هتل ایران زمین مشهد

مشهد، خيابان امام رضا، امام رضا 2، كوچه شهيد حسنی
3.1
امتیاز کاربران
51
نظرات کاربران

مقایسه و رزرو اتاق

رزرو هتل ایران زمین مشهد

ایران زمین-اتاق سه تخته
اتاق سه تخته
اقامت 24
370,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
26 فروردین
پنجشنبه
370,000
تومان
27 فروردین
جمعه
370,000
تومان
28 فروردین
شنبه
370,000
تومان
29 فروردین
یکشنبه
370,000
تومان
30 فروردین
دوشنبه
370,000
تومان
31 فروردین
سه شنبه
370,000
تومان
1 اردیبهشت
چهارشنبه
470,000
تومان
2 اردیبهشت
پنجشنبه
470,000
تومان
3 اردیبهشت
جمعه
470,000
تومان
4 اردیبهشت
شنبه
470,000
تومان
5 اردیبهشت
یکشنبه
470,000
تومان
علاءالدین
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
26 فروردین
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
27 فروردین
جمعه
ظرفیت تکمیل
28 فروردین
شنبه
ظرفیت تکمیل
29 فروردین
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
30 فروردین
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
31 فروردین
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
1 اردیبهشت
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
2 اردیبهشت
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
3 اردیبهشت
جمعه
ظرفیت تکمیل
4 اردیبهشت
شنبه
ظرفیت تکمیل
5 اردیبهشت
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
ایران زمین-سوئیت چهارنفره رویال
سوئیت چهارنفره رویال
ای‌گردش
1,380,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
26 فروردین
پنجشنبه
1,380,000
تومان
27 فروردین
جمعه
1,380,000
تومان
28 فروردین
شنبه
1,380,000
تومان
29 فروردین
یکشنبه
1,380,000
تومان
30 فروردین
دوشنبه
1,380,000
تومان
31 فروردین
سه شنبه
1,380,000
تومان
1 اردیبهشت
چهارشنبه
1,380,000
تومان
2 اردیبهشت
پنجشنبه
1,380,000
تومان
3 اردیبهشت
جمعه
1,380,000
تومان
4 اردیبهشت
شنبه
1,380,000
تومان
5 اردیبهشت
یکشنبه
1,380,000
تومان
ایران زمین-سوئیت چهار نفره فولبرد
سوئیت چهار نفره فولبرد
علاءالدین
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
26 فروردین
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
27 فروردین
جمعه
ظرفیت تکمیل
28 فروردین
شنبه
ظرفیت تکمیل
29 فروردین
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
30 فروردین
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
31 فروردین
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
1 اردیبهشت
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
2 اردیبهشت
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
3 اردیبهشت
جمعه
ظرفیت تکمیل
4 اردیبهشت
شنبه
ظرفیت تکمیل
5 اردیبهشت
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
ایران زمین-سوئیت چهارنفره رویال (فولبرد-منوانتخابی)
سوئیت چهارنفره رویال (فولبرد-منوانتخابی)
اقامت 24
740,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
26 فروردین
پنجشنبه
740,000
تومان
27 فروردین
جمعه
740,000
تومان
28 فروردین
شنبه
740,000
تومان
29 فروردین
یکشنبه
740,000
تومان
30 فروردین
دوشنبه
740,000
تومان
31 فروردین
سه شنبه
740,000
تومان
1 اردیبهشت
چهارشنبه
820,000
تومان
2 اردیبهشت
پنجشنبه
820,000
تومان
3 اردیبهشت
جمعه
820,000
تومان
4 اردیبهشت
شنبه
820,000
تومان
5 اردیبهشت
یکشنبه
820,000
تومان
ایران زمین-اتاق چهارنفره (فولبرد-منوانتخابی)
اتاق چهارنفره (فولبرد-منوانتخابی)
اقامت 24
740,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
26 فروردین
پنجشنبه
740,000
تومان
27 فروردین
جمعه
740,000
تومان
28 فروردین
شنبه
740,000
تومان
29 فروردین
یکشنبه
740,000
تومان
30 فروردین
