هتل راتینس ماسال

آدرس هتل: گیلان - ماسال -کیلومتر ۴ بزرگراه ماسال به شاندرمن
-
امتیاز کاربران
31
نظرات کاربران

معرفی هتل راتینس ماسال

مقایسه و رزرو اتاق

رزرو هتل راتینس ماسال

ظرفیت 1 نفر

یک تخته
هتل یار
570,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
5 بهمن
سه شنبه
570,000
تومان
6 بهمن
چهارشنبه
570,000
تومان
7 بهمن
پنجشنبه
570,000
تومان
8 بهمن
جمعه
570,000
تومان
9 بهمن
شنبه
570,000
تومان
10 بهمن
یکشنبه
570,000
تومان
11 بهمن
دوشنبه
570,000
تومان
12 بهمن
سه شنبه
570,000
تومان
13 بهمن
چهارشنبه
570,000
تومان
14 بهمن
پنجشنبه
570,000
تومان
15 بهمن
جمعه
570,000
تومان
اتاق دو تخته رو به کوهستان
اقامت 24
ظرفیت تکمیل
قیمت شب‌های دیگر
5 بهمن
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
6 بهمن
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
7 بهمن
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
8 بهمن
جمعه
ظرفیت تکمیل
9 بهمن
شنبه
ظرفیت تکمیل
10 بهمن
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
11 بهمن
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
12 بهمن
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
13 بهمن
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
14 بهمن
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
15 بهمن
جمعه
ظرفیت تکمیل
اتاق دو تخته رو به کوهستان
اقامت 24
ظرفیت تکمیل
قیمت شب‌های دیگر
5 بهمن
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
6 بهمن
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
7 بهمن
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
8 بهمن
جمعه
ظرفیت تکمیل
9 بهمن
شنبه
ظرفیت تکمیل
10 بهمن
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
11 بهمن
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
12 بهمن
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
13 بهمن
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
14 بهمن
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
15 بهمن
جمعه
ظرفیت تکمیل
اتاق یک تخته
اقامت 24
ظرفیت تکمیل
قیمت شب‌های دیگر
5 بهمن
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
6 بهمن
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
7 بهمن
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
8 بهمن
جمعه
ظرفیت تکمیل
9 بهمن
شنبه
ظرفیت تکمیل
10 بهمن
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
11 بهمن
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
12 بهمن
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
13 بهمن
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
14 بهمن
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
15 بهمن
جمعه
ظرفیت تکمیل
ظرفیت 2 نفر

دو تخته
هتل یار
770,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
5 بهمن
سه شنبه
770,000
تومان
6 بهمن
چهارشنبه
770,000
تومان
7 بهمن
پنجشنبه
770,000
تومان
8 بهمن
جمعه
770,000
تومان
9 بهمن
شنبه
770,000
تومان
10 بهمن
یکشنبه
770,000
تومان
11 بهمن
دوشنبه
770,000
تومان
12 بهمن
سه شنبه
770,000
تومان
13 بهمن
چهارشنبه
770,000
تومان
14 بهمن
پنجشنبه
770,000
تومان
15 بهمن
جمعه
770,000
تومان
اتاق دو تخته رو به محوطه
اقامت 24
770,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
5 بهمن
سه شنبه
770,000
تومان
6 بهمن
چهارشنبه
770,000
تومان
7 بهمن
پنجشنبه
770,000
تومان
8 بهمن
جمعه
770,000
تومان
9 بهمن
شنبه
770,000
تومان
10 بهمن
یکشنبه
770,000
تومان
11 بهمن
دوشنبه
770,000
تومان
12 بهمن
سه شنبه
770,000
تومان
13 بهمن
چهارشنبه
770,000
تومان
14 بهمن
پنجشنبه
770,000
تومان
15 بهمن
جمعه
770,000
تومان
دو تخته رو به جاده
اسنپ تریپ
855,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
5 بهمن
سه شنبه
855,000
تومان
6 بهمن
چهارشنبه
855,000
تومان
7 بهمن
پنجشنبه
855,000
تومان
8 بهمن
جمعه
855,000
تومان
9 بهمن
شنبه
855,000
تومان
10 بهمن
یکشنبه
855,000
تومان
11 بهمن
دوشنبه
855,000
تومان
12 بهمن
سه شنبه
855,000
تومان
13 بهمن
چهارشنبه
855,000
تومان
14 بهمن
پنجشنبه
855,000
تومان
15 بهمن
جمعه
855,000
تومان
اتاق سه تخته رو به کوهستان
اقامت 24
936,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
5 بهمن
سه شنبه
936,000
تومان
6 بهمن
چهارشنبه
936,000
تومان
7 بهمن
پنجشنبه
936,000
تومان
8 بهمن
جمعه
936,000
تومان
9 بهمن
شنبه
936,000
تومان
10 بهمن
یکشنبه
936,000
تومان
11 بهمن
دوشنبه
936,000
تومان
12 بهمن
سه شنبه
936,000
تومان
13 بهمن
چهارشنبه
936,000
تومان
14 بهمن
پنجشنبه
936,000
تومان
15 بهمن
جمعه
936,000
تومان
ظرفیت 3 نفر

