هتل راتینس ماسال

آدرس هتل: گیلان - ماسال -کیلومتر ۴ بزرگراه ماسال به شاندرمن
-
امتیاز کاربران
44
نظرات کاربران

معرفی هتل راتینس ماسال

مقایسه و رزرو اتاق

رزرو هتل راتینس ماسال

ظرفیت 1 نفر

اتاق یک تخته
اقامت 24
ظرفیت تکمیل
قیمت شب‌های دیگر
3 تیر
یکشنبه
تکمیل ظرفیت
4 تیر
دوشنبه
تکمیل ظرفیت
5 تیر
سه‌شنبه
تکمیل ظرفیت
6 تیر
چهارشنبه
تکمیل ظرفیت
7 تیر
پنج‌شنبه
تکمیل ظرفیت
8 تیر
جمعه
تکمیل ظرفیت
9 تیر
شنبه
تکمیل ظرفیت
10 تیر
یکشنبه
تکمیل ظرفیت
11 تیر
دوشنبه
تکمیل ظرفیت
12 تیر
سه‌شنبه
تکمیل ظرفیت
13 تیر
چهارشنبه
تکمیل ظرفیت
اتاق یک تخته
اقامت 24
ظرفیت تکمیل
قیمت شب‌های دیگر
3 تیر
یکشنبه
تکمیل ظرفیت
4 تیر
دوشنبه
تکمیل ظرفیت
5 تیر
سه‌شنبه
تکمیل ظرفیت
6 تیر
چهارشنبه
تکمیل ظرفیت
7 تیر
پنج‌شنبه
تکمیل ظرفیت
8 تیر
جمعه
تکمیل ظرفیت
9 تیر
شنبه
تکمیل ظرفیت
10 تیر
یکشنبه
تکمیل ظرفیت
11 تیر
دوشنبه
تکمیل ظرفیت
12 تیر
سه‌شنبه
تکمیل ظرفیت
13 تیر
چهارشنبه
تکمیل ظرفیت
ظرفیت 2 نفر

اتاق دوتخته
اقامت 24
ظرفیت تکمیل
قیمت شب‌های دیگر
3 تیر
یکشنبه
تکمیل ظرفیت
4 تیر
دوشنبه
تکمیل ظرفیت
5 تیر
سه‌شنبه
تکمیل ظرفیت
6 تیر
چهارشنبه
2,830,000 تومان
7 تیر
پنج‌شنبه
2,830,000 تومان
8 تیر
جمعه
تکمیل ظرفیت
9 تیر
شنبه
تکمیل ظرفیت
10 تیر
یکشنبه
تکمیل ظرفیت
11 تیر
دوشنبه
تکمیل ظرفیت
12 تیر
سه‌شنبه
تکمیل ظرفیت
13 تیر
چهارشنبه
تکمیل ظرفیت
اتاق دوتخته
اقامت 24
ظرفیت تکمیل
قیمت شب‌های دیگر
3 تیر
یکشنبه
تکمیل ظرفیت
4 تیر
دوشنبه
تکمیل ظرفیت
5 تیر
سه‌شنبه
تکمیل ظرفیت
6 تیر
چهارشنبه
3,050,000 تومان
7 تیر
پنج‌شنبه
3,050,000 تومان
8 تیر
جمعه
تکمیل ظرفیت
9 تیر
شنبه
تکمیل ظرفیت
10 تیر
یکشنبه
تکمیل ظرفیت
11 تیر
دوشنبه
تکمیل ظرفیت
12 تیر
سه‌شنبه
تکمیل ظرفیت
13 تیر
چهارشنبه
تکمیل ظرفیت
ظرفیت 3 نفر

