هتل راتینس ماسال

آدرس هتل: گیلان - ماسال -کیلومتر ۴ بزرگراه ماسال به شاندرمن
-
امتیاز کاربران
37
نظرات کاربران

معرفی هتل راتینس ماسال

مقایسه و رزرو اتاق

رزرو هتل راتینس ماسال

ظرفیت 3 نفر

اتاق سه تخته رو به محوطه
اقامت 24
1,690,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
25 مرداد
سه شنبه
1,690,000
تومان
26 مرداد
چهارشنبه
1,690,000
تومان
27 مرداد
پنجشنبه
1,690,000
تومان
28 مرداد
جمعه
1,690,000
تومان
29 مرداد
شنبه
1,690,000
تومان
30 مرداد
یکشنبه
1,690,000
تومان
31 مرداد
دوشنبه
1,690,000
تومان
1 شهریور
سه شنبه
1,690,000
تومان
2 شهریور
چهارشنبه
1,690,000
تومان
3 شهریور
پنجشنبه
1,690,000
تومان
4 شهریور
جمعه
1,690,000
تومان
اتاق سه تخته - دبل+سینگل(رو به محوطه)
هتل یار
1,690,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
25 مرداد
سه شنبه
1,690,000
تومان
26 مرداد
چهارشنبه
1,690,000
تومان
27 مرداد
پنجشنبه
1,690,000
تومان
28 مرداد
جمعه
1,690,000
تومان
29 مرداد
شنبه
1,690,000
تومان
30 مرداد
یکشنبه
1,690,000
تومان
31 مرداد
دوشنبه
1,690,000
تومان
1 شهریور
سه شنبه
1,690,000
تومان
2 شهریور
چهارشنبه
1,690,000
تومان
3 شهریور
پنجشنبه
1,690,000
تومان
4 شهریور
جمعه
1,690,000
تومان
اتاق سه تخته رو به محوطه
ایران هتل آنلاین
1,690,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
25 مرداد
سه شنبه
1,690,000
تومان
26 مرداد
چهارشنبه
1,690,000
تومان
27 مرداد
پنجشنبه
1,690,000
تومان
28 مرداد
جمعه
1,690,000
تومان
29 مرداد
شنبه
1,690,000
تومان
30 مرداد
یکشنبه
1,690,000
تومان
31 مرداد
دوشنبه
1,690,000
تومان
1 شهریور
سه شنبه
1,690,000
تومان
2 شهریور
چهارشنبه
1,690,000
تومان
3 شهریور
پنجشنبه
1,690,000
تومان
4 شهریور
جمعه
1,690,000
تومان
سه تخته رو به جاده
اسنپ تریپ
1,725,600 تومان
قیمت شب‌های دیگر
25 مرداد
سه شنبه
1,725,600
تومان
26 مرداد
چهارشنبه
1,725,600
تومان
27 مرداد
پنجشنبه
1,725,600
تومان
28 مرداد
جمعه
1,725,600
تومان
29 مرداد
شنبه
1,725,600
تومان
30 مرداد
یکشنبه
1,725,600
تومان
31 مرداد
دوشنبه
1,725,600
تومان
1 شهریور
سه شنبه
1,725,600
تومان
2 شهریور
چهارشنبه
1,725,600
تومان
3 شهریور
پنجشنبه
1,725,600
تومان
4 شهریور
جمعه
1,725,600
تومان
اتاق سه تخته - دبل+سینگل(رو به کوهستان)
هتل یار
1,790,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
25 مرداد
سه شنبه
1,790,000
تومان
26 مرداد
چهارشنبه
1,790,000
تومان
27 مرداد
پنجشنبه
1,790,000
تومان
28 مرداد
جمعه
1,790,000
تومان
29 مرداد
شنبه
1,790,000
تومان
30 مرداد
یکشنبه
1,790,000
تومان
31 مرداد
دوشنبه
1,790,000
تومان
1 شهریور
سه شنبه
1,790,000
تومان
2 شهریور
چهارشنبه
1,790,000
تومان
3 شهریور
پنجشنبه
1,790,000
تومان
4 شهریور
جمعه
1,790,000
تومان
اتاق سه تخته رو به کوهستان
ایران هتل آنلاین
1,790,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
25 مرداد
سه شنبه
1,790,000
تومان
26 مرداد
چهارشنبه
1,790,000
تومان
27 مرداد
پنجشنبه
1,790,000
تومان
28 مرداد
جمعه
1,790,000
تومان
29 مرداد
شنبه
1,790,000
تومان
30 مرداد
یکشنبه
1,790,000
تومان
31 مرداد
دوشنبه
1,790,000
تومان
1 شهریور
سه شنبه
1,790,000
تومان
2 شهریور
چهارشنبه
1,790,000
تومان
3 شهریور
پنجشنبه
1,790,000
تومان
4 شهریور
جمعه
1,790,000
تومان
سه تخته رو به کوهستان
اسنپ تریپ
ظرفیت تکمیل
قیمت شب‌های دیگر
25 مرداد
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
26 مرداد
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
27 مرداد
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
28 مرداد
جمعه
1,827,690
تومان
29 مرداد
شنبه
1,827,690
تومان
30 مرداد
یکشنبه
1,827,690
تومان
31 مرداد
دوشنبه
1,827,690
تومان
1 شهریور
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
2 شهریور
چهارشنبه
1,827,690
تومان
3 شهریور
پنجشنبه
1,827,690
تومان
4 شهریور
جمعه
1,827,690
تومان
ظرفیت 4 نفر

