هتل صدر مشهد

مشهد، خیابان دانشگاه، بین دانشگاه 17و19
2
امتیاز کاربران
27
نظرات کاربران

مقایسه و رزرو اتاق

رزرو هتل صدر مشهد

ظرفیت 2 نفر

اتاق دو تخته
ایران هتل آنلاین
1,000,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
1 مرداد
دوشنبه
1,000,000 تومان
2 مرداد
سه‌شنبه
1,000,000 تومان
3 مرداد
چهارشنبه
1,000,000 تومان
4 مرداد
پنج‌شنبه
1,000,000 تومان
5 مرداد
جمعه
1,000,000 تومان
6 مرداد
شنبه
1,000,000 تومان
7 مرداد
یکشنبه
1,000,000 تومان
8 مرداد
دوشنبه
1,000,000 تومان
9 مرداد
سه‌شنبه
1,000,000 تومان
10 مرداد
چهارشنبه
1,000,000 تومان
11 مرداد
پنج‌شنبه
1,000,000 تومان
دو تخته - دبل
هتل یار
1,000,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
5 مرداد
جمعه
1,000,000 تومان
6 مرداد
شنبه
1,000,000 تومان
7 مرداد
یکشنبه
1,000,000 تومان
8 مرداد
دوشنبه
1,000,000 تومان
9 مرداد
سه‌شنبه
1,000,000 تومان
10 مرداد
چهارشنبه
1,000,000 تومان
11 مرداد
پنج‌شنبه
1,000,000 تومان
دو تخته - فولبرد
هتل یار
1,740,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
5 مرداد
جمعه
1,740,000 تومان
6 مرداد
شنبه
1,740,000 تومان
7 مرداد
یکشنبه
1,740,000 تومان
8 مرداد
دوشنبه
1,740,000 تومان
9 مرداد
سه‌شنبه
1,740,000 تومان
10 مرداد
چهارشنبه
1,740,000 تومان
11 مرداد
پنج‌شنبه
1,740,000 تومان
اتاق دو تخته (فولبرد منو انتخابی)
ایران هتل آنلاین
1,740,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
1 مرداد
دوشنبه
1,740,000 تومان
2 مرداد
سه‌شنبه
1,740,000 تومان
3 مرداد
چهارشنبه
1,740,000 تومان
4 مرداد
پنج‌شنبه
1,740,000 تومان
5 مرداد
جمعه
1,740,000 تومان
6 مرداد
شنبه
1,740,000 تومان
7 مرداد
یکشنبه
1,740,000 تومان
8 مرداد
دوشنبه
1,740,000 تومان
9 مرداد
سه‌شنبه
1,740,000 تومان
10 مرداد
چهارشنبه
1,740,000 تومان
11 مرداد
پنج‌شنبه
1,740,000 تومان
اتاق دو تخته
اقامت 24
1,740,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
1 مرداد
دوشنبه
1,740,000 تومان
3 مرداد
چهارشنبه
1,740,000 تومان
8 مرداد
دوشنبه
1,740,000 تومان
اتاق دو تخته
اقامت 24
ظرفیت تکمیل
قیمت شب‌های دیگر
10 مرداد
چهارشنبه
تکمیل ظرفیت
ظرفیت 3 نفر

