مقایسه و رزرو اتاق

رزرو هتل آریانا ماسال

ظرفیت 2 نفر

اتاق دو تخته دبل بدون بالکن رو به شالیزار و جنگل
اقامت 24
1,067,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
25 مرداد
سه شنبه
1,067,000
تومان
26 مرداد
چهارشنبه
1,067,000
تومان
27 مرداد
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
28 مرداد
جمعه
ظرفیت تکمیل
29 مرداد
شنبه
1,067,000
تومان
30 مرداد
یکشنبه
1,067,000
تومان
31 مرداد
دوشنبه
1,067,000
تومان
1 شهریور
سه شنبه
1,167,000
تومان
2 شهریور
چهارشنبه
1,167,000
تومان
3 شهریور
پنجشنبه
1,167,000
تومان
4 شهریور
جمعه
1,167,000
تومان
اتاق دو تخته دبل بالکن دار رو به شالیزار و جنگل
اقامت 24
1,278,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
25 مرداد
سه شنبه
1,278,000
تومان
26 مرداد
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
27 مرداد
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
28 مرداد
جمعه
ظرفیت تکمیل
29 مرداد
شنبه
1,278,000
تومان
30 مرداد
یکشنبه
1,278,000
تومان
31 مرداد
دوشنبه
1,278,000
تومان
1 شهریور
سه شنبه
1,450,000
تومان
2 شهریور
چهارشنبه
1,450,000
تومان
3 شهریور
پنجشنبه
1,450,000
تومان
4 شهریور
جمعه
1,450,000
تومان
اتاق دو تخته بدون بالکن - رو به جنگل - دبل
هتل یار
ظرفیت تکمیل
قیمت شب‌های دیگر
25 مرداد
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
26 مرداد
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
27 مرداد
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
28 مرداد
جمعه
ظرفیت تکمیل
29 مرداد
شنبه
1,067,000
تومان
30 مرداد
یکشنبه
1,067,000
تومان
31 مرداد
دوشنبه
1,067,000
تومان
1 شهریور
سه شنبه
1,167,000
تومان
2 شهریور
چهارشنبه
1,167,000
تومان
3 شهریور
پنجشنبه
1,167,000
تومان
4 شهریور
جمعه
1,167,000
تومان
اتاق دو تخته دبل بالکن دار رو به محوطه و جنگل
اقامت 24
ظرفیت تکمیل
قیمت شب‌های دیگر
25 مرداد
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
26 مرداد
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
27 مرداد
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
28 مرداد
جمعه
1,167,000
تومان
29 مرداد
شنبه
1,167,000
تومان
30 مرداد
یکشنبه
1,167,000
تومان
31 مرداد
دوشنبه
1,167,000
تومان
1 شهریور
سه شنبه
1,167,000
تومان
2 شهریور
چهارشنبه
1,167,000
تومان
3 شهریور
پنجشنبه
1,167,000
تومان
4 شهریور
جمعه
1,167,000
تومان
اتاق دو تخته بالکن دار - رو به محوطه و جنگل - دبل
هتل یار
ظرفیت تکمیل
قیمت شب‌های دیگر
25 مرداد
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
26 مرداد
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
27 مرداد
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
28 مرداد
جمعه
ظرفیت تکمیل
29 مرداد
شنبه
1,167,000
تومان
30 مرداد
یکشنبه
1,167,000
تومان
31 مرداد
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
1 شهریور
سه شنبه
1,168,000
تومان
2 شهریور
چهارشنبه
1,168,000
تومان
3 شهریور
پنجشنبه
1,168,000
تومان
4 شهریور
جمعه
1,168,000
تومان
اتاق دو تخته بالکن دار - رو به شالیزار و جنگل - دبل
هتل یار
ظرفیت تکمیل
قیمت شب‌های دیگر
25 مرداد
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
26 مرداد
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
27 مرداد
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
28 مرداد
جمعه
ظرفیت تکمیل
29 مرداد
شنبه
1,278,000
تومان
30 مرداد
یکشنبه
1,278,000
تومان
31 مرداد
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
1 شهریور
سه شنبه
1,450,000
تومان
2 شهریور
چهارشنبه
1,450,000
تومان
3 شهریور
پنجشنبه
1,450,000
تومان
4 شهریور
جمعه
1,450,000
تومان
ظرفیت 3 نفر

