هتل نوروز مریوان

مریوان، بلوار ارشاد، میدان نوروز، ضلع شرقی
2.3
امتیاز کاربران
7
نظرات کاربران

مقایسه و رزرو اتاق

رزرو هتل نوروز مریوان

نوروز-اتاق یک تخته
اتاق یک تخته
هتل یار
154,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
8 مهر
سه شنبه
154,000
تومان
9 مهر
چهارشنبه
154,000
تومان
10 مهر
پنجشنبه
154,000
تومان
11 مهر
جمعه
154,000
تومان
12 مهر
شنبه
154,000
تومان
13 مهر
یکشنبه
154,000
تومان
14 مهر
دوشنبه
154,000
تومان
15 مهر
سه شنبه
154,000
تومان
16 مهر
چهارشنبه
154,000
تومان
17 مهر
پنجشنبه
154,000
تومان
18 مهر
جمعه
154,000
تومان
جاباما
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
8 مهر
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
9 مهر
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
10 مهر
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
11 مهر
جمعه
ظرفیت تکمیل
12 مهر
شنبه
ظرفیت تکمیل
13 مهر
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
14 مهر
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
15 مهر
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
16 مهر
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
17 مهر
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
18 مهر
جمعه
ظرفیت تکمیل
نوروز-اتاق دوتخته دبل
اتاق دوتخته دبل
جاباما
185,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
8 مهر
سه شنبه
185,000
تومان
9 مهر
چهارشنبه
185,000
تومان
10 مهر
پنجشنبه
185,000
تومان
11 مهر
جمعه
185,000
تومان
12 مهر
شنبه
185,000
تومان
13 مهر
یکشنبه
185,000
تومان
14 مهر
دوشنبه
185,000
تومان
15 مهر
سه شنبه
185,000
تومان
16 مهر
چهارشنبه
185,000
تومان
17 مهر
پنجشنبه
185,000
تومان
18 مهر
جمعه
185,000
تومان
اقامت 24
189,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
8 مهر
سه شنبه
189,000
تومان
9 مهر
چهارشنبه
189,000
تومان
10 مهر
پنجشنبه
189,000
تومان
11 مهر
جمعه
189,000
تومان
12 مهر
شنبه
189,000
تومان
13 مهر
یکشنبه
189,000
تومان
14 مهر
دوشنبه
189,000
تومان
15 مهر
سه شنبه
189,000
تومان
16 مهر
چهارشنبه
189,000
تومان
17 مهر
پنجشنبه
189,000
تومان
18 مهر
جمعه
189,000
تومان
ای‌گردش
189,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
8 مهر
سه شنبه
189,000
تومان
9 مهر
چهارشنبه
189,000
تومان
10 مهر
پنجشنبه
189,000
تومان
11 مهر
جمعه
189,000
تومان
12 مهر
شنبه
189,000
تومان
13 مهر
یکشنبه
189,000
تومان
14 مهر
دوشنبه
189,000
تومان
15 مهر
سه شنبه
189,000
تومان
16 مهر
چهارشنبه
189,000
تومان
17 مهر
پنجشنبه
189,000
تومان
18 مهر
جمعه
189,000
تومان
هتل یار
190,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
8 مهر
سه شنبه
