مقایسه و رزرو اتاق

رزرو هتل زمزم مشهد

ظرفیت 1 نفر

اتاق دو تخته برای یک نفر
ایران هتل آنلاین
580,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
7 بهمن
جمعه
580,000 تومان
8 بهمن
شنبه
580,000 تومان
9 بهمن
یکشنبه
580,000 تومان
10 بهمن
دوشنبه
580,000 تومان
11 بهمن
سه‌شنبه
580,000 تومان
12 بهمن
چهارشنبه
580,000 تومان
13 بهمن
پنج‌شنبه
770,000 تومان
14 بهمن
جمعه
770,000 تومان
15 بهمن
شنبه
770,000 تومان
16 بهمن
یکشنبه
580,000 تومان
اتاق دو تخته برای یک نفر (فولبرد)
ایران هتل آنلاین
780,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
7 بهمن
جمعه
780,000 تومان
8 بهمن
شنبه
780,000 تومان
9 بهمن
یکشنبه
780,000 تومان
10 بهمن
دوشنبه
780,000 تومان
11 بهمن
سه‌شنبه
780,000 تومان
12 بهمن
چهارشنبه
780,000 تومان
13 بهمن
پنج‌شنبه
970,000 تومان
14 بهمن
جمعه
970,000 تومان
15 بهمن
شنبه
970,000 تومان
16 بهمن
یکشنبه
780,000 تومان
دو تخته برای یک نفر
اسنپ تریپ
ظرفیت تکمیل
قیمت شب‌های دیگر
7 بهمن
جمعه
تکمیل ظرفیت
12 بهمن
چهارشنبه
تکمیل ظرفیت
دو تخته برای یک نفر همراه با صبحانه و ناهار و شام (منو بوفه)
اسنپ تریپ
ظرفیت تکمیل
قیمت شب‌های دیگر
9 بهمن
یکشنبه
تکمیل ظرفیت
اتاق دو تخته برای یک نفر
اقامت 24
ظرفیت تکمیل
قیمت شب‌های دیگر
7 بهمن
جمعه
تکمیل ظرفیت
8 بهمن
شنبه
تکمیل ظرفیت
9 بهمن
یکشنبه
تکمیل ظرفیت
10 بهمن
دوشنبه
تکمیل ظرفیت
11 بهمن
سه‌شنبه
تکمیل ظرفیت
12 بهمن
چهارشنبه
تکمیل ظرفیت
13 بهمن
پنج‌شنبه
تکمیل ظرفیت
14 بهمن
جمعه
تکمیل ظرفیت
15 بهمن
شنبه
تکمیل ظرفیت
16 بهمن
یکشنبه
تکمیل ظرفیت
17 بهمن
دوشنبه
تکمیل ظرفیت
اتاق دو تخته برای یک نفر
اقامت 24
ظرفیت تکمیل
قیمت شب‌های دیگر
7 بهمن
جمعه
تکمیل ظرفیت
8 بهمن
شنبه
تکمیل ظرفیت
9 بهمن
یکشنبه
تکمیل ظرفیت
10 بهمن
دوشنبه
تکمیل ظرفیت
11 بهمن
سه‌شنبه
تکمیل ظرفیت
12 بهمن
چهارشنبه
تکمیل ظرفیت
13 بهمن
پنج‌شنبه
تکمیل ظرفیت
14 بهمن
جمعه
تکمیل ظرفیت
15 بهمن
شنبه
تکمیل ظرفیت
16 بهمن
یکشنبه
تکمیل ظرفیت
17 بهمن
دوشنبه
تکمیل ظرفیت
ظرفیت 2 نفر

