هتل سلام مشهد

مشهد، خیابان پاسداران، نبش پاسداران 6
-
امتیاز کاربران
30
نظرات کاربران

مقایسه و رزرو اتاق

رزرو هتل سلام مشهد

ظرفیت 1 نفر

یک تخته
هتل یار
310,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
27 دی
دوشنبه
310,000
تومان
28 دی
سه شنبه
310,000
تومان
29 دی
چهارشنبه
310,000
تومان
30 دی
پنجشنبه
310,000
تومان
1 بهمن
جمعه
310,000
تومان
2 بهمن
شنبه
310,000
تومان
3 بهمن
یکشنبه
310,000
تومان
4 بهمن
دوشنبه
310,000
تومان
5 بهمن
سه شنبه
310,000
تومان
6 بهمن
چهارشنبه
310,000
تومان
7 بهمن
پنجشنبه
310,000
تومان
دو تخته برای یک نفر
اسنپ تریپ
ظرفیت تکمیل
قیمت شب‌های دیگر
27 دی
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
28 دی
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
29 دی
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
30 دی
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
1 بهمن
جمعه
ظرفیت تکمیل
2 بهمن
شنبه
ظرفیت تکمیل
3 بهمن
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
4 بهمن
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
5 بهمن
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
6 بهمن
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
7 بهمن
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
ظرفیت 2 نفر