190,000
تومان
9 مهر
چهارشنبه
190,000
تومان
10 مهر
پنجشنبه
190,000
تومان
11 مهر
جمعه
190,000
تومان
12 مهر
شنبه
190,000
تومان
13 مهر
یکشنبه
190,000
تومان
14 مهر
دوشنبه
190,000
تومان
15 مهر
سه شنبه
190,000
تومان
16 مهر
چهارشنبه
190,000
تومان
17 مهر
پنجشنبه
190,000
تومان
18 مهر
جمعه
190,000
تومان
نوروز-اتاق دوتخته توئین
اتاق دوتخته توئین
اقامت 24
189,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
8 مهر
سه شنبه
189,000
تومان
9 مهر
چهارشنبه
189,000
تومان
10 مهر
پنجشنبه
189,000
تومان
11 مهر
جمعه
189,000
تومان
12 مهر
شنبه
189,000
تومان
13 مهر
یکشنبه
189,000
تومان
14 مهر
دوشنبه
189,000
تومان
15 مهر
سه شنبه
189,000
تومان
16 مهر
چهارشنبه
189,000
تومان
17 مهر
پنجشنبه
189,000
تومان
18 مهر
جمعه
189,000
تومان
هتل یار
190,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
8 مهر
سه شنبه
190,000
تومان
9 مهر
چهارشنبه
190,000
تومان
10 مهر
پنجشنبه
190,000
تومان
11 مهر
جمعه
190,000
تومان
12 مهر
شنبه
190,000
تومان
13 مهر
یکشنبه
190,000
تومان
14 مهر
دوشنبه
190,000
تومان
15 مهر
سه شنبه
190,000
تومان
16 مهر
چهارشنبه
190,000
تومان
17 مهر
پنجشنبه
190,000
تومان
18 مهر
جمعه
190,000
تومان
نوروز-اتاق سه تخته
اتاق سه تخته
جاباما
246,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
8 مهر
سه شنبه
246,000
تومان
9 مهر
چهارشنبه
246,000
تومان
10 مهر
پنجشنبه
246,000
تومان
11 مهر
جمعه
246,000
تومان
12 مهر
شنبه
246,000
تومان
13 مهر
یکشنبه
246,000
تومان
14 مهر
دوشنبه
246,000
تومان
15 مهر
سه شنبه
246,000
تومان
16 مهر
چهارشنبه
246,000
تومان
17 مهر
پنجشنبه
246,000
تومان
18 مهر
جمعه
246,000
تومان
اقامت 24
249,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
8 مهر
سه شنبه
249,000
تومان
9 مهر
چهارشنبه
249,000
تومان
10 مهر
پنجشنبه
249,000
تومان
11 مهر
جمعه
249,000
تومان
12 مهر
شنبه
249,000
تومان
13 مهر
یکشنبه
249,000
تومان
14 مهر
دوشنبه
249,000
تومان
15 مهر
سه شنبه
249,000
تومان
16 مهر
چهارشنبه
249,000
تومان
17 مهر
پنجشنبه
249,000
تومان
18 مهر
جمعه
249,000
تومان
ای‌گردش
249,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
8 مهر
سه شنبه
249,000
تومان
9 مهر
چهارشنبه
249,000
تومان
10 مهر
پنجشنبه
249,000
تومان
11 مهر
جمعه
249,000
تومان
12 مهر
شنبه
249,000
تومان
13 مهر
یکشنبه
249,000
تومان
14 مهر
دوشنبه
249,000
تومان
15 مهر
سه شنبه
249,000
تومان
16 مهر
چهارشنبه
249,000
تومان
17 مهر
پنجشنبه
249,000
تومان
18 مهر
جمعه
249,000
تومان
هتل یار
253,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
8 مهر
سه شنبه
253,000
تومان
9 مهر
چهارشنبه
253,000
تومان
10 مهر
پنجشنبه
253,000
تومان
11 مهر
جمعه