اتاق سه تخته - دبل+سینگل(رو به کوهستان)
هتل یار
936,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
5 بهمن
سه شنبه
936,000
تومان
6 بهمن
چهارشنبه
936,000
تومان
7 بهمن
پنجشنبه
936,000
تومان
8 بهمن
جمعه
936,000
تومان
9 بهمن
شنبه
936,000
تومان
10 بهمن
یکشنبه
936,000
تومان
11 بهمن
دوشنبه
936,000
تومان
12 بهمن
سه شنبه
936,000
تومان
13 بهمن
چهارشنبه
936,000
تومان
14 بهمن
پنجشنبه
936,000
تومان
15 بهمن
جمعه
936,000
تومان
اتاق سه تخته رو به محوطه
اقامت 24
936,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
5 بهمن
سه شنبه
936,000
تومان
6 بهمن
چهارشنبه
936,000
تومان
7 بهمن
پنجشنبه
936,000
تومان
8 بهمن
جمعه
936,000
تومان
9 بهمن
شنبه
936,000
تومان
10 بهمن
یکشنبه
936,000
تومان
11 بهمن
دوشنبه
936,000
تومان
12 بهمن
سه شنبه
936,000
تومان
13 بهمن
چهارشنبه
936,000
تومان
14 بهمن
پنجشنبه
936,000
تومان
15 بهمن
جمعه
936,000
تومان
اتاق سه تخته - دبل+سینگل(رو به محوطه)
هتل یار
936,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
5 بهمن
سه شنبه
936,000
تومان
6 بهمن
چهارشنبه
936,000
تومان
7 بهمن
پنجشنبه
936,000
تومان
8 بهمن
جمعه
936,000
تومان
9 بهمن
شنبه
936,000
تومان
10 بهمن
یکشنبه
936,000
تومان
11 بهمن
دوشنبه
936,000
تومان
12 بهمن
سه شنبه
936,000
تومان
13 بهمن
چهارشنبه
936,000
تومان
14 بهمن
پنجشنبه
936,000
تومان
15 بهمن
جمعه
936,000
تومان
سه تخته رو به کوهستان
اسنپ تریپ
1,044,240 تومان
قیمت شب‌های دیگر
5 بهمن
سه شنبه
1,044,240
تومان
6 بهمن
چهارشنبه
1,044,240
تومان
7 بهمن
پنجشنبه
1,044,240
تومان
8 بهمن
جمعه
1,044,240
تومان
9 بهمن
شنبه
1,044,240
تومان
10 بهمن
یکشنبه
1,044,240
تومان
11 بهمن
دوشنبه
1,044,240
تومان
12 بهمن
سه شنبه
1,044,240
تومان
13 بهمن
چهارشنبه
1,044,240
تومان
14 بهمن
پنجشنبه
1,044,240
تومان
15 بهمن
جمعه
1,044,240
تومان
سه تخته رو به جاده
اسنپ تریپ
1,044,240 تومان
قیمت شب‌های دیگر
5 بهمن
سه شنبه
1,044,240
تومان
6 بهمن
چهارشنبه
1,044,240
تومان
7 بهمن
پنجشنبه
1,044,240
تومان
8 بهمن
جمعه
1,044,240
تومان
9 بهمن
شنبه
1,044,240
تومان
10 بهمن
یکشنبه
1,044,240
تومان
11 بهمن
دوشنبه
1,044,240
تومان
12 بهمن
سه شنبه
1,044,240
تومان
13 بهمن
چهارشنبه
1,044,240
تومان
14 بهمن
پنجشنبه
1,044,240
تومان
15 بهمن
جمعه
1,044,240
تومان
ظرفیت 4 نفر

