مقایسه و رزرو اتاق

رزرو هتل زمزم مشهد

ظرفیت 1 نفر

دو تخته برای یک نفر
اسنپ تریپ
390,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
3 بهمن
یکشنبه
390,000
تومان
4 بهمن
دوشنبه
360,000
تومان
5 بهمن
سه شنبه
360,000
تومان
6 بهمن
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
7 بهمن
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
8 بهمن
جمعه
ظرفیت تکمیل
9 بهمن
شنبه
ظرفیت تکمیل
10 بهمن
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
11 بهمن
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
12 بهمن
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
13 بهمن
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
دو تخته برای یک نفر همراه با صبحانه و ناهار و شام (منو بوفه)
اسنپ تریپ
520,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
3 بهمن
یکشنبه
520,000
تومان
4 بهمن
دوشنبه
495,000
تومان
5 بهمن
سه شنبه
495,000
تومان
6 بهمن
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
7 بهمن
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
8 بهمن
جمعه
ظرفیت تکمیل
9 بهمن
شنبه
ظرفیت تکمیل
10 بهمن
یکشنبه
495,000
تومان
11 بهمن
دوشنبه
495,000
تومان
12 بهمن
سه شنبه
495,000
تومان
13 بهمن
چهارشنبه
495,000
تومان
ظرفیت 2 نفر

دو تخته تویین
اسنپ تریپ
420,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
3 بهمن
یکشنبه
420,000
تومان
4 بهمن
دوشنبه
390,000
تومان
5 بهمن
سه شنبه
390,000
تومان
6 بهمن
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
7 بهمن
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
8 بهمن
جمعه
ظرفیت تکمیل
9 بهمن
شنبه
ظرفیت تکمیل
10 بهمن
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
11 بهمن
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
12 بهمن
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
13 بهمن
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
دو تخته دابل
اسنپ تریپ
420,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
3 بهمن
یکشنبه
420,000
تومان
4 بهمن
دوشنبه
390,000
تومان
5 بهمن
سه شنبه
390,000
تومان
6 بهمن
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
7 بهمن
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
8 بهمن
جمعه
ظرفیت تکمیل
9 بهمن
شنبه
ظرفیت تکمیل
10 بهمن
یکشنبه
390,000
تومان
11 بهمن
دوشنبه
390,000
تومان
12 بهمن
سه شنبه
390,000
تومان
13 بهمن
چهارشنبه
390,000
تومان
دو تخته تویین همراه با صبحانه و ناهار و شام (منو بوفه)
اسنپ تریپ
700,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
3 بهمن
یکشنبه
700,000
تومان
4 بهمن
دوشنبه
660,000
تومان
5 بهمن
سه شنبه
660,000
تومان
6 بهمن
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
7 بهمن
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
8 بهمن
جمعه
ظرفیت تکمیل
9 بهمن
شنبه
ظرفیت تکمیل
10 بهمن
یکشنبه
660,000
تومان
11 بهمن
دوشنبه
660,000
تومان
12 بهمن
سه شنبه
660,000
تومان
13 بهمن
چهارشنبه
660,000
تومان
دو تخته دابل همراه با صبحانه و ناهار و شام (منو بوفه)
اسنپ تریپ
700,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
3 بهمن
یکشنبه
700,000
تومان
4 بهمن
دوشنبه
660,000
تومان
5 بهمن
سه شنبه
660,000
تومان
6 بهمن
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
7 بهمن
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
8 بهمن
جمعه
ظرفیت تکمیل
9 بهمن
شنبه
ظرفیت تکمیل
10 بهمن
یکشنبه
660,000
تومان
11 بهمن
دوشنبه
660,000
تومان
12 بهمن
سه شنبه
660,000
تومان
13 بهمن
چهارشنبه
660,000
تومان
اتاق دو تخته
اقامت 24
ظرفیت تکمیل
قیمت شب‌های دیگر
3 بهمن
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
4 بهمن
دوشنبه
390,000
تومان
5 بهمن
سه شنبه
390,000
تومان
6 بهمن
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
7 بهمن
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
8 بهمن
جمعه
ظرفیت تکمیل
9 بهمن
شنبه
ظرفیت تکمیل
10 بهمن
یکشنبه
390,000
تومان
11 بهمن
دوشنبه
390,000
تومان
12 بهمن
سه شنبه
390,000
تومان
13 بهمن
چهارشنبه
390,000
تومان
اتاق دو تخته فولبرد
اقامت 24
ظرفیت تکمیل
قیمت شب‌های دیگر
3 بهمن
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
4 بهمن
دوشنبه
660,000
تومان
5 بهمن
سه شنبه
660,000
تومان
6 بهمن
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
7 بهمن
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
8 بهمن
جمعه
ظرفیت تکمیل
9 بهمن
شنبه
ظرفیت تکمیل
10 بهمن
یکشنبه
660,000
تومان
11 بهمن
دوشنبه
660,000
تومان
12 بهمن
سه شنبه
660,000
تومان
13 بهمن
چهارشنبه
660,000
تومان
ظرفیت 3 نفر

