هتل نوروز مریوان

مریوان، بلوار ارشاد، میدان نوروز، ضلع شرقی
2.3
امتیاز کاربران
6
نظرات کاربران

مقایسه و رزرو اتاق

رزرو هتل نوروز مریوان

ظرفیت 1 نفر

یک تخته
ای‌گردش
203,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
8 بهمن
جمعه
203,000
تومان
9 بهمن
شنبه
203,000
تومان
10 بهمن
یکشنبه
203,000
تومان
11 بهمن
دوشنبه
203,000
تومان
12 بهمن
سه شنبه
203,000
تومان
13 بهمن
چهارشنبه
203,000
تومان
14 بهمن
پنجشنبه
203,000
تومان
15 بهمن
جمعه
203,000
تومان
16 بهمن
شنبه
203,000
تومان
17 بهمن
یکشنبه
203,000
تومان
18 بهمن
دوشنبه
203,000
تومان
اتاق یک تخته
اقامت 24
203,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
8 بهمن
جمعه
203,000
تومان
9 بهمن
شنبه
203,000
تومان
10 بهمن
یکشنبه
203,000
تومان
11 بهمن
دوشنبه
203,000
تومان
12 بهمن
سه شنبه
203,000
تومان
13 بهمن
چهارشنبه
203,000
تومان
14 بهمن
پنجشنبه
203,000
تومان
15 بهمن
جمعه
203,000
تومان
16 بهمن
شنبه
203,000
تومان
17 بهمن
یکشنبه
203,000
تومان
18 بهمن
دوشنبه
203,000
تومان
اتاق یک تخته
هتل یار
203,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
8 بهمن
جمعه
203,000
تومان
9 بهمن
شنبه
203,000
تومان
10 بهمن
یکشنبه
203,000
تومان
11 بهمن
دوشنبه
203,000
تومان
12 بهمن
سه شنبه
203,000
تومان
13 بهمن
چهارشنبه
203,000
تومان
14 بهمن
پنجشنبه
203,000
تومان
15 بهمن
جمعه
203,000
تومان
16 بهمن
شنبه
203,000
تومان
17 بهمن
یکشنبه
203,000
تومان
18 بهمن
دوشنبه
203,000
تومان
ظرفیت 2 نفر

اتاق دو تخته - توئین
هتل یار
276,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
8 بهمن
جمعه
276,000
تومان
9 بهمن
شنبه
276,000
تومان
10 بهمن
یکشنبه
276,000
تومان
11 بهمن
دوشنبه
276,000
تومان
12 بهمن
سه شنبه
276,000
تومان
13 بهمن
چهارشنبه
276,000
تومان
14 بهمن
پنجشنبه
276,000
تومان
15 بهمن
جمعه
276,000
تومان
16 بهمن
شنبه
276,000
تومان
17 بهمن
یکشنبه
276,000
تومان
18 بهمن
دوشنبه
276,000
تومان
اتاق دوتخته دبل
اقامت 24
276,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
8 بهمن
جمعه
276,000
تومان
9 بهمن
شنبه
276,000
تومان
10 بهمن
یکشنبه
276,000
تومان
11 بهمن
دوشنبه
276,000
تومان
12 بهمن
سه شنبه
276,000
تومان
13 بهمن
چهارشنبه
276,000
تومان
14 بهمن
پنجشنبه
276,000
تومان
15 بهمن
جمعه
276,000
تومان
16 بهمن
شنبه
276,000
تومان
17 بهمن
یکشنبه
276,000
تومان
18 بهمن
دوشنبه
276,000
تومان
دو تخته
ای‌گردش
276,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
8 بهمن
جمعه
276,000
تومان
9 بهمن
شنبه
276,000
تومان
10 بهمن
یکشنبه
276,000
تومان
11 بهمن
دوشنبه
276,000
تومان
12 بهمن
سه شنبه
276,000
تومان
13 بهمن
چهارشنبه
276,000
تومان
14 بهمن
پنجشنبه
276,000
تومان
15 بهمن
جمعه
276,000
تومان
16 بهمن
شنبه
276,000
تومان
17 بهمن
یکشنبه
276,000
تومان
18 بهمن
دوشنبه
276,000
تومان
اتاق دو تخته - دبل
هتل یار
276,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
8 بهمن
جمعه
276,000
تومان
9 بهمن
شنبه
276,000
تومان
10 بهمن
یکشنبه
276,000
تومان
11 بهمن
دوشنبه
276,000
تومان
12 بهمن
سه شنبه
276,000
تومان
13 بهمن
چهارشنبه
276,000
تومان
14 بهمن
پنجشنبه
276,000
تومان
15 بهمن
جمعه
276,000
تومان
16 بهمن
شنبه
276,000
تومان
17 بهمن
یکشنبه
276,000
تومان
18 بهمن
دوشنبه
276,000
تومان
اتاق دو تخته توئین
اقامت 24
276,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
8 بهمن
جمعه
276,000
تومان
9 بهمن
شنبه
276,000
تومان
10 بهمن
یکشنبه
276,000
تومان
11 بهمن
دوشنبه
276,000
تومان
12 بهمن
سه شنبه
276,000
تومان
13 بهمن
چهارشنبه
276,000
تومان
14 بهمن
پنجشنبه
276,000
تومان
15 بهمن
جمعه
276,000
تومان
16 بهمن
شنبه
276,000
تومان
17 بهمن
یکشنبه
276,000
تومان
18 بهمن
دوشنبه
276,000
تومان
ظرفیت 3 نفر