اتاق سه تخته بدون بالکن رو به شالیزار و جنگل
اقامت 24
1,167,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
25 مرداد
سه شنبه
1,167,000
تومان
26 مرداد
چهارشنبه
1,167,000
تومان
27 مرداد
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
28 مرداد
جمعه
1,167,000
تومان
29 مرداد
شنبه
1,167,000
تومان
30 مرداد
یکشنبه
1,167,000
تومان
31 مرداد
دوشنبه
1,167,000
تومان
1 شهریور
سه شنبه
1,278,000
تومان
2 شهریور
چهارشنبه
1,278,000
تومان
3 شهریور
پنجشنبه
1,278,000
تومان
4 شهریور
جمعه
1,278,000
تومان
اتاق سه تخته بالکن دار - رو به شالیزار و جنگل - دبل + سینگل
هتل یار
1,400,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
25 مرداد
سه شنبه
1,400,000
تومان
26 مرداد
چهارشنبه
1,400,000
تومان
27 مرداد
پنجشنبه
1,400,000
تومان
28 مرداد
جمعه
1,400,000
تومان
29 مرداد
شنبه
1,400,000
تومان
30 مرداد
یکشنبه
1,400,000
تومان
31 مرداد
دوشنبه
1,400,000
تومان
1 شهریور
سه شنبه
1,500,000
تومان
2 شهریور
چهارشنبه
1,500,000
تومان
3 شهریور
پنجشنبه
1,500,000
تومان
4 شهریور
جمعه
1,500,000
تومان
اتاق سه تخته بدون بالکن - رو به جنگل - دبل + سینگل
هتل یار
ظرفیت تکمیل
قیمت شب‌های دیگر
25 مرداد
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
26 مرداد
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
27 مرداد
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
28 مرداد
جمعه
ظرفیت تکمیل
29 مرداد
شنبه
1,167,000
تومان
30 مرداد
یکشنبه
1,167,000
تومان
31 مرداد
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
1 شهریور
سه شنبه
1,278,000
تومان
2 شهریور
چهارشنبه
1,278,000
تومان
3 شهریور
پنجشنبه
1,278,000
تومان
4 شهریور
جمعه
1,278,000
تومان
اتاق سه تخته بالکن دار - رو به محوطه و جنگل - دبل + سینگل
هتل یار
ظرفیت تکمیل
قیمت شب‌های دیگر
25 مرداد
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
26 مرداد
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
27 مرداد
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
28 مرداد
جمعه
ظرفیت تکمیل
29 مرداد
شنبه
1,278,000
تومان
30 مرداد
یکشنبه
1,278,000
تومان
31 مرداد
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
1 شهریور
سه شنبه
1,278,000
تومان
2 شهریور
چهارشنبه
1,278,000
تومان
3 شهریور
پنجشنبه
1,278,000
تومان
4 شهریور
جمعه
1,278,000
تومان
اتاق سه تخته بالکن دار رو به شالیزار و جنگل
اقامت 24
ظرفیت تکمیل
قیمت شب‌های دیگر
25 مرداد
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
26 مرداد
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
27 مرداد
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
28 مرداد
جمعه
ظرفیت تکمیل
29 مرداد
شنبه
1,400,000
تومان
30 مرداد
یکشنبه
1,400,000
تومان
31 مرداد
دوشنبه
1,400,000
تومان
1 شهریور
سه شنبه
1,500,000
تومان
2 شهریور
چهارشنبه
1,500,000
تومان
3 شهریور
پنجشنبه
1,500,000
تومان
4 شهریور
جمعه
1,500,000
تومان
اتاق سه تخته بالکن دار رو به محوطه و جنگل
اقامت 24
ظرفیت تکمیل
قیمت شب‌های دیگر
25 مرداد
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
26 مرداد
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
27 مرداد
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
28 مرداد
جمعه
1,278,000
تومان
29 مرداد
شنبه
1,278,000
تومان
30 مرداد
یکشنبه
1,278,000
تومان
31 مرداد
دوشنبه
1,278,000
تومان
1 شهریور
سه شنبه
1,278,000
تومان
2 شهریور
چهارشنبه
1,278,000
تومان
3 شهریور
پنجشنبه
1,278,000
تومان
4 شهریور
جمعه
1,278,000
تومان
ظرفیت 4 نفر