سه تخته
اسنپ تریپ
580,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
3 بهمن
یکشنبه
580,000
تومان
4 بهمن
دوشنبه
550,000
تومان
5 بهمن
سه شنبه
550,000
تومان
6 بهمن
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
7 بهمن
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
8 بهمن
جمعه
ظرفیت تکمیل
9 بهمن
شنبه
ظرفیت تکمیل
10 بهمن
یکشنبه
550,000
تومان
11 بهمن
دوشنبه
550,000
تومان
12 بهمن
سه شنبه
550,000
تومان
13 بهمن
چهارشنبه
550,000
تومان
اتاق سه تخته
اقامت 24
580,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
3 بهمن
یکشنبه
580,000
تومان
4 بهمن
دوشنبه
550,000
تومان
5 بهمن
سه شنبه
550,000
تومان
6 بهمن
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
7 بهمن
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
8 بهمن
جمعه
ظرفیت تکمیل
9 بهمن
شنبه
ظرفیت تکمیل
10 بهمن
یکشنبه
550,000
تومان
11 بهمن
دوشنبه
550,000
تومان
12 بهمن
سه شنبه
550,000
تومان
13 بهمن
چهارشنبه
550,000
تومان
اتاق سه تخته فولبرد
اقامت 24
980,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
3 بهمن
یکشنبه
980,000
تومان
4 بهمن
دوشنبه
945,000
تومان
5 بهمن
سه شنبه
945,000
تومان
6 بهمن
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
7 بهمن
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
8 بهمن
جمعه
ظرفیت تکمیل
9 بهمن
شنبه
ظرفیت تکمیل
10 بهمن
یکشنبه
945,000
تومان
11 بهمن
دوشنبه
945,000
تومان
12 بهمن
سه شنبه
945,000
تومان
13 بهمن
چهارشنبه
945,000
تومان
سه تخته همراه با صبحانه و ناهار و شام (منو بوفه)
اسنپ تریپ
980,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
3 بهمن
یکشنبه
980,000
تومان
4 بهمن
دوشنبه
945,000
تومان
5 بهمن
سه شنبه
945,000
تومان
6 بهمن
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
7 بهمن
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
8 بهمن
جمعه
ظرفیت تکمیل
9 بهمن
شنبه
ظرفیت تکمیل
10 بهمن
یکشنبه
945,000
تومان
11 بهمن
دوشنبه
945,000
تومان
12 بهمن
سه شنبه
945,000
تومان
13 بهمن
چهارشنبه
945,000
تومان
ظرفیت 4 نفر