دوتخته - دبل
هتل یار
410,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
27 دی
دوشنبه
410,000
تومان
28 دی
سه شنبه
410,000
تومان
29 دی
چهارشنبه
410,000
تومان
30 دی
پنجشنبه
410,000
تومان
1 بهمن
جمعه
410,000
تومان
2 بهمن
شنبه
410,000
تومان
3 بهمن
یکشنبه
410,000
تومان
4 بهمن
دوشنبه
410,000
تومان
5 بهمن
سه شنبه
410,000
تومان
6 بهمن
چهارشنبه
410,000
تومان
7 بهمن
پنجشنبه
410,000
تومان
دوتخته - توئین
هتل یار
410,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
27 دی
دوشنبه
410,000
تومان
28 دی
سه شنبه
410,000
تومان
29 دی
چهارشنبه
410,000
تومان
30 دی
پنجشنبه
410,000
تومان
1 بهمن
جمعه
410,000
تومان
2 بهمن
شنبه
410,000
تومان
3 بهمن
یکشنبه
410,000
تومان
4 بهمن
دوشنبه
410,000
تومان
5 بهمن
سه شنبه
410,000
تومان
6 بهمن
چهارشنبه
410,000
تومان
7 بهمن
پنجشنبه
410,000
تومان
اتاق دو تخته
اقامت 24
410,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
27 دی
دوشنبه
410,000
تومان
28 دی
سه شنبه
410,000
تومان
29 دی
چهارشنبه
410,000
تومان
30 دی
پنجشنبه
410,000
تومان
1 بهمن
جمعه
410,000
تومان
2 بهمن
شنبه
410,000
تومان
3 بهمن
یکشنبه
410,000
تومان
4 بهمن
دوشنبه
410,000
تومان
5 بهمن
سه شنبه
410,000
تومان
6 بهمن
چهارشنبه
410,000
تومان
7 بهمن
پنجشنبه
410,000
تومان
دو تخته تویین
اسنپ تریپ
410,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
27 دی
دوشنبه
410,000
تومان
28 دی
سه شنبه
410,000
تومان
29 دی
چهارشنبه
410,000
تومان
30 دی
پنجشنبه
410,000
تومان
1 بهمن
جمعه
ظرفیت تکمیل
2 بهمن
شنبه
ظرفیت تکمیل
3 بهمن
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
4 بهمن
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
5 بهمن
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
6 بهمن
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
7 بهمن
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
سوئیت یکخوابه دو نفره
اقامت 24
520,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
27 دی
دوشنبه
520,000
تومان
28 دی
سه شنبه
520,000
تومان
29 دی
چهارشنبه
520,000
تومان
30 دی
پنجشنبه
520,000
تومان
1 بهمن
جمعه
520,000
تومان
2 بهمن
شنبه
520,000
تومان
3 بهمن
یکشنبه
520,000
تومان
4 بهمن
دوشنبه
520,000
تومان
5 بهمن
سه شنبه
520,000
تومان
6 بهمن
چهارشنبه
520,000
تومان
7 بهمن
پنجشنبه
520,000
تومان
دوتخته - دبل فولبرد
هتل یار
1,110,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
27 دی
دوشنبه
1,110,000
تومان
28 دی
سه شنبه
1,110,000
تومان
29 دی
چهارشنبه
1,110,000
تومان
30 دی
پنجشنبه
1,110,000
تومان
1 بهمن
جمعه
1,110,000
تومان
2 بهمن
شنبه
1,110,000
تومان
3 بهمن
یکشنبه
1,110,000
تومان
4 بهمن
دوشنبه
1,110,000
تومان
5 بهمن
سه شنبه
1,110,000
تومان
6 بهمن
چهارشنبه
1,110,000
تومان
7 بهمن
پنجشنبه
1,110,000
تومان
اتاق دو تخته فولبرد
اقامت 24
1,110,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
27 دی
دوشنبه
1,110,000
تومان
28 دی
سه شنبه
1,110,000
تومان
29 دی
چهارشنبه
1,110,000
تومان
30 دی
پنجشنبه
1,110,000
تومان
1 بهمن
جمعه
1,110,000
تومان
2 بهمن
شنبه
1,110,000
تومان
3 بهمن
یکشنبه
1,110,000
تومان
4 بهمن
دوشنبه
1,110,000
تومان
5 بهمن
سه شنبه
1,110,000
تومان
6 بهمن
چهارشنبه
1,110,000
تومان
7 بهمن
پنجشنبه
1,110,000
تومان
دوتخته - توئین فولبرد
هتل یار