اتاق چهار تخته رو به محوطه
اقامت 24
1,890,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
25 مرداد
سه شنبه
1,890,000
تومان
26 مرداد
چهارشنبه
1,890,000
تومان
27 مرداد
پنجشنبه
1,890,000
تومان
28 مرداد
جمعه
1,890,000
تومان
29 مرداد
شنبه
1,890,000
تومان
30 مرداد
یکشنبه
1,890,000
تومان
31 مرداد
دوشنبه
1,890,000
تومان
1 شهریور
سه شنبه
1,890,000
تومان
2 شهریور
چهارشنبه
1,890,000
تومان
3 شهریور
پنجشنبه
1,890,000
تومان
4 شهریور
جمعه
1,890,000
تومان
اتاق چهار تخته رو به محوطه
ایران هتل آنلاین
1,890,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
25 مرداد
سه شنبه
1,890,000
تومان
26 مرداد
چهارشنبه
1,890,000
تومان
27 مرداد
پنجشنبه
1,890,000
تومان
28 مرداد
جمعه
1,890,000
تومان
29 مرداد
شنبه
1,890,000
تومان
30 مرداد
یکشنبه
1,890,000
تومان
31 مرداد
دوشنبه
1,890,000
تومان
1 شهریور
سه شنبه
1,890,000
تومان
2 شهریور
چهارشنبه
1,890,000
تومان
3 شهریور
پنجشنبه
1,890,000
تومان
4 شهریور
جمعه
1,890,000
تومان
اتاق چهارتخته - دبل+دوتخت سینگل(رو به محوطه)
هتل یار
1,890,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
25 مرداد
سه شنبه
1,890,000
تومان
26 مرداد
چهارشنبه
1,890,000
تومان
27 مرداد
پنجشنبه
1,890,000
تومان
28 مرداد
جمعه
1,890,000
تومان
29 مرداد
شنبه
1,890,000
تومان
30 مرداد
یکشنبه
1,890,000
تومان
31 مرداد
دوشنبه
1,890,000
تومان
1 شهریور
سه شنبه
1,890,000
تومان
2 شهریور
چهارشنبه
1,890,000
تومان
3 شهریور
پنجشنبه
1,890,000
تومان
4 شهریور
جمعه
1,890,000
تومان
چهار تخته رو به جاده
اسنپ تریپ
1,929,800 تومان
قیمت شب‌های دیگر
25 مرداد
سه شنبه
1,929,800
تومان
26 مرداد
چهارشنبه
1,929,800
تومان
27 مرداد
پنجشنبه
1,929,800
تومان
28 مرداد
جمعه
1,929,800
تومان
29 مرداد
شنبه
1,929,800
تومان
30 مرداد
یکشنبه
1,929,800
تومان
31 مرداد
دوشنبه
1,929,800
تومان
1 شهریور
سه شنبه
1,929,800
تومان
2 شهریور
چهارشنبه
1,929,800
تومان
3 شهریور
پنجشنبه
1,929,800
تومان
4 شهریور
جمعه
1,929,800
تومان
اتاق چهار تخته رو به کوهستان
ایران هتل آنلاین
1,990,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
25 مرداد
سه شنبه
1,990,000
تومان
26 مرداد
چهارشنبه
1,990,000
تومان
27 مرداد
پنجشنبه
1,990,000
تومان
28 مرداد
جمعه
1,990,000
تومان
29 مرداد
شنبه
1,990,000
تومان
30 مرداد
یکشنبه
1,990,000
تومان
31 مرداد
دوشنبه
1,990,000
تومان
1 شهریور
سه شنبه
1,990,000
تومان
2 شهریور
چهارشنبه
1,990,000
تومان
3 شهریور
پنجشنبه
1,990,000
تومان
4 شهریور
جمعه
1,990,000
تومان
اتاق چهارتخته - دو تخت دبل (رو به کوهستان)
هتل یار
1,990,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
25 مرداد
سه شنبه
1,990,000
تومان
26 مرداد
چهارشنبه
1,990,000
تومان
27 مرداد
پنجشنبه
1,990,000
تومان
28 مرداد
جمعه
1,990,000
تومان
29 مرداد
شنبه
1,990,000
تومان
30 مرداد
یکشنبه
1,990,000
تومان
31 مرداد
دوشنبه
1,990,000
تومان
1 شهریور
سه شنبه
1,990,000
تومان
2 شهریور
چهارشنبه
1,990,000
تومان
3 شهریور
پنجشنبه
1,990,000
تومان
4 شهریور
جمعه
1,990,000
تومان
چهار تخته روبه کوهستان
اسنپ تریپ
ظرفیت تکمیل
قیمت شب‌های دیگر
25 مرداد
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
26 مرداد
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
27 مرداد
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
28 مرداد
جمعه
ظرفیت تکمیل
29 مرداد
شنبه
ظرفیت تکمیل
30 مرداد
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
31 مرداد
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
1 شهریور
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
2 شهریور
چهارشنبه
2,032,000
تومان
3 شهریور
پنجشنبه
2,032,000
تومان
4 شهریور
جمعه
2,032,000
تومان
اتاق چهار تخته رو به کوهستان
اقامت 24
ظرفیت تکمیل
قیمت شب‌های دیگر
25 مرداد
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
26 مرداد
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
27 مرداد
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
28 مرداد
جمعه
ظرفیت تکمیل
29 مرداد
شنبه
1,990,000
تومان
30 مرداد
یکشنبه
1,990,000
تومان
31 مرداد
دوشنبه
1,990,000
تومان
1 شهریور
سه شنبه
1,990,000
تومان
2 شهریور
چهارشنبه
1,990,000
تومان
3 شهریور
پنجشنبه
1,990,000
تومان
4 شهریور
جمعه
1,990,000
تومان
ظرفیت 2 نفر