چهار تخته
اسنپ تریپ
760,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
3 بهمن
یکشنبه
760,000
تومان
4 بهمن
دوشنبه
735,000
تومان
5 بهمن
سه شنبه
735,000
تومان
6 بهمن
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
7 بهمن
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
8 بهمن
جمعه
ظرفیت تکمیل
9 بهمن
شنبه
ظرفیت تکمیل
10 بهمن
یکشنبه
735,000
تومان
11 بهمن
دوشنبه
735,000
تومان
12 بهمن
سه شنبه
735,000
تومان
13 بهمن
چهارشنبه
735,000
تومان
آپارتمان یک خوابه چهار تخته
اسنپ تریپ
800,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
3 بهمن
یکشنبه
800,000
تومان
4 بهمن
دوشنبه
780,000
تومان
5 بهمن
سه شنبه
780,000
تومان
6 بهمن
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
7 بهمن
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
8 بهمن
جمعه
ظرفیت تکمیل
9 بهمن
شنبه
ظرفیت تکمیل
10 بهمن
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
11 بهمن
دوشنبه
780,000
تومان
12 بهمن
سه شنبه
780,000
تومان
13 بهمن
چهارشنبه
780,000
تومان
آپارتمان دو خوابه چهار تخته
اسنپ تریپ
840,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
3 بهمن
یکشنبه
840,000
تومان
4 بهمن
دوشنبه
825,000
تومان
5 بهمن
سه شنبه
825,000
تومان
6 بهمن
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
7 بهمن
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
8 بهمن
جمعه
ظرفیت تکمیل
9 بهمن
شنبه
ظرفیت تکمیل
10 بهمن
یکشنبه
825,000
تومان
11 بهمن
دوشنبه
825,000
تومان
12 بهمن
سه شنبه
825,000
تومان
13 بهمن
چهارشنبه
825,000
تومان
چهار تخته همراه با صبحانه و ناهار و شام (منو بوفه)
اسنپ تریپ
1,280,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
3 بهمن
یکشنبه
1,280,000
تومان
4 بهمن
دوشنبه
1,240,000
تومان
5 بهمن
سه شنبه
1,240,000
تومان
6 بهمن
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
7 بهمن
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
8 بهمن
جمعه
ظرفیت تکمیل
9 بهمن
شنبه
ظرفیت تکمیل
10 بهمن
یکشنبه
1,240,000
تومان
11 بهمن
دوشنبه
1,240,000
تومان
12 بهمن
سه شنبه
1,240,000
تومان
13 بهمن
چهارشنبه
1,240,000
تومان
آپارتمان یک خوابه چهار تخته همراه با صبحانه و ناهار و شام (منو بوفه)
اسنپ تریپ
1,350,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
3 بهمن
یکشنبه
1,350,000
تومان
4 بهمن
دوشنبه
1,310,000
تومان
5 بهمن
سه شنبه
1,310,000
تومان
6 بهمن
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
7 بهمن
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
8 بهمن
جمعه
ظرفیت تکمیل
9 بهمن
شنبه
ظرفیت تکمیل
10 بهمن
یکشنبه
1,310,000
تومان
11 بهمن
دوشنبه
1,310,000
تومان
12 بهمن
سه شنبه
1,310,000
تومان
13 بهمن
چهارشنبه
1,310,000
تومان
آپارتمان دو خوابه چهار تخته همراه با صبحانه و ناهار و شام (منو بوفه)
اسنپ تریپ
1,400,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
3 بهمن
یکشنبه
1,400,000
تومان
4 بهمن
دوشنبه
1,360,000
تومان
5 بهمن
سه شنبه
1,360,000
تومان
6 بهمن
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
7 بهمن
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
8 بهمن
جمعه
ظرفیت تکمیل
9 بهمن
شنبه
ظرفیت تکمیل
10 بهمن
یکشنبه
1,360,000
تومان
11 بهمن
دوشنبه
1,360,000
تومان
12 بهمن
سه شنبه
1,360,000
تومان
13 بهمن
چهارشنبه
1,360,000
تومان
اتاق چهار تخته(فولبرد)
اقامت 24
ظرفیت تکمیل
قیمت شب‌های دیگر
3 بهمن
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
4 بهمن
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
5 بهمن
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
6 بهمن
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
7 بهمن
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
8 بهمن
جمعه
ظرفیت تکمیل
9 بهمن
شنبه
ظرفیت تکمیل
10 بهمن
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
11 بهمن
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
12 بهمن
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
13 بهمن
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
آپارتمان یکخوابه چهار نفره
اقامت 24
ظرفیت تکمیل
قیمت شب‌های دیگر
3 بهمن
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
4 بهمن
دوشنبه
780,000
تومان
5 بهمن
سه شنبه
780,000
تومان
6 بهمن
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
7 بهمن
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
8 بهمن
جمعه
ظرفیت تکمیل
9 بهمن
شنبه
ظرفیت تکمیل
10 بهمن
یکشنبه
780,000
تومان
11 بهمن
دوشنبه
780,000
تومان
12 بهمن
سه شنبه
780,000
تومان
13 بهمن
چهارشنبه
780,000
تومان
آپارتمان دوخوابه چهار نفره
اقامت 24
ظرفیت تکمیل
قیمت شب‌های دیگر
3 بهمن
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
4 بهمن
دوشنبه
825,000
تومان
5 بهمن
سه شنبه
825,000
تومان
6 بهمن
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
7 بهمن
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
8 بهمن
جمعه
ظرفیت تکمیل
9 بهمن
شنبه
ظرفیت تکمیل
10 بهمن
یکشنبه
825,000
تومان
11 بهمن
دوشنبه
825,000
تومان
12 بهمن
سه شنبه
825,000
تومان
13 بهمن
چهارشنبه
825,000
تومان
اتاق چهار تخته
اقامت 24
ظرفیت تکمیل
قیمت شب‌های دیگر
3 بهمن
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
4 بهمن
دوشنبه
735,000
تومان
5 بهمن
سه شنبه
735,000
تومان
6 بهمن
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
7 بهمن
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
8 بهمن
جمعه
ظرفیت تکمیل
9 بهمن
شنبه
ظرفیت تکمیل
10 بهمن
یکشنبه
735,000
تومان
11 بهمن
دوشنبه
735,000
تومان
12 بهمن
سه شنبه
735,000
تومان
13 بهمن
چهارشنبه
735,000
تومان

