هتل مرآت مشهد

آدرس هتل: مشهد -خیابان امام رضا 19 -بهار 3 - انتها سمت راست
-
امتیاز کاربران
21
نظرات کاربران

مقایسه و رزرو اتاق

رزرو هتل مرآت مشهد

هتل مرآت مشهد-اتاق یک تخته
اتاق یک تخته
اقامت 24
326,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
31 شهریور
چهارشنبه
326,000
تومان
1 مهر
پنجشنبه
340,000
تومان
2 مهر
جمعه
340,000
تومان
3 مهر
شنبه
340,000
تومان
4 مهر
یکشنبه
340,000
تومان
5 مهر
دوشنبه
340,000
تومان
6 مهر
سه شنبه
340,000
تومان
7 مهر
چهارشنبه
340,000
تومان
8 مهر
پنجشنبه
340,000
تومان
9 مهر
جمعه
340,000
تومان
10 مهر
شنبه
340,000
تومان
هتل یار
347,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
31 شهریور
چهارشنبه
347,000
تومان
1 مهر
پنجشنبه
347,000
تومان
2 مهر
جمعه
347,000
تومان
3 مهر
شنبه
347,000
تومان
4 مهر
یکشنبه
347,000
تومان
5 مهر
دوشنبه
347,000
تومان
6 مهر
سه شنبه
347,000
تومان
7 مهر
چهارشنبه
347,000
تومان
8 مهر
پنجشنبه
347,000
تومان
9 مهر
جمعه
347,000
تومان
10 مهر
شنبه
347,000
تومان
هتل مرآت مشهد-اتاق دو تخته
اتاق دو تخته
اقامت 24
337,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
31 شهریور
چهارشنبه
337,000
تومان
1 مهر
پنجشنبه
360,000
تومان
2 مهر
جمعه
360,000
تومان
3 مهر
شنبه
360,000
تومان
4 مهر
یکشنبه
360,000
تومان
5 مهر
دوشنبه
360,000
تومان
6 مهر
سه شنبه
360,000
تومان
7 مهر
چهارشنبه
360,000
تومان
8 مهر
پنجشنبه
360,000
تومان
9 مهر
جمعه
360,000
تومان
10 مهر
شنبه
360,000
تومان
هتل یار
368,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
31 شهریور
چهارشنبه
368,000
تومان
1 مهر
پنجشنبه
368,000
تومان
2 مهر
جمعه
368,000
تومان
3 مهر
شنبه
368,000
تومان
4 مهر
یکشنبه
368,000
تومان
5 مهر
دوشنبه
368,000
تومان
6 مهر
سه شنبه
368,000
تومان
7 مهر
چهارشنبه
368,000
تومان
8 مهر
پنجشنبه
368,000
تومان
9 مهر
جمعه
368,000
تومان
10 مهر
شنبه
368,000
تومان
هتل مرآت مشهد-اتاق سه تخته
اتاق سه تخته
اقامت 24
515,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
31 شهریور
چهارشنبه
515,000
تومان
1 مهر
پنجشنبه
540,000
تومان
2 مهر
جمعه
540,000
تومان
3 مهر
شنبه
540,000
تومان
4 مهر
یکشنبه
540,000
تومان
5 مهر
دوشنبه
540,000
تومان
6 مهر
سه شنبه
540,000
تومان
7 مهر
چهارشنبه
540,000
تومان
8 مهر
پنجشنبه
540,000
تومان
9 مهر
جمعه
540,000
تومان
10 مهر
شنبه
540,000
تومان
هتل یار
543,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
31 شهریور
چهارشنبه
543,000
تومان
1 مهر
پنجشنبه
543,000
تومان
2 مهر
جمعه
543,000
تومان
3 مهر
شنبه
543,000
تومان
4 مهر
یکشنبه
543,000
تومان
5 مهر
دوشنبه
543,000
تومان
6 مهر
سه شنبه
543,000
تومان
7 مهر
چهارشنبه
543,000
تومان
8 مهر
پنجشنبه
543,000
تومان
9 مهر
جمعه
543,000
تومان
10 مهر
شنبه
543,000
تومان
هتل مرآت مشهد-اتاق چهار تخته
اتاق چهار تخته
اقامت 24
674,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
31 شهریور
چهارشنبه
674,000
