هتل گل گندم شباهنگ مشهد

مشهد، خیابان امام رضا (ع)، امام رضا 64، نبش چهار راه اول
-
امتیاز کاربران
4
نظرات کاربران

معرفی هتل گل گندم شباهنگ مشهد

مقایسه و رزرو اتاق

رزرو هتل گل گندم شباهنگ مشهد

ظرفیت 2 نفر

دو تخته توئین
ای‌گردش
268,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
5 بهمن
سه شنبه
268,000
تومان
6 بهمن
چهارشنبه
268,000
تومان
7 بهمن
پنجشنبه
268,000
تومان
8 بهمن
جمعه
268,000
تومان
9 بهمن
شنبه
268,000
تومان
10 بهمن
یکشنبه
268,000
تومان
11 بهمن
دوشنبه
268,000
تومان
12 بهمن
سه شنبه
268,000
تومان
13 بهمن
چهارشنبه
268,000
تومان
14 بهمن
پنجشنبه
268,000
تومان
15 بهمن
جمعه
268,000
تومان
دوتخته دبل
ای‌گردش
268,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
5 بهمن
سه شنبه
268,000
تومان
6 بهمن
چهارشنبه
268,000
تومان
7 بهمن
پنجشنبه
268,000
تومان
8 بهمن
جمعه
268,000
تومان
9 بهمن
شنبه
268,000
تومان
10 بهمن
یکشنبه
268,000
تومان
11 بهمن
دوشنبه
268,000
تومان
12 بهمن
سه شنبه
268,000
تومان
13 بهمن
چهارشنبه
268,000
تومان
14 بهمن
پنجشنبه
268,000
تومان
15 بهمن
جمعه
268,000
تومان
اتاق دو تخته فولبرد
اقامت 24
408,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
5 بهمن
سه شنبه
408,000
تومان
6 بهمن
چهارشنبه
408,000
تومان
7 بهمن
پنجشنبه
408,000
تومان
8 بهمن
جمعه
408,000
تومان
9 بهمن
شنبه
408,000
تومان
10 بهمن
یکشنبه
408,000
تومان
11 بهمن
دوشنبه
408,000
تومان
12 بهمن
سه شنبه
408,000
تومان
13 بهمن
چهارشنبه
408,000
تومان
14 بهمن
پنجشنبه
408,000
تومان
15 بهمن
جمعه
408,000
تومان
دو تخته فولبرد
ای‌گردش
460,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
5 بهمن
سه شنبه
460,000
تومان
6 بهمن
چهارشنبه
460,000
تومان
7 بهمن
پنجشنبه
460,000
تومان
8 بهمن
جمعه
460,000
تومان
9 بهمن
شنبه
460,000
تومان
10 بهمن
یکشنبه
460,000
تومان
11 بهمن
دوشنبه
460,000
تومان
12 بهمن
سه شنبه
460,000
تومان
13 بهمن
چهارشنبه
460,000
تومان
14 بهمن
پنجشنبه
460,000
تومان
15 بهمن
جمعه
460,000
تومان
ظرفیت 3 نفر

سه تخته
ای‌گردش
388,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
5 بهمن
سه شنبه
388,000
تومان
6 بهمن
چهارشنبه
388,000
تومان
7 بهمن
پنجشنبه
388,000
تومان
8 بهمن
جمعه
388,000
تومان
9 بهمن
شنبه
388,000
تومان
10 بهمن
یکشنبه
388,000
تومان
11 بهمن
دوشنبه
388,000
تومان
12 بهمن
سه شنبه
388,000
تومان
13 بهمن
چهارشنبه
388,000
تومان
14 بهمن
پنجشنبه
388,000
تومان
15 بهمن
جمعه
388,000
تومان
اتاق سه تخته فولبرد
اقامت 24
598,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
5 بهمن
سه شنبه
598,000
تومان
6 بهمن
چهارشنبه
598,000
تومان
7 بهمن
پنجشنبه
598,000
تومان
8 بهمن
جمعه
598,000
تومان
9 بهمن
شنبه
598,000
تومان
10 بهمن
یکشنبه
598,000
تومان
11 بهمن
دوشنبه
598,000
تومان
12 بهمن
سه شنبه
598,000
تومان
13 بهمن
چهارشنبه
598,000
تومان
14 بهمن
پنجشنبه
598,000
تومان
15 بهمن
جمعه
598,000
تومان
سه تخته فولبرد
ای‌گردش
680,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
5 بهمن
سه شنبه
680,000
تومان
6 بهمن
چهارشنبه
680,000
تومان
7 بهمن
پنجشنبه
680,000
تومان
8 بهمن
جمعه
680,000
تومان
9 بهمن
شنبه
680,000
تومان
10 بهمن
یکشنبه
680,000
تومان
11 بهمن
دوشنبه
680,000
تومان
12 بهمن
سه شنبه
680,000
تومان
13 بهمن
چهارشنبه
680,000
تومان
14 بهمن
پنجشنبه
680,000
تومان
15 بهمن
جمعه
680,000
تومان
ظرفیت 4 نفر

