هتل آپارتمان قصر خورشید مشهد

مشهد، میدان هفده شهریور، بلوار شهید شیرودی، بین شیرودی ۵ و ۷
-
امتیاز کاربران
15
نظرات کاربران

معرفی هتل آپارتمان قصر خورشید مشهد

مقایسه و رزرو اتاق

رزرو هتل آپارتمان قصر خورشید مشهد

ظرفیت 1 نفر

سوئیت یک تخته
هتل یار
ظرفیت تکمیل
قیمت شب‌های دیگر
12 فروردین
شنبه
تکمیل ظرفیت
13 فروردین
یکشنبه
تکمیل ظرفیت
14 فروردین
دوشنبه
150,000 تومان
15 فروردین
سه‌شنبه
تکمیل ظرفیت
15 فروردین
سه‌شنبه
150,000 تومان
16 فروردین
چهارشنبه
150,000 تومان
17 فروردین
پنج‌شنبه
150,000 تومان
18 فروردین
جمعه
150,000 تومان
19 فروردین
شنبه
150,000 تومان
20 فروردین
یکشنبه
تکمیل ظرفیت
21 فروردین
دوشنبه
تکمیل ظرفیت
21 فروردین
دوشنبه
150,000 تومان
22 فروردین
سه‌شنبه
150,000 تومان
سوئیت یک تخته
اقامت 24
ظرفیت تکمیل
قیمت شب‌های دیگر
12 فروردین
شنبه
تکمیل ظرفیت
13 فروردین
یکشنبه
تکمیل ظرفیت
14 فروردین
دوشنبه
تکمیل ظرفیت
15 فروردین
سه‌شنبه
تکمیل ظرفیت
16 فروردین
چهارشنبه
تکمیل ظرفیت
17 فروردین
پنج‌شنبه
تکمیل ظرفیت
18 فروردین
جمعه
تکمیل ظرفیت
19 فروردین
شنبه
تکمیل ظرفیت
20 فروردین
یکشنبه
تکمیل ظرفیت
21 فروردین
دوشنبه
تکمیل ظرفیت
22 فروردین
سه‌شنبه
تکمیل ظرفیت
سوئیت یک تخته
اسنپ تریپ
ظرفیت تکمیل
قیمت شب‌های دیگر
12 فروردین
شنبه
تکمیل ظرفیت
13 فروردین
یکشنبه
تکمیل ظرفیت
14 فروردین
دوشنبه
تکمیل ظرفیت
15 فروردین
سه‌شنبه
تکمیل ظرفیت
16 فروردین
چهارشنبه
تکمیل ظرفیت
17 فروردین
پنج‌شنبه
تکمیل ظرفیت
18 فروردین
جمعه
تکمیل ظرفیت
19 فروردین
شنبه
تکمیل ظرفیت
20 فروردین
یکشنبه
تکمیل ظرفیت
21 فروردین
دوشنبه
تکمیل ظرفیت
22 فروردین
سه‌شنبه
تکمیل ظرفیت
ظرفیت 2 نفر

