مقایسه و رزرو اتاق

رزرو هتل پالاس کیش

ظرفیت 2 نفر

دو تخته دبل استاندارد
اقامت 24
2,800,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
2 مهر
یکشنبه
2,800,000 تومان
3 مهر
دوشنبه
2,800,000 تومان
4 مهر
سه‌شنبه
2,800,000 تومان
5 مهر
چهارشنبه
2,800,000 تومان
6 مهر
پنج‌شنبه
2,800,000 تومان
7 مهر
جمعه
2,800,000 تومان
8 مهر
شنبه
3,250,000 تومان
9 مهر
یکشنبه
3,250,000 تومان
10 مهر
دوشنبه
3,250,000 تومان
11 مهر
سه‌شنبه
3,250,000 تومان
12 مهر
چهارشنبه
3,250,000 تومان
اتاق توئین دریا
اقامت 24
3,070,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
2 مهر
یکشنبه
3,070,000 تومان
3 مهر
دوشنبه
3,070,000 تومان
4 مهر
سه‌شنبه
3,070,000 تومان
5 مهر
چهارشنبه
3,070,000 تومان
6 مهر
پنج‌شنبه
3,070,000 تومان
7 مهر
جمعه
3,070,000 تومان
8 مهر
شنبه
3,520,000 تومان
9 مهر
یکشنبه
3,520,000 تومان
10 مهر
دوشنبه
3,520,000 تومان
11 مهر
سه‌شنبه
3,520,000 تومان
12 مهر
چهارشنبه
3,800,000 تومان
دو تخته دبل دریا
اقامت 24
3,070,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
2 مهر
یکشنبه
3,070,000 تومان
3 مهر
دوشنبه
3,070,000 تومان
4 مهر
سه‌شنبه
3,070,000 تومان
5 مهر
چهارشنبه
3,070,000 تومان
6 مهر
پنج‌شنبه
3,070,000 تومان
7 مهر
جمعه
3,070,000 تومان
8 مهر
شنبه
3,520,000 تومان
9 مهر
یکشنبه
3,520,000 تومان
10 مهر
دوشنبه
3,520,000 تومان
11 مهر
سه‌شنبه
3,520,000 تومان
12 مهر
چهارشنبه
3,520,000 تومان
دو تخته دابل دریا
اسنپ تریپ
3,228,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
2 مهر
یکشنبه
3,228,000 تومان
3 مهر
دوشنبه
3,228,000 تومان
4 مهر
سه‌شنبه
تکمیل ظرفیت
5 مهر
چهارشنبه
تکمیل ظرفیت
6 مهر
پنج‌شنبه
3,228,000 تومان
7 مهر
جمعه
3,228,000 تومان
8 مهر
شنبه
3,718,000 تومان
9 مهر
یکشنبه
تکمیل ظرفیت
10 مهر
دوشنبه
تکمیل ظرفیت
11 مهر
سه‌شنبه
تکمیل ظرفیت
12 مهر
چهارشنبه
3,718,000 تومان
دوتخته تویین کانکت دریا
اسنپ تریپ
3,228,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
2 مهر
یکشنبه
3,228,000 تومان
3 مهر
دوشنبه
3,228,000 تومان
4 مهر
سه‌شنبه
3,228,000 تومان
5 مهر
چهارشنبه
3,228,000 تومان
6 مهر
پنج‌شنبه
3,228,000 تومان
7 مهر
جمعه
تکمیل ظرفیت
8 مهر
شنبه
تکمیل ظرفیت
9 مهر
یکشنبه
3,718,000 تومان
10 مهر
دوشنبه
3,718,000 تومان
11 مهر
سه‌شنبه
