مقایسه و رزرو اتاق

رزرو هتل سلام مشهد

سلام-اتاق دوتخته (فولبرد)
اتاق دوتخته (فولبرد)
اقامت 24
610,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
23 اردیبهشت
پنجشنبه
610,000
تومان
24 اردیبهشت
جمعه
610,000
تومان
25 اردیبهشت
شنبه
610,000
تومان
26 اردیبهشت
یکشنبه
610,000
تومان
27 اردیبهشت
دوشنبه
610,000
تومان
28 اردیبهشت
سه شنبه
610,000
تومان
29 اردیبهشت
چهارشنبه
610,000
تومان
30 اردیبهشت
پنجشنبه
610,000
تومان
31 اردیبهشت
جمعه
610,000
تومان
1 خرداد
شنبه
610,000
تومان
2 خرداد
یکشنبه
610,000
تومان
هتل یار
620,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
23 اردیبهشت
پنجشنبه
620,000
تومان
24 اردیبهشت
جمعه
620,000
تومان
25 اردیبهشت
شنبه
620,000
تومان
26 اردیبهشت
یکشنبه
620,000
تومان
27 اردیبهشت
دوشنبه
620,000
تومان
28 اردیبهشت
سه شنبه
620,000
تومان
29 اردیبهشت
چهارشنبه
620,000
تومان
30 اردیبهشت
پنجشنبه
620,000
تومان
31 اردیبهشت
جمعه
620,000
تومان
1 خرداد
شنبه
620,000
تومان
2 خرداد
یکشنبه
620,000
تومان
سلام-سوئیت چهار نفره فولبرد (منو انتخابی)
سوئیت چهار نفره فولبرد (منو انتخابی)
هتل یار
1,120,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
23 اردیبهشت
پنجشنبه
1,120,000
تومان
24 اردیبهشت
جمعه
1,120,000
تومان
25 اردیبهشت
شنبه
1,120,000
تومان
26 اردیبهشت
یکشنبه
1,120,000
تومان
27 اردیبهشت
دوشنبه
1,120,000
تومان
28 اردیبهشت
سه شنبه
1,120,000
تومان
29 اردیبهشت
چهارشنبه
1,120,000
تومان
30 اردیبهشت
پنجشنبه
1,120,000
تومان
31 اردیبهشت
جمعه
1,120,000
تومان
1 خرداد
شنبه
1,120,000
تومان
2 خرداد
یکشنبه
1,120,000
تومان
اقامت 24
1,210,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
23 اردیبهشت
پنجشنبه
1,210,000
تومان
24 اردیبهشت
جمعه
1,210,000
تومان
25 اردیبهشت
شنبه
1,210,000
تومان
26 اردیبهشت
یکشنبه
1,210,000
تومان
27 اردیبهشت
دوشنبه
1,210,000
تومان
28 اردیبهشت
سه شنبه
1,210,000
تومان
29 اردیبهشت
چهارشنبه
1,210,000
تومان
30 اردیبهشت
پنجشنبه
1,210,000
تومان
31 اردیبهشت
جمعه
1,210,000
تومان
1 خرداد
شنبه
1,210,000
تومان
2 خرداد
یکشنبه
1,210,000
تومان
سلام-سوئیت یکخوابه سه نفره
سوئیت یکخوابه سه نفره
هتل یار
410,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
23 اردیبهشت
پنجشنبه
410,000
تومان
24 اردیبهشت
جمعه
410,000
تومان
25 اردیبهشت
شنبه
410,000
تومان
26 اردیبهشت
یکشنبه
410,000
تومان
27 اردیبهشت
دوشنبه
410,000
تومان
28 اردیبهشت
سه شنبه
410,000
تومان
29 اردیبهشت
چهارشنبه
410,000
تومان
30 اردیبهشت
پنجشنبه
410,000
تومان
31 اردیبهشت
جمعه
410,000
تومان
1 خرداد
شنبه
410,000
تومان
2 خرداد
یکشنبه
410,000
تومان
اقامت 24
440,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
23 اردیبهشت
پنجشنبه
440,000
تومان
24 اردیبهشت
جمعه