سوئیت دو تخته
اقامت 24
500,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
12 فروردین
شنبه
500,000 تومان
13 فروردین
یکشنبه
500,000 تومان
14 فروردین
دوشنبه
350,000 تومان
15 فروردین
سه‌شنبه
350,000 تومان
16 فروردین
چهارشنبه
تکمیل ظرفیت
17 فروردین
پنج‌شنبه
تکمیل ظرفیت
18 فروردین
جمعه
تکمیل ظرفیت
19 فروردین
شنبه
350,000 تومان
20 فروردین
یکشنبه
350,000 تومان
21 فروردین
دوشنبه
350,000 تومان
22 فروردین
سه‌شنبه
350,000 تومان
آپارتمان یک خوابه دو تخته
اسنپ تریپ
600,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
12 فروردین
شنبه
600,000 تومان
13 فروردین
یکشنبه
600,000 تومان
14 فروردین
دوشنبه
350,000 تومان
15 فروردین
سه‌شنبه
350,000 تومان
16 فروردین
چهارشنبه
350,000 تومان
17 فروردین
پنج‌شنبه
350,000 تومان
18 فروردین
جمعه
350,000 تومان
19 فروردین
شنبه
350,000 تومان
20 فروردین
یکشنبه
350,000 تومان
21 فروردین
دوشنبه
350,000 تومان
22 فروردین
سه‌شنبه
350,000 تومان
آپارتمان یک خوابه دو نفره
اقامت 24
600,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
12 فروردین
شنبه
600,000 تومان
13 فروردین
یکشنبه
600,000 تومان
سوئیت دو تخته
اسنپ تریپ
ظرفیت تکمیل
قیمت شب‌های دیگر
12 فروردین
شنبه
تکمیل ظرفیت
13 فروردین
یکشنبه
500,000 تومان
14 فروردین
دوشنبه
300,000 تومان
15 فروردین
سه‌شنبه
300,000 تومان
16 فروردین
چهارشنبه
300,000 تومان
17 فروردین
پنج‌شنبه
300,000 تومان
18 فروردین
جمعه
300,000 تومان
19 فروردین
شنبه
300,000 تومان
20 فروردین
یکشنبه
300,000 تومان
21 فروردین
دوشنبه
300,000 تومان
22 فروردین
سه‌شنبه
300,000 تومان
سوئیت دو تخته
هتل یار
ظرفیت تکمیل
قیمت شب‌های دیگر
12 فروردین
شنبه
تکمیل ظرفیت
13 فروردین
یکشنبه
تکمیل ظرفیت
14 فروردین
دوشنبه
300,000 تومان
15 فروردین
سه‌شنبه
تکمیل ظرفیت
15 فروردین
سه‌شنبه
300,000 تومان
16 فروردین
چهارشنبه
300,000 تومان
17 فروردین
پنج‌شنبه
300,000 تومان
18 فروردین
جمعه
300,000 تومان
19 فروردین
شنبه
300,000 تومان
20 فروردین
یکشنبه
300,000 تومان
21 فروردین
دوشنبه
300,000 تومان
22 فروردین
سه‌شنبه
300,000 تومان
آپارتمان یکخوابه دو تخته
هتل یار
ظرفیت تکمیل
قیمت شب‌های دیگر
12 فروردین
شنبه
تکمیل ظرفیت
13 فروردین
یکشنبه
تکمیل ظرفیت
14 فروردین
دوشنبه
350,000 تومان
15 فروردین
سه‌شنبه
تکمیل ظرفیت
15 فروردین
سه‌شنبه
350,000 تومان
16 فروردین
چهارشنبه
350,000 تومان
17 فروردین
پنج‌شنبه
350,000 تومان
18 فروردین
جمعه
350,000 تومان
19 فروردین
شنبه
350,000 تومان
20 فروردین
یکشنبه
350,000 تومان
21 فروردین
دوشنبه
350,000 تومان
22 فروردین
سه‌شنبه
350,000 تومان
ظرفیت 3 نفر

آپارتمان یک خوابه سه نفره
اقامت 24
730,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
12 فروردین
شنبه
730,000 تومان
13 فروردین
یکشنبه
730,000 تومان
آپارتمان یک خوابه سه تخته
اسنپ تریپ
750,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
12 فروردین
شنبه
750,000 تومان
13 فروردین
یکشنبه
750,000 تومان
14 فروردین
دوشنبه
400,000 تومان
15 فروردین
سه‌شنبه
400,000 تومان
16 فروردین
چهارشنبه
400,000 تومان
17 فروردین
پنج‌شنبه
400,000 تومان
18 فروردین
جمعه
400,000 تومان
19 فروردین
شنبه
400,000 تومان
20 فروردین
یکشنبه
400,000 تومان
21 فروردین
دوشنبه
400,000 تومان
22 فروردین
سه‌شنبه
400,000 تومان
آپارتمان یکخوابه سه تخته
هتل یار
ظرفیت تکمیل
قیمت شب‌های دیگر
12 فروردین
شنبه
تکمیل ظرفیت
13 فروردین
یکشنبه
تکمیل ظرفیت
14 فروردین
دوشنبه
400,000 تومان
15 فروردین
سه‌شنبه
تکمیل ظرفیت
15 فروردین
سه‌شنبه
400,000 تومان
16 فروردین
چهارشنبه
400,000 تومان
17 فروردین
پنج‌شنبه
400,000 تومان
18 فروردین
جمعه
400,000 تومان
19 فروردین
شنبه
400,000 تومان
20 فروردین
یکشنبه
400,000 تومان
21 فروردین
دوشنبه
400,000 تومان
22 فروردین
سه‌شنبه
400,000 تومان
ظرفیت 4 نفر

