هتل نوروز مریوان

مریوان، بلوار ارشاد، میدان نوروز، ضلع شرقی
2.3
امتیاز کاربران
8
نظرات کاربران

مقایسه و رزرو اتاق

رزرو هتل نوروز مریوان

نوروز-اتاق یک تخته
اتاق یک تخته
هتل یار
172,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
25 اردیبهشت
شنبه
172,000
تومان
26 اردیبهشت
یکشنبه
172,000
تومان
27 اردیبهشت
دوشنبه
172,000
تومان
28 اردیبهشت
سه شنبه
172,000
تومان
29 اردیبهشت
چهارشنبه
172,000
تومان
30 اردیبهشت
پنجشنبه
172,000
تومان
31 اردیبهشت
جمعه
172,000
تومان
1 خرداد
شنبه
172,000
تومان
2 خرداد
یکشنبه
172,000
تومان
3 خرداد
دوشنبه
172,000
تومان
4 خرداد
سه شنبه
172,000
تومان
نوروز-اتاق دوتخته دبل
اتاق دوتخته دبل
ای‌گردش
234,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
25 اردیبهشت
شنبه
234,000
تومان
26 اردیبهشت
یکشنبه
234,000
تومان
27 اردیبهشت
دوشنبه
234,000
تومان
28 اردیبهشت
سه شنبه
234,000
تومان
29 اردیبهشت
چهارشنبه
234,000
تومان
30 اردیبهشت
پنجشنبه
234,000
تومان
31 اردیبهشت
جمعه
234,000
تومان
1 خرداد
شنبه
234,000
تومان
2 خرداد
یکشنبه
234,000
تومان
3 خرداد
دوشنبه
234,000
تومان
4 خرداد
سه شنبه
234,000
تومان
هتل یار
235,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
25 اردیبهشت
شنبه
235,000
تومان
26 اردیبهشت
یکشنبه
235,000
تومان
27 اردیبهشت
دوشنبه
235,000
تومان
28 اردیبهشت
سه شنبه
235,000
تومان
29 اردیبهشت
چهارشنبه
235,000
تومان
30 اردیبهشت
پنجشنبه
235,000
تومان
31 اردیبهشت
جمعه
235,000
تومان
1 خرداد
شنبه
235,000
تومان
2 خرداد
یکشنبه
235,000
تومان
3 خرداد
دوشنبه
235,000
تومان
4 خرداد
سه شنبه
235,000
تومان
اقامت 24
235,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
25 اردیبهشت
شنبه
235,000
تومان
26 اردیبهشت
یکشنبه
235,000
تومان
27 اردیبهشت
دوشنبه
235,000
تومان
28 اردیبهشت
سه شنبه
235,000
تومان
29 اردیبهشت
چهارشنبه
235,000
تومان
30 اردیبهشت
پنجشنبه
235,000
تومان
31 اردیبهشت
جمعه
235,000
تومان
1 خرداد
شنبه
235,000
تومان
2 خرداد
یکشنبه
235,000
تومان
3 خرداد
دوشنبه
235,000
تومان
4 خرداد
سه شنبه
235,000
تومان
نوروز-اتاق دوتخته توئین
اتاق دوتخته توئین
اقامت 24
235,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
25 اردیبهشت
شنبه
235,000
تومان
26 اردیبهشت
یکشنبه
235,000
تومان
27 اردیبهشت
دوشنبه
235,000
تومان
28 اردیبهشت
سه شنبه
235,000
تومان
29 اردیبهشت
چهارشنبه
235,000
تومان
30 اردیبهشت
پنجشنبه
235,000
تومان
31 اردیبهشت
جمعه
235,000
تومان
1 خرداد
شنبه
235,000
تومان
2 خرداد
یکشنبه
235,000
تومان
3 خرداد
دوشنبه
235,000
تومان
4 خرداد
سه شنبه
235,000
تومان
هتل یار
