هتل مرآت مشهد

آدرس هتل: مشهد -خیابان امام رضا 19 -بهار 3 - انتها سمت راست
-
امتیاز کاربران
10
نظرات کاربران

مقایسه و رزرو اتاق

رزرو هتل مرآت مشهد

هتل مرآت مشهد-اتاق یک تخته
اتاق یک تخته
هتل یار
216,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
1 اردیبهشت
چهارشنبه
216,000
تومان
2 اردیبهشت
پنجشنبه
216,000
تومان
3 اردیبهشت
جمعه
216,000
تومان
4 اردیبهشت
شنبه
216,000
تومان
5 اردیبهشت
یکشنبه
216,000
تومان
6 اردیبهشت
دوشنبه
216,000
تومان
7 اردیبهشت
سه شنبه
216,000
تومان
8 اردیبهشت
چهارشنبه
216,000
تومان
9 اردیبهشت
پنجشنبه
216,000
تومان
10 اردیبهشت
جمعه
216,000
تومان
11 اردیبهشت
شنبه
216,000
تومان
اقامت 24
400,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
1 اردیبهشت
چهارشنبه
400,000
تومان
2 اردیبهشت
پنجشنبه
400,000
تومان
3 اردیبهشت
جمعه
400,000
تومان
4 اردیبهشت
شنبه
400,000
تومان
5 اردیبهشت
یکشنبه
400,000
تومان
6 اردیبهشت
دوشنبه
400,000
تومان
7 اردیبهشت
سه شنبه
400,000
تومان
8 اردیبهشت
چهارشنبه
400,000
تومان
9 اردیبهشت
پنجشنبه
400,000
تومان
10 اردیبهشت
جمعه
400,000
تومان
11 اردیبهشت
شنبه
400,000
تومان
هتل مرآت مشهد-اتاق دو تخته
اتاق دو تخته
هتل یار
270,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
1 اردیبهشت
چهارشنبه
270,000
تومان
2 اردیبهشت
پنجشنبه
270,000
تومان
3 اردیبهشت
جمعه
270,000
تومان
4 اردیبهشت
شنبه
270,000
تومان
5 اردیبهشت
یکشنبه
270,000
تومان
6 اردیبهشت
دوشنبه
270,000
تومان
7 اردیبهشت
سه شنبه
270,000
تومان
8 اردیبهشت
چهارشنبه
270,000
تومان
9 اردیبهشت
پنجشنبه
270,000
تومان
10 اردیبهشت
جمعه
270,000
تومان
11 اردیبهشت
شنبه
270,000
تومان
اقامت 24
400,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
1 اردیبهشت
چهارشنبه
400,000
تومان
2 اردیبهشت
پنجشنبه
400,000
تومان
3 اردیبهشت
جمعه
400,000
تومان
4 اردیبهشت
شنبه
400,000
تومان
5 اردیبهشت
یکشنبه
400,000
تومان
6 اردیبهشت
دوشنبه
400,000
تومان
7 اردیبهشت
سه شنبه
400,000
تومان
8 اردیبهشت
چهارشنبه
400,000
تومان
9 اردیبهشت
پنجشنبه
400,000
تومان
10 اردیبهشت
جمعه
400,000
تومان
11 اردیبهشت
شنبه
400,000
تومان
هتل مرآت مشهد-اتاق سه تخته
اتاق سه تخته
هتل یار
396,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
1 اردیبهشت
چهارشنبه
396,000
تومان
2 اردیبهشت
پنجشنبه
396,000
تومان
3 اردیبهشت
جمعه
396,000
تومان
4 اردیبهشت
شنبه
396,000
تومان
5 اردیبهشت
یکشنبه
396,000
تومان
6 اردیبهشت
دوشنبه
396,000
تومان
7 اردیبهشت
سه شنبه
396,000
تومان
8 اردیبهشت
چهارشنبه
396,000
تومان
9 اردیبهشت
پنجشنبه
396,000
تومان
10 اردیبهشت
جمعه
396,000
تومان
11 اردیبهشت
شنبه
396,000
تومان
اقامت 24
400,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
1 اردیبهشت