اتاق چهارتخته - دو تخت دبل (رو به کوهستان)
هتل یار
1,090,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
5 بهمن
سه شنبه
1,090,000
تومان
6 بهمن
چهارشنبه
1,090,000
تومان
7 بهمن
پنجشنبه
1,090,000
تومان
8 بهمن
جمعه
1,090,000
تومان
9 بهمن
شنبه
1,090,000
تومان
10 بهمن
یکشنبه
1,090,000
تومان
11 بهمن
دوشنبه
1,090,000
تومان
12 بهمن
سه شنبه
1,090,000
تومان
13 بهمن
چهارشنبه
1,090,000
تومان
14 بهمن
پنجشنبه
1,090,000
تومان
15 بهمن
جمعه
1,090,000
تومان
اتاق چهار تخته رو به محوطه
اقامت 24
1,090,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
5 بهمن
سه شنبه
1,090,000
تومان
6 بهمن
چهارشنبه
1,090,000
تومان
7 بهمن
پنجشنبه
1,090,000
تومان
8 بهمن
جمعه
1,090,000
تومان
9 بهمن
شنبه
1,090,000
تومان
10 بهمن
یکشنبه
1,090,000
تومان
11 بهمن
دوشنبه
1,090,000
تومان
12 بهمن
سه شنبه
1,090,000
تومان
13 بهمن
چهارشنبه
1,090,000
تومان
14 بهمن
پنجشنبه
1,090,000
تومان
15 بهمن
جمعه
1,090,000
تومان
اتاق چهار تخته رو به کوهستان
اقامت 24
1,090,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
5 بهمن
سه شنبه
1,090,000
تومان
6 بهمن
چهارشنبه
1,090,000
تومان
7 بهمن
پنجشنبه
1,090,000
تومان
8 بهمن
جمعه
1,090,000
تومان
9 بهمن
شنبه
1,090,000
تومان
10 بهمن
یکشنبه
1,090,000
تومان
11 بهمن
دوشنبه
1,090,000
تومان
12 بهمن
سه شنبه
1,090,000
تومان
13 بهمن
چهارشنبه
1,090,000
تومان
14 بهمن
پنجشنبه
1,090,000
تومان
15 بهمن
جمعه
1,090,000
تومان
اتاق چهارتخته - دبل+دوتخت سینگل(رو به محوطه)
هتل یار
1,090,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
5 بهمن
سه شنبه
1,090,000
تومان
6 بهمن
چهارشنبه
1,090,000
تومان
7 بهمن
پنجشنبه
1,090,000
تومان
8 بهمن
جمعه
1,090,000
تومان
9 بهمن
شنبه
1,090,000
تومان
10 بهمن
یکشنبه
1,090,000
تومان
11 بهمن
دوشنبه
1,090,000
تومان
12 بهمن
سه شنبه
1,090,000
تومان
13 بهمن
چهارشنبه
1,090,000
تومان
14 بهمن
پنجشنبه
1,090,000
تومان
15 بهمن
جمعه
1,090,000
تومان
چهار تخته روبه کوهستان
اسنپ تریپ
1,219,800 تومان
قیمت شب‌های دیگر
5 بهمن
سه شنبه
1,219,800
تومان
6 بهمن
چهارشنبه
1,219,800
تومان
7 بهمن
پنجشنبه
1,219,800
تومان
8 بهمن
جمعه
1,219,800
تومان
9 بهمن
شنبه
1,219,800
تومان
10 بهمن
یکشنبه
1,219,800
تومان
11 بهمن
دوشنبه
1,219,800
تومان
12 بهمن
سه شنبه
1,219,800
تومان
13 بهمن
چهارشنبه
1,219,800
تومان
14 بهمن
پنجشنبه
1,219,800
تومان
15 بهمن
جمعه
1,219,800
تومان
چهار تخته رو به جاده
اسنپ تریپ
1,219,800 تومان
قیمت شب‌های دیگر
5 بهمن
سه شنبه
1,219,800
تومان
6 بهمن
چهارشنبه
1,219,800
تومان
7 بهمن
پنجشنبه
1,219,800
تومان
8 بهمن
جمعه
1,219,800
تومان
9 بهمن
شنبه
1,219,800
تومان
10 بهمن
یکشنبه
1,219,800
تومان
11 بهمن
دوشنبه
1,219,800
تومان
12 بهمن
سه شنبه
1,219,800
تومان
13 بهمن
چهارشنبه
1,219,800
تومان
14 بهمن
پنجشنبه
1,219,800
تومان
15 بهمن
جمعه
1,219,800
تومان