1,110,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
27 دی
دوشنبه
1,110,000
تومان
28 دی
سه شنبه
1,110,000
تومان
29 دی
چهارشنبه
1,110,000
تومان
30 دی
پنجشنبه
1,110,000
تومان
1 بهمن
جمعه
1,110,000
تومان
2 بهمن
شنبه
1,110,000
تومان
3 بهمن
یکشنبه
1,110,000
تومان
4 بهمن
دوشنبه
1,110,000
تومان
5 بهمن
سه شنبه
1,110,000
تومان
6 بهمن
چهارشنبه
1,110,000
تومان
7 بهمن
پنجشنبه
1,110,000
تومان
دو تخته دابل همراه با صبحانه و ناهار و شام (منو انتخابی)
اسنپ تریپ
ظرفیت تکمیل
قیمت شب‌های دیگر
27 دی
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
28 دی
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
29 دی
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
30 دی
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
1 بهمن
جمعه
ظرفیت تکمیل
2 بهمن
شنبه
ظرفیت تکمیل
3 بهمن
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
4 بهمن
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
5 بهمن
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
6 بهمن
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
7 بهمن
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
دو تخته تویین همراه با صبحانه و ناهار و شام (منو انتخابی)
اسنپ تریپ
ظرفیت تکمیل
قیمت شب‌های دیگر
27 دی
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
28 دی
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
29 دی
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
30 دی
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
1 بهمن
جمعه
ظرفیت تکمیل
2 بهمن
شنبه
ظرفیت تکمیل
3 بهمن
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
4 بهمن
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
5 بهمن
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
6 بهمن
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
7 بهمن
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
سوئیت یک خوابه دو تخته
اسنپ تریپ
ظرفیت تکمیل
قیمت شب‌های دیگر
27 دی
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
28 دی
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
29 دی
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
30 دی
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
1 بهمن
جمعه
ظرفیت تکمیل
2 بهمن
شنبه
ظرفیت تکمیل
3 بهمن
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
4 بهمن
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
5 بهمن
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
6 بهمن
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
7 بهمن
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
دو تخته دابل
اسنپ تریپ
ظرفیت تکمیل
قیمت شب‌های دیگر
27 دی
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
28 دی
سه شنبه
410,000
تومان
29 دی
چهارشنبه
410,000
تومان
30 دی
پنجشنبه
410,000
تومان
1 بهمن
جمعه
ظرفیت تکمیل
2 بهمن
شنبه
ظرفیت تکمیل
3 بهمن
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
4 بهمن
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
5 بهمن
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
6 بهمن
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
7 بهمن
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
ظرفیت 3 نفر