آدرس هتل زمزم مشهد روی نقشه

نظرات کاربران برای هتل زمزم مشهد

(29 نظر)
نقاط قوت:
نزدیکی به حرم
نقاط ضعف:
نزدیکی به حرم
نقاط قوت:
خیلی تمیز و باکیفیت بود
نقاط ضعف:
خیلی تمیز و باکیفیت بود
نقاط قوت:
تمیزی
نقاط ضعف:
تمیزی
نقاط قوت:
نزدیکی ب حرم و نظافت اتاق
نقاط ضعف:
نزدیکی ب حرم و نظافت اتاق
نقاط قوت:
بهداشت اتاق و محیط از جمله حوله و... برخورد عالیه پرسنل غذای خوب
نقاط ضعف:
بهداشت اتاق و محیط از جمله حوله و... برخورد عالیه پرسنل غذای خوب
مهم ترین برای من نزدیکی به حرم بود که که از هتل تا خود حرم فکر نکنم به ۳دقیقه برسه. محیط تمیز بود حوله ها پک شده کلا خیلی بهداشتی بود همه چیز صبحانه از تخم مرغ آپز تا نیمرو ،سوپ،خوراک بادمجان (بسیار لذیذ) پنیر و... هر روز ۴ ۵ مدلشو میزارن شام یکبار خوردیم که خوب بود به نظرم با شام هتل بگیرید به صرفه تر هست تا جداگانه شام بخورید و اینکه اصلا غذا های رستوران های اطراف حرم رو تائید نمیکنم و تنها رستوران پدید شاندیز بود که خوب بود .
نقاط قوت:
نزدیکی راه به حرم . برخورد خوب پرسنل
نقاط ضعف:
نزدیکی راه به حرم . برخورد خوب پرسنل
خوب بود
با تشکر از همه زحمت کشان و پرسنل هتل
نقاط قوت:
واقعا هیچ نکته مثبتی نداشت تنها نکته مثبتش نزدیکی به حرم‌بود
نقاط ضعف:
کیفیت افتضاح غذا بدون تنوع بودن غذا ها فرق گذاشتن بین اتاق فولبرد و معمولی که سرویس دهی به فولبرد خیلی ضعیف تر بود مخصوصا در مقایسه با غذا نداشتن مایع دستشویی در اتاقها
نقاط قوت:
برخورد خوب کارکنان
نقاط ضعف:
تنوع غذایی افتضاح......
نقاط قوت:
نزدیکی به حرم و تمیز بودن هتل
نقاط ضعف:
تنوع غذایی پایین اقامتم فولبرد بود ولی در اصل منو انتخابی بود
نقاط قوت:
۱. نزدیک بودن به حرم ۲.کیفیت غذای خوب ۳.تمیز بودن هتل ۴.قیمت مناسب
نقاط ضعف:
۱.اتاق گاز رو میزی و چای ساز نداشت ۲.کیفیت تخت ها پائین بود
نقاط قوت:
تمیزی ،مرتب بودن،نزدیکی به حرم امام رضا،تهویه مناسب،سرویس بهداشتی وحمام تمیز، اخلاق نیکوی پرسنل زحمتکش هتل
نقاط ضعف:
تنوع صبحانه کم،سرویس رستوران ضعيف، اشکال در تعدادکم کانالهای تلویزیون
نقاط قوت:
تمیزی برخورد خوب هتل داران داشتن گاز کوچک در اتاق تهیه مرکزی رستوران تمیز و سبک سنتی
نقاط ضعف:
عدم اینترنت در اتاق ها قیمت بالای غذای آزاد عدم وجود فرش یا موکت در تمام کف اتاق.
نقاط قوت:
نزدیکی به حرم
نقاط ضعف:
کثیفی فرشها، نداشتن چاه بست در توالت و نتیجتا بالا آمدن بوی فاضلاب، فن دستشویی و حمام به صورت مرکزی است و در اختیار میهمان نمی باشد و هر وقت دلشون خواست روشن می کنند که با توجه به نداشتن چاه بست، بوی بدی میپیچد، برخی مواقع از سینک آشپزخانه بوی تعفن بالا می آمد، طبقه بالا اگر به دستشویی برود با کشیدن سیفون علاوه بر پیچیده شدن بو در واحد شما، صدای آب سیفون شما را برای استفاده از این شاهکار هتل از خواب بیدار میکند. غذا کیفیت متوسط دارد، رستورانی زیبا اما در طبقه منهای دو و شرایط کرونا تهویه ضعیف است، کرونا بهانه ای شده است تا مایع دستشویی نگذارند و صرفا با صابون های کوچک استحمام باید دست را بشویید، عدم تناسب شیر آلات با روشویی!!! شیر بزرگتر است و آب بیرون میریزد، برخورد مالک هتل با پرسنل در حضور میهمانان تند است