امکانات اتاق های هتل راتینس ماسال

اعلام حریق
شبکه پخش فیلم
خدمات بیدار باش
خدمات تهيه بليط
رستوران بام
زمین ورزشی
پارک کودک
گیم نت
اتاق تلفن (اپراتور)
تلویزیون در لابی
خدمات خانه داری
پذیرش 24 ساعته
كتابخانه
ترانسفر برگشت با هزینه
ترانسفر رفت با هزینه
زنگ هشدار
پرینتر
تلفن در لابی
فكس
نهار در اتاق
روم سرويس
اينترنت در لابی
كافی شاپ
مینی بار با هزینه
آتلیه
سیستم سرمایش
خدمات نگهداری کودک
شام در اتاق
کف پوش موکت
دمپایی حمام
سیستم گرمایش
دمپایی یکبار مصرف
حوله حمام
اب معدنی رایگان
لوازم بهداشتی
اینترنت بی سیم
پرداخت ویزا و مسترکارت
خدمات CIP (تشریفات ویژه)
سرویس حرم
بازی ویدئویی
گشت نیم روزی
زمين تنيس
سالن بيليارد
خدمات پزشكي
خدمات باربري
جكوزی
چايخانه سنتی
کرایه اتومبیل (بدون راننده)
پاركينگ
وسایل بدنسازی
فتوکپی
آسانسور
بالکن
اتاق چمدان
ماساژ
رستوران
سیستم تهویه مطبوع
سونا
استخر
تاکسی سرویس
نمازخانه
سشوار
کمد لباس
صندوق امانات
یخچال
تلویزیون
چای ساز
دستگاه خودپرداز
خشکشویی (لاندری)
تبديل ارز
آژانس مسافرتی
سرویس فرنگی
سرویس بهداشتی ایرانی
دراور
حوله
مینی بار رایگان
اتاق سیگار
کافی نت
خدمات برای معلولین
کپسول آتش نشانی
شوفاژ
فروشگاه
آرایشگاه
بیلیارد
سوئیت
اینترنت
مرکز خرید
لابی
اسپیلت
اتاق بازی
پله اضطراری
دستگاه واکس کفش
تلفن
اباژور
سالن ورزشی
فضای سبز
روزنامه
خدمات تور
امکان شارژ وسایل الکترونیکی
رخت آویز