دوشنبه
740,000
تومان
31 فروردین
سه شنبه
740,000
تومان
1 اردیبهشت
چهارشنبه
820,000
تومان
2 اردیبهشت
پنجشنبه
820,000
تومان
3 اردیبهشت
جمعه
820,000
تومان
4 اردیبهشت
شنبه
820,000
تومان
5 اردیبهشت
یکشنبه
820,000
تومان
ای‌گردش
820,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
26 فروردین
پنجشنبه
820,000
تومان
27 فروردین
جمعه
820,000
تومان
28 فروردین
شنبه
820,000
تومان
29 فروردین
یکشنبه
820,000
تومان
30 فروردین
دوشنبه
820,000
تومان
31 فروردین
سه شنبه
820,000
تومان
1 اردیبهشت
چهارشنبه
820,000
تومان
2 اردیبهشت
پنجشنبه
820,000
تومان
3 اردیبهشت
جمعه
820,000
تومان
4 اردیبهشت
شنبه
820,000
تومان
5 اردیبهشت
یکشنبه
820,000
تومان
ایران زمین-اتاق یک تخته
اتاق یک تخته
اقامت 24
210,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
26 فروردین
پنجشنبه
210,000
تومان
27 فروردین
جمعه
210,000
تومان
28 فروردین
شنبه
210,000
تومان
29 فروردین
یکشنبه
210,000
تومان
30 فروردین
دوشنبه
210,000
تومان
31 فروردین
سه شنبه
210,000
تومان
1 اردیبهشت
چهارشنبه
320,000
تومان
2 اردیبهشت
پنجشنبه
320,000
تومان
3 اردیبهشت
جمعه
320,000
تومان
4 اردیبهشت
شنبه
320,000
تومان
5 اردیبهشت
یکشنبه
320,000
تومان
ایران زمین-اتاق سه تخته (فولبرد-منوانتخابی)
اتاق سه تخته (فولبرد-منوانتخابی)
اقامت 24
560,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
26 فروردین
پنجشنبه
560,000
تومان
27 فروردین
جمعه
560,000
تومان
28 فروردین
شنبه
560,000
تومان
29 فروردین
یکشنبه
560,000
تومان
30 فروردین
دوشنبه
560,000
تومان
31 فروردین
سه شنبه
560,000
تومان
1 اردیبهشت
چهارشنبه
620,000
تومان
2 اردیبهشت
پنجشنبه
620,000
تومان
3 اردیبهشت
جمعه
620,000
تومان
4 اردیبهشت
شنبه
620,000
تومان
5 اردیبهشت
یکشنبه
620,000
تومان
ای‌گردش
620,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
26 فروردین
پنجشنبه
620,000
تومان
27 فروردین
جمعه
620,000
تومان
28 فروردین
شنبه
620,000
تومان
29 فروردین
یکشنبه
620,000
تومان
30 فروردین
دوشنبه
620,000
تومان
31 فروردین
سه شنبه
620,000
تومان
1 اردیبهشت
چهارشنبه
620,000
تومان
2 اردیبهشت
پنجشنبه
620,000
تومان
3 اردیبهشت
جمعه
620,000
تومان
4 اردیبهشت
شنبه
620,000
تومان
5 اردیبهشت
یکشنبه
620,000
تومان
علاءالدین
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
26 فروردین
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
27 فروردین
جمعه
ظرفیت تکمیل
28 فروردین
شنبه
ظرفیت تکمیل
29 فروردین
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
30 فروردین
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
31 فروردین
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
1 اردیبهشت
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
2 اردیبهشت
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
3 اردیبهشت
جمعه
ظرفیت تکمیل
4 اردیبهشت
شنبه
ظرفیت تکمیل
5 اردیبهشت
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
ایران زمین-سوئیت دونفره
سوئیت دونفره
علاءالدین
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
26 فروردین
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
27 فروردین
جمعه
ظرفیت تکمیل
28 فروردین
شنبه
ظرفیت تکمیل
29 فروردین
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
30 فروردین
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
31 فروردین
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
1 اردیبهشت
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
2 اردیبهشت
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
3 اردیبهشت
جمعه
ظرفیت تکمیل
4 اردیبهشت