چهارشنبه
400,000
تومان
2 اردیبهشت
پنجشنبه
400,000
تومان
3 اردیبهشت
جمعه
400,000
تومان
4 اردیبهشت
شنبه
400,000
تومان
5 اردیبهشت
یکشنبه
400,000
تومان
6 اردیبهشت
دوشنبه
400,000
تومان
7 اردیبهشت
سه شنبه
400,000
تومان
8 اردیبهشت
چهارشنبه
400,000
تومان
9 اردیبهشت
پنجشنبه
400,000
تومان
10 اردیبهشت
جمعه
400,000
تومان
11 اردیبهشت
شنبه
400,000
تومان
هتل مرآت مشهد-اتاق چهار تخته
اتاق چهار تخته
اقامت 24
500,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
1 اردیبهشت
چهارشنبه
500,000
تومان
2 اردیبهشت
پنجشنبه
500,000
تومان
3 اردیبهشت
جمعه
500,000
تومان
4 اردیبهشت
شنبه
500,000
تومان
5 اردیبهشت
یکشنبه
500,000
تومان
6 اردیبهشت
دوشنبه
500,000
تومان
7 اردیبهشت
سه شنبه
500,000
تومان
8 اردیبهشت
چهارشنبه
500,000
تومان
9 اردیبهشت
پنجشنبه
500,000
تومان
10 اردیبهشت
جمعه
500,000
تومان
11 اردیبهشت
شنبه
500,000
تومان
هتل یار
521,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
1 اردیبهشت
چهارشنبه
521,000
تومان
2 اردیبهشت
پنجشنبه
521,000
تومان
3 اردیبهشت
جمعه
521,000
تومان
4 اردیبهشت
شنبه
521,000
تومان
5 اردیبهشت
یکشنبه
521,000
تومان
6 اردیبهشت
دوشنبه
521,000
تومان
7 اردیبهشت
سه شنبه
521,000
تومان
8 اردیبهشت
چهارشنبه
521,000
تومان
9 اردیبهشت
پنجشنبه
521,000
تومان
10 اردیبهشت
جمعه
521,000
تومان
11 اردیبهشت
شنبه
521,000
تومان
هتل مرآت مشهد-سوئیت یکخوابه دو نفره
سوئیت یکخوابه دو نفره
هتل یار
292,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
1 اردیبهشت
چهارشنبه
292,000
تومان
2 اردیبهشت
پنجشنبه
292,000
تومان
3 اردیبهشت
جمعه
292,000
تومان
4 اردیبهشت
شنبه
292,000
تومان
5 اردیبهشت
یکشنبه
292,000
تومان
6 اردیبهشت
دوشنبه
292,000
تومان
7 اردیبهشت
سه شنبه
292,000
تومان
8 اردیبهشت
چهارشنبه
292,000
تومان
9 اردیبهشت
پنجشنبه
292,000
تومان
10 اردیبهشت
جمعه
292,000
تومان
11 اردیبهشت
شنبه
292,000
تومان
اقامت 24
500,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
1 اردیبهشت
چهارشنبه
500,000
تومان
2 اردیبهشت
پنجشنبه
500,000
تومان
3 اردیبهشت
جمعه
500,000
تومان
4 اردیبهشت
شنبه
500,000
تومان
5 اردیبهشت
یکشنبه
500,000
تومان
6 اردیبهشت
دوشنبه
500,000
تومان
7 اردیبهشت
سه شنبه
500,000
تومان
8 اردیبهشت
چهارشنبه
500,000
تومان
9 اردیبهشت
پنجشنبه
500,000
تومان
10 اردیبهشت
جمعه
500,000
تومان
11 اردیبهشت
شنبه
500,000
تومان
هتل مرآت مشهد-سوئیت یکخوابه سه نفره
سوئیت یکخوابه سه نفره
هتل یار
428,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
1 اردیبهشت
چهارشنبه
428,000
تومان
2 اردیبهشت
پنجشنبه
428,000
تومان
3 اردیبهشت
جمعه
428,000
تومان
4 اردیبهشت
شنبه
428,000
تومان
5 اردیبهشت
یکشنبه
428,000
تومان
6 اردیبهشت
دوشنبه
428,000
تومان