نظرات کاربران برای هتل راتینس ماسال

(31 نظر)
نقاط قوت:
لوکیشن و منظره زیبا
نقاط ضعف:
لوکیشن و منظره زیبا
این مطلب را برای مدیریت هتل می نویسم از یک مشاور هتل داری مشورت بگیرید هتل شما پتانسیل طبیعی خوبی دارد اما کارکنان حرفه ای نیستن ۱. سر میز صبحانه درخواست قاشق چای خوری کردیم گفتن نداریم دنبالش نگرد ۲.در اتاق ها بشقاب و قاشق متناسب با هتل چهار ستاره بگذارید ۳.به میز پذیرش یاد بدهید با مهمان تعامل محترمانه داشته باشند ۴.نگهبان یونیفرم مناسب داشته باشد ۵.در گیلان مهد چای ایران مناسب نیست چای کیسه ای بی کیفیت بگذارید ،چای دمی گیلان قرار دهید ۶.یک ظرف زیتون سر میز صبحانه قیمتی ندارد اما تنوع ایجاد می کند و در کنار آن سبزی و پنیر بگذارید ۷.آرامش هتل بعد از ساعت ۱۰ شب اهمیت دارد و …. مشاور بگیرید و کنترل کنید هتل شما پتانسیل خوبی دارد
نقاط قوت:
منظره خوب از اتاق ها
نقاط ضعف:
منظره خوب از اتاق ها
هتل درای منظره بسیار خوبی است ولی متاسفانه ساختمان و امکانات هتل در حد مسافرخانه هم نیست کیفیت اتاق ها حمام ها و وسایل اتاق ها بسیار بسیار پایین است قیمت اناق شبی تقریبا یک ملیون تومن بود که اصلا نمی ارزید کیفیت غذای رستوران و صبحانه بسیار پایین بود مهمترین مشکل سر و صدای زیاد آهنگ و افراد ادر محوطه هتل که تا ۳ صبح ادامه داشت و دو شب نتوانستیم بخوابیم ساختمان هتل فقط ظاهر خوبی دارد ولی آنقدر بد ساخته شده که صدای اتاق بغل براحتی در اتاق شنیده میشود
حیاط و امکانات حیاط عالی، بزرگی تراس عالی
قابل قبول
ابتدا باید گفت که مناظر و لند اسکیپ هتل زیباست،البته در مورد اتاق های رو به کوه برخورد پرسنل بسیار خوب ،ولی به علت تعداد بسیار کم افراد،گاهی سفارش ها دیر میموند کیفیت صبحانه بسیار خوب و قابل قبول،فقط ساعت شروع سرو صبحانه دیر بود،یعنی ساعت ۸:۳۰و ما یک صبحانه رو به علت حرکت ساعت ۷:۳۰ صبح ،از دست دادیم!! ولی باتوجه به اینکه هتل ۴ستاره معرفی شده،به نظر ویژگی های ۴ستاره رو به هیچ وجه نداره،،جالبه با وجود فضای قابل قبول در پشت هتل،هتل درست از منتهاالیه سمت جاده ساخته شده ،واتاق های رو به محوطه در اصل،رو به جاده هستن ،و بسیار پر سرو صدا و فاقد آرامش لازم برای سفر تفریحی...و چون پنجره ها هم دوجداره بی کیفیت بودن،به اندازه کافی مانع سرو صدا نبودند و اصلا نمی تونستیم از هوای خوب بیرون لذت ببریم. اتاق سه تخته رو به محوطه یک انتهای هتل ،اتاق بسیار عجیبی بود،یعنی تخت دو نفره،در یک فضای بدون پنجره و تهویه قرار گرفته بود که بیشتر حس انباری میداد تا اتاق هتل ۴ ستاره!!!البته به قیمت ۴ ستاره🤔🤔 اصول ساده معماری هم رعایت نشده ،مثلا در ورودی اتاق ۴ تخته رو به محوطه،باز میشه به داخل محیط دستشویی ،و اگر دو تا در با هم باز باشن،میتونید تصور کنید که چه اتفاقی می افته🙄🙄🙄 کیفیت و سلیقه مصالح و طراحی و... در حد ۴ ستاره نیست،البته در ایران ،این ستاره ها ،گویای هیچ چیزی نیستن و واقعا نمیدونی که با چه استانداردی قراره روبرو شی... در کل به نظرم فقط اتاق های رو به کوه ارزش اقامت داشته باشه،و نباید انتظار کیفیت هتل ۴ستاره داشته باشین...