اتاق سه تخته رو به کوهستان
اقامت 24
ظرفیت تکمیل
قیمت شب‌های دیگر
25 مرداد
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
26 مرداد
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
27 مرداد
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
28 مرداد
جمعه
1,790,000
تومان
29 مرداد
شنبه
1,790,000
تومان
30 مرداد
یکشنبه
1,790,000
تومان
31 مرداد
دوشنبه
1,790,000
تومان
1 شهریور
سه شنبه
1,790,000
تومان
2 شهریور
چهارشنبه
1,790,000
تومان
3 شهریور
پنجشنبه
1,790,000
تومان
4 شهریور
جمعه
1,790,000
تومان

امکانات اتاق های هتل راتینس ماسال

تلویزیون
یخچال
اعلام حریق
فتوکپی
سرویس بهداشتی ایرانی
سرویس فرنگی
آژانس مسافرتی
تبديل ارز
خشکشویی (لاندری)
دستگاه خودپرداز
چای ساز
صندوق امانات
سشوار
آسانسور
نمازخانه
تاکسی سرویس
استخر
سونا
سیستم تهویه مطبوع
رستوران
ماساژ
اتاق چمدان
بالکن
دراور
کمد لباس
حوله
اسپیلت
امکان شارژ وسایل الکترونیکی
خدمات تور
روزنامه
فضای سبز
سالن ورزشی
اباژور
تلفن
دستگاه واکس کفش
پله اضطراری
اتاق بازی
لابی
اتاق سیگار
مرکز خرید
اینترنت
سوئیت
بیلیارد
آرایشگاه
فروشگاه
شوفاژ
کپسول آتش نشانی
خدمات برای معلولین
کافی نت
مینی بار رایگان
وسایل بدنسازی
سیستم سرمایش
پاركينگ
كافی شاپ
اينترنت در لابی
روم سرويس
نهار در اتاق
فكس
تلفن در لابی
پرینتر
زنگ هشدار
ترانسفر رفت با هزینه
ترانسفر برگشت با هزینه
پذیرش 24 ساعته
شبکه پخش فیلم
خدمات خانه داری
تلویزیون در لابی
اتاق تلفن (اپراتور)
گیم نت
پارک کودک
زمین ورزشی
رستوران بام
خدمات تهيه بليط
خدمات بیدار باش
مینی بار با هزینه
كتابخانه
آتلیه
خدمات CIP (تشریفات ویژه)
کرایه اتومبیل (بدون راننده)
چايخانه سنتی
جكوزی
خدمات باربري
خدمات پزشكي
سالن بيليارد
زمين تنيس
گشت نیم روزی
بازی ویدئویی
سرویس حرم
پرداخت ویزا و مسترکارت
خدمات نگهداری کودک
اینترنت بی سیم
لوازم بهداشتی
اب معدنی رایگان
حوله حمام
دمپایی یکبار مصرف
سیستم گرمایش
دمپایی حمام
کف پوش موکت
شام در اتاق
رخت آویز