440,000
تومان
25 اردیبهشت
شنبه
440,000
تومان
26 اردیبهشت
یکشنبه
440,000
تومان
27 اردیبهشت
دوشنبه
440,000
تومان
28 اردیبهشت
سه شنبه
440,000
تومان
29 اردیبهشت
چهارشنبه
440,000
تومان
30 اردیبهشت
پنجشنبه
440,000
تومان
31 اردیبهشت
جمعه
440,000
تومان
1 خرداد
شنبه
440,000
تومان
2 خرداد
یکشنبه
440,000
تومان
سلام-سوئیت یکخوابه سه نفره (فولبرد)
سوئیت یکخوابه سه نفره (فولبرد)
اقامت 24
910,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
23 اردیبهشت
پنجشنبه
910,000
تومان
24 اردیبهشت
جمعه
910,000
تومان
25 اردیبهشت
شنبه
910,000
تومان
26 اردیبهشت
یکشنبه
910,000
تومان
27 اردیبهشت
دوشنبه
910,000
تومان
28 اردیبهشت
سه شنبه
910,000
تومان
29 اردیبهشت
چهارشنبه
910,000
تومان
30 اردیبهشت
پنجشنبه
910,000
تومان
31 اردیبهشت
جمعه
910,000
تومان
1 خرداد
شنبه
910,000
تومان
2 خرداد
یکشنبه
910,000
تومان
هتل یار
920,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
23 اردیبهشت
پنجشنبه
920,000
تومان
24 اردیبهشت
جمعه
920,000
تومان
25 اردیبهشت
شنبه
920,000
تومان
26 اردیبهشت
یکشنبه
920,000
تومان
27 اردیبهشت
دوشنبه
920,000
تومان
28 اردیبهشت
سه شنبه
920,000
تومان
29 اردیبهشت
چهارشنبه
920,000
تومان
30 اردیبهشت
پنجشنبه
920,000
تومان
31 اردیبهشت
جمعه
920,000
تومان
1 خرداد
شنبه
920,000
تومان
2 خرداد
یکشنبه
920,000
تومان
سلام-اتاق دوتخته دبل
اتاق دوتخته دبل
هتل یار
310,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
23 اردیبهشت
پنجشنبه
310,000
تومان
24 اردیبهشت
جمعه
310,000
تومان
25 اردیبهشت
شنبه
310,000
تومان
26 اردیبهشت
یکشنبه
310,000
تومان
27 اردیبهشت
دوشنبه
310,000
تومان
28 اردیبهشت
سه شنبه
310,000
تومان
29 اردیبهشت
چهارشنبه
310,000
تومان
30 اردیبهشت
پنجشنبه
310,000
تومان
31 اردیبهشت
جمعه
310,000
تومان
1 خرداد
شنبه
310,000
تومان
2 خرداد
یکشنبه
310,000
تومان
اقامت 24
340,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
23 اردیبهشت
پنجشنبه
340,000
تومان
24 اردیبهشت
جمعه
340,000
تومان
25 اردیبهشت
شنبه
340,000
تومان
26 اردیبهشت
یکشنبه
340,000
تومان
27 اردیبهشت
دوشنبه
340,000
تومان
28 اردیبهشت
سه شنبه
340,000
تومان
29 اردیبهشت
چهارشنبه
340,000
تومان
30 اردیبهشت
پنجشنبه
340,000
تومان
31 اردیبهشت
جمعه
340,000
تومان
1 خرداد
شنبه
340,000
تومان
2 خرداد
یکشنبه
340,000
تومان
سلام-اتاق دوتخته توئین
اتاق دوتخته توئین
هتل یار
310,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
23 اردیبهشت
پنجشنبه
310,000
تومان
24 اردیبهشت
جمعه
310,000
تومان
25 اردیبهشت
شنبه
310,000
تومان
26 اردیبهشت
یکشنبه
310,000
تومان
27 اردیبهشت
دوشنبه
310,000
تومان
28 اردیبهشت
سه شنبه
310,000
تومان
29 اردیبهشت
چهارشنبه
310,000
تومان
30 اردیبهشت
پنجشنبه
310,000
تومان
31 اردیبهشت
جمعه
310,000