اتاق چهار تخته بالکن دار رو به محوطه و جنگل
اقامت 24
1,400,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
25 مرداد
سه شنبه
1,400,000
تومان
26 مرداد
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
27 مرداد
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
28 مرداد
جمعه
ظرفیت تکمیل
29 مرداد
شنبه
1,400,000
تومان
30 مرداد
یکشنبه
1,400,000
تومان
31 مرداد
دوشنبه
1,400,000
تومان
1 شهریور
سه شنبه
1,550,000
تومان
2 شهریور
چهارشنبه
1,550,000
تومان
3 شهریور
پنجشنبه
1,550,000
تومان
4 شهریور
جمعه
1,550,000
تومان
اتاق چهار تخته بدون بالکن رو به شالیزار و جنگل
اقامت 24
1,400,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
25 مرداد
سه شنبه
1,400,000
تومان
26 مرداد
چهارشنبه
1,400,000
تومان
27 مرداد
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
28 مرداد
جمعه
ظرفیت تکمیل
29 مرداد
شنبه
1,400,000
تومان
30 مرداد
یکشنبه
1,400,000
تومان
31 مرداد
دوشنبه
1,400,000
تومان
1 شهریور
سه شنبه
1,550,000
تومان
2 شهریور
چهارشنبه
1,550,000
تومان
3 شهریور
پنجشنبه
1,550,000
تومان
4 شهریور
جمعه
1,550,000
تومان
اتاق چهار تخته بالکن دار رو به شالیزار و جنگل
اقامت 24
1,550,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
25 مرداد
سه شنبه
1,550,000
تومان
26 مرداد
چهارشنبه
1,550,000
تومان
27 مرداد
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
28 مرداد
جمعه
1,550,000
تومان
29 مرداد
شنبه
1,550,000
تومان
30 مرداد
یکشنبه
1,550,000
تومان
31 مرداد
دوشنبه
1,550,000
تومان
1 شهریور
سه شنبه
1,550,000
تومان
2 شهریور
چهارشنبه
1,550,000
تومان
3 شهریور
پنجشنبه
1,550,000
تومان
4 شهریور
جمعه
1,550,000
تومان
اتاق چهار تخته بدون بالکن (رو به شالیزار و جنگل)
اقامت 24
ظرفیت تکمیل
قیمت شب‌های دیگر
25 مرداد
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
26 مرداد
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
27 مرداد
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
28 مرداد
جمعه
ظرفیت تکمیل
29 مرداد
شنبه
ظرفیت تکمیل
30 مرداد
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
31 مرداد
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
1 شهریور
سه شنبه
1,550,000
تومان
2 شهریور
چهارشنبه
1,550,000
تومان
3 شهریور
پنجشنبه
1,550,000
تومان
4 شهریور
جمعه
1,550,000
تومان
اتاق چهار تخته بالکن دار - رو به محوطه و جنگل - یک تخت دبل + دو تخت سینگل
هتل یار
ظرفیت تکمیل
قیمت شب‌های دیگر
25 مرداد
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
26 مرداد
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
27 مرداد
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
28 مرداد
جمعه
ظرفیت تکمیل
29 مرداد
شنبه
1,400,000
تومان
30 مرداد
یکشنبه
1,400,000
تومان
31 مرداد
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
1 شهریور
سه شنبه
1,550,000
تومان
2 شهریور
چهارشنبه
1,550,000
تومان
3 شهریور
پنجشنبه
1,550,000
تومان
4 شهریور
جمعه
1,550,000
تومان
اتاق چهار تخته بدون بالکن - رو به شالیزار و جنگل - یک تخت دبل + دو تخت سینگل
هتل یار
ظرفیت تکمیل
قیمت شب‌های دیگر
25 مرداد
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
26 مرداد
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
27 مرداد
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
28 مرداد
جمعه
ظرفیت تکمیل
29 مرداد
شنبه
1,400,000
تومان
30 مرداد
یکشنبه
1,400,000
تومان
31 مرداد
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
1 شهریور
سه شنبه
1,550,000
تومان
2 شهریور
چهارشنبه
1,550,000
تومان
3 شهریور
پنجشنبه
1,550,000
تومان
4 شهریور
جمعه
1,550,000
تومان
اتاق چهار تخته بالکن دار - رو به شالیزار و جنگل - دو تخت دبل
هتل یار
ظرفیت تکمیل
قیمت شب‌های دیگر
25 مرداد
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
26 مرداد
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
27 مرداد
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
28 مرداد
جمعه
ظرفیت تکمیل
29 مرداد
شنبه
1,550,000
تومان
30 مرداد
یکشنبه
1,550,000
تومان
31 مرداد
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
1 شهریور
سه شنبه
1,550,000
تومان
2 شهریور
چهارشنبه
1,550,000
تومان
3 شهریور
پنجشنبه
1,550,000
تومان
4 شهریور
جمعه
1,550,000
تومان