نظرات کاربران برای هتل راتینس ماسال

(37 نظر)
نقاط قوت:
تمیز، ویو عالی، رفتار کارکنان خیلی خوب
نقاط ضعف:
تمیز، ویو عالی، رفتار کارکنان خیلی خوب
نقاط قوت:
نزدیکی به اماکن دیدنی ماسال_فضای سبز زیبا
نقاط ضعف:
امکانات و مصالح ساختمانی هتل درجه پایین-تزیین اتاقها نامناسب(میز پلاستیکی آبی؛حوله ها داخل سبد در اتاق؛لیوان یکبار مصرف؛شارژ وسایل ناکافی،فضای کوچک اتاق) صبحانه تکراری و با تنوع بسیار کم و غیر سخاوتمندانه(مثلا ارده و مربا در ظرفهای بسیار کوچک به اندازه دو نفر روی میز گذاشته شده!!!) فضای پارکینگ کم هزینه نسبت به امکانات خیلی زیاد بود میز رستوران بایستی پارچه ای باشه تا آدم حس تمیزی و راحتی بیشتری موقع صرف غذا داشته باشه
نقاط قوت:
حیاط سازی زیبا
نقاط ضعف:
حیاط سازی زیبا
لوکیشن خوب و شیکه ؛کیفیت غذا خیلی خیلی معمولی در حد یک رستوران درجه ۳ ،طبقه ۲ رو میخواستیم با اینکه قبل ساعت دو روز چهارشنبه رسیدیم .رسپشن گفت. طبقه یک فقط برای کسانیه که اینترنتی رزرو میکنن .اگه اینطوریه تو توضیحات ذکر کنید مردم بدونن برای چه چیزی پول میدن.ما هم کوتاه نیومدیم مجبور شدن طبقه ۲ رو بهمون بدن .
نقاط قوت:
دسترسی خوب. امکانات به نسبت اماکن اقامتی و هتل های اطراف. تمیزی و تلاش مدیریت برای ارائه بهترین سرویس.‌‌..حتما حتما به سایرین پیشنهاد میکنم در صورت اقامت در ماسال ازین هتل استفاده کنند...مخصوصا صبحانه کامل و فضای سبز هتل و محوطه کافی فست فود عااالی بود/ حمام و فشار آب گرم‌ و سرویس تهویه و کولر خیلی خوب بود
نقاط ضعف:
دسترسی خوب. امکانات به نسبت اماکن اقامتی و هتل های اطراف. تمیزی و تلاش مدیریت برای ارائه بهترین سرویس.‌‌..حتما حتما به سایرین پیشنهاد میکنم در صورت اقامت در ماسال ازین هتل استفاده کنند...مخصوصا صبحانه کامل و فضای سبز هتل و محوطه کافی فست فود عااالی بود/ حمام و فشار آب گرم‌ و سرویس تهویه و کولر خیلی خوب بود
حتما به دیگران پیشنهاد میکنم به این هتل بروند.
نقاط قوت:
پرسنل خوش برخورد و بسیار مهمان نواز فضای فوق العاده زیبای محوطه و باغ سرویس دهی خوب و با کیفیت اتاقهای تمیز سرویس بهداشتی تمیز حتی سرویس ایرانی هر طبقه
نقاط ضعف:
نکته منفی واقعا نداشت. تشکر میکنم از مدیریت و پرسنل دوست داشتنی هتل
نقاط قوت:
ویو خیلی خوب بسیار تمیز
نقاط ضعف:
ویو خیلی خوب بسیار تمیز
نقاط قوت:
موقعیت مکانی عالی کیفیت غذا خوب نظافت عالی فضای سبز محوطه عالی
نقاط ضعف:
ندارد.
نقاط قوت:
تميزي اتاق برخورد بسيار مودبانه پرسنل هتل زيبايي طبيعي منطقه