چهارتخته
ای‌گردش
515,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
5 بهمن
سه شنبه
515,000
تومان
6 بهمن
چهارشنبه
515,000
تومان
7 بهمن
پنجشنبه
515,000
تومان
8 بهمن
جمعه
515,000
تومان
9 بهمن
شنبه
515,000
تومان
10 بهمن
یکشنبه
515,000
تومان
11 بهمن
دوشنبه
515,000
تومان
12 بهمن
سه شنبه
515,000
تومان
13 بهمن
چهارشنبه
515,000
تومان
14 بهمن
پنجشنبه
515,000
تومان
15 بهمن
جمعه
515,000
تومان
اتاق چهار تخته فولبرد
اقامت 24
795,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
5 بهمن
سه شنبه
795,000
تومان
6 بهمن
چهارشنبه
795,000
تومان
7 بهمن
پنجشنبه
795,000
تومان
8 بهمن
جمعه
795,000
تومان
9 بهمن
شنبه
795,000
تومان
10 بهمن
یکشنبه
795,000
تومان
11 بهمن
دوشنبه
795,000
تومان
12 بهمن
سه شنبه
795,000
تومان
13 بهمن
چهارشنبه
795,000
تومان
14 بهمن
پنجشنبه
795,000
تومان
15 بهمن
جمعه
795,000
تومان
چهار تخته فولبرد
ای‌گردش
900,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
5 بهمن
سه شنبه
900,000
تومان
6 بهمن
چهارشنبه
900,000
تومان
7 بهمن
پنجشنبه
900,000
تومان
8 بهمن
جمعه
900,000
تومان
9 بهمن
شنبه
900,000
تومان
10 بهمن
یکشنبه
900,000
تومان
11 بهمن
دوشنبه
900,000
تومان
12 بهمن
سه شنبه
900,000
تومان
13 بهمن
چهارشنبه
900,000
تومان
14 بهمن
پنجشنبه
900,000
تومان
15 بهمن
جمعه
900,000
تومان
ظرفیت 5 نفر

پنج تخته
ای‌گردش
690,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
5 بهمن
سه شنبه
690,000
تومان
6 بهمن
چهارشنبه
690,000
تومان
7 بهمن
پنجشنبه
690,000
تومان
8 بهمن
جمعه
690,000
تومان
9 بهمن
شنبه
690,000
تومان
10 بهمن
یکشنبه
690,000
تومان
11 بهمن
دوشنبه
690,000
تومان
12 بهمن
سه شنبه
690,000
تومان
13 بهمن
چهارشنبه
690,000
تومان
14 بهمن
پنجشنبه
690,000
تومان
15 بهمن
جمعه
690,000
تومان
اتاق پنج تخته فولبرد
اقامت 24
1,040,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
5 بهمن
سه شنبه
1,040,000
تومان
6 بهمن
چهارشنبه
1,040,000
تومان
7 بهمن
پنجشنبه
1,040,000
تومان
8 بهمن
جمعه
1,040,000
تومان
9 بهمن
شنبه
1,040,000
تومان
10 بهمن
یکشنبه
1,040,000
تومان
11 بهمن
دوشنبه
1,040,000
تومان
12 بهمن
سه شنبه
1,040,000
تومان
13 بهمن
چهارشنبه
1,040,000
تومان
14 بهمن
پنجشنبه
1,040,000
تومان
15 بهمن
جمعه
1,040,000
تومان
پنج تخته فولبرد
ای‌گردش
1,120,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
5 بهمن
سه شنبه
1,120,000
تومان
6 بهمن
چهارشنبه
1,120,000
تومان
7 بهمن
پنجشنبه
1,120,000
تومان
8 بهمن
جمعه
1,120,000
تومان
9 بهمن
شنبه
1,120,000
تومان
10 بهمن
یکشنبه
1,120,000
تومان
11 بهمن
دوشنبه
1,120,000
تومان
12 بهمن
سه شنبه
1,120,000
تومان
13 بهمن
چهارشنبه
1,120,000
تومان
14 بهمن
پنجشنبه
1,120,000
تومان
15 بهمن
جمعه
1,120,000
تومان
ظرفیت 6 نفر

اتاق شش تخته فولبرد
اقامت 24
1,200,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
5 بهمن
سه شنبه
1,200,000
تومان
6 بهمن
چهارشنبه
1,200,000
تومان
7 بهمن
پنجشنبه
1,200,000
تومان
8 بهمن
جمعه
1,200,000
تومان
9 بهمن
شنبه
1,200,000
تومان
10 بهمن
یکشنبه
1,200,000
تومان
11 بهمن
دوشنبه
1,200,000
تومان
12 بهمن
سه شنبه
1,200,000
تومان
13 بهمن
چهارشنبه
1,200,000
تومان
14 بهمن
پنجشنبه
1,200,000
تومان
15 بهمن
جمعه
1,200,000
تومان

