هتل نوروز مریوان

مریوان، بلوار ارشاد، میدان نوروز، ضلع شرقی
2.3
امتیاز کاربران
8
نظرات کاربران

مقایسه و رزرو اتاق

رزرو هتل نوروز مریوان

نوروز-اتاق یک تخته
اتاق یک تخته
هتل یار
149,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
9 بهمن
پنجشنبه
149,000
تومان
10 بهمن
جمعه
149,000
تومان
11 بهمن
شنبه
149,000
تومان
12 بهمن
یکشنبه
149,000
تومان
13 بهمن
دوشنبه
149,000
تومان
14 بهمن
سه شنبه
149,000
تومان
15 بهمن
چهارشنبه
149,000
تومان
16 بهمن
پنجشنبه
149,000
تومان
17 بهمن
جمعه
149,000
تومان
18 بهمن
شنبه
149,000
تومان
19 بهمن
یکشنبه
149,000
تومان
جاباما
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
9 بهمن
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
10 بهمن
جمعه
ظرفیت تکمیل
11 بهمن
شنبه
ظرفیت تکمیل
12 بهمن
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
13 بهمن
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
14 بهمن
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
15 بهمن
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
16 بهمن
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
17 بهمن
جمعه
ظرفیت تکمیل
18 بهمن
شنبه
ظرفیت تکمیل
19 بهمن
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
نوروز-اتاق دوتخته دبل
اتاق دوتخته دبل
جاباما
185,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
9 بهمن
پنجشنبه
185,000
تومان
10 بهمن
جمعه
185,000
تومان
11 بهمن
شنبه
185,000
تومان
12 بهمن
یکشنبه
185,000
تومان
13 بهمن
دوشنبه
185,000
تومان
14 بهمن
سه شنبه
185,000
تومان
15 بهمن
چهارشنبه
185,000
تومان
16 بهمن
پنجشنبه
185,000
تومان
17 بهمن
جمعه
185,000
تومان
18 بهمن
شنبه
185,000
تومان
19 بهمن
یکشنبه
185,000
تومان
هتل یار
185,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
9 بهمن
پنجشنبه
185,000
تومان
10 بهمن
جمعه
185,000
تومان
11 بهمن
شنبه
185,000
تومان
12 بهمن
یکشنبه
185,000
تومان
13 بهمن
دوشنبه
185,000
تومان
14 بهمن
سه شنبه
185,000
تومان
15 بهمن
چهارشنبه
185,000
تومان
16 بهمن
پنجشنبه
185,000
تومان
17 بهمن
جمعه
185,000
تومان
18 بهمن
شنبه
185,000
تومان
19 بهمن
یکشنبه
185,000
تومان
ای‌گردش
189,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
9 بهمن
پنجشنبه
189,000
تومان
10 بهمن
جمعه
189,000
تومان
11 بهمن
شنبه
189,000
تومان
12 بهمن
یکشنبه
189,000
تومان
13 بهمن
دوشنبه
189,000
تومان
14 بهمن
سه شنبه
189,000
تومان
15 بهمن
چهارشنبه
189,000
تومان
16 بهمن
پنجشنبه
189,000
تومان
17 بهمن
جمعه
189,000
تومان
18 بهمن
شنبه
189,000
تومان
19 بهمن
یکشنبه
189,000
تومان
نوروز-اتاق دوتخته توئین
اتاق دوتخته توئین
هتل یار
185,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
9 بهمن
پنجشنبه
185,000
تومان
10 بهمن
جمعه
185,000