اتاق سه تخته
اقامت 24
335,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
8 بهمن
جمعه
335,000
تومان
9 بهمن
شنبه
335,000
تومان
10 بهمن
یکشنبه
335,000
تومان
11 بهمن
دوشنبه
335,000
تومان
12 بهمن
سه شنبه
335,000
تومان
13 بهمن
چهارشنبه
335,000
تومان
14 بهمن
پنجشنبه
335,000
تومان
15 بهمن
جمعه
335,000
تومان
16 بهمن
شنبه
335,000
تومان
17 بهمن
یکشنبه
335,000
تومان
18 بهمن
دوشنبه
335,000
تومان
اتاق سه تخته - دبل+سینگل
هتل یار
335,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
8 بهمن
جمعه
335,000
تومان
9 بهمن
شنبه
335,000
تومان
10 بهمن
یکشنبه
335,000
تومان
11 بهمن
دوشنبه
335,000
تومان
12 بهمن
سه شنبه
335,000
تومان
13 بهمن
چهارشنبه
335,000
تومان
14 بهمن
پنجشنبه
335,000
تومان
15 بهمن
جمعه
335,000
تومان
16 بهمن
شنبه
335,000
تومان
17 بهمن
یکشنبه
335,000
تومان
18 بهمن
دوشنبه
335,000
تومان
سه تخته
ای‌گردش
335,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
8 بهمن
جمعه
335,000
تومان
9 بهمن
شنبه
335,000
تومان
10 بهمن
یکشنبه
335,000
تومان
11 بهمن
دوشنبه
335,000
تومان
12 بهمن
سه شنبه
335,000
تومان
13 بهمن
چهارشنبه
335,000
تومان
14 بهمن
پنجشنبه
335,000
تومان
15 بهمن
جمعه
335,000
تومان
16 بهمن
شنبه
335,000
تومان
17 بهمن
یکشنبه
335,000
تومان
18 بهمن
دوشنبه
335,000
تومان
ظرفیت 4 نفر