آپارتمان یک خوابه چهار نفره
اقامت 24
850,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
12 فروردین
شنبه
850,000 تومان
13 فروردین
یکشنبه
850,000 تومان
آپارتمان یک خوابه چهار تخته
اسنپ تریپ
900,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
12 فروردین
شنبه
900,000 تومان
13 فروردین
یکشنبه
900,000 تومان
14 فروردین
دوشنبه
450,000 تومان
15 فروردین
سه‌شنبه
450,000 تومان
16 فروردین
چهارشنبه
450,000 تومان
17 فروردین
پنج‌شنبه
450,000 تومان
18 فروردین
جمعه
450,000 تومان
19 فروردین
شنبه
450,000 تومان
20 فروردین
یکشنبه
450,000 تومان
21 فروردین
دوشنبه
تکمیل ظرفیت
22 فروردین
سه‌شنبه
450,000 تومان
آپارتمان یکخوابه چهار تخته
هتل یار
ظرفیت تکمیل
قیمت شب‌های دیگر
12 فروردین
شنبه
تکمیل ظرفیت
13 فروردین
یکشنبه
تکمیل ظرفیت
14 فروردین
دوشنبه
450,000 تومان
15 فروردین
سه‌شنبه
تکمیل ظرفیت
15 فروردین
سه‌شنبه
450,000 تومان
16 فروردین
چهارشنبه
450,000 تومان
17 فروردین
پنج‌شنبه
450,000 تومان
18 فروردین
جمعه
450,000 تومان
19 فروردین
شنبه
450,000 تومان
20 فروردین
یکشنبه
450,000 تومان
21 فروردین
دوشنبه
450,000 تومان
22 فروردین
سه‌شنبه
450,000 تومان
ظرفیت 5 نفر

آپارتمان دو خوابه پنج تخته
اسنپ تریپ
1,000,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
12 فروردین
شنبه
1,000,000 تومان
13 فروردین
یکشنبه
1,000,000 تومان
14 فروردین
دوشنبه
500,000 تومان
15 فروردین
سه‌شنبه
500,000 تومان
16 فروردین
چهارشنبه
500,000 تومان
17 فروردین
پنج‌شنبه
500,000 تومان
18 فروردین
جمعه
500,000 تومان
19 فروردین
شنبه
500,000 تومان
20 فروردین
یکشنبه
500,000 تومان
21 فروردین
دوشنبه
500,000 تومان
22 فروردین
سه‌شنبه
500,000 تومان
آپارتمان دوخوابه پنج تخته
هتل یار
ظرفیت تکمیل
قیمت شب‌های دیگر
12 فروردین
شنبه
تکمیل ظرفیت
13 فروردین
یکشنبه
تکمیل ظرفیت
14 فروردین
دوشنبه
500,000 تومان
15 فروردین
سه‌شنبه
تکمیل ظرفیت
15 فروردین
سه‌شنبه
500,000 تومان
16 فروردین
چهارشنبه
500,000 تومان
17 فروردین
پنج‌شنبه
500,000 تومان
18 فروردین
جمعه
500,000 تومان
19 فروردین
شنبه
500,000 تومان
20 فروردین
یکشنبه
500,000 تومان
21 فروردین
دوشنبه
500,000 تومان
22 فروردین
سه‌شنبه
500,000 تومان
آپارتمان دو خوابه پنج نفره
اقامت 24
ظرفیت تکمیل
قیمت شب‌های دیگر
12 فروردین
شنبه
تکمیل ظرفیت
13 فروردین
یکشنبه
950,000 تومان