تومان
11 بهمن
شنبه
185,000
تومان
12 بهمن
یکشنبه
185,000
تومان
13 بهمن
دوشنبه
185,000
تومان
14 بهمن
سه شنبه
185,000
تومان
15 بهمن
چهارشنبه
185,000
تومان
16 بهمن
پنجشنبه
185,000
تومان
17 بهمن
جمعه
185,000
تومان
18 بهمن
شنبه
185,000
تومان
19 بهمن
یکشنبه
185,000
تومان
نوروز-اتاق سه تخته
اتاق سه تخته
جاباما
246,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
9 بهمن
پنجشنبه
246,000
تومان
10 بهمن
جمعه
246,000
تومان
11 بهمن
شنبه
246,000
تومان
12 بهمن
یکشنبه
246,000
تومان
13 بهمن
دوشنبه
246,000
تومان
14 بهمن
سه شنبه
246,000
تومان
15 بهمن
چهارشنبه
246,000
تومان
16 بهمن
پنجشنبه
246,000
تومان
17 بهمن
جمعه
246,000
تومان
18 بهمن
شنبه
246,000
تومان
19 بهمن
یکشنبه
246,000
تومان
هتل یار
246,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
9 بهمن
پنجشنبه
246,000
تومان
10 بهمن
جمعه
246,000
تومان
11 بهمن
شنبه
246,000
تومان
12 بهمن
یکشنبه
246,000
تومان
13 بهمن
دوشنبه
246,000
تومان
14 بهمن
سه شنبه
246,000
تومان
15 بهمن
چهارشنبه
246,000
تومان
16 بهمن
پنجشنبه
246,000
تومان
17 بهمن
جمعه
246,000
تومان
18 بهمن
شنبه
246,000
تومان
19 بهمن
یکشنبه
246,000
تومان
ای‌گردش
249,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
9 بهمن
پنجشنبه
249,000
تومان
10 بهمن
جمعه
249,000
تومان
11 بهمن
شنبه
249,000
تومان
12 بهمن
یکشنبه
249,000
تومان
13 بهمن
دوشنبه
249,000
تومان
14 بهمن
سه شنبه
249,000
تومان
15 بهمن
چهارشنبه
249,000
تومان
16 بهمن
پنجشنبه
249,000
تومان
17 بهمن
جمعه
249,000
تومان
18 بهمن
شنبه
249,000
تومان
19 بهمن
یکشنبه
249,000
تومان
نوروز-اتاق چهارتخته
اتاق چهارتخته
هتل یار
316,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
9 بهمن
پنجشنبه
316,000
تومان
10 بهمن
جمعه
316,000
تومان
11 بهمن
شنبه
316,000
تومان
12 بهمن
یکشنبه
316,000
تومان
13 بهمن
دوشنبه
316,000
تومان
14 بهمن
سه شنبه
316,000
تومان
15 بهمن
چهارشنبه
316,000
تومان
16 بهمن
پنجشنبه
316,000
تومان
17 بهمن
جمعه
316,000
تومان
18 بهمن
شنبه
316,000
تومان
19 بهمن
یکشنبه
316,000
تومان
جاباما
316,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
9 بهمن
پنجشنبه
316,000
تومان
10 بهمن
جمعه
316,000
تومان
11 بهمن
شنبه
316,000
تومان
12 بهمن
یکشنبه
316,000
تومان
13 بهمن
دوشنبه
316,000
تومان
14 بهمن
سه شنبه
316,000
تومان
15 بهمن
چهارشنبه
316,000
تومان
16 بهمن
پنجشنبه
316,000
تومان
17 بهمن
جمعه
316,000
تومان
18 بهمن
شنبه
316,000
تومان
19 بهمن
یکشنبه
316,000
تومان
ای‌گردش
319,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
9 بهمن
پنجشنبه
319,000
تومان
10 بهمن
جمعه
319,000
تومان
11 بهمن
شنبه
319,000
تومان
12 بهمن
یکشنبه
319,000
تومان
13 بهمن
دوشنبه
319,000
تومان
14 بهمن
سه شنبه
319,000
تومان
15 بهمن
چهارشنبه
