هتل مینو مشهد

مشهد، خیابان امام رضا، بین امام رضا 16 و 18
-
امتیاز کاربران
23
نظرات کاربران

مقایسه و رزرو اتاق

رزرو هتل مینو مشهد

ظرفیت 2 نفر

اتاق دو تخته
اقامت 24
1,417,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
8 فروردین
سه‌شنبه
1,417,000 تومان
9 فروردین
چهارشنبه
1,417,000 تومان
10 فروردین
پنج‌شنبه
1,417,000 تومان
11 فروردین
جمعه
1,417,000 تومان
12 فروردین
شنبه
1,417,000 تومان
13 فروردین
یکشنبه
1,417,000 تومان
14 فروردین
دوشنبه
1,417,000 تومان
15 فروردین
سه‌شنبه
1,417,000 تومان
16 فروردین
چهارشنبه
1,417,000 تومان
17 فروردین
پنج‌شنبه
1,417,000 تومان
18 فروردین
جمعه
1,417,000 تومان
دو تخته
علاءالدین
1,526,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
8 فروردین
سه‌شنبه
1,526,000 تومان
9 فروردین
چهارشنبه
1,526,000 تومان
10 فروردین
پنج‌شنبه
1,526,000 تومان
11 فروردین
جمعه
1,526,000 تومان
12 فروردین
شنبه
1,526,000 تومان
13 فروردین
یکشنبه
1,526,000 تومان
14 فروردین
دوشنبه
1,526,000 تومان
15 فروردین
سه‌شنبه
1,526,000 تومان
16 فروردین
چهارشنبه
1,526,000 تومان
17 فروردین
پنج‌شنبه
1,526,000 تومان
18 فروردین
جمعه
1,526,000 تومان
دو تخته دابل
اسنپ تریپ
1,962,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
8 فروردین
سه‌شنبه
1,962,000 تومان
9 فروردین
چهارشنبه
1,962,000 تومان
10 فروردین
پنج‌شنبه
1,962,000 تومان
11 فروردین
جمعه
1,962,000 تومان
12 فروردین
شنبه
1,962,000 تومان
13 فروردین
یکشنبه
1,962,000 تومان
14 فروردین
دوشنبه
1,962,000 تومان
15 فروردین
سه‌شنبه
1,962,000 تومان
16 فروردین
چهارشنبه
1,962,000 تومان
17 فروردین
پنج‌شنبه
1,962,000 تومان
18 فروردین
جمعه
1,962,000 تومان
اتاق دو تخته
اقامت 24
2,100,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
8 فروردین
سه‌شنبه
2,100,000 تومان
9 فروردین
چهارشنبه
2,100,000 تومان
10 فروردین
پنج‌شنبه
2,100,000 تومان
11 فروردین
جمعه
2,100,000 تومان
12 فروردین
شنبه
2,100,000 تومان
13 فروردین
یکشنبه
2,100,000 تومان
14 فروردین
دوشنبه
2,100,000 تومان
15 فروردین
سه‌شنبه
2,100,000 تومان
16 فروردین
چهارشنبه
2,100,000 تومان
17 فروردین
پنج‌شنبه
2,100,000 تومان
18 فروردین
جمعه
2,100,000 تومان
دوتخته دابل همراه با صبحانه و ناهار و شام (منو بوفه)
اسنپ تریپ
2,400,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
8 فروردین
سه‌شنبه
2,400,000 تومان
11 فروردین
جمعه
2,400,000 تومان
13 فروردین
یکشنبه
2,400,000 تومان
ظرفیت 3 نفر