3,718,000 تومان
12 مهر
چهارشنبه
3,718,000 تومان
دو تخته دابل پرشین گلف دریا
اسنپ تریپ
3,620,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
2 مهر
یکشنبه
3,620,000 تومان
3 مهر
دوشنبه
3,620,000 تومان
4 مهر
سه‌شنبه
3,620,000 تومان
5 مهر
چهارشنبه
3,620,000 تومان
6 مهر
پنج‌شنبه
3,620,000 تومان
7 مهر
جمعه
3,620,000 تومان
8 مهر
شنبه
4,109,000 تومان
9 مهر
یکشنبه
4,109,000 تومان
10 مهر
دوشنبه
4,109,000 تومان
11 مهر
سه‌شنبه
4,109,000 تومان
12 مهر
چهارشنبه
4,109,000 تومان
سوئیت دو تخته جونیور جزیره
اسنپ تریپ
11,740,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
2 مهر
یکشنبه
11,740,000 تومان
3 مهر
دوشنبه
11,740,000 تومان
4 مهر
سه‌شنبه
11,740,000 تومان
5 مهر
چهارشنبه
11,740,000 تومان
6 مهر
پنج‌شنبه
11,740,000 تومان
7 مهر
جمعه
11,740,000 تومان
8 مهر
شنبه
11,740,000 تومان
9 مهر
یکشنبه
11,740,000 تومان
10 مهر
دوشنبه
11,740,000 تومان
11 مهر
سه‌شنبه
11,740,000 تومان
12 مهر
چهارشنبه
11,740,000 تومان
سوئیت رویال یک خوابه دو تخته دریا
اسنپ تریپ
11,740,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
2 مهر
یکشنبه
11,740,000 تومان
3 مهر
دوشنبه
11,740,000 تومان
4 مهر
سه‌شنبه
11,740,000 تومان
5 مهر
چهارشنبه
11,740,000 تومان
6 مهر
پنج‌شنبه
11,740,000 تومان
7 مهر
جمعه
11,740,000 تومان
8 مهر
شنبه
11,740,000 تومان
9 مهر
یکشنبه
11,740,000 تومان
10 مهر
دوشنبه
11,740,000 تومان
11 مهر
سه‌شنبه
11,740,000 تومان
12 مهر
چهارشنبه
11,740,000 تومان
دو تخته دابل استاندارد
اسنپ تریپ
ظرفیت تکمیل
قیمت شب‌های دیگر
2 مهر
یکشنبه
تکمیل ظرفیت
3 مهر
دوشنبه
تکمیل ظرفیت
4 مهر
سه‌شنبه
2,935,000 تومان
5 مهر
چهارشنبه
2,935,000 تومان
6 مهر
پنج‌شنبه
2,935,000 تومان
7 مهر
جمعه
تکمیل ظرفیت
8 مهر
شنبه
تکمیل ظرفیت
9 مهر
یکشنبه
تکمیل ظرفیت
10 مهر
دوشنبه
تکمیل ظرفیت
11 مهر
سه‌شنبه
تکمیل ظرفیت
12 مهر
چهارشنبه
تکمیل ظرفیت
دو تخته تویین استاندارد
اسنپ تریپ
ظرفیت تکمیل
قیمت شب‌های دیگر
2 مهر
یکشنبه
تکمیل ظرفیت
3 مهر
دوشنبه
تکمیل ظرفیت
4 مهر
سه‌شنبه
تکمیل ظرفیت
5 مهر
چهارشنبه
تکمیل ظرفیت
6 مهر
پنج‌شنبه
تکمیل ظرفیت
7 مهر
جمعه
تکمیل ظرفیت
8 مهر
شنبه
تکمیل ظرفیت
9 مهر
یکشنبه
تکمیل ظرفیت
10 مهر
دوشنبه
تکمیل ظرفیت
11 مهر
سه‌شنبه
تکمیل ظرفیت
12 مهر
چهارشنبه
تکمیل ظرفیت
ظرفیت 3 نفر