اتاق سه تخته
ایران هتل آنلاین
1,500,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
1 مرداد
دوشنبه
1,500,000 تومان
2 مرداد
سه‌شنبه
1,500,000 تومان
3 مرداد
چهارشنبه
1,500,000 تومان
4 مرداد
پنج‌شنبه
1,500,000 تومان
5 مرداد
جمعه
1,500,000 تومان
6 مرداد
شنبه
1,500,000 تومان
7 مرداد
یکشنبه
1,500,000 تومان
8 مرداد
دوشنبه
1,500,000 تومان
9 مرداد
سه‌شنبه
1,500,000 تومان
10 مرداد
چهارشنبه
1,500,000 تومان
11 مرداد
پنج‌شنبه
1,500,000 تومان
سه تخته - دبل+سینگل
هتل یار
1,500,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
5 مرداد
جمعه
1,500,000 تومان
6 مرداد
شنبه
1,500,000 تومان
7 مرداد
یکشنبه
1,500,000 تومان
8 مرداد
دوشنبه
1,500,000 تومان
9 مرداد
سه‌شنبه
1,500,000 تومان
10 مرداد
چهارشنبه
1,500,000 تومان
11 مرداد
پنج‌شنبه
1,500,000 تومان
اتاق سه تخته
اقامت 24
1,500,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
2 مرداد
سه‌شنبه
1,500,000 تومان
6 مرداد
شنبه
1,500,000 تومان
9 مرداد
سه‌شنبه
1,500,000 تومان
سه تخته - فولبرد
هتل یار
2,610,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
5 مرداد
جمعه
2,610,000 تومان
6 مرداد
شنبه
2,610,000 تومان
7 مرداد
یکشنبه
2,610,000 تومان
8 مرداد
دوشنبه
2,610,000 تومان
9 مرداد
سه‌شنبه
2,610,000 تومان
10 مرداد
چهارشنبه
2,610,000 تومان
11 مرداد
پنج‌شنبه
2,610,000 تومان
اتاق سه تخته (فولبرد منو انتخابی)
ایران هتل آنلاین
2,610,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
1 مرداد
دوشنبه
2,610,000 تومان
2 مرداد
سه‌شنبه
2,610,000 تومان
3 مرداد
چهارشنبه
2,610,000 تومان
4 مرداد
پنج‌شنبه
2,610,000 تومان
5 مرداد
جمعه
2,610,000 تومان
6 مرداد
شنبه
2,610,000 تومان
7 مرداد
یکشنبه
2,610,000 تومان
8 مرداد
دوشنبه
2,610,000 تومان
9 مرداد
سه‌شنبه
2,610,000 تومان
10 مرداد
چهارشنبه
2,610,000 تومان
11 مرداد
پنج‌شنبه
2,610,000 تومان
اتاق سه تخته
اقامت 24
2,610,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
4 مرداد
پنج‌شنبه
2,610,000 تومان
ظرفیت 4 نفر

اتاق چهار تخته
ایران هتل آنلاین
2,000,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
1 مرداد
دوشنبه
2,000,000 تومان
2 مرداد
سه‌شنبه
2,000,000 تومان
3 مرداد
چهارشنبه
2,000,000 تومان
4 مرداد
پنج‌شنبه
2,000,000 تومان
5 مرداد
جمعه
2,000,000 تومان
6 مرداد
شنبه
2,000,000 تومان
7 مرداد
یکشنبه
2,000,000 تومان
8 مرداد
دوشنبه
2,000,000 تومان
9 مرداد
سه‌شنبه
2,000,000 تومان
10 مرداد
چهارشنبه
2,000,000 تومان
11 مرداد
پنج‌شنبه
2,000,000 تومان
چهارتخته
هتل یار
2,000,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
5 مرداد
جمعه
2,000,000 تومان
6 مرداد
شنبه
2,000,000 تومان
7 مرداد
یکشنبه
2,000,000 تومان
8 مرداد
دوشنبه
2,000,000 تومان
9 مرداد
سه‌شنبه
2,000,000 تومان
10 مرداد
چهارشنبه
2,000,000 تومان
11 مرداد
پنج‌شنبه
2,000,000 تومان
اتاق چهار تخته
اقامت 24
2,000,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
1 مرداد
دوشنبه
2,000,000 تومان
2 مرداد
سه‌شنبه
2,000,000 تومان
3 مرداد
چهارشنبه
2,000,000 تومان
4 مرداد
پنج‌شنبه
2,000,000 تومان
5 مرداد
جمعه
2,000,000 تومان
6 مرداد
شنبه
2,000,000 تومان
7 مرداد
یکشنبه
2,000,000 تومان
8 مرداد
دوشنبه
2,000,000 تومان
9 مرداد
سه‌شنبه
2,000,000 تومان
10 مرداد
چهارشنبه
تکمیل ظرفیت
11 مرداد
پنج‌شنبه
2,000,000 تومان
چهارتخته - فولبرد
هتل یار
3,480,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
5 مرداد
جمعه
3,480,000 تومان
6 مرداد
شنبه
3,480,000 تومان
7 مرداد
یکشنبه
3,480,000 تومان
8 مرداد
دوشنبه
3,480,000 تومان
9 مرداد
سه‌شنبه
3,480,000 تومان
10 مرداد
چهارشنبه
3,480,000 تومان
11 مرداد
پنج‌شنبه
3,480,000 تومان
اتاق چهار تخته (فولبرد منو انتخابی)
ایران هتل آنلاین
3,480,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
1 مرداد
دوشنبه
3,480,000 تومان
2 مرداد
سه‌شنبه
3,480,000 تومان
3 مرداد
چهارشنبه
3,480,000 تومان
4 مرداد
پنج‌شنبه
3,480,000 تومان
5 مرداد
جمعه
3,480,000 تومان
6 مرداد
شنبه
3,480,000 تومان
7 مرداد
یکشنبه
3,480,000 تومان
8 مرداد
دوشنبه
3,480,000 تومان
9 مرداد
سه‌شنبه
3,480,000 تومان
10 مرداد
چهارشنبه
3,480,000 تومان
11 مرداد
پنج‌شنبه
3,480,000 تومان
اتاق چهار تخته
اقامت 24
3,480,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
1 مرداد
دوشنبه
3,480,000 تومان
2 مرداد
سه‌شنبه
3,480,000 تومان
3 مرداد
چهارشنبه
3,480,000 تومان
4 مرداد
پنج‌شنبه
3,480,000 تومان
5 مرداد
جمعه
3,480,000 تومان
6 مرداد
شنبه
3,480,000 تومان
7 مرداد
یکشنبه
3,480,000 تومان
8 مرداد
دوشنبه
3,480,000 تومان
9 مرداد
سه‌شنبه
3,480,000 تومان
10 مرداد
چهارشنبه
تکمیل ظرفیت
11 مرداد
پنج‌شنبه
3,480,000 تومان
ظرفیت 5 نفر