امکانات اتاق های هتل آپارتمان قصر خورشید مشهد

تلویزیون
یخچال
اعلام حریق
فتوکپی
سرویس بهداشتی ایرانی
سرویس فرنگی
آژانس مسافرتی
تبديل ارز
خشکشویی (لاندری)
دستگاه خودپرداز
صندوق امانات
آسانسور
نمازخانه
تاکسی سرویس
استخر
سونا
سیستم تهویه مطبوع
رستوران
ماساژ
اتاق چمدان
خدمات تور
روزنامه
فضای سبز
سالن ورزشی
دستگاه واکس کفش
پله اضطراری
اتاق بازی
لابی
اتاق سیگار
مرکز خرید
تلفن در اتاق
سوئیت
آرایشگاه
فروشگاه
کپسول آتش نشانی
خدمات برای معلولین
کافی نت
مینی بار رایگان
وسایل بدنسازی
پاركينگ
كافی شاپ
اينترنت در لابی
فكس
تلفن در لابی
پرینتر
زنگ هشدار
ترانسفر رفت با هزینه
ترانسفر برگشت با هزینه
پذیرش 24 ساعته
شبکه پخش فیلم
خدمات خانه داری
تلویزیون در لابی
اتاق تلفن (اپراتور)
گیم نت
پارک کودک
زمین ورزشی
رستوران بام
آشپزخانه
خدمات تهيه بليط
خدمات بیدار باش
مینی بار با هزینه
كتابخانه
آتلیه
خدمات CIP (تشریفات ویژه)
کرایه اتومبیل (بدون راننده)
چايخانه سنتی
جكوزی
خدمات باربري
خدمات پزشكي
سالن بيليارد
زمين تنيس
گشت نیم روزی
بازی ویدئویی
سرویس حرم
پرداخت ویزا و مسترکارت
خدمات نگهداری کودک