تومان
1 مهر
پنجشنبه
710,000
تومان
2 مهر
جمعه
710,000
تومان
3 مهر
شنبه
710,000
تومان
4 مهر
یکشنبه
710,000
تومان
5 مهر
دوشنبه
710,000
تومان
6 مهر
سه شنبه
710,000
تومان
7 مهر
چهارشنبه
710,000
تومان
8 مهر
پنجشنبه
710,000
تومان
9 مهر
جمعه
710,000
تومان
10 مهر
شنبه
710,000
تومان
هتل یار
717,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
31 شهریور
چهارشنبه
717,000
تومان
1 مهر
پنجشنبه
717,000
تومان
2 مهر
جمعه
717,000
تومان
3 مهر
شنبه
717,000
تومان
4 مهر
یکشنبه
717,000
تومان
5 مهر
دوشنبه
717,000
تومان
6 مهر
سه شنبه
717,000
تومان
7 مهر
چهارشنبه
717,000
تومان
8 مهر
پنجشنبه
717,000
تومان
9 مهر
جمعه
717,000
تومان
10 مهر
شنبه
717,000
تومان
هتل مرآت مشهد-سوئیت دو خوابه کانکت چهار نفره
سوئیت دو خوابه کانکت چهار نفره
اقامت 24
674,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
31 شهریور
چهارشنبه
674,000
تومان
1 مهر
پنجشنبه
710,000
تومان
2 مهر
جمعه
710,000
تومان
3 مهر
شنبه
710,000
تومان
4 مهر
یکشنبه
710,000
تومان
5 مهر
دوشنبه
710,000
تومان
6 مهر
سه شنبه
710,000
تومان
7 مهر
چهارشنبه
710,000
تومان
8 مهر
پنجشنبه
710,000
تومان
9 مهر
جمعه
710,000
تومان
10 مهر
شنبه
710,000
تومان
هتل یار
892,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
31 شهریور
چهارشنبه
892,000
تومان
1 مهر
پنجشنبه
892,000
تومان
2 مهر
جمعه
892,000
تومان
3 مهر
شنبه
892,000
تومان
4 مهر
یکشنبه
892,000
تومان
5 مهر
دوشنبه
892,000
تومان
6 مهر
سه شنبه
892,000
تومان
7 مهر
چهارشنبه
892,000
تومان
8 مهر
پنجشنبه
892,000
تومان
9 مهر
جمعه
892,000
تومان
10 مهر
شنبه
892,000
تومان
هتل مرآت مشهد-اتاق کانکت چهار نفره
اتاق کانکت چهار نفره
هتل یار
717,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
31 شهریور
چهارشنبه
717,000
تومان
1 مهر
پنجشنبه
717,000
تومان
2 مهر
جمعه
717,000
تومان
3 مهر
شنبه
717,000
تومان
4 مهر
یکشنبه
717,000
تومان
5 مهر
دوشنبه
717,000
تومان
6 مهر
سه شنبه
717,000
تومان
7 مهر
چهارشنبه
717,000
تومان
8 مهر
پنجشنبه
717,000
تومان
9 مهر
جمعه
717,000
تومان
10 مهر
شنبه
717,000
تومان
هتل مرآت مشهد-یک تخته فولبرد
یک تخته فولبرد
هتل یار
456,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
31 شهریور
چهارشنبه
456,000
تومان
1 مهر
پنجشنبه
401,000
تومان
2 مهر
جمعه
401,000
تومان
3 مهر
شنبه
401,000
تومان
4 مهر
یکشنبه
401,000
تومان
5 مهر
دوشنبه
401,000
تومان
6 مهر
سه شنبه
401,000
تومان
7 مهر
چهارشنبه
401,000
تومان
8 مهر
پنجشنبه
401,000
تومان
9 مهر
جمعه
401,000
تومان
10 مهر
شنبه
401,000
تومان
هتل مرآت مشهد-دو تخته فولبرد
دو تخته فولبرد
اقامت 24
586,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
31 شهریور
چهارشنبه
586,000
تومان
1 مهر
پنجشنبه
586,000
تومان
2 مهر
جمعه
586,000
تومان
3 مهر
شنبه
586,000
تومان
4 مهر
یکشنبه
586,000
تومان
5 مهر
دوشنبه
586,000
تومان
6 مهر
سه شنبه
586,000
تومان
7 مهر
چهارشنبه