امکانات اتاق های هتل آریانا ماسال

تلویزیون
یخچال
اعلام حریق
فتوکپی
سرویس بهداشتی ایرانی
سرویس فرنگی
آژانس مسافرتی
تبديل ارز
خشکشویی (لاندری)
دستگاه خودپرداز
صندوق امانات
آسانسور
نمازخانه
تاکسی سرویس
استخر
سونا
سیستم تهویه مطبوع
رستوران
ماساژ
اتاق چمدان
خدمات تور
روزنامه
فضای سبز
سالن ورزشی
دستگاه واکس کفش
پله اضطراری
اتاق بازی
لابی
اتاق سیگار
مرکز خرید
آرایشگاه
فروشگاه
کپسول آتش نشانی
خدمات برای معلولین
کافی نت
مینی بار رایگان
وسایل بدنسازی
پاركينگ
كافی شاپ
اينترنت در لابی
فكس
تلفن در لابی
پرینتر
زنگ هشدار
ترانسفر رفت با هزینه
ترانسفر برگشت با هزینه
پذیرش 24 ساعته
شبکه پخش فیلم
خدمات خانه داری
تلویزیون در لابی
اتاق تلفن (اپراتور)
گیم نت
پارک کودک
زمین ورزشی
رستوران بام
خدمات تهيه بليط
خدمات بیدار باش
مینی بار با هزینه
كتابخانه
آتلیه
خدمات CIP (تشریفات ویژه)
کرایه اتومبیل (بدون راننده)
چايخانه سنتی
جكوزی
خدمات باربري
خدمات پزشكي
سالن بيليارد
زمين تنيس
گشت نیم روزی
بازی ویدئویی
سرویس حرم
پرداخت ویزا و مسترکارت
خدمات نگهداری کودک

