مقایسه و رزرو اتاق

رزرو هتل زمزم مشهد

ظرفیت 2 نفر

دو تخته تویین
اسنپ تریپ
740,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
21 مرداد
جمعه
740,000
تومان
22 مرداد
شنبه
740,000
تومان
23 مرداد
یکشنبه
740,000
تومان
24 مرداد
دوشنبه
740,000
تومان
25 مرداد
سه شنبه
740,000
تومان
26 مرداد
چهارشنبه
740,000
تومان
27 مرداد
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
28 مرداد
جمعه
ظرفیت تکمیل
29 مرداد
شنبه
ظرفیت تکمیل
30 مرداد
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
31 مرداد
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
دو تخته دابل
اسنپ تریپ
740,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
21 مرداد
جمعه
740,000
تومان
22 مرداد
شنبه
740,000
تومان
23 مرداد
یکشنبه
740,000
تومان
24 مرداد
دوشنبه
740,000
تومان
25 مرداد
سه شنبه
740,000
تومان
26 مرداد
چهارشنبه
740,000
تومان
27 مرداد
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
28 مرداد
جمعه
ظرفیت تکمیل
29 مرداد
شنبه
ظرفیت تکمیل
30 مرداد
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
31 مرداد
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
اتاق دو تخته
اقامت 24
740,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
21 مرداد
جمعه
740,000
تومان
30 مرداد
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
دو تخته دابل همراه با صبحانه و ناهار و شام (منو انتخابی)
اسنپ تریپ
1,180,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
21 مرداد
جمعه
1,180,000
تومان
22 مرداد
شنبه
1,180,000
تومان
23 مرداد
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
24 مرداد
دوشنبه
1,180,000
تومان
25 مرداد
سه شنبه
1,180,000
تومان
26 مرداد
چهارشنبه
1,180,000
تومان
27 مرداد
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
28 مرداد
جمعه
ظرفیت تکمیل
29 مرداد
شنبه
ظرفیت تکمیل
30 مرداد
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
31 مرداد
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
دو تخته تویین همراه با صبحانه و ناهار و شام (منو انتخابی)
اسنپ تریپ
1,180,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
21 مرداد
جمعه
1,180,000
تومان
22 مرداد
شنبه
1,180,000
تومان
23 مرداد
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
24 مرداد
دوشنبه
1,180,000
تومان
25 مرداد
سه شنبه
1,180,000
تومان
26 مرداد
چهارشنبه
1,180,000
تومان
27 مرداد
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
28 مرداد
جمعه
ظرفیت تکمیل
29 مرداد
شنبه
ظرفیت تکمیل
30 مرداد
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
31 مرداد
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
اتاق دو تخته فولبرد (منو انتخابی)
اقامت 24
ظرفیت تکمیل
قیمت شب‌های دیگر
23 مرداد
یکشنبه
1,180,000
تومان
ظرفیت 1 نفر

دو تخته برای یک نفر همراه با صبحانه و ناهار و شام (منو انتخابی)
اسنپ تریپ
840,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
21 مرداد
جمعه
840,000
تومان
22 مرداد
شنبه
840,000
تومان
23 مرداد
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
24 مرداد
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
25 مرداد
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
26 مرداد
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
27 مرداد
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
28 مرداد
جمعه
ظرفیت تکمیل
29 مرداد
شنبه
ظرفیت تکمیل
30 مرداد
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
31 مرداد
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
اتاق دو تخته برای یکنفر فولبرد (منو انتخابی)
اقامت 24
ظرفیت تکمیل
قیمت شب‌های دیگر
25 مرداد
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
دو تخته برای یک نفر
اسنپ تریپ
ظرفیت تکمیل
قیمت شب‌های دیگر
21 مرداد
جمعه
ظرفیت تکمیل
22 مرداد
شنبه
ظرفیت تکمیل
23 مرداد
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
24 مرداد
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
25 مرداد
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
26 مرداد
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
27 مرداد
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
28 مرداد
جمعه
ظرفیت تکمیل
29 مرداد
شنبه
ظرفیت تکمیل
30 مرداد
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
31 مرداد
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
ظرفیت 3 نفر