319,000
تومان
16 بهمن
پنجشنبه
319,000
تومان
17 بهمن
جمعه
319,000
تومان
18 بهمن
شنبه
319,000
تومان
19 بهمن
یکشنبه
319,000
تومان
نوروز-سوئیت چهارنفره
سوئیت چهارنفره
جاباما
409,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
9 بهمن
پنجشنبه
409,000
تومان
10 بهمن
جمعه
409,000
تومان
11 بهمن
شنبه
409,000
تومان
12 بهمن
یکشنبه
409,000
تومان
13 بهمن
دوشنبه
409,000
تومان
14 بهمن
سه شنبه
409,000
تومان
15 بهمن
چهارشنبه
409,000
تومان
16 بهمن
پنجشنبه
409,000
تومان
17 بهمن
جمعه
409,000
تومان
18 بهمن
شنبه
409,000
تومان
19 بهمن
یکشنبه
409,000
تومان
هتل یار
409,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
9 بهمن
پنجشنبه
409,000
تومان
10 بهمن
جمعه
409,000
تومان
11 بهمن
شنبه
409,000
تومان
12 بهمن
یکشنبه
409,000
تومان
13 بهمن
دوشنبه
409,000
تومان
14 بهمن
سه شنبه
409,000
تومان
15 بهمن
چهارشنبه
409,000
تومان
16 بهمن
پنجشنبه
409,000
تومان
17 بهمن
جمعه
409,000
تومان
18 بهمن
شنبه
409,000
تومان
19 بهمن
یکشنبه
409,000
تومان
ای‌گردش
414,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
9 بهمن
پنجشنبه
414,000
تومان
10 بهمن
جمعه
414,000
تومان
11 بهمن
شنبه
414,000
تومان
12 بهمن
یکشنبه
414,000
تومان
13 بهمن
دوشنبه
414,000
تومان
14 بهمن
سه شنبه
414,000
تومان
15 بهمن
چهارشنبه
414,000
تومان
16 بهمن
پنجشنبه
414,000
تومان
17 بهمن
جمعه
414,000
تومان
18 بهمن
شنبه
414,000
تومان
19 بهمن
یکشنبه
414,000
تومان
نوروز-سوئیت پنج نفره
سوئیت پنج نفره
هتل یار
500,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
9 بهمن
پنجشنبه
500,000
تومان
10 بهمن
جمعه
500,000
تومان
11 بهمن
شنبه
500,000
تومان
12 بهمن
یکشنبه
500,000
تومان
13 بهمن
دوشنبه
500,000
تومان
14 بهمن
سه شنبه
500,000
تومان
15 بهمن
چهارشنبه
500,000
تومان
16 بهمن
پنجشنبه
500,000
تومان
17 بهمن
جمعه
500,000
تومان
18 بهمن
شنبه
500,000
تومان
19 بهمن
یکشنبه
500,000
تومان
جاباما
504,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
9 بهمن
پنجشنبه
504,000
تومان
10 بهمن
جمعه
504,000
تومان
11 بهمن
شنبه
504,000
تومان
12 بهمن
یکشنبه
504,000
تومان
13 بهمن
دوشنبه
504,000
تومان
14 بهمن
سه شنبه
504,000
تومان
15 بهمن
چهارشنبه
504,000
تومان
16 بهمن
پنجشنبه
504,000
تومان
17 بهمن
جمعه
504,000
تومان
18 بهمن
شنبه
504,000
تومان
19 بهمن
یکشنبه
504,000
تومان
ای‌گردش
509,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
9 بهمن
پنجشنبه
509,000
تومان
10 بهمن
جمعه
509,000
تومان
11 بهمن
شنبه
509,000
تومان
12 بهمن
یکشنبه
509,000
تومان
13 بهمن
دوشنبه
509,000
تومان
14 بهمن
سه شنبه
509,000
تومان
15 بهمن
چهارشنبه
509,000
تومان
16 بهمن
پنجشنبه
509,000
تومان
17 بهمن
جمعه
509,000
تومان
18 بهمن
شنبه
509,000
تومان
19 بهمن
یکشنبه
509,000
تومان