اتاق سه تخته رو به کوهستان
اقامت 24
3,655,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
3 تیر
یکشنبه
3,655,000 تومان
4 تیر
دوشنبه
3,655,000 تومان
5 تیر
سه‌شنبه
3,655,000 تومان
6 تیر
چهارشنبه
3,655,000 تومان
7 تیر
پنج‌شنبه
3,655,000 تومان
8 تیر
جمعه
3,655,000 تومان
9 تیر
شنبه
3,655,000 تومان
10 تیر
یکشنبه
3,655,000 تومان
11 تیر
دوشنبه
3,655,000 تومان
12 تیر
سه‌شنبه
3,655,000 تومان
13 تیر
چهارشنبه
3,655,000 تومان
اتاق سه تخته رو به محوطه
اقامت 24
3,655,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
3 تیر
یکشنبه
3,655,000 تومان
4 تیر
دوشنبه
3,655,000 تومان
5 تیر
سه‌شنبه
3,655,000 تومان
6 تیر
چهارشنبه
3,655,000 تومان
7 تیر
پنج‌شنبه
3,655,000 تومان
8 تیر
جمعه
3,655,000 تومان
9 تیر
شنبه
3,655,000 تومان
10 تیر
یکشنبه
3,655,000 تومان
11 تیر
دوشنبه
3,655,000 تومان
12 تیر
سه‌شنبه
3,655,000 تومان
13 تیر
چهارشنبه
3,655,000 تومان
اتاق سه تخته رو به کوهستان
اقامت 24
3,655,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
3 تیر
یکشنبه
3,655,000 تومان
4 تیر
دوشنبه
3,655,000 تومان
5 تیر
سه‌شنبه
3,655,000 تومان
6 تیر
چهارشنبه
3,655,000 تومان
7 تیر
پنج‌شنبه
3,655,000 تومان
8 تیر
جمعه
3,655,000 تومان
9 تیر
شنبه
3,655,000 تومان
10 تیر
یکشنبه
3,655,000 تومان
11 تیر
دوشنبه
3,655,000 تومان
12 تیر
سه‌شنبه
تکمیل ظرفیت
13 تیر
چهارشنبه
تکمیل ظرفیت
اتاق سه تخته رو به محوطه
اقامت 24
3,655,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
3 تیر
یکشنبه
3,655,000 تومان
4 تیر
دوشنبه
3,655,000 تومان
5 تیر
سه‌شنبه
3,655,000 تومان
6 تیر
چهارشنبه
3,655,000 تومان
7 تیر
پنج‌شنبه
3,655,000 تومان
8 تیر
جمعه
3,655,000 تومان
9 تیر
شنبه
3,655,000 تومان
10 تیر
یکشنبه
3,655,000 تومان
11 تیر
دوشنبه
3,655,000 تومان
12 تیر
سه‌شنبه
تکمیل ظرفیت
13 تیر
چهارشنبه
تکمیل ظرفیت
اتاق سه تخته رو به کوهستان
اقامت 24
4,070,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
3 تیر
یکشنبه
4,070,000 تومان
4 تیر
دوشنبه
4,070,000 تومان
5 تیر
سه‌شنبه
4,070,000 تومان
6 تیر
چهارشنبه
4,070,000 تومان
7 تیر
پنج‌شنبه
4,070,000 تومان
8 تیر
جمعه
4,070,000 تومان
9 تیر
شنبه
4,070,000 تومان
10 تیر
یکشنبه
4,070,000 تومان
11 تیر
دوشنبه
4,070,000 تومان
12 تیر
سه‌شنبه
4,070,000 تومان
13 تیر
چهارشنبه
4,070,000 تومان
اتاق سه تخته رو به محوطه
اقامت 24
4,070,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
3 تیر
یکشنبه
4,070,000 تومان
4 تیر
دوشنبه
4,070,000 تومان
5 تیر
سه‌شنبه
4,070,000 تومان
6 تیر
چهارشنبه
4,070,000 تومان
7 تیر
پنج‌شنبه
4,070,000 تومان
8 تیر
جمعه
4,070,000 تومان
9 تیر
شنبه
4,070,000 تومان
10 تیر
یکشنبه
4,070,000 تومان
11 تیر
دوشنبه
4,070,000 تومان
12 تیر
سه‌شنبه
4,070,000 تومان
13 تیر
چهارشنبه
4,070,000 تومان
اتاق سه تخته رو به کوهستان
اقامت 24
4,070,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
3 تیر
یکشنبه
4,070,000 تومان
4 تیر
دوشنبه
4,070,000 تومان
5 تیر
سه‌شنبه
4,070,000 تومان
6 تیر
چهارشنبه
4,070,000 تومان
7 تیر
پنج‌شنبه
4,070,000 تومان
8 تیر
جمعه
4,070,000 تومان
9 تیر
شنبه
4,070,000 تومان
10 تیر
یکشنبه
4,070,000 تومان
11 تیر
دوشنبه
4,070,000 تومان
12 تیر
سه‌شنبه
تکمیل ظرفیت
13 تیر
چهارشنبه
تکمیل ظرفیت
اتاق سه تخته رو به محوطه
اقامت 24
4,070,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
3 تیر
یکشنبه
4,070,000 تومان
4 تیر
دوشنبه
4,070,000 تومان
5 تیر
سه‌شنبه
4,070,000 تومان
6 تیر
چهارشنبه
4,070,000 تومان
7 تیر
پنج‌شنبه
4,070,000 تومان
8 تیر
جمعه
4,070,000 تومان
9 تیر
شنبه
4,070,000 تومان
10 تیر
یکشنبه
4,070,000 تومان
11 تیر
دوشنبه
4,070,000 تومان
12 تیر
سه‌شنبه
تکمیل ظرفیت
13 تیر
چهارشنبه
تکمیل ظرفیت
ظرفیت 4 نفر