سه تخته استاندارد
اقامت 24
3,790,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
2 مهر
یکشنبه
3,790,000 تومان
3 مهر
دوشنبه
3,790,000 تومان
4 مهر
سه‌شنبه
3,790,000 تومان
5 مهر
چهارشنبه
3,790,000 تومان
6 مهر
پنج‌شنبه
3,790,000 تومان
7 مهر
جمعه
3,790,000 تومان
8 مهر
شنبه
3,430,000 تومان
9 مهر
یکشنبه
3,430,000 تومان
10 مهر
دوشنبه
3,430,000 تومان
11 مهر
سه‌شنبه
4,240,000 تومان
12 مهر
چهارشنبه
4,240,000 تومان
سه تخته استاندارد
اسنپ تریپ
4,011,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
2 مهر
یکشنبه
4,011,000 تومان
3 مهر
دوشنبه
4,011,000 تومان
4 مهر
سه‌شنبه
4,011,000 تومان
5 مهر
چهارشنبه
4,011,000 تومان
6 مهر
پنج‌شنبه
تکمیل ظرفیت
7 مهر
جمعه
تکمیل ظرفیت
8 مهر
شنبه
تکمیل ظرفیت
9 مهر
یکشنبه
تکمیل ظرفیت
10 مهر
دوشنبه
4,500,000 تومان
11 مهر
سه‌شنبه
4,500,000 تومان
12 مهر
چهارشنبه
4,500,000 تومان
دوبلکس سه تخته
اقامت 24
4,150,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
2 مهر
یکشنبه
4,150,000 تومان
3 مهر
دوشنبه
4,150,000 تومان
4 مهر
سه‌شنبه
4,150,000 تومان
5 مهر
چهارشنبه
4,150,000 تومان
6 مهر
پنج‌شنبه
4,150,000 تومان
7 مهر
جمعه
4,150,000 تومان
8 مهر
شنبه
4,600,000 تومان
9 مهر
یکشنبه
4,600,000 تومان
10 مهر
دوشنبه
تکمیل ظرفیت
11 مهر
سه‌شنبه
4,600,000 تومان
12 مهر
چهارشنبه
4,600,000 تومان
سه تخته دريا
اقامت 24
4,150,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
2 مهر
یکشنبه
4,150,000 تومان
3 مهر
دوشنبه
4,150,000 تومان
4 مهر
سه‌شنبه
4,150,000 تومان
5 مهر
چهارشنبه
4,150,000 تومان
6 مهر
پنج‌شنبه
4,150,000 تومان
7 مهر
جمعه
3,700,000 تومان
8 مهر
شنبه
3,700,000 تومان
9 مهر
یکشنبه
3,700,000 تومان
10 مهر
دوشنبه
3,700,000 تومان
11 مهر
سه‌شنبه
4,600,000 تومان
12 مهر
چهارشنبه
4,600,000 تومان
سه تخته دریا
اسنپ تریپ
ظرفیت تکمیل
قیمت شب‌های دیگر
2 مهر
یکشنبه
تکمیل ظرفیت
3 مهر
دوشنبه
تکمیل ظرفیت
4 مهر
سه‌شنبه
4,402,000 تومان
5 مهر
چهارشنبه
4,402,000 تومان
6 مهر
پنج‌شنبه
4,402,000 تومان
7 مهر
جمعه
4,402,000 تومان
8 مهر
شنبه
تکمیل ظرفیت
9 مهر
یکشنبه
تکمیل ظرفیت
10 مهر
دوشنبه
تکمیل ظرفیت
11 مهر
سه‌شنبه
تکمیل ظرفیت
12 مهر
چهارشنبه
تکمیل ظرفیت
ظرفیت 4 نفر