اتاق دو تخته دبل
ایران هتل آنلاین
670,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
7 بهمن
جمعه
670,000 تومان
8 بهمن
شنبه
670,000 تومان
9 بهمن
یکشنبه
670,000 تومان
10 بهمن
دوشنبه
670,000 تومان
11 بهمن
سه‌شنبه
670,000 تومان
12 بهمن
چهارشنبه
670,000 تومان
13 بهمن
پنج‌شنبه
870,000 تومان
14 بهمن
جمعه
870,000 تومان
15 بهمن
شنبه
870,000 تومان
16 بهمن
یکشنبه
670,000 تومان
اتاق دو تخته توئین
ایران هتل آنلاین
670,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
7 بهمن
جمعه
670,000 تومان
8 بهمن
شنبه
670,000 تومان
9 بهمن
یکشنبه
670,000 تومان
10 بهمن
دوشنبه
670,000 تومان
11 بهمن
سه‌شنبه
670,000 تومان
12 بهمن
چهارشنبه
670,000 تومان
13 بهمن
پنج‌شنبه
870,000 تومان
14 بهمن
جمعه
870,000 تومان
15 بهمن
شنبه
870,000 تومان
16 بهمن
یکشنبه
670,000 تومان
اتاق دو تخته دبل (فولبرد)
ایران هتل آنلاین
1,100,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
7 بهمن
جمعه
1,100,000 تومان
8 بهمن
شنبه
1,100,000 تومان
9 بهمن
یکشنبه
1,100,000 تومان
10 بهمن
دوشنبه
1,100,000 تومان
11 بهمن
سه‌شنبه
1,100,000 تومان
12 بهمن
چهارشنبه
1,100,000 تومان
13 بهمن
پنج‌شنبه
1,310,000 تومان
14 بهمن
جمعه
1,310,000 تومان
15 بهمن
شنبه
1,310,000 تومان
16 بهمن
یکشنبه
1,100,000 تومان
اتاق دو تخته توئین (فولبرد)
ایران هتل آنلاین
1,100,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
7 بهمن
جمعه
1,100,000 تومان
8 بهمن
شنبه
1,100,000 تومان
9 بهمن
یکشنبه
1,100,000 تومان
10 بهمن
دوشنبه
1,100,000 تومان
11 بهمن
سه‌شنبه
1,100,000 تومان
12 بهمن
چهارشنبه
1,100,000 تومان
13 بهمن
پنج‌شنبه
1,310,000 تومان
14 بهمن
جمعه
1,310,000 تومان
15 بهمن
شنبه
1,310,000 تومان
16 بهمن
یکشنبه
1,100,000 تومان
دو تخته دابل همراه با صبحانه و ناهار و شام (منو بوفه)
اسنپ تریپ
ظرفیت تکمیل
قیمت شب‌های دیگر
17 بهمن
دوشنبه
تکمیل ظرفیت
دو تخته تویین همراه با صبحانه و ناهار و شام (منو بوفه)
اسنپ تریپ
ظرفیت تکمیل
قیمت شب‌های دیگر
16 بهمن
یکشنبه
تکمیل ظرفیت
اتاق دو تخته
اقامت 24
ظرفیت تکمیل
قیمت شب‌های دیگر
7 بهمن
جمعه
تکمیل ظرفیت
8 بهمن
شنبه
تکمیل ظرفیت
9 بهمن
یکشنبه
تکمیل ظرفیت
10 بهمن
دوشنبه
تکمیل ظرفیت
11 بهمن
سه‌شنبه
تکمیل ظرفیت
12 بهمن
چهارشنبه
تکمیل ظرفیت
13 بهمن
پنج‌شنبه
تکمیل ظرفیت
14 بهمن
جمعه
تکمیل ظرفیت
15 بهمن
شنبه
تکمیل ظرفیت
16 بهمن
یکشنبه
تکمیل ظرفیت
17 بهمن
دوشنبه
تکمیل ظرفیت
اتاق دو تخته
اقامت 24
ظرفیت تکمیل
قیمت شب‌های دیگر
7 بهمن
جمعه
تکمیل ظرفیت
8 بهمن
شنبه
تکمیل ظرفیت
9 بهمن
یکشنبه
تکمیل ظرفیت
10 بهمن
دوشنبه
تکمیل ظرفیت
11 بهمن
سه‌شنبه
تکمیل ظرفیت
12 بهمن
چهارشنبه
تکمیل ظرفیت
13 بهمن
پنج‌شنبه
تکمیل ظرفیت
14 بهمن
جمعه
تکمیل ظرفیت
15 بهمن
شنبه
تکمیل ظرفیت
16 بهمن
یکشنبه
تکمیل ظرفیت
17 بهمن
دوشنبه
تکمیل ظرفیت
ظرفیت 3 نفر