سوئیت یک خوابه سه نفره
اسنپ تریپ
610,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
27 دی
دوشنبه
610,000
تومان
28 دی
سه شنبه
610,000
تومان
29 دی
چهارشنبه
610,000
تومان
30 دی
پنجشنبه
610,000
تومان
1 بهمن
جمعه
ظرفیت تکمیل
2 بهمن
شنبه
ظرفیت تکمیل
3 بهمن
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
4 بهمن
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
5 بهمن
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
6 بهمن
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
7 بهمن
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
سوئیت یکخوابه سه نفره(دو نفره+سرویس اضافه)
اقامت 24
610,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
27 دی
دوشنبه
610,000
تومان
28 دی
سه شنبه
610,000
تومان
29 دی
چهارشنبه
610,000
تومان
30 دی
پنجشنبه
610,000
تومان
1 بهمن
جمعه
620,000
تومان
2 بهمن
شنبه
620,000
تومان
3 بهمن
یکشنبه
620,000
تومان
4 بهمن
دوشنبه
620,000
تومان
5 بهمن
سه شنبه
620,000
تومان
6 بهمن
چهارشنبه
620,000
تومان
7 بهمن
پنجشنبه
620,000
تومان
سوئیت یکخوابه - دبل+کاناپه تخت شو
هتل یار
610,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
27 دی
دوشنبه
610,000
تومان
28 دی
سه شنبه
610,000
تومان
29 دی
چهارشنبه
610,000
تومان
30 دی
پنجشنبه
610,000
تومان
1 بهمن
جمعه
610,000
تومان
2 بهمن
شنبه
610,000
تومان
3 بهمن
یکشنبه
610,000
تومان
4 بهمن
دوشنبه
610,000
تومان
5 بهمن
سه شنبه
610,000
تومان
6 بهمن
چهارشنبه
610,000
تومان
7 بهمن
پنجشنبه
610,000
تومان
سوئیت یکخوابه - توئین+کاناپه تخت شو
هتل یار
610,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
27 دی
دوشنبه
610,000
تومان
28 دی
سه شنبه
610,000
تومان
29 دی
چهارشنبه
610,000
تومان
30 دی
پنجشنبه
610,000
تومان
1 بهمن
جمعه
610,000
تومان
2 بهمن
شنبه
610,000
تومان
3 بهمن
یکشنبه
610,000
تومان
4 بهمن
دوشنبه
610,000
تومان
5 بهمن
سه شنبه
610,000
تومان
6 بهمن
چهارشنبه
610,000
تومان
7 بهمن
پنجشنبه
610,000
تومان
سوئیت یکخوابه - دبل+کاناپه تخت شو فولبرد
هتل یار
1,660,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
27 دی
دوشنبه
1,660,000
تومان
28 دی
سه شنبه
1,660,000
تومان
29 دی
چهارشنبه
1,660,000
تومان
30 دی
پنجشنبه
1,660,000
تومان
1 بهمن
جمعه
1,660,000
تومان
2 بهمن
شنبه
1,660,000
تومان
3 بهمن
یکشنبه
1,660,000
تومان
4 بهمن
دوشنبه
1,660,000
تومان
5 بهمن
سه شنبه
1,660,000
تومان
6 بهمن
چهارشنبه
1,660,000
تومان
7 بهمن
پنجشنبه
1,660,000
تومان
سوئیت یکخوابه - توئین+کاناپه تخت شو فولبرد
هتل یار
1,660,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
27 دی
دوشنبه
1,660,000
تومان
28 دی
سه شنبه
1,660,000
تومان
29 دی
چهارشنبه
1,660,000
تومان
30 دی
پنجشنبه
1,660,000
تومان
1 بهمن
جمعه
1,660,000
تومان
2 بهمن
شنبه
1,660,000
تومان
3 بهمن
یکشنبه
1,660,000
تومان
4 بهمن
دوشنبه
1,660,000
تومان
5 بهمن
سه شنبه
1,660,000
تومان
6 بهمن
چهارشنبه
1,660,000
تومان
7 بهمن
پنجشنبه
1,660,000
تومان
سوئیت یکخوابه سه نفره فولبرد(دو نفره+سرویس اضافه)
اقامت 24
1,675,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
27 دی
دوشنبه
1,675,000
تومان
28 دی
سه شنبه
1,675,000
تومان
29 دی
چهارشنبه
1,675,000
تومان
30 دی
پنجشنبه
1,675,000
تومان
1 بهمن
جمعه
1,675,000
تومان
2 بهمن
شنبه
1,675,000
تومان
3 بهمن
یکشنبه
1,675,000
تومان
4 بهمن
دوشنبه
1,675,000
تومان
5 بهمن
سه شنبه
1,675,000
تومان
6 بهمن
چهارشنبه
1,675,000
تومان
7 بهمن
پنجشنبه
1,675,000
تومان
سوئیت یک خوابه سه نفره همراه با صبحانه و ناهار و شام (منو انتخابی)
اسنپ تریپ
ظرفیت تکمیل
قیمت شب‌های دیگر
27 دی
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
28 دی
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
29 دی
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
30 دی
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
1 بهمن
جمعه
ظرفیت تکمیل
2 بهمن
شنبه
ظرفیت تکمیل
3 بهمن
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
4 بهمن
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
5 بهمن
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
6 بهمن
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
7 بهمن
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
ظرفیت 4 نفر

