هتل گل گندم شباهنگ مشهد

مشهد، خیابان امام رضا (ع)، امام رضا 64، نبش چهار راه اول
-
امتیاز کاربران
34
نظرات کاربران

معرفی هتل گل گندم شباهنگ مشهد

مقایسه و رزرو اتاق

رزرو هتل گل گندم شباهنگ مشهد

ظرفیت 1 نفر

اتاق یک تخته
اقامت 24
660,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
5 خرداد
شنبه
660,000 تومان
6 خرداد
یکشنبه
660,000 تومان
7 خرداد
دوشنبه
660,000 تومان
8 خرداد
سه‌شنبه
660,000 تومان
9 خرداد
چهارشنبه
660,000 تومان
10 خرداد
پنج‌شنبه
660,000 تومان
11 خرداد
جمعه
960,000 تومان
12 خرداد
شنبه
960,000 تومان
13 خرداد
یکشنبه
960,000 تومان
14 خرداد
دوشنبه
960,000 تومان
15 خرداد
سه‌شنبه
660,000 تومان
اتاق یک تخته
ایران هتل آنلاین
660,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
5 خرداد
شنبه
660,000 تومان
6 خرداد
یکشنبه
660,000 تومان
7 خرداد
دوشنبه
660,000 تومان
8 خرداد
سه‌شنبه
660,000 تومان
9 خرداد
چهارشنبه
660,000 تومان
10 خرداد
پنج‌شنبه
660,000 تومان
11 خرداد
جمعه
960,000 تومان
12 خرداد
شنبه
960,000 تومان
13 خرداد
یکشنبه
960,000 تومان
14 خرداد
دوشنبه
960,000 تومان
15 خرداد
سه‌شنبه
660,000 تومان
ظرفیت 2 نفر

اتاق دو تخته
ایران هتل آنلاین
840,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
5 خرداد
شنبه
840,000 تومان
6 خرداد
یکشنبه
840,000 تومان
7 خرداد
دوشنبه
840,000 تومان
8 خرداد
سه‌شنبه
840,000 تومان
9 خرداد
چهارشنبه
840,000 تومان
10 خرداد
پنج‌شنبه
840,000 تومان
11 خرداد
جمعه
1,080,000 تومان
12 خرداد
شنبه
1,080,000 تومان
13 خرداد
یکشنبه
1,080,000 تومان
14 خرداد
دوشنبه
1,080,000 تومان
15 خرداد
سه‌شنبه
840,000 تومان
اتاق دو تخته
اقامت 24
840,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
5 خرداد
شنبه
840,000 تومان
6 خرداد
یکشنبه
840,000 تومان
7 خرداد
دوشنبه
840,000 تومان
8 خرداد
سه‌شنبه
840,000 تومان
9 خرداد
چهارشنبه
840,000 تومان
10 خرداد
پنج‌شنبه
840,000 تومان
11 خرداد
جمعه
1,080,000 تومان
12 خرداد
شنبه
1,080,000 تومان
13 خرداد
یکشنبه
1,080,000 تومان
14 خرداد
دوشنبه
1,080,000 تومان
15 خرداد
سه‌شنبه
840,000 تومان
ظرفیت 3 نفر

اتاق سه تخته
ایران هتل آنلاین
1,150,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
5 خرداد
شنبه
1,150,000 تومان
6 خرداد
یکشنبه
1,150,000 تومان
7 خرداد
دوشنبه
1,150,000 تومان
8 خرداد
سه‌شنبه
1,150,000 تومان
9 خرداد
چهارشنبه
1,150,000 تومان
10 خرداد
پنج‌شنبه
1,150,000 تومان
11 خرداد
جمعه
1,512,000 تومان
12 خرداد
شنبه
1,512,000 تومان
13 خرداد
یکشنبه
1,512,000 تومان
14 خرداد
دوشنبه
1,512,000 تومان
15 خرداد
سه‌شنبه
1,150,000 تومان
اتاق سه تخته
اقامت 24
1,150,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
5 خرداد
شنبه
1,150,000 تومان
6 خرداد
یکشنبه
1,150,000 تومان
7 خرداد
دوشنبه
1,150,000 تومان
8 خرداد
سه‌شنبه
1,150,000 تومان
9 خرداد
چهارشنبه
1,150,000 تومان
10 خرداد
پنج‌شنبه
1,150,000 تومان
11 خرداد
جمعه
1,512,000 تومان
12 خرداد
شنبه
1,512,000 تومان
13 خرداد
یکشنبه
1,512,000 تومان
14 خرداد
دوشنبه
1,512,000 تومان
15 خرداد
سه‌شنبه
1,150,000 تومان
ظرفیت 4 نفر