اتاق سه تخته
ایران هتل آنلاین
990,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
7 بهمن
جمعه
990,000 تومان
8 بهمن
شنبه
990,000 تومان
9 بهمن
یکشنبه
990,000 تومان
10 بهمن
دوشنبه
990,000 تومان
11 بهمن
سه‌شنبه
990,000 تومان
12 بهمن
چهارشنبه
990,000 تومان
13 بهمن
پنج‌شنبه
1,290,000 تومان
14 بهمن
جمعه
1,290,000 تومان
15 بهمن
شنبه
1,290,000 تومان
16 بهمن
یکشنبه
990,000 تومان
اتاق سه تخته (فولبرد)
ایران هتل آنلاین
1,640,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
7 بهمن
جمعه
1,640,000 تومان
8 بهمن
شنبه
1,640,000 تومان
9 بهمن
یکشنبه
1,640,000 تومان
10 بهمن
دوشنبه
1,640,000 تومان
11 بهمن
سه‌شنبه
1,640,000 تومان
12 بهمن
چهارشنبه
1,640,000 تومان
13 بهمن
پنج‌شنبه
1,950,000 تومان
14 بهمن
جمعه
1,950,000 تومان
15 بهمن
شنبه
1,950,000 تومان
16 بهمن
یکشنبه
1,640,000 تومان
سه تخته
اسنپ تریپ
ظرفیت تکمیل
قیمت شب‌های دیگر
10 بهمن
دوشنبه
تکمیل ظرفیت
سه تخته همراه با صبحانه و ناهار و شام (منو بوفه)
اسنپ تریپ
ظرفیت تکمیل
قیمت شب‌های دیگر
8 بهمن
شنبه
تکمیل ظرفیت
11 بهمن
سه‌شنبه
تکمیل ظرفیت
اتاق سه تخته
اقامت 24
ظرفیت تکمیل
قیمت شب‌های دیگر
7 بهمن
جمعه
تکمیل ظرفیت
8 بهمن
شنبه
تکمیل ظرفیت
9 بهمن
یکشنبه
تکمیل ظرفیت
10 بهمن
دوشنبه
تکمیل ظرفیت
11 بهمن
سه‌شنبه
تکمیل ظرفیت
12 بهمن
چهارشنبه
تکمیل ظرفیت
13 بهمن
پنج‌شنبه
تکمیل ظرفیت
14 بهمن
جمعه
تکمیل ظرفیت
15 بهمن
شنبه
تکمیل ظرفیت
16 بهمن
یکشنبه
تکمیل ظرفیت
17 بهمن
دوشنبه
تکمیل ظرفیت
اتاق سه تخته
اقامت 24
ظرفیت تکمیل
قیمت شب‌های دیگر
7 بهمن
جمعه
تکمیل ظرفیت
8 بهمن
شنبه
تکمیل ظرفیت
9 بهمن
یکشنبه
تکمیل ظرفیت
10 بهمن
دوشنبه
تکمیل ظرفیت
11 بهمن
سه‌شنبه
تکمیل ظرفیت
12 بهمن
چهارشنبه
تکمیل ظرفیت
13 بهمن
پنج‌شنبه
تکمیل ظرفیت
14 بهمن
جمعه
تکمیل ظرفیت
15 بهمن
شنبه
تکمیل ظرفیت
16 بهمن
یکشنبه
تکمیل ظرفیت
17 بهمن
دوشنبه
تکمیل ظرفیت
ظرفیت 4 نفر

