هتل گل گندم شباهنگ مشهد

مشهد، خیابان امام رضا (ع)، امام رضا 64، نبش چهار راه اول
-
امتیاز کاربران
15
نظرات کاربران

معرفی هتل گل گندم شباهنگ مشهد

مقایسه و رزرو اتاق

رزرو هتل گل گندم شباهنگ مشهد

ظرفیت 2 نفر

اتاق دو تخته
اقامت 24
590,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
2 مهر
یکشنبه
590,000 تومان
3 مهر
دوشنبه
590,000 تومان
4 مهر
سه‌شنبه
590,000 تومان
5 مهر
چهارشنبه
590,000 تومان
6 مهر
پنج‌شنبه
590,000 تومان
7 مهر
جمعه
590,000 تومان
8 مهر
شنبه
590,000 تومان
9 مهر
یکشنبه
590,000 تومان
10 مهر
دوشنبه
590,000 تومان
11 مهر
سه‌شنبه
590,000 تومان
12 مهر
چهارشنبه
590,000 تومان
دو تخته توئین
ای‌گردش
650,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
2 مهر
یکشنبه
650,000 تومان
3 مهر
دوشنبه
650,000 تومان
4 مهر
سه‌شنبه
650,000 تومان
5 مهر
چهارشنبه
650,000 تومان
6 مهر
پنج‌شنبه
650,000 تومان
7 مهر
جمعه
650,000 تومان
8 مهر
شنبه
650,000 تومان
9 مهر
یکشنبه
650,000 تومان
10 مهر
دوشنبه
650,000 تومان
11 مهر
سه‌شنبه
650,000 تومان
12 مهر
چهارشنبه
650,000 تومان
دوتخته دبل
ای‌گردش
650,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
2 مهر
یکشنبه
650,000 تومان
3 مهر
دوشنبه
650,000 تومان
4 مهر
سه‌شنبه
650,000 تومان
5 مهر
چهارشنبه
650,000 تومان
6 مهر
پنج‌شنبه
650,000 تومان
7 مهر
جمعه
650,000 تومان
8 مهر
شنبه
650,000 تومان
9 مهر
یکشنبه
650,000 تومان
10 مهر
دوشنبه
650,000 تومان
11 مهر
سه‌شنبه
650,000 تومان
12 مهر
چهارشنبه
650,000 تومان
اتاق دو تخته
اقامت 24
1,180,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
2 مهر
یکشنبه
1,180,000 تومان
3 مهر
دوشنبه
1,180,000 تومان
4 مهر
سه‌شنبه
1,180,000 تومان
5 مهر
چهارشنبه
1,180,000 تومان
6 مهر
پنج‌شنبه
1,180,000 تومان
7 مهر
جمعه
1,180,000 تومان
8 مهر
شنبه
1,180,000 تومان
9 مهر
یکشنبه
1,180,000 تومان
10 مهر
دوشنبه
1,180,000 تومان
11 مهر
سه‌شنبه
1,180,000 تومان
12 مهر
چهارشنبه
1,180,000 تومان
دو تخته فولبرد
ای‌گردش
1,180,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
2 مهر
یکشنبه
1,180,000 تومان
3 مهر
دوشنبه
1,180,000 تومان
4 مهر
سه‌شنبه
1,180,000 تومان
5 مهر
چهارشنبه
1,180,000 تومان
6 مهر
پنج‌شنبه
1,180,000 تومان
7 مهر
جمعه
1,180,000 تومان
8 مهر
شنبه
1,180,000 تومان
9 مهر
یکشنبه
1,180,000 تومان
10 مهر
دوشنبه
1,180,000 تومان
11 مهر
سه‌شنبه
1,180,000 تومان
12 مهر
چهارشنبه
1,180,000 تومان
ظرفیت 3 نفر