253,000
تومان
12 مهر
شنبه
253,000
تومان
13 مهر
یکشنبه
253,000
تومان
14 مهر
دوشنبه
253,000
تومان
15 مهر
سه شنبه
253,000
تومان
16 مهر
چهارشنبه
253,000
تومان
17 مهر
پنجشنبه
253,000
تومان
18 مهر
جمعه
253,000
تومان
نوروز-اتاق چهارتخته
اتاق چهارتخته
جاباما
316,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
8 مهر
سه شنبه
316,000
تومان
9 مهر
چهارشنبه
316,000
تومان
10 مهر
پنجشنبه
316,000
تومان
11 مهر
جمعه
316,000
تومان
12 مهر
شنبه
316,000
تومان
13 مهر
یکشنبه
316,000
تومان
14 مهر
دوشنبه
316,000
تومان
15 مهر
سه شنبه
316,000
تومان
16 مهر
چهارشنبه
316,000
تومان
17 مهر
پنجشنبه
316,000
تومان
18 مهر
جمعه
316,000
تومان
ای‌گردش
319,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
8 مهر
سه شنبه
319,000
تومان
9 مهر
چهارشنبه
319,000
تومان
10 مهر
پنجشنبه
319,000
تومان
11 مهر
جمعه
319,000
تومان
12 مهر
شنبه
319,000
تومان
13 مهر
یکشنبه
319,000
تومان
14 مهر
دوشنبه
319,000
تومان
15 مهر
سه شنبه
319,000
تومان
16 مهر
چهارشنبه
319,000
تومان
17 مهر
پنجشنبه
319,000
تومان
18 مهر
جمعه
319,000
تومان
اقامت 24
319,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
8 مهر
سه شنبه
319,000
تومان
9 مهر
چهارشنبه
319,000
تومان
10 مهر
پنجشنبه
319,000
تومان
11 مهر
جمعه
319,000
تومان
12 مهر
شنبه
319,000
تومان
13 مهر
یکشنبه
319,000
تومان
14 مهر
دوشنبه
319,000
تومان
15 مهر
سه شنبه
319,000
تومان
16 مهر
چهارشنبه
319,000
تومان
17 مهر
پنجشنبه
319,000
تومان
18 مهر
جمعه
319,000
تومان
هتل یار
325,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
8 مهر
سه شنبه
325,000
تومان
9 مهر
چهارشنبه
325,000
تومان
10 مهر
پنجشنبه
325,000
تومان
11 مهر
جمعه
325,000
تومان
12 مهر
شنبه
325,000
تومان
13 مهر
یکشنبه
325,000
تومان
14 مهر
دوشنبه
325,000
تومان
15 مهر
سه شنبه
325,000
تومان
16 مهر
چهارشنبه
325,000
تومان
17 مهر
پنجشنبه
325,000
تومان
18 مهر
جمعه
325,000
تومان
نوروز-سوئیت چهارنفره
سوئیت چهارنفره
جاباما
409,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
8 مهر
سه شنبه
409,000
تومان
9 مهر
چهارشنبه
409,000
تومان
10 مهر
پنجشنبه
409,000
تومان
11 مهر
جمعه
409,000
تومان
12 مهر
شنبه
409,000
تومان
13 مهر
یکشنبه
409,000
تومان
14 مهر
دوشنبه
409,000
تومان
15 مهر
سه شنبه
409,000
تومان
16 مهر
چهارشنبه
409,000
تومان
17 مهر
پنجشنبه
409,000
تومان
18 مهر
جمعه
409,000
تومان
ای‌گردش
414,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
8 مهر
سه شنبه
414,000
تومان
9 مهر
چهارشنبه
414,000
تومان
10 مهر
پنجشنبه
414,000
تومان
11 مهر
جمعه
414,000
تومان
12 مهر
شنبه
414,000
تومان
13 مهر
یکشنبه
414,000
تومان
14 مهر
دوشنبه
414,000