نظرات کاربران برای هتل آپارتمان قصر خورشید مشهد

(15 نظر)
نقاط قوت:
عالی. من پارسال و اوایل امسال دوبار به مشهد سفر داشتم و هر دوبار در هتل ۴ ستاره اقامت داشتم. به جرآت می‌گم اینجا بسیار تمیز تر،آرامتر،کارکنان خوشرو تر و همه چیز بسیار خوب. الهی شکر مامانم خیلی اینجا رو دوست داره. من چیزی کمتر از چهارستاره نمی دونم این هتل رو. کما این که بهتر هم بود.
نقاط ضعف:
عالی. من پارسال و اوایل امسال دوبار به مشهد سفر داشتم و هر دوبار در هتل ۴ ستاره اقامت داشتم. به جرآت می‌گم اینجا بسیار تمیز تر،آرامتر،کارکنان خوشرو تر و همه چیز بسیار خوب. الهی شکر مامانم خیلی اینجا رو دوست داره. من چیزی کمتر از چهارستاره نمی دونم این هتل رو. کما این که بهتر هم بود.
خیلی حس خوبی دارم. مطمنم دوباره برمی گردم. فقط مسواک و خمیردندون و اسکاج بیاره هر کی اومد.
این دفعه ی سومه دارم به این هتل میام همه چی عالیه
نقاط قوت:
مثل دفعه قبل همه چی عالی رفتار خوب پرسنل بسیار تمیز و مرتب قیمت عالی دسترسی آسان
نقاط ضعف:
مثل دفعه قبل همه چی عالی رفتار خوب پرسنل بسیار تمیز و مرتب قیمت عالی دسترسی آسان
این دفعه ی سومه میام به این هتل همه چیزش خوبه هیچ ایرادی نداره
نقاط قوت:
تمیزی، دسترسی به حرم،کارکنان بسیار محترم
نقاط ضعف:
تمیزی، دسترسی به حرم،کارکنان بسیار محترم
هتل خوب و تمیزی بود و قیمت فوق العاده عالی داشت نسبت به امکانات انشالله در سفرهای بعدی هم مزاحمشون خواهیم شد
نقاط قوت:
تمیز وقیمت مناسب
نقاط ضعف:
تمیز وقیمت مناسب
نسبت به هزینه ای که پرداخت کردیم خوب بود آرامش داشتیم
نقاط قوت:
تمیز و خوب حتی فراتر از حد قیمتش
نقاط ضعف:
تمیز و خوب حتی فراتر از حد قیمتش
نقاط قوت و ضعف نوشتم. درکل پیشنهاد میکنم
نقاط قوت:
از هتل پنج ستاره هم تمیز تر بود. نظافت بی نهایت عالی ، در حدی که از میزان بالای نظافت لذت میبرید. امکانات آشپزی و ظرف شویی فراهمه و فضا آرام و به دور از سر و صداست. مسوولین هتل آپارتمان برخورد خوبی داشتن و قطعا جزء اولویت هام برای سفرهای بعدی خواهد بود
نقاط ضعف:
(نظر منفی ثبت نشده است)
نقاط قوت:
محیط تمیز امکانات مناسب و قیمت به نسبت مناسب برای سفر های کاری
نقاط ضعف:
سر صدای زیاد در طبقه اول در هتل بخصوص صبحها و شبها موقع استراحت مسافرین گرمایش بعضی موقع ها به دلیل سردی هوا جواب نمیداد خراب بودن اینترنت وای فای هتل طراحی نه چندان جالب سرویس بهداشتی
نقاط قوت:
خیلی عالی بود.
نقاط ضعف:
(نظر منفی ثبت نشده است)
نقاط قوت:
این هتل در نوع خودش تمیز و مرتب بود و برخورد پرسنل خیلی خوب بود
نقاط ضعف:
(نظر منفی ثبت نشده است)
نقاط قوت:
برخورد خوب کارکنان
نقاط ضعف:
(نظر منفی ثبت نشده است)
نقاط قوت:
نظافت عالی بود
نقاط ضعف:
(نظر منفی ثبت نشده است)
بسیار تمیز و مرتب بود. تنها نکته منفی خراب بودن شیر شوفاژ بود.
بهترین هتل مشهد
در مجموع هتل بسیار خوبی بود. ولی بهتر بود دمپایی های یک بار مصرف در سرویس ها بود.
برای ثبت نظر باید وارد شوید یا ثبت نام کنید.

پرسش و پاسخ درباره هتل آپارتمان قصر خورشید مشهد

مهمانان هتل آپارتمان قصر خورشید مشهد در سایت‌های مختلف چه نظراتی نوشته‌اند؟

همه نظرات مهمانان هتل آپارتمان قصر خورشید مشهد از تمامی سایت‌های رزرواسیون را در مورد امکانات هتل، کیفیت خدمات، برخورد کارکنان، مزایا و معایب هتل در سایت سلطان سفر مشاهده کنید. برای مشاهده نظرات کلیک کنید.

کدام سایت ارزانترین قیمت را ارائه می‌دهد؟

سلطان سفر با مقایسه قیمت هتل آپارتمان قصر خورشید مشهد بر روی سایت‌های مختلف از جمله اسنپ تریپ، اقامت24، جاباما، هتل یار و ده‌ها سایت دیگر، ارزان‌ترین قیمت را به شما پیشنهاد می‌دهد. برای مقایسه قیمت و رزرو هتل کلیک کنید.

همه عکس‌ها و امکانات هتل آپارتمان قصر خورشید مشهد رو کجا می‌تونم ببینم؟

سلطان سفر مجموعه‌ای کامل از تصاویر و امکانات هتل آپارتمان قصر خورشید مشهد را از همه سایت‌های معتبر رزرو گردآوری کرده است. برای مشاهده کلیک کنید.