امکانات اتاق های هتل گل گندم شباهنگ مشهد

اعلام حریق
شبکه پخش فیلم
اينترنت در اتاق
زمین ورزشی
پارک کودک
گیم نت
اتاق تلفن (اپراتور)
تلویزیون در لابی
خدمات خانه داری
پذیرش 24 ساعته
تبديل ارز
ترانسفر برگشت با هزینه
ترانسفر رفت با هزینه
زنگ هشدار
پرینتر
تلفن در لابی
فكس
خدمات اتو
ميز
مسلط به زبان عربی
رستوران بام
تلويزيون LED در لابی
خدمات پزشكي
خدمات نگهداری کودک
پرداخت ویزا و مسترکارت
سرویس حرم
بازی ویدئویی
گشت نیم روزی
زمين تنيس
سالن بيليارد
خدمات باربري
خدمات تهيه بليط
جكوزی
چايخانه سنتی
کرایه اتومبیل (بدون راننده)
خدمات CIP (تشریفات ویژه)
آتلیه
كتابخانه
مینی بار با هزینه
خدمات بیدار باش
مسلط به زبان انگليسی
اينترنت در لابی
فتوکپی
آسانسور
ماساژ
رستوران
سیستم تهویه مطبوع
سونا
استخر
تاکسی سرویس
نمازخانه
صندوق امانات
خدمات تور
یخچال
تلویزیون
دستگاه خودپرداز
خشکشویی (لاندری)
آژانس مسافرتی
سرویس فرنگی
سرویس بهداشتی ایرانی
اتاق چمدان
روزنامه
كافی شاپ
آرایشگاه
پاركينگ
مبل
وسایل بدنسازی
مینی بار رایگان
کافی نت
خدمات برای معلولین
کپسول آتش نشانی
فروشگاه
خشکشویی
فضای سبز
تلفن در اتاق
مرکز خرید
اتاق سیگار
لابی
اتاق بازی
پله اضطراری
دستگاه واکس کفش
سالن ورزشی
اتاق عایق صوتی

آدرس هتل گل گندم شباهنگ مشهد روی نقشه

نظرات کاربران برای هتل گل گندم شباهنگ مشهد

(4 نظر)
صبحانه متنوع نبود و فضای سرو بسیار سرد بود. اتاق دو تخته بسیار کوچک و در اصل یک تخته بود.
با سلام، برخورد خوب پرسنل مخصوصا در شیفت عصر و شب. نظافت قابل قبول. باتوجه به داشتن ایستگاه BRT در نزدیک هتل، رفتن به حرم بسیار راحت می باشد. مشکل اصلی کوچک بودن اتاق می باشد بطوری که باعث ناراحتی خواهد شد. اتاق من 4 تخته بود که در اصل آن اتاق برای یک تخته می باشد.
محیط فیزیکی مرتب. از نظر رفت و آمد به دلیل ایستگاه بی آرتی که نزدیک هتل است مناسب است. کیفیت غذا چندان خوب نیست.
هتل نو ساز بود. با توجه به پول پرداختی واقعا خیلی خوب و تمیز بود. برخورد کارکنان هم مناسب بود. فقط ضعف آن نداشتن پارکینگ بود. باز هم تاکید می کنم با توجه به پول پرداختی و امکانت ارائه شده عالی بود و اگر نه که هتل با امکانت بهتر و بالاتر ولی پول هنگفت تر خوب هست.
برای ثبت نظر باید وارد شوید یا ثبت نام کنید.

پرسش و پاسخ درباره هتل گل گندم شباهنگ مشهد

مهمانان هتل گل گندم شباهنگ مشهد در سایت‌های مختلف چه نظراتی نوشته‌اند؟

همه نظرات مهمانان هتل گل گندم شباهنگ مشهد از تمامی سایت‌های رزرواسیون را در مورد امکانات هتل، کیفیت خدمات، برخورد کارکنان، مزایا و معایب هتل در سایت سلطان سفر مشاهده کنید.

کدام سایت ارزانترین قیمت را ارائه می‌دهد؟

سلطان سفر با مقایسه قیمت هتل گل گندم شباهنگ مشهد بر روی سایت‌های مختلف از جمله اسنپ تریپ، اقامت24، جاباما، هتل یار و ده‌ها سایت دیگر، ارزان‌ترین قیمت را به شما پیشنهاد می‌دهد.

همه عکس‌ها و امکانات هتل گل گندم شباهنگ مشهد رو کجا می‌تونم ببینم؟

سلطان سفر مجموعه‌ای کامل از تصاویر و امکانات هتل گل گندم شباهنگ مشهد را از همه سایت‌های معتبر رزرو گردآوری کرده است.