اتاق سه تخته
اقامت 24
1,989,468 تومان
قیمت شب‌های دیگر
8 فروردین
سه‌شنبه
1,989,468 تومان
9 فروردین
چهارشنبه
1,989,468 تومان
10 فروردین
پنج‌شنبه
1,989,468 تومان
11 فروردین
جمعه
1,989,468 تومان
12 فروردین
شنبه
1,989,468 تومان
13 فروردین
یکشنبه
1,989,468 تومان
14 فروردین
دوشنبه
1,989,468 تومان
15 فروردین
سه‌شنبه
1,989,468 تومان
16 فروردین
چهارشنبه
1,989,468 تومان
17 فروردین
پنج‌شنبه
1,989,468 تومان
18 فروردین
جمعه
1,989,468 تومان
سه تخته
علاءالدین
2,142,500 تومان
قیمت شب‌های دیگر
8 فروردین
سه‌شنبه
2,142,500 تومان
9 فروردین
چهارشنبه
2,142,500 تومان
10 فروردین
پنج‌شنبه
2,142,500 تومان
11 فروردین
جمعه
2,142,500 تومان
12 فروردین
شنبه
2,142,500 تومان
13 فروردین
یکشنبه
2,142,500 تومان
14 فروردین
دوشنبه
2,142,500 تومان
15 فروردین
سه‌شنبه
2,142,500 تومان
16 فروردین
چهارشنبه
2,142,500 تومان
17 فروردین
پنج‌شنبه
2,142,500 تومان
18 فروردین
جمعه
2,142,500 تومان
سوئیت یک خوابه سه نفره
اقامت 24
2,591,693 تومان
قیمت شب‌های دیگر
8 فروردین
سه‌شنبه
2,591,693 تومان
9 فروردین
چهارشنبه
2,591,693 تومان
10 فروردین
پنج‌شنبه
2,591,693 تومان
11 فروردین
جمعه
2,591,693 تومان
12 فروردین
شنبه
2,591,693 تومان
13 فروردین
یکشنبه
2,591,693 تومان
14 فروردین
دوشنبه
2,591,693 تومان
15 فروردین
سه‌شنبه
2,591,693 تومان
16 فروردین
چهارشنبه
2,591,693 تومان
17 فروردین
پنج‌شنبه
2,591,693 تومان
18 فروردین
جمعه
2,591,693 تومان
سه تخته
اسنپ تریپ
2,754,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
8 فروردین
سه‌شنبه
2,754,000 تومان
9 فروردین
چهارشنبه
2,754,000 تومان
10 فروردین
پنج‌شنبه
2,754,000 تومان
11 فروردین
جمعه
2,754,000 تومان
12 فروردین
شنبه
2,754,000 تومان
13 فروردین
یکشنبه
2,754,000 تومان
14 فروردین
دوشنبه
2,754,000 تومان
15 فروردین
سه‌شنبه
2,754,000 تومان
16 فروردین
چهارشنبه
2,754,000 تومان
17 فروردین
پنج‌شنبه
2,754,000 تومان
18 فروردین
جمعه
2,754,000 تومان
سوئیت یک خوابه سه نفره
علاءالدین
2,791,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
8 فروردین
سه‌شنبه
2,791,000 تومان
9 فروردین
چهارشنبه
2,791,000 تومان
10 فروردین
پنج‌شنبه
2,791,000 تومان
11 فروردین
جمعه
2,791,000 تومان
12 فروردین
شنبه
2,791,000 تومان
13 فروردین
یکشنبه
2,791,000 تومان
14 فروردین
دوشنبه
2,791,000 تومان
15 فروردین
سه‌شنبه
2,791,000 تومان
16 فروردین
چهارشنبه
2,791,000 تومان
17 فروردین
پنج‌شنبه
2,791,000 تومان
18 فروردین
جمعه
2,791,000 تومان
اتاق سه تخته
اقامت 24
3,039,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
8 فروردین
سه‌شنبه
3,039,000 تومان
9 فروردین
چهارشنبه
3,039,000 تومان
10 فروردین
پنج‌شنبه
3,039,000 تومان
11 فروردین
جمعه
3,039,000 تومان
12 فروردین
شنبه
3,039,000 تومان
13 فروردین
یکشنبه
3,039,000 تومان
14 فروردین
دوشنبه
3,039,000 تومان
15 فروردین
سه‌شنبه
3,039,000 تومان
16 فروردین
چهارشنبه
3,039,000 تومان
17 فروردین
پنج‌شنبه
3,039,000 تومان
18 فروردین
جمعه
3,039,000 تومان
سوئیت یک خوابه سه نفره
اقامت 24
3,555,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
8 فروردین
سه‌شنبه
3,555,000 تومان
9 فروردین
چهارشنبه
3,555,000 تومان
10 فروردین
پنج‌شنبه
3,555,000 تومان
11 فروردین
جمعه
3,555,000 تومان
12 فروردین
شنبه
3,555,000 تومان
13 فروردین
یکشنبه
3,555,000 تومان
14 فروردین
دوشنبه
3,555,000 تومان
15 فروردین
سه‌شنبه
3,555,000 تومان
16 فروردین
چهارشنبه
3,555,000 تومان
17 فروردین
پنج‌شنبه
3,555,000 تومان
18 فروردین
جمعه
3,555,000 تومان
سوئیت یک خوابه برای سه نفر
اسنپ تریپ
3,588,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
8 فروردین
سه‌شنبه
3,588,000 تومان
9 فروردین
چهارشنبه
3,588,000 تومان
10 فروردین
پنج‌شنبه
3,588,000 تومان
11 فروردین
جمعه
3,588,000 تومان
12 فروردین
شنبه
3,588,000 تومان
13 فروردین
یکشنبه
3,588,000 تومان
14 فروردین
دوشنبه
3,588,000 تومان
15 فروردین
سه‌شنبه
3,588,000 تومان
16 فروردین
چهارشنبه
3,588,000 تومان
17 فروردین
پنج‌شنبه
3,588,000 تومان
18 فروردین
جمعه
3,588,000 تومان
سوئیت یک خوابه برای سه نفر همراه با صبحانه و ناهار و شام (منو بوفه)
اسنپ تریپ
3,600,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
9 فروردین
چهارشنبه
3,600,000 تومان
15 فروردین
سه‌شنبه
3,600,000 تومان
ظرفیت 4 نفر