586,000
تومان
8 مهر
پنجشنبه
586,000
تومان
9 مهر
جمعه
586,000
تومان
10 مهر
شنبه
586,000
تومان
هتل یار
586,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
31 شهریور
چهارشنبه
586,000
تومان
1 مهر
پنجشنبه
586,000
تومان
2 مهر
جمعه
586,000
تومان
3 مهر
شنبه
586,000
تومان
4 مهر
یکشنبه
586,000
تومان
5 مهر
دوشنبه
586,000
تومان
6 مهر
سه شنبه
586,000
تومان
7 مهر
چهارشنبه
586,000
تومان
8 مهر
پنجشنبه
586,000
تومان
9 مهر
جمعه
586,000
تومان
10 مهر
شنبه
586,000
تومان
هتل مرآت مشهد-سه تخته فولبرد
سه تخته فولبرد
هتل یار
870,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
31 شهریور
چهارشنبه
870,000
تومان
1 مهر
پنجشنبه
870,000
تومان
2 مهر
جمعه
870,000
تومان
3 مهر
شنبه
870,000
تومان
4 مهر
یکشنبه
870,000
تومان
5 مهر
دوشنبه
870,000
تومان
6 مهر
سه شنبه
870,000
تومان
7 مهر
چهارشنبه
870,000
تومان
8 مهر
پنجشنبه
870,000
تومان
9 مهر
جمعه
870,000
تومان
10 مهر
شنبه
870,000
تومان
اقامت 24
870,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
31 شهریور
چهارشنبه
870,000
تومان
1 مهر
پنجشنبه
870,000
تومان
2 مهر
جمعه
870,000
تومان
3 مهر
شنبه
870,000
تومان
4 مهر
یکشنبه
870,000
تومان
5 مهر
دوشنبه
870,000
تومان
6 مهر
سه شنبه
870,000
تومان
7 مهر
چهارشنبه
870,000
تومان
8 مهر
پنجشنبه
870,000
تومان
9 مهر
جمعه
870,000
تومان
10 مهر
شنبه
870,000
تومان
هتل مرآت مشهد-اتاق  چهار نفره فولبرد
اتاق چهار نفره فولبرد
هتل یار
1,153,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
31 شهریور
چهارشنبه
1,153,000
تومان
1 مهر
پنجشنبه
1,153,000
تومان
2 مهر
جمعه
1,153,000
تومان
3 مهر
شنبه
1,153,000
تومان
4 مهر
یکشنبه
1,153,000
تومان
5 مهر
دوشنبه
1,153,000
تومان
6 مهر
سه شنبه
1,153,000
تومان
7 مهر
چهارشنبه
1,153,000
تومان
8 مهر
پنجشنبه
1,153,000
تومان
9 مهر
جمعه
1,153,000
تومان
10 مهر
شنبه
1,153,000
تومان
هتل مرآت مشهد-اتاق دو تخته - توئین
اتاق دو تخته - توئین
هتل یار
368,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
31 شهریور
چهارشنبه
368,000
تومان
1 مهر
پنجشنبه
368,000
تومان
2 مهر
جمعه
368,000
تومان
3 مهر
شنبه
368,000
تومان
4 مهر
یکشنبه
368,000
تومان
5 مهر
دوشنبه
368,000
تومان
6 مهر
سه شنبه
368,000
تومان
7 مهر
چهارشنبه
368,000
تومان
8 مهر
پنجشنبه
368,000
تومان
9 مهر
جمعه
368,000
تومان
10 مهر
شنبه
368,000
تومان
هتل مرآت مشهد-دو تخته تویین همراه با صبحانه و ناهار و شام (منو انتخابی)
دو تخته تویین همراه با صبحانه و ناهار و شام (منو انتخابی)
هتل یار
586,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
31 شهریور
چهارشنبه
586,000
تومان
1 مهر
پنجشنبه
586,000
تومان
2 مهر
جمعه
586,000
تومان
3 مهر
شنبه
586,000
تومان
4 مهر
یکشنبه
586,000
تومان
5 مهر
دوشنبه
586,000
تومان
6 مهر
سه شنبه
586,000
تومان
7 مهر
چهارشنبه
586,000
تومان
8 مهر
پنجشنبه
586,000
تومان
9 مهر
جمعه
586,000
تومان
10 مهر
شنبه
586,000
تومان

