هتل نوروز مریوان

مریوان، بلوار ارشاد، میدان نوروز، ضلع شرقی
2.3
امتیاز کاربران
6
نظرات کاربران

مقایسه و رزرو اتاق

رزرو هتل نوروز مریوان

نوروز-اتاق یک تخته
اتاق یک تخته
ای‌گردش
172,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
2 مهر
جمعه
172,000
تومان
3 مهر
شنبه
172,000
تومان
4 مهر
یکشنبه
172,000
تومان
5 مهر
دوشنبه
172,000
تومان
6 مهر
سه شنبه
172,000
تومان
7 مهر
چهارشنبه
172,000
تومان
8 مهر
پنجشنبه
172,000
تومان
9 مهر
جمعه
172,000
تومان
10 مهر
شنبه
172,000
تومان
11 مهر
یکشنبه
172,000
تومان
12 مهر
دوشنبه
172,000
تومان
هتل یار
182,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
2 مهر
جمعه
182,000
تومان
3 مهر
شنبه
182,000
تومان
4 مهر
یکشنبه
182,000
تومان
5 مهر
دوشنبه
182,000
تومان
6 مهر
سه شنبه
182,000
تومان
7 مهر
چهارشنبه
182,000
تومان
8 مهر
پنجشنبه
182,000
تومان
9 مهر
جمعه
182,000
تومان
10 مهر
شنبه
182,000
تومان
11 مهر
یکشنبه
182,000
تومان
12 مهر
دوشنبه
182,000
تومان
نوروز-اتاق دوتخته دبل
اتاق دوتخته دبل
ای‌گردش
234,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
2 مهر
جمعه
234,000
تومان
3 مهر
شنبه
234,000
تومان
4 مهر
یکشنبه
234,000
تومان
5 مهر
دوشنبه
234,000
تومان
6 مهر
سه شنبه
234,000
تومان
7 مهر
چهارشنبه
234,000
تومان
8 مهر
پنجشنبه
234,000
تومان
9 مهر
جمعه
234,000
تومان
10 مهر
شنبه
234,000
تومان
11 مهر
یکشنبه
234,000
تومان
12 مهر
دوشنبه
234,000
تومان
اقامت 24
245,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
2 مهر
جمعه
245,000
تومان
3 مهر
شنبه
245,000
تومان
4 مهر
یکشنبه
245,000
تومان
5 مهر
دوشنبه
245,000
تومان
6 مهر
سه شنبه
245,000
تومان
7 مهر
چهارشنبه
245,000
تومان
8 مهر
پنجشنبه
245,000
تومان
9 مهر
جمعه
245,000
تومان
10 مهر
شنبه
245,000
تومان
11 مهر
یکشنبه
245,000
تومان
12 مهر
دوشنبه
245,000
تومان
هتل یار
245,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
2 مهر
جمعه
245,000
تومان
3 مهر
شنبه
245,000
تومان
4 مهر
یکشنبه
245,000
تومان
5 مهر
دوشنبه
245,000
تومان
6 مهر
سه شنبه
245,000
تومان
7 مهر
چهارشنبه
245,000
تومان
8 مهر
پنجشنبه
245,000
تومان
9 مهر
جمعه
245,000
تومان
10 مهر
شنبه
245,000
تومان
11 مهر
یکشنبه
245,000
تومان
12 مهر
دوشنبه
245,000
تومان
نوروز-اتاق دوتخته توئین
اتاق دوتخته توئین
هتل یار
245,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
2 مهر
جمعه
245,000
تومان
3 مهر
شنبه
245,000
تومان
4 مهر
یکشنبه
245,000
تومان
5 مهر
دوشنبه
245,000
تومان
6 مهر
سه شنبه
245,000
تومان
7 مهر
چهارشنبه
245,000
تومان
8 مهر
پنجشنبه
245,000
تومان
9 مهر
جمعه
245,000
تومان
10 مهر
شنبه
245,000
تومان
11 مهر
یکشنبه
245,000
تومان
12 مهر
دوشنبه
245,000
تومان
اقامت 24
245,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
2 مهر
جمعه
245,000
تومان
3 مهر
شنبه
245,000
تومان
4 مهر
یکشنبه
245,000
تومان
5 مهر
دوشنبه
245,000
تومان
6 مهر
سه شنبه
245,000
تومان
7 مهر
