مقایسه و رزرو اتاق

رزرو هتل آریانا ماسال

ظرفیت 2 نفر

اتاق دو تخته بدون بالکن رو به جنگل (یک تخت دبل)
اقامت 24
1,500,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
2 مهر
یکشنبه
1,500,000 تومان
3 مهر
دوشنبه
1,500,000 تومان
4 مهر
سه‌شنبه
1,500,000 تومان
5 مهر
چهارشنبه
1,631,000 تومان
6 مهر
پنج‌شنبه
1,631,000 تومان
7 مهر
جمعه
1,500,000 تومان
8 مهر
شنبه
1,500,000 تومان
9 مهر
یکشنبه
1,500,000 تومان
10 مهر
دوشنبه
1,500,000 تومان
11 مهر
سه‌شنبه
2,500,000 تومان
12 مهر
چهارشنبه
2,500,000 تومان
اتاق دو تخته دبل بالکن دار رو به شالیزار و جنگل (یک تخت دبل)
اقامت 24
1,899,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
2 مهر
یکشنبه
1,899,000 تومان
3 مهر
دوشنبه
1,899,000 تومان
4 مهر
سه‌شنبه
1,899,000 تومان
5 مهر
چهارشنبه
2,096,000 تومان
6 مهر
پنج‌شنبه
2,096,000 تومان
7 مهر
جمعه
1,899,000 تومان
8 مهر
شنبه
1,899,000 تومان
9 مهر
یکشنبه
1,899,000 تومان
10 مهر
دوشنبه
1,899,000 تومان
11 مهر
سه‌شنبه
تکمیل ظرفیت
12 مهر
چهارشنبه
تکمیل ظرفیت
اتاق دو تخته بدون بالکن رو به جنگل (یک تخت دبل)
اقامت 24
2,500,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
2 مهر
یکشنبه
2,500,000 تومان
3 مهر
دوشنبه
2,500,000 تومان
4 مهر
سه‌شنبه
2,500,000 تومان
5 مهر
چهارشنبه
2,500,000 تومان
6 مهر
پنج‌شنبه
2,500,000 تومان
7 مهر
جمعه
2,500,000 تومان
8 مهر
شنبه
2,500,000 تومان
9 مهر
یکشنبه
2,500,000 تومان
10 مهر
دوشنبه
2,500,000 تومان
11 مهر
سه‌شنبه
2,500,000 تومان
12 مهر
چهارشنبه
2,500,000 تومان
اتاق دو تخته دبل بالکن دار رو به شالیزار و جنگل (یک تخت دبل)
اقامت 24
2,800,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
2 مهر
یکشنبه
2,800,000 تومان
3 مهر
دوشنبه
2,800,000 تومان
4 مهر
سه‌شنبه
2,800,000 تومان
5 مهر
چهارشنبه
2,800,000 تومان
6 مهر
پنج‌شنبه
2,800,000 تومان
7 مهر
جمعه
2,800,000 تومان
8 مهر
شنبه
2,800,000 تومان
9 مهر
یکشنبه
2,800,000 تومان
10 مهر
دوشنبه
2,800,000 تومان
11 مهر
سه‌شنبه
تکمیل ظرفیت
12 مهر
چهارشنبه
تکمیل ظرفیت
اتاق دو تخته بالکن دار رو به محوطه و جنگل (یک تخت دبل)
اقامت 24
ظرفیت تکمیل
قیمت شب‌های دیگر
2 مهر
یکشنبه
تکمیل ظرفیت
3 مهر
دوشنبه
1,599,000 تومان
4 مهر
سه‌شنبه
تکمیل ظرفیت
5 مهر
چهارشنبه
تکمیل ظرفیت
6 مهر
پنج‌شنبه
تکمیل ظرفیت
7 مهر
جمعه
تکمیل ظرفیت
8 مهر
شنبه
تکمیل ظرفیت
9 مهر
یکشنبه
تکمیل ظرفیت
10 مهر
دوشنبه
1,599,000 تومان
11 مهر
سه‌شنبه
2,500,000 تومان
12 مهر
چهارشنبه
2,500,000 تومان
اتاق دو تخته بالکن دار رو به محوطه و جنگل (یک تخت دبل)
اقامت 24
ظرفیت تکمیل
قیمت شب‌های دیگر
2 مهر
یکشنبه
تکمیل ظرفیت
3 مهر
دوشنبه
2,500,000 تومان
4 مهر
سه‌شنبه
تکمیل ظرفیت
5 مهر
چهارشنبه
تکمیل ظرفیت
6 مهر
پنج‌شنبه
تکمیل ظرفیت
7 مهر
جمعه
تکمیل ظرفیت
8 مهر
شنبه
تکمیل ظرفیت
9 مهر
یکشنبه
تکمیل ظرفیت
10 مهر
دوشنبه
2,500,000 تومان
11 مهر
سه‌شنبه
2,500,000 تومان
12 مهر
چهارشنبه
2,500,000 تومان
ظرفیت 3 نفر

