مقایسه و رزرو اتاق

رزرو هتل آپارتمان ساحلی ماهان محمود آباد

ظرفیت 3 نفر

سوئیت دو نفره
ای‌گردش
697,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
18 مرداد
سه شنبه
697,000
تومان
19 مرداد
چهارشنبه
697,000
تومان
20 مرداد
پنجشنبه
697,000
تومان
21 مرداد
جمعه
697,000
تومان
22 مرداد
شنبه
697,000
تومان
23 مرداد
یکشنبه
697,000
تومان
24 مرداد
دوشنبه
697,000
تومان
25 مرداد
سه شنبه
697,000
تومان
26 مرداد
چهارشنبه
697,000
تومان
27 مرداد
پنجشنبه
697,000
تومان
28 مرداد
جمعه
697,000
تومان
ظرفیت 2 نفر

سوئیت برای دو نفر
ایران هتل آنلاین
697,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
18 مرداد
سه شنبه
697,000
تومان
19 مرداد
چهارشنبه
697,000
تومان
20 مرداد
پنجشنبه
697,000
تومان
21 مرداد
جمعه
697,000
تومان
22 مرداد
شنبه
697,000
تومان
23 مرداد
یکشنبه
697,000
تومان
24 مرداد
دوشنبه
697,000
تومان
25 مرداد
سه شنبه
697,000
تومان
26 مرداد
چهارشنبه
697,000
تومان
27 مرداد
پنجشنبه
697,000
تومان
28 مرداد
جمعه
697,000
تومان
سوئیت یک خوابه دو نفره
علاءالدین
698,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
18 مرداد
سه شنبه
698,000
تومان
19 مرداد
چهارشنبه
698,000
تومان
20 مرداد
پنجشنبه
698,000
تومان
21 مرداد
جمعه
698,000
تومان
22 مرداد
شنبه
698,000
تومان
23 مرداد
یکشنبه
698,000
تومان
24 مرداد
دوشنبه
698,000
تومان
25 مرداد
سه شنبه
698,000
تومان
26 مرداد
چهارشنبه
698,000
تومان
27 مرداد
پنجشنبه
698,000
تومان
28 مرداد
جمعه
698,000
تومان
آپارتمان یک خوابه برای دو نفر
ایران هتل آنلاین
1,187,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
18 مرداد
سه شنبه
1,187,000
تومان
19 مرداد
چهارشنبه
1,187,000
تومان
20 مرداد
پنجشنبه
1,187,000
تومان
21 مرداد
جمعه
1,187,000
تومان
22 مرداد
شنبه
1,187,000
تومان
23 مرداد
یکشنبه
1,187,000
تومان
24 مرداد
دوشنبه
1,187,000
تومان
25 مرداد
سه شنبه
1,187,000
تومان
26 مرداد
چهارشنبه
1,187,000
تومان
27 مرداد
پنجشنبه
1,187,000
تومان
28 مرداد
جمعه
1,187,000
تومان
سوییت 2 نفره - سوئت دبل بهمراه یک عدد کاناپه تخت شو برای دونفر هست
هتل یار
ظرفیت تکمیل
قیمت شب‌های دیگر
18 مرداد
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
19 مرداد
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
20 مرداد
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
21 مرداد
جمعه
ظرفیت تکمیل
22 مرداد
شنبه
ظرفیت تکمیل
23 مرداد
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
24 مرداد
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
25 مرداد
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
26 مرداد
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
27 مرداد
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
28 مرداد
جمعه
ظرفیت تکمیل
ظرفیت 4 نفر