نقاط قوت:
هتل بسیار خوبيه، فضای سبز بسیار زیبایی داره، نظافت محوطه، اطاق و سرویسها راضی کننده است، اطاق ما لامپ سوخته بود که پس از اطلاع بلافاصله تعویض شد در کل راضی بودیم
نقاط ضعف:
هتل بسیار خوبيه، فضای سبز بسیار زیبایی داره، نظافت محوطه، اطاق و سرویسها راضی کننده است، اطاق ما لامپ سوخته بود که پس از اطلاع بلافاصله تعویض شد در کل راضی بودیم
من تا بحال دو بار در این هتل اقامت داشتم و کاملاً هم راضی بودم، اگر دنبال يه هتل شیک همراه با آرامش هستید، این هتل رو توصیه میکنم
نقاط قوت:
فضای بسیار عالی
نقاط ضعف:
فضای بسیار عالی
اتاقهای رو به کوهستان از چشم انداز خوبی برخوردار است ، قیمت اتاقها کمی گران است ، در کل فضای مناسبی برای جمع خانوادگی دارد و توصیه میکنم استفاده کنید
منظره های هتل عالی هست . برای اقامتی رویایی گزینه خیلی خوبیه . به شدت پیشنهاد میکنم. تنها مشکلش این بود که رستوران داخل هتل برای ناهار فعال نبود و از بیرون هتل سفارش دادیم برامون آوردن . کافه سنتی هتل بسیار عالی بود و خیلی خوش گذشت.
هتل بسیار خوب ، لوکیشن خوب ، محوطه خوب، کارکنان مودب
نقاط قوت:
همه چی عالی بود داخل اتاق ها تمیز میزبانی عالی محوطه دنج و ارام و‌تمیز کافه هم از نظر نوشیدنی و پیتزاها واقعا عالی و‌خوشمزه بود
نقاط ضعف:
مدیریت کافه درست نبود و اشتباهات زیادی داشتند و اشتباهی غذای اشتباهی به لیست اضافه کرده بودند مدیریت کافه یعنی فردی که سفارشاتو‌ثبت میکرد ادمو گیج میکرد
نقاط قوت:
هیچ
نقاط ضعف:
قیمت بالا برخورد بد امکانات صفر پرسنل بسیار ناشی
با خانواده در اتاق ۴ تخته رو به محوطه به مدت ۱۰ روز اقامت داشتیم . مزایا : هتل نوساز و تمیز است . به خاطر وجود تراست در اتاقهای رو به محوطه و اینکه میز و صندلی در تراست وجود داره ما ناهار و شام رو در تراست استفاده میکردیم . محوطه اطراف هتل بسیار شیک و کافی شاپ بسیار زیبایی داره پرسنل پذیرش بسیار پیگیر و با اخلاق هستن معایب : با توجه به اینکه اتاق ما رو به محوطه بود ، پنجره دو جداره استاندارد نبود و سر و صدای جاده به راحتی به اتاق منتقل میشد . با توجه به ۴ ستاره بودن هتل ، می بایست از موکت با کیفیت بالاتری جهت اتاقها استفاده می‌شد که در دراز مدت کیفیت ش رو حفظ کنه . تنوع غذایی رستوران یاسین ولی کیفیت غذاها خوبه .
نقاط قوت:
موقعیت مکانی هتل خوب بود هم از نظر دسترسی به شهر و هم منظره خوبی داشت مخصوصا اتاقهای رو به کوهستان هتل. اتاق ها تمیز بود صبحانه خوب بود. تو اتاقها اینترنت خوب بود مشکلی نداشت