چهارتخته
ای‌گردش
425,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
8 بهمن
جمعه
425,000
تومان
9 بهمن
شنبه
425,000
تومان
10 بهمن
یکشنبه
425,000
تومان
11 بهمن
دوشنبه
425,000
تومان
12 بهمن
سه شنبه
425,000
تومان
13 بهمن
چهارشنبه
425,000
تومان
14 بهمن
پنجشنبه
425,000
تومان
15 بهمن
جمعه
425,000
تومان
16 بهمن
شنبه
425,000
تومان
17 بهمن
یکشنبه
425,000
تومان
18 بهمن
دوشنبه
425,000
تومان
اتاق چهار تخته - 4 تخت سینگل
هتل یار
425,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
8 بهمن
جمعه
425,000
تومان
9 بهمن
شنبه
425,000
تومان
10 بهمن
یکشنبه
425,000
تومان
11 بهمن
دوشنبه
425,000
تومان
12 بهمن
سه شنبه
425,000
تومان
13 بهمن
چهارشنبه
425,000
تومان
14 بهمن
پنجشنبه
425,000
تومان
15 بهمن
جمعه
425,000
تومان
16 بهمن
شنبه
425,000
تومان
17 بهمن
یکشنبه
425,000
تومان
18 بهمن
دوشنبه
425,000
تومان
اتاق چهار تخته
اقامت 24
425,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
8 بهمن
جمعه
425,000
تومان
9 بهمن
شنبه
425,000
تومان
10 بهمن
یکشنبه
425,000
تومان
11 بهمن
دوشنبه
425,000
تومان
12 بهمن
سه شنبه
425,000
تومان
13 بهمن
چهارشنبه
425,000
تومان
14 بهمن
پنجشنبه
425,000
تومان
15 بهمن
جمعه
425,000
تومان
16 بهمن
شنبه
425,000
تومان
17 بهمن
یکشنبه
425,000
تومان
18 بهمن
دوشنبه
425,000
تومان
سوئیت یک خوابه
ای‌گردش
515,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
8 بهمن
جمعه
515,000
تومان
9 بهمن
شنبه
515,000
تومان
10 بهمن
یکشنبه
515,000
تومان
11 بهمن
دوشنبه
515,000
تومان
12 بهمن
سه شنبه
515,000
تومان
13 بهمن
چهارشنبه
515,000
تومان
14 بهمن
پنجشنبه
515,000
تومان
15 بهمن
جمعه
515,000
تومان
16 بهمن
شنبه
515,000
تومان
17 بهمن
یکشنبه
515,000
تومان
18 بهمن
دوشنبه
515,000
تومان
سوئیت 1 خوابه 4 نفره
هتل یار
515,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
8 بهمن
جمعه
515,000
تومان
9 بهمن
شنبه
515,000
تومان
10 بهمن
یکشنبه
515,000
تومان
11 بهمن
دوشنبه
515,000
تومان
12 بهمن
سه شنبه
515,000
تومان
13 بهمن
چهارشنبه
515,000
تومان
14 بهمن
پنجشنبه
515,000
تومان
15 بهمن
جمعه
515,000
تومان
16 بهمن
شنبه
515,000
تومان
17 بهمن
یکشنبه
515,000
تومان
18 بهمن
دوشنبه
515,000
تومان
سوئیت چهار نفره
اقامت 24
515,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
8 بهمن
جمعه
515,000
تومان
9 بهمن
شنبه
515,000
تومان
10 بهمن
یکشنبه
515,000
تومان
11 بهمن
دوشنبه
515,000
تومان
12 بهمن
سه شنبه
515,000
تومان
13 بهمن
چهارشنبه
515,000
تومان
14 بهمن
پنجشنبه
515,000
تومان
15 بهمن
جمعه
515,000
تومان
16 بهمن
شنبه
515,000
تومان
17 بهمن
یکشنبه
515,000
تومان
18 بهمن
دوشنبه
515,000
تومان
ظرفیت 5 نفر

سوئیت دو خوابه
ای‌گردش
605,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
8 بهمن
جمعه
605,000
تومان
9 بهمن
شنبه
605,000
تومان
10 بهمن
یکشنبه
605,000
تومان
11 بهمن
دوشنبه
605,000
تومان
12 بهمن
سه شنبه
605,000
تومان
13 بهمن
چهارشنبه
605,000
تومان
14 بهمن
پنجشنبه
605,000
تومان
15 بهمن
جمعه
605,000
تومان
16 بهمن
شنبه
605,000
تومان
17 بهمن
یکشنبه
605,000
تومان
18 بهمن
دوشنبه
605,000
تومان
سوئیت پنج نفره
اقامت 24
605,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
8 بهمن
جمعه
605,000
تومان
9 بهمن
شنبه
605,000
تومان
10 بهمن
یکشنبه
605,000
تومان
11 بهمن
دوشنبه
605,000
تومان
12 بهمن
سه شنبه
605,000
تومان
13 بهمن
چهارشنبه
605,000
تومان
14 بهمن
پنجشنبه
605,000
تومان
15 بهمن
جمعه
605,000
تومان
16 بهمن
شنبه
605,000
تومان
17 بهمن
یکشنبه
605,000
تومان
18 بهمن
دوشنبه
605,000
تومان
سوئیت 2خوابه 5 نفره
هتل یار
605,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
8 بهمن
جمعه
605,000
تومان
9 بهمن
شنبه
605,000
تومان
10 بهمن
یکشنبه
605,000
تومان
11 بهمن
دوشنبه
605,000
تومان
12 بهمن
سه شنبه
605,000
تومان
13 بهمن
چهارشنبه
605,000
تومان
14 بهمن
پنجشنبه
605,000
تومان
15 بهمن
جمعه
605,000
تومان
16 بهمن
شنبه
605,000
تومان
17 بهمن
یکشنبه
605,000
تومان
18 بهمن
دوشنبه
605,000
تومان