اتاق چهار تخته
ایران هتل آنلاین
2,160,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
5 خرداد
شنبه
2,160,000 تومان
6 خرداد
یکشنبه
2,160,000 تومان
7 خرداد
دوشنبه
2,160,000 تومان
8 خرداد
سه‌شنبه
2,160,000 تومان
9 خرداد
چهارشنبه
2,160,000 تومان
10 خرداد
پنج‌شنبه
2,160,000 تومان
11 خرداد
جمعه
2,160,000 تومان
12 خرداد
شنبه
2,160,000 تومان
13 خرداد
یکشنبه
2,160,000 تومان
14 خرداد
دوشنبه
2,160,000 تومان
15 خرداد
سه‌شنبه
2,160,000 تومان
اتاق چهار تخته
اقامت 24
ظرفیت تکمیل
قیمت شب‌های دیگر
5 خرداد
شنبه
تکمیل ظرفیت
6 خرداد
یکشنبه
تکمیل ظرفیت
7 خرداد
دوشنبه
تکمیل ظرفیت
8 خرداد
سه‌شنبه
تکمیل ظرفیت
9 خرداد
چهارشنبه
تکمیل ظرفیت
10 خرداد
پنج‌شنبه
2,160,000 تومان
11 خرداد
جمعه
1,944,000 تومان
12 خرداد
شنبه
1,944,000 تومان
13 خرداد
یکشنبه
1,944,000 تومان
14 خرداد
دوشنبه
1,944,000 تومان
15 خرداد
سه‌شنبه
2,160,000 تومان
اتاق چهار تخته
اقامت 24
ظرفیت تکمیل
قیمت شب‌های دیگر
5 خرداد
شنبه
تکمیل ظرفیت
6 خرداد
یکشنبه
تکمیل ظرفیت
7 خرداد
دوشنبه
تکمیل ظرفیت
8 خرداد
سه‌شنبه
تکمیل ظرفیت
9 خرداد
چهارشنبه
تکمیل ظرفیت
10 خرداد
پنج‌شنبه
تکمیل ظرفیت
11 خرداد
جمعه
تکمیل ظرفیت
12 خرداد
شنبه
تکمیل ظرفیت
13 خرداد
یکشنبه
تکمیل ظرفیت
14 خرداد
دوشنبه
تکمیل ظرفیت
15 خرداد
سه‌شنبه
تکمیل ظرفیت
ظرفیت 5 نفر

اتاق پنج تخته
ایران هتل آنلاین
2,640,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
5 خرداد
شنبه
2,640,000 تومان
6 خرداد
یکشنبه
2,640,000 تومان
7 خرداد
دوشنبه
2,640,000 تومان
8 خرداد
سه‌شنبه
2,640,000 تومان
9 خرداد
چهارشنبه
2,640,000 تومان
10 خرداد
پنج‌شنبه
2,640,000 تومان
11 خرداد
جمعه
2,640,000 تومان
12 خرداد
شنبه
2,640,000 تومان
13 خرداد
یکشنبه
2,640,000 تومان
14 خرداد
دوشنبه
2,640,000 تومان
15 خرداد
سه‌شنبه
2,640,000 تومان
اتاق پنج تخته
اقامت 24
ظرفیت تکمیل
قیمت شب‌های دیگر
5 خرداد
شنبه
تکمیل ظرفیت
6 خرداد
یکشنبه
تکمیل ظرفیت
7 خرداد
دوشنبه
تکمیل ظرفیت
8 خرداد
سه‌شنبه
تکمیل ظرفیت
9 خرداد
چهارشنبه
تکمیل ظرفیت
10 خرداد
پنج‌شنبه
تکمیل ظرفیت
11 خرداد
جمعه
تکمیل ظرفیت
12 خرداد
شنبه
تکمیل ظرفیت
13 خرداد
یکشنبه
تکمیل ظرفیت
14 خرداد
دوشنبه
تکمیل ظرفیت
15 خرداد
سه‌شنبه
تکمیل ظرفیت
اتاق پنج تخته
اقامت 24
ظرفیت تکمیل
قیمت شب‌های دیگر
5 خرداد
شنبه
تکمیل ظرفیت
6 خرداد
یکشنبه
تکمیل ظرفیت
7 خرداد
دوشنبه
تکمیل ظرفیت
8 خرداد
سه‌شنبه
تکمیل ظرفیت
9 خرداد
چهارشنبه
تکمیل ظرفیت
10 خرداد
پنج‌شنبه
تکمیل ظرفیت
11 خرداد
جمعه
تکمیل ظرفیت
12 خرداد
شنبه
تکمیل ظرفیت
13 خرداد
یکشنبه
تکمیل ظرفیت
14 خرداد
دوشنبه
تکمیل ظرفیت
15 خرداد
سه‌شنبه
تکمیل ظرفیت