اتاق سه تخته
اقامت 24
815,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
2 مهر
یکشنبه
815,000 تومان
3 مهر
دوشنبه
815,000 تومان
4 مهر
سه‌شنبه
815,000 تومان
5 مهر
چهارشنبه
815,000 تومان
6 مهر
پنج‌شنبه
815,000 تومان
7 مهر
جمعه
815,000 تومان
8 مهر
شنبه
815,000 تومان
9 مهر
یکشنبه
815,000 تومان
10 مهر
دوشنبه
815,000 تومان
11 مهر
سه‌شنبه
815,000 تومان
12 مهر
چهارشنبه
815,000 تومان
سه تخته
ای‌گردش
930,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
2 مهر
یکشنبه
930,000 تومان
3 مهر
دوشنبه
930,000 تومان
4 مهر
سه‌شنبه
930,000 تومان
5 مهر
چهارشنبه
930,000 تومان
6 مهر
پنج‌شنبه
930,000 تومان
7 مهر
جمعه
930,000 تومان
8 مهر
شنبه
930,000 تومان
9 مهر
یکشنبه
930,000 تومان
10 مهر
دوشنبه
930,000 تومان
11 مهر
سه‌شنبه
930,000 تومان
12 مهر
چهارشنبه
930,000 تومان
اتاق سه تخته
اقامت 24
1,700,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
2 مهر
یکشنبه
1,700,000 تومان
3 مهر
دوشنبه
1,700,000 تومان
4 مهر
سه‌شنبه
1,700,000 تومان
5 مهر
چهارشنبه
1,700,000 تومان
6 مهر
پنج‌شنبه
1,700,000 تومان
7 مهر
جمعه
1,700,000 تومان
8 مهر
شنبه
1,700,000 تومان
9 مهر
یکشنبه
1,700,000 تومان
10 مهر
دوشنبه
1,700,000 تومان
11 مهر
سه‌شنبه
1,700,000 تومان
12 مهر
چهارشنبه
1,700,000 تومان
سه تخته فولبرد
ای‌گردش
1,700,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
2 مهر
یکشنبه
1,700,000 تومان
3 مهر
دوشنبه
1,700,000 تومان
4 مهر
سه‌شنبه
1,700,000 تومان
5 مهر
چهارشنبه
1,700,000 تومان
6 مهر
پنج‌شنبه
1,700,000 تومان
7 مهر
جمعه
1,700,000 تومان
8 مهر
شنبه
1,700,000 تومان
9 مهر
یکشنبه
1,700,000 تومان
10 مهر
دوشنبه
1,700,000 تومان
11 مهر
سه‌شنبه
1,700,000 تومان
12 مهر
چهارشنبه
1,700,000 تومان
ظرفیت 4 نفر

اتاق چهار تخته
اقامت 24
1,040,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
2 مهر
یکشنبه
1,040,000 تومان
3 مهر
دوشنبه
1,040,000 تومان
4 مهر
سه‌شنبه
1,040,000 تومان
5 مهر
چهارشنبه
1,040,000 تومان
6 مهر
پنج‌شنبه
1,040,000 تومان
7 مهر
جمعه
1,040,000 تومان
8 مهر
شنبه
1,040,000 تومان
9 مهر
یکشنبه
1,040,000 تومان
10 مهر
دوشنبه
1,040,000 تومان
11 مهر
سه‌شنبه
1,040,000 تومان
12 مهر
چهارشنبه
1,040,000 تومان
چهارتخته
ای‌گردش
1,210,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
2 مهر
یکشنبه
1,210,000 تومان
3 مهر
دوشنبه
1,210,000 تومان
4 مهر
سه‌شنبه
1,210,000 تومان
5 مهر
چهارشنبه
1,210,000 تومان
6 مهر
پنج‌شنبه
1,210,000 تومان
7 مهر
جمعه
1,210,000 تومان
8 مهر
شنبه
1,210,000 تومان
9 مهر
یکشنبه
1,210,000 تومان
10 مهر
دوشنبه
1,210,000 تومان
11 مهر
سه‌شنبه
1,210,000 تومان
12 مهر
چهارشنبه
1,210,000 تومان
اتاق چهار تخته
اقامت 24
2,220,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
2 مهر
یکشنبه
2,220,000 تومان
3 مهر
دوشنبه
2,220,000 تومان
4 مهر
سه‌شنبه
2,220,000 تومان
5 مهر
چهارشنبه
2,220,000 تومان
6 مهر
پنج‌شنبه
2,220,000 تومان
7 مهر
جمعه
2,220,000 تومان
8 مهر
شنبه
2,220,000 تومان
9 مهر
یکشنبه
2,220,000 تومان
10 مهر
دوشنبه
2,220,000 تومان
11 مهر
سه‌شنبه
2,220,000 تومان
12 مهر
چهارشنبه
2,220,000 تومان
چهار تخته فولبرد
ای‌گردش
2,220,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
2 مهر
یکشنبه
2,220,000 تومان
3 مهر
دوشنبه
2,220,000 تومان
4 مهر
سه‌شنبه
2,220,000 تومان
5 مهر
چهارشنبه
2,220,000 تومان
6 مهر
پنج‌شنبه
2,220,000 تومان
7 مهر
جمعه
2,220,000 تومان
8 مهر
شنبه
2,220,000 تومان
9 مهر
یکشنبه
2,220,000 تومان
10 مهر
دوشنبه
2,220,000 تومان
11 مهر
سه‌شنبه
2,220,000 تومان
12 مهر
چهارشنبه
2,220,000 تومان
ظرفیت 5 نفر