سوئیت یکخوابه - توئین+2کاناپه تخت شو
هتل یار
710,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
27 دی
دوشنبه
710,000
تومان
28 دی
سه شنبه
710,000
تومان
29 دی
چهارشنبه
710,000
تومان
30 دی
پنجشنبه
710,000
تومان
1 بهمن
جمعه
710,000
تومان
2 بهمن
شنبه
710,000
تومان
3 بهمن
یکشنبه
710,000
تومان
4 بهمن
دوشنبه
710,000
تومان
5 بهمن
سه شنبه
710,000
تومان
6 بهمن
چهارشنبه
710,000
تومان
7 بهمن
پنجشنبه
710,000
تومان
سوئیت یکخوابه - دبل+2کاناپه تخت شو
هتل یار
710,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
27 دی
دوشنبه
710,000
تومان
28 دی
سه شنبه
710,000
تومان
29 دی
چهارشنبه
710,000
تومان
30 دی
پنجشنبه
710,000
تومان
1 بهمن
جمعه
710,000
تومان
2 بهمن
شنبه
710,000
تومان
3 بهمن
یکشنبه
710,000
تومان
4 بهمن
دوشنبه
710,000
تومان
5 بهمن
سه شنبه
710,000
تومان
6 بهمن
چهارشنبه
710,000
تومان
7 بهمن
پنجشنبه
710,000
تومان
سوئیت یکخوابه چهارنفره(دو تخته +دو سرویس اضافه)
اقامت 24
710,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
27 دی
دوشنبه
710,000
تومان
28 دی
سه شنبه
710,000
تومان
29 دی
چهارشنبه
710,000
تومان
30 دی
پنجشنبه
710,000
تومان
1 بهمن
جمعه
710,000
تومان
2 بهمن
شنبه
710,000
تومان
3 بهمن
یکشنبه
710,000
تومان
4 بهمن
دوشنبه
710,000
تومان
5 بهمن
سه شنبه
710,000
تومان
6 بهمن
چهارشنبه
710,000
تومان
7 بهمن
پنجشنبه
710,000
تومان
سوئیت یکخوابه - توئین+2کاناپه تخت شو فولبرد
هتل یار
2,210,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
27 دی
دوشنبه
2,210,000
تومان
28 دی
سه شنبه
2,210,000
تومان
29 دی
چهارشنبه
2,210,000
تومان
30 دی
پنجشنبه
2,210,000
تومان
1 بهمن
جمعه
2,210,000
تومان
2 بهمن
شنبه
2,210,000
تومان
3 بهمن
یکشنبه
2,210,000
تومان
4 بهمن
دوشنبه
2,210,000
تومان
5 بهمن
سه شنبه
2,210,000
تومان
6 بهمن
چهارشنبه
2,210,000
تومان
7 بهمن
پنجشنبه
2,210,000
تومان
سوئیت یکخوابه - دبل+2کاناپه تخت شو فولبرد
هتل یار
2,210,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
27 دی
دوشنبه
2,210,000
تومان
28 دی
سه شنبه
2,210,000
تومان
29 دی
چهارشنبه
2,210,000
تومان
30 دی
پنجشنبه
2,210,000
تومان
1 بهمن
جمعه
2,210,000
تومان
2 بهمن
شنبه
2,210,000
تومان
3 بهمن
یکشنبه
2,210,000
تومان
4 بهمن
دوشنبه
2,210,000
تومان
5 بهمن
سه شنبه
2,210,000
تومان
6 بهمن
چهارشنبه
2,210,000
تومان
7 بهمن
پنجشنبه
2,210,000
تومان
سوئیت یکخوابه چهارنفره فولبرد(دو تخته +دو سرویس اضافه)
اقامت 24
2,220,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
27 دی
دوشنبه
2,220,000
تومان
28 دی
سه شنبه
2,220,000
تومان
29 دی
چهارشنبه
2,220,000
تومان
30 دی
پنجشنبه
2,220,000
تومان
1 بهمن
جمعه
2,220,000
تومان
2 بهمن
شنبه
2,220,000
تومان
3 بهمن
یکشنبه
2,220,000
تومان
4 بهمن
دوشنبه
2,220,000
تومان
5 بهمن
سه شنبه
2,220,000
تومان
6 بهمن
چهارشنبه
2,220,000
تومان
7 بهمن
پنجشنبه
2,220,000
تومان
سوئیت چهار نفره
اسنپ تریپ
ظرفیت تکمیل
قیمت شب‌های دیگر
27 دی
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
28 دی
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
29 دی
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
30 دی
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
1 بهمن
جمعه
ظرفیت تکمیل
2 بهمن
شنبه
ظرفیت تکمیل
3 بهمن
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
4 بهمن
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
5 بهمن
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
6 بهمن
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
7 بهمن
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
سوئیت چهار نفره همراه با صبحانه و ناهار و شام (منو انتخابی)
اسنپ تریپ
ظرفیت تکمیل
قیمت شب‌های دیگر
27 دی
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
28 دی
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
29 دی
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
30 دی
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
1 بهمن
جمعه
ظرفیت تکمیل
2 بهمن
شنبه
ظرفیت تکمیل
3 بهمن
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
4 بهمن
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
5 بهمن
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
6 بهمن
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
7 بهمن
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل

امکانات اتاق های هتل سلام مشهد

اعلام حریق
ترانسفر رفت با هزینه
خدمات اینترنتی
تلويزيون LCD در لابی
اينترنت در اتاق
زمین ورزشی
پارک کودک
گیم نت
اتاق تلفن (اپراتور)
تلویزیون در لابی
خدمات خانه داری
شبکه پخش فیلم
پذیرش 24 ساعته
ترانسفر برگشت با هزینه
زنگ هشدار
نمای فضای سبز
پرینتر
تلفن در لابی
فكس
خدمات اتو
روم سرويس
ميز
مسلط به زبان انگليسی
نمای شهر
تلويزيون LED در لابی
اينترنت در لابی
سالن صبحانه خوری
كافی شاپ
رستوران بام
خدمات تهيه بليط
مبل
سالن بيليارد
سرویس به حرم پولی
رستوران تابستانی
پارکینگ سر پوشیده با ظرفیت محدود
کرایه اتومبیل با راننده
خدمات نگهداری کودک
پرداخت ویزا و مسترکارت
سرویس حرم
بازی ویدئویی
گشت نیم روزی
زمين تنيس
فضای بيرون برای شام
حوضچه آب سرد
خدمات پزشكي
خدمات بیدار باش
کپسول آتشنشانی در راهرو
خدمات باربري
امكانات برای معلولين
جكوزی
چايخانه سنتی
کرایه اتومبیل (بدون راننده)
خدمات CIP (تشریفات ویژه)
آتلیه
كتابخانه
سالن كنفرانس
روم سرويس 24 ساعته
مینی بار با هزینه
پاركينگ
وسایل بدنسازی
فتوکپی
نمازخانه
روزنامه
خدمات تور
اتاق چمدان
ماساژ
جعبه کمک های اولیه
فست‌فود
رستوران
سیستم تهویه مطبوع
سونا
استخر
تاکسی سرویس
آسانسور
سالن ورزشی
صندوق امانات
یخچال
تلویزیون
دستگاه خودپرداز
خشکشویی (لاندری)
تبديل ارز
آژانس مسافرتی
کافی نت
کافی شاپ 24 ساعته
سرویس فرنگی
سرویس بهداشتی ایرانی
فضای سبز
سونا بخار
سونا خشک
مرکز خرید
مینی بار رایگان
خدمات برای معلولین
کپسول آتش نشانی
فروشگاه
آرایشگاه
خشکشویی
بیلیارد
سونا و جکوزی
سوئیت
تلفن در اتاق
اینترنت
سالن بیلیارد غیررایگان
جکوزی غیررایگان
اتاق سیگار
لابی
اطفای حریق
اتاق بازی
سرویس رایگان رفت به حرم
ویلچر
رستوران ایرانی
پله اضطراری
اینترنت رایگان و محدود در لابی
رمپ
سونا غیررایگان
استخر غیررایگان
دستگاه واکس کفش
کپسول آتش‌نشانی در لابی