شنبه
ظرفیت تکمیل
5 اردیبهشت
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
ایران زمین-اتاق دوتخته دبل
اتاق دوتخته دبل
اقامت 24
255,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
26 فروردین
پنجشنبه
255,000
تومان
27 فروردین
جمعه
255,000
تومان
28 فروردین
شنبه
255,000
تومان
29 فروردین
یکشنبه
255,000
تومان
30 فروردین
دوشنبه
255,000
تومان
31 فروردین
سه شنبه
255,000
تومان
1 اردیبهشت
چهارشنبه
320,000
تومان
2 اردیبهشت
پنجشنبه
320,000
تومان
3 اردیبهشت
جمعه
320,000
تومان
4 اردیبهشت
شنبه
320,000
تومان
5 اردیبهشت
یکشنبه
320,000
تومان
علاءالدین
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
26 فروردین
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
27 فروردین
جمعه
ظرفیت تکمیل
28 فروردین
شنبه
ظرفیت تکمیل
29 فروردین
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
30 فروردین
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
31 فروردین
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
1 اردیبهشت
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
2 اردیبهشت
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
3 اردیبهشت
جمعه
ظرفیت تکمیل
4 اردیبهشت
شنبه
ظرفیت تکمیل
5 اردیبهشت
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
ایران زمین-اتاق دوتخته دبل (فولبرد-منوانتخابی)
اتاق دوتخته دبل (فولبرد-منوانتخابی)
اقامت 24
390,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
26 فروردین
پنجشنبه
390,000
تومان
27 فروردین
جمعه
390,000
تومان
28 فروردین
شنبه
390,000
تومان
29 فروردین
یکشنبه
390,000
تومان
30 فروردین
دوشنبه
390,000
تومان
31 فروردین
سه شنبه
390,000
تومان
1 اردیبهشت
چهارشنبه
440,000
تومان
2 اردیبهشت
پنجشنبه
440,000
تومان
3 اردیبهشت
جمعه
440,000
تومان
4 اردیبهشت
شنبه
440,000
تومان
5 اردیبهشت
یکشنبه
440,000
تومان
ای‌گردش
440,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
26 فروردین
پنجشنبه
440,000
تومان
27 فروردین
جمعه
440,000
تومان
28 فروردین
شنبه
440,000
تومان
29 فروردین
یکشنبه
440,000
تومان
30 فروردین
دوشنبه
440,000
تومان
31 فروردین
سه شنبه
440,000
تومان
1 اردیبهشت
چهارشنبه
440,000
تومان
2 اردیبهشت
پنجشنبه
440,000
تومان
3 اردیبهشت
جمعه
440,000
تومان
4 اردیبهشت
شنبه
440,000
تومان
5 اردیبهشت
یکشنبه
440,000
تومان
علاءالدین
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
26 فروردین
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
27 فروردین
جمعه
ظرفیت تکمیل
28 فروردین
شنبه
ظرفیت تکمیل
29 فروردین
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
30 فروردین
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
31 فروردین
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
1 اردیبهشت
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
2 اردیبهشت
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
3 اردیبهشت
جمعه
ظرفیت تکمیل
4 اردیبهشت
شنبه
ظرفیت تکمیل
5 اردیبهشت
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
ایران زمین-سوئیت پنج نفره رویال
سوئیت پنج نفره رویال
اقامت 24
1,380,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
26 فروردین
پنجشنبه
1,380,000
تومان
27 فروردین
جمعه
1,380,000
تومان
28 فروردین
شنبه
1,380,000
تومان
29 فروردین
یکشنبه
1,380,000
تومان
30 فروردین
دوشنبه
1,380,000
تومان
31 فروردین
سه شنبه
1,380,000
تومان
1 اردیبهشت
چهارشنبه
1,380,000
تومان
2 اردیبهشت
پنجشنبه
1,380,000
تومان
3 اردیبهشت
جمعه
1,380,000
تومان
4 اردیبهشت
شنبه
1,380,000
تومان
5 اردیبهشت
یکشنبه
1,380,000
تومان