سه تخته
اسنپ تریپ
1,050,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
21 مرداد
جمعه
1,050,000
تومان
22 مرداد
شنبه
1,050,000
تومان
23 مرداد
یکشنبه
1,050,000
تومان
24 مرداد
دوشنبه
1,050,000
تومان
25 مرداد
سه شنبه
1,050,000
تومان
26 مرداد
چهارشنبه
1,050,000
تومان
27 مرداد
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
28 مرداد
جمعه
ظرفیت تکمیل
29 مرداد
شنبه
ظرفیت تکمیل
30 مرداد
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
31 مرداد
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
سه تخته همراه با صبحانه و ناهار و شام (منو انتخابی)
اسنپ تریپ
1,740,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
21 مرداد
جمعه
1,740,000
تومان
22 مرداد
شنبه
1,740,000
تومان
23 مرداد
یکشنبه
1,740,000
تومان
24 مرداد
دوشنبه
1,740,000
تومان
25 مرداد
سه شنبه
1,740,000
تومان
26 مرداد
چهارشنبه
1,740,000
تومان
27 مرداد
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
28 مرداد
جمعه
ظرفیت تکمیل
29 مرداد
شنبه
ظرفیت تکمیل
30 مرداد
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
31 مرداد
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
اتاق سه تخته
اقامت 24
ظرفیت تکمیل
قیمت شب‌های دیگر
24 مرداد
دوشنبه
1,030,000
تومان
26 مرداد
چهارشنبه
1,030,000
تومان
اتاق سه تخته فولبرد (منو انتخابی)
اقامت 24
ظرفیت تکمیل
قیمت شب‌های دیگر
22 مرداد
شنبه
1,740,000
تومان
27 مرداد
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
ظرفیت 4 نفر

