باش
مینی بار با هزینه
كتابخانه
آتلیه
خدمات CIP (تشریفات ویژه)
کرایه اتومبیل (بدون راننده)
چايخانه سنتی
جكوزی
خدمات باربري
خدمات پزشكي
سالن بيليارد
زمين تنيس
گشت نیم روزی
بازی ویدئویی
سرویس حرم
پرداخت ویزا و مسترکارت
خدمات نگهداری کودک
صندوق امانات
خشکشویی
خدمات اتو
فكس
نمای رو به حیاط
باغچه
فضای سبز
تراس عمومی
تخت سنتی
پينگ پنگ
حوض آب
فوتبال دستی
کافه سنتی
اینترنت در محوطه

نظرات کاربران برای اقامتگاه بوم گردی سرای جهانگرد مهریز

(4 نظر)
خوب بود
محیطی صمیمی و دوستانه
برخورد کارکنان مناسب بود ، نسبت به قیمت پرداختی امکانات به هیچ وجه مناسب نبود ، یک یخچال کوچک در اتاق وجود داشت که عملا کار نمی کرد . فقط به عنوان یک اتاق برای خوابیدن می توان از اتاق ها استفاده نمود .
فضای هتل دلنشین است.
برای ثبت نظر باید وارد شوید یا ثبت نام کنید.

پرسش و پاسخ درباره اقامتگاه بوم گردی سرای جهانگرد مهریز

مهمانان اقامتگاه بوم گردی سرای جهانگرد مهریز در سایت‌های مختلف چه نظراتی نوشته‌اند؟

همه نظرات مهمانان اقامتگاه بوم گردی سرای جهانگرد مهریز از تمامی سایت‌های رزرواسیون را در مورد امکانات هتل، کیفیت خدمات، برخورد کارکنان، مزایا و معایب هتل در سایت سلطان سفر مشاهده کنید. برای مشاهده نظرات کلیک کنید.

کدام سایت ارزانترین قیمت را ارائه می‌دهد؟

سلطان سفر با مقایسه قیمت اقامتگاه بوم گردی سرای جهانگرد مهریز بر روی سایت‌های مختلف از جمله اسنپ تریپ، اقامت24، جاباما، هتل یار و ده‌ها سایت دیگر، ارزان‌ترین قیمت را به شما پیشنهاد می‌دهد. برای مقایسه قیمت و رزرو هتل کلیک کنید.

همه عکس‌ها و امکانات اقامتگاه بوم گردی سرای جهانگرد مهریز رو کجا می‌تونم ببینم؟

سلطان سفر مجموعه‌ای کامل از تصاویر و امکانات اقامتگاه بوم گردی سرای جهانگرد مهریز را از همه سایت‌های معتبر رزرو گردآوری کرده است. برای مشاهده کلیک کنید.