امکانات اتاق های هتل ایران زمین مشهد

اعلام حریق
زمین ورزشی
مینی بار با هزینه
خدمات بیدار باش
خدمات تهيه بليط
رستوران بام
تبديل ارز
مسلط به زبان عربی
اينترنت در اتاق
تاکسی سرویس شبانه روزی
پارک کودک
روم سرويس 24 ساعته
گیم نت
اتاق تلفن (اپراتور)
تلویزیون در لابی
خدمات خانه داری
شبکه پخش فیلم
پذیرش 24 ساعته
ترانسفر برگشت با هزینه
ترانسفر رفت با هزینه
زنگ هشدار
نمای خیابان
كتابخانه
تلفن در لابی
بازی ویدئویی
پارکینگ در هتل
رستوران در هتل
پارکینگ در اطراف هتل
روزنامه رایگان
اینترنت با سرعت بالا
نورگیر
خدمات نگهداری کودک
پرداخت ویزا و مسترکارت
سرویس حرم
گشت نیم روزی
آتلیه
زمين تنيس
مسلط به زبان ترکی استانبولی
سالن بيليارد
خدمات پزشكي
خدمات باربري
جكوزی
چايخانه سنتی
کرایه اتومبیل (بدون راننده)
خدمات CIP (تشریفات ویژه)
پرینتر
فكس
سیستم تهویه مطبوع
تاکسی سرویس
روزنامه
خدمات تور
اتاق چمدان
ماساژ
رستوران
سونا
استخر
نمازخانه
سالن ورزشی
آسانسور
صندوق امانات
دستگاه خودپرداز
خشکشویی (لاندری)
آژانس مسافرتی
سرویس فرنگی
سرویس بهداشتی ایرانی
فتوکپی
فضای سبز
دستگاه واکس کفش
خدمات اتو
صبحانه رایگان
ميز
مسلط به زبان انگليسی
تلويزيون LED در لابی
اينترنت در لابی
كافی شاپ
پاركينگ
مبل
خدمات خشکشویی
وسایل بدنسازی
مینی بار رایگان
پله اضطراری
کافی نت
خدمات برای معلولین
کپسول آتش نشانی
فروشگاه
آرایشگاه
مرکز خرید
اتاق سیگار
لابی
اتاق بازی
صندوق امانات در لابی