آدرس هتل سلام مشهد روی نقشه

نظرات کاربران برای هتل سلام مشهد

(30 نظر)
خیلی تمیز بود- کارکنان خوبی داشت - صبحانه اش هم خوب بود البته اگر بیشتر تنوع بدهند و غذا ها گرمتر باشه بهتره
فقط مشکل سرویس دهی بابت زیارت یا مراکز خرید رو داشتن
نقاط قوت:
قیمت مناسب و برخورد خوب
نقاط ضعف:
قیمت مناسب و برخورد خوب
با سلام یک هتل ساکت دنج راحت و زیبا با فضای سبز و ویو عالی. به نظر من کارمندان به آموزش و نظارت بیشتر نیاز دارن یه جورایی دنبال رضایت کامل مشتری نیستند یکم راحت هستند یعنی شما باید همه چی رو سوال کنید آنها هیچ توضیحی نمی‌دهنداز پذیرش گرفته تا خانه داری .به نظر من به مشتری در بدو ورود بایدکامل توضیح داده شود مثلاً در مورد وای فای ،آبمعدنی ،سرویس حرم،مینی بار،نظافت اتاق و غیره .اگر باز سازی اتاق ها کامل بشه عالی هست
نقاط قوت:
برخورد پرسنل هتل
نقاط ضعف:
برخورد پرسنل هتل
اقامتگاه خوب و تمیزی بود و برخورد پرسنل خوب بود و برای اقامت کوتاه مدت هتل خوبیه
همه ی قسمت ها متناسب با پولی که خرج میشه خوب هستند
عوامل پذیرش در خصوص وای فای در بدو پذیرش اطلاعی ندادند. صبحانه مختصر و تکراری (شاید بخاطر کرونا)
نقاط قوت:
نظافت، دقت در رسیدگی به امور مسافران
نقاط ضعف:
نظافت، دقت در رسیدگی به امور مسافران
در کل راضی بودیم نسبت به جاهای دیگه که دیده بودم اینجا بهتر بود دستشوندرد نکنه حتما به دوستانم معرفی خواهم کرد.
نقاط قوت:
برخورد بسیار خوب کارکنان
نقاط ضعف:
برخورد بسیار خوب کارکنان
اگر تخفیفات بیشتر باشد و قیمت کمتر قطعا هتل دیگری انتخاب نخواهم کرد
نقاط قوت:
اتاق بزرگ و دل باز کیفیت غذا رفتار پرسنل محیط آرام چای ساز رسیدگی به موقع
نقاط ضعف:
اتاق بزرگ و دل باز کیفیت غذا رفتار پرسنل محیط آرام چای ساز رسیدگی به موقع
سیستم سرمایش میتونست بهتر باشه
نقاط قوت:
رفتار پرسنل بسیار خوب
نقاط ضعف:
تهویه مطبوع ظعیف. بسیار گرم. دکور اتاق قدیمی
نقاط قوت:
من دومین بار بود که این هتل اقامت داشتم به نظر من هتل خیلی خوبیه تو وضعیت کرونا نخواستم هتل دیگه رو امتحان کنم ازینجا مطمئن بودم همینجارو رزرو کردم . واقعا با این قیمت خدمات و نظافت و همه چی عالی بود . هر کاری داشته باشید سریع انجام میشه از نظافت مجدد اتاق درخواست ملافه اضافه و همه چی . صبحانه هم خوبه املت و سالاد الویه ونیمرو سوسیس سیب زمینی و.... اینم برای کسانی که صبونه خوب و متنوع دوست دارن اگر سخت پسند هم باشید براتون قابل قبول و خوبه توصیه میکنم اقامت این هتل رو .
نقاط ضعف:
من دومین بار بود که این هتل اقامت داشتم به نظر من هتل خیلی خوبیه تو وضعیت کرونا نخواستم هتل دیگه رو امتحان کنم ازینجا مطمئن بودم همینجارو رزرو کردم . واقعا با این قیمت خدمات و نظافت و همه چی عالی بود . هر کاری داشته باشید سریع انجام میشه از نظافت مجدد اتاق درخواست ملافه اضافه و همه چی . صبحانه هم خوبه املت و سالاد الویه ونیمرو سوسیس سیب زمینی و.... اینم برای کسانی که صبونه خوب و متنوع دوست دارن اگر سخت پسند هم باشید براتون قابل قبول و خوبه توصیه میکنم اقامت این هتل رو .