اتاق سه تخته بدون بالکن رو به جنگل (یک تخت دبل و یک تخت سینگل)
اقامت 24
1,631,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
2 مهر
یکشنبه
1,631,000 تومان
3 مهر
دوشنبه
1,631,000 تومان
4 مهر
سه‌شنبه
1,631,000 تومان
5 مهر
چهارشنبه
1,699,000 تومان
6 مهر
پنج‌شنبه
1,699,000 تومان
7 مهر
جمعه
1,631,000 تومان
8 مهر
شنبه
1,631,000 تومان
9 مهر
یکشنبه
1,631,000 تومان
10 مهر
دوشنبه
1,631,000 تومان
11 مهر
سه‌شنبه
2,500,000 تومان
12 مهر
چهارشنبه
2,500,000 تومان
اتاق سه تخته بالکن دار رو به محوطه و جنگل (یک تخت دبل و یک تخت سینگل)
اقامت 24
1,699,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
2 مهر
یکشنبه
1,699,000 تومان
3 مهر
دوشنبه
1,699,000 تومان
4 مهر
سه‌شنبه
تکمیل ظرفیت
5 مهر
چهارشنبه
1,799,000 تومان
6 مهر
پنج‌شنبه
1,799,000 تومان
7 مهر
جمعه
تکمیل ظرفیت
8 مهر
شنبه
تکمیل ظرفیت
9 مهر
یکشنبه
1,699,000 تومان
10 مهر
دوشنبه
1,699,000 تومان
11 مهر
سه‌شنبه
2,500,000 تومان
12 مهر
چهارشنبه
2,500,000 تومان
اتاق سه تخته بالکن دار رو به شالیزار و جنگل (یک تخت دبل و یک تخت سینگل)
اقامت 24
2,096,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
2 مهر
یکشنبه
2,096,000 تومان
3 مهر
دوشنبه
2,096,000 تومان
4 مهر
سه‌شنبه
2,096,000 تومان
5 مهر
چهارشنبه
2,196,000 تومان
6 مهر
پنج‌شنبه
2,196,000 تومان
7 مهر
جمعه
2,096,000 تومان
8 مهر
شنبه
2,096,000 تومان
9 مهر
یکشنبه
2,096,000 تومان
10 مهر
دوشنبه
2,096,000 تومان
11 مهر
سه‌شنبه
تکمیل ظرفیت
12 مهر
چهارشنبه
تکمیل ظرفیت
اتاق سه تخته بالکن دار رو به محوطه و جنگل (یک تخت دبل و یک تخت سینگل)
اقامت 24
2,500,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
2 مهر
یکشنبه
2,500,000 تومان
3 مهر
دوشنبه
2,500,000 تومان
4 مهر
سه‌شنبه
تکمیل ظرفیت
5 مهر
چهارشنبه
2,500,000 تومان
6 مهر
پنج‌شنبه
2,500,000 تومان
7 مهر
جمعه
تکمیل ظرفیت
8 مهر
شنبه
تکمیل ظرفیت
9 مهر
یکشنبه
2,500,000 تومان
10 مهر
دوشنبه
2,500,000 تومان
11 مهر
سه‌شنبه
2,500,000 تومان
12 مهر
چهارشنبه
2,500,000 تومان
اتاق سه تخته بدون بالکن رو به جنگل (یک تخت دبل و یک تخت سینگل)
اقامت 24
2,500,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
2 مهر
یکشنبه
2,500,000 تومان
3 مهر
دوشنبه
2,500,000 تومان
4 مهر
سه‌شنبه
2,500,000 تومان
5 مهر
چهارشنبه
2,500,000 تومان
6 مهر
پنج‌شنبه
2,500,000 تومان
7 مهر
جمعه
2,500,000 تومان
8 مهر
شنبه
2,500,000 تومان
9 مهر
یکشنبه
2,500,000 تومان
10 مهر
دوشنبه
2,500,000 تومان
11 مهر
سه‌شنبه
2,500,000 تومان
12 مهر
چهارشنبه
2,500,000 تومان
اتاق سه تخته بالکن دار رو به شالیزار و جنگل (یک تخت دبل و یک تخت سینگل)
اقامت 24
2,800,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
2 مهر
یکشنبه
2,800,000 تومان
3 مهر
دوشنبه
2,800,000 تومان
4 مهر
سه‌شنبه
2,800,000 تومان
5 مهر
چهارشنبه
2,800,000 تومان
6 مهر
پنج‌شنبه
2,800,000 تومان
7 مهر
جمعه
2,800,000 تومان
8 مهر
شنبه
2,800,000 تومان
9 مهر
یکشنبه
2,800,000 تومان
10 مهر
دوشنبه
2,800,000 تومان
11 مهر
سه‌شنبه
تکمیل ظرفیت
12 مهر
چهارشنبه
تکمیل ظرفیت
ظرفیت 4 نفر