آدرس هتل ایران زمین مشهد روی نقشه

نظرات کاربران برای هتل ایران زمین مشهد

(51 نظر)
نقاط قوت:
تمیزی و شیک بودن هتل برخورد محترمانه و مودبانه پرسنل نزدیکی به حرم
نقاط ضعف:
مدیریت بسیار ضعیف رستوران در پخش غذا تاخیر زیاد در تحویل اتاق تعطیل بودن کافی شاپ هتل
نقاط قوت:
من قبلا در این هتل اقامت داشتم تا حرم خیلی نزدیک و خوبه
نقاط ضعف:
به نظرم به حای پیشرفت تنزل داشتند
ازهتل معمولی، یکم بهتربود، اقامت دراین هتل رابه دیگران پیشنهادمیکنم
نقاط قوت:
نزدیکی به حرم ازلحاظ تمییزی خوب بود
نقاط ضعف:
در سرویس بهداشتی خراب بود وبازوبسته نمیشد ،شیرالات دستشویی وروشویی خیلی بد بودن آبش بد میومد
هتل خوبی بود برخورد پرسنل ، اتاق ها ، لابی و ظاهر هتل شیک و قابل قبول بود ، صبحانه خوب بود ، غذاهای شام هم بد نبود ولی کیفیت غذاهای ناهار خوب نبود در ضمن برخی اتاق ها سرویس بهداشتی ایرانی ندارند که بعضیها رو به زحمت می اندازد ولی در مجموع از اقامت خود در این هتل راضی بودم و سپاسگزارم
نقاط قوت:
برخورد مناسب پرسنل تمیزی هتل شیک بودن هتل
نقاط ضعف:
کیفیت غذا خیلی بد بود سلف نداشت
نقاط قوت:
اتاق ها بزرگ بودند
نقاط ضعف:
مدیریت کاملا ضعیف غذای کاملا بی کیفیت سرد بودن آب حمام ناهماهنگی شدید بین کارکنان وقتی رسیدیم هتل اتاقمون هنوز نظافت نشده بود و ما یک ساعت تو لابی نشستیم تا نظافت انجام بشه و همچنین روز بعدش خواسته بودیم اتاق نظافت بشه وقتی بعد از ۷ ساعت از بیرون برگشتیم هیچ نظافتی انجام نشده بود پیشنهاد میکنم اگر کسی میخاد این هتل رو رزرو کنه بدون غذا رزرو کنه
هتل از لحاظ موقعیت مکانی و تمیزی اتاق ها خوب بود ولی متاسفانه پرسنل اصلا پیگیر مشکلاتی که وجود داشت نبودند. غذا رو با سه ساعت تاخیر و کمتر از تعداد سفارش داده شده آوردند. و مشکلاتی که در اتاق داشتیم رو بارها بهشون اعلام کردیم ولی تا انتهای اقامت مشکل رو حل نکردن برخورد خوبی داشتن ولی فقط در یه چشم گفتن خلاصه میشد و در عمل متاسفانه اقدامی انجام نمیشد. بارها برای گرفتن دستمال و کیسه زباله زنگ ‌زدیم ولی یا نمی آوردن یا خیلی با تاخیر میاوردن.
نقاط قوت:
قيمت مناسب و نزديكي نسبي به حرم
نقاط ضعف:
بسيار نا منظم در پخش غذا و تحويل اتاق بودند
نقاط قوت:
نزدیکی به حرم و اتاق های خوب
نقاط ضعف:
عدم مدیریت مناسب و مدیریت منابع انسانی نادرست و کارمندان بی انضباط
نقاط قوت:
کیفیت غذایی بسیار عالی تمیزی اتاق ها خیلی خوب بود دسترسی فوق العاده به حرم ، بازار و مخصوصا بازار رضا که انتهای بازار رضا هم به ۱۷ شهریور می خورد قیمت اتاق ها خیلی مناسب بودن سیستم تهویه اتاق هم با توجه به اینکه ما تو فصل سرد رفتیم بسیار عالی
نقاط ضعف:
عدم تنوع غذایی در منو های شام و نهار یکنواختی کامل صبحانه سرویس دهی ضعیف اتاق
نقاط قوت:
تمیز ومرتب بودن اتاق ها نزدیک بودن به حرم کیفیت خوب غذا
نقاط ضعف:
خدمات رسانی ضعیف دیر رسیدن غذا به اتاق
نقاط قوت:
رفتار مناسب کارکنان . بهداشت عالی
نقاط ضعف:
نور اتاق کلا زرد رنگ بود و چشمو اذیت میکرد . کنار غذا سالاد سرو نمیکردن
سلام. ما یازدهم آذر برای دو شب این هتل بودیم. واقعا همه چیز خوب بود نظافت و نور و بزرگی اتاق همه عالی. البته ما اتاق دوتخته رزرو کردیم اما بهمون سوییت دادن که خب خیلی خوب شد برامون. مسایل بهداشتی کاملا رعایت شده بو. هتل رو بدون غذا رزرو کردیم اما صبحانه خوب بود واقعا. به خاطر کرونا صبحانه رو داخل اتاق برامون سرو می کردن. خلاصه از همه چیز راضی بودیم.
نقاط قوت:
نزدیک به هتل و برخورد مناسب کارکنان با مسافران