نقاط قوت:
نزدیکی به حرم رفتار خوب پرسنل تمیز بودن وسایل خواب و یخچال
نقاط ضعف:
نداشتن مایع دستشویی و ظرفشویی مناسب نبودن ظروف پذیرایی
ما چند ساعت زودتر رسیدیم ولی اتاقمون را تحویل دادن،برخورد کارکنان خوب و محترمانه،کیفیت غذا خوب،ولی تنوع غذاها بسیار کم بود و ما اذیت شدیم،نظافت راضی کننده بود ولی میتونست بهتر از این باشه،فرش اتاقها تمیز نبود،مسیر دسترسی به هتل شلوغ و کوچه باریک بود،ولی بسیار نزدیک به حرم بود،در کل هتل بدی نبود،اگر نزدیکی براتون مهمه رزرو کنید ولی بدون غذا،مخصوصا اگر بچه پیشتون باشه اذیت میشید از غذاهای تکراری
نقاط قوت:
نزدیکی به حرم برخورد خوب کارکنان تمیزی اتاقها
نقاط ضعف:
به دلیل اینکه چوب لباسی کم بود اگر حداقل چوب لباسی پشت دری استفاده بشه خیلی خوبه
نقاط قوت:
پرسنل زحمت کش فوق العاده خوش برخورد
نقاط ضعف:
مدیریت ضعیف که با وجود زحمات بیش از اندازه پرسنل قابل جبران نیست. داخل اتاقها بوی تا نیومد،مایع دستشویی نبود، در مدت ۴شب اقامت ما یکبار توالت فرنگی مشکل داشت ویکیار هم آب حمام سرد شد
واقعا تمیز بود اتاق و خود هتل،نو ساز هست.پروتکل های بهداشتی را رعایت میکردن.موقعیت فوق العاده نزدیک به حرم دارد.کیفیت غذا هم خیلی خوب بود من میپسندیدم
نقاط قوت:
برخورد خوب پرسنل
نقاط ضعف:
نداشتن مایع ظرفشویی و اتو در اتاق ها با تاخیر آوردن وعده های غذایی و ناقص آوردن...اصلا نپسندیدم...و یکبار هم غذا سفارش دادم ناهار ک اصلا کیفیتش زیاد خوب نبود و بشدت چرب و روغنی بود خورشت...و قیمت های منو خیلی بالا بود... سر و صدای اتاق ها و کوبیدن درها ب هم بشدت زیاد بود و واقعا اصلا امکان استراحت و آرامش در اتاقم رو نداشتم و ب پرسنل هم چندبار گفتم اما مثمر ثمر نبود..
نقاط قوت:
خوبه
نقاط ضعف:
غذا تکراری
هتلی نوساز و مرتب در موقعیتی خوب ، اما در اختیار افرادی نه چندان حرفه ای... رستوران زیبا با منو ساده...
از لحاظ مکانی بسیار عالی هست طوری که وقتی اذان شروع میشه از هتل حرکت کنید وقتی میرسید حرم هنوز اذان تموم نشده و امکانات اتاق نسبت به دو ستاره بودن خوب بود و چایی ساز و یخچال داشت و نظافت اتاق بدو ورود خوب بود ولی از لحاظ غذایی اصلا خوب نبود، صبحانش به نسبت خوب بود ولی منوی نهار و شامش اصلا جالب نبود، و قیمت هتل نسبت به هتل های پنج ستاره تقریبا بالاست
شک نکنید هتل شبیه پنج ستاری واقعا عالیه خیلی خوبه لذت می برید