خوب رضایت بخش
هتل خوبی بود صبحانه خوب ولی تکراری ، نظافت خوب ، سوییت ها بزرگ و دلباز با ویو خوب ، کارکنان مودب و پاسخگو
_فقدان نقشه راهنمای شهری برای مسافران و زائرین _صبحانه گرم صرفآ مشتقات تخم مرغ بود فقدان خوراکی‌هایی مثل شله که بومی مشهد است و یا لوبیا و عدس _راجع به وجود وای فای رایگان عوامل پذیرش هیچ راهنمایی نکردند
دارای محیطی تمیز و آرام با پرسنلی خوب
نقاط قوت:
اتاق دو تخته رزرو شده بود ولی ۴ تخته تحویل دادن که بسیار راحت بود
نقاط ضعف:
نکته منفی خاصی نداشت
همه چیز عالی بودش فقط هزینه هاش بالاست یه مقدار
کارکنان بسیار مهربان و رفتاری مودبانه
خیلی هتل تمیز و مرتبیه غذای رستورانش فوق العادست کادر هتل هم خیلی خوش رفتار بودند
در حالت کلی هتل مناسبی بود و این هتل رو برای دیگر افراد پیشنهاد می کنم .و‌جزو هتل های انتخاب های بعدی من در مشهد خواهد بود و از نظر بهداشتی و تمیزی در شرایط کرونا و ماسک زدن کارکنان خوب بود. برخورد کارکنان هتل نسبتا خوب. صبحونه هتل به نسبت ستاره میتونست کامل تر باشه البته برای ما صبحانه را داخل اتاق آوردن به درخواست خودمون نمی‌دونم شاید منو کامل تری داشتند . یه مشکل که داشتم کارت اتاق بود که هر بار شارژ خالی میکرد. در رابطه با سیستم گرمایشی اتاق هم بگم که خیلی مناسب نبود هوای خیلی گرم داشت وقتی ام خاموش بود اتاق سرد میشد .
عالی بود
رفتار کارکنان عالی و فوق العاده محترمانه غذای باکیفیت
نقاط قوت:
بسیار عالی بود
نقاط ضعف:
موردی نبود
نقاط قوت:
در مجموع خوب بود
نقاط ضعف:
متوسط بود
نقاط قوت:
عالی بود
نقاط ضعف:
نداشت
نقاط قوت:
رضایت بخش بود
نقاط ضعف:
مورد منفی مشاهده نشد
هتل خوبي بود برخورد مهماندارها خوب سرويس در حد ٤ ستاره خوب بود صبحانه جذاب و متنوعي داشت و تا اخرين لحظه فول شارژ بود فاصله تا حرم با ماشين خيلي كم و پياده در حد ٢٠ دقيقه روبروي هتل هم ي جگركي بود كه تا دير وقت باز بود
نقاط قوت:
مطلوب بود
نقاط ضعف:
نکته منفی خاصی نداشت
در مجموع هتل خوبی است.اما اگر درخواستی داشتید زیاد معطل میشوید.حتی زمان تسویه حساب خیلی معطلی دارد.از آنجا که متعلق به بانک هست همان معطلی بانکی رو موقع تسویه حساب دارید
هتل خیلی خوبی بود و امکاناتش هم عالی
برای ثبت نظر باید وارد شوید یا ثبت نام کنید.

پرسش و پاسخ درباره هتل سلام مشهد

مهمانان هتل سلام مشهد در سایت‌های مختلف چه نظراتی نوشته‌اند؟

همه نظرات مهمانان هتل سلام مشهد از تمامی سایت‌های رزرواسیون را در مورد امکانات هتل، کیفیت خدمات، برخورد کارکنان، مزایا و معایب هتل در سایت سلطان سفر مشاهده کنید.

کدام سایت ارزانترین قیمت را ارائه می‌دهد؟

سلطان سفر با مقایسه قیمت هتل سلام مشهد بر روی سایت‌های مختلف از جمله اسنپ تریپ، اقامت24، جاباما، هتل یار و ده‌ها سایت دیگر، ارزان‌ترین قیمت را به شما پیشنهاد می‌دهد.

همه عکس‌ها و امکانات هتل سلام مشهد رو کجا می‌تونم ببینم؟

سلطان سفر مجموعه‌ای کامل از تصاویر و امکانات هتل سلام مشهد را از همه سایت‌های معتبر رزرو گردآوری کرده است.