امکانات اتاق های هتل مرآت مشهد

اعلام حریق
پذیرش 24 ساعته
پارک کودک
گیم نت
اتاق تلفن (اپراتور)
تلویزیون در لابی
خدمات خانه داری
شبکه پخش فیلم
ترانسفر برگشت با هزینه
رستوران بام
ترانسفر رفت با هزینه
زنگ هشدار
پرینتر
تلفن در لابی
فكس
اينترنت در لابی
كافی شاپ
زمین ورزشی
خدمات تهيه بليط
وسایل بدنسازی
خدمات پزشكي
پرداخت ویزا و مسترکارت
سرویس حرم
بازی ویدئویی
گشت نیم روزی
زمين تنيس
سالن بيليارد
خدمات باربري
خدمات بیدار باش
جكوزی
چايخانه سنتی
کرایه اتومبیل (بدون راننده)
خدمات CIP (تشریفات ویژه)
آتلیه
كتابخانه
مینی بار با هزینه
پاركينگ
مینی بار رایگان
فتوکپی
صندوق امانات
سیستم تهویه مطبوع
سونا
استخر
تاکسی سرویس
نمازخانه
آسانسور
یخچال
ماساژ
تلویزیون
دستگاه خودپرداز
خشکشویی (لاندری)
تبديل ارز
آژانس مسافرتی
سرویس فرنگی
سرویس بهداشتی ایرانی
رستوران
اتاق چمدان
کافی نت
مرکز خرید
خدمات برای معلولین
کپسول آتش نشانی
فروشگاه
آرایشگاه
سوئیت
تلفن در اتاق
اینترنت
اتاق سیگار
خدمات تور
لابی
اتاق بازی
پله اضطراری
دستگاه واکس کفش
سالن ورزشی
فضای سبز
روزنامه
خدمات نگهداری کودک

