هتل سلام مشهد

مشهد، خیابان پاسداران، نبش پاسداران 6
-
امتیاز کاربران
8
نظرات کاربران

مقایسه و رزرو اتاق

رزرو هتل سلام مشهد

سلام-سوئیت دونفره
سوئیت دونفره
علاءالدین
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
17 مرداد
جمعه
ظرفیت تکمیل
18 مرداد
شنبه
ظرفیت تکمیل
19 مرداد
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
20 مرداد
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
21 مرداد
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
22 مرداد
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
23 مرداد
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
24 مرداد
جمعه
ظرفیت تکمیل
25 مرداد
شنبه
ظرفیت تکمیل
26 مرداد
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
27 مرداد
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
سلام-اتاق دوتخته دبل
اتاق دوتخته دبل
اقامت 24
201,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
17 مرداد
جمعه
201,000
تومان
18 مرداد
شنبه
201,000
تومان
19 مرداد
یکشنبه
201,000
تومان
20 مرداد
دوشنبه
201,000
تومان
21 مرداد
سه شنبه
201,000
تومان
22 مرداد
چهارشنبه
201,000
تومان
23 مرداد
پنجشنبه
201,000
تومان
24 مرداد
جمعه
201,000
تومان
25 مرداد
شنبه
201,000
تومان
26 مرداد
یکشنبه
201,000
تومان
27 مرداد
دوشنبه
201,000
تومان
هتل یار
220,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
17 مرداد
جمعه
220,000
تومان
18 مرداد
شنبه
220,000
تومان
19 مرداد
یکشنبه
220,000
تومان
20 مرداد
دوشنبه
220,000
تومان
21 مرداد
سه شنبه
220,000
تومان
22 مرداد
چهارشنبه
220,000
تومان
23 مرداد
پنجشنبه
220,000
تومان
24 مرداد
جمعه
220,000
تومان
25 مرداد
شنبه
220,000
تومان
26 مرداد
یکشنبه
220,000
تومان
27 مرداد
دوشنبه
220,000
تومان
علاءالدین
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
17 مرداد
جمعه
ظرفیت تکمیل
18 مرداد
شنبه
ظرفیت تکمیل
19 مرداد
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
20 مرداد
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
21 مرداد
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
22 مرداد
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
23 مرداد
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
24 مرداد
جمعه
ظرفیت تکمیل
25 مرداد
شنبه
ظرفیت تکمیل
26 مرداد
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
27 مرداد
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
سلام-اتاق دوتخته توئین
اتاق دوتخته توئین
هتل یار
220,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
17 مرداد
جمعه
220,000
تومان
18 مرداد
شنبه
220,000
تومان
19 مرداد
یکشنبه
220,000
تومان
20 مرداد
دوشنبه
220,000
تومان
21 مرداد
سه شنبه
220,000
تومان
22 مرداد
چهارشنبه
220,000
تومان
23 مرداد
پنجشنبه
220,000
تومان
24 مرداد
جمعه
220,000
تومان
25 مرداد
شنبه
220,000
تومان
26 مرداد
یکشنبه
220,000
تومان
27 مرداد
دوشنبه
220,000
تومان
سلام-اتاق دوتخته (فولبرد)
اتاق دوتخته (فولبرد)
اقامت 24