نقاط ضعف:
نداشتن مركز ورزشي نداشتن استخر
نقاط قوت:
محوطه و کافی شاپ
نقاط ضعف:
معماری ضعیف مدیریت و خانه داری غیرحرفه ای قیمت زیاد نسبت به درجه بندی و امکانات پارکینگ بد و ناایمن
نقاط قوت:
محوطه بسيار زيبا دسترسي مناسب پرسنل مودب و خوش برخورد
نقاط ضعف:
صبحانه از ساعت ٨:٣٠ شروع ميشد كه نسبتا دير هست و كيفيت متوسط داشت حمام بايد با پرده اي از دستشويي جدا ميشد امكانات اتاق در حد هتل ٤ ستاره نبود دركل نسبت هزينه پرداختي (حدودا ١/٥ ميليون تومان هر شب) راضي كننده نبود
نقاط قوت:
غذاي هتل عالي بود ، دسترسي به مكان هاي ديدني خيلي خوب بود، هتل تازه ساخت و تميز بود ، ويو و منظره و حياط هتل عالي بود
نقاط ضعف:
غذاي هتل عالي بود ، دسترسي به مكان هاي ديدني خيلي خوب بود، هتل تازه ساخت و تميز بود ، ويو و منظره و حياط هتل عالي بود
در مجموع هتل خوبي بود و بهمون خيلي خوش گذشت
نقاط قوت:
بزرگي اتاق سه تخته ويو زيبا داشتن باغ بزرگ و وسايل بازي كودكان
نقاط ضعف:
بزرگي اتاق سه تخته ويو زيبا داشتن باغ بزرگ و وسايل بازي كودكان
خيلي خوش گذشت و عالي بود. هتل تميز و خوبي بود و اون چند روزي كه ما در اين هتل اقامت داشتيم خيلي عالي بود و خوش گذشت. مخصوصا كه هتل باغ زيبايي و پارك براي كودكان داره كه من با خيال راحت بچه هامو ميفرستادم بازي كنن. ما عيد رفتيم كه هواي ماسال خيلي سرد بود ولي دماي اتاق گرم و دلچسب بود، فقط مديريت محترم اگر در چيدمان حياط و كافه سنتي هتل از يك طراح دكوراسيون كمك بگيره و ملحفه هاي كهنه را عوض كنه هتل راتينس بهترين هتل نزديك به شهر با ويو فوق العاده خواهد شد...
برخورد کارکنان خیلی سرد و بی تفاوت ،هتل خیلی بدی بود و کیفیتش هم بیشتر از دو ستاره نبود ، بجز صبحانه مورد تعریف دیگه ای نداشت
رفتار کارمندان خوب بود اما فضای داخل اتاقها با تعداد تخت همخوانی نداشت نگهداری و پاکسازی محیط بیرونی هتل ضعیف بود اما روی هم رفته خوب بود
قابل قبول
حیاط و امکانات حیاط عالی، بزرگی تراس عالی
ابتدا باید گفت که مناظر و لند اسکیپ هتل زیباست،البته در مورد اتاق های رو به کوه برخورد پرسنل بسیار خوب ،ولی به علت تعداد بسیار کم افراد،گاهی سفارش ها دیر میموند کیفیت صبحانه بسیار خوب و قابل قبول،فقط ساعت شروع سرو صبحانه دیر بود،یعنی ساعت ۸:۳۰و ما یک صبحانه رو به علت حرکت ساعت ۷:۳۰ صبح ،از دست دادیم!! ولی باتوجه به اینکه هتل ۴ستاره معرفی شده،به نظر ویژگی های ۴ستاره رو به هیچ وجه نداره،،جالبه با وجود فضای قابل قبول در پشت هتل،هتل درست از منتهاالیه سمت جاده ساخته شده ،واتاق های رو به محوطه در اصل،رو به جاده هستن ،و بسیار پر سرو صدا و فاقد آرامش لازم برای سفر تفریحی...