چهارشنبه
245,000
تومان
8 مهر
پنجشنبه
245,000
تومان
9 مهر
جمعه
245,000
تومان
10 مهر
شنبه
245,000
تومان
11 مهر
یکشنبه
245,000
تومان
12 مهر
دوشنبه
245,000
تومان
نوروز-اتاق سه تخته
اتاق سه تخته
ای‌گردش
306,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
2 مهر
جمعه
306,000
تومان
3 مهر
شنبه
306,000
تومان
4 مهر
یکشنبه
306,000
تومان
5 مهر
دوشنبه
306,000
تومان
6 مهر
سه شنبه
306,000
تومان
7 مهر
چهارشنبه
306,000
تومان
8 مهر
پنجشنبه
306,000
تومان
9 مهر
جمعه
306,000
تومان
10 مهر
شنبه
306,000
تومان
11 مهر
یکشنبه
306,000
تومان
12 مهر
دوشنبه
306,000
تومان
هتل یار
317,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
2 مهر
جمعه
317,000
تومان
3 مهر
شنبه
317,000
تومان
4 مهر
یکشنبه
317,000
تومان
5 مهر
دوشنبه
317,000
تومان
6 مهر
سه شنبه
317,000
تومان
7 مهر
چهارشنبه
317,000
تومان
8 مهر
پنجشنبه
317,000
تومان
9 مهر
جمعه
317,000
تومان
10 مهر
شنبه
317,000
تومان
11 مهر
یکشنبه
317,000
تومان
12 مهر
دوشنبه
317,000
تومان
اقامت 24
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
2 مهر
جمعه
ظرفیت تکمیل
3 مهر
شنبه
ظرفیت تکمیل
4 مهر
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
5 مهر
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
6 مهر
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
7 مهر
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
8 مهر
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
9 مهر
جمعه
ظرفیت تکمیل
10 مهر
شنبه
ظرفیت تکمیل
11 مهر
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
12 مهر
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
نوروز-اتاق چهارتخته
اتاق چهارتخته
ای‌گردش
369,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
2 مهر
جمعه
369,000
تومان
3 مهر
شنبه
369,000
تومان
4 مهر
یکشنبه
369,000
تومان
5 مهر
دوشنبه
369,000
تومان
6 مهر
سه شنبه
369,000
تومان
7 مهر
چهارشنبه
369,000
تومان
8 مهر
پنجشنبه
369,000
تومان
9 مهر
جمعه
369,000
تومان
10 مهر
شنبه
369,000
تومان
11 مهر
یکشنبه
369,000
تومان
12 مهر
دوشنبه
369,000
تومان
اقامت 24
380,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
2 مهر
جمعه
380,000
تومان
3 مهر
شنبه
380,000
تومان
4 مهر
یکشنبه
380,000
تومان
5 مهر
دوشنبه
380,000
تومان
6 مهر
سه شنبه
380,000
تومان
7 مهر
چهارشنبه
380,000
تومان
8 مهر
پنجشنبه
380,000
تومان
9 مهر
جمعه
380,000
تومان
10 مهر
شنبه
380,000
تومان
11 مهر
یکشنبه
380,000
تومان
12 مهر
دوشنبه
380,000
تومان
هتل یار
380,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
2 مهر
جمعه
380,000
تومان
3 مهر
شنبه
380,000
تومان
4 مهر
یکشنبه
380,000
تومان
5 مهر
دوشنبه
380,000
تومان
6 مهر
سه شنبه
380,000
تومان
7 مهر
چهارشنبه
380,000
تومان
8 مهر
پنجشنبه
380,000
تومان
9 مهر
جمعه
380,000
تومان
10 مهر
شنبه
380,000
تومان
11 مهر
یکشنبه
380,000
تومان
12 مهر
دوشنبه
380,000
تومان
نوروز-سوئیت چهارنفره