آدرس هتل مرآت مشهد روی نقشه

نظرات کاربران برای هتل مرآت مشهد

(21 نظر)
نقاط قوت:
همه چیز عالی فقط اطاق کتری برقی نداشت
نقاط ضعف:
هیچ نکته منفی نداشت بسیارعالی بود
نقاط قوت:
تمیزی اتاق
نقاط ضعف:
متاسفانه ۴ ستاره برای این هتل زیاده نهایت ۲ ستاره ..کارکنان توجه به درخواست ندارند..حتی برای آب جوش هزینه دریافت میشود و از همه بدتر کیفیت ضعیف غذا و نبود تنوع جوری که من در تور روز دوم و سوم نهاروشام رو لغو کردم و هزینه مسترد شد و ۲ روز بیرون غذا خوردم
پارسال یک هتل ۳ ستاره با تور اومدیم اصلا قابل مقایسه با این هتل باصطلاح ۴ ستاره نبود واقعا جای تاسف بود
نقاط قوت:
تمیزی و سرویس دهی عالی و غذاهای با کیفیت
نقاط ضعف:
در صبحانه میوه هم باشه عالیه
نقاط قوت:
با سلام ، جای دنجی بود و نسبتاً آرام بود و پرسنل بسیار مودبی داشت و هتل تمیزی بود
نقاط ضعف:
از حرم دور بود و هیچ سرویسی برای رفت و آمد نبود در روز ورود تمام امکانات هتل برای مسافر بصورت یک بروشور میتوان به مسافر عرضه شود از قببل اینکه ساعات استفاده از رستوران برای هر سه وعده و آیا سرویسی برای رفت و آمد وجود دارد و ...... برای اینکه مسافر اعتماد کامل به استفاده از حوله ها و ملحفه ها داشته باشد میبایست در پلاستیک وکیوم شده گذاشته شود که جای هیچ شکی نباشد که احیاناً به روی زمین افتاده است یا اینکه بعد از شستشو قبلی باز هم استفاده شده است یا خیر حوله ها و ملحفه ها اگر در منزل بشوییم ، زمانیکه بخواهیم استفاده کنیم معمولاً یک بوی خوب شوینده میدهد ،اما تعجب اینجا بود که حوله ها و ملحفه های این هتل هیچ بوی مطبوعی نمیداد و برای من جای تعجب بود که هتل به نسبت تمیز مرآت چرا حوله هایش بوی مطبوع نداشت ، اما این را بگویم که حوله ها چون سفید بودند به من قوت قلب میدادند که اینطور تصور کنم که حوله ها و ملحفه ها تمیز هستند ولی شاید بدلیل اینکه مدت زمان زیادی از شستشوی آن گذشته است دیگر بوی نو بودن و یا بوی مطبوع بعد از شستشو با شوینده ها را نمیدهد اما اگر در پلاستیک وکیوم باشد آن بوی تمیزی و نو بودن را از دست نمیدهد . با تشکر از شما شایان فر
نقاط قوت:
تمیز و مرتب دسترسی به نسبت خوب به دور از شلوغی و سر و صدا نزدیک به ایستگاه قطار شهری
نقاط ضعف:
تخلیه آب سینک و حمام مشکل داشت اتاق دری به اتاق کناری داشت که قفل بود اما سر و صدا و صحبت‌های اتاق کناری کاملا از اینجا می‌آمد شنیده می‌شد و صدای تلویزیون و ... آزاردهنده بود
نقاط قوت:
فضای مناسب اتاق
نقاط ضعف:
نداشتن توالت ایرانی ، پاسخگویی ضعیف پرسنل
نقاط قوت:
تمیزه.تنوع صبحانه عالی تخم مرغ، سوسیس،عدسی ،خیار و گوجه فرنگی، کره ،مربا.دمای اتاق عالی کولردار.سشوار ننوشته بودن ولی داره با وسایل بهداشتی حوله ..
نقاط ضعف:
توالت ایرانی داخل اتاق نیست.چایساز تو سایت نوشته ولی از اول نداشته.سرویس حرم نداره.
نقاط قوت:
در اين خصوص مطلبي كه حائزاهميت باشد وجود نداشت
نقاط ضعف:
با سلام خدمات ضعيف هست دستگيره در لق بود وهنگام بستن از بيرون اطاق اذيت ميكرد كه علي رغم سه مرتبه يادآوري در دوروز اقامت وقول تعمير هيچ اتفاقي نيفتاد و سرويس چاي هم پس از صرف آن با سيني بيرون درب اطاق گذاشته شده بود كه بعد از دوروز هم كسيبراي بردن سيني مراجعه ننمود ودر هنگام تخليه هم همانجا قرار داشت . در خصوص صبحانه نيز تنوع خيلي كم بود خصوصا نيمرو واملت نبود ونان هم فقط يك نوع بود و به نظرم براي هتلي با اين تعداد ستاره امكانات ضعيف بود و درخور ستاره هاي هتل نبود ان شاالله در اينده ي نزديك شاهد ارتقاء سطح خدمات هتل باشيم