اتاق چهار تخته رو به محوطه
اقامت 24
4,625,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
3 تیر
یکشنبه
4,625,000 تومان
4 تیر
دوشنبه
4,625,000 تومان
5 تیر
سه‌شنبه
4,625,000 تومان
6 تیر
چهارشنبه
4,625,000 تومان
7 تیر
پنج‌شنبه
4,625,000 تومان
8 تیر
جمعه
4,625,000 تومان
9 تیر
شنبه
4,625,000 تومان
10 تیر
یکشنبه
4,625,000 تومان
11 تیر
دوشنبه
4,625,000 تومان
12 تیر
سه‌شنبه
4,625,000 تومان
13 تیر
چهارشنبه
4,625,000 تومان
اتاق چهار تخته رو به کوهستان
اقامت 24
4,625,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
3 تیر
یکشنبه
4,625,000 تومان
4 تیر
دوشنبه
4,625,000 تومان
5 تیر
سه‌شنبه
4,625,000 تومان
6 تیر
چهارشنبه
4,625,000 تومان
7 تیر
پنج‌شنبه
4,625,000 تومان
8 تیر
جمعه
4,625,000 تومان
9 تیر
شنبه
4,625,000 تومان
10 تیر
یکشنبه
4,625,000 تومان
11 تیر
دوشنبه
4,625,000 تومان
12 تیر
سه‌شنبه
4,625,000 تومان
13 تیر
چهارشنبه
4,625,000 تومان
اتاق چهار تخته رو به کوهستان
اقامت 24
4,625,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
3 تیر
یکشنبه
4,625,000 تومان
4 تیر
دوشنبه
4,625,000 تومان
5 تیر
سه‌شنبه
تکمیل ظرفیت
6 تیر
چهارشنبه
تکمیل ظرفیت
7 تیر
پنج‌شنبه
4,625,000 تومان
8 تیر
جمعه
4,625,000 تومان
9 تیر
شنبه
4,625,000 تومان
10 تیر
یکشنبه
4,625,000 تومان
11 تیر
دوشنبه
4,625,000 تومان
12 تیر
سه‌شنبه
4,625,000 تومان
13 تیر
چهارشنبه
4,625,000 تومان
اتاق چهار تخته رو به محوطه
اقامت 24
4,625,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
3 تیر
یکشنبه
4,625,000 تومان
4 تیر
دوشنبه
4,625,000 تومان
5 تیر
سه‌شنبه
4,625,000 تومان
6 تیر
چهارشنبه
4,625,000 تومان
7 تیر
پنج‌شنبه
4,625,000 تومان
8 تیر
جمعه
4,625,000 تومان
9 تیر
شنبه
4,625,000 تومان
10 تیر
یکشنبه
4,625,000 تومان
11 تیر
دوشنبه
4,625,000 تومان
12 تیر
سه‌شنبه
تکمیل ظرفیت
13 تیر
چهارشنبه
تکمیل ظرفیت
اتاق چهار تخته رو به محوطه
اقامت 24
5,100,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
3 تیر
یکشنبه
5,100,000 تومان
4 تیر
دوشنبه
5,100,000 تومان
5 تیر
سه‌شنبه
5,100,000 تومان
6 تیر
چهارشنبه
5,100,000 تومان
7 تیر
پنج‌شنبه
5,100,000 تومان
8 تیر
جمعه
5,100,000 تومان
9 تیر
شنبه
5,100,000 تومان
10 تیر
یکشنبه
5,100,000 تومان
11 تیر
دوشنبه
5,100,000 تومان
12 تیر
سه‌شنبه
5,100,000 تومان
13 تیر
چهارشنبه
5,100,000 تومان
اتاق چهار تخته رو به کوهستان
اقامت 24
5,100,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
3 تیر
یکشنبه
5,100,000 تومان
4 تیر
دوشنبه
5,100,000 تومان
5 تیر
سه‌شنبه
5,100,000 تومان
6 تیر
چهارشنبه
5,100,000 تومان
7 تیر
پنج‌شنبه
5,100,000 تومان
8 تیر
جمعه
5,100,000 تومان
9 تیر
شنبه
5,100,000 تومان
10 تیر
یکشنبه
5,100,000 تومان
11 تیر
دوشنبه
5,100,000 تومان
12 تیر
سه‌شنبه
5,100,000 تومان
13 تیر
چهارشنبه
5,100,000 تومان
اتاق چهار تخته رو به کوهستان
اقامت 24
5,100,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
3 تیر
یکشنبه
5,100,000 تومان
4 تیر
دوشنبه
5,100,000 تومان
5 تیر
سه‌شنبه
تکمیل ظرفیت
6 تیر
چهارشنبه
تکمیل ظرفیت
7 تیر
پنج‌شنبه
5,100,000 تومان
8 تیر
جمعه
5,100,000 تومان
9 تیر
شنبه
5,100,000 تومان
10 تیر
یکشنبه
5,100,000 تومان
11 تیر
دوشنبه
5,100,000 تومان
12 تیر
سه‌شنبه
5,100,000 تومان
13 تیر
چهارشنبه
5,100,000 تومان
اتاق چهار تخته رو به محوطه
اقامت 24
5,100,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
3 تیر
یکشنبه
5,100,000 تومان
4 تیر
دوشنبه
5,100,000 تومان
5 تیر
سه‌شنبه
5,100,000 تومان
6 تیر
چهارشنبه
5,100,000 تومان
7 تیر
پنج‌شنبه
5,100,000 تومان
8 تیر
جمعه
5,100,000 تومان
9 تیر
شنبه
5,100,000 تومان
10 تیر
یکشنبه
5,100,000 تومان
11 تیر
دوشنبه
5,100,000 تومان
12 تیر
سه‌شنبه
تکمیل ظرفیت
13 تیر
چهارشنبه
تکمیل ظرفیت