اتاق چهار تخته بدون بالکن رو به جنگل (یک تخت دبل و دو تخت سینگل)
اقامت 24
1,999,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
2 مهر
یکشنبه
1,999,000 تومان
3 مهر
دوشنبه
1,999,000 تومان
4 مهر
سه‌شنبه
1,999,000 تومان
5 مهر
چهارشنبه
2,096,000 تومان
6 مهر
پنج‌شنبه
2,096,000 تومان
7 مهر
جمعه
1,999,000 تومان
8 مهر
شنبه
1,999,000 تومان
9 مهر
یکشنبه
1,999,000 تومان
10 مهر
دوشنبه
1,999,000 تومان
11 مهر
سه‌شنبه
2,800,000 تومان
12 مهر
چهارشنبه
2,800,000 تومان
اتاق چهار تخته بالکن دار رو به محوطه و جنگل (یک تخت دبل و دو تخت سینگل)
اقامت 24
2,096,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
2 مهر
یکشنبه
2,096,000 تومان
3 مهر
دوشنبه
2,096,000 تومان
4 مهر
سه‌شنبه
2,096,000 تومان
5 مهر
چهارشنبه
2,196,000 تومان
6 مهر
پنج‌شنبه
2,196,000 تومان
7 مهر
جمعه
2,096,000 تومان
8 مهر
شنبه
2,096,000 تومان
9 مهر
یکشنبه
2,096,000 تومان
10 مهر
دوشنبه
2,096,000 تومان
11 مهر
سه‌شنبه
2,800,000 تومان
12 مهر
چهارشنبه
2,800,000 تومان
اتاق چهار تخته بالکن دار رو به شالیزار و جنگل (دو تخت دبل)
اقامت 24
2,400,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
2 مهر
یکشنبه
2,400,000 تومان
3 مهر
دوشنبه
2,400,000 تومان
4 مهر
سه‌شنبه
2,400,000 تومان
5 مهر
چهارشنبه
2,490,000 تومان
6 مهر
پنج‌شنبه
2,490,000 تومان
7 مهر
جمعه
2,400,000 تومان
8 مهر
شنبه
2,400,000 تومان
9 مهر
یکشنبه
2,400,000 تومان
10 مهر
دوشنبه
2,400,000 تومان
11 مهر
سه‌شنبه
تکمیل ظرفیت
12 مهر
چهارشنبه
تکمیل ظرفیت
اتاق چهار تخته بالکن دار رو به شالیزار و جنگل (دو تخت دبل)
اقامت 24
2,800,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
2 مهر
یکشنبه
2,800,000 تومان
3 مهر
دوشنبه
2,800,000 تومان
4 مهر
سه‌شنبه
2,800,000 تومان
5 مهر
چهارشنبه
2,800,000 تومان
6 مهر
پنج‌شنبه
2,800,000 تومان
7 مهر
جمعه
2,800,000 تومان
8 مهر
شنبه
2,800,000 تومان
9 مهر
یکشنبه
2,800,000 تومان
10 مهر
دوشنبه
2,800,000 تومان
11 مهر
سه‌شنبه
تکمیل ظرفیت
12 مهر
چهارشنبه
تکمیل ظرفیت
اتاق چهار تخته بالکن دار رو به محوطه و جنگل (یک تخت دبل و دو تخت سینگل)
اقامت 24
2,800,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
2 مهر
یکشنبه
2,800,000 تومان
3 مهر
دوشنبه
2,800,000 تومان
4 مهر
سه‌شنبه
2,800,000 تومان
5 مهر
چهارشنبه
2,800,000 تومان
6 مهر
پنج‌شنبه
2,800,000 تومان
7 مهر
جمعه
2,800,000 تومان
8 مهر
شنبه
2,800,000 تومان
9 مهر
یکشنبه
2,800,000 تومان
10 مهر
دوشنبه
2,800,000 تومان
11 مهر
سه‌شنبه
2,800,000 تومان
12 مهر
چهارشنبه
2,800,000 تومان
اتاق چهار تخته بدون بالکن رو به جنگل (یک تخت دبل و دو تخت سینگل)
اقامت 24
2,800,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
2 مهر
یکشنبه
2,800,000 تومان
3 مهر
دوشنبه
2,800,000 تومان
4 مهر
سه‌شنبه
2,800,000 تومان
5 مهر
چهارشنبه
2,800,000 تومان
6 مهر
پنج‌شنبه
2,800,000 تومان
7 مهر
جمعه
2,800,000 تومان
8 مهر
شنبه
2,800,000 تومان
9 مهر
یکشنبه
2,800,000 تومان
10 مهر
دوشنبه
2,800,000 تومان
11 مهر
سه‌شنبه
2,800,000 تومان
12 مهر
چهارشنبه
2,800,000 تومان