و چون پنجره ها هم دوجداره بی کیفیت بودن،به اندازه کافی مانع سرو صدا نبودند و اصلا نمی تونستیم از هوای خوب بیرون لذت ببریم. اتاق سه تخته رو به محوطه یک انتهای هتل ،اتاق بسیار عجیبی بود،یعنی تخت دو نفره،در یک فضای بدون پنجره و تهویه قرار گرفته بود که بیشتر حس انباری میداد تا اتاق هتل ۴ ستاره!!!البته به قیمت ۴ ستاره🤔🤔 اصول ساده معماری هم رعایت نشده ،مثلا در ورودی اتاق ۴ تخته رو به محوطه،باز میشه به داخل محیط دستشویی ،و اگر دو تا در با هم باز باشن،میتونید تصور کنید که چه اتفاقی می افته🙄🙄🙄 کیفیت و سلیقه مصالح و طراحی و... در حد ۴ ستاره نیست،البته در ایران ،این ستاره ها ،گویای هیچ چیزی نیستن و واقعا نمیدونی که با چه استانداردی قراره روبرو شی... در کل به نظرم فقط اتاق های رو به کوه ارزش اقامت داشته باشه،و نباید انتظار کیفیت هتل ۴ستاره داشته باشین...
منظره های هتل عالی هست . برای اقامتی رویایی گزینه خیلی خوبیه . به شدت پیشنهاد میکنم. تنها مشکلش این بود که رستوران داخل هتل برای ناهار فعال نبود و از بیرون هتل سفارش دادیم برامون آوردن . کافه سنتی هتل بسیار عالی بود و خیلی خوش گذشت.
هتل بسیار خوب ، لوکیشن خوب ، محوطه خوب، کارکنان مودب
نقاط قوت:
همه چی عالی بود داخل اتاق ها تمیز میزبانی عالی محوطه دنج و ارام و‌تمیز کافه هم از نظر نوشیدنی و پیتزاها واقعا عالی و‌خوشمزه بود
نقاط ضعف:
مدیریت کافه درست نبود و اشتباهات زیادی داشتند و اشتباهی غذای اشتباهی به لیست اضافه کرده بودند مدیریت کافه یعنی فردی که سفارشاتو‌ثبت میکرد ادمو گیج میکرد
نقاط قوت:
هیچ
نقاط ضعف:
قیمت بالا برخورد بد امکانات صفر پرسنل بسیار ناشی
با خانواده در اتاق ۴ تخته رو به محوطه به مدت ۱۰ روز اقامت داشتیم . مزایا : هتل نوساز و تمیز است . به خاطر وجود تراست در اتاقهای رو به محوطه و اینکه میز و صندلی در تراست وجود داره ما ناهار و شام رو در تراست استفاده میکردیم . محوطه اطراف هتل بسیار شیک و کافی شاپ بسیار زیبایی داره پرسنل پذیرش بسیار پیگیر و با اخلاق هستن معایب : با توجه به اینکه اتاق ما رو به محوطه بود ، پنجره دو جداره استاندارد نبود و سر و صدای جاده به راحتی به اتاق منتقل میشد . با توجه به ۴ ستاره بودن هتل ، می بایست از موکت با کیفیت بالاتری جهت اتاقها استفاده می‌شد که در دراز مدت کیفیت ش رو حفظ کنه . تنوع غذایی رستوران یاسین ولی کیفیت غذاها خوبه .