امکانات اتاق های هتل گل گندم شباهنگ مشهد

تلویزیون
یخچال
اعلام حریق
فتوکپی
سرویس بهداشتی ایرانی
سرویس فرنگی
آژانس مسافرتی
تبديل ارز
خشکشویی (لاندری)
دستگاه خودپرداز
صندوق امانات
آسانسور
نمازخانه
تاکسی سرویس
استخر
سونا
سیستم تهویه مطبوع
رستوران
ماساژ
اتاق چمدان
خدمات تور
روزنامه
فضای سبز
سالن ورزشی
دستگاه واکس کفش
پله اضطراری
اتاق بازی
لابی
اتاق سیگار
مرکز خرید
تلفن در اتاق
خشکشویی
آرایشگاه
فروشگاه
کپسول آتش نشانی
خدمات برای معلولین
کافی نت
مینی بار رایگان
وسایل بدنسازی
مبل
پاركينگ
كافی شاپ
اينترنت در لابی
تلويزيون LED در لابی
مسلط به زبان انگليسی
ميز
خدمات اتو
فكس
تلفن در لابی
پرینتر
زنگ هشدار
ترانسفر رفت با هزینه
ترانسفر برگشت با هزینه
پذیرش 24 ساعته
شبکه پخش فیلم
خدمات خانه داری
تلویزیون در لابی
اتاق تلفن (اپراتور)
گیم نت
پارک کودک
زمین ورزشی
اينترنت در اتاق
مسلط به زبان عربی
رستوران بام
خدمات تهيه بليط
خدمات بیدار باش
مینی بار با هزینه
كتابخانه
آتلیه
خدمات CIP (تشریفات ویژه)
کرایه اتومبیل (بدون راننده)
چايخانه سنتی
جكوزی
خدمات باربري
خدمات پزشكي
سالن بيليارد
زمين تنيس
گشت نیم روزی
بازی ویدئویی
سرویس حرم
پرداخت ویزا و مسترکارت
خدمات نگهداری کودک
اتاق عایق صوتی