امکانات اتاق های هتل راتینس ماسال

تلویزیون
یخچال
اعلام حریق
فتوکپی
سرویس بهداشتی ایرانی
سرویس فرنگی
آژانس مسافرتی
تبديل ارز
خشکشویی (لاندری)
دستگاه خودپرداز
چای ساز
صندوق امانات
سشوار
آسانسور
نمازخانه
تاکسی سرویس
استخر
سونا
سیستم تهویه مطبوع
رستوران
ماساژ
اتاق چمدان
بالکن
دراور
کمد لباس
حوله
اسپیلت
امکان شارژ وسایل الکترونیکی
خدمات تور
روزنامه
فضای سبز
سالن ورزشی
اباژور
تلفن
دستگاه واکس کفش
پله اضطراری
اتاق بازی
لابی
اتاق سیگار
مرکز خرید
اینترنت
سوئیت
بیلیارد
آرایشگاه
فروشگاه
شوفاژ
کپسول آتش نشانی
خدمات برای معلولین
کافی نت
مینی بار رایگان
وسایل بدنسازی
سیستم سرمایش
پاركينگ
كافی شاپ
اينترنت در لابی
روم سرويس
نهار در اتاق
فكس
تلفن در لابی
پرینتر
زنگ هشدار
ترانسفر رفت با هزینه
ترانسفر برگشت با هزینه
پذیرش 24 ساعته
شبکه پخش فیلم
خدمات خانه داری
تلویزیون در لابی
اتاق تلفن (اپراتور)
گیم نت
پارک کودک
زمین ورزشی
رستوران بام
خدمات تهيه بليط
خدمات بیدار باش
مینی بار با هزینه
كتابخانه
آتلیه
خدمات CIP (تشریفات ویژه)
کرایه اتومبیل (بدون راننده)
چايخانه سنتی
جكوزی
خدمات باربري
خدمات پزشكي
سالن بيليارد
زمين تنيس
گشت نیم روزی
بازی ویدئویی
سرویس حرم
پرداخت ویزا و مسترکارت
خدمات نگهداری کودک
اینترنت بی سیم
لوازم بهداشتی
اب معدنی رایگان
حوله حمام
دمپایی یکبار مصرف
سیستم گرمایش
دمپایی حمام
کف پوش موکت
شام در اتاق
رخت آویز