نقاط قوت:
موقعیت مکانی هتل خوب بود هم از نظر دسترسی به شهر و هم منظره خوبی داشت مخصوصا اتاقهای رو به کوهستان هتل. اتاق ها تمیز بود صبحانه خوب بود. تو اتاقها اینترنت خوب بود مشکلی نداشت
نقاط ضعف:
غذای هتل خیلی خوب نبود سرویس دهیشون ضعیف بود خیلی دیر سفارش رو می اوردن. البته صبحانه خوب بود . فست فود هم نداشتن رستوران داشتن داخل محوطه اما بسته بود. نسبت به قیمت هتل انتظار بیشتری می رفت
من چهار شب این هتل اقامت داشتم که دو شب اتاقم رو به محوطه بودم که خوب نبود ولی دوشبی که رو به کوهستان بود هم سکوت بود هم آرامش و منظره زیبا برخورد پرسنل هم نمیشه گفت خیلی خوب ولی بد هم نبود از لحاظ نظافت هم نمیشه نمره قابل قبولی داد درضمن فضای پشت هتل عالی بود در آخر اینکه من بیشتر از طبیعت و محیط پشت هتل لذت بردم
فضاي باز قشنگ بود اما در شب چراغ نداشت و نميشد پياده روي كرد و از فضا استفاده كرد
هتل راتینس دبا معماری زیبا و باغی مفرح پتانسیل بالایی برای تبدیل شدن به یک هتل با اقامت خاطره انگیز را دارد ولی خدمات و مهمانداری ضعیف آن موجب بازگشت مهمانان برای تجربه مجدد نخواهد شد صبحانه بسیار ضعیف
نسبت به هتل ٤ ستاره خيلي خوب بود
نکات مثبت: تمیزی و نوساز بودن هتل فضای بیرون و چشم انداز زیبا کیفیت قابل قبول غذای رستوران نکات منفی: حرفه‌ای نبودن پرسنل خدمات و رسپشن هتل نبود دمپایی در اتاق و اعلام اینکه دمپایی ندارند و بعد از درخواست ما فقط یک جفت دادند به علت رعایت پروتکل های کرونا صبحانه در اتاق سرو میشد و معمولا غذا سرد شده به دست ما می رسید سر و صدای محوطه بیرونی و راهروی هتل بسیار زیاد بود و باعث سلب آسایش میشد.
خیلی خوب بود،بهتر از اون چیزی بود که فکر میکردم،فضای سبز ‌محوطه عالی،اتاق ها رو به کوه ،برخورد کارکنان هم عالی بود.
سلام و من به همراه خانواده سه شب در این هتل اقامت داشتم. هتل نوساز و تمیز بود مخصوصاً برایه کسانی که دنبال هتل تمیز در شمال میگردند ولی کاستیهایی هم داشت که به چند مورد اشاره میکنم امیدوارم توسط مسئولین هتل برطرف گردد. پنجره های دوجداره سمت محوطه غیر استاندارد می باشند چون کاملا صدای جاده در اتاق میباشد و آسایش رو سلب میکند. برایه حمامها جا برایه وان هست ولی وان ندارد. صندوق رمزدار برای قراردادن مدارک داخل اتاق ندارد. شلنگ سرویش بهداشتی بجای سمت چپ سمت راست سرویس فرنگی قرار گرفته که باید حتماً جایش تغییر گردد. سرو غذا در هتل و در ایام پیک بسیار کند است. به نحوی که برای غذای درخواستی باید بیش از یکساعت منتظر باشی.در محوطه صندلی هست ولی بیشتر برایه کافه و بوفه هست که برایه استفاده باید از بوفه خرید کنید. مدیریت هتل باید تعداد صندلی بیشتری در حیاط هتل برایه استراحت قراردهد و در آخر اینترنت بسیار ضعیف می باشد. باتشکر