چهار تخته
اسنپ تریپ
1,400,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
21 مرداد
جمعه
1,400,000
تومان
22 مرداد
شنبه
1,400,000
تومان
23 مرداد
یکشنبه
1,400,000
تومان
24 مرداد
دوشنبه
1,400,000
تومان
25 مرداد
سه شنبه
1,400,000
تومان
26 مرداد
چهارشنبه
1,400,000
تومان
27 مرداد
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
28 مرداد
جمعه
ظرفیت تکمیل
29 مرداد
شنبه
ظرفیت تکمیل
30 مرداد
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
31 مرداد
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
آپارتمان یک خوابه چهار تخته
اسنپ تریپ
1,470,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
21 مرداد
جمعه
1,470,000
تومان
22 مرداد
شنبه
1,470,000
تومان
23 مرداد
یکشنبه
1,470,000
تومان
24 مرداد
دوشنبه
1,470,000
تومان
25 مرداد
سه شنبه
1,470,000
تومان
26 مرداد
چهارشنبه
1,470,000
تومان
27 مرداد
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
28 مرداد
جمعه
ظرفیت تکمیل
29 مرداد
شنبه
ظرفیت تکمیل
30 مرداد
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
31 مرداد
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
آپارتمان دو خوابه چهار تخته
اسنپ تریپ
1,520,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
21 مرداد
جمعه
1,520,000
تومان
22 مرداد
شنبه
1,520,000
تومان
23 مرداد
یکشنبه
1,520,000
تومان
24 مرداد
دوشنبه
1,520,000
تومان
25 مرداد
سه شنبه
1,520,000
تومان
26 مرداد
چهارشنبه
1,520,000
تومان
27 مرداد
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
28 مرداد
جمعه
ظرفیت تکمیل
29 مرداد
شنبه
ظرفیت تکمیل
30 مرداد
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
31 مرداد
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
چهار تخته همراه با صبحانه و ناهار و شام (منو انتخابی)
اسنپ تریپ
2,320,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
21 مرداد
جمعه
2,320,000
تومان
22 مرداد
شنبه
2,320,000
تومان
23 مرداد
یکشنبه
2,320,000
تومان
24 مرداد
دوشنبه
2,320,000
تومان
25 مرداد
سه شنبه
2,320,000
تومان
26 مرداد
چهارشنبه
2,320,000
تومان
27 مرداد
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
28 مرداد
جمعه
ظرفیت تکمیل
29 مرداد
شنبه
ظرفیت تکمیل
30 مرداد
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
31 مرداد
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
آپارتمان یک خوابه چهار تخته همراه با صبحانه و ناهار و شام (منو انتخابی)
اسنپ تریپ
2,370,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
21 مرداد
جمعه
2,370,000
تومان
22 مرداد
شنبه
2,370,000
تومان
23 مرداد
یکشنبه
2,370,000
تومان
24 مرداد
دوشنبه
2,370,000
تومان
25 مرداد
سه شنبه
2,370,000
تومان
26 مرداد
چهارشنبه
2,370,000
تومان
27 مرداد
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
28 مرداد
جمعه
ظرفیت تکمیل
29 مرداد
شنبه
ظرفیت تکمیل
30 مرداد
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
31 مرداد
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
آپارتمان دو خوابه چهار تخته همراه با صبحانه و ناهار و شام (منو انتخابی)
اسنپ تریپ
ظرفیت تکمیل
قیمت شب‌های دیگر
21 مرداد
جمعه
ظرفیت تکمیل
22 مرداد
شنبه
ظرفیت تکمیل
23 مرداد
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
24 مرداد
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
25 مرداد
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
26 مرداد
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
27 مرداد
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
28 مرداد
جمعه
ظرفیت تکمیل
29 مرداد
شنبه
ظرفیت تکمیل
30 مرداد
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
31 مرداد
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
اتاق چهار تخته
اقامت 24
ظرفیت تکمیل
قیمت شب‌های دیگر
29 مرداد
شنبه
ظرفیت تکمیل
آپارتمان یکخوابه چهار نفره فولبرد (منو انتخابی)
اقامت 24
ظرفیت تکمیل
قیمت شب‌های دیگر
28 مرداد
جمعه
ظرفیت تکمیل
31 مرداد
دوشنبه
ظرفیت تکمیل