چهار تخته جزیره
اسنپ تریپ
ظرفیت تکمیل
قیمت شب‌های دیگر
2 مهر
یکشنبه
تکمیل ظرفیت
3 مهر
دوشنبه
تکمیل ظرفیت
4 مهر
سه‌شنبه
تکمیل ظرفیت
5 مهر
چهارشنبه
تکمیل ظرفیت
6 مهر
پنج‌شنبه
تکمیل ظرفیت
7 مهر
جمعه
تکمیل ظرفیت
8 مهر
شنبه
تکمیل ظرفیت
9 مهر
یکشنبه
تکمیل ظرفیت
10 مهر
دوشنبه
تکمیل ظرفیت
11 مهر
سه‌شنبه
تکمیل ظرفیت
12 مهر
چهارشنبه
تکمیل ظرفیت
ظرفیت 5 نفر

کانکت پنج تخته دریا
اقامت 24
7,120,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
2 مهر
یکشنبه
7,120,000 تومان
3 مهر
دوشنبه
7,120,000 تومان
4 مهر
سه‌شنبه
7,120,000 تومان
5 مهر
چهارشنبه
7,120,000 تومان
6 مهر
پنج‌شنبه
7,120,000 تومان
7 مهر
جمعه
7,120,000 تومان
8 مهر
شنبه
8,020,000 تومان
9 مهر
یکشنبه
8,020,000 تومان
10 مهر
دوشنبه
8,020,000 تومان
11 مهر
سه‌شنبه
8,020,000 تومان
12 مهر
چهارشنبه
8,020,000 تومان
سوئیت رویال دو خوابه پنج تخته دریا
اسنپ تریپ
20,544,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
2 مهر
یکشنبه
20,544,000 تومان
3 مهر
دوشنبه
20,544,000 تومان
4 مهر
سه‌شنبه
20,544,000 تومان
5 مهر
چهارشنبه
20,544,000 تومان
6 مهر
پنج‌شنبه
20,544,000 تومان
7 مهر
جمعه
20,544,000 تومان
8 مهر
شنبه
20,544,000 تومان
9 مهر
یکشنبه
20,544,000 تومان
10 مهر
دوشنبه
20,544,000 تومان
11 مهر
سه‌شنبه
20,544,000 تومان
12 مهر
چهارشنبه
20,544,000 تومان
سوئیت لوکس پرزیدنت پنج تخته دریا
اسنپ تریپ
ظرفیت تکمیل
قیمت شب‌های دیگر
2 مهر
یکشنبه
تکمیل ظرفیت
3 مهر
دوشنبه
تکمیل ظرفیت
4 مهر
سه‌شنبه
تکمیل ظرفیت
5 مهر
چهارشنبه
تکمیل ظرفیت
6 مهر
پنج‌شنبه
تکمیل ظرفیت
7 مهر
جمعه
تکمیل ظرفیت
8 مهر
شنبه
تکمیل ظرفیت
9 مهر
یکشنبه
تکمیل ظرفیت
10 مهر
دوشنبه
تکمیل ظرفیت
11 مهر
سه‌شنبه
تکمیل ظرفیت
12 مهر
چهارشنبه
تکمیل ظرفیت
کانکت پنج تخته دریا
اسنپ تریپ
ظرفیت تکمیل
قیمت شب‌های دیگر
2 مهر
یکشنبه
تکمیل ظرفیت
3 مهر
دوشنبه
تکمیل ظرفیت
4 مهر
سه‌شنبه
تکمیل ظرفیت
5 مهر
چهارشنبه
تکمیل ظرفیت
6 مهر
پنج‌شنبه
7,631,000 تومان
7 مهر
جمعه
7,631,000 تومان
8 مهر
شنبه
8,609,000 تومان
9 مهر
یکشنبه
تکمیل ظرفیت
10 مهر
دوشنبه
تکمیل ظرفیت
11 مهر
سه‌شنبه
تکمیل ظرفیت
12 مهر
چهارشنبه
تکمیل ظرفیت

نظرات کاربران برای هتل پالاس کیش

(8 نظر)
نقاط قوت:
نظافت هتل مهمان نوازی برخورد حرفه ای کارکنان طراحی جذاب هتل بالکن بزرگ
نقاط ضعف:
نظافت هتل مهمان نوازی برخورد حرفه ای کارکنان طراحی جذاب هتل بالکن بزرگ
نقاط قوت:
نوساز بودن هتل و تمییزی اتاق ها و مشاعات
نقاط ضعف:
نوساز بودن هتل و تمییزی اتاق ها و مشاعات
نقاط قوت:
بسیار تمیز و سیستم گرمایشی و سرمایشی فوق العاده ، رفتار عالی کارکنان، تنوع خوب صبحانه
نقاط ضعف:
بسیار تمیز و سیستم گرمایشی و سرمایشی فوق العاده ، رفتار عالی کارکنان، تنوع خوب صبحانه
من بار دوم بود ک اینجا اقامت داشتم، و خیلی راضی بودم و بازم میