هتل آلیانس مراغه

مراغه، بلوار طبیعت، 200متر بالاتر از هاشم آباد، سه راهی علویان
2.5
امتیاز کاربران
16
نظرات کاربران

مقایسه و رزرو اتاق

رزرو هتل آلیانس مراغه

آلیانس-اتاق یک تخته
اتاق یک تخته
ای‌گردش
160,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
6 مهر
سه شنبه
160,000
تومان
7 مهر
چهارشنبه
160,000
تومان
8 مهر
پنجشنبه
160,000
تومان
9 مهر
جمعه
160,000
تومان
10 مهر
شنبه
160,000
تومان
11 مهر
یکشنبه
160,000
تومان
12 مهر
دوشنبه
160,000
تومان
13 مهر
سه شنبه
160,000
تومان
14 مهر
چهارشنبه
160,000
تومان
15 مهر
پنجشنبه
160,000
تومان
16 مهر
جمعه
160,000
تومان
هتل یار
160,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
6 مهر
سه شنبه
160,000
تومان
7 مهر
چهارشنبه
160,000
تومان
8 مهر
پنجشنبه
160,000
تومان
9 مهر
جمعه
160,000
تومان
10 مهر
شنبه
160,000
تومان
11 مهر
یکشنبه
160,000
تومان
12 مهر
دوشنبه
160,000
تومان
13 مهر
سه شنبه
160,000
تومان
14 مهر
چهارشنبه
160,000
تومان
15 مهر
پنجشنبه
160,000
تومان
16 مهر
جمعه
160,000
تومان
علاءالدین
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
6 مهر
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
7 مهر
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
8 مهر
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
9 مهر
جمعه
ظرفیت تکمیل
10 مهر
شنبه
ظرفیت تکمیل
11 مهر
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
12 مهر
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
13 مهر
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
14 مهر
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
15 مهر
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
16 مهر
جمعه
ظرفیت تکمیل
آلیانس-اتاق دوتخته دبل
اتاق دوتخته دبل
ای‌گردش
299,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
6 مهر
سه شنبه
299,000
تومان
7 مهر
چهارشنبه
299,000
تومان
8 مهر
پنجشنبه
299,000
تومان
9 مهر
جمعه
299,000
تومان
10 مهر
شنبه
299,000
تومان
11 مهر
یکشنبه
299,000
تومان
12 مهر
دوشنبه
299,000
تومان
13 مهر
سه شنبه
299,000
تومان
14 مهر
چهارشنبه
299,000
تومان
15 مهر
پنجشنبه
299,000
تومان
16 مهر
جمعه
299,000
تومان
هتل یار
300,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
6 مهر
سه شنبه
300,000
تومان
7 مهر
چهارشنبه
300,000
تومان
8 مهر
پنجشنبه
300,000
تومان
9 مهر
جمعه
300,000
تومان
10 مهر
شنبه
300,000
تومان
11 مهر
یکشنبه
300,000
تومان
12 مهر
دوشنبه
300,000
تومان
13 مهر
سه شنبه
300,000
تومان
14 مهر
چهارشنبه
300,000
تومان
15 مهر
پنجشنبه
300,000
تومان
16 مهر
جمعه
300,000
تومان
علاءالدین
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
6 مهر
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
7 مهر
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
8 مهر
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
9 مهر
جمعه
ظرفیت تکمیل
10 مهر
شنبه
ظرفیت تکمیل
11 مهر
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
12 مهر
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
13 مهر
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
14 مهر
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
15 مهر
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
16 مهر
جمعه
ظرفیت تکمیل
آلیانس-اتاق سه تخته
اتاق سه تخته
ای‌گردش
429,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
6 مهر
سه شنبه
429,000
تومان
7 مهر
چهارشنبه
429,000
تومان
8 مهر
پنجشنبه
429,000
تومان
9 مهر
جمعه
429,000
تومان
10 مهر
شنبه
429,000
تومان
11 مهر
یکشنبه
429,000
تومان
12 مهر
دوشنبه
429,000
تومان
13 مهر
سه شنبه
429,000
تومان
14 مهر
چهارشنبه
429,000
تومان
15 مهر
پنجشنبه
429,000
تومان
16 مهر
جمعه
429,000
تومان
هتل یار
430,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
6 مهر
سه شنبه
430,000
تومان
7 مهر
چهارشنبه
430,000
تومان
8 مهر
پنجشنبه
430,000
تومان
9 مهر
جمعه
430,000
تومان
10 مهر
شنبه
430,000
تومان
11 مهر
یکشنبه
430,000
تومان
12 مهر
دوشنبه
430,000
تومان
13 مهر
سه شنبه
430,000
تومان
14 مهر
چهارشنبه
430,000
تومان
15 مهر
پنجشنبه
430,000
تومان
16 مهر
جمعه
430,000
تومان
علاءالدین
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
6 مهر
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
7 مهر
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
8 مهر
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
9 مهر
جمعه
ظرفیت تکمیل
10 مهر
شنبه
ظرفیت تکمیل
11 مهر
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
12 مهر
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
13 مهر
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
14 مهر
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
15 مهر
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
16 مهر
جمعه
ظرفیت تکمیل
آلیانس-سوئیت چهارنفره
سوئیت چهارنفره
ای‌گردش
483,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
6 مهر
سه شنبه
483,000
تومان
7 مهر
چهارشنبه
483,000
تومان
8 مهر
پنجشنبه
483,000
تومان
9 مهر
جمعه
483,000
تومان
10 مهر
شنبه
483,000
تومان
11 مهر
یکشنبه
483,000
تومان
12 مهر
دوشنبه
483,000
تومان
13 مهر
سه شنبه
483,000
تومان
14 مهر
چهارشنبه
483,000
تومان
15 مهر
پنجشنبه
483,000
تومان
16 مهر
جمعه
483,000
تومان
هتل یار
484,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
6 مهر
سه شنبه
484,000
تومان
7 مهر
چهارشنبه
484,000
تومان
8 مهر
پنجشنبه
484,000
تومان
9 مهر
جمعه
484,000
تومان
10 مهر
شنبه
484,000
تومان
11 مهر
یکشنبه
484,000
تومان
12 مهر
دوشنبه
484,000
تومان
13 مهر
سه شنبه
484,000
تومان
14 مهر
چهارشنبه
484,000
تومان
15 مهر
پنجشنبه
484,000
تومان
16 مهر
جمعه
484,000
تومان
علاءالدین
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
6 مهر
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
7 مهر
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
8 مهر
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
9 مهر
جمعه
ظرفیت تکمیل
10 مهر
شنبه
ظرفیت تکمیل
11 مهر
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
12 مهر
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
13 مهر
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
14 مهر
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
15 مهر
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
16 مهر
جمعه
ظرفیت تکمیل
آلیانس-سوییت پنج نفره
سوییت پنج نفره
ای‌گردش
613,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
6 مهر
سه شنبه
613,000
تومان
7 مهر
چهارشنبه
613,000
تومان
8 مهر
پنجشنبه
613,000
تومان
9 مهر
جمعه
613,000
تومان
10 مهر
شنبه
613,000
تومان
11 مهر
یکشنبه
613,000
تومان
12 مهر
دوشنبه
613,000
تومان
13 مهر
سه شنبه
613,000
تومان
14 مهر
چهارشنبه
613,000
تومان
15 مهر
پنجشنبه
613,000
تومان
16 مهر
جمعه
613,000
تومان
هتل یار
614,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
6 مهر
سه شنبه
614,000
تومان
7 مهر
چهارشنبه
614,000
تومان
8 مهر
پنجشنبه
614,000
تومان
9 مهر
جمعه
614,000
تومان
10 مهر
شنبه
614,000
تومان
11 مهر
یکشنبه
614,000
تومان
12 مهر
دوشنبه
614,000
تومان
13 مهر
سه شنبه
614,000
تومان
14 مهر
چهارشنبه
614,000
تومان
15 مهر
پنجشنبه
614,000
تومان
16 مهر
جمعه
614,000
تومان
علاءالدین
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
6 مهر
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
7 مهر
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
8 مهر
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
9 مهر
جمعه
ظرفیت تکمیل
10 مهر
شنبه
ظرفیت تکمیل
11 مهر
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
12 مهر
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
13 مهر
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
14 مهر
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
15 مهر
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
16 مهر
جمعه
ظرفیت تکمیل
آلیانس-سوئیت شش نفره
سوئیت شش نفره
ای‌گردش
743,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
6 مهر
سه شنبه
743,000
تومان
7 مهر
چهارشنبه
743,000
تومان
8 مهر
پنجشنبه
743,000
تومان
9 مهر
جمعه
743,000
تومان
10 مهر
شنبه
743,000
تومان
11 مهر
یکشنبه
743,000
تومان
12 مهر
دوشنبه
743,000
تومان
13 مهر
سه شنبه
743,000
تومان
14 مهر
چهارشنبه
743,000
تومان
15 مهر
پنجشنبه
743,000
تومان
16 مهر
جمعه
743,000
تومان
هتل یار
744,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
6 مهر
سه شنبه
744,000
تومان
7 مهر
چهارشنبه
744,000
تومان
8 مهر
پنجشنبه
744,000
تومان
9 مهر
جمعه
744,000
تومان
10 مهر
شنبه
744,000
تومان
11 مهر
یکشنبه
744,000
تومان
12 مهر
دوشنبه
744,000
تومان
13 مهر
سه شنبه
744,000
تومان
14 مهر
چهارشنبه
744,000
تومان
15 مهر
پنجشنبه
744,000
تومان
16 مهر
جمعه
744,000
تومان
علاءالدین
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
6 مهر
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
7 مهر
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
8 مهر
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
9 مهر
جمعه
ظرفیت تکمیل
10 مهر
شنبه
ظرفیت تکمیل
11 مهر
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
12 مهر
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
13 مهر
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
14 مهر
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
15 مهر
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
16 مهر
جمعه
ظرفیت تکمیل

امکانات اتاق های هتل آلیانس مراغه

آسانسور
زمین ورزشی
سالن بيليارد
خدمات پزشكي
خدمات باربري
جكوزی
سالن همايش
چايخانه سنتی
کرایه اتومبیل (بدون راننده)
خدمات CIP (تشریفات ویژه)
آتلیه
كتابخانه
مینی بار با هزینه
خدمات بیدار باش
خدمات تهيه بليط
رستوران بام
پارک کودک
گشت نیم روزی
گیم نت
اتاق تلفن (اپراتور)
تلویزیون در لابی
خدمات خانه داری
شبکه پخش فیلم
پذیرش 24 ساعته
ترانسفر برگشت با هزینه
ترانسفر رفت با هزینه
زنگ هشدار
پرینتر
تلفن در لابی
فكس
اينترنت در لابی
كافی شاپ
زمين تنيس
بازی ویدئویی
سیستم سرمایش
نمای فضای سبز
تلفن
دمپایی
حوله
مینی بار
یخچال
اینترنت در اتاق
رخت آویز
ظروف پخت و پز در برخی اتاق ها
کف پوش موکت
دمپایی حمام
سیستم گرمایش
حوله حمام
اب معدنی رایگان
مسلط به زبان ترکی
فضای سبز
سرویس حرم
محلی برای نشستن
خدمات اینترنتی
فكس
رستوران
لابی
Business Center
لوازم بهداشتی
پنجره
تلویزیون lcd
اینترنت بی سیم
پارکینگ در هتل
سالن جشن و مراسم و عروسی
خدمات نگهداری کودک
پرداخت ویزا و مسترکارت
پاركينگ
وسایل بدنسازی
اعلام حریق
اینترنت در اتاق
اتاق چمدان
ماساژ
اینترنت در لابی
رستوران
سیستم تهویه مطبوع
سونا
استخر
تاکسی سرویس
پارکینگ
نمازخانه
سشوار
مبلمان
صندوق امانات
دراور
یخچال
تلویزیون
دستگاه خودپرداز
خشکشویی (لاندری)
تبديل ارز
اينترنت در اتاق
آژانس مسافرتی
سرویس فرنگی
اطفای حریق
سرویس بهداشتی ایرانی
فتوکپی
بالکن
کمد لباس
مینی بار
اینترنت
صبحانه رایگان
مینی بار رایگان
کافی نت
خدمات برای معلولین
کپسول آتش نشانی
شوفاژ
سرویس روزانه اتاق
حمام
اینترنت در قسمت لابی
فروشگاه
آرایشگاه
سوئیت
تلفن در اتاق
کافی شاپ
مرکز خرید
حوله
اباژور
دمپایی
امکان شارژ وسایل الکترونیکی
خدمات تور
روزنامه
فضای سبز
سالن ورزشی
تلفن
اتاق سیگار
دستگاه واکس کفش
پله اضطراری
اتاق بازی
اشپزخانه
لابی
حمام

آدرس هتل آلیانس مراغه روی نقشه

نظرات کاربران برای هتل آلیانس مراغه

(16 نظر)
نقاط قوت:
نقطه مثبت میتونم بگم فضا و محیط سرسبز اطراف هتل هست که در نقطه بسیار خوبی واقع شده
نقاط ضعف:
تخت هتل فرسوده بوده -دیوار ترک خورده پرنگ بدی که حس خوبی ب آدم نمیده -یه تلویزیون رنگی قدیمی با یه گیرنده که آنتن رومیزی داشت کلی کلنجار رفتم بتونم شبکه پویا بیارم پسرم بتونه نگاه کنه -میتونم بگم مسافرخونه بود منتها با نمای هتل
نقاط قوت:
خیلی راضی بودم از هتل
نقاط ضعف:
اصلا نداشت
نقاط قوت:
بسیار عالی
نقاط ضعف:
هیچی
نقاط قوت:
فضاي اطراف هتل بسيار زيبا وسبز
نقاط ضعف:
امكانات هتل ميتوانست باسليقه بهتر در اختيار مهمانان قرار ميگرفت
کیفیت هتل بد نبود. البته من با اینکه اتاق یک تخته گرفتم یه سوییت کامل بهم دادن که خیلی خوب بود و تر تمییز. ولی صبحانه هتل خوب نبود! برخورد کارکنان هم خوب نبود
ملحفه های کثیف ، درب شامپوی استفاده شده در کف حمام باقی مانده از اقامت قبلی، فریزر مملو از موادی که ظاهر خوبی نداشتند و معلوم نبود که چه هستند، نبود کوچکترین امکانات برای خوردن صبحانه و ... اگر به صورت اتفاقی در هنگام میل صبحانه و در حالی که دنبال یک قاشق برای هم زدن چای خود می گردید نگاهتان به آشپزخانه ای که بر روی درب آن نوشته شده: "ورود افراد متفرقه ممنوع" بیفتد با انبوهی از ظروف کثیف و غذاهای مانده و ... مواجه خواهید شد. به عنوان کسی که حداقل سالی 15 تا 20 روز را برای گردش در اقامتگاه های مختلف این کشور گذرانده ام این هتل را توصیه نمی کنم. همانطور که در بانک اطلاعاتی ایران هتل موجود می باشد بنده ابتدا درخواست رزرو هتلی دیگر را داشتم که حسن شهرت مناسبی دارد ولی متاسفانه به دلیل نبود اتاق خالی مجبور به اقامت در این مسافرخانه شدم.
كادر خوب و خوش برخورد منظره و ويو عالی داره در كل عالی
هتل تمیز نبود متوسط بود برخورد پرسنل خیلی خشک وبی روح وخسته بود مخصوصا شخص رزروشن..اصلا سلام وخوش آمد گویی در کار نبود.. وای فای بسیار ضعیف من اصلا استفاده نکردم صبحانه ضعیف و تکراری تخم آب پز کره پنیر هرروز فقط همین..
سلاممن خیلی راضی نبودم ؛ در حد یه مسافرخانه پیشرفته صبحانه بسیار ضعیف
نه تنها امکانات و نظافت خوبی نداشت برخورد و خدمات دهی هم بسیار نامناسب بود پذیرایی صبحانه انجام نشد درخواست چاییی کردیم گفتن سماور روشنه بیاید پایین خودتون برزید ببرید خدمات و نظافت صفر
هتل به نسبت قیمتش خوب بود و راضی بودم
در كل متوسط و در حد يك شهر كوچك
نقاط قوت:
برخورد خوب کارکنان . فضای مناسب.آسانسور .
نقاط ضعف:
صبحانه کامل نبود و وقت آن کم بود
نظافت، سیستم سرمایش و آرامش اتاق در حد قابل قبول بود. برخورد کارکنان هم خوب بود. در مجموع از اقامت یک شبه ای که در این هتل داشتیم راضی بودیم
نقاط قوت:
مدیریت و پرسنل خوب و خوش برخورد داره و در جای بسبار خوش آب و هوایی قرار داره. اتاق ها بالکن با چشم انداز قشنگی هم دارن. یه باغ سیب هم کنار هتل قرار داره که به ما اجازه دادن بریم توش یه قدمی بزنیم. در کل خوب بود.
نقاط ضعف:
اتاق ها می تونست تمییز تر باشه. و یه مورد ضعیفم صبحانه نه چندان کاملش بود.
هتل می تونست بهتر باشه چه از لحاظ سرویس دهی چه از لحاظ امکانات. اما به نسبت هزینه گزینه مناسبی بود
برای ثبت نظر باید وارد شوید یا ثبت نام کنید.

پرسش و پاسخ درباره هتل آلیانس مراغه

مهمانان هتل آلیانس مراغه در سایت‌های مختلف چه نظراتی نوشته‌اند؟

همه نظرات مهمانان هتل آلیانس مراغه از تمامی سایت‌های رزرواسیون را در مورد امکانات هتل، کیفیت خدمات، برخورد کارکنان، مزایا و معایب هتل در سایت سلطان سفر مشاهده کنید.

کدام سایت ارزانترین قیمت را ارائه می‌دهد؟

سلطان سفر با مقایسه قیمت هتل آلیانس مراغه بر روی سایت‌های مختلف از جمله اسنپ تریپ، اقامت24، جاباما، هتل یار و ده‌ها سایت دیگر، ارزان‌ترین قیمت را به شما پیشنهاد می‌دهد.

همه عکس‌ها و امکانات هتل آلیانس مراغه رو کجا می‌تونم ببینم؟

سلطان سفر مجموعه‌ای کامل از تصاویر و امکانات هتل آلیانس مراغه را از همه سایت‌های معتبر رزرو گردآوری کرده است.