آدرس هتل زمزم مشهد روی نقشه

نظرات کاربران برای هتل زمزم مشهد

(31 نظر)
نقاط قوت:
رفتار کارکنان بسیار خوب و تمیزی هتل عالی فقط ونزدیک به حرم
نقاط ضعف:
رفتار کارکنان بسیار خوب و تمیزی هتل عالی فقط ونزدیک به حرم
برای دومین سال اقامت خوب بود بهتر است مکان مهمانان خارجی و داخلی در یک طبقه نباشد
نقاط قوت:
بسیار نزدیک به حرم ، خدمه زحمتکش و مودب ، اتاقها تمیز ، قیمت مناسب
نقاط ضعف:
بسیار نزدیک به حرم ، خدمه زحمتکش و مودب ، اتاقها تمیز ، قیمت مناسب
نقاط قوت:
کارمندانی خوش برخورد ،مودب
نقاط ضعف:
کارمندانی خوش برخورد ،مودب
در کل هتلی خوب با امکانات خوب و نزدیکی به حرم عالی امیدوارم هر روز بهتر و عالی تر بشن
نقاط قوت:
نزدیک به حرم تمیز و نو
نقاط ضعف:
نزدیک به حرم تمیز و نو
هتل تمیزه، من یه ناهار جوجه کباب خوردم که خوب بود. پارکینگ داره ولی هتل یکم توی کوچه پس کوچه است و تو موقع شلوغی خیلی ترافیکه. تخت دو نفره به جای یه تشک دو نفره واقعی شامل دو تا تشک یه نفره بود که من اولین بار چنین چیزی میدیدم. به حرم خیلی نزدیکه.
من شب قدر اونجابودم... صادقانه نظر میدم... چون من مشهد زیاد میرم انواع هتل بودم.... اتاقها خیلی کوچک هستن من سمت شمال هتل بودم اتاق بوی نم میداد... اما تمیز بود.... مایع اصلا نبود وصابون بود بنظرم مایع بهتر بود.... منوی غذا وصبحانه بسیار کم بود.... در کل سه تخته 770ودو تخته550 میشه یکم دورتر ولی بهتر گیر آورد
نقاط قوت:
برخورد مناسب پذیرش برخورد مناسب پرسنل رستوران
نقاط ضعف:
تنوع غذا کافی نیست
نقاط قوت:
نزدیکی به حرم برخورد خوب ومحترمانه کارکنان تمیز بودن هتل
نقاط ضعف:
نزدیکی به حرم برخورد خوب ومحترمانه کارکنان تمیز بودن هتل
نقاط قوت:
از نظر موقعیت مکانی، نظافت و برخورد کارکنان واقعا عالی بود اتاق ها تمیز و امور خانه داری خیلی خوب بود توصیه میکنم این هتل رو انتخاب کنید از همه نظر راضی بودیم
نقاط ضعف:
کیفیت غذاش میتونست بهتر باشه
نقاط قوت:
خیلییی نزدیک حرم بود صبحونه هر روز عوض میشد و تو روزهایی مختلف صبحونه گرمش متفاوت بود، مثل خوراک لوبیا و عدسی و نیمرو هن زده اتاق ما سشوار و چایساز داشت اسانسور و رستوران خیلی زیبا و با سلیقه درست شده بود. تمیز و قشنگ بود. سینک داشت که اگر چیزی داریم بشوریم حمامش خوب بود پرسنل خوش برخورد و محترم
نقاط ضعف:
اتاق ما خوب بود ولی بقیه اتاق ها رو نمیتونم مطمئن باشم چجوری هستن، قبل رفتن بپرسید چه امکاناتی دارند و سشوار هست یا نه. اتاق ۲ نفره یه سوییت نسبتا کوچک بود و فضای بزرگی نداشت ولی کارمون راه میوفتاد.
نقاط قوت:
رستوران تمیز وغذای خوب
نقاط ضعف:
اتاق ۳ نفره داشتم کوچک بود عدم وجود مسواک ومایع دستشویی تعجب داشت و پارکینگ کوچک مسیر هتل در کوچه باریک و قدیمی بود که در تردد با ماشین مشکل وخطرناک بود
خوب بود
با تشکر از همه زحمت کشان و پرسنل هتل
نقاط قوت:
واقعا هیچ نکته مثبتی نداشت تنها نکته مثبتش نزدیکی به حرم‌بود
نقاط ضعف:
کیفیت افتضاح غذا بدون تنوع بودن غذا ها فرق گذاشتن بین اتاق فولبرد و معمولی که سرویس دهی به فولبرد خیلی ضعیف تر بود مخصوصا در مقایسه با غذا نداشتن مایع دستشویی در اتاقها
نقاط قوت:
برخورد خوب کارکنان
نقاط ضعف:
تنوع غذایی افتضاح......
نقاط قوت:
نزدیکی به حرم و تمیز بودن هتل
نقاط ضعف:
تنوع غذایی پایین اقامتم فولبرد بود ولی در اصل منو انتخابی بود
نقاط قوت:
۱. نزدیک بودن به حرم ۲.کیفیت غذای خوب ۳.تمیز بودن هتل ۴.قیمت مناسب
نقاط ضعف:
۱.اتاق گاز رو میزی و چای ساز نداشت ۲.کیفیت تخت ها پائین بود
نقاط قوت:
تمیزی ،مرتب بودن،نزدیکی به حرم امام رضا،تهویه مناسب،سرویس بهداشتی وحمام تمیز، اخلاق نیکوی پرسنل زحمتکش هتل
نقاط ضعف:
تنوع صبحانه کم،سرویس رستوران ضعيف، اشکال در تعدادکم کانالهای تلویزیون
نقاط قوت:
تمیزی برخورد خوب هتل داران داشتن گاز کوچک در اتاق تهیه مرکزی رستوران تمیز و سبک سنتی
نقاط ضعف:
عدم اینترنت در اتاق ها قیمت بالای غذای آزاد عدم وجود فرش یا موکت در تمام کف اتاق.
نقاط قوت:
نزدیکی به حرم رفتار خوب پرسنل تمیز بودن وسایل خواب و یخچال
نقاط ضعف:
نداشتن مایع دستشویی و ظرفشویی مناسب نبودن ظروف پذیرایی
ما چند ساعت زودتر رسیدیم ولی اتاقمون را تحویل دادن،برخورد کارکنان خوب و محترمانه،کیفیت غذا خوب،ولی تنوع غذاها بسیار کم بود و ما اذیت شدیم،نظافت راضی کننده بود ولی میتونست بهتر از این باشه،فرش اتاقها تمیز نبود،مسیر دسترسی به هتل شلوغ و کوچه باریک بود،ولی بسیار نزدیک به حرم بود،در کل هتل بدی نبود،اگر نزدیکی براتون مهمه رزرو کنید ولی بدون غذا،مخصوصا اگر بچه پیشتون باشه اذیت میشید از غذاهای تکراری
نقاط قوت:
نزدیکی به حرم برخورد خوب کارکنان تمیزی اتاقها
نقاط ضعف:
به دلیل اینکه چوب لباسی کم بود اگر حداقل چوب لباسی پشت دری استفاده بشه خیلی خوبه
نقاط قوت:
پرسنل زحمت کش فوق العاده خوش برخورد
نقاط ضعف:
مدیریت ضعیف که با وجود زحمات بیش از اندازه پرسنل قابل جبران نیست. داخل اتاقها بوی تا نیومد،مایع دستشویی نبود، در مدت ۴شب اقامت ما یکبار توالت فرنگی مشکل داشت ویکیار هم آب حمام سرد شد
واقعا تمیز بود اتاق و خود هتل،نو ساز هست.پروتکل های بهداشتی را رعایت میکردن.موقعیت فوق العاده نزدیک به حرم دارد.کیفیت غذا هم خیلی خوب بود من میپسندیدم
نقاط قوت:
خوبه
نقاط ضعف:
غذا تکراری
هتلی نوساز و مرتب در موقعیتی خوب ، اما در اختیار افرادی نه چندان حرفه ای... رستوران زیبا با منو ساده...
از لحاظ مکانی بسیار عالی هست طوری که وقتی اذان شروع میشه از هتل حرکت کنید وقتی میرسید حرم هنوز اذان تموم نشده و امکانات اتاق نسبت به دو ستاره بودن خوب بود و چایی ساز و یخچال داشت و نظافت اتاق بدو ورود خوب بود ولی از لحاظ غذایی اصلا خوب نبود، صبحانش به نسبت خوب بود ولی منوی نهار و شامش اصلا جالب نبود، و قیمت هتل نسبت به هتل های پنج ستاره تقریبا بالاست
شک نکنید هتل شبیه پنج ستاری واقعا عالیه خیلی خوبه لذت می برید