سوئیت چهارنفره
ای‌گردش
459,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
2 مهر
جمعه
459,000
تومان
3 مهر
شنبه
459,000
تومان
4 مهر
یکشنبه
459,000
تومان
5 مهر
دوشنبه
459,000
تومان
6 مهر
سه شنبه
459,000
تومان
7 مهر
چهارشنبه
459,000
تومان
8 مهر
پنجشنبه
459,000
تومان
9 مهر
جمعه
459,000
تومان
10 مهر
شنبه
459,000
تومان
11 مهر
یکشنبه
459,000
تومان
12 مهر
دوشنبه
459,000
تومان
هتل یار
470,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
2 مهر
جمعه
470,000
تومان
3 مهر
شنبه
470,000
تومان
4 مهر
یکشنبه
470,000
تومان
5 مهر
دوشنبه
470,000
تومان
6 مهر
سه شنبه
470,000
تومان
7 مهر
چهارشنبه
470,000
تومان
8 مهر
پنجشنبه
470,000
تومان
9 مهر
جمعه
470,000
تومان
10 مهر
شنبه
470,000
تومان
11 مهر
یکشنبه
470,000
تومان
12 مهر
دوشنبه
470,000
تومان
اقامت 24
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
2 مهر
جمعه
ظرفیت تکمیل
3 مهر
شنبه
ظرفیت تکمیل
4 مهر
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
5 مهر
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
6 مهر
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
7 مهر
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
8 مهر
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
9 مهر
جمعه
ظرفیت تکمیل
10 مهر
شنبه
ظرفیت تکمیل
11 مهر
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
12 مهر
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
نوروز-سوئیت پنج نفره
سوئیت پنج نفره
ای‌گردش
550,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
2 مهر
جمعه
550,000
تومان
3 مهر
شنبه
550,000
تومان
4 مهر
یکشنبه
550,000
تومان
5 مهر
دوشنبه
550,000
تومان
6 مهر
سه شنبه
550,000
تومان
7 مهر
چهارشنبه
550,000
تومان
8 مهر
پنجشنبه
550,000
تومان
9 مهر
جمعه
550,000
تومان
10 مهر
شنبه
550,000
تومان
11 مهر
یکشنبه
550,000
تومان
12 مهر
دوشنبه
550,000
تومان
هتل یار
560,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
2 مهر
جمعه
560,000
تومان
3 مهر
شنبه
560,000
تومان
4 مهر
یکشنبه
560,000
تومان
5 مهر
دوشنبه
560,000
تومان
6 مهر
سه شنبه
560,000
تومان
7 مهر
چهارشنبه
560,000
تومان
8 مهر
پنجشنبه
560,000
تومان
9 مهر
جمعه
560,000
تومان
10 مهر
شنبه
560,000
تومان
11 مهر
یکشنبه
560,000
تومان
12 مهر
دوشنبه
560,000
تومان
اقامت 24
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
2 مهر
جمعه
ظرفیت تکمیل
3 مهر
شنبه
ظرفیت تکمیل
4 مهر
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
5 مهر
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
6 مهر
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
7 مهر
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
8 مهر
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
9 مهر
جمعه
ظرفیت تکمیل
10 مهر
شنبه
ظرفیت تکمیل
11 مهر
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
12 مهر
دوشنبه
ظرفیت تکمیل