نظرات کاربران برای هتل آریانا ماسال

(21 نظر)
نقاط قوت:
پشتش شالیزار و ویو خوبی داشت،البته اتاق۴تخته بسمت کوه وشالیزار گرفته بودیم،تراس کوچیک ولی قابل قبول داشت،پرسنل محترم صبحانه خوب،نهار روتو محوطه حیاط داخل آلاچیق خوردیم که ویو خوبی بسمت شالیزار داشت کلبه ها وهتلهای بالاتر هیچکدام نت ندارن،پول نقد داشته باشین موقع خرید از کنار جاده چون پوزهاشون که سیم کارت خوره کارنمیکنه اتاقهایی که کف سنگ وسرامیکن بهداشتی ترن تا موکت که منبع آلودگیه،اینجا سرامیک وسرویسش فرنگی وایرانی داشت.
نقاط ضعف:
درلابی گفتندنت هست ولی نبود،نهار میرزا قاسمی وکباب سیر ترشی وزیتون پرورده سفارش دادیم،که میرزاش خوب بود بقیه نه سیرش جانیفتاده بود وزیتون پروردش یه چیز سفید طور مالیده بودن که...،بااین وجودنمره کامل دادم. موفق باشن وبهبودبدن آشپزخونشونو به عبارتی آشپزشونو.
نقاط قوت:
کارکنان مودب موقعیت مکانی زیبا و دسترسی به ییلاقات
نقاط ضعف:
انتقال صدا بین اتاقهای مجاور
نقاط قوت:
ویو اتاقها عالی برخورد پرسنل بسیارخوب کیفیت وتنوع صبحانه نسبتا خوب درمجموع نسبت به قیمت، در حد سه ستاره مناسب
نقاط ضعف:
در حد سه ستاره بود ونکته منفی خاصی ندیدم.
نقاط قوت:
از همه لحاظ عالی
نقاط ضعف:
ندارد
نقاط قوت:
برخورد خوب پرسنل مناظر زیبا آرامش هتل
نقاط ضعف:
نبود محوطه برای بازی بچه ها
نقاط قوت:
برخورد و رفتار بسیار مناسب پرسنل کیفیت غذا نسبت به قیمت خیلی خوب و رضایت بخش موقعیت مکانی و منظره زیبا
نقاط ضعف:
ندارد
نقاط قوت:
سلام بر خورد کارمندان هتل عالی بود
نقاط ضعف:
اگر ممکنه وسیله بازی برای بچه‌ها تهیه شود مثلا تاپ در حیات هتل
نقاط قوت:
رفتار محترمانه پرسنل، موقعیت و منظره مناسب اتاق ها، کیفیت مناسب صبحانه، نهار و شام، تمیزی هتل
نقاط ضعف:
منو غذای هتل متنوع نیست و از غذاهای گیلانی فقط شامی کباب، کباب ترش و میرزا قاسمی دارد.
نقاط قوت:
برخورد پرسنل عالی - با تشکر از آقایان فرزین و ابراهیمی محوطه هتل آرامبخش و مناسب استراحت و خاطره انگیز غذاها با کیفیت و خانگی دسترسی خوب به مکانهای دیدنی
نقاط ضعف:
وجود یک کافه در هتل لازم است. البته نیازها برطرف می‌شود.
نقاط قوت:
هتل تمیز و مرتب با پرسنل مودب و مهربان .اتاق ها تمیز
نقاط ضعف:
متاسفانه غذای رستوران بد بود و نسبت به رستوران های داخل شه ماسال کیفیت پایین و گرانتر از بیرون بود
نقاط قوت:
خيلي تميز و مرتب كاركنان با خوشرويي و محترمانه رفتار ميكنند كيفيت خوب غذا
نقاط ضعف:
امكانات به نسبت درجه هتل يه مقدار كمتر بود
نقاط قوت:
هتل نوساز. اتاق های نسبتا بزرگ با تجهیزات نو. دید کوهستان و شالیزار.
نقاط ضعف:
خدمات نه چندان خوب. اتاق ها مسواک و خمیر دندان و امکانات از این قبیل ندارد. حوله هم فقط یک عدد موجود بود که گفتند مسافران اکثرا حوله شخصی می آورند اگر خواستید برایتان می آوریم. پرسنل مهربان و مودب اما نه چندان حرفه ای. ابتدای ورود حین ارائه توضیحات به مهمانان گوشزد میکنند که کولر گازی را روشن میکنید پنجره را حتما ببندید کولرها خراب می شود. به شیرآلات وایتکس برای ضدعفونی نزنید خراب می شود و از این قبیل حرفها که باعث برخوردن به مسافران می شود. درسته که ممکنه بعضی مسافران قبلا رعایت نکرده باشند اما می شود این ها را چاپ کرد و داخل اتاق نصب کرد که در بدو ورود به مهمانان شوک وارد نکنند.