نقاط ضعف:
غذای هتل خیلی خوب نبود سرویس دهیشون ضعیف بود خیلی دیر سفارش رو می اوردن. البته صبحانه خوب بود . فست فود هم نداشتن رستوران داشتن داخل محوطه اما بسته بود. نسبت به قیمت هتل انتظار بیشتری می رفت
من چهار شب این هتل اقامت داشتم که دو شب اتاقم رو به محوطه بودم که خوب نبود ولی دوشبی که رو به کوهستان بود هم سکوت بود هم آرامش و منظره زیبا برخورد پرسنل هم نمیشه گفت خیلی خوب ولی بد هم نبود از لحاظ نظافت هم نمیشه نمره قابل قبولی داد درضمن فضای پشت هتل عالی بود در آخر اینکه من بیشتر از طبیعت و محیط پشت هتل لذت بردم
فضاي باز قشنگ بود اما در شب چراغ نداشت و نميشد پياده روي كرد و از فضا استفاده كرد
نقاط قوت:
چشم انداززيبا محوطه وامكانت كه تهبيه شده بسيارزيبا وقابل توجه است پرسنل ومديران جوان وباادب
نقاط ضعف:
بوي نامطبوع بعضي ازمواقع كه ازگاوداري هاي هم جوارمياد يك مقداري ازاردهنده است كه بطور يقين اگه امكان داشته باشه مالك محترم هتل كه انساني خوش برخورد وقابل احترامي هستند اونرورفع مي كنن محوطه بسيارزيبا جاي يك استخرروباز هم كم داره
هتل راتینس دبا معماری زیبا و باغی مفرح پتانسیل بالایی برای تبدیل شدن به یک هتل با اقامت خاطره انگیز را دارد ولی خدمات و مهمانداری ضعیف آن موجب بازگشت مهمانان برای تجربه مجدد نخواهد شد صبحانه بسیار ضعیف
نسبت به هتل ٤ ستاره خيلي خوب بود
نقاط قوت:
فضای بسیار زیبا و تمیز مخصوصا سمت کوه
نقاط ضعف:
۱. تعداد سرویس ایرانی خیلی کمه یک دونه توی لابی و یکی طبقه دوم که مختلط هم هست! ۲. داخل سرویس ها لامپ های سنسور داره که یهو خاموش میشه! ۳. پذیرایی صبحانه اصلا قد قواره هتل چهار ستاره نیست و کاملا با صرفه جویی صبحانه داده میشه. مثلا املت عملا نون و رب بود. ۴. ضدعفونی سطوح خیلی خوب انجام نمیشه و سطح رعایت پروتکل ها معمولیه ۵. کلا مدیریت هتل صرفه جو هستند و حس راحتی القا نمیکنه
نکات مثبت: تمیزی و نوساز بودن هتل فضای بیرون و چشم انداز زیبا کیفیت قابل قبول غذای رستوران نکات منفی: حرفه‌ای نبودن پرسنل خدمات و رسپشن هتل نبود دمپایی در اتاق و اعلام اینکه دمپایی ندارند و بعد از درخواست ما فقط یک جفت دادند به علت رعایت پروتکل های کرونا صبحانه در اتاق سرو میشد و معمولا غذا سرد شده به دست ما می رسید سر و صدای محوطه بیرونی و راهروی هتل بسیار زیاد بود و باعث سلب آسایش میشد.
خیلی خوب بود،بهتر از اون چیزی بود که فکر میکردم،فضای سبز ‌محوطه عالی،اتاق ها رو به کوه ،برخورد کارکنان هم عالی بود.