نظرات کاربران برای هتل راتینس ماسال

(44 نظر)
نقاط قوت:
لوکیشن عالی برخورد خوب کارکنان اتاق بزرگ و راحت با ویوی عالی
نقاط ضعف:
کم سلیقگی در دکوراسیون و چیدمان اتاق
هتل در بهترین حالت میتواند سه ستاره باشد. اما لوکیشن خوب و باغ بسیار زیبای هتل و همچنین برخورد محترمانه پرسنل، ارزش این را دارد چند شبی را در آن بگذرانید. صبحانه هم به نسبت خوب و قابل‌قبول بود.
هتل تمیز،با پرسنل خوبی داشت
نقاط قوت:
نقاط ضعف:
عالی بود. دنج و تمیز
هتل معمولی و متوسط بود
برای دومین بار به این هتل رفتم.چشم انداز زیبا و محیطی عالی جهت استراحت است.
نقاط قوت:
فضا بزرگ هتل و اتاق ها لوکیشن زیبا
نقاط ضعف:
عدم رسیدگی به هتل و در نتیجه فرسودگی محیط درونی و بیرونی
این هتل پتانسیل بالایی دارد اما به نظر میرسد که مدت هاست با حداقل رسیدگی اداره میشود.
نقاط قوت:
نقاط ضعف:
احتیاج به بازسازی و رسیدگی زیاد دارد.
چهار ستاره برای این هتل بسیااااار زیاد است
نقاط قوت:
منطقه زیبا و سرسبز، خوشرویی تمام کارکنان، کیفیت بالای رستوران ایرانی و فست فود و کافی شاپ،
نقاط ضعف:
منطقه زیبا و سرسبز، خوشرویی تمام کارکنان، کیفیت بالای رستوران ایرانی و فست فود و کافی شاپ،
برای رفع خستگی و استراحت بسیار مناسب است بخصوص باغ سرسبز و زیبایی که در پشت عتل ساخته اند و بسیار آرامش بخش است.
نقاط قوت:
همه چیزعالی
نقاط ضعف:
همه چیزعالی
نقاط قوت:
محوطه بسیار عالی، غذای خوب کافی شاپ، برخورد گرم و بسیار خوب مسئول رستوران
نقاط ضعف:
کادر پذیرش بخصوص شیفت شب برخورد بسیار خشکی دارن که لایق یک هتل چهار ستاره نیست و من در بدو ورود واقعا پشیمان شدم
کلا هتل خوبیه که ارزش اقامت و تکرار رو داره
هتلی بسیار زیبا و تمیز همراه با غذاهای خوشمزه
نقاط قوت:
نظافت و موقعيت مكاني خوب
نقاط ضعف:
نظافت و موقعيت مكاني خوب
بسيار عالي
نقاط قوت:
موقعیت عالی چشم انداز زیبای پشت هتل
نقاط ضعف:
موقعیت عالی چشم انداز زیبای پشت هتل
نقاط قوت:
نزاکت و رفتار صمیمانه کارکنان، کیفیت خوب صبحانه و کلا رستوران، نظافت مطلوب اتاق‌ها، فضای دلنشین باغ و زمین بازی، و صدالبته منظره زیبای اتاق‌های رو به کوهستان. با وجود گرمای شدید هوا، اسپلیت خیلی خوب اتاق رو خنک میکرد و اگر میتونستید گرما رو تحمل کنید، نشستن در بالکن و تماشای منظره کوهستان و محوطه هتل خوشایند بود.
نقاط ضعف:
کلید اتاق واقعا کلید بود (کارت نبود) و داخل اتاق صندوق اشیا قیمتی وجود نداشت، اما اگر نیاز باشه پذیرش وسایل قیمتی رو براتون نگه میدارن. حوله‌‌های حمام کوچک، بالش‌های سفت و پتوهای سنگین یه مقدار ناخوشایند بودن.
قبل از هر چیز لازمه بدونید که این هتل واقعا ۴ ستاره نیست، یعنی در اون منطقه کلا انتظار هتل لوکس و مجلل نباید داشت. اما تقریبا هر آنچه که برای یک اقامت خوب لازمه، داره، حالا یه مقدار کم و زیاد. روی هم رفته هتل خوبی هست و به دلیل دسترسی عالی به خیلی از جاذبه‌های طبیعی، کم و کسری‌ها قابل چشم‌پوشی هستند. فقط ترجیحا توی ماه‌های گرم سال به اون منطقه سفر نکنید تا بتونید از زیبایی‌ها لذت بیشتری ببرید (ما تنها زمانی که تونستیم بریم بعد از امتحانات خرداد بود). از زیبایی های شاندرمن و ماسال هم بگم براتون؟ حقیقتا هر چقدر کشورهای مختلف رفته باشید و مناظر زیبا دیده باشید، باز هم از زیبایی این منطقه شگفت‌زده خواهید شد.