اتاق چهارتخته
اقامت 24
2,561,936 تومان
قیمت شب‌های دیگر
8 فروردین
سه‌شنبه
2,561,936 تومان
9 فروردین
چهارشنبه
2,561,936 تومان
10 فروردین
پنج‌شنبه
2,561,936 تومان
11 فروردین
جمعه
2,561,936 تومان
12 فروردین
شنبه
2,561,936 تومان
13 فروردین
یکشنبه
2,561,936 تومان
14 فروردین
دوشنبه
2,561,936 تومان
15 فروردین
سه‌شنبه
2,561,936 تومان
16 فروردین
چهارشنبه
2,561,936 تومان
17 فروردین
پنج‌شنبه
2,561,936 تومان
18 فروردین
جمعه
2,561,936 تومان
چهار تخته
علاءالدین
2,759,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
8 فروردین
سه‌شنبه
2,759,000 تومان
9 فروردین
چهارشنبه
2,759,000 تومان
10 فروردین
پنج‌شنبه
2,759,000 تومان
11 فروردین
جمعه
2,759,000 تومان
12 فروردین
شنبه
2,759,000 تومان
13 فروردین
یکشنبه
2,759,000 تومان
14 فروردین
دوشنبه
2,759,000 تومان
15 فروردین
سه‌شنبه
2,759,000 تومان
16 فروردین
چهارشنبه
2,759,000 تومان
17 فروردین
پنج‌شنبه
2,759,000 تومان
18 فروردین
جمعه
2,759,000 تومان
چهار تخته
اسنپ تریپ
3,547,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
8 فروردین
سه‌شنبه
3,547,000 تومان
9 فروردین
چهارشنبه
3,547,000 تومان
10 فروردین
پنج‌شنبه
3,547,000 تومان
11 فروردین
جمعه
3,547,000 تومان
12 فروردین
شنبه
3,547,000 تومان
13 فروردین
یکشنبه
3,547,000 تومان
14 فروردین
دوشنبه
3,547,000 تومان
15 فروردین
سه‌شنبه
3,547,000 تومان
16 فروردین
چهارشنبه
3,547,000 تومان
17 فروردین
پنج‌شنبه
3,547,000 تومان
18 فروردین
جمعه
3,547,000 تومان
اتاق چهارتخته
اقامت 24
3,982,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
8 فروردین
سه‌شنبه
3,982,000 تومان
9 فروردین
چهارشنبه
3,982,000 تومان
10 فروردین
پنج‌شنبه
3,982,000 تومان
11 فروردین
جمعه
3,982,000 تومان
12 فروردین
شنبه
3,982,000 تومان
13 فروردین
یکشنبه
3,982,000 تومان
14 فروردین
دوشنبه
3,982,000 تومان
15 فروردین
سه‌شنبه
3,982,000 تومان
16 فروردین
چهارشنبه
3,982,000 تومان
17 فروردین
پنج‌شنبه
3,982,000 تومان
18 فروردین
جمعه
3,982,000 تومان
چهار تخته همراه با صبحانه و ناهار و شام (منو بوفه)
اسنپ تریپ
4,800,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
10 فروردین
پنج‌شنبه
4,800,000 تومان
16 فروردین
چهارشنبه
4,800,000 تومان
17 فروردین
پنج‌شنبه
4,800,000 تومان
ظرفیت 5 نفر