تومان
1 خرداد
شنبه
310,000
تومان
2 خرداد
یکشنبه
310,000
تومان
سلام-اتاق يک تخته
اتاق يک تخته
هتل یار
240,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
23 اردیبهشت
پنجشنبه
240,000
تومان
24 اردیبهشت
جمعه
240,000
تومان
25 اردیبهشت
شنبه
240,000
تومان
26 اردیبهشت
یکشنبه
240,000
تومان
27 اردیبهشت
دوشنبه
240,000
تومان
28 اردیبهشت
سه شنبه
240,000
تومان
29 اردیبهشت
چهارشنبه
240,000
تومان
30 اردیبهشت
پنجشنبه
240,000
تومان
31 اردیبهشت
جمعه
240,000
تومان
1 خرداد
شنبه
240,000
تومان
2 خرداد
یکشنبه
240,000
تومان
سلام-دو تخته تویین همراه با صبحانه و ناهار و شام (منو انتخابی)
دو تخته تویین همراه با صبحانه و ناهار و شام (منو انتخابی)
هتل یار
620,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
23 اردیبهشت
پنجشنبه
620,000
تومان
24 اردیبهشت
جمعه
620,000
تومان
25 اردیبهشت
شنبه
620,000
تومان
26 اردیبهشت
یکشنبه
620,000
تومان
27 اردیبهشت
دوشنبه
620,000
تومان
28 اردیبهشت
سه شنبه
620,000
تومان
29 اردیبهشت
چهارشنبه
620,000
تومان
30 اردیبهشت
پنجشنبه
620,000
تومان
31 اردیبهشت
جمعه
620,000
تومان
1 خرداد
شنبه
620,000
تومان
2 خرداد
یکشنبه
620,000
تومان
سلام-سوئیت یکخوابه - توئین+2کاناپه تخت شو فولبرد
سوئیت یکخوابه - توئین+2کاناپه تخت شو فولبرد
هتل یار
1,120,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
23 اردیبهشت
پنجشنبه
1,120,000
تومان
24 اردیبهشت
جمعه
1,120,000
تومان
25 اردیبهشت
شنبه
1,120,000
تومان
26 اردیبهشت
یکشنبه
1,120,000
تومان
27 اردیبهشت
دوشنبه
1,120,000
تومان
28 اردیبهشت
سه شنبه
1,120,000
تومان
29 اردیبهشت
چهارشنبه
1,120,000
تومان
30 اردیبهشت
پنجشنبه
1,120,000
تومان
31 اردیبهشت
جمعه
1,120,000
تومان
1 خرداد
شنبه
1,120,000
تومان
2 خرداد
یکشنبه
1,120,000
تومان
سلام-سوئیت یکخوابه چهارنفره
سوئیت یکخوابه چهارنفره
هتل یار
510,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
23 اردیبهشت
پنجشنبه
510,000
تومان
24 اردیبهشت
جمعه
510,000
تومان
25 اردیبهشت
شنبه
510,000
تومان
26 اردیبهشت
یکشنبه
510,000
تومان
27 اردیبهشت
دوشنبه
510,000
تومان
28 اردیبهشت
سه شنبه
510,000
تومان
29 اردیبهشت
چهارشنبه
510,000
تومان
30 اردیبهشت
پنجشنبه
510,000
تومان
31 اردیبهشت
جمعه
510,000
تومان
1 خرداد
شنبه
510,000
تومان
2 خرداد
یکشنبه
510,000
تومان
اقامت 24
540,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
23 اردیبهشت
پنجشنبه
540,000
تومان
24 اردیبهشت
جمعه
540,000
تومان
25 اردیبهشت
شنبه
540,000
تومان
26 اردیبهشت
یکشنبه
540,000
تومان
27 اردیبهشت
دوشنبه
540,000
تومان
28 اردیبهشت
سه شنبه
540,000
تومان
29 اردیبهشت
چهارشنبه
540,000
تومان
30 اردیبهشت
پنجشنبه
540,000
تومان
31 اردیبهشت
جمعه
540,000
تومان
1 خرداد
شنبه
540,000
تومان
2 خرداد
یکشنبه
540,000
تومان