اتاق چهار تخته
ایران هتل آنلاین
1,300,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
7 بهمن
جمعه
1,300,000 تومان
8 بهمن
شنبه
1,300,000 تومان
9 بهمن
یکشنبه
1,300,000 تومان
10 بهمن
دوشنبه
1,300,000 تومان
11 بهمن
سه‌شنبه
1,300,000 تومان
12 بهمن
چهارشنبه
1,300,000 تومان
13 بهمن
پنج‌شنبه
1,700,000 تومان
14 بهمن
جمعه
1,700,000 تومان
15 بهمن
شنبه
1,700,000 تومان
16 بهمن
یکشنبه
1,300,000 تومان
آپارتمان یک خوابه برای چهار نفر
ایران هتل آنلاین
1,340,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
7 بهمن
جمعه
1,340,000 تومان
8 بهمن
شنبه
1,340,000 تومان
9 بهمن
یکشنبه
1,340,000 تومان
10 بهمن
دوشنبه
1,340,000 تومان
11 بهمن
سه‌شنبه
1,340,000 تومان
12 بهمن
چهارشنبه
1,340,000 تومان
13 بهمن
پنج‌شنبه
1,740,000 تومان
14 بهمن
جمعه
1,740,000 تومان
15 بهمن
شنبه
1,740,000 تومان
16 بهمن
یکشنبه
1,340,000 تومان
آپارتمان دو خوابه برای چهار نفر
ایران هتل آنلاین
1,380,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
7 بهمن
جمعه
1,380,000 تومان
8 بهمن
شنبه
1,380,000 تومان
9 بهمن
یکشنبه
1,380,000 تومان
10 بهمن
دوشنبه
1,380,000 تومان
11 بهمن
سه‌شنبه
1,380,000 تومان
12 بهمن
چهارشنبه
1,380,000 تومان
13 بهمن
پنج‌شنبه
1,780,000 تومان
14 بهمن
جمعه
1,780,000 تومان
15 بهمن
شنبه
1,780,000 تومان
16 بهمن
یکشنبه
1,380,000 تومان
اتاق چهار تخته (فولبرد)
ایران هتل آنلاین
2,180,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
7 بهمن
جمعه
2,180,000 تومان
8 بهمن
شنبه
2,180,000 تومان
9 بهمن
یکشنبه
2,180,000 تومان
10 بهمن
دوشنبه
2,180,000 تومان
11 بهمن
سه‌شنبه
2,180,000 تومان
12 بهمن
چهارشنبه
2,180,000 تومان
13 بهمن
پنج‌شنبه
2,580,000 تومان
14 بهمن
جمعه
2,580,000 تومان
15 بهمن
شنبه
2,580,000 تومان
16 بهمن
یکشنبه
2,180,000 تومان
آپارتمان یک خوابه برای چهار نفر (فولبرد)
ایران هتل آنلاین
2,220,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
7 بهمن
جمعه
2,220,000 تومان
8 بهمن
شنبه
2,220,000 تومان
9 بهمن
یکشنبه
2,220,000 تومان
10 بهمن
دوشنبه
2,220,000 تومان
11 بهمن
سه‌شنبه
2,220,000 تومان
12 بهمن
چهارشنبه
2,220,000 تومان
13 بهمن
پنج‌شنبه
2,620,000 تومان
14 بهمن
جمعه
2,620,000 تومان
15 بهمن
شنبه
2,620,000 تومان
16 بهمن
یکشنبه
2,220,000 تومان
آپارتمان دو خوابه برای چهار نفر (فولبرد)
ایران هتل آنلاین
2,260,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
7 بهمن
جمعه
2,260,000 تومان
8 بهمن
شنبه
2,260,000 تومان
9 بهمن
یکشنبه
2,260,000 تومان
10 بهمن
دوشنبه
2,260,000 تومان
11 بهمن
سه‌شنبه
2,260,000 تومان
12 بهمن
چهارشنبه
2,260,000 تومان
13 بهمن
پنج‌شنبه
2,660,000 تومان
14 بهمن
جمعه
2,660,000 تومان
15 بهمن
شنبه
2,660,000 تومان
16 بهمن
یکشنبه
2,260,000 تومان
آپارتمان یک خوابه چهار تخته
اسنپ تریپ
ظرفیت تکمیل
قیمت شب‌های دیگر
7 بهمن
جمعه
تکمیل ظرفیت
8 بهمن
شنبه
تکمیل ظرفیت
9 بهمن
یکشنبه
تکمیل ظرفیت