سوئیت دو خوابه پنج نفره
اقامت 24
3,937,843 تومان
قیمت شب‌های دیگر
8 فروردین
سه‌شنبه
3,937,843 تومان
9 فروردین
چهارشنبه
3,937,843 تومان
10 فروردین
پنج‌شنبه
3,937,843 تومان
11 فروردین
جمعه
3,937,843 تومان
12 فروردین
شنبه
3,937,843 تومان
13 فروردین
یکشنبه
3,937,843 تومان
14 فروردین
دوشنبه
3,937,843 تومان
15 فروردین
سه‌شنبه
3,937,843 تومان
16 فروردین
چهارشنبه
3,937,843 تومان
17 فروردین
پنج‌شنبه
3,937,843 تومان
18 فروردین
جمعه
3,937,843 تومان
سوئیت دو خوابه پنج نفره
علاءالدین
4,240,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
8 فروردین
سه‌شنبه
4,240,000 تومان
9 فروردین
چهارشنبه
4,240,000 تومان
10 فروردین
پنج‌شنبه
4,240,000 تومان
11 فروردین
جمعه
4,240,000 تومان
12 فروردین
شنبه
4,240,000 تومان
13 فروردین
یکشنبه
4,240,000 تومان
14 فروردین
دوشنبه
4,240,000 تومان
15 فروردین
سه‌شنبه
4,240,000 تومان
16 فروردین
چهارشنبه
4,240,000 تومان
17 فروردین
پنج‌شنبه
4,240,000 تومان
18 فروردین
جمعه
4,240,000 تومان
سوئیت دو خوابه برای پنج نفر
اسنپ تریپ
5,452,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
8 فروردین
سه‌شنبه
5,452,000 تومان
9 فروردین
چهارشنبه
5,452,000 تومان
10 فروردین
پنج‌شنبه
5,452,000 تومان
11 فروردین
جمعه
5,452,000 تومان
12 فروردین
شنبه
5,452,000 تومان
13 فروردین
یکشنبه
5,452,000 تومان
14 فروردین
دوشنبه
5,452,000 تومان
15 فروردین
سه‌شنبه
5,452,000 تومان
16 فروردین
چهارشنبه
5,452,000 تومان
17 فروردین
پنج‌شنبه
5,452,000 تومان
18 فروردین
جمعه
5,452,000 تومان
سوئیت دو خوابه پنج نفره
اقامت 24
5,825,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
8 فروردین
سه‌شنبه
5,825,000 تومان
9 فروردین
چهارشنبه
5,825,000 تومان
10 فروردین
پنج‌شنبه
5,825,000 تومان
11 فروردین
جمعه
5,825,000 تومان
12 فروردین
شنبه
5,825,000 تومان
13 فروردین
یکشنبه
5,825,000 تومان
14 فروردین
دوشنبه
5,825,000 تومان
15 فروردین
سه‌شنبه
5,825,000 تومان
16 فروردین
چهارشنبه
5,825,000 تومان
17 فروردین
پنج‌شنبه
5,825,000 تومان
18 فروردین
جمعه
5,825,000 تومان
سوئیت دو خوابه برای پنج نفر همراه با صبحانه و ناهار و شام (منو بوفه)
اسنپ تریپ
6,000,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
12 فروردین
شنبه
6,000,000 تومان
14 فروردین
دوشنبه
6,000,000 تومان
18 فروردین
جمعه
6,000,000 تومان