7 اردیبهشت
سه شنبه
428,000
تومان
8 اردیبهشت
چهارشنبه
428,000
تومان
9 اردیبهشت
پنجشنبه
428,000
تومان
10 اردیبهشت
جمعه
428,000
تومان
11 اردیبهشت
شنبه
428,000
تومان
اقامت 24
500,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
1 اردیبهشت
چهارشنبه
500,000
تومان
2 اردیبهشت
پنجشنبه
500,000
تومان
3 اردیبهشت
جمعه
500,000
تومان
4 اردیبهشت
شنبه
500,000
تومان
5 اردیبهشت
یکشنبه
500,000
تومان
6 اردیبهشت
دوشنبه
500,000
تومان
7 اردیبهشت
سه شنبه
500,000
تومان
8 اردیبهشت
چهارشنبه
500,000
تومان
9 اردیبهشت
پنجشنبه
500,000
تومان
10 اردیبهشت
جمعه
500,000
تومان
11 اردیبهشت
شنبه
500,000
تومان
هتل مرآت مشهد-سوئیت دو خوابه کانکت چهار نفره
سوئیت دو خوابه کانکت چهار نفره
اقامت 24
500,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
1 اردیبهشت
چهارشنبه
500,000
تومان
2 اردیبهشت
پنجشنبه
500,000
تومان
3 اردیبهشت
جمعه
500,000
تومان
4 اردیبهشت
شنبه
500,000
تومان
5 اردیبهشت
یکشنبه
500,000
تومان
6 اردیبهشت
دوشنبه
500,000
تومان
7 اردیبهشت
سه شنبه
500,000
تومان
8 اردیبهشت
چهارشنبه
500,000
تومان
9 اردیبهشت
پنجشنبه
500,000
تومان
10 اردیبهشت
جمعه
500,000
تومان
11 اردیبهشت
شنبه
500,000
تومان
هتل یار
701,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
1 اردیبهشت
چهارشنبه
701,000
تومان
2 اردیبهشت
پنجشنبه
701,000
تومان
3 اردیبهشت
جمعه
701,000
تومان
4 اردیبهشت
شنبه
701,000
تومان
5 اردیبهشت
یکشنبه
701,000
تومان
6 اردیبهشت
دوشنبه
701,000
تومان
7 اردیبهشت
سه شنبه
701,000
تومان
8 اردیبهشت
چهارشنبه
701,000
تومان
9 اردیبهشت
پنجشنبه
701,000
تومان
10 اردیبهشت
جمعه
701,000
تومان
11 اردیبهشت
شنبه
701,000
تومان
هتل مرآت مشهد-اتاق کانکت چهار نفره
اتاق کانکت چهار نفره
هتل یار
565,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
1 اردیبهشت
چهارشنبه
565,000
تومان
2 اردیبهشت
پنجشنبه
565,000
تومان
3 اردیبهشت
جمعه
565,000
تومان
4 اردیبهشت
شنبه
565,000
تومان
5 اردیبهشت
یکشنبه
565,000
تومان
6 اردیبهشت
دوشنبه
565,000
تومان
7 اردیبهشت
سه شنبه
565,000
تومان
8 اردیبهشت
چهارشنبه
565,000
تومان
9 اردیبهشت
پنجشنبه
565,000
تومان
10 اردیبهشت
جمعه
565,000
تومان
11 اردیبهشت
شنبه
565,000
تومان
هتل مرآت مشهد-یک تخته فولبرد
یک تخته فولبرد
هتل یار
347,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
1 اردیبهشت
چهارشنبه
347,000
تومان
2 اردیبهشت
پنجشنبه
347,000
تومان
3 اردیبهشت
جمعه
347,000
تومان
4 اردیبهشت
شنبه
347,000
تومان
5 اردیبهشت
یکشنبه
347,000
تومان
6 اردیبهشت
دوشنبه
347,000
تومان
7 اردیبهشت
سه شنبه
347,000
تومان
8 اردیبهشت
چهارشنبه
347,000
تومان
9 اردیبهشت
پنجشنبه
347,000
تومان
10 اردیبهشت
جمعه
347,000
تومان
11 اردیبهشت
شنبه
347,000
تومان