نقاط قوت:
موقعیت هتل و چشم انداز آن عالی و بسیار زیبا رفتار کارکنان بسیار خوب
نقاط ضعف:
کیفیت پایین اینترنت
نقاط قوت:
باغ زیبا_اتاق بزرگ _حس آرامش
نقاط ضعف:
کارکنان تازه کار و بعضا برخورد نامناسب_اینترنت با سرعت پایین
نقاط قوت:
تمیزی و برخورد مناسب پرسنل به همراه کیفیت خوب غذا
نقاط ضعف:
دیده نشد
نقاط قوت:
موقعیت هتل .
نقاط ضعف:
هتل تمیز و خوبی بود ولی نمدانم این ستاره ها را چه ‌‌کسی به این هتل ها می دهد هتلی در آستارا رفتیم به نظرم یک ستاره هم نبود سه ستاره داشت اینجا هم تمیز و موقعیت بسیار زیبای داشت به غیر از یک مورد که از پارکبانش دیدم برخورد بقیه پرسنل هتل عالی بود
نقاط قوت:
اتاق تمیز تنوع صبحانه مناسب برخورد خوب پرسنل
نقاط ضعف:
هر بار با تموم شدن یکی از اقلام صبحانه زمان زیادی طول می کشید تا دوباره پرش کنن.
نقاط قوت:
تمییزی اتاق ها. ویو عالی بزرگی اتاق ها سیستم گرمایش-سرمایش عالی راحتی تخت خوشمزگی غذاهای محلی کافی شاپ با ویو عالی
نقاط ضعف:
تنها نکته منفی این هتل نحوه حساب کردن کافی شاپ بود که هنگام تسویه نمی دونستند چی سفارش دادیم و اصلا استفاده کردیم یا نه.
نقاط قوت:
مدیریت و پرسنل بسیار مهربان نوساز بودن هتل اتاق بسیار بزرگ و تمیز و خوب صبحانه استاندارد و عالی
نقاط ضعف:
همجواری با جاده
برای ثبت نظر باید وارد شوید یا ثبت نام کنید.

پرسش و پاسخ درباره هتل راتینس ماسال

مهمانان هتل راتینس ماسال در سایت‌های مختلف چه نظراتی نوشته‌اند؟

همه نظرات مهمانان هتل راتینس ماسال از تمامی سایت‌های رزرواسیون را در مورد امکانات هتل، کیفیت خدمات، برخورد کارکنان، مزایا و معایب هتل در سایت سلطان سفر مشاهده کنید.

کدام سایت ارزانترین قیمت را ارائه می‌دهد؟

سلطان سفر با مقایسه قیمت هتل راتینس ماسال بر روی سایت‌های مختلف از جمله اسنپ تریپ، اقامت24، جاباما، هتل یار و ده‌ها سایت دیگر، ارزان‌ترین قیمت را به شما پیشنهاد می‌دهد.

همه عکس‌ها و امکانات هتل راتینس ماسال رو کجا می‌تونم ببینم؟

سلطان سفر مجموعه‌ای کامل از تصاویر و امکانات هتل راتینس ماسال را از همه سایت‌های معتبر رزرو گردآوری کرده است.