امکانات اتاق های هتل نوروز مریوان

اعلام حریق
شبکه پخش فیلم
پارک کودک
گیم نت
سرویس بهداشتی فرنگی در لابی
اتاق تلفن (اپراتور)
سرویس بهداشتی ایرانی در طبقات
سرویس بهداشتی ایرانی در لابی
تلویزیون در لابی
خدمات خانه داری
پذیرش 24 ساعته
سرویس بهداشتی فرنگی در طبقات
ترانسفر برگشت با هزینه
ترانسفر رفت با هزینه
زنگ هشدار
پرینتر
تلفن در لابی
فكس
اينترنت در لابی
كافی شاپ
پاركينگ
زمین ورزشی
رستوران بام
مینی بار رایگان
خدمات پزشكي
اینترنت بی سیم
خدمات نگهداری کودک
پرداخت ویزا و مسترکارت
سرویس حرم
بازی ویدئویی
گشت نیم روزی
زمين تنيس
سالن بيليارد
خدمات باربري
خدمات تهيه بليط
جكوزی
چايخانه سنتی
کرایه اتومبیل (بدون راننده)
خدمات CIP (تشریفات ویژه)
آتلیه
كتابخانه
آژانس مسافرتي
مینی بار با هزینه
خدمات بیدار باش
وسایل بدنسازی
کافی نت
سیستم تهویه مطبوع
اتاق چمدان
ماساژ
ماهواره
رستوران
سونا
استخر
تاکسی سرویس
نمازخانه
امکان شارژ وسایل الکترونیکی
آسانسور
مبلمان
صندوق امانات
یخچال
تلویزیون
دستگاه خودپرداز
خشکشویی (لاندری)
تبديل ارز
فتوکپی
حوله
خدمات تور
خدمات برای معلولین
اینترنت
کپسول آتش نشانی
حمام
فروشگاه
آرایشگاه
سوئیت
تلفن در اتاق
کافی شاپ
سرویس فرنگی
مرکز خرید
روزنامه
اتاق سیگار
لابی
سرویس بهداشتی ایرانی
اتاق بازی
پله اضطراری
دستگاه واکس کفش
تلفن
سالن ورزشی
فضای سبز
رخت آویز

آدرس هتل نوروز مریوان روی نقشه

نظرات کاربران برای هتل نوروز مریوان

(8 نظر)
از نظر تمیزی خیلی ضعیف بود
نقاط قوت:
نداشت
نقاط ضعف:
راضی نبودم
نقاط قوت:
خیلی معمولی و ضعیف بود
نقاط ضعف:
در حد ۳ستاره نبود اصلا
نقاط قوت:
تمیز بود
نقاط ضعف:
پتو ها پر از موی سر ، متکاها بو میداد ، صبحانه افتضاح ، پرسنل آموزش ندیده جهت هتلداری در برخورد با مهمان
دم داشتن اتاق و بوی بد سرویس بهداشتی که از فاضلاب هتل بود که اتاق رو هم در بر میگرفت
نقاط قوت:
هیچی نداشت
نقاط ضعف:
اصلا از هیچ نظری راضی نبودیم
کارکنان واقعا خوب و خونگرم بودنبا توجه به اینکه اونجا رو بلد نبودم آدرسش خیلی سرراست بود کیفیت صبحانه اصلا خوب نبود
نقاط قوت:
ندیدم
نقاط ضعف:
پر از حشره بوده
برای ثبت نظر باید وارد شوید یا ثبت نام کنید.

پرسش و پاسخ درباره هتل نوروز مریوان

مهمانان هتل نوروز مریوان در سایت‌های مختلف چه نظراتی نوشته‌اند؟

همه نظرات مهمانان هتل نوروز مریوان از تمامی سایت‌های رزرواسیون را در مورد امکانات هتل، کیفیت خدمات، برخورد کارکنان، مزایا و معایب هتل در سایت سلطان سفر مشاهده کنید.

کدام سایت ارزانترین قیمت را ارائه می‌دهد؟

سلطان سفر با مقایسه قیمت هتل نوروز مریوان بر روی سایت‌های مختلف از جمله اسنپ تریپ، اقامت24، جاباما، هتل یار و ده‌ها سایت دیگر، ارزان‌ترین قیمت را به شما پیشنهاد می‌دهد.

همه عکس‌ها و امکانات هتل نوروز مریوان رو کجا می‌تونم ببینم؟

سلطان سفر مجموعه‌ای کامل از تصاویر و امکانات هتل نوروز مریوان را از همه سایت‌های معتبر رزرو گردآوری کرده است.