سوییت یک خوابه 4 نفره - 75 متری-یک تخت دبل با دوتاکاناپه تخت خواب شو
هتل یار
1,187,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
18 مرداد
سه شنبه
1,187,000
تومان
19 مرداد
چهارشنبه
1,187,000
تومان
20 مرداد
پنجشنبه
1,187,000
تومان
21 مرداد
جمعه
1,187,000
تومان
22 مرداد
شنبه
1,187,000
تومان
23 مرداد
یکشنبه
1,187,000
تومان
24 مرداد
دوشنبه
1,187,000
تومان
25 مرداد
سه شنبه
1,187,000
تومان
26 مرداد
چهارشنبه
1,187,000
تومان
27 مرداد
پنجشنبه
1,187,000
تومان
28 مرداد
جمعه
1,187,000
تومان
سوئیت یک خوابه چهار تخته
ای‌گردش
1,187,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
18 مرداد
سه شنبه
1,187,000
تومان
19 مرداد
چهارشنبه
1,187,000
تومان
20 مرداد
پنجشنبه
1,187,000
تومان
21 مرداد
جمعه
1,187,000
تومان
22 مرداد
شنبه
1,187,000
تومان
23 مرداد
یکشنبه
1,187,000
تومان
24 مرداد
دوشنبه
1,187,000
تومان
25 مرداد
سه شنبه
1,187,000
تومان
26 مرداد
چهارشنبه
1,187,000
تومان
27 مرداد
پنجشنبه
1,187,000
تومان
28 مرداد
جمعه
1,187,000
تومان
سوئیت یک خوابه چهار نفره
علاءالدین
1,188,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
18 مرداد
سه شنبه
1,188,000
تومان
19 مرداد
چهارشنبه
1,188,000
تومان
20 مرداد
پنجشنبه
1,188,000
تومان
21 مرداد
جمعه
1,188,000
تومان
22 مرداد
شنبه
1,188,000
تومان
23 مرداد
یکشنبه
1,188,000
تومان
24 مرداد
دوشنبه
1,188,000
تومان
25 مرداد
سه شنبه
1,188,000
تومان
26 مرداد
چهارشنبه
1,188,000
تومان
27 مرداد
پنجشنبه
1,188,000
تومان
28 مرداد
جمعه
1,188,000
تومان
آپارتمان دو خوابه برای چهار نفر
ایران هتل آنلاین
1,481,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
18 مرداد
سه شنبه
1,481,000
تومان
19 مرداد
چهارشنبه
1,481,000
تومان
20 مرداد
پنجشنبه
1,481,000
تومان
21 مرداد
جمعه
1,481,000
تومان
22 مرداد
شنبه
1,481,000
تومان
23 مرداد
یکشنبه
1,481,000
تومان
24 مرداد
دوشنبه
1,481,000
تومان
25 مرداد
سه شنبه
1,481,000
تومان
26 مرداد
چهارشنبه
1,481,000
تومان
27 مرداد
پنجشنبه
1,481,000
تومان
28 مرداد
جمعه
1,481,000
تومان
ظرفیت 6 نفر

سوئیت دو خوابه شش تخته
ای‌گردش
1,480,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
18 مرداد
سه شنبه
1,480,000
تومان
19 مرداد
چهارشنبه
1,480,000
تومان
20 مرداد
پنجشنبه
1,480,000
تومان
21 مرداد
جمعه
1,480,000
تومان
22 مرداد
شنبه
1,480,000
تومان
23 مرداد
یکشنبه
1,480,000
تومان
24 مرداد
دوشنبه
1,480,000
تومان
25 مرداد
سه شنبه
1,480,000
تومان
26 مرداد
چهارشنبه
1,480,000
تومان
27 مرداد
پنجشنبه
1,480,000
تومان
28 مرداد
جمعه
1,480,000
تومان
سوییت دو خوابه 6 نفره - 85 متری
هتل یار
1,481,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
18 مرداد
سه شنبه
1,481,000
تومان
19 مرداد
چهارشنبه
1,481,000
تومان
20 مرداد
پنجشنبه
1,481,000
تومان
21 مرداد
جمعه
1,481,000
تومان
22 مرداد
شنبه
1,481,000
تومان
23 مرداد
یکشنبه
1,481,000
تومان
24 مرداد
دوشنبه
1,481,000
تومان
25 مرداد
سه شنبه
1,481,000
تومان
26 مرداد
چهارشنبه
1,481,000
تومان
27 مرداد
پنجشنبه
1,481,000
تومان
28 مرداد
جمعه
1,481,000
تومان
سوئیت دو خوابه شش نفره
علاءالدین
1,482,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
18 مرداد
سه شنبه
1,482,000
تومان
19 مرداد
چهارشنبه
1,482,000
تومان
20 مرداد
پنجشنبه
1,482,000
تومان
21 مرداد
جمعه
1,482,000
تومان
22 مرداد
شنبه
1,482,000
تومان
23 مرداد
یکشنبه
1,482,000
تومان
24 مرداد
دوشنبه
1,482,000
تومان
25 مرداد
سه شنبه
1,482,000
تومان
26 مرداد
چهارشنبه
1,482,000
تومان
27 مرداد
پنجشنبه
1,482,000
تومان
28 مرداد
جمعه
1,482,000
تومان
ظرفیت 1 نفر