نقاط قوت:
محوطه زیبا
نقاط ضعف:
محوطه زیبا
نقاط قوت:
ملحفه و پتو خیلی تمیز بود بوی شوینده و خوب میداد ، سرویس بهداشتی عالی بود، صبحونش خوب بود.محوطه خیلی خوشگلی داشت.
نقاط ضعف:
ملحفه و پتو خیلی تمیز بود بوی شوینده و خوب میداد ، سرویس بهداشتی عالی بود، صبحونش خوب بود.محوطه خیلی خوشگلی داشت.
راضی بودم حتما به دوستان و آشنایان پیشنهاد میکنم اتاق های بالکن دار رو به بام و رزرو کنن شده یکی. و شب میهمان این هتل زیبا باشن
نقاط قوت:
تمام نکات مثبت
نقاط ضعف:
وجود نداشت
عالی و بدون نقص
ما دوروز اقامت داشتیم کارمندان هتل خیلی مودب بودن ومحیط خیلی دوست داشتنی بود فقط تنها چیزی که بنظرم در حد این هتل نبود سرویس بهداشتی بود که من نپسندیدم میتونست مناسبتر باشه
فضای بسیار زیبا ،طبیعتی بی نظیر،فضا سازی قابل توجه
نقاط قوت:
کیفیت غذای خوب امکانات مناسب
نقاط ضعف:
قیمت نسبتا بالا
با وجود این اتاق هایی که داشت قیمتش زیاد بود ولی محیط قشنگی داشت.
نقاط قوت:
قیمت مناسب
نقاط ضعف:
نوع اتاق ها و دکوراسیون داخلی
به نظر من هتل مناسبی بود. قیمت با امکانات متناسب بود ولی فضای اتاق ها یکم دلگیر بود.
تنها نقطۀ مثبت هتل چشم انداز رو به کوهستان و تراس اتاق‌ها بود رستوران ضعیف؛ صبحانه سلف سرویس نبود و غذاها از دیروز مجدداً گرم شده بودند کافه هتل کثیف و رفتار کارکنان کافه بد بود
نقاط قوت:
محوطه و فضای سبز زیبا
نقاط ضعف:
صبحانه بسیار ضعیف
متاسفانه در مجموع بین خدمات و قیمت هیچ تناسبی وجود ندارد
نقاط قوت:
کافی شاپ در فضای بسیارزیبا برخورد مناسب پرسنل
نقاط ضعف:
اتاقها نیاز به بهبود دارند شیر آب خراب بود و کتری برقی کار نمیکرد صبحانه متوسط بود و در حد هتل ۴ ستاره نبود
محوطه و فضای سبز هتل بسیار زیبا هستش
نقاط قوت:
محوطه پشت اقامتگاه فضای باغ مانند خوبی دارد
نقاط ضعف:
تخت ها در حد مهمانپذیر پتو ها و کالای خواب در حد مهمانپذیر موکت کف بسیار بی کیفیت آسانسور کوچک فضای اتاق ها بسیار زشت در حد مهمانپذیر هستش اینجا هتل نیستش
بسیار بد قیمت بالا مهمانپذیر است هتل نیست
همه چیز خوب بود. تنها موردی که ناراضی بودیم کیفیت پایین غذای رستوران و صبحانه بود و مهمانان اتاق بغلی ما تا شب ساعت چهار داد و بیداد و سرو صدای شدید داشتن و متاسفانه کسی نظارت نداشت. همچنین طبقه بالای ما بالکن رستوران بود و تا نصف شب صدای کشیدن صندلی ها و میزها ناراحتمون میکرد.
همه چی عالی بود اتاق رو به کوهستان رو رزرو کنید
موقعیت هتل خوب بود رفتار کارکنان هم خوب بود ویو اتاقهای رو به جنگل هم عالی بود فضا سازی حیاط و محوطه نیز نسبتا خوب بود واز همه بهتر کافی شاپ هتل بود اما متاسفانه کیفیت غذا بد بود یه فسنجان گرفتم که فقط یه قاشق خوردیم یه سالاد سزاز هم سفارش دادیم بیاره اتاق که ۲ ساعت طول کشید و کاملا یخ کرده بود و مخلفات سالاد هم بی کیفیت اما صرف نظر از غذا و رستوران پیشنهاد میکنم .
چشم انداز اتاق بسیار عالی، اتاق و تراس آن بسیار تمیز، غذا بسیار خوشمزه و در کل ارزش این هتل بیش از چهار ستاره هست.