نقاط قوت:
فقط نحوه رفتار کارکنان خوب بود همین
نقاط ضعف:
دقت در تخلیه اتاقها که کارشون درست نیست
نقاط قوت:
اتاق ها تمیز، برخورد کارکنان خوب، فضای هتل خوب.
نقاط ضعف:
متأسفانه اتاق فقط توالت فرنگی داشت و برای استفاده از سرویس ایرانی باید از اتاق خارج شد و از توالت داخل راهرو استفاده کرد. قیمت رزرو هم نسبتاً زیاد بود. نکته منفی دیگری نداشت.
نقاط قوت:
اتاق‌هاش بزرگ هست و ظاهر خوبی داره سرویس های اتاق هم تمیز و مرتب هست، موقعیت مکانی هتل هم در جایی آرام و ساکت هست و دسترسی به مترو هم خیلی راحت هست و تا حرم پیاده تقریبا ۱۵-۲۰ دقیقه راه هستش
نقاط ضعف:
خالی بودن مینی بار و عدم سرویس دهی مناسب کافی شاپ در ساعات اخر شب و نبود آویز جهت گذاشتن لباس ها فقط دو عدد چوب لباسی موجود بود در اتاق
نقاط قوت:
خيلي تميز بود
نقاط ضعف:
اتاق كوچيك بود
نقاط قوت:
برخورد خوب پرسنل نوساز بودن هتل کیفیت خوب صبحانه و برخورد خوب پرسنل رستوران داشتن پارکینگ دیزاین عالی
نقاط ضعف:
احساس کردم به تمام مسافرین اتاقهای طبقه اول را می دهند چون با نوسازی هتل هماهنگی نداشت و نظافت خوبی نداشت در ابتدا که وارد شدم ملحفه های پتو و روتختی تمیز نبود و بوی مواد شوینده نمی داد که با توجه به نوسازی و دیزاین خوب هتل و برخورد عالی پرسنل و رسیدگی به موقع ڀرسنل به درخواست مسافرین اگر به نظافت اتاقها کمی بیشتر رسیدگی کنند در دسته بندی هتلهای نمونه مشهد قرار میگیرند
نقاط قوت:
محیط آروم و بی سر و صدا
نقاط ضعف:
یخچال اتاق خالی بود و حتی آب آشامیدنی هم وجود نداشت که بعد از درخواست برامون اوردن و موقع چک اوت پولشو گرفتن صبحانه بصورت بوفه بود اما خیلی محدود بود و تنوعی نداشت موقع رزرو روی سایت اقامت با صبحانه و ناهار و شام فقط فعال بود اما تو هتل گفتن که فقط با صبحانه ست
نقاط قوت:
عالی بود تمیز بدونه ایراد فقط در اتاقها اگر چای ساز یاذفلاکس باشه عالیه
نقاط ضعف:
هنگام سرو صبحانه به میهمانان اطلاع داده شود که صبحانه گرم مثل نیمرو یا املت موجود هست باتشکر
نقاط قوت:
برخورد خوب پرسنل کیفیت صبحانه خوب بود تمیزی اتاق
نقاط ضعف:
کمی نصب سرویس مشکل داشت و به خاطر همین برخی اوقات بوی فاضلاب احساس میشد، البته کم
تشکر از زحمات پرسنل محترم هتل
نهایت همکاری را با بنده داشتند.
تناسب خوب بین کیفیت و قیمت غذا هاتنوع غذاها در هر سه وعده کم بود
همه چیز عالی.فوق العاده تمیز و مکانی کاملا آرام
همه چیز عالی بود فقط در قسمت ارزش خرید قیمت اقامت هم عالی بود ولی قیمت بوفه و غذا و کافی شاپ به نظر من بالا بود ولی کیفیت غذا ها هم عالی بود در کل خیلی خوب بود
برای ثبت نظر باید وارد شوید یا ثبت نام کنید.

پرسش و پاسخ درباره هتل مرآت مشهد

مهمانان هتل مرآت مشهد در سایت‌های مختلف چه نظراتی نوشته‌اند؟

همه نظرات مهمانان هتل مرآت مشهد از تمامی سایت‌های رزرواسیون را در مورد امکانات هتل، کیفیت خدمات، برخورد کارکنان، مزایا و معایب هتل در سایت سلطان سفر مشاهده کنید.

کدام سایت ارزانترین قیمت را ارائه می‌دهد؟

سلطان سفر با مقایسه قیمت هتل مرآت مشهد بر روی سایت‌های مختلف از جمله اسنپ تریپ، اقامت24، جاباما، هتل یار و ده‌ها سایت دیگر، ارزان‌ترین قیمت را به شما پیشنهاد می‌دهد.

همه عکس‌ها و امکانات هتل مرآت مشهد رو کجا می‌تونم ببینم؟

سلطان سفر مجموعه‌ای کامل از تصاویر و امکانات هتل مرآت مشهد را از همه سایت‌های معتبر رزرو گردآوری کرده است.