امکانات اتاق های هتل آپارتمان ساحلی ماهان محمود آباد

تلویزیون
یخچال
آسانسور
نمازخانه
سیستم تهویه مطبوع
رستوران
فتوکپی
سرویس بهداشتی ایرانی
سرویس فرنگی
پاركينگ
اينترنت در لابی
مسلط به زبان انگليسی
تاکسی سرویس شبانه روزی
روم سرويس 24 ساعته
اینترنت در اتاق
پارکینگ
تاکسی سرویس
ماهواره
حوله
دمپایی
تلفن
لابی
اینترنت
سوئیت
بیلیارد
حمام
زمین والیبال
كافی شاپ
سالن صبحانه خوری
روم سرويس
تلویزیون در لابی
زمين فوتبال
ترانسفر از فرودگاه به هتل
ترانسفر از هتل به فرودگاه
دسترسی به دریا
تلویزیون lcd
پنجره
كنار دريا
Business Center
لابی
تلويزيون در لابی
مبل
ميز
خشکشویی
خدمات اتو
فكس
تلويزيون LED در لابی
سالن صبحانه خوری
كافی شاپ
پذيرش 24 ساعته
خدمات ترانسفر پولي
نمای دريا
جت اسکی
چتر پاراسل
شاتل
اینترنت در اتاق
یخچال
حوله
دمپایی
تلفن
حمام