سلام علیکم من عید نوروز در هتل اقامت داشتم. موقعیت مکانی هتل بسیار مناسب است به طوری که پسر ۱۱ ساله من بدون دغدغه خودش به حرم مطهر مشرف می شد. از نظر تمیزی و نظافت خوب است. ظرفیت پارکینگ محدود و کافی شاپ نُقلی می باشد. برخورد پرسنل خوب و مناسب بود. منوی رستوران تنوع متوسطی داشت. بهتر است مشکل صدای فن و هواکش تاسیسات برطرف شود. در مجموع با توجه به هزینه خوب است و سعی می کنم باز هم در این هتل اقامت داشته باشم.
نقاط قوت:
نزدیکی به حرم ،قیمت مناسب وتمیزبودن
نقاط ضعف:
دمپائی یک جفت در دستشوئی داشت -حیف این هتل مسافرین رعایت نمی کنند بچه ها درب ها ی ورودی را بشدت می بستند که در دراز مدت ...
خیلی خیلی هتل تمیزی بود. صبحانه بسیار مفصل و عالی بود. برخورد کارکنان عالی. سرویس بهداشتی اتاق ها فوق العاده عالی و تمیز. ملافه ها بسیار تمیز... بنظر من بهترین هتل بود.
هتل دو ستاره است.نزدیک حرم است و پنج دقیقه پیاده روی دارد.بهداشت هتل تقریباً خوب بود.من در ایام خلوتی ناشی از کرونا آنجا بودم و رستوران به دلیل تعداد کم مسافرها تعطیل بود.مجبور بودیم به رستوران های مشهد سفارش تلفنی بدهیم و روی موکت های اتاق بدون سفره غذا بخوریم.نقص هایی هم دارد مثلاً واحد من هواکش دستشویی اش کار نمی کرد.(۱۰۷)دمپایی روی فرشی نداشت البته نمی دانم هتل دو ستاره وظیفه ای در این مورد دارد یا نه؟داخل اتاق من وسایل پذیرایی مثل قنددان و نمکدان نبود.من از تهران قبل از رزرو از طریق ایران هتل به آنها زنگ زدم و گفتم من بعد از یک اقامت یک روزه کامل ممکن است مجبور باشم شش یا هفت ساعت تمدید کنم.گفتند عیبی ندارد ما از شما نیم بها می گیریم.در لحظه ورود هم این سوال را کردم.پذیرشگر گفت :من در لحظه تلفن شما در اینجا نبودم اما عیبی ندارد و فردا ساعت ۱۴تشریف بیاورید و برای آن چند ساعت نیمی از وجه یک روز را بدهید.فردا ساعت ۱۴ که به پذیرش رفتم یک فرد دیگر بود و گفته های دو نفر قبلی را قبول نداشت و گفت پول یک روز کامل را بدهید و چون رفتار مقبولی نبود زورم آمد این پول را بدهم و جمع کردم و با زن و بچه آمدم بیرون و در یک میهمان پذیر مجاورش یک اقامت چند ساعتی گرفتم.به نظرم مدیریت این هتل باید پذیرشگرها را با هم هماهنگ و مشتری مدار کند.
برای ثبت نظر باید وارد شوید یا ثبت نام کنید.

پرسش و پاسخ درباره هتل زمزم مشهد

مهمانان هتل زمزم مشهد در سایت‌های مختلف چه نظراتی نوشته‌اند؟

همه نظرات مهمانان هتل زمزم مشهد از تمامی سایت‌های رزرواسیون را در مورد امکانات هتل، کیفیت خدمات، برخورد کارکنان، مزایا و معایب هتل در سایت سلطان سفر مشاهده کنید.

کدام سایت ارزانترین قیمت را ارائه می‌دهد؟

سلطان سفر با مقایسه قیمت هتل زمزم مشهد بر روی سایت‌های مختلف از جمله اسنپ تریپ، اقامت24، جاباما، هتل یار و ده‌ها سایت دیگر، ارزان‌ترین قیمت را به شما پیشنهاد می‌دهد.

همه عکس‌ها و امکانات هتل زمزم مشهد رو کجا می‌تونم ببینم؟

سلطان سفر مجموعه‌ای کامل از تصاویر و امکانات هتل زمزم مشهد را از همه سایت‌های معتبر رزرو گردآوری کرده است.