پنج تخته
ای‌گردش
1,490,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
2 مهر
یکشنبه
1,490,000 تومان
3 مهر
دوشنبه
1,490,000 تومان
4 مهر
سه‌شنبه
1,490,000 تومان
5 مهر
چهارشنبه
1,490,000 تومان
6 مهر
پنج‌شنبه
1,490,000 تومان
7 مهر
جمعه
1,490,000 تومان
8 مهر
شنبه
1,490,000 تومان
9 مهر
یکشنبه
1,490,000 تومان
10 مهر
دوشنبه
1,490,000 تومان
11 مهر
سه‌شنبه
1,490,000 تومان
12 مهر
چهارشنبه
1,490,000 تومان
پنج تخته فولبرد
ای‌گردش
2,740,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
2 مهر
یکشنبه
2,740,000 تومان
3 مهر
دوشنبه
2,740,000 تومان
4 مهر
سه‌شنبه
2,740,000 تومان
5 مهر
چهارشنبه
2,740,000 تومان
6 مهر
پنج‌شنبه
2,740,000 تومان
7 مهر
جمعه
2,740,000 تومان
8 مهر
شنبه
2,740,000 تومان
9 مهر
یکشنبه
2,740,000 تومان
10 مهر
دوشنبه
2,740,000 تومان
11 مهر
سه‌شنبه
2,740,000 تومان
12 مهر
چهارشنبه
2,740,000 تومان
اتاق پنج تخته
اقامت 24
ظرفیت تکمیل
قیمت شب‌های دیگر
2 مهر
یکشنبه
تکمیل ظرفیت
3 مهر
دوشنبه
تکمیل ظرفیت
4 مهر
سه‌شنبه
تکمیل ظرفیت
5 مهر
چهارشنبه
تکمیل ظرفیت
6 مهر
پنج‌شنبه
تکمیل ظرفیت
7 مهر
جمعه
1,265,000 تومان
8 مهر
شنبه
1,265,000 تومان
9 مهر
یکشنبه
1,265,000 تومان
10 مهر
دوشنبه
1,265,000 تومان
11 مهر
سه‌شنبه
1,265,000 تومان
12 مهر
چهارشنبه
1,265,000 تومان
اتاق پنج تخته
اقامت 24
ظرفیت تکمیل
قیمت شب‌های دیگر
2 مهر
یکشنبه
تکمیل ظرفیت
3 مهر
دوشنبه
تکمیل ظرفیت
4 مهر
سه‌شنبه
تکمیل ظرفیت
5 مهر
چهارشنبه
تکمیل ظرفیت
6 مهر
پنج‌شنبه
تکمیل ظرفیت
7 مهر
جمعه
2,740,000 تومان
8 مهر
شنبه
2,740,000 تومان
9 مهر
یکشنبه
2,740,000 تومان
10 مهر
دوشنبه
2,740,000 تومان
11 مهر
سه‌شنبه
2,740,000 تومان
12 مهر
چهارشنبه
2,740,000 تومان