برخورد کارکنان خیلی سرد و بی تفاوت ،هتل خیلی بدی بود و کیفیتش هم بیشتر از دو ستاره نبود ، بجز صبحانه مورد تعریف دیگه ای نداشت
رفتار کارمندان خوب بود اما فضای داخل اتاقها با تعداد تخت همخوانی نداشت نگهداری و پاکسازی محیط بیرونی هتل ضعیف بود اما روی هم رفته خوب بود
قابل قبول
حیاط و امکانات حیاط عالی، بزرگی تراس عالی
ابتدا باید گفت که مناظر و لند اسکیپ هتل زیباست،البته در مورد اتاق های رو به کوه برخورد پرسنل بسیار خوب ،ولی به علت تعداد بسیار کم افراد،گاهی سفارش ها دیر میموند کیفیت صبحانه بسیار خوب و قابل قبول،فقط ساعت شروع سرو صبحانه دیر بود،یعنی ساعت ۸:۳۰و ما یک صبحانه رو به علت حرکت ساعت ۷:۳۰ صبح ،از دست دادیم!! ولی باتوجه به اینکه هتل ۴ستاره معرفی شده،به نظر ویژگی های ۴ستاره رو به هیچ وجه نداره،،جالبه با وجود فضای قابل قبول در پشت هتل،هتل درست از منتهاالیه سمت جاده ساخته شده ،واتاق های رو به محوطه در اصل،رو به جاده هستن ،و بسیار پر سرو صدا و فاقد آرامش لازم برای سفر تفریحی...و چون پنجره ها هم دوجداره بی کیفیت بودن،به اندازه کافی مانع سرو صدا نبودند و اصلا نمی تونستیم از هوای خوب بیرون لذت ببریم. اتاق سه تخته رو به محوطه یک انتهای هتل ،اتاق بسیار عجیبی بود،یعنی تخت دو نفره،در یک فضای بدون پنجره و تهویه قرار گرفته بود که بیشتر حس انباری میداد تا اتاق هتل ۴ ستاره!!!البته به قیمت ۴ ستاره🤔🤔 اصول ساده معماری هم رعایت نشده ،مثلا در ورودی اتاق ۴ تخته رو به محوطه،باز میشه به داخل محیط دستشویی ،و اگر دو تا در با هم باز باشن،میتونید تصور کنید که چه اتفاقی می افته🙄🙄🙄 کیفیت و سلیقه مصالح و طراحی و... در حد ۴ ستاره نیست،البته در ایران ،این ستاره ها ،گویای هیچ چیزی نیستن و واقعا نمیدونی که با چه استانداردی قراره روبرو شی... در کل به نظرم فقط اتاق های رو به کوه ارزش اقامت داشته باشه،و نباید انتظار کیفیت هتل ۴ستاره داشته باشین...
منظره های هتل عالی هست . برای اقامتی رویایی گزینه خیلی خوبیه . به شدت پیشنهاد میکنم. تنها مشکلش این بود که رستوران داخل هتل برای ناهار فعال نبود و از بیرون هتل سفارش دادیم برامون آوردن . کافه سنتی هتل بسیار عالی بود و خیلی خوش گذشت.
هتل بسیار خوب ، لوکیشن خوب ، محوطه خوب، کارکنان مودب
با خانواده در اتاق ۴ تخته رو به محوطه به مدت ۱۰ روز اقامت داشتیم . مزایا : هتل نوساز و تمیز است . به خاطر وجود تراست در اتاقهای رو به محوطه و اینکه میز و صندلی در تراست وجود داره ما ناهار و شام رو در تراست استفاده میکردیم . محوطه اطراف هتل بسیار شیک و کافی شاپ بسیار زیبایی داره پرسنل پذیرش بسیار پیگیر و با اخلاق هستن معایب : با توجه به اینکه اتاق ما رو به محوطه بود ، پنجره دو جداره استاندارد نبود و سر و صدای جاده به راحتی به اتاق منتقل میشد . با توجه به ۴ ستاره بودن هتل ، می بایست از موکت با کیفیت بالاتری جهت اتاقها استفاده می‌شد که در دراز مدت کیفیت ش رو حفظ کنه . تنوع غذایی رستوران یاسین ولی کیفیت غذاها خوبه .