سلام و من به همراه خانواده سه شب در این هتل اقامت داشتم. هتل نوساز و تمیز بود مخصوصاً برایه کسانی که دنبال هتل تمیز در شمال میگردند ولی کاستیهایی هم داشت که به چند مورد اشاره میکنم امیدوارم توسط مسئولین هتل برطرف گردد. پنجره های دوجداره سمت محوطه غیر استاندارد می باشند چون کاملا صدای جاده در اتاق میباشد و آسایش رو سلب میکند. برایه حمامها جا برایه وان هست ولی وان ندارد. صندوق رمزدار برای قراردادن مدارک داخل اتاق ندارد. شلنگ سرویش بهداشتی بجای سمت چپ سمت راست سرویس فرنگی قرار گرفته که باید حتماً جایش تغییر گردد. سرو غذا در هتل و در ایام پیک بسیار کند است. به نحوی که برای غذای درخواستی باید بیش از یکساعت منتظر باشی.در محوطه صندلی هست ولی بیشتر برایه کافه و بوفه هست که برایه استفاده باید از بوفه خرید کنید. مدیریت هتل باید تعداد صندلی بیشتری در حیاط هتل برایه استراحت قراردهد و در آخر اینترنت بسیار ضعیف می باشد. باتشکر
نقاط قوت:
موقعیت هتل و چشم انداز آن عالی و بسیار زیبا رفتار کارکنان بسیار خوب
نقاط ضعف:
کیفیت پایین اینترنت
نقاط قوت:
باغ زیبا_اتاق بزرگ _حس آرامش
نقاط ضعف:
کارکنان تازه کار و بعضا برخورد نامناسب_اینترنت با سرعت پایین
نقاط قوت:
موقعیت هتل .
نقاط ضعف:
هتل تمیز و خوبی بود ولی نمدانم این ستاره ها را چه ‌‌کسی به این هتل ها می دهد هتلی در آستارا رفتیم به نظرم یک ستاره هم نبود سه ستاره داشت اینجا هم تمیز و موقعیت بسیار زیبای داشت به غیر از یک مورد که از پارکبانش دیدم برخورد بقیه پرسنل هتل عالی بود
نقاط قوت:
تمیزی و برخورد مناسب پرسنل به همراه کیفیت خوب غذا
نقاط ضعف:
دیده نشد
نقاط قوت:
اتاق تمیز تنوع صبحانه مناسب برخورد خوب پرسنل
نقاط ضعف:
هر بار با تموم شدن یکی از اقلام صبحانه زمان زیادی طول می کشید تا دوباره پرش کنن.
نقاط قوت:
تمییزی اتاق ها. ویو عالی بزرگی اتاق ها سیستم گرمایش-سرمایش عالی راحتی تخت خوشمزگی غذاهای محلی کافی شاپ با ویو عالی
نقاط ضعف:
تنها نکته منفی این هتل نحوه حساب کردن کافی شاپ بود که هنگام تسویه نمی دونستند چی سفارش دادیم و اصلا استفاده کردیم یا نه.
نقاط قوت:
مدیریت و پرسنل بسیار مهربان نوساز بودن هتل اتاق بسیار بزرگ و تمیز و خوب صبحانه استاندارد و عالی
نقاط ضعف:
همجواری با جاده
برای ثبت نظر باید وارد شوید یا ثبت نام کنید.

پرسش و پاسخ درباره هتل راتینس ماسال

مهمانان هتل راتینس ماسال در سایت‌های مختلف چه نظراتی نوشته‌اند؟

همه نظرات مهمانان هتل راتینس ماسال از تمامی سایت‌های رزرواسیون را در مورد امکانات هتل، کیفیت خدمات، برخورد کارکنان، مزایا و معایب هتل در سایت سلطان سفر مشاهده کنید.

کدام سایت ارزانترین قیمت را ارائه می‌دهد؟

سلطان سفر با مقایسه قیمت هتل راتینس ماسال بر روی سایت‌های مختلف از جمله اسنپ تریپ، اقامت24، جاباما، هتل یار و ده‌ها سایت دیگر، ارزان‌ترین قیمت را به شما پیشنهاد می‌دهد.

همه عکس‌ها و امکانات هتل راتینس ماسال رو کجا می‌تونم ببینم؟

سلطان سفر مجموعه‌ای کامل از تصاویر و امکانات هتل راتینس ماسال را از همه سایت‌های معتبر رزرو گردآوری کرده است.