تومان
15 مهر
سه شنبه
414,000
تومان
16 مهر
چهارشنبه
414,000
تومان
17 مهر
پنجشنبه
414,000
تومان
18 مهر
جمعه
414,000
تومان
اقامت 24
414,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
8 مهر
سه شنبه
414,000
تومان
9 مهر
چهارشنبه
414,000
تومان
10 مهر
پنجشنبه
414,000
تومان
11 مهر
جمعه
414,000
تومان
12 مهر
شنبه
414,000
تومان
13 مهر
یکشنبه
414,000
تومان
14 مهر
دوشنبه
414,000
تومان
15 مهر
سه شنبه
414,000
تومان
16 مهر
چهارشنبه
414,000
تومان
17 مهر
پنجشنبه
414,000
تومان
18 مهر
جمعه
414,000
تومان
هتل یار
415,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
8 مهر
سه شنبه
415,000
تومان
9 مهر
چهارشنبه
415,000
تومان
10 مهر
پنجشنبه
415,000
تومان
11 مهر
جمعه
415,000
تومان
12 مهر
شنبه
415,000
تومان
13 مهر
یکشنبه
415,000
تومان
14 مهر
دوشنبه
415,000
تومان
15 مهر
سه شنبه
415,000
تومان
16 مهر
چهارشنبه
415,000
تومان
17 مهر
پنجشنبه
415,000
تومان
18 مهر
جمعه
415,000
تومان
نوروز-سوئیت پنج نفره
سوئیت پنج نفره
جاباما
504,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
8 مهر
سه شنبه
504,000
تومان
9 مهر
چهارشنبه
504,000
تومان
10 مهر
پنجشنبه
504,000
تومان
11 مهر
جمعه
504,000
تومان
12 مهر
شنبه
504,000
تومان
13 مهر
یکشنبه
504,000
تومان
14 مهر
دوشنبه
504,000
تومان
15 مهر
سه شنبه
504,000
تومان
16 مهر
چهارشنبه
504,000
تومان
17 مهر
پنجشنبه
504,000
تومان
18 مهر
جمعه
504,000
تومان
اقامت 24
509,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
8 مهر
سه شنبه
509,000
تومان
9 مهر
چهارشنبه
509,000
تومان
10 مهر
پنجشنبه
509,000
تومان
11 مهر
جمعه
509,000
تومان
12 مهر
شنبه
509,000
تومان
13 مهر
یکشنبه
509,000
تومان
14 مهر
دوشنبه
509,000
تومان
15 مهر
سه شنبه
509,000
تومان
16 مهر
چهارشنبه
509,000
تومان
17 مهر
پنجشنبه
509,000
تومان
18 مهر
جمعه
509,000
تومان
ای‌گردش
509,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
8 مهر
سه شنبه
509,000
تومان
9 مهر
چهارشنبه
509,000
تومان
10 مهر
پنجشنبه
509,000
تومان
11 مهر
جمعه
509,000
تومان
12 مهر
شنبه
509,000
تومان
13 مهر
یکشنبه
509,000
تومان
14 مهر
دوشنبه
509,000
تومان
15 مهر
سه شنبه
509,000
تومان
16 مهر
چهارشنبه
509,000
تومان
17 مهر
پنجشنبه
509,000
تومان
18 مهر
جمعه
509,000
تومان
هتل یار
510,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
8 مهر
سه شنبه
510,000
تومان
9 مهر
چهارشنبه
510,000
تومان
10 مهر
پنجشنبه
510,000
تومان
11 مهر
جمعه
510,000
تومان
12 مهر
شنبه
510,000
تومان
13 مهر
یکشنبه
510,000
تومان
14 مهر
دوشنبه
510,000
تومان
15 مهر
سه شنبه
510,000
تومان
16 مهر
چهارشنبه
510,000
تومان
17 مهر
پنجشنبه
510,000
تومان
18 مهر
جمعه
510,000
تومان