10 بهمن
دوشنبه
تکمیل ظرفیت
11 بهمن
سه‌شنبه
تکمیل ظرفیت
12 بهمن
چهارشنبه
تکمیل ظرفیت
13 بهمن
پنج‌شنبه
تکمیل ظرفیت
14 بهمن
جمعه
تکمیل ظرفیت
15 بهمن
شنبه
تکمیل ظرفیت
16 بهمن
یکشنبه
تکمیل ظرفیت
17 بهمن
دوشنبه
تکمیل ظرفیت
چهار تخته
اسنپ تریپ
ظرفیت تکمیل
قیمت شب‌های دیگر
14 بهمن
جمعه
تکمیل ظرفیت
آپارتمان دو خوابه چهار تخته
اسنپ تریپ
ظرفیت تکمیل
قیمت شب‌های دیگر
13 بهمن
پنج‌شنبه
تکمیل ظرفیت
چهار تخته همراه با صبحانه و ناهار و شام (منو بوفه)
اسنپ تریپ
ظرفیت تکمیل
قیمت شب‌های دیگر
15 بهمن
شنبه
تکمیل ظرفیت
اتاق چهار تخته
اقامت 24
ظرفیت تکمیل
قیمت شب‌های دیگر
7 بهمن
جمعه
تکمیل ظرفیت
8 بهمن
شنبه
تکمیل ظرفیت
9 بهمن
یکشنبه
تکمیل ظرفیت
10 بهمن
دوشنبه
تکمیل ظرفیت
11 بهمن
سه‌شنبه
تکمیل ظرفیت
12 بهمن
چهارشنبه
تکمیل ظرفیت
13 بهمن
پنج‌شنبه
تکمیل ظرفیت
14 بهمن
جمعه
تکمیل ظرفیت
15 بهمن
شنبه
تکمیل ظرفیت
16 بهمن
یکشنبه
تکمیل ظرفیت
17 بهمن
دوشنبه
تکمیل ظرفیت
اتاق چهار تخته
اقامت 24
ظرفیت تکمیل
قیمت شب‌های دیگر
7 بهمن
جمعه
تکمیل ظرفیت
8 بهمن
شنبه
تکمیل ظرفیت
9 بهمن
یکشنبه
تکمیل ظرفیت
10 بهمن
دوشنبه
تکمیل ظرفیت
11 بهمن
سه‌شنبه
تکمیل ظرفیت
12 بهمن
چهارشنبه
تکمیل ظرفیت
13 بهمن
پنج‌شنبه
تکمیل ظرفیت
14 بهمن
جمعه
تکمیل ظرفیت
15 بهمن
شنبه
تکمیل ظرفیت
16 بهمن
یکشنبه
تکمیل ظرفیت
17 بهمن
دوشنبه
تکمیل ظرفیت
آپارتمان یک خوابه چهار تخته
اقامت 24
ظرفیت تکمیل
قیمت شب‌های دیگر
7 بهمن
جمعه
تکمیل ظرفیت
8 بهمن
شنبه
تکمیل ظرفیت
9 بهمن
یکشنبه
تکمیل ظرفیت
10 بهمن
دوشنبه
تکمیل ظرفیت
11 بهمن
سه‌شنبه
تکمیل ظرفیت
12 بهمن
چهارشنبه
تکمیل ظرفیت
13 بهمن
پنج‌شنبه
تکمیل ظرفیت
14 بهمن
جمعه
تکمیل ظرفیت
15 بهمن
شنبه
تکمیل ظرفیت
16 بهمن
یکشنبه
تکمیل ظرفیت
17 بهمن
دوشنبه
تکمیل ظرفیت
آپارتمان یک خوابه چهار تخته
اقامت 24
ظرفیت تکمیل
قیمت شب‌های دیگر
7 بهمن
جمعه
تکمیل ظرفیت
8 بهمن
شنبه
تکمیل ظرفیت
9 بهمن
یکشنبه
تکمیل ظرفیت
10 بهمن
دوشنبه
تکمیل ظرفیت
11 بهمن
سه‌شنبه
تکمیل ظرفیت
12 بهمن
چهارشنبه
تکمیل ظرفیت
13 بهمن
پنج‌شنبه
تکمیل ظرفیت
14 بهمن
جمعه
تکمیل ظرفیت
15 بهمن
شنبه
تکمیل ظرفیت
16 بهمن
یکشنبه
تکمیل ظرفیت
17 بهمن
دوشنبه
تکمیل ظرفیت
آپارتمان دو خوابه چهار تخته
اقامت 24
ظرفیت تکمیل
قیمت شب‌های دیگر
7 بهمن
جمعه
تکمیل ظرفیت
8 بهمن
شنبه
تکمیل ظرفیت
9 بهمن
یکشنبه
تکمیل ظرفیت
10 بهمن
دوشنبه
تکمیل ظرفیت
11 بهمن
سه‌شنبه
تکمیل ظرفیت
12 بهمن
چهارشنبه
تکمیل ظرفیت
13 بهمن
پنج‌شنبه
تکمیل ظرفیت
14 بهمن
جمعه
تکمیل ظرفیت
15 بهمن
شنبه
تکمیل ظرفیت
16 بهمن
یکشنبه
تکمیل ظرفیت
17 بهمن
دوشنبه
تکمیل ظرفیت
آپارتمان دو خوابه چهار تخته
اقامت 24
ظرفیت تکمیل
قیمت شب‌های دیگر
7 بهمن
جمعه
تکمیل ظرفیت
8 بهمن
شنبه
تکمیل ظرفیت
9 بهمن
یکشنبه
تکمیل ظرفیت
10 بهمن
دوشنبه
تکمیل ظرفیت
11 بهمن
سه‌شنبه
تکمیل ظرفیت
12 بهمن
چهارشنبه
تکمیل ظرفیت
13 بهمن
پنج‌شنبه
تکمیل ظرفیت
14 بهمن
جمعه
تکمیل ظرفیت
15 بهمن
شنبه
تکمیل ظرفیت
16 بهمن
یکشنبه
تکمیل ظرفیت
17 بهمن
دوشنبه
تکمیل ظرفیت