اتاق پنج تخته
ایران هتل آنلاین
2,500,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
1 مرداد
دوشنبه
2,500,000 تومان
2 مرداد
سه‌شنبه
2,500,000 تومان
3 مرداد
چهارشنبه
2,500,000 تومان
4 مرداد
پنج‌شنبه
2,500,000 تومان
5 مرداد
جمعه
2,500,000 تومان
6 مرداد
شنبه
2,500,000 تومان
7 مرداد
یکشنبه
2,500,000 تومان
8 مرداد
دوشنبه
2,500,000 تومان
9 مرداد
سه‌شنبه
2,500,000 تومان
10 مرداد
چهارشنبه
2,500,000 تومان
11 مرداد
پنج‌شنبه
2,500,000 تومان
پنج تخته
هتل یار
2,500,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
5 مرداد
جمعه
2,500,000 تومان
7 مرداد
یکشنبه
2,500,000 تومان
10 مرداد
چهارشنبه
2,500,000 تومان
اتاق پنج تخته
اقامت 24
2,500,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
5 مرداد
جمعه
2,500,000 تومان
11 مرداد
پنج‌شنبه
2,500,000 تومان
اتاق پنج تخته (فولبرد منو انتخابی)
ایران هتل آنلاین
4,350,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
1 مرداد
دوشنبه
4,350,000 تومان
2 مرداد
سه‌شنبه
4,350,000 تومان
3 مرداد
چهارشنبه
4,350,000 تومان
4 مرداد
پنج‌شنبه
4,350,000 تومان
5 مرداد
جمعه
4,350,000 تومان
6 مرداد
شنبه
4,350,000 تومان
7 مرداد
یکشنبه
4,350,000 تومان
8 مرداد
دوشنبه
4,350,000 تومان
9 مرداد
سه‌شنبه
4,350,000 تومان
10 مرداد
چهارشنبه
4,350,000 تومان
11 مرداد
پنج‌شنبه
4,350,000 تومان
پنج تخته - فولبرد
هتل یار
4,350,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
6 مرداد
شنبه
4,350,000 تومان
8 مرداد
دوشنبه
4,350,000 تومان
9 مرداد
سه‌شنبه
4,350,000 تومان
11 مرداد
پنج‌شنبه
4,350,000 تومان
اتاق پنج تخته
اقامت 24
4,350,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
7 مرداد
یکشنبه
4,350,000 تومان