نقاط ضعف:
تکراری بودن صبحانه
نقاط قوت:
هتل عالی پرسنل عالی غذای با کیفیت خوب و مقدار مناسب کلا اگه فولبرد زرو کنید خیلی بصرفه ست به شرطی که هیچی ازشون نخرید
نقاط ضعف:
اینترنت فقط ۳۰۰ مگابایت رایگانه بعد از اون هر یک گیگ تقریبا ۴۰ هزار تومن درمیاد. اینترنت موبایلی تو هتل خیلی خیلی ضعیفه. اصلا نباید به وسایل یخچالشون دست بزنید حتی آب معدنی چون دولا پهنا باید پولشو بدید.
نقاط قوت:
- نزدیک حرم بود
نقاط ضعف:
-کیفیت غذاها خیلی پایین بود، پیشنهاد میدم ، بدون غذا رزرو کنید بعد از یکی از تهیه غذاهای اون اطراف سفارش غذا بدید. -راهرو ها تمیز نبود گاها ظروف غذا و زباله ها تا یکروز هم در راهرو ها و جلوی اتاقها میماند و بعد جمع آوری میشد
برخورد پرسنل خوب بود. سرویس دهی خوب بود فقط صبحانه کمی دیر می آوردن تو اتاق. در کل هتل خوبیه
کارکنان هتل بدنبودند فقط دیرتر به درخواست ها رسیدگی میکردند
نقاط قوت:
خیلی خوب بود
نقاط ضعف:
هیچ مشکلی نبود
ساختمان و اتاق ها بسیار خوب و تمیز بودند. لابی و راهرو های منتهی به اتاق ها هم عالی بودند. آسانسورها مرتب و برای این تعداد مسافر کافی بود. رسیدگی به اتاق ها و خانه داری متوسط بود. پذیرایی در زمان صبحانه و ناهار و شام ضعیف و غیر حرفه ای بود. نوع غذا و منوی انتخابی خوب ولی آشپزی ضعیف بطوری که اصلا برخی از غذاها قابل خوردن نبود و عملا دور ریخته میشد . رسیدگی به مهمانان در زمان صبحانه و ناهار و شام بسیار ضعیف و آشفته بود . به لحاظ محیطی اطراف هتل بسیار کثیف و بوی شیرآبه ی زباله ها به مشام میرسید. قیمت مواد مینی بار داخل یخچال گاها تا دو و یا سه برابر قیمت واقعی محاسبه میگردد. در کل اگر مرتبه ی بعدی این هتل جزء انتخاب هایم باشد به هیچ عنوان این هتل را انتخاب نخواهم کرد . با تشکر
نقاط قوت:
نکات مثبت زیاد داشت تنوع صبحانه نهار شام و خوشمزگی آنها تمیز و مرتب بودن اتاق و لابی و راهرو پرسنل خوب نزدیکی به حرم کلا عالی بود
نقاط ضعف:
تنها نکته منفی اینکه دیوارها عایق صوتی ندارد و صدای اتاق کناری خیلی واضح داخل اتاق ما میومد و هنگام استراحت واقعا اذیت میکرد از شانس ما هم اتاق کناری خیلی بلند صحبت می‌کردند
کلا خوب بود
نقاط قوت:
تنوع و کیفیت غذاها مناسب بود مخصوصا صبحانه ها (نسبتا شام تنوع کمتری داشت) رفتار پرسنل رستوران عاالی بود فضای هتل آرامش داشت...
نقاط ضعف:
من قبل از رورز تماس گرفتم و شرایط اتاق رو پرسیدم قرار بود سوئیت تک خوابه داده بشه اما اتاق چهارتخته تحویل داده شد درنهایت از اناق راضی بودیم ولی در کل رفتار شایسته ای نبود..
نقاط قوت:
خیلی راضی بودیم ازهتل
نقاط ضعف:
چیزی نبود
نقاط قوت:
هتل زیبا ، بسیار نزدیک به حرم ،رفتار کارکنان عالی،کیفیت و تنوع غذا خوب
نقاط ضعف:
چاه حمام و دستشویی بعضی اوقات بویِ نامطبوعی داشت
تمیزی هتل خوب برخورد پرسنل خوب غذا زمان گیر و بی کیفیت
نقاط قوت:
رفتار مودبانه پرسنل کیفیت خوب غذا
نقاط ضعف:
معطل شدن بیش از اندازه در رستوران
خوب
نقاط قوت:
محل ساكت و آرام از سر و صدا
نقاط ضعف:
كوچك بودن محل سرو غذا
هتل عالی عالی بود خیلی راضی بودم
هتل یبسیار عالی بود نظر من او به خودش خیلی جذب کرد
در کل مناسب
نقاط قوت:
برخورد خوب پرسنل نظافت نزدیک بودن به حرم در کل هتل بسیار خوبی هست
نقاط ضعف:
فقط جا داره رو کیفیت غذا بیشتر کار کنن
نقاط قوت:
عالی و رفتار پرسنل عالی و غذای عالی
نقاط ضعف:
هیچی
نقاط قوت:
هتل شیک اتاق ها تمیز رفتار پرسنل عالی صبحانه عالی
نقاط ضعف:
کیفیت غذا زیاد جالب نبود