235,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
25 اردیبهشت
شنبه
235,000
تومان
26 اردیبهشت
یکشنبه
235,000
تومان
27 اردیبهشت
دوشنبه
235,000
تومان
28 اردیبهشت
سه شنبه
235,000
تومان
29 اردیبهشت
چهارشنبه
235,000
تومان
30 اردیبهشت
پنجشنبه
235,000
تومان
31 اردیبهشت
جمعه
235,000
تومان
1 خرداد
شنبه
235,000
تومان
2 خرداد
یکشنبه
235,000
تومان
3 خرداد
دوشنبه
235,000
تومان
4 خرداد
سه شنبه
235,000
تومان
نوروز-اتاق سه تخته
اتاق سه تخته
ای‌گردش
306,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
25 اردیبهشت
شنبه
306,000
تومان
26 اردیبهشت
یکشنبه
306,000
تومان
27 اردیبهشت
دوشنبه
306,000
تومان
28 اردیبهشت
سه شنبه
306,000
تومان
29 اردیبهشت
چهارشنبه
306,000
تومان
30 اردیبهشت
پنجشنبه
306,000
تومان
31 اردیبهشت
جمعه
306,000
تومان
1 خرداد
شنبه
306,000
تومان
2 خرداد
یکشنبه
306,000
تومان
3 خرداد
دوشنبه
306,000
تومان
4 خرداد
سه شنبه
306,000
تومان
اقامت 24
307,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
25 اردیبهشت
شنبه
307,000
تومان
26 اردیبهشت
یکشنبه
307,000
تومان
27 اردیبهشت
دوشنبه
307,000
تومان
28 اردیبهشت
سه شنبه
307,000
تومان
29 اردیبهشت
چهارشنبه
307,000
تومان
30 اردیبهشت
پنجشنبه
307,000
تومان
31 اردیبهشت
جمعه
307,000
تومان
1 خرداد
شنبه
307,000
تومان
2 خرداد
یکشنبه
307,000
تومان
3 خرداد
دوشنبه
307,000
تومان
4 خرداد
سه شنبه
307,000
تومان
هتل یار
307,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
25 اردیبهشت
شنبه
307,000
تومان
26 اردیبهشت
یکشنبه
307,000
تومان
27 اردیبهشت
دوشنبه
307,000
تومان
28 اردیبهشت
سه شنبه
307,000
تومان
29 اردیبهشت
چهارشنبه
307,000
تومان
30 اردیبهشت
پنجشنبه
307,000
تومان
31 اردیبهشت
جمعه
307,000
تومان
1 خرداد
شنبه
307,000
تومان
2 خرداد
یکشنبه
307,000
تومان
3 خرداد
دوشنبه
307,000
تومان
4 خرداد
سه شنبه
307,000
تومان
نوروز-اتاق چهارتخته
اتاق چهارتخته
ای‌گردش
369,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
25 اردیبهشت
شنبه
369,000
تومان
26 اردیبهشت
یکشنبه
369,000
تومان
27 اردیبهشت
دوشنبه
369,000
تومان
28 اردیبهشت
سه شنبه
369,000
تومان
29 اردیبهشت
چهارشنبه
369,000
تومان
30 اردیبهشت
پنجشنبه
369,000
تومان
31 اردیبهشت
جمعه
369,000
تومان
1 خرداد
شنبه
369,000
تومان
2 خرداد
یکشنبه
369,000
تومان
3 خرداد
دوشنبه
369,000
تومان
4 خرداد
سه شنبه
369,000
تومان
هتل یار
370,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
25 اردیبهشت
شنبه
370,000
تومان
26 اردیبهشت
یکشنبه
370,000
تومان
27 اردیبهشت
دوشنبه
370,000
تومان
28 اردیبهشت
سه شنبه
370,000
تومان
29 اردیبهشت
چهارشنبه