هتل مرآت مشهد-دو تخته فولبرد
دو تخته فولبرد
هتل یار
565,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
1 اردیبهشت
چهارشنبه
565,000
تومان
2 اردیبهشت
پنجشنبه
565,000
تومان
3 اردیبهشت
جمعه
565,000
تومان
4 اردیبهشت
شنبه
565,000
تومان
5 اردیبهشت
یکشنبه
565,000
تومان
6 اردیبهشت
دوشنبه
565,000
تومان
7 اردیبهشت
سه شنبه
565,000
تومان
8 اردیبهشت
چهارشنبه
565,000
تومان
9 اردیبهشت
پنجشنبه
565,000
تومان
10 اردیبهشت
جمعه
565,000
تومان
11 اردیبهشت
شنبه
565,000
تومان
هتل مرآت مشهد-سه تخته فولبرد
سه تخته فولبرد
هتل یار
837,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
1 اردیبهشت
چهارشنبه
837,000
تومان
2 اردیبهشت
پنجشنبه
837,000
تومان
3 اردیبهشت
جمعه
837,000
تومان
4 اردیبهشت
شنبه
837,000
تومان
5 اردیبهشت
یکشنبه
837,000
تومان
6 اردیبهشت
دوشنبه
837,000
تومان
7 اردیبهشت
سه شنبه
837,000
تومان
8 اردیبهشت
چهارشنبه
837,000
تومان
9 اردیبهشت
پنجشنبه
837,000
تومان
10 اردیبهشت
جمعه
837,000
تومان
11 اردیبهشت
شنبه
837,000
تومان
هتل مرآت مشهد-اتاق  چهار نفره فولبرد
اتاق چهار نفره فولبرد
هتل یار
1,197,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
1 اردیبهشت
چهارشنبه
1,197,000
تومان
2 اردیبهشت
پنجشنبه
1,197,000
تومان
3 اردیبهشت
جمعه
1,197,000
تومان
4 اردیبهشت
شنبه
1,197,000
تومان
5 اردیبهشت
یکشنبه
1,197,000
تومان
6 اردیبهشت
دوشنبه
1,197,000
تومان
7 اردیبهشت
سه شنبه
1,197,000
تومان
8 اردیبهشت
چهارشنبه
1,197,000
تومان
9 اردیبهشت
پنجشنبه
1,197,000
تومان
10 اردیبهشت
جمعه
1,197,000
تومان
11 اردیبهشت
شنبه
1,197,000
تومان
هتل مرآت مشهد-اتاق دو تخته - توئین
اتاق دو تخته - توئین
هتل یار
270,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
1 اردیبهشت
چهارشنبه
270,000
تومان
2 اردیبهشت
پنجشنبه
270,000
تومان
3 اردیبهشت
جمعه
270,000
تومان
4 اردیبهشت
شنبه
270,000
تومان
5 اردیبهشت
یکشنبه
270,000
تومان
6 اردیبهشت
دوشنبه
270,000
تومان
7 اردیبهشت
سه شنبه
270,000
تومان
8 اردیبهشت
چهارشنبه
270,000
تومان
9 اردیبهشت
پنجشنبه
270,000
تومان
10 اردیبهشت
جمعه
270,000
تومان
11 اردیبهشت
شنبه
270,000
تومان
هتل مرآت مشهد-دو تخته تویین همراه با صبحانه و ناهار و شام (منو انتخابی)
دو تخته تویین همراه با صبحانه و ناهار و شام (منو انتخابی)
هتل یار
565,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
1 اردیبهشت
چهارشنبه
565,000
تومان
2 اردیبهشت
پنجشنبه
565,000
تومان
3 اردیبهشت
جمعه
565,000
تومان
4 اردیبهشت
شنبه
565,000
تومان
5 اردیبهشت
یکشنبه
565,000
تومان
6 اردیبهشت
دوشنبه
565,000
تومان
7 اردیبهشت
سه شنبه
565,000
تومان
8 اردیبهشت
چهارشنبه
565,000
تومان
9 اردیبهشت
پنجشنبه
565,000
تومان
10 اردیبهشت
جمعه
565,000
تومان
11 اردیبهشت
شنبه
565,000
تومان