420,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
17 مرداد
جمعه
420,000
تومان
18 مرداد
شنبه
420,000
تومان
19 مرداد
یکشنبه
420,000
تومان
20 مرداد
دوشنبه
420,000
تومان
21 مرداد
سه شنبه
420,000
تومان
22 مرداد
چهارشنبه
420,000
تومان
23 مرداد
پنجشنبه
420,000
تومان
24 مرداد
جمعه
420,000
تومان
25 مرداد
شنبه
420,000
تومان
26 مرداد
یکشنبه
420,000
تومان
27 مرداد
دوشنبه
420,000
تومان
هتل یار
420,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
17 مرداد
جمعه
420,000
تومان
18 مرداد
شنبه
420,000
تومان
19 مرداد
یکشنبه
420,000
تومان
20 مرداد
دوشنبه
420,000
تومان
21 مرداد
سه شنبه
420,000
تومان
22 مرداد
چهارشنبه
420,000
تومان
23 مرداد
پنجشنبه
420,000
تومان
24 مرداد
جمعه
420,000
تومان
25 مرداد
شنبه
420,000
تومان
26 مرداد
یکشنبه
420,000
تومان
27 مرداد
دوشنبه
420,000
تومان
علاءالدین
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
17 مرداد
جمعه
ظرفیت تکمیل
18 مرداد
شنبه
ظرفیت تکمیل
19 مرداد
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
20 مرداد
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
21 مرداد
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
22 مرداد
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
23 مرداد
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
24 مرداد
جمعه
ظرفیت تکمیل
25 مرداد
شنبه
ظرفیت تکمیل
26 مرداد
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
27 مرداد
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
سلام-سوئیت یکخوابه سه نفره
سوئیت یکخوابه سه نفره
اقامت 24
301,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
17 مرداد
جمعه
301,000
تومان
18 مرداد
شنبه
301,000
تومان
19 مرداد
یکشنبه
301,000
تومان
20 مرداد
دوشنبه
301,000
تومان
21 مرداد
سه شنبه
301,000
تومان
22 مرداد
چهارشنبه
301,000
تومان
23 مرداد
پنجشنبه
301,000
تومان
24 مرداد
جمعه
301,000
تومان
25 مرداد
شنبه
301,000
تومان
26 مرداد
یکشنبه
301,000
تومان
27 مرداد
دوشنبه
301,000
تومان
هتل یار
320,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
17 مرداد
جمعه
320,000
تومان
18 مرداد
شنبه
320,000
تومان
19 مرداد
یکشنبه
320,000
تومان
20 مرداد
دوشنبه
320,000
تومان
21 مرداد
سه شنبه
320,000
تومان
22 مرداد
چهارشنبه
320,000
تومان
23 مرداد
پنجشنبه
320,000
تومان
24 مرداد
جمعه
320,000
تومان
25 مرداد
شنبه
320,000
تومان
26 مرداد
یکشنبه
320,000
تومان
27 مرداد
دوشنبه
320,000
تومان
سلام-سوئیت یکخوابه سه نفره (فولبرد)
سوئیت یکخوابه سه نفره (فولبرد)
اقامت 24
620,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
17 مرداد
جمعه
620,000
تومان
18 مرداد
شنبه
620,000
تومان
19 مرداد
یکشنبه
620,000
تومان
20 مرداد
دوشنبه
620,000
تومان
21 مرداد
سه شنبه
620,000
تومان
22 مرداد
چهارشنبه
620,000
تومان
23 مرداد
پنجشنبه
620,000
تومان
24 مرداد
جمعه
620,000
تومان
25 مرداد
شنبه
620,000
تومان
26 مرداد
یکشنبه
620,000
تومان
27 مرداد
دوشنبه
620,000
تومان
هتل یار