آدرس هتل زمزم مشهد روی نقشه

مشاهده اقامتگاه بر روی نقشه

نظرات کاربران برای هتل زمزم مشهد

(36 نظر)
نقاط قوت:
نزدیکی عالی به حرم.همکاری و برخورد مناسب پرسنل. همکاری کردن زودتر هم اتاق رو تحویل دادن.تمیزی قابل قبول داشت. ما با صبحانه گرفته بودیم که خوب بود و راضی بودیم.
نقاط ضعف:
مسیر دسترسی با ماشین سرویس فاقد مایع دستشویی
نقاط قوت:
برخورد پرسنل خیلی خوب بود نزدیک بودن به حرم تمیز بودن اتاق
نقاط ضعف:
بااینکه تنوع غذا خوب بود ولی کیفیتش پایین بود، کیفیت برنج و کباب اصلا جالب نبود
نقاط قوت:
از نظر موقیت مکانی و صبحانه عالیه برخورد پرسنل عالی
نقاط ضعف:
نکته منفی ندیدم
نقاط قوت:
برخورد خوب کارکناننظم در خدمات نظافت اتاقتمیزی سالنهای غذاخوری و اتاقداشتن پارکینگ اختصاصینزدیکی به حرم
نقاط ضعف:
(نظر منفی ثبت نشده است)
نقاط قوت:
نزدیک بودن به حرم داشتن پارکینگ داشتن چای ساز
نقاط ضعف:
نزدیک بودن به حرم داشتن پارکینگ داشتن چای ساز
۲روز در این هتل اقامت داشتم و راضی بودم
نقاط قوت:
بيشتر نزديك بودن اين هتل به حرم دليل انتخابم بود ولى براى دفعات بعدى هم حتما انتخابم همينجاست . پرسنل خوش برخورد ، تميز بودن سالن ها اسانسور و اتاقا ها ، كيفيت غذا قابل قبول ، محله آرام و بى سروصدا ،در كل به نسبت هزينه اى كه ميكنيد خدمات خوب و قابل قبولى دريافت ميكنيد
نقاط ضعف:
بيشتر نزديك بودن اين هتل به حرم دليل انتخابم بود ولى براى دفعات بعدى هم حتما انتخابم همينجاست . پرسنل خوش برخورد ، تميز بودن سالن ها اسانسور و اتاقا ها ، كيفيت غذا قابل قبول ، محله آرام و بى سروصدا ،در كل به نسبت هزينه اى كه ميكنيد خدمات خوب و قابل قبولى دريافت ميكنيد
دوبار هربار به مدت دوشب در اين هتل اقامت داشتم از نظر من هيچ ايرادى وارد نيست. خداقوت
نقاط قوت:
رفتار کارکنان بسیار خوب و تمیزی هتل عالی فقط ونزدیک به حرم
نقاط ضعف:
رفتار کارکنان بسیار خوب و تمیزی هتل عالی فقط ونزدیک به حرم
برای دومین سال اقامت خوب بود بهتر است مکان مهمانان خارجی و داخلی در یک طبقه نباشد
نقاط قوت:
بسیار نزدیک به حرم ، خدمه زحمتکش و مودب ، اتاقها تمیز ، قیمت مناسب
نقاط ضعف:
بسیار نزدیک به حرم ، خدمه زحمتکش و مودب ، اتاقها تمیز ، قیمت مناسب
نقاط قوت:
کارمندانی خوش برخورد ،مودب
نقاط ضعف:
کارمندانی خوش برخورد ،مودب
در کل هتلی خوب با امکانات خوب و نزدیکی به حرم عالی امیدوارم هر روز بهتر و عالی تر بشن
نقاط قوت:
خیلی نزدیک به حرم. تمیز و نوساز و قیمت مناسب
نقاط ضعف:
(نظر منفی ثبت نشده است)
نقاط قوت:
نزدیک به حرم تمیز و نو
نقاط ضعف:
نزدیک به حرم تمیز و نو
هتل تمیزه، من یه ناهار جوجه کباب خوردم که خوب بود. پارکینگ داره ولی هتل یکم توی کوچه پس کوچه است و تو موقع شلوغی خیلی ترافیکه. تخت دو نفره به جای یه تشک دو نفره واقعی شامل دو تا تشک یه نفره بود که من اولین بار چنین چیزی میدیدم. به حرم خیلی نزدیکه.
نقاط قوت:
برخورد مناسب پذیرش برخورد مناسب پرسنل رستوران
نقاط ضعف:
تنوع غذا کافی نیست
نقاط قوت:
از نظر موقعیت مکانی، نظافت و برخورد کارکنان واقعا عالی بود اتاق ها تمیز و امور خانه داری خیلی خوب بود توصیه میکنم این هتل رو انتخاب کنید از همه نظر راضی بودیم
نقاط ضعف:
کیفیت غذاش میتونست بهتر باشه
نقاط قوت:
خیلییی نزدیک حرم بودصبحونه هر روز عوض میشد و تو روزهایی مختلف صبحونه گرمش متفاوت بود، مثل خوراک لوبیا و عدسی و نیمرو هن زدهاتاق ما سشوار و چایساز داشتاسانسور و رستوران خیلی زیبا و با سلیقه درست شده بود.تمیز و قشنگ بود.سینک داشت که اگر چیزی داریم بشوریمحمامش خوب بودپرسنل خوش برخورد و محترم
نقاط ضعف:
اتاق ما خوب بود ولی بقیه اتاق ها رو نمیتونم مطمئن باشم چجوری هستن، قبل رفتن بپرسید چه امکاناتی دارند و سشوار هست یا نه.اتاق ۲ نفره یه سوییت نسبتا کوچک بود و فضای بزرگی نداشت ولی کارمون راه میوفتاد.
خوب بود
نقاط قوت:
(نظر مثبت ثبت نشده است)
نقاط ضعف:
دررستوران رعایت بهداشت خیلی ضعیف بود/
با تشکر از همه زحمت کشان و پرسنل هتل
نقاط قوت:
نزدیک به حرمکیفیت غذا
نقاط ضعف:
(نظر منفی ثبت نشده است)
نقاط قوت:
نزدیکی به حرم و تمیز بودن هتل
نقاط ضعف:
تنوع غذایی پایین اقامتم فولبرد بود ولی در اصل منو انتخابی بود
نقاط قوت:
۱. نزدیک بودن به حرم۲.کیفیت غذای خوب۳.تمیز بودن هتل۴.قیمت مناسب
نقاط ضعف:
۱.اتاق گاز رو میزی و چای ساز نداشت۲.کیفیت تخت ها پائین بود
نقاط قوت:
تمیزی ،مرتب بودن،نزدیکی به حرم امام رضا،تهویه مناسب،سرویس بهداشتی وحمام تمیز، اخلاق نیکوی پرسنل زحمتکش هتل
نقاط ضعف:
تنوع صبحانه کم،سرویس رستوران ضعيف، اشکال در تعدادکم کانالهای تلویزیون
نقاط قوت:
کیفیت غذا عالی بود
نقاط ضعف:
(نظر منفی ثبت نشده است)
نقاط قوت:
نزدیکی به حرم رفتار خوب پرسنل تمیز بودن وسایل خواب و یخچال
نقاط ضعف:
نداشتن مایع دستشویی و ظرفشویی مناسب نبودن ظروف پذیرایی
ما چند ساعت زودتر رسیدیم ولی اتاقمون را تحویل دادن،برخورد کارکنان خوب و محترمانه،کیفیت غذا خوب،ولی تنوع غذاها بسیار کم بود و ما اذیت شدیم،نظافت راضی کننده بود ولی میتونست بهتر از این باشه،فرش اتاقها تمیز نبود،مسیر دسترسی به هتل شلوغ و کوچه باریک بود،ولی بسیار نزدیک به حرم بود،در کل هتل بدی نبود،اگر نزدیکی براتون مهمه رزرو کنید ولی بدون غذا،مخصوصا اگر بچه پیشتون باشه اذیت میشید از غذاهای تکراری
نقاط قوت:
نزدیکی به حرماخلاق خوب کارکنانکیفیت خوب اتاق
نقاط ضعف:
(نظر منفی ثبت نشده است)
نقاط قوت:
نزدیکی به حرم برخورد خوب کارکنان تمیزی اتاقها
نقاط ضعف:
به دلیل اینکه چوب لباسی کم بود اگر حداقل چوب لباسی پشت دری استفاده بشه خیلی خوبه
نقاط قوت:
پرسنل زحمت کش فوق العاده خوش برخورد
نقاط ضعف:
مدیریت ضعیف که با وجود زحمات بیش از اندازه پرسنل قابل جبران نیست. داخل اتاقها بوی تا نیومد،مایع دستشویی نبود، در مدت ۴شب اقامت ما یکبار توالت فرنگی مشکل داشت ویکیار هم آب حمام سرد شد
واقعا تمیز بود اتاق و خود هتل،نو ساز هست.پروتکل های بهداشتی را رعایت میکردن.موقعیت فوق العاده نزدیک به حرم دارد.کیفیت غذا هم خیلی خوب بود من میپسندیدم
نقاط قوت:
خوبه
نقاط ضعف:
غذا تکراری
هتلی نوساز و مرتب در موقعیتی خوب ، اما در اختیار افرادی نه چندان حرفه ای... رستوران زیبا با منو ساده...
از لحاظ مکانی بسیار عالی هست طوری که وقتی اذان شروع میشه از هتل حرکت کنید وقتی میرسید حرم هنوز اذان تموم نشده و امکانات اتاق نسبت به دو ستاره بودن خوب بود و چایی ساز و یخچال داشت و نظافت اتاق بدو ورود خوب بود ولی از لحاظ غذایی اصلا خوب نبود، صبحانش به نسبت خوب بود ولی منوی نهار و شامش اصلا جالب نبود، و قیمت هتل نسبت به هتل های پنج ستاره تقریبا بالاست