امکانات اتاق های هتل نوروز مریوان

اعلام حریق
زنگ هشدار
گیم نت
اتاق تلفن (اپراتور)
تلویزیون در لابی
خدمات خانه داری
شبکه پخش فیلم
پذیرش 24 ساعته
ترانسفر برگشت با هزینه
ترانسفر رفت با هزینه
پرینتر
زمین ورزشی
تلفن در لابی
فكس
اينترنت در لابی
كافی شاپ
پاركينگ
وسایل بدنسازی
مینی بار رایگان
کافی نت
پارک کودک
رستوران بام
کپسول آتش نشانی
خدمات پزشكي
اینترنت بی سیم
خدمات نگهداری کودک
پرداخت ویزا و مسترکارت
سرویس حرم
بازی ویدئویی
گشت نیم روزی
زمين تنيس
سالن بيليارد
خدمات باربري
خدمات تهيه بليط
جكوزی
چايخانه سنتی
کرایه اتومبیل (بدون راننده)
خدمات CIP (تشریفات ویژه)
آتلیه
كتابخانه
مینی بار با هزینه
خدمات بیدار باش
خدمات برای معلولین
حمام
سیستم تهویه مطبوع
صندوق امانات
سونا
استخر
تاکسی سرویس
نمازخانه
آسانسور
مبلمان
یخچال
ماهواره
تلویزیون
دستگاه خودپرداز
خشکشویی (لاندری)
تبديل ارز
آژانس مسافرتی
سرویس فرنگی
سرویس بهداشتی ایرانی
فتوکپی
رستوران
ماساژ
فروشگاه
آرایشگاه
سوئیت
تلفن در اتاق
کافی شاپ
اینترنت
مرکز خرید
اتاق سیگار
لابی
اتاق بازی
اتاق چمدان
پله اضطراری
دستگاه واکس کفش
تلفن
سالن ورزشی
فضای سبز
روزنامه
خدمات تور
امکان شارژ وسایل الکترونیکی
حوله
رخت آویز

آدرس هتل نوروز مریوان روی نقشه

نظرات کاربران برای هتل نوروز مریوان

(6 نظر)
نظافت ضعیف-فاقد تلفن و حوله و امکانات ولکامینگ در اتاق- فاقد دستشویی ایرانی-اول گفتن با صبحانه بعدا حذف کردن با عودت مبلغ ناچیز- فقط رفتار پرسنل خوب بود
نقاط قوت:
نکته مثبتی ندیدم، من که انصراف دادم رفتیم یه هتل دیگه، واقعا از نظر بهداشتی افتضاح بود
نقاط ضعف:
همه اتاقها از نظر بهداشتی غیر قابل استفاده بود، کف اتاقها همگی آشغال ریخته بودن حتی یه جارو نکشیده بودند، از نظر پروتکلهای بهداشتی هیچ پروتکلی رعایت نشده بود، دستشوییها همگی بو میدادند
نقاط قوت:
پرسنل خوش برخورد که این در تمام مریوان دیده میشه
نقاط ضعف:
در حد مسافرخانه عدم وجود سیستم گرمایشی در حمام وجود دهنه باز روی سقف حمام سرویس ایرانی در راهرو که مربوط به هتل ۳ ستاره نیست که هرکسی با دمپایی بیاد بره اون دستشویی تمام وسایل قدیمی و مندرس به هیچ عنوان هتل ۳ ستاره نیست برای صبحانه چای داغ در لیوانهای یکبار مصرف شفاف که سرطانزا هست سرو میشد
از نظر تمیزی خیلی ضعیف بود
دم داشتن اتاق و بوی بد سرویس بهداشتی که از فاضلاب هتل بود که اتاق رو هم در بر میگرفت
کارکنان واقعا خوب و خونگرم بودنبا توجه به اینکه اونجا رو بلد نبودم آدرسش خیلی سرراست بود کیفیت صبحانه اصلا خوب نبود
برای ثبت نظر باید وارد شوید یا ثبت نام کنید.

پرسش و پاسخ درباره هتل نوروز مریوان

مهمانان هتل نوروز مریوان در سایت‌های مختلف چه نظراتی نوشته‌اند؟

همه نظرات مهمانان هتل نوروز مریوان از تمامی سایت‌های رزرواسیون را در مورد امکانات هتل، کیفیت خدمات، برخورد کارکنان، مزایا و معایب هتل در سایت سلطان سفر مشاهده کنید.

کدام سایت ارزانترین قیمت را ارائه می‌دهد؟

سلطان سفر با مقایسه قیمت هتل نوروز مریوان بر روی سایت‌های مختلف از جمله اسنپ تریپ، اقامت24، جاباما، هتل یار و ده‌ها سایت دیگر، ارزان‌ترین قیمت را به شما پیشنهاد می‌دهد.

همه عکس‌ها و امکانات هتل نوروز مریوان رو کجا می‌تونم ببینم؟

سلطان سفر مجموعه‌ای کامل از تصاویر و امکانات هتل نوروز مریوان را از همه سایت‌های معتبر رزرو گردآوری کرده است.