امکانات اتاق های هتل مینو مشهد

سیستم تهویه مطبوع
رستوران
دستگاه خودپرداز
نمازخانه
تاکسی سرویس
استخر
لابی
مرکز خرید
خشکشویی
اینترنت در قسمت لابی
کافی نت
كافی شاپ
روم سرويس 24 ساعته
اینترنت با سرعت بالا
سالن جشن و مراسم و عروسی
پارکینگ در اطراف هتل
پارکینگ در هتل

نظرات کاربران برای هتل مینو مشهد

(23 نظر)
نقاط قوت:
تمیزی و بهداشترفتار خوب پرسنلنزدیکی به حرم امام رضاکیفیت خوب صبحانه
نقاط ضعف:
کیفیت ناهار و شام می توانست بهتر باشد
wifi رایگان و صبحانه بوفه و جدا بودن سالن ها صبحانه خوری از غذا خوری از مزیت هتل بود و پارکیینگ
همه چی خوب به خصوص برخورد پرسنل
نکته جالب که جلب توجه داشت سرآشپز سر میز ها حاضر می شد و از کیفیت غذا نظر سنجی میکرد و غذای عالی داشتن بوفه سرو می شد
خوب
نقاط قوت:
برخورد محترمانه پرسنل و محل مناسب هتل و جا دار بودن پارکینگ
نقاط ضعف:
سرویس داخل اتاق (مسواک و حوله و دستمال کاغذی) کمی ضعیف بود
نقاط قوت:
تمیزی اتاق هارفتار خوب پرسنل
نقاط ضعف:
نبود اب در یخچال کیفیت غذا معمولی
نقاط قوت:
اندیدم
نقاط ضعف:
اتاقش خیلی کوچک ودر حد دو ستاره بود
نقاط قوت:
برخورد مناسب خدمه هتل پارکینگ مناسب دسترسی به حرم مناسب است
نقاط ضعف:
سرویس های بهداشتی زیاد مناسب نبود بوی فاضلاب تو سرویس می پیچد شارژ آب هتل انجام نمیشود باید حتما درخواست بدهید بعضی از مواد صبحانه کیفیت نداشت قیمت غذاها نسبت به کیفیتش خیلی گران بود کلا این هتل دو ستاره می باشد دو ستاره اش اضافه است فقط ظاهر لابی هتل گول زننده است
نقاط قوت:
برخورد خوب کارکنان هتل
نقاط ضعف:
غذا کیفیت خوب نداشت وگرم نبودبخاطر شکستن یک استکان مبلغ ۳۰هزار تومان گرفتید بنظر من جلوه خوبی نداشت
راضی بودیم نکته جالب صبحانه عالی همراه منو درخاستی از سر آشپز به در همون لحظه به قول خودشون صبحانه آنلاین خیلی خوب بود و کامل بودن پک بهداشتی همراه با سشووار عالی
نقاط قوت:
لاوی تمیز
نقاط ضعف:
سرویس بهداشتی و حمام افتضاح و کوچک. دستمال کاغذی بدتر از بی کیفیت. روی ملافه های تخت مو بود . نبود چای ساز . در کل در حد هتل چهار ستاره نبود متاسفانه
دسترسی آسان و بدون ترافیک همراه با پارکینگ عالی و تمیز بودن
همه چی در مجموع خوب بود برخورد عالی پرسنل و در دسترس بودن سریع و پیگیری خوب مدیریت و پرسنل و صبحانه خوب
هتل موقعیت مناسب 10 دقیقه تا حرم پیاده روی داشت وجود پارکینگ عالی و صبحانه خیلی خوب
نقاط قوت:
برخورد پرسنل خوب بودداشتن پارکینک
نقاط ضعف:
درحد هتل ۴ ستاره نیستصبحانه اش در حد ٣ ستاره یا ٢ ستارهو کیفیت صبحانه کمی ضعیف بود
نقاط قوت:
تنها نکته مثبت نزدیک بودن به حرمو بعد هم بزرگ بودن اتاق ها بودپارکینگ هتل هم خوب بود
نقاط ضعف:
متاسفانه این هتل صبحانه بسیار ضعیفی داشت با اینکه یک هتل چهار ستاره بود ولی در حد یک هتل سه ستاره هم صبحانه نداشتیه چای ساز در اتاق نداشت آب معدنی فقط یک عدد در یخچال گذاشته بودن و بقیه رو باید می‌خریدم سرعت اینترنت در اتاق بسیار پایین بود قیمت غذاها هم بسیار گرون بود
نقاط قوت:
(نظر مثبت ثبت نشده است)
نقاط ضعف:
مبل‌های سوئیت متاسفانه تمیز نبودند/لوازم بهداشتی مانند دستمال کاغدی، شامپو و صابون به اندازه کافی نبودند/ حوله حمام پاره بود
نقاط قوت:
(نظر مثبت ثبت نشده است)
نقاط ضعف:
مبلمان مستعمل استصبحانه در حد هتل چهار ستاره نیست
نقاط قوت:
سلام و عرض ادب ، در مورد نکات مثبت هتل باید عرض کنم که نزدیکی به حرم ، برخورد خوب پرسنل ، پارکینگ خوب ، صبحانه خوب ، سرویس دهی خوب ، اتاق های مرتب و مناسب اقامت
نقاط ضعف:
غذای رستوران هتل بسیار گران بود و ارزنده نبود سرویس های بهداشتی هر اتاق خیلی مناسب نبود و رسیدگی ضعیفی داشت قیمت هتل ارزنده نبود
نقاط قوت:
برخورد پرسنل خوب بود
نقاط ضعف:
دیزاین هتل میتوانست خوشگل تر باشد
نقاط قوت:
برخوردعالی پرسنل
نقاط ضعف:
چیزی به نظرم نمی رسد
نقاط قوت:
قیمت مناسبفضای بزرگ و راحتصبحانه مناسب
نقاط ضعف:
به دلیل شلوغی هتل،صدای زیادی در هتل بود
برای ثبت نظر باید وارد شوید یا ثبت نام کنید.

پرسش و پاسخ درباره هتل مینو مشهد

مهمانان هتل مینو مشهد در سایت‌های مختلف چه نظراتی نوشته‌اند؟

همه نظرات مهمانان هتل مینو مشهد از تمامی سایت‌های رزرواسیون را در مورد امکانات هتل، کیفیت خدمات، برخورد کارکنان، مزایا و معایب هتل در سایت سلطان سفر مشاهده کنید. برای مشاهده نظرات کلیک کنید.

کدام سایت ارزانترین قیمت را ارائه می‌دهد؟

سلطان سفر با مقایسه قیمت هتل مینو مشهد بر روی سایت‌های مختلف از جمله اسنپ تریپ، اقامت24، جاباما، هتل یار و ده‌ها سایت دیگر، ارزان‌ترین قیمت را به شما پیشنهاد می‌دهد. برای مقایسه قیمت و رزرو هتل کلیک کنید.

همه عکس‌ها و امکانات هتل مینو مشهد رو کجا می‌تونم ببینم؟

سلطان سفر مجموعه‌ای کامل از تصاویر و امکانات هتل مینو مشهد را از همه سایت‌های معتبر رزرو گردآوری کرده است. برای مشاهده کلیک کنید.