امکانات اتاق های هتل گل گندم شباهنگ مشهد

تلویزیون
یخچال
اعلام حریق
فتوکپی
سرویس بهداشتی ایرانی
سرویس فرنگی
آژانس مسافرتی
تبديل ارز
خشکشویی (لاندری)
دستگاه خودپرداز
صندوق امانات
آسانسور
نمازخانه
تاکسی سرویس
استخر
سونا
سیستم تهویه مطبوع
رستوران
ماساژ
اتاق چمدان
خدمات تور
روزنامه
فضای سبز
سالن ورزشی
دستگاه واکس کفش
پله اضطراری
اتاق بازی
لابی
اتاق سیگار
مرکز خرید
تلفن در اتاق
خشکشویی
آرایشگاه
فروشگاه
کپسول آتش نشانی
خدمات برای معلولین
کافی نت
مینی بار رایگان
وسایل بدنسازی
مبل
پاركينگ
كافی شاپ
اينترنت در لابی
تلويزيون LED در لابی
مسلط به زبان انگليسی
ميز
خدمات اتو
فكس
تلفن در لابی
پرینتر
زنگ هشدار
ترانسفر رفت با هزینه
ترانسفر برگشت با هزینه
پذیرش 24 ساعته
شبکه پخش فیلم
خدمات خانه داری
تلویزیون در لابی
اتاق تلفن (اپراتور)
گیم نت
پارک کودک
زمین ورزشی
اينترنت در اتاق
مسلط به زبان عربی
رستوران بام
خدمات تهيه بليط
خدمات بیدار باش
مینی بار با هزینه
كتابخانه
آتلیه
خدمات CIP (تشریفات ویژه)
کرایه اتومبیل (بدون راننده)
چايخانه سنتی
جكوزی
خدمات باربري
خدمات پزشكي
سالن بيليارد
زمين تنيس
گشت نیم روزی
بازی ویدئویی
سرویس حرم
پرداخت ویزا و مسترکارت
خدمات نگهداری کودک
اتاق عایق صوتی