امکانات اتاق های هتل نوروز مریوان

اعلام حریق
زنگ هشدار
گیم نت
اتاق تلفن (اپراتور)
تلویزیون در لابی
خدمات خانه داری
شبکه پخش فیلم
پذیرش 24 ساعته
ترانسفر برگشت با هزینه
ترانسفر رفت با هزینه
پرینتر
زمین ورزشی
تلفن در لابی
فكس
اينترنت در لابی
كافی شاپ
پاركينگ
وسایل بدنسازی
مینی بار رایگان
کافی نت
پارک کودک
رستوران بام
کپسول آتش نشانی
خدمات پزشكي
اینترنت بی سیم
خدمات نگهداری کودک
پرداخت ویزا و مسترکارت
سرویس حرم
بازی ویدئویی
گشت نیم روزی
زمين تنيس
سالن بيليارد
خدمات باربري
خدمات تهيه بليط
جكوزی
چايخانه سنتی
کرایه اتومبیل (بدون راننده)
خدمات CIP (تشریفات ویژه)
آتلیه
كتابخانه
مینی بار با هزینه
خدمات بیدار باش
خدمات برای معلولین
حمام
سیستم تهویه مطبوع
صندوق امانات
سونا
استخر
تاکسی سرویس
نمازخانه
آسانسور
مبلمان
یخچال
ماهواره
تلویزیون
دستگاه خودپرداز
خشکشویی (لاندری)
تبديل ارز
آژانس مسافرتی
سرویس فرنگی
سرویس بهداشتی ایرانی
فتوکپی
رستوران
ماساژ
فروشگاه
آرایشگاه
سوئیت
تلفن در اتاق
کافی شاپ
اینترنت
مرکز خرید
اتاق سیگار
لابی
اتاق بازی
اتاق چمدان
پله اضطراری
دستگاه واکس کفش
تلفن
سالن ورزشی
فضای سبز
روزنامه
خدمات تور
امکان شارژ وسایل الکترونیکی
حوله
رخت آویز

آدرس هتل نوروز مریوان روی نقشه

نظرات کاربران برای هتل نوروز مریوان

(6 نظر)
نقاط قوت:
هیچ مورد مثبتی نداشت
نقاط ضعف:
یک هتل آشغال به تمام معنا با پرسنل بی ادب و غیر حرفه ای اتاقها به شدت کثیف با ملحفه و بالش بسیار کثیف در حد مسافرخانه هم نیست
نظافت ضعیف-فاقد تلفن و حوله و امکانات ولکامینگ در اتاق- فاقد دستشویی ایرانی-اول گفتن با صبحانه بعدا حذف کردن با عودت مبلغ ناچیز- فقط رفتار پرسنل خوب بود
نقاط قوت:
نکته مثبتی ندیدم، من که انصراف دادم رفتیم یه هتل دیگه، واقعا از نظر بهداشتی افتضاح بود
نقاط ضعف:
همه اتاقها از نظر بهداشتی غیر قابل استفاده بود، کف اتاقها همگی آشغال ریخته بودن حتی یه جارو نکشیده بودند، از نظر پروتکلهای بهداشتی هیچ پروتکلی رعایت نشده بود، دستشوییها همگی بو میدادند
نقاط قوت:
پرسنل خوش برخورد که این در تمام مریوان دیده میشه
نقاط ضعف:
در حد مسافرخانه عدم وجود سیستم گرمایشی در حمام وجود دهنه باز روی سقف حمام سرویس ایرانی در راهرو که مربوط به هتل ۳ ستاره نیست که هرکسی با دمپایی بیاد بره اون دستشویی تمام وسایل قدیمی و مندرس به هیچ عنوان هتل ۳ ستاره نیست برای صبحانه چای داغ در لیوانهای یکبار مصرف شفاف که سرطانزا هست سرو میشد
از نظر تمیزی خیلی ضعیف بود
دم داشتن اتاق و بوی بد سرویس بهداشتی که از فاضلاب هتل بود که اتاق رو هم در بر میگرفت
برای ثبت نظر باید وارد شوید یا ثبت نام کنید.

پرسش و پاسخ درباره هتل نوروز مریوان

مهمانان هتل نوروز مریوان در سایت‌های مختلف چه نظراتی نوشته‌اند؟

همه نظرات مهمانان هتل نوروز مریوان از تمامی سایت‌های رزرواسیون را در مورد امکانات هتل، کیفیت خدمات، برخورد کارکنان، مزایا و معایب هتل در سایت سلطان سفر مشاهده کنید.

کدام سایت ارزانترین قیمت را ارائه می‌دهد؟

سلطان سفر با مقایسه قیمت هتل نوروز مریوان بر روی سایت‌های مختلف از جمله اسنپ تریپ، اقامت24، جاباما، هتل یار و ده‌ها سایت دیگر، ارزان‌ترین قیمت را به شما پیشنهاد می‌دهد.

همه عکس‌ها و امکانات هتل نوروز مریوان رو کجا می‌تونم ببینم؟

سلطان سفر مجموعه‌ای کامل از تصاویر و امکانات هتل نوروز مریوان را از همه سایت‌های معتبر رزرو گردآوری کرده است.