آدرس هتل گل گندم شباهنگ مشهد روی نقشه

مشاهده اقامتگاه بر روی نقشه

نظرات کاربران برای هتل گل گندم شباهنگ مشهد

(34 نظر)
هتل بسیار ارام در محله ارام و دسترسی بسیار سریع به BRT برخورد بسیار دوستانه و محترمانه کارکنان هتل و نظافت عالی
همه چی عالی بود راضی بودیم
از هر نظر عالی بود. برای سفرهای بعدی حتما همین هتل رو انتخاب می‌کنم و به دوستانم هم پیشنهاد میکنم. برخورد کارکنان عالی تمیزی عالی دسترسی آسان به اتوبوس بی آرتی جهت حرم رفتن داشتن یک نوبت سرویس رایگان حرم
اتاق ها تمیز و مرتب بود. برخورد پرسنل گرم و صمیمانه بود. صبحانه خوب بود. نورپردازی اتاق خیلی قشنگ بود، مخصوصا در شب دسترسی بسیار آسان به اتوبوس خطوط بی آرتی برای رفتن به حرم. هم خودم میام، هم به همه پیشنهاد میدم که حتما اقامت در هتل گل گندم رو امتحان کنن.
برخورد پرسنل هتل خوب بود ولی صبحانه یکنواخت و تکراری بود فضای سرو کوچک بود و باید کلی معطل بمونی تا میز خالی بشه ، مشکل اساسی هتل نداشتن آشپزخانه جهت پخت غذا ی گرم و با کیفیت بود و برای کسی که فولبرد رزرو کرده غذا های بی کیفیت و تکراری مخصوصا در وعده شام از بیرون تهیه میکنند و تحویل میدهند . فضای اتاق ها خیلی کوچک بود اتاق ۴ تخته مناسب برای ۲ تخت میباشد .
صبحانه متنوع نبود و فضای سرو بسیار سرد بود. اتاق دو تخته بسیار کوچک و در اصل یک تخته بود.
با سلام، برخورد خوب پرسنل مخصوصا در شیفت عصر و شب. نظافت قابل قبول. باتوجه به داشتن ایستگاه BRT در نزدیک هتل، رفتن به حرم بسیار راحت می باشد. مشکل اصلی کوچک بودن اتاق می باشد بطوری که باعث ناراحتی خواهد شد. اتاق من 4 تخته بود که در اصل آن اتاق برای یک تخته می باشد.
هتل بسیار خوبیه به نظر من واسه اقامت من دو شب بودم راضیم هم از غذا و محیط هتل
هتل تمیز و پرسنل مودب. اتاقها دکور عالی. یک مورد کوچک نظافت بود که گوشزد شد مساله خاصی نبود. اگر صبحانه را متنوع تر کنند خیلی بهتر میشود.
از نظر احترام و ادب رفتار پرسنل هتل عالی بود اما کیفیت غذا پایین و پیگیری ها ضعیف بود ..بطور مثال کولر اتاق آب چکه میکرد که تا روز آخر به همین شکل بود و اینکه در سرو صبحانه کمبودهایی دیدن میشد
برای سفرهای خانوادگی با نفرات بالا بسیار عالی است به نسبت تمیز و مناسبه و کاملا ارزش پولی که میدین رو داره
متناسب با قیمت، خدمات و کیفین بسیار مناسب بود. نظافت و برخورد کارکنان بسیار خوب بود. اتاق ها دکور و چیدمان مناسبی داشتند. غذا برای این سطح خوب بود. ممنون از کارکنان زحمتکش
هتل مدیریت خوب و پیگیر دارد ،کادری قوی و خوش اخلاق ،قیمتی مناسب ،کیفیت غذا هم با توجه به نرخ هتل خوبه،بسیارتمیز و مرتب،است، فقط دستشویی فرنگی داره و دستشویی ایرانی تو لابی هست ،دوش حموم و دوش تلفنی واحد ما مشکل داشت و آب کم میومد. البته در کل از هتل راضی بودم دم همشون گرم
کیفیت غذا بد. پرسنل درست کارشون رو انجام نمیدن. یه مدل غذا سفارش میدیم یه چیز دیگه میارن. تنوع غذایی کمه. شاید یه مسافری اون دو نوع غذایی که گذاشتن واسه شام بهش نسازه. دوش اتاق من خیلی بد بود. به زور اب میومد ازش. به سختی حمام کردیم. پریز برق کلا یه دونه تو اتاق بود اونم دم در. نبودن توالت معمولی تو اتاق ها.
فقط میشه گفت عالی بود
اتاقی که ما در آن اقامت داشتیم سه تخته بود در محیطی آرام. پنجره ای رو به کوچه داشت با نور مناسب. تهویه خوب.دکور اتاق خوب با رنگ بنفش شاد دکور شده بود. سرویس حمام و دستشویی کوچک بود. تمیزی اتاق خواب بود اما حوله و ملحفه ها نو نبوده و رنگ سفیدشان مات شده بود. من از آنجایی که تمیزی برایم اولویت است در این زمینه کمی سخت گیرم. برخورد رسپشن عالی بوده و در بدو ورود از ما با چای پذیرایی شد که دلنشین بود. تحویل دهنده ی اتاق نیز با خوشرویی ما را به سمت اتاقمان هدایت کرد.غذای رستوران را دوست نداشتم. سرویس رایگان رفت به سمت حرم داشت یکی ساعت نه و نیم صبح دیگری پنج عصر. برگشت نیز با اتوبوس به راحتی انجام شد. فقط مشکل عمده ای که داشتم تشک تخت راحت نبود و کمر درد شدم. با توجه به قیمت هتل و امکاناتی که در اختیار گذاشتند در حد سه ستاره بود.
من چند سال پیش هم در این هتل اقامت داشتم و به نسبت قیمت، از امکانات این هتل رضایت دارم
همه چى خوب بود، ولى ميتونن با بالا بردن كيفيت غذا رضايت بيشترى جلب نمايند
برخورد خوب کارمندان هتل و سرویس دهی منظم و به موقع، باعث جلب رضایت من از هتل شده است.
در مجموع از اقامتم در این هتل راضی بودم ولی به چند نکته منفی اشاره می کنم کیفیت غذا زیاد جالب نبود و اینکه تخت ها کهنه شده بودند.
محیط فیزیکی مرتب. از نظر رفت و آمد به دلیل ایستگاه بی آرتی که نزدیک هتل است مناسب است. کیفیت غذا چندان خوب نیست.
هتل با توجه به نوساز بودنش تر و تمیزه کارکنانشم مودب بودنن فقط کیفیت اکثر غذاها ضعیف بود
هتل نو ساز بود. با توجه به پول پرداختی واقعا خیلی خوب و تمیز بود. برخورد کارکنان هم مناسب بود. فقط ضعف آن نداشتن پارکینگ بود. باز هم تاکید می کنم با توجه به پول پرداختی و امکانت ارائه شده عالی بود و اگر نه که هتل با امکانت بهتر و بالاتر ولی پول هنگفت تر خوب هست.
همه چیز عالی بود اما پارکینگ ندارد
بسیار عالی
در مجموع هتل خوبی بود. محلش آخرای خیابون امام رضا (ع) هست طوری که پیاده تا ترمینال اتوبوس رانی چند دقیقه بیشتر راه نیست.
بسیار خوب و عالی بود از خدمات شما ممنونم
سلام به نظر من دکوراسیون داخل اتاق ها از هتل ۵ ستاره هم زیباتر بود و بسیار تمیز بود و امکان دسترسی راحت به خط brt فراهم بود ولی غذاها می تونست بهتر باشه نظافت اتاق ها هم عالی بود در کل به نسبت یک هتل سه ستاره بسیار راضی کننده بود با تشکر فراوان
با سلام،هتل گل گندم از لحاظ تمیزی، راحتی ، برخورد کارکنان و قیمت بسیار خوب بود ولی در مورد رستوران منوی غذایی محدود است.امکان سرو غذا در اتاق وجود نداشت.منوی کافی شاپ هم باید شامل موارد بیشتری بشود و فقط محدود به چای نباشد!
رفتار کارکنان بسیار مودبانه وضعیت هتل از نظر لابی و اتاقها خوب ولی رستوران از نظر خدمات دهی در سطح پایینی است در سفرهای بعدی دوباره به این هتل مراجعه خواهم کرد
در کل از اقامت در این هتل با توجه به هزینه ای که کردم راضی هستم، مطمئنا اگر می خواستم پول بیشتری خرج کنم هتل های بهتری را انتخاب می کردم
هتل گل گندم ، هتل بسیار شیک و تمیز و خوبی بود
در مجموع بسیار رضایت بخش بود
در فولدر راهنمای اتاق منو و قیمت رستوران و کافی شاپ آورده شود
برای ثبت نظر باید وارد شوید یا ثبت نام کنید.