370,000
تومان
30 اردیبهشت
پنجشنبه
370,000
تومان
31 اردیبهشت
جمعه
370,000
تومان
1 خرداد
شنبه
370,000
تومان
2 خرداد
یکشنبه
370,000
تومان
3 خرداد
دوشنبه
370,000
تومان
4 خرداد
سه شنبه
370,000
تومان
اقامت 24
370,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
25 اردیبهشت
شنبه
370,000
تومان
26 اردیبهشت
یکشنبه
370,000
تومان
27 اردیبهشت
دوشنبه
370,000
تومان
28 اردیبهشت
سه شنبه
370,000
تومان
29 اردیبهشت
چهارشنبه
370,000
تومان
30 اردیبهشت
پنجشنبه
370,000
تومان
31 اردیبهشت
جمعه
370,000
تومان
1 خرداد
شنبه
370,000
تومان
2 خرداد
یکشنبه
370,000
تومان
3 خرداد
دوشنبه
370,000
تومان
4 خرداد
سه شنبه
370,000
تومان
نوروز-سوئیت چهارنفره
سوئیت چهارنفره
اقامت 24
460,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
25 اردیبهشت
شنبه
460,000
تومان
26 اردیبهشت
یکشنبه
460,000
تومان
27 اردیبهشت
دوشنبه
460,000
تومان
28 اردیبهشت
سه شنبه
460,000
تومان
29 اردیبهشت
چهارشنبه
460,000
تومان
30 اردیبهشت
پنجشنبه
460,000
تومان
31 اردیبهشت
جمعه
460,000
تومان
1 خرداد
شنبه
460,000
تومان
2 خرداد
یکشنبه
460,000
تومان
3 خرداد
دوشنبه
460,000
تومان
4 خرداد
سه شنبه
460,000
تومان
هتل یار
460,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
25 اردیبهشت
شنبه
460,000
تومان
26 اردیبهشت
یکشنبه
460,000
تومان
27 اردیبهشت
دوشنبه
460,000
تومان
28 اردیبهشت
سه شنبه
460,000
تومان
29 اردیبهشت
چهارشنبه
460,000
تومان
30 اردیبهشت
پنجشنبه
460,000
تومان
31 اردیبهشت
جمعه
460,000
تومان
1 خرداد
شنبه
460,000
تومان
2 خرداد
یکشنبه
460,000
تومان
3 خرداد
دوشنبه
460,000
تومان
4 خرداد
سه شنبه
460,000
تومان
نوروز-سوئیت پنج نفره
سوئیت پنج نفره
هتل یار
550,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
25 اردیبهشت
شنبه
550,000
تومان
26 اردیبهشت
یکشنبه
550,000
تومان
27 اردیبهشت
دوشنبه
550,000
تومان
28 اردیبهشت
سه شنبه
550,000
تومان
29 اردیبهشت
چهارشنبه
550,000
تومان
30 اردیبهشت
پنجشنبه
550,000
تومان
31 اردیبهشت
جمعه
550,000
تومان
1 خرداد
شنبه
550,000
تومان
2 خرداد
یکشنبه
550,000
تومان
3 خرداد
دوشنبه
550,000
تومان
4 خرداد
سه شنبه
550,000
تومان
اقامت 24
550,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
25 اردیبهشت
شنبه
550,000
تومان
26 اردیبهشت
یکشنبه
550,000
تومان
27 اردیبهشت
دوشنبه
550,000
تومان
28 اردیبهشت
سه شنبه
550,000
تومان
29 اردیبهشت
چهارشنبه
550,000
تومان
30 اردیبهشت
پنجشنبه
550,000
تومان
31 اردیبهشت
جمعه
550,000
تومان
1 خرداد
شنبه
550,000
تومان
2 خرداد
یکشنبه
550,000
تومان
3 خرداد
دوشنبه
550,000
تومان
4 خرداد
سه شنبه
550,000
تومان