شک نکنید هتل شبیه پنج ستاری واقعا عالیه خیلی خوبه لذت می برید
سلام علیکم من عید نوروز در هتل اقامت داشتم. موقعیت مکانی هتل بسیار مناسب است به طوری که پسر ۱۱ ساله من بدون دغدغه خودش به حرم مطهر مشرف می شد. از نظر تمیزی و نظافت خوب است. ظرفیت پارکینگ محدود و کافی شاپ نُقلی می باشد. برخورد پرسنل خوب و مناسب بود. منوی رستوران تنوع متوسطی داشت. بهتر است مشکل صدای فن و هواکش تاسیسات برطرف شود. در مجموع با توجه به هزینه خوب است و سعی می کنم باز هم در این هتل اقامت داشته باشم.
نقاط قوت:
نزدیکی به حرم ،قیمت مناسب وتمیزبودن
نقاط ضعف:
دمپائی یک جفت در دستشوئی داشت -حیف این هتل مسافرین رعایت نمی کنند بچه ها درب ها ی ورودی را بشدت می بستند که در دراز مدت ...
خیلی خیلی هتل تمیزی بود. صبحانه بسیار مفصل و عالی بود. برخورد کارکنان عالی. سرویس بهداشتی اتاق ها فوق العاده عالی و تمیز. ملافه ها بسیار تمیز... بنظر من بهترین هتل بود.
هتل دو ستاره است.نزدیک حرم است و پنج دقیقه پیاده روی دارد.بهداشت هتل تقریباً خوب بود.من در ایام خلوتی ناشی از کرونا آنجا بودم و رستوران به دلیل تعداد کم مسافرها تعطیل بود.مجبور بودیم به رستوران های مشهد سفارش تلفنی بدهیم و روی موکت های اتاق بدون سفره غذا بخوریم.نقص هایی هم دارد مثلاً واحد من هواکش دستشویی اش کار نمی کرد.(۱۰۷)دمپایی روی فرشی نداشت البته نمی دانم هتل دو ستاره وظیفه ای در این مورد دارد یا نه؟داخل اتاق من وسایل پذیرایی مثل قنددان و نمکدان نبود.من از تهران قبل از رزرو از طریق ایران هتل به آنها زنگ زدم و گفتم من بعد از یک اقامت یک روزه کامل ممکن است مجبور باشم شش یا هفت ساعت تمدید کنم.گفتند عیبی ندارد ما از شما نیم بها می گیریم.در لحظه ورود هم این سوال را کردم.پذیرشگر گفت :من در لحظه تلفن شما در اینجا نبودم اما عیبی ندارد و فردا ساعت ۱۴تشریف بیاورید و برای آن چند ساعت نیمی از وجه یک روز را بدهید.فردا ساعت ۱۴ که به پذیرش رفتم یک فرد دیگر بود و گفته های دو نفر قبلی را قبول نداشت و گفت پول یک روز کامل را بدهید و چون رفتار مقبولی نبود زورم آمد این پول را بدهم و جمع کردم و با زن و بچه آمدم بیرون و در یک میهمان پذیر مجاورش یک اقامت چند ساعتی گرفتم.به نظرم مدیریت این هتل باید پذیرشگرها را با هم هماهنگ و مشتری مدار کند.
برای ثبت نظر باید وارد شوید یا ثبت نام کنید.

پرسش و پاسخ درباره هتل زمزم مشهد

مهمانان هتل زمزم مشهد در سایت‌های مختلف چه نظراتی نوشته‌اند؟

همه نظرات مهمانان هتل زمزم مشهد از تمامی سایت‌های رزرواسیون را در مورد امکانات هتل، کیفیت خدمات، برخورد کارکنان، مزایا و معایب هتل در سایت سلطان سفر مشاهده کنید. برای مشاهده نظرات کلیک کنید.

کدام سایت ارزانترین قیمت را ارائه می‌دهد؟

سلطان سفر با مقایسه قیمت هتل زمزم مشهد بر روی سایت‌های مختلف از جمله اسنپ تریپ، اقامت24، جاباما، هتل یار و ده‌ها سایت دیگر، ارزان‌ترین قیمت را به شما پیشنهاد می‌دهد. برای مقایسه قیمت و رزرو هتل کلیک کنید.

همه عکس‌ها و امکانات هتل زمزم مشهد رو کجا می‌تونم ببینم؟

سلطان سفر مجموعه‌ای کامل از تصاویر و امکانات هتل زمزم مشهد را از همه سایت‌های معتبر رزرو گردآوری کرده است. برای مشاهده کلیک کنید.