آدرس هتل گل گندم شباهنگ مشهد روی نقشه

مشاهده اقامتگاه بر روی نقشه

نظرات کاربران برای هتل گل گندم شباهنگ مشهد

(15 نظر)
از هر نظر عالی بود. برای سفرهای بعدی حتما همین هتل رو انتخاب می‌کنم و به دوستانم هم پیشنهاد میکنم. برخورد کارکنان عالی تمیزی عالی دسترسی آسان به اتوبوس بی آرتی جهت حرم رفتن داشتن یک نوبت سرویس رایگان حرم
اتاق ها تمیز و مرتب بود. برخورد پرسنل گرم و صمیمانه بود. صبحانه خوب بود. نورپردازی اتاق خیلی قشنگ بود، مخصوصا در شب دسترسی بسیار آسان به اتوبوس خطوط بی آرتی برای رفتن به حرم. هم خودم میام، هم به همه پیشنهاد میدم که حتما اقامت در هتل گل گندم رو امتحان کنن.
برخورد پرسنل هتل خوب بود ولی صبحانه یکنواخت و تکراری بود فضای سرو کوچک بود و باید کلی معطل بمونی تا میز خالی بشه ، مشکل اساسی هتل نداشتن آشپزخانه جهت پخت غذا ی گرم و با کیفیت بود و برای کسی که فولبرد رزرو کرده غذا های بی کیفیت و تکراری مخصوصا در وعده شام از بیرون تهیه میکنند و تحویل میدهند . فضای اتاق ها خیلی کوچک بود اتاق ۴ تخته مناسب برای ۲ تخت میباشد .
صبحانه متنوع نبود و فضای سرو بسیار سرد بود. اتاق دو تخته بسیار کوچک و در اصل یک تخته بود.
با سلام، برخورد خوب پرسنل مخصوصا در شیفت عصر و شب. نظافت قابل قبول. باتوجه به داشتن ایستگاه BRT در نزدیک هتل، رفتن به حرم بسیار راحت می باشد. مشکل اصلی کوچک بودن اتاق می باشد بطوری که باعث ناراحتی خواهد شد. اتاق من 4 تخته بود که در اصل آن اتاق برای یک تخته می باشد.
هتل بسیار خوبیه به نظر من واسه اقامت من دو شب بودم راضیم هم از غذا و محیط هتل
هتل تمیز و پرسنل مودب. اتاقها دکور عالی. یک مورد کوچک نظافت بود که گوشزد شد مساله خاصی نبود. اگر صبحانه را متنوع تر کنند خیلی بهتر میشود.
از نظر احترام و ادب رفتار پرسنل هتل عالی بود اما کیفیت غذا پایین و پیگیری ها ضعیف بود ..بطور مثال کولر اتاق آب چکه میکرد که تا روز آخر به همین شکل بود و اینکه در سرو صبحانه کمبودهایی دیدن میشد
برای سفرهای خانوادگی با نفرات بالا بسیار عالی است به نسبت تمیز و مناسبه و کاملا ارزش پولی که میدین رو داره
متناسب با قیمت، خدمات و کیفین بسیار مناسب بود. نظافت و برخورد کارکنان بسیار خوب بود. اتاق ها دکور و چیدمان مناسبی داشتند. غذا برای این سطح خوب بود. ممنون از کارکنان زحمتکش
هتل مدیریت خوب و پیگیر دارد ،کادری قوی و خوش اخلاق ،قیمتی مناسب ،کیفیت غذا هم با توجه به نرخ هتل خوبه،بسیارتمیز و مرتب،است، فقط دستشویی فرنگی داره و دستشویی ایرانی تو لابی هست ،دوش حموم و دوش تلفنی واحد ما مشکل داشت و آب کم میومد. البته در کل از هتل راضی بودم دم همشون گرم
کیفیت غذا بد. پرسنل درست کارشون رو انجام نمیدن. یه مدل غذا سفارش میدیم یه چیز دیگه میارن. تنوع غذایی کمه. شاید یه مسافری اون دو نوع غذایی که گذاشتن واسه شام بهش نسازه. دوش اتاق من خیلی بد بود. به زور اب میومد ازش. به سختی حمام کردیم. پریز برق کلا یه دونه تو اتاق بود اونم دم در. نبودن توالت معمولی تو اتاق ها.
فقط میشه گفت عالی بود
اتاقی که ما در آن اقامت داشتیم سه تخته بود در محیطی آرام. پنجره ای رو به کوچه داشت با نور مناسب. تهویه خوب.دکور اتاق خوب با رنگ بنفش شاد دکور شده بود. سرویس حمام و دستشویی کوچک بود. تمیزی اتاق خواب بود اما حوله و ملحفه ها نو نبوده و رنگ سفیدشان مات شده بود. من از آنجایی که تمیزی برایم اولویت است در این زمینه کمی سخت گیرم. برخورد رسپشن عالی بوده و در بدو ورود از ما با چای پذیرایی شد که دلنشین بود. تحویل دهنده ی اتاق نیز با خوشرویی ما را به سمت اتاقمان هدایت کرد.غذای رستوران را دوست نداشتم. سرویس رایگان رفت به سمت حرم داشت یکی ساعت نه و نیم صبح دیگری پنج عصر. برگشت نیز با اتوبوس به راحتی انجام شد. فقط مشکل عمده ای که داشتم تشک تخت راحت نبود و کمر درد شدم. با توجه به قیمت هتل و امکاناتی که در اختیار گذاشتند در حد سه ستاره بود.
من چند سال پیش هم در این هتل اقامت داشتم و به نسبت قیمت، از امکانات این هتل رضایت دارم
برای ثبت نظر باید وارد شوید یا ثبت نام کنید.

پرسش و پاسخ درباره هتل گل گندم شباهنگ مشهد

مهمانان هتل گل گندم شباهنگ مشهد در سایت‌های مختلف چه نظراتی نوشته‌اند؟

همه نظرات مهمانان هتل گل گندم شباهنگ مشهد از تمامی سایت‌های رزرواسیون را در مورد امکانات هتل، کیفیت خدمات، برخورد کارکنان، مزایا و معایب هتل در سایت سلطان سفر مشاهده کنید. برای مشاهده نظرات کلیک کنید.

کدام سایت ارزانترین قیمت را ارائه می‌دهد؟

سلطان سفر با مقایسه قیمت هتل گل گندم شباهنگ مشهد بر روی سایت‌های مختلف از جمله اسنپ تریپ، اقامت24، جاباما، هتل یار و ده‌ها سایت دیگر، ارزان‌ترین قیمت را به شما پیشنهاد می‌دهد. برای مقایسه قیمت و رزرو هتل کلیک کنید.

همه عکس‌ها و امکانات هتل گل گندم شباهنگ مشهد رو کجا می‌تونم ببینم؟

سلطان سفر مجموعه‌ای کامل از تصاویر و امکانات هتل گل گندم شباهنگ مشهد را از همه سایت‌های معتبر رزرو گردآوری کرده است. برای مشاهده کلیک کنید.