آدرس هتل صدر مشهد روی نقشه

مشاهده اقامتگاه بر روی نقشه

نظرات کاربران برای هتل صدر مشهد

(27 نظر)
بسیار کثیف و خدمات افتضاح در کل همه چیز افتضاح
هتل بسیار خوب.از لحاظ موقعیت عالی.
نقاط قوت:
لابی بزرگ بود و محل خرید وجود داشت
نقاط ضعف:
لابی بزرگ بود و محل خرید وجود داشت
نقاط قوت:
تمیزی هتل،نزدیک بودن به مراکز خرید و حرم،برخورد خوب پرسنل
نقاط ضعف:
تمیزی هتل،نزدیک بودن به مراکز خرید و حرم،برخورد خوب پرسنل
من برای چندمین بار که برای اقامت هتل صدر را انتخاب میکنم و راضی هستم.با توجه به قیمت هم به بقیه توصیه میکنم
نقاط قوت:
تنوع عالی منوی صبحانه و کیفیت خوب. فضای بزرگ لابی. رفتار خوب پرسنل. برای من مهم بود که بتونم آخر شب هم به هتل بیام و مشکلی نداشته باشم که همینطور هم بود و ۲۴ ساعته امکانش هست که شما کلید اتاق رو ازشون تحویل بگیرید یا تحویل بدید.
نقاط ضعف:
تنوع عالی منوی صبحانه و کیفیت خوب. فضای بزرگ لابی. رفتار خوب پرسنل. برای من مهم بود که بتونم آخر شب هم به هتل بیام و مشکلی نداشته باشم که همینطور هم بود و ۲۴ ساعته امکانش هست که شما کلید اتاق رو ازشون تحویل بگیرید یا تحویل بدید.
بسیار عالی
نقاط قوت:
رفتار عالی پرسنل
نقاط ضعف:
رفتار عالی پرسنل
نقاط قوت:
کافی شاپ دنج ، دو نوبت اتوبوس به حرم ، صبحانه خوب بود
نقاط ضعف:
کافی شاپ دنج ، دو نوبت اتوبوس به حرم ، صبحانه خوب بود
اگر بخاطر شرایط نوروز مجبور نبودیم نمی ماندیم . مشتری مداری خوبی نداشتند. من تجربه هتل سه ستاره در شیراز داشتم واقعا عالی بود. ولی اینجا نه. فقط روز اول یک بطری آب معدنی در یخچال بود برای بقیه روزها باید هر بطری بزرگ را به قیمت ۱۰ هزار تومان درخواست می کردیم! تخلیه هوای هتل بخصوص ورودی و سالن ها خوب نبود. نور اتاق ها کم بود آباژور برای نور منطقه انتخابی نداشت . اعتراض هم کردیم توجه نکردند حتی درصدد دلجویی بر نیامدند.
نقاط قوت:
رفتار عالی کارکنان تمیز بودن اتاق ها
نقاط ضعف:
رفتار عالی کارکنان تمیز بودن اتاق ها
برخورد پرسنل نامناسب و ضعیف
بیشتر مهمان ها برای کشورهای دیگر بودند سر و صدای زیاد در راهرو ها نظافت ضعیف صبحانه بی کیفیت طولانی بودن زمان پذیرش هتل نور گیر اتاق کم هتل قدیمی بازسازی نشده
برخورد کارکنان ونظافت داخل هتل خوب امکانات ارتباطی بجز نت در حد خوب لابی هتل رو به ضعیف ..در مجموع قابل قبول بود٫مرسی
متاسفانه علیرغم هتل ۳ستاره بودن ولی اتاق تمیز نبود وخیلی کوچک بود.
دوره از حرم سرویسش داره ولی بعضی وقتا پارکینگ کم جا قیمت ها بالا تمیز بود
حمام زیاد جالب نبود شیرهای آب خراب بود
نقاط قوت:
قیمت مناسب
نقاط ضعف:
امکانات ضعیف نسبت به سایر هتل ها
نظرات منفی رو در این صفحه کامل درک می کنم .به موارد درستی اشاره کردن اما به قیمت رزرو هم دقت کنید. قیمت رزرو هتل نسبت به سایر هتل ها پایین تره و انتظارات شما هم باید با قیمت متناسب باشه.