نظرات کاربران برای هتل آپارتمان ساحلی ماهان محمود آباد

(26 نظر)
عالی بود
تا ساعت ۱ صبح سرو صدای موزیک زنده نذاشت استراحت کنیم - لوکیشن خوبی داشت لب ساحل
گاز در اتاق ها نیست، در شرایط کرونایی از تمییز بودن وسایل و پتو ملحفه اطمینان نداشتم. دوش جرم گزفته بود. دستزسی به ساحل خیلی خوب بود، شب ها موسیقی لایو بود که مفرح بود.
هتلی هست که به نسبت قیمتش خوبه چون اگه خدمات بهتری بخوایین باید پول بیشتری بدین درمجموع به نظر من خوب بود ومهمتر از همه اینکه تمام اطاق‌ها رو به دریاس و احتیاجی به نگرانی در مورد روبه دریا بودن اطاق ندارین😊
اصلی ترین کمبود هتل نبودن گاز درسوییت هابود.
سلام ، سال قبل خردادماه هم در همین هتل اقامت داشتم، نسبت به سال قبل کمی افت داشت ، ولی در کل برای مازندران با وضع بد پلاژها این هتل ساحلی بد نیست ، البته متاسفانه بخاطر کوچه هتل که به ساحل راه داره و دوستان بافرهنگ ما با خودرو تا کنار آب میان ، وضع خوبی از نظر امنیت و آرامش در ساحل وجود ندارد . ۱. تمیزی اتاقها متوسط ۲. صبحانه متوسط ۳ . پارکینگ هتل رو باز ۴. برخورد پرسنل عالی ۵. خدمات و پیگیری برای کسری هتل خوب
دو شب ما بهمراه خانواده بودیم از ساعت ۹ شب تا ۱ نصف شب کافه مربوط به هتل با سر وصدایی زیاد ، نگذاشتن ما بخوابیم اگر دنبال آرامش هستید اینجا را توصیه نمیکنم. نظرات قبلی مسافران نیز همین است ایکاش من خوانده بودم
همه چیز خوب بود
هتل خوب بود یه مقدار دور صبحانه معمولی بدون کلاس کاری کارکنان نه زیاد خوب سرصدا تو روزهایه اخرهفته کافی شاپ بد بود
کلا هتل خوبی بود. برنامه موسیقی زنده شب کافی شاپ ساحلی هم جالب بود
من قبلا دوبار رفتم این هتل، این ماه بار سوم بود. یه ستاره‌ش کم شده. همچنان اتاق‌ها و محیط تمیز، دسترسی به ساحل و فضای پارکینگ از نکات مثبت هتل هست. ولی خدمات تا جای ممکن کم شده بود، حتی از آب معدنی اتاق‌ها زده بودن، یعنی کلا این خدمت به مسافرها حذف شده؛ به جاش میگن تشریف ببرید از کافی‌شاپ ساحلی هتل آب بخرید یعنی همه چی اونجا دو برابر قیمته. رستوران هتل واقعا حیفه که فعال نیست. صبحانه هم این سری بسیار مختصر شده بود.
پارکینگ قابل قبول است.اتاق ها تمیز و قابل قبول است.صبحانه در حد خوب است.موقعیت مکانی عالی است.پرسنل مودب و دوستانه برخورد می کنند.بزرگترین نقطه ضعف هتب نداشتن ناهار و شام هست.البته یه فست فود دارند که کیفیت خوبی نداره و به قیمت زیاد حساب میکنن.یه ساندویچ هات داگ 40 هزار تومن زیبا نیست؟ رانندگی هموطنان شمالی هم که ماشالله
محیطی دنج برای کسب آرامش ، اتاق ها رو به دریا با نمای زیبای صبحگاهی
متوسط بود
تمیزی هتل و اتاقها خوب بود..فقط پارکینگ هتل نگهبان نداشت..برخورد پرسنل هتل عالی بود..
اتاقا تمیز بودن. محیط ساکت و ساحل آرام. همه سوئیت ها رو به دریا با ویوی خوب. پرسنل خوش برخورد. از ایراداتش سینک ظرفشویی بود که آب از کنارش نشتی میکرد و حوله و ملافه به تعداد افراد نبود.نور دهی اتاقا نسبتا کم.صبحانه شم نیمرو و عدسی به همراه آپ پرتقال و شیر گرم و....
برخورد پرسنل عالی بود، تمیزی هتل خیلی خوب و قابل قبول بودنکته ای که از نظر من به عنوان ضعف به چشم اومد این بود که پرده ی پنجره ها نازک بود و پشت پرده ای نداشت و برای ما که یه کم حساس بودیم حس خوبی نبود که شب ها به داخل دید داشت
اتاق ها نسبتا کثیف بود دستشویی خراب بود حوله و ملافه به اندازه نفرات نبود
آپارتمان رو ساعت ۱۵ تحویل دادن. کسی برای جابجایی وسایل وجود نداشت و خود مسافرها وسایل رو حمل میکردن و برای ما که افراد مسن همراهمان بود کمی سخت بود. صبحانه معمولی(نان ماشینی، کره، عسل، دونوع مربا، پنیر، گوجه و خیار، سوسیس تخم مرغ، عدسی، شیر و شربت سن ایچ رقیق شده) و به ندرت ظرفها شارژ میشد و از ساعت یک ربع به ۱۰ دیگه شارژ نمیشد. اما ویو سالن خوب بود. علی رغم ضعفهای زیاد برخورد کارکنان بسیار محترمانه بود. پارکینگ هتل کوچک بود و بعضی ساعتها مجبور شدیم ماشین رو تو زمین خاکی اون طرف محوطه پارک کنیم.
رفتار کارکنان مناسب بود نرخ هتل نسبت به کیفیت آن ارزنده است تمام اتاق ها رو به دریا بود داخل اتاق ها تمیز بود در صورت رسیدگی بیشتر پتانسیل رشد دارد امکان سفارش نهار و شام از طریق هتل فراهم نبود
موقعيت هتل خيلي خوب است با اينكه بيرون از شهره اما كنار ساحل و يه جاي خلوتيه. اما خود هتل امكانات مناسبي نداره . فقط يك آسانسور كه البته تميز هم نبود لابي ساده اما تميزه راهروهاي طبقات نسبتا تميزه اما تهويه هوا نداره اتاقها خوبند به اندازه كافي بزرگ هستند و امكانات ظرفشويي و يخچال هست اما اجاق گاز نداره. با اينكه اسمش هتل آپارتمان هست اما امكانات پخت و پز نداره. صبحانه كاملا ساده و نيمرو به درخواست شما تهيه مي شه. در مجموع براي كسي كه دنبال جاي لوكس نباشه اما كنار دريا و جاي خلوت بودن براش مهمه گزينه خوبيه.
کمی باید با همین امکانات حرفه ای تر شود
بنده سه شب در شلوغ ترین پیک سفر (نیمه خرداد) مهمان هتل بودم رفتار پرسنل عالی و کاملا دوستانه ، بنده سوئیت تک خواب در طبقه اول داشتم اتاق خیلی تمییز بود هم دسترسی به ساحل عالی یک مکان دنج و فوق العاده برای استراحت ، صبحانه هتل هم یک صبحانه کامل همراه با سه مدل غذای گرم ، در کل چون خودم برای انتخاب هتل حتما با نظر مهمانهای هتل رزرو میکنم وظیفه خودم میدونستم که لذتی که از این سفر بردم رو حتما به دوستانم انتقال بدم .
از نظر تمیزی واقعا عالی بود و بیشتر از حد انتظارم بود، محلش هم که عالی بود ویو رو به دریا و بسیار نزدیک به دریا، هتل آروم و خوبی بود و ما اقامت خوبی داشتیم، دفعات بعدی حتما یکی از گزینه هامون خواهد بود.ملافه و حوله هاش تمیز بودن واقعا و نیازی به بردن نیست و اینکه سشوار و کتری برقی هم داشت. صبحانه شم به نظرم معقول و خوب بود.
رو به دریا بودن همه اتاق ها و دسترسی راحت داشتن به ساحل نکته ای هستش که باعث میشه هربار این هتل رو انتخاب کنیم. همین طور برنامه های کافه برای شب ها (موسیقی زنده) جالب بود. صبحانه هتل هر روز متنوع و جذاب هستش.اتاق ها تلفن ندارند و برای گرفتن آب یا دستمال باید شخصا به پذیرش مراجعه شود.
محیطی بسیار ساکت با منظره بسیار زیبا از دریا و برخورد مناسب پرسنل هتل با ساحل تمیز و مرتباز دیدمن برای اقامت در این هتل هیچ تردیدی نکنید. البته در صورتی که جا داشته باشن. آموزش پرسنل خیلی مهمه که این هتل این اصول اولیه رو رعایت کرده.
برای ثبت نظر باید وارد شوید یا ثبت نام کنید.