سلام علیکم من عید نوروز در هتل اقامت داشتم. موقعیت مکانی هتل بسیار مناسب است به طوری که پسر ۱۱ ساله من بدون دغدغه خودش به حرم مطهر مشرف می شد. از نظر تمیزی و نظافت خوب است. ظرفیت پارکینگ محدود و کافی شاپ نُقلی می باشد. برخورد پرسنل خوب و مناسب بود. منوی رستوران تنوع متوسطی داشت. بهتر است مشکل صدای فن و هواکش تاسیسات برطرف شود. در مجموع با توجه به هزینه خوب است و سعی می کنم باز هم در این هتل اقامت داشته باشم.
نقاط قوت:
نزدیکی به حرم ،قیمت مناسب وتمیزبودن
نقاط ضعف:
دمپائی یک جفت در دستشوئی داشت -حیف این هتل مسافرین رعایت نمی کنند بچه ها درب ها ی ورودی را بشدت می بستند که در دراز مدت ...
خیلی خیلی هتل تمیزی بود. صبحانه بسیار مفصل و عالی بود. برخورد کارکنان عالی. سرویس بهداشتی اتاق ها فوق العاده عالی و تمیز. ملافه ها بسیار تمیز... بنظر من بهترین هتل بود.
هتل دو ستاره است.نزدیک حرم است و پنج دقیقه پیاده روی دارد.بهداشت هتل تقریباً خوب بود.من در ایام خلوتی ناشی از کرونا آنجا بودم و رستوران به دلیل تعداد کم مسافرها تعطیل بود.مجبور بودیم به رستوران های مشهد سفارش تلفنی بدهیم و روی موکت های اتاق بدون سفره غذا بخوریم.نقص هایی هم دارد مثلاً واحد من هواکش دستشویی اش کار نمی کرد.(۱۰۷)دمپایی روی فرشی نداشت البته نمی دانم هتل دو ستاره وظیفه ای در این مورد دارد یا نه؟داخل اتاق من وسایل پذیرایی مثل قنددان و نمکدان نبود.من از تهران قبل از رزرو از طریق ایران هتل به آنها زنگ زدم و گفتم من بعد از یک اقامت یک روزه کامل ممکن است مجبور باشم شش یا هفت ساعت تمدید کنم.گفتند عیبی ندارد ما از شما نیم بها می گیریم.در لحظه ورود هم این سوال را کردم.پذیرشگر گفت :من در لحظه تلفن شما در اینجا نبودم اما عیبی ندارد و فردا ساعت ۱۴تشریف بیاورید و برای آن چند ساعت نیمی از وجه یک روز را بدهید.فردا ساعت ۱۴ که به پذیرش رفتم یک فرد دیگر بود و گفته های دو نفر قبلی را قبول نداشت و گفت پول یک روز کامل را بدهید و چون رفتار مقبولی نبود زورم آمد این پول را بدهم و جمع کردم و با زن و بچه آمدم بیرون و در یک میهمان پذیر مجاورش یک اقامت چند ساعتی گرفتم.به نظرم مدیریت این هتل باید پذیرشگرها را با هم هماهنگ و مشتری مدار کند.
برای ثبت نظر باید وارد شوید یا ثبت نام کنید.

پرسش و پاسخ درباره هتل زمزم مشهد

مهمانان هتل زمزم مشهد در سایت‌های مختلف چه نظراتی نوشته‌اند؟

همه نظرات مهمانان هتل زمزم مشهد از تمامی سایت‌های رزرواسیون را در مورد امکانات هتل، کیفیت خدمات، برخورد کارکنان، مزایا و معایب هتل در سایت سلطان سفر مشاهده کنید.

کدام سایت ارزانترین قیمت را ارائه می‌دهد؟

سلطان سفر با مقایسه قیمت هتل زمزم مشهد بر روی سایت‌های مختلف از جمله اسنپ تریپ، اقامت24، جاباما، هتل یار و ده‌ها سایت دیگر، ارزان‌ترین قیمت را به شما پیشنهاد می‌دهد.

همه عکس‌ها و امکانات هتل زمزم مشهد رو کجا می‌تونم ببینم؟

سلطان سفر مجموعه‌ای کامل از تصاویر و امکانات هتل زمزم مشهد را از همه سایت‌های معتبر رزرو گردآوری کرده است.