نظافت نه چندان خوب پارکینگ محدود فاصله دور از حرم واز همه مهمتر کیفیت پایین غذا برخورد نامناسب برخی از کارکنان
اتاق و ملحفه ها کثیف بود. در حمام خراب بود و بسته نمیشد. رفتار پرسنل هم مناسب نبود. پارکینگش مثل غار بود
برخورد خوب
نقاط قوت:
نقاط ضعف:
اول اینکه به گزینه پارکینگش توجه نکنید چون تعدادش محدوده !!! و لوکیشن هتل هم تو خیابون خیلی شلوغه ک جلوش تابلو حمل با جرثقیل داره. بعدم که معمولا من هتل دو ستارم رفتم یه چایساز تو اتاق دارن. اینجا که نداره هیچی سفارشتونم نمیارن تو اتاق و باید خودتون برین کافی شاپ !!
نقاط قوت:
ندارد
نقاط ضعف:
سیستم نامناسب رسپشنی عدم سرو حتی چای قطعی برق اتاق بدون اطلاع عدم وجود برگه اطلاع رسانی در اتاق (لیست تلفنها) اتاق تاریک و نمور
این هتل بسیار بد و اصلا در سطح سه ستاره نبود داخل اتاق حتی چای هم نمیاوردن بیشتر شبیه مهمانپذیر بود که پول هتل را میگرید در بدو ورود هم تاریخ رزرو رو درست نخوندن و میخواستن به قیمت آزاد محاسبه کنند که خدا رو شکر با وچر هتلیار مشکل حل شد لذا اصلا توصیه نمیکنم ضمنا بدترین اتاق هتل رو به من داده بودن
اتاق های هتل کثیف بخصوص سرویس بهداشتی حتی اعتراض کردم اتاق عوض کنید یا سرویس تمیز شه قول دادن ولی انجام نشد.یک ستاره براش خیلی زیاده . بیشتر مسافرخانه تا هتل.....
هتل خوبیه
عالی 👍
هتل خوبیه فقط نظافت اطاقها و فرش اطاقها تمیز نیست.غذاشونم کیفیت لازم رو نداره.سرویس به حرم هم خیلی خیلی دیر به دیر و تعدادشونم خیلی کم هست.
لابی و رستوران عالی برخورد کارکنان مناسب سرویس بهداشتی اتاقها در سطح این هتل نبود.
برخورد کارکنان و کیفیت غذا خیلی خوب بود تمیزی و بهداشت هتل خوب بود فقط سیستم سرمایش هتل خیلی متعادل نبود
مي تواند خيلي بهتر شود
برای ثبت نظر باید وارد شوید یا ثبت نام کنید.

پرسش و پاسخ درباره هتل صدر مشهد

مهمانان هتل صدر مشهد در سایت‌های مختلف چه نظراتی نوشته‌اند؟

همه نظرات مهمانان هتل صدر مشهد از تمامی سایت‌های رزرواسیون را در مورد امکانات هتل، کیفیت خدمات، برخورد کارکنان، مزایا و معایب هتل در سایت سلطان سفر مشاهده کنید. برای مشاهده نظرات کلیک کنید.

کدام سایت ارزانترین قیمت را ارائه می‌دهد؟

سلطان سفر با مقایسه قیمت هتل صدر مشهد بر روی سایت‌های مختلف از جمله اسنپ تریپ، اقامت24، جاباما، هتل یار و ده‌ها سایت دیگر، ارزان‌ترین قیمت را به شما پیشنهاد می‌دهد. برای مقایسه قیمت و رزرو هتل کلیک کنید.

همه عکس‌ها و امکانات هتل صدر مشهد رو کجا می‌تونم ببینم؟

سلطان سفر مجموعه‌ای کامل از تصاویر و امکانات هتل صدر مشهد را از همه سایت‌های معتبر رزرو گردآوری کرده است. برای مشاهده کلیک کنید.