پرسش و پاسخ درباره هتل آپارتمان ساحلی ماهان محمود آباد

مهمانان هتل آپارتمان ساحلی ماهان محمود آباد در سایت‌های مختلف چه نظراتی نوشته‌اند؟

همه نظرات مهمانان هتل آپارتمان ساحلی ماهان محمود آباد از تمامی سایت‌های رزرواسیون را در مورد امکانات هتل، کیفیت خدمات، برخورد کارکنان، مزایا و معایب هتل در سایت سلطان سفر مشاهده کنید.

کدام سایت ارزانترین قیمت را ارائه می‌دهد؟

سلطان سفر با مقایسه قیمت هتل آپارتمان ساحلی ماهان محمود آباد بر روی سایت‌های مختلف از جمله اسنپ تریپ، اقامت24، جاباما، هتل یار و ده‌ها سایت دیگر، ارزان‌ترین قیمت را به شما پیشنهاد می‌دهد.

همه عکس‌ها و امکانات هتل آپارتمان ساحلی ماهان محمود آباد رو کجا می‌تونم ببینم؟

سلطان سفر مجموعه‌ای کامل از تصاویر و امکانات هتل آپارتمان ساحلی ماهان محمود آباد را از همه سایت‌های معتبر رزرو گردآوری کرده است.