صبحانه ضعیف و نظافت اتاق هم ضعیف بود
خوب بود فقط در زمان پذیرش ما حدودا ساعت سه بعدظهر هتل رسیدیم و حدود یکساعت معطل شدیم تا اتاق رو به ما تحویل بدهند و همچنین در اتاق صدای موتورخانه می آمد که آزادهنده بود
الفندق جيد جداً والخدمات ممتازة جداً لكن نرجوا توحيد الاسعار بين المسافرين الايرانيين والاتباع الخارجيين . وشكراً
It was good. The food was of great quality but limited to Iranian food and did not cover the International dishes. Also I ate the same food at lunch and diner for three days.
در مجموع هتل خوبی بوده پرسنل مودبی داشت ...غذا هم خوب بود ...فقط وقتی از هتل خارج میشدیم کوچه های کثیفی داشته ...یعنی با اینکه خیلی فاصله کمی داشته تا حرم اما اصلا مسیر مناسبی نبوده برای عبور از نظر نظافت ....خوب میشد اگه شهرداری منطقشون به یه محله توریستی توجه بیشتری میکرد یا حداقل تذکر میدادن و پیگیری میکردن. در ضمن شب ها تو راهروی هتل اصلا مسافرا سکوت رو رعایت نمیکردن ...خوب میشد اگر به این هم توجه میکردن
ما سه روز اقامت داشتیم در این هتلامکانات رفاهی بسیار عالی - پرسنل مجربی داشت کاملا آگاه بودن نسبت به برخوردها کاملا حرفه ای موقعیت مکانی خیلی عالی مخصوصا برای کسانی که بخوان نزدیک بازار و حرکم باشند سرویس ها و وسایل اتاق خیلی تمیز و پاکیزه بود مشکلی نداشت . فقط کسانی که با خودشون ماشین آورده بودند بخاطر شلوغ بودن کوچه ی هتل بسختی پارکینگ رو استفاده میکردند
همه چیز عالی بود . سه روز اقامت خیلی خوبی داشتیم.پرسنل با مسولیت و متمدن،امکانات دقیق ، تمیز و پنج ستاره ای ، صبحانه کامل ، موقعیت جغرافیایی خیلی خوبی داشت . تا باب الرضا ورودی حرم دوازده دقیقه پیاده ، بازار رضا ده دقیقه ،در کل من که در هتل خیلی سخت گیر هستم و هتل های خارجی رو هم خودم بوکینگ میکنم وله دور ها اعتماد نمیکنم ، کاملا راضی بودم
غذا ها گران. نه مسواک داشت و نه خمیر دندان. .از نظر تمیزی نسبت به دوسال پیش خیلی افت کرده .
در قسمت پذیرش ضعیف است و از زیادی همسایگانی چون اعراب ناآرامی در هتل موج می زند و این امر باعث می شود کیفیت پایینی ارائه شود .
ظاهر و نظافت هتل عالي ولي پرسنل بسيار نا كارامد بودند
هتل خوبی بود اما کیفیت غذا بسیار پایین بود
بسیار عالینزدیک به حرم تمیز برخورد عالی پرسنل صبحانه خوب در کل عالی یکم تاریکه اتاق
اتاق ها نياز به چاي ساز دارد كيفيت غذا معمولي است
هتل تمیز و خوبی هست اما پرسنل جدید چندان همراه و همکاری مناسب ندارند و مبتدی هستند
نسبت به هزینه ,هتل خوبی بود کیفیت و تنوع غذا خوب بود فقط برنج خوبی استفاده نمی شد کتری برقی در اتاقها نبود
برای ثبت نظر باید وارد شوید یا ثبت نام کنید.

پرسش و پاسخ درباره هتل ایران زمین مشهد

مهمانان هتل ایران زمین مشهد در سایت‌های مختلف چه نظراتی نوشته‌اند؟

همه نظرات مهمانان هتل ایران زمین مشهد از تمامی سایت‌های رزرواسیون را در مورد امکانات هتل، کیفیت خدمات، برخورد کارکنان، مزایا و معایب هتل در سایت سلطان سفر مشاهده کنید.

کدام سایت ارزانترین قیمت را ارائه می‌دهد؟

سلطان سفر با مقایسه قیمت هتل ایران زمین مشهد بر روی سایت‌های مختلف از جمله اسنپ تریپ، اقامت24، جاباما، هتل یار و ده‌ها سایت دیگر، ارزان‌ترین قیمت را به شما پیشنهاد می‌دهد.

همه عکس‌ها و امکانات هتل ایران زمین مشهد رو کجا می‌تونم ببینم؟

سلطان سفر مجموعه‌ای کامل از تصاویر و امکانات هتل ایران زمین مشهد را از همه سایت‌های معتبر رزرو گردآوری کرده است.