امکانات اتاق های هتل نوروز مریوان

اعلام حریق
شبکه پخش فیلم
پارک کودک
گیم نت
سرویس بهداشتی فرنگی در لابی
اتاق تلفن (اپراتور)
سرویس بهداشتی ایرانی در طبقات
سرویس بهداشتی ایرانی در لابی
تلویزیون در لابی
خدمات خانه داری
پذیرش 24 ساعته
سرویس بهداشتی فرنگی در طبقات
ترانسفر برگشت با هزینه
ترانسفر رفت با هزینه
زنگ هشدار
پرینتر
تلفن در لابی
فكس
اينترنت در لابی
كافی شاپ
پاركينگ
زمین ورزشی
رستوران بام
مینی بار رایگان
خدمات پزشكي
اینترنت بی سیم
خدمات نگهداری کودک
پرداخت ویزا و مسترکارت
سرویس حرم
بازی ویدئویی
گشت نیم روزی
زمين تنيس
سالن بيليارد
خدمات باربري
خدمات تهيه بليط
جكوزی
چايخانه سنتی
کرایه اتومبیل (بدون راننده)
خدمات CIP (تشریفات ویژه)
آتلیه
كتابخانه
آژانس مسافرتي
مینی بار با هزینه
خدمات بیدار باش
وسایل بدنسازی
کافی نت
سیستم تهویه مطبوع
اتاق چمدان
ماساژ
ماهواره
رستوران
سونا
استخر
تاکسی سرویس
نمازخانه
امکان شارژ وسایل الکترونیکی
آسانسور
مبلمان
صندوق امانات
یخچال
تلویزیون
دستگاه خودپرداز
خشکشویی (لاندری)
تبديل ارز
فتوکپی
حوله
خدمات تور
خدمات برای معلولین
اینترنت
کپسول آتش نشانی
حمام
فروشگاه
آرایشگاه
سوئیت
تلفن در اتاق
کافی شاپ
سرویس فرنگی
مرکز خرید
روزنامه
اتاق سیگار
لابی
سرویس بهداشتی ایرانی
اتاق بازی
پله اضطراری
دستگاه واکس کفش
تلفن
سالن ورزشی
فضای سبز
رخت آویز

آدرس هتل نوروز مریوان روی نقشه

نظرات کاربران برای هتل نوروز مریوان

(7 نظر)
نقاط قوت:
نداشت
نقاط ضعف:
راضی نبودم
نقاط قوت:
خیلی معمولی و ضعیف بود
نقاط ضعف:
در حد ۳ستاره نبود اصلا
نقاط قوت:
تمیز بود
نقاط ضعف:
پتو ها پر از موی سر ، متکاها بو میداد ، صبحانه افتضاح ، پرسنل آموزش ندیده جهت هتلداری در برخورد با مهمان
دم داشتن اتاق و بوی بد سرویس بهداشتی که از فاضلاب هتل بود که اتاق رو هم در بر میگرفت
نقاط قوت:
هیچی نداشت
نقاط ضعف:
اصلا از هیچ نظری راضی نبودیم
کارکنان واقعا خوب و خونگرم بودنبا توجه به اینکه اونجا رو بلد نبودم آدرسش خیلی سرراست بود کیفیت صبحانه اصلا خوب نبود
نقاط قوت:
ندیدم
نقاط ضعف:
پر از حشره بوده
برای ثبت نظر باید وارد شوید یا ثبت نام کنید.

پرسش و پاسخ درباره هتل نوروز مریوان

مهمانان هتل نوروز مریوان در سایت‌های مختلف چه نظراتی نوشته‌اند؟

همه نظرات مهمانان هتل نوروز مریوان از تمامی سایت‌های رزرواسیون را در مورد امکانات هتل، کیفیت خدمات، برخورد کارکنان، مزایا و معایب هتل در سایت سلطان سفر مشاهده کنید.

کدام سایت ارزانترین قیمت را ارائه می‌دهد؟

سلطان سفر با مقایسه قیمت هتل نوروز مریوان بر روی سایت‌های مختلف از جمله اسنپ تریپ، اقامت24، جاباما، هتل یار و ده‌ها سایت دیگر، ارزان‌ترین قیمت را به شما پیشنهاد می‌دهد.

همه عکس‌ها و امکانات هتل نوروز مریوان رو کجا می‌تونم ببینم؟

سلطان سفر مجموعه‌ای کامل از تصاویر و امکانات هتل نوروز مریوان را از همه سایت‌های معتبر رزرو گردآوری کرده است.