پرسش و پاسخ درباره هتل گل گندم شباهنگ مشهد

مهمانان هتل گل گندم شباهنگ مشهد در سایت‌های مختلف چه نظراتی نوشته‌اند؟

همه نظرات مهمانان هتل گل گندم شباهنگ مشهد از تمامی سایت‌های رزرواسیون را در مورد امکانات هتل، کیفیت خدمات، برخورد کارکنان، مزایا و معایب هتل در سایت سلطان سفر مشاهده کنید. برای مشاهده نظرات کلیک کنید.

کدام سایت ارزانترین قیمت را ارائه می‌دهد؟

سلطان سفر با مقایسه قیمت هتل گل گندم شباهنگ مشهد بر روی سایت‌های مختلف از جمله اسنپ تریپ، اقامت24، جاباما، هتل یار و ده‌ها سایت دیگر، ارزان‌ترین قیمت را به شما پیشنهاد می‌دهد. برای مقایسه قیمت و رزرو هتل کلیک کنید.

همه عکس‌ها و امکانات هتل گل گندم شباهنگ مشهد رو کجا می‌تونم ببینم؟

سلطان سفر مجموعه‌ای کامل از تصاویر و امکانات هتل گل گندم شباهنگ مشهد را از همه سایت‌های معتبر رزرو گردآوری کرده است. برای مشاهده کلیک کنید.