620,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
17 مرداد
جمعه
620,000
تومان
18 مرداد
شنبه
620,000
تومان
19 مرداد
یکشنبه
620,000
تومان
20 مرداد
دوشنبه
620,000
تومان
21 مرداد
سه شنبه
620,000
تومان
22 مرداد
چهارشنبه
620,000
تومان
23 مرداد
پنجشنبه
620,000
تومان
24 مرداد
جمعه
620,000
تومان
25 مرداد
شنبه
620,000
تومان
26 مرداد
یکشنبه
620,000
تومان
27 مرداد
دوشنبه
620,000
تومان
سلام-سوئیت یکخوابه چهارنفره
سوئیت یکخوابه چهارنفره
اقامت 24
371,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
17 مرداد
جمعه
371,000
تومان
18 مرداد
شنبه
371,000
تومان
19 مرداد
یکشنبه
371,000
تومان
20 مرداد
دوشنبه
371,000
تومان
21 مرداد
سه شنبه
371,000
تومان
22 مرداد
چهارشنبه
371,000
تومان
23 مرداد
پنجشنبه
371,000
تومان
24 مرداد
جمعه
371,000
تومان
25 مرداد
شنبه
371,000
تومان
26 مرداد
یکشنبه
371,000
تومان
27 مرداد
دوشنبه
371,000
تومان
هتل یار
390,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
17 مرداد
جمعه
390,000
تومان
18 مرداد
شنبه
390,000
تومان
19 مرداد
یکشنبه
390,000
تومان
20 مرداد
دوشنبه
390,000
تومان
21 مرداد
سه شنبه
390,000
تومان
22 مرداد
چهارشنبه
390,000
تومان
23 مرداد
پنجشنبه
390,000
تومان
24 مرداد
جمعه
390,000
تومان
25 مرداد
شنبه
390,000
تومان
26 مرداد
یکشنبه
390,000
تومان
27 مرداد
دوشنبه
390,000
تومان
علاءالدین
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
17 مرداد
جمعه
ظرفیت تکمیل
18 مرداد
شنبه
ظرفیت تکمیل
19 مرداد
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
20 مرداد
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
21 مرداد
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
22 مرداد
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
23 مرداد
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
24 مرداد
جمعه
ظرفیت تکمیل
25 مرداد
شنبه
ظرفیت تکمیل
26 مرداد
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
27 مرداد
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
سلام-سوئیت چهار نفره فولبرد (منو انتخابی)
سوئیت چهار نفره فولبرد (منو انتخابی)
اقامت 24
820,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
17 مرداد
جمعه
820,000
تومان
18 مرداد
شنبه
820,000
تومان
19 مرداد
یکشنبه
820,000
تومان
20 مرداد
دوشنبه
820,000
تومان
21 مرداد
سه شنبه
820,000
تومان
22 مرداد
چهارشنبه
820,000
تومان
23 مرداد
پنجشنبه
820,000
تومان
24 مرداد
جمعه
820,000
تومان
25 مرداد
شنبه
820,000
تومان
26 مرداد
یکشنبه
820,000
تومان
27 مرداد
دوشنبه
820,000
تومان
هتل یار
820,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
17 مرداد
جمعه
820,000
تومان
18 مرداد
شنبه
820,000
تومان
19 مرداد
یکشنبه
820,000
تومان
20 مرداد
دوشنبه
820,000
تومان
21 مرداد
سه شنبه
820,000
تومان
22 مرداد
چهارشنبه
820,000
تومان
23 مرداد
پنجشنبه
820,000
تومان
24 مرداد
جمعه
820,000
تومان
25 مرداد
شنبه
820,000
تومان
26 مرداد
یکشنبه
820,000
تومان
27 مرداد
دوشنبه
820,000
تومان