امکانات اتاق های هتل سلام مشهد

اعلام حریق
ترانسفر رفت با هزینه
خدمات اینترنتی
تلويزيون LCD در لابی
اينترنت در اتاق
زمین ورزشی
پارک کودک
گیم نت
اتاق تلفن (اپراتور)
تلویزیون در لابی
خدمات خانه داری
شبکه پخش فیلم
پذیرش 24 ساعته
ترانسفر برگشت با هزینه
زنگ هشدار
نمای فضای سبز
پرینتر
تلفن در لابی
فكس
خدمات اتو
روم سرويس
ميز
مسلط به زبان انگليسی
نمای شهر
تلويزيون LED در لابی
اينترنت در لابی
سالن صبحانه خوری
كافی شاپ
رستوران بام
خدمات تهيه بليط
مبل
سالن بيليارد
سرویس به حرم پولی
رستوران تابستانی
پارکینگ سر پوشیده با ظرفیت محدود
کرایه اتومبیل با راننده
خدمات نگهداری کودک
پرداخت ویزا و مسترکارت
سرویس حرم
بازی ویدئویی
گشت نیم روزی
زمين تنيس
فضای بيرون برای شام
حوضچه آب سرد
خدمات پزشكي
خدمات بیدار باش
کپسول آتشنشانی در راهرو
خدمات باربري
امكانات برای معلولين
جكوزی
چايخانه سنتی
کرایه اتومبیل (بدون راننده)
خدمات CIP (تشریفات ویژه)
آتلیه
كتابخانه
سالن كنفرانس
روم سرويس 24 ساعته
مینی بار با هزینه
پاركينگ
وسایل بدنسازی
فتوکپی
نمازخانه
روزنامه
خدمات تور
اتاق چمدان
ماساژ
جعبه کمک های اولیه
فست‌فود
رستوران
سیستم تهویه مطبوع
سونا
استخر
تاکسی سرویس
آسانسور
سالن ورزشی
صندوق امانات
یخچال
تلویزیون
دستگاه خودپرداز
خشکشویی (لاندری)
تبديل ارز
آژانس مسافرتی
کافی نت
کافی شاپ 24 ساعته
سرویس فرنگی
سرویس بهداشتی ایرانی
فضای سبز
سونا بخار
سونا خشک
مرکز خرید
مینی بار رایگان
خدمات برای معلولین
کپسول آتش نشانی
فروشگاه
آرایشگاه
خشکشویی
بیلیارد
سونا و جکوزی
سوئیت
تلفن در اتاق
اینترنت
سالن بیلیارد غیررایگان
جکوزی غیررایگان
اتاق سیگار
لابی
اطفای حریق
اتاق بازی
سرویس رایگان رفت به حرم
ویلچر
رستوران ایرانی
پله اضطراری
اینترنت رایگان و محدود در لابی
رمپ
سونا غیررایگان
استخر غیررایگان
دستگاه واکس کفش
کپسول آتش‌نشانی در لابی