نقاط قوت:
۱- برخورد بسیار مودبانه و دوستانه کارکنان هنل ۲- چشم انداز و ویو بسیار زیبای جنگل از داخل بالکن
نقاط ضعف:
۱- باتوجه به نظرات ( به عقیده من غیرواقعی) سایر کاربران این هتل را انتخاب کردم. ۲- درب ورودی شیشه ای باتوجه به شرایط کرونا برقی نبود. ۳- محل پذیرش ، رستوران و سالن انتظار بصورت مشترک می باشد. ۴- وضعیت سرویس بهداشتی داخل اتاق نامطلوب ، امکانات ، نظافت ، وسایل و دیزاین اتاق درحد هتل نبود ۵- کیفیت غذا معمولی بود
نقاط قوت:
برخورد بسیار خوب و محترمانه پرسنل تمیزی اتاقها نو بودن هتل و تجهیزات منظره و چشم انداز بسیار زیبا از پنجره اتاقها غذای خوب و خوشمزه امکان صرف غذا در آلاچیق ها رعایت خوب پروتکلهای بهداشتی
نقاط ضعف:
ندارد
نقاط قوت:
برخورد بسیار خوب کارکنان هتل
نقاط ضعف:
آنتن دهی و نت
نقاط قوت:
همه چیز خوب
نقاط ضعف:
هیچی
نقاط قوت:
هتل بسیار تمیزی بود برخورد پرسنل بسیار عالی بود غذاهای وعده ناهار و شام بسیار با کیفیت بود وعده های غذایی رو هم میتونید داخل رستوران یا حیاط میل کنید
نقاط ضعف:
تو اتاق سشوار نبود
نقاط قوت:
چشم انداز عالی اتاقها و فصای ازاد محوطه جهت صرف وعده های غذایی و همچنین برخورد بسیار محترمانه کادر هتل از مهمترین نکات مثبت این هتل است . ????????????
نقاط ضعف:
در نرم افزارهای مسیر یاب از جمله بلده عنوان هتل ثبت نشده و با عنوان رستوران آریانا ذخیره شده که اندکی کار مسافرین را در مراجعه اول سخت می کند . انشالله با همت هتل دار محترم بزودی حل میشود .
نقاط قوت:
اخلاق پرسنل عالی....غذاها عالی تر
نقاط ضعف:
اینترنت مشکل داشت
نقاط قوت:
نظافت عالی بود گرمایش خوب بود برخوردشون خوب بود همه چی عالی
نقاط ضعف:
اصلا نداشت
نقاط قوت:
با سلام من در آبان ۹۸ در این هتل اقامت داشتم.هتل چون نوسازه خیلی تمیزه ، از لحاظ موقعیت مکانی و مناظر عالیه برخورد کارکنان بسیار مودبانه و خوب بود. پیشنهاد می کنم حتما استفاده کنین
نقاط ضعف:
فقط یکم از نظر امکانات اتاق کمبود داره که اونم ایشالا در آینده رفع میشه.
برای ثبت نظر باید وارد شوید یا ثبت نام کنید.

پرسش و پاسخ درباره هتل آریانا ماسال

مهمانان هتل آریانا ماسال در سایت‌های مختلف چه نظراتی نوشته‌اند؟

همه نظرات مهمانان هتل آریانا ماسال از تمامی سایت‌های رزرواسیون را در مورد امکانات هتل، کیفیت خدمات، برخورد کارکنان، مزایا و معایب هتل در سایت سلطان سفر مشاهده کنید.

کدام سایت ارزانترین قیمت را ارائه می‌دهد؟

سلطان سفر با مقایسه قیمت هتل آریانا ماسال بر روی سایت‌های مختلف از جمله اسنپ تریپ، اقامت24، جاباما، هتل یار و ده‌ها سایت دیگر، ارزان‌ترین قیمت را به شما پیشنهاد می‌دهد.

همه عکس‌ها و امکانات هتل آریانا ماسال رو کجا می‌تونم ببینم؟

سلطان سفر مجموعه‌ای کامل از تصاویر و امکانات هتل آریانا ماسال را از همه سایت‌های معتبر رزرو گردآوری کرده است.