امکانات اتاق های هتل آریانا ماسال

تلویزیون
یخچال
اعلام حریق
فتوکپی
سرویس بهداشتی ایرانی
سرویس فرنگی
آژانس مسافرتی
تبديل ارز
خشکشویی (لاندری)
دستگاه خودپرداز
صندوق امانات
آسانسور
نمازخانه
تاکسی سرویس
استخر
سونا
سیستم تهویه مطبوع
رستوران
ماساژ
اتاق چمدان
خدمات تور
روزنامه
فضای سبز
سالن ورزشی
دستگاه واکس کفش
پله اضطراری
اتاق بازی
لابی
اتاق سیگار
مرکز خرید
آرایشگاه
فروشگاه
کپسول آتش نشانی
خدمات برای معلولین
کافی نت
مینی بار رایگان
وسایل بدنسازی
پاركينگ
كافی شاپ
اينترنت در لابی
فكس
تلفن در لابی
پرینتر
زنگ هشدار
ترانسفر رفت با هزینه
ترانسفر برگشت با هزینه
پذیرش 24 ساعته
شبکه پخش فیلم
خدمات خانه داری
تلویزیون در لابی
اتاق تلفن (اپراتور)
گیم نت
پارک کودک
زمین ورزشی
رستوران بام
خدمات تهيه بليط
خدمات بیدار باش
مینی بار با هزینه
كتابخانه
آتلیه
خدمات CIP (تشریفات ویژه)
کرایه اتومبیل (بدون راننده)
چايخانه سنتی
جكوزی
خدمات باربري
خدمات پزشكي
سالن بيليارد
زمين تنيس
گشت نیم روزی
بازی ویدئویی
سرویس حرم
پرداخت ویزا و مسترکارت
خدمات نگهداری کودک
برای ثبت نظر باید وارد شوید یا ثبت نام کنید.

پرسش و پاسخ درباره هتل آریانا ماسال

مهمانان هتل آریانا ماسال در سایت‌های مختلف چه نظراتی نوشته‌اند؟

همه نظرات مهمانان هتل آریانا ماسال از تمامی سایت‌های رزرواسیون را در مورد امکانات هتل، کیفیت خدمات، برخورد کارکنان، مزایا و معایب هتل در سایت سلطان سفر مشاهده کنید. برای مشاهده نظرات کلیک کنید.

کدام سایت ارزانترین قیمت را ارائه می‌دهد؟

سلطان سفر با مقایسه قیمت هتل آریانا ماسال بر روی سایت‌های مختلف از جمله اسنپ تریپ، اقامت24، جاباما، هتل یار و ده‌ها سایت دیگر، ارزان‌ترین قیمت را به شما پیشنهاد می‌دهد. برای مقایسه قیمت و رزرو هتل کلیک کنید.

همه عکس‌ها و امکانات هتل آریانا ماسال رو کجا می‌تونم ببینم؟

سلطان سفر مجموعه‌ای کامل از تصاویر و امکانات هتل آریانا ماسال را از همه سایت‌های معتبر رزرو گردآوری کرده است. برای مشاهده کلیک کنید.