امکانات اتاق های هتل سلام مشهد

تلویزیون
یخچال
صندوق امانات
آسانسور
نمازخانه
خود پرداز
اعلام حریق
تاکسی سرویس
استخر
سونا
سیستم تهویه مطبوع
رستوران
فست‌فود
جعبه کمک های اولیه
کافی‌شاپ 24 ساعته
ماساژ
اتاق چمدان
خدمات تور
خدمات خانه‌داری
روزنامه
فضای سبز
سالن ورزشی
صرافی
سونا بخار
جکوزی غیررایگان
دستگاه واکس کفش
استخر غیررایگان
سونا غیررایگان
رمپ
اینترنت رایگان و محدود در لابی
پله اضطراری
رستوران ایرانی
ویلچر
سرویس رایگان رفت به حرم
اتاق بازی
اطفای حریق
کافی‌نت
لابی
اتاق سیگار
سالن بیلیارد غیررایگان
مرکز خرید
اینترنت
سرویس فرنگی
سرویس ایرانی
تلفن در اتاق
سوئیت
سونا و جکوزی
بیلیارد
خشکشویی
آرایشگاه
فروشگاه
کپسول آتش نشانی
خدمات برای معلولین
کافی نت
مینی بار رایگان
سونا خشک
وسایل بدنسازی
مبل
پاركينگ
كافی شاپ
سالن صبحانه خوری
اينترنت در لابی
تلويزيون LED در لابی
نمای شهر
مسلط به زبان انگليسی
ميز
روم سرويس
خدمات اتو
فكس
تلفن در لابی
پرینتر
زنگ هشدار
ترانسفر رفت با هزینه
ترانسفر برگشت با هزینه
پذیرش 24 ساعته
سیستم اعلام حریق
شبکه پخش فیلم
خدمات خانه داری
تلویزیون در لابی
سرویس بهداشتی ایرانی در لابی
سرویس بهداشتی ایرانی در طبقات
لاندری (خشکشویی)
اتاق تلفن (اپراتور)
سرویس بهداشتی فرنگی در لابی
گیم نت
پارک کودک
زمین ورزشی
سرویس بهداشتی فرنگی در طبقات
اينترنت در اتاق
تلويزيون LCD در لابی
لاندري
فتوكپي
خدمات اینترنتی
رستوران بام
خودپرداز
نمای فضای سبز
خدمات تهيه بليط
خدمات بیدار باش
مینی بار با هزینه
آژانس مسافرتي
روم سرويس 24 ساعته
سالن كنفرانس
كتابخانه
آتلیه
خدمات CIP (تشریفات ویژه)
کرایه اتومبیل (بدون راننده)
چايخانه سنتی
جكوزی
امكانات برای معلولين
خدمات باربري
کپسول آتشنشانی در راهرو
خدمات پزشكي
سالن بيليارد
حوضچه آب سرد
فضای بيرون برای شام
زمين تنيس
گشت نیم روزی
بازی ویدئویی
سرویس حرم
پرداخت ویزا و مسترکارت
خدمات نگهداری کودک
کرایه اتومبیل با راننده
پارکینگ سر پوشیده با ظرفیت محدود
رستوران تابستانی
سرویس به حرم پولی
کپسول آتش‌نشانی در لابی

آدرس هتل سلام مشهد روی نقشه

نظرات کاربران برای هتل سلام مشهد

(8 نظر)
هتل خوبي بود برخورد مهماندارها خوب سرويس در حد ٤ ستاره خوب بود صبحانه جذاب و متنوعي داشت و تا اخرين لحظه فول شارژ بود فاصله تا حرم با ماشين خيلي كم و پياده در حد ٢٠ دقيقه روبروي هتل هم ي جگركي بود كه تا دير وقت باز بود
در مجموع هتل خوبی است.اما اگر درخواستی داشتید زیاد معطل میشوید.حتی زمان تسویه حساب خیلی معطلی دارد.از آنجا که متعلق به بانک هست همان معطلی بانکی رو موقع تسویه حساب دارید
عالی
من از رفتار بسیار خوب و مدیریت عالی این هتل سپاسگذارم
اتاقها نسبتا بزرگ است ولی قدیمی و اینترنت خراب بود.
هتل قدیمی است ولی اتاق ها بزرگ است
درکل خیلی خوبه
هتل خوبی بود و راضی بودم
برای ثبت نظر باید وارد شوید یا ثبت نام کنید.

پرسش و پاسخ درباره هتل سلام مشهد

مهمانان هتل سلام مشهد در سایت‌های مختلف چه نظراتی نوشته‌اند؟

همه نظرات مهمانان هتل سلام مشهد از تمامی سایت‌های رزرواسیون را در مورد امکانات هتل، کیفیت خدمات، برخورد کارکنان، مزایا و معایب هتل در سایت سلطان سفر مشاهده کنید.

کدام سایت ارزانترین قیمت را ارائه می‌دهد؟

سلطان سفر با مقایسه قیمت هتل سلام مشهد بر روی سایت‌های مختلف از جمله اسنپ تریپ، اقامت24، جاباما، هتل یار و ده‌ها سایت دیگر، ارزان‌ترین قیمت را به شما پیشنهاد می‌دهد.

همه عکس‌ها و امکانات هتل سلام مشهد رو کجا می‌تونم ببینم؟

سلطان سفر مجموعه‌ای کامل از تصاویر و امکانات هتل سلام مشهد را از همه سایت‌های معتبر رزرو گردآوری کرده است.