آدرس هتل سلام مشهد روی نقشه

نظرات کاربران برای هتل سلام مشهد

(22 نظر)
هتل خوبی بود صبحانه خوب ولی تکراری ، نظافت خوب ، سوییت ها بزرگ و دلباز با ویو خوب ، کارکنان مودب و پاسخگو
_فقدان نقشه راهنمای شهری برای مسافران و زائرین _صبحانه گرم صرفآ مشتقات تخم مرغ بود فقدان خوراکی‌هایی مثل شله که بومی مشهد است و یا لوبیا و عدس _راجع به وجود وای فای رایگان عوامل پذیرش هیچ راهنمایی نکردند
نقاط قوت:
پرسنل خوب ومرتب بودن اتاقها
نقاط ضعف:
پرسنل خوب ومرتب بودن اتاقها
انتخاب دفعه بعدی من اگر امام بطلبد
نقاط قوت:
چیدمان مناسب وسایل در اتاق و در نتیجه «حس» وجود فضای زنده و کافی، وجود سینک ظرفشویی در اتاق «غیر سوییت»، روشنایی کافی
نقاط ضعف:
چیدمان مناسب وسایل در اتاق و در نتیجه «حس» وجود فضای زنده و کافی، وجود سینک ظرفشویی در اتاق «غیر سوییت»، روشنایی کافی
دارای محیطی تمیز و آرام با پرسنلی خوب
نقاط قوت:
اتاق دو تخته رزرو شده بود ولی ۴ تخته تحویل دادن که بسیار راحت بود
نقاط ضعف:
نکته منفی خاصی نداشت
همه چیز عالی بودش فقط هزینه هاش بالاست یه مقدار
نقاط قوت:
برخورد پرسنل عالی، نظافت عالی، منکه واقعا راحتم و دفعه چندم هست که اینجا میام
نقاط ضعف:
برخورد پرسنل عالی، نظافت عالی، منکه واقعا راحتم و دفعه چندم هست که اینجا میام
با اینکه دفعه چهارم هست ک میام اینجا مطمئنا بازهم خواهم اومد چون واقعا راحتم اینجا، از همه نظر تایید میکنم، من هتل های زیادی رفتم تومشهد اما اینجا نسبت ب ستاره و قیمتش واقعا خوب هست
کارکنان بسیار مهربان و رفتاری مودبانه
خیلی هتل تمیز و مرتبیه غذای رستورانش فوق العادست کادر هتل هم خیلی خوش رفتار بودند
در حالت کلی هتل مناسبی بود و این هتل رو برای دیگر افراد پیشنهاد می کنم .و‌جزو هتل های انتخاب های بعدی من در مشهد خواهد بود و از نظر بهداشتی و تمیزی در شرایط کرونا و ماسک زدن کارکنان خوب بود. برخورد کارکنان هتل نسبتا خوب. صبحونه هتل به نسبت ستاره میتونست کامل تر باشه البته برای ما صبحانه را داخل اتاق آوردن به درخواست خودمون نمی‌دونم شاید منو کامل تری داشتند . یه مشکل که داشتم کارت اتاق بود که هر بار شارژ خالی میکرد. در رابطه با سیستم گرمایشی اتاق هم بگم که خیلی مناسب نبود هوای خیلی گرم داشت وقتی ام خاموش بود اتاق سرد میشد .
عالی بود
رفتار کارکنان عالی و فوق العاده محترمانه غذای باکیفیت
نقاط قوت:
بسیار عالی بود
نقاط ضعف:
موردی نبود
نقاط قوت:
در مجموع خوب بود
نقاط ضعف:
متوسط بود
نقاط قوت:
عالی بود
نقاط ضعف:
نداشت
نقاط قوت:
رضایت بخش بود
نقاط ضعف:
مورد منفی مشاهده نشد
هتل خوبي بود برخورد مهماندارها خوب سرويس در حد ٤ ستاره خوب بود صبحانه جذاب و متنوعي داشت و تا اخرين لحظه فول شارژ بود فاصله تا حرم با ماشين خيلي كم و پياده در حد ٢٠ دقيقه روبروي هتل هم ي جگركي بود كه تا دير وقت باز بود
نقاط قوت:
مطلوب بود
نقاط ضعف:
نکته منفی خاصی نداشت
در مجموع هتل خوبی است.اما اگر درخواستی داشتید زیاد معطل میشوید.حتی زمان تسویه حساب خیلی معطلی دارد.از آنجا که متعلق به بانک هست همان معطلی بانکی رو موقع تسویه حساب دارید
عالی
هتل خیلی خوبی بود و امکاناتش هم عالی
برای ثبت نظر باید وارد شوید یا ثبت نام کنید.

پرسش و پاسخ درباره هتل سلام مشهد

مهمانان هتل سلام مشهد در سایت‌های مختلف چه نظراتی نوشته‌اند؟

همه نظرات مهمانان هتل سلام مشهد از تمامی سایت‌های رزرواسیون را در مورد امکانات هتل، کیفیت خدمات، برخورد کارکنان، مزایا و معایب هتل در سایت سلطان سفر مشاهده کنید.

کدام سایت ارزانترین قیمت را ارائه می‌دهد؟

سلطان سفر با مقایسه قیمت هتل سلام مشهد بر روی سایت‌های مختلف از جمله اسنپ تریپ، اقامت24، جاباما، هتل یار و ده‌ها سایت دیگر، ارزان‌ترین قیمت را به شما پیشنهاد می‌دهد.

همه عکس‌ها و امکانات هتل سلام مشهد رو کجا می‌تونم ببینم؟

سلطان سفر مجموعه‌ای کامل از تصاویر و امکانات هتل سلام مشهد را از همه سایت‌های معتبر رزرو گردآوری کرده است.