امکانات اتاق های هتل نوروز مریوان

اعلام حریق
زنگ هشدار
گیم نت
اتاق تلفن (اپراتور)
تلویزیون در لابی
خدمات خانه داری
شبکه پخش فیلم
پذیرش 24 ساعته
ترانسفر برگشت با هزینه
ترانسفر رفت با هزینه
پرینتر
زمین ورزشی
تلفن در لابی
فكس
اينترنت در لابی
كافی شاپ
پاركينگ
وسایل بدنسازی
مینی بار رایگان
کافی نت
پارک کودک
رستوران بام
کپسول آتش نشانی
خدمات پزشكي
اینترنت بی سیم
خدمات نگهداری کودک
پرداخت ویزا و مسترکارت
سرویس حرم
بازی ویدئویی
گشت نیم روزی
زمين تنيس
سالن بيليارد
خدمات باربري
خدمات تهيه بليط
جكوزی
چايخانه سنتی
کرایه اتومبیل (بدون راننده)
خدمات CIP (تشریفات ویژه)
آتلیه
كتابخانه
مینی بار با هزینه
خدمات بیدار باش
خدمات برای معلولین
حمام
سیستم تهویه مطبوع
صندوق امانات
سونا
استخر
تاکسی سرویس
نمازخانه
آسانسور
مبلمان
یخچال
ماهواره
تلویزیون
دستگاه خودپرداز
خشکشویی (لاندری)
تبديل ارز
آژانس مسافرتی
سرویس فرنگی
سرویس بهداشتی ایرانی
فتوکپی
رستوران
ماساژ
فروشگاه
آرایشگاه
سوئیت
تلفن در اتاق
کافی شاپ
اینترنت
مرکز خرید
اتاق سیگار
لابی
اتاق بازی
اتاق چمدان
پله اضطراری
دستگاه واکس کفش
تلفن
سالن ورزشی
فضای سبز
روزنامه
خدمات تور
امکان شارژ وسایل الکترونیکی
حوله
رخت آویز

آدرس هتل نوروز مریوان روی نقشه

نظرات کاربران برای هتل نوروز مریوان

(8 نظر)
از نظر تمیزی خیلی ضعیف بود
نقاط قوت:
نداشت
نقاط ضعف:
راضی نبودم
نقاط قوت:
خیلی معمولی و ضعیف بود
نقاط ضعف:
در حد ۳ستاره نبود اصلا
نقاط قوت:
تمیز بود
نقاط ضعف:
پتو ها پر از موی سر ، متکاها بو میداد ، صبحانه افتضاح ، پرسنل آموزش ندیده جهت هتلداری در برخورد با مهمان
دم داشتن اتاق و بوی بد سرویس بهداشتی که از فاضلاب هتل بود که اتاق رو هم در بر میگرفت
نقاط قوت:
هیچی نداشت
نقاط ضعف:
اصلا از هیچ نظری راضی نبودیم
کارکنان واقعا خوب و خونگرم بودنبا توجه به اینکه اونجا رو بلد نبودم آدرسش خیلی سرراست بود کیفیت صبحانه اصلا خوب نبود
نقاط قوت:
ندیدم
نقاط ضعف:
پر از حشره بوده
برای ثبت نظر باید وارد شوید یا ثبت نام کنید.

پرسش و پاسخ درباره هتل نوروز مریوان

مهمانان هتل نوروز مریوان در سایت‌های مختلف چه نظراتی نوشته‌اند؟

همه نظرات مهمانان هتل نوروز مریوان از تمامی سایت‌های رزرواسیون را در مورد امکانات هتل، کیفیت خدمات، برخورد کارکنان، مزایا و معایب هتل در سایت سلطان سفر مشاهده کنید.

کدام سایت ارزانترین قیمت را ارائه می‌دهد؟

سلطان سفر با مقایسه قیمت هتل نوروز مریوان بر روی سایت‌های مختلف از جمله اسنپ تریپ، اقامت24، جاباما، هتل یار و ده‌ها سایت دیگر، ارزان‌ترین قیمت را به شما پیشنهاد می‌دهد.

همه عکس‌ها و امکانات هتل نوروز مریوان رو کجا می‌تونم ببینم؟

سلطان سفر مجموعه‌ای کامل از تصاویر و امکانات هتل نوروز مریوان را از همه سایت‌های معتبر رزرو گردآوری کرده است.