من چهار شب این هتل اقامت داشتم که دو شب اتاقم رو به محوطه بودم که خوب نبود ولی دوشبی که رو به کوهستان بود هم سکوت بود هم آرامش و منظره زیبا برخورد پرسنل هم نمیشه گفت خیلی خوب ولی بد هم نبود از لحاظ نظافت هم نمیشه نمره قابل قبولی داد درضمن فضای پشت هتل عالی بود در آخر اینکه من بیشتر از طبیعت و محیط پشت هتل لذت بردم
فضاي باز قشنگ بود اما در شب چراغ نداشت و نميشد پياده روي كرد و از فضا استفاده كرد
هتل راتینس دبا معماری زیبا و باغی مفرح پتانسیل بالایی برای تبدیل شدن به یک هتل با اقامت خاطره انگیز را دارد ولی خدمات و مهمانداری ضعیف آن موجب بازگشت مهمانان برای تجربه مجدد نخواهد شد صبحانه بسیار ضعیف
نسبت به هتل ٤ ستاره خيلي خوب بود
نکات مثبت: تمیزی و نوساز بودن هتل فضای بیرون و چشم انداز زیبا کیفیت قابل قبول غذای رستوران نکات منفی: حرفه‌ای نبودن پرسنل خدمات و رسپشن هتل نبود دمپایی در اتاق و اعلام اینکه دمپایی ندارند و بعد از درخواست ما فقط یک جفت دادند به علت رعایت پروتکل های کرونا صبحانه در اتاق سرو میشد و معمولا غذا سرد شده به دست ما می رسید سر و صدای محوطه بیرونی و راهروی هتل بسیار زیاد بود و باعث سلب آسایش میشد.
خیلی خوب بود،بهتر از اون چیزی بود که فکر میکردم،فضای سبز ‌محوطه عالی،اتاق ها رو به کوه ،برخورد کارکنان هم عالی بود.
سلام و من به همراه خانواده سه شب در این هتل اقامت داشتم. هتل نوساز و تمیز بود مخصوصاً برایه کسانی که دنبال هتل تمیز در شمال میگردند ولی کاستیهایی هم داشت که به چند مورد اشاره میکنم امیدوارم توسط مسئولین هتل برطرف گردد. پنجره های دوجداره سمت محوطه غیر استاندارد می باشند چون کاملا صدای جاده در اتاق میباشد و آسایش رو سلب میکند. برایه حمامها جا برایه وان هست ولی وان ندارد. صندوق رمزدار برای قراردادن مدارک داخل اتاق ندارد. شلنگ سرویش بهداشتی بجای سمت چپ سمت راست سرویس فرنگی قرار گرفته که باید حتماً جایش تغییر گردد. سرو غذا در هتل و در ایام پیک بسیار کند است. به نحوی که برای غذای درخواستی باید بیش از یکساعت منتظر باشی.در محوطه صندلی هست ولی بیشتر برایه کافه و بوفه هست که برایه استفاده باید از بوفه خرید کنید. مدیریت هتل باید تعداد صندلی بیشتری در حیاط هتل برایه استراحت قراردهد و در آخر اینترنت بسیار ضعیف می باشد. باتشکر
برای ثبت نظر باید وارد شوید یا ثبت نام کنید.

پرسش و پاسخ درباره هتل راتینس ماسال

مهمانان هتل راتینس ماسال در سایت‌های مختلف چه نظراتی نوشته‌اند؟

همه نظرات مهمانان هتل راتینس ماسال از تمامی سایت‌های رزرواسیون را در مورد امکانات هتل، کیفیت خدمات، برخورد کارکنان، مزایا و معایب هتل در سایت سلطان سفر مشاهده کنید. برای مشاهده نظرات کلیک کنید.

کدام سایت ارزانترین قیمت را ارائه می‌دهد؟

سلطان سفر با مقایسه قیمت هتل راتینس ماسال بر روی سایت‌های مختلف از جمله اسنپ تریپ، اقامت24، جاباما، هتل یار و ده‌ها سایت دیگر، ارزان‌ترین قیمت را به شما پیشنهاد می‌دهد. برای مقایسه قیمت و رزرو هتل کلیک کنید.

همه عکس‌ها و امکانات هتل راتینس ماسال رو کجا می‌تونم ببینم؟

سلطان سفر مجموعه‌ای کامل از تصاویر و امکانات هتل راتینس ماسال را از همه سایت‌های معتبر رزرو گردآوری کرده است. برای مشاهده کلیک کنید.