هتل مرآت مشهد

آدرس هتل: مشهد -خیابان امام رضا 19 -بهار 3 - انتها سمت راست
-
امتیاز کاربران
8
نظرات کاربران

مقایسه و رزرو اتاق

رزرو هتل مرآت مشهد

هتل مرآت مشهد-اتاق یک تخته
اتاق یک تخته
هتل یار
150,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
4 بهمن
شنبه
150,000
تومان
5 بهمن
یکشنبه
150,000
تومان
6 بهمن
دوشنبه
150,000
تومان
7 بهمن
سه شنبه
150,000
تومان
8 بهمن
چهارشنبه
150,000
تومان
9 بهمن
پنجشنبه
150,000
تومان
10 بهمن
جمعه
150,000
تومان
11 بهمن
شنبه
150,000
تومان
12 بهمن
یکشنبه
150,000
تومان
13 بهمن
دوشنبه
150,000
تومان
14 بهمن
سه شنبه
150,000
تومان
جاباما
150,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
4 بهمن
شنبه
150,000
تومان
5 بهمن
یکشنبه
150,000
تومان
6 بهمن
دوشنبه
150,000
تومان
7 بهمن
سه شنبه
150,000
تومان
8 بهمن
چهارشنبه
150,000
تومان
9 بهمن
پنجشنبه
150,000
تومان
10 بهمن
جمعه
150,000
تومان
11 بهمن
شنبه
150,000
تومان
12 بهمن
یکشنبه
150,000
تومان
13 بهمن
دوشنبه
150,000
تومان
14 بهمن
سه شنبه
150,000
تومان
هتل مرآت مشهد-اتاق دو تخته
اتاق دو تخته
هتل یار
160,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
4 بهمن
شنبه
160,000
تومان
5 بهمن
یکشنبه
160,000
تومان
6 بهمن
دوشنبه
160,000
تومان
7 بهمن
سه شنبه
160,000
تومان
8 بهمن
چهارشنبه
160,000
تومان
9 بهمن
پنجشنبه
160,000
تومان
10 بهمن
جمعه
160,000
تومان
11 بهمن
شنبه
160,000
تومان
12 بهمن
یکشنبه
160,000
تومان
13 بهمن
دوشنبه
160,000
تومان
14 بهمن
سه شنبه
160,000
تومان
جاباما
160,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
4 بهمن
شنبه
160,000
تومان
5 بهمن
یکشنبه
160,000
تومان
6 بهمن
دوشنبه
160,000
تومان
7 بهمن
سه شنبه
160,000
تومان
8 بهمن
چهارشنبه
160,000
تومان
9 بهمن
پنجشنبه
160,000
تومان
10 بهمن
جمعه
160,000
تومان
11 بهمن
شنبه
160,000
تومان
12 بهمن
یکشنبه
160,000
تومان
13 بهمن
دوشنبه
160,000
تومان
14 بهمن
سه شنبه
160,000
تومان
هتل مرآت مشهد-اتاق سه تخته
اتاق سه تخته
جاباما
230,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
4 بهمن
شنبه
230,000
تومان
5 بهمن
یکشنبه
230,000
تومان
6 بهمن
دوشنبه
230,000
تومان
7 بهمن
سه شنبه
230,000
تومان
8 بهمن
چهارشنبه
230,000
تومان
9 بهمن
پنجشنبه
230,000
تومان
10 بهمن
جمعه
230,000
تومان
11 بهمن
شنبه
230,000
تومان
12 بهمن
یکشنبه
230,000
تومان
13 بهمن
دوشنبه
230,000
تومان
14 بهمن
سه شنبه
230,000
تومان
هتل یار
230,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
4 بهمن
شنبه
230,000
تومان
5 بهمن
یکشنبه
230,000
تومان
6 بهمن
دوشنبه
230,000
تومان
7 بهمن
سه شنبه
230,000
تومان
8 بهمن
چهارشنبه
230,000
تومان
9 بهمن
پنجشنبه
230,000
تومان
10 بهمن
جمعه
230,000
تومان
11 بهمن
شنبه
230,000
تومان
12 بهمن
یکشنبه
230,000
تومان
13 بهمن
دوشنبه
230,000
تومان
14 بهمن
سه شنبه
230,000
تومان
هتل مرآت مشهد-اتاق چهار تخته
اتاق چهار تخته
هتل یار
300,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
4 بهمن
شنبه
300,000
تومان
5 بهمن
یکشنبه
300,000
تومان
6 بهمن
دوشنبه
300,000
تومان
7 بهمن
سه شنبه
300,000
تومان
8 بهمن
چهارشنبه
300,000
تومان
9 بهمن
پنجشنبه
300,000
تومان
10 بهمن
جمعه
300,000
تومان
11 بهمن
شنبه
300,000
تومان
12 بهمن
یکشنبه
300,000
تومان
13 بهمن
دوشنبه
300,000
تومان
14 بهمن
سه شنبه
300,000
تومان
جاباما
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
4 بهمن
شنبه
ظرفیت تکمیل
5 بهمن
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
6 بهمن
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
7 بهمن
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
8 بهمن
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
9 بهمن
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
10 بهمن
جمعه
ظرفیت تکمیل
11 بهمن
شنبه
ظرفیت تکمیل
12 بهمن
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
13 بهمن
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
14 بهمن
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
هتل مرآت مشهد-سوئیت یکخوابه دو نفره
سوئیت یکخوابه دو نفره
هتل یار
160,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
4 بهمن
شنبه
160,000
تومان
5 بهمن
یکشنبه
160,000
تومان
6 بهمن
دوشنبه
160,000
تومان
7 بهمن
سه شنبه
160,000
تومان
8 بهمن
چهارشنبه
160,000
تومان
9 بهمن
پنجشنبه
160,000
تومان
10 بهمن
جمعه
160,000
تومان
11 بهمن
شنبه
160,000
تومان
12 بهمن
یکشنبه
160,000
تومان
13 بهمن
دوشنبه
160,000
تومان
14 بهمن
سه شنبه
160,000
تومان
هتل مرآت مشهد-سوئیت یکخوابه سه نفره
سوئیت یکخوابه سه نفره
هتل یار
230,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
4 بهمن
شنبه
230,000
تومان
5 بهمن
یکشنبه
230,000
تومان
6 بهمن
دوشنبه
230,000
تومان
7 بهمن
سه شنبه
230,000
تومان
8 بهمن
چهارشنبه
230,000
تومان
9 بهمن
پنجشنبه
230,000
تومان
10 بهمن
جمعه
230,000
تومان
11 بهمن
شنبه
230,000
تومان
12 بهمن
یکشنبه
230,000
تومان
13 بهمن
دوشنبه
230,000
تومان
14 بهمن
سه شنبه
230,000
تومان
هتل مرآت مشهد-سوئیت دو خوابه کانکت چهار نفره
سوئیت دو خوابه کانکت چهار نفره
هتل یار
370,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
4 بهمن
شنبه
370,000
تومان
5 بهمن
یکشنبه
370,000
تومان
6 بهمن
دوشنبه
370,000
تومان
7 بهمن
سه شنبه
370,000
تومان
8 بهمن
چهارشنبه
370,000
تومان
9 بهمن
پنجشنبه
370,000
تومان
10 بهمن
جمعه
370,000
تومان
11 بهمن
شنبه
370,000
تومان
12 بهمن
یکشنبه
370,000
تومان
13 بهمن
دوشنبه
370,000
تومان
14 بهمن
سه شنبه
370,000
تومان
هتل مرآت مشهد-اتاق کانکت چهار نفره
اتاق کانکت چهار نفره
هتل یار
300,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
4 بهمن
شنبه
300,000
تومان
5 بهمن
یکشنبه
300,000
تومان
6 بهمن
دوشنبه
300,000
تومان
7 بهمن
سه شنبه
300,000
تومان
8 بهمن
چهارشنبه
300,000
تومان
9 بهمن
پنجشنبه
300,000
تومان
10 بهمن
جمعه
300,000
تومان
11 بهمن
شنبه
300,000
تومان
12 بهمن
یکشنبه
300,000
تومان
13 بهمن
دوشنبه
300,000
تومان
14 بهمن
سه شنبه
300,000
تومان
هتل مرآت مشهد-دو تخته فولبرد
دو تخته فولبرد
هتل یار
420,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
4 بهمن
شنبه
420,000
تومان
5 بهمن
یکشنبه
420,000
تومان
6 بهمن
دوشنبه
420,000
تومان
7 بهمن
سه شنبه
420,000
تومان
8 بهمن
چهارشنبه
420,000
تومان
9 بهمن
پنجشنبه
420,000
تومان
10 بهمن
جمعه
420,000
تومان
11 بهمن
شنبه
420,000
تومان
12 بهمن
یکشنبه
420,000
تومان
13 بهمن
دوشنبه
420,000
تومان
14 بهمن
سه شنبه
420,000
تومان
هتل مرآت مشهد-سه تخته فولبرد
سه تخته فولبرد
هتل یار
620,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
4 بهمن
شنبه
620,000
تومان
5 بهمن
یکشنبه
620,000
تومان
6 بهمن
دوشنبه
620,000
تومان
7 بهمن
سه شنبه
620,000
تومان
8 بهمن
چهارشنبه
620,000
تومان
9 بهمن
پنجشنبه
620,000
تومان
10 بهمن
جمعه
620,000
تومان
11 بهمن
شنبه
620,000
تومان
12 بهمن
یکشنبه
620,000
تومان
13 بهمن
دوشنبه
620,000
تومان
14 بهمن
سه شنبه
620,000
تومان
هتل مرآت مشهد-اتاق  چهار نفره فولبرد
اتاق چهار نفره فولبرد
هتل یار
820,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
4 بهمن
شنبه
820,000
تومان
5 بهمن
یکشنبه
820,000
تومان
6 بهمن
دوشنبه
820,000
تومان
7 بهمن
سه شنبه
820,000
تومان
8 بهمن
چهارشنبه
820,000
تومان
9 بهمن
پنجشنبه
820,000
تومان
10 بهمن
جمعه
820,000
تومان
11 بهمن
شنبه
820,000
تومان
12 بهمن
یکشنبه
820,000
تومان
13 بهمن
دوشنبه
820,000
تومان
14 بهمن
سه شنبه
820,000
تومان
هتل مرآت مشهد-اتاق دو تخته - توئین
اتاق دو تخته - توئین
هتل یار
160,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
4 بهمن
شنبه
160,000
تومان
5 بهمن
یکشنبه
160,000
تومان
6 بهمن
دوشنبه
160,000
تومان
7 بهمن
سه شنبه
160,000
تومان
8 بهمن
چهارشنبه
160,000
تومان
9 بهمن
پنجشنبه
160,000
تومان
10 بهمن
جمعه
160,000
تومان
11 بهمن
شنبه
160,000
تومان
12 بهمن
یکشنبه
160,000
تومان
13 بهمن
دوشنبه
160,000
تومان
14 بهمن
سه شنبه
160,000
تومان
هتل مرآت مشهد-دو تخته تویین همراه با صبحانه و ناهار و شام (منو انتخابی)
دو تخته تویین همراه با صبحانه و ناهار و شام (منو انتخابی)
هتل یار
420,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
4 بهمن
شنبه
420,000
تومان
5 بهمن
یکشنبه
420,000
تومان
6 بهمن
دوشنبه
420,000
تومان
7 بهمن
سه شنبه
420,000
تومان
8 بهمن
چهارشنبه
420,000
تومان
9 بهمن
پنجشنبه
420,000
تومان
10 بهمن
جمعه
420,000
تومان
11 بهمن
شنبه
420,000
تومان
12 بهمن
یکشنبه
420,000
تومان
13 بهمن
دوشنبه
420,000
تومان
14 بهمن
سه شنبه
420,000
تومان

امکانات اتاق های هتل مرآت مشهد

اعلام حریق
تلویزیون در لابی
زمین ورزشی
پارک کودک
گیم نت
سرویس بهداشتی فرنگی در لابی
اتاق تلفن (اپراتور)
سرویس بهداشتی ایرانی در طبقات
سرویس بهداشتی ایرانی در لابی
خدمات خانه داری
رستوران بام
شبکه پخش فیلم
پذیرش 24 ساعته
ترانسفر برگشت با هزینه
ترانسفر رفت با هزینه
زنگ هشدار
پرینتر
تلفن در لابی
سرویس بهداشتی فرنگی در طبقات
خدمات تهيه بليط
اينترنت در لابی
خدمات باربري
پرداخت ویزا و مسترکارت
سرویس حرم
بازی ویدئویی
گشت نیم روزی
زمين تنيس
سالن بيليارد
خدمات پزشكي
جكوزی
خدمات بیدار باش
چايخانه سنتی
کرایه اتومبیل (بدون راننده)
خدمات CIP (تشریفات ویژه)
آتلیه
كتابخانه
آژانس مسافرتي
مینی بار با هزینه
فكس
كافی شاپ
فتوکپی
تاکسی سرویس
خدمات تور
اتاق چمدان
ماساژ
رستوران
سیستم تهویه مطبوع
سونا
استخر
نمازخانه
فضای سبز
آسانسور
صندوق امانات
یخچال
تلویزیون
دستگاه خودپرداز
خشکشویی (لاندری)
تبديل ارز
روزنامه
سالن ورزشی
پاركينگ
سوئیت
وسایل بدنسازی
مینی بار رایگان
کافی نت
خدمات برای معلولین
کپسول آتش نشانی
فروشگاه
آرایشگاه
تلفن در اتاق
دستگاه واکس کفش
سرویس ایرانی
سرویس فرنگی
اینترنت
مرکز خرید
اتاق سیگار
لابی
اتاق بازی
پله اضطراری
خدمات نگهداری کودک

آدرس هتل مرآت مشهد روی نقشه

نظرات کاربران برای هتل مرآت مشهد

(8 نظر)
نقاط قوت:
عالی بود تمیز بدونه ایراد فقط در اتاقها اگر چای ساز یاذفلاکس باشه عالیه
نقاط ضعف:
هنگام سرو صبحانه به میهمانان اطلاع داده شود که صبحانه گرم مثل نیمرو یا املت موجود هست باتشکر
نقاط قوت:
راضی بودم از هتل
نقاط ضعف:
نداشت
نقاط قوت:
برخورد خوب پرسنل کیفیت صبحانه خوب بود تمیزی اتاق
نقاط ضعف:
کمی نصب سرویس مشکل داشت و به خاطر همین برخی اوقات بوی فاضلاب احساس میشد، البته کم
تشکر از زحمات پرسنل محترم هتل
نهایت همکاری را با بنده داشتند.
تناسب خوب بین کیفیت و قیمت غذا هاتنوع غذاها در هر سه وعده کم بود
همه چیز عالی.فوق العاده تمیز و مکانی کاملا آرام
همه چیز عالی بود فقط در قسمت ارزش خرید قیمت اقامت هم عالی بود ولی قیمت بوفه و غذا و کافی شاپ به نظر من بالا بود ولی کیفیت غذا ها هم عالی بود در کل خیلی خوب بود
برای ثبت نظر باید وارد شوید یا ثبت نام کنید.

پرسش و پاسخ درباره هتل مرآت مشهد

مهمانان هتل مرآت مشهد در سایت‌های مختلف چه نظراتی نوشته‌اند؟

همه نظرات مهمانان هتل مرآت مشهد از تمامی سایت‌های رزرواسیون را در مورد امکانات هتل، کیفیت خدمات، برخورد کارکنان، مزایا و معایب هتل در سایت سلطان سفر مشاهده کنید.

کدام سایت ارزانترین قیمت را ارائه می‌دهد؟

سلطان سفر با مقایسه قیمت هتل مرآت مشهد بر روی سایت‌های مختلف از جمله اسنپ تریپ، اقامت24، جاباما، هتل یار و ده‌ها سایت دیگر، ارزان‌ترین قیمت را به شما پیشنهاد می‌دهد.

همه عکس‌ها و امکانات هتل مرآت مشهد رو کجا می‌تونم ببینم؟

سلطان سفر مجموعه‌ای کامل از تصاویر و امکانات هتل مرآت مشهد را از همه سایت‌های معتبر رزرو گردآوری کرده است.