امکانات اتاق های هتل مرآت مشهد

اعلام حریق
پذیرش 24 ساعته
پارک کودک
گیم نت
اتاق تلفن (اپراتور)
تلویزیون در لابی
خدمات خانه داری
شبکه پخش فیلم
ترانسفر برگشت با هزینه
رستوران بام
ترانسفر رفت با هزینه
زنگ هشدار
پرینتر
تلفن در لابی
فكس
اينترنت در لابی
كافی شاپ
زمین ورزشی
خدمات تهيه بليط
وسایل بدنسازی
خدمات پزشكي
پرداخت ویزا و مسترکارت
سرویس حرم
بازی ویدئویی
گشت نیم روزی
زمين تنيس
سالن بيليارد
خدمات باربري
خدمات بیدار باش
جكوزی
چايخانه سنتی
کرایه اتومبیل (بدون راننده)
خدمات CIP (تشریفات ویژه)
آتلیه
كتابخانه
مینی بار با هزینه
پاركينگ
مینی بار رایگان
فتوکپی
صندوق امانات
سیستم تهویه مطبوع
سونا
استخر
تاکسی سرویس
نمازخانه
آسانسور
یخچال
ماساژ
تلویزیون
دستگاه خودپرداز
خشکشویی (لاندری)
تبديل ارز
آژانس مسافرتی
سرویس فرنگی
سرویس بهداشتی ایرانی
رستوران
اتاق چمدان
کافی نت
مرکز خرید
خدمات برای معلولین
کپسول آتش نشانی
فروشگاه
آرایشگاه
سوئیت
تلفن در اتاق
اینترنت
اتاق سیگار
خدمات تور
لابی
اتاق بازی
پله اضطراری
دستگاه واکس کفش
سالن ورزشی
فضای سبز
روزنامه
خدمات نگهداری کودک

آدرس هتل مرآت مشهد روی نقشه

نظرات کاربران برای هتل مرآت مشهد

(10 نظر)
نقاط قوت:
اتاق ها تمیز، برخورد کارکنان خوب، فضای هتل خوب.
نقاط ضعف:
متأسفانه اتاق فقط توالت فرنگی داشت و برای استفاده از سرویس ایرانی باید از اتاق خارج شد و از توالت داخل راهرو استفاده کرد. قیمت رزرو هم نسبتاً زیاد بود. نکته منفی دیگری نداشت.
نقاط قوت:
محیط آروم و بی سر و صدا
نقاط ضعف:
یخچال اتاق خالی بود و حتی آب آشامیدنی هم وجود نداشت که بعد از درخواست برامون اوردن و موقع چک اوت پولشو گرفتن صبحانه بصورت بوفه بود اما خیلی محدود بود و تنوعی نداشت موقع رزرو روی سایت اقامت با صبحانه و ناهار و شام فقط فعال بود اما تو هتل گفتن که فقط با صبحانه ست
نقاط قوت:
عالی بود تمیز بدونه ایراد فقط در اتاقها اگر چای ساز یاذفلاکس باشه عالیه
نقاط ضعف:
هنگام سرو صبحانه به میهمانان اطلاع داده شود که صبحانه گرم مثل نیمرو یا املت موجود هست باتشکر
نقاط قوت:
راضی بودم از هتل
نقاط ضعف:
نداشت
نقاط قوت:
برخورد خوب پرسنل کیفیت صبحانه خوب بود تمیزی اتاق
نقاط ضعف:
کمی نصب سرویس مشکل داشت و به خاطر همین برخی اوقات بوی فاضلاب احساس میشد، البته کم
تشکر از زحمات پرسنل محترم هتل
نهایت همکاری را با بنده داشتند.
تناسب خوب بین کیفیت و قیمت غذا هاتنوع غذاها در هر سه وعده کم بود
همه چیز عالی.فوق العاده تمیز و مکانی کاملا آرام
همه چیز عالی بود فقط در قسمت ارزش خرید قیمت اقامت هم عالی بود ولی قیمت بوفه و غذا و کافی شاپ به نظر من بالا بود ولی کیفیت غذا ها هم عالی بود در کل خیلی خوب بود
برای ثبت نظر باید وارد شوید یا ثبت نام کنید.

پرسش و پاسخ درباره هتل مرآت مشهد

مهمانان هتل مرآت مشهد در سایت‌های مختلف چه نظراتی نوشته‌اند؟

همه نظرات مهمانان هتل مرآت مشهد از تمامی سایت‌های رزرواسیون را در مورد امکانات هتل، کیفیت خدمات، برخورد کارکنان، مزایا و معایب هتل در سایت سلطان سفر مشاهده کنید.

کدام سایت ارزانترین قیمت را ارائه می‌دهد؟

سلطان سفر با مقایسه قیمت هتل مرآت مشهد بر روی سایت‌های مختلف از جمله اسنپ تریپ، اقامت24، جاباما، هتل یار و ده‌ها سایت دیگر، ارزان‌ترین قیمت را به شما پیشنهاد می‌دهد.

همه عکس‌ها و امکانات هتل مرآت مشهد رو کجا می‌تونم ببینم؟

سلطان سفر مجموعه‌ای کامل از تصاویر و امکانات هتل مرآت مشهد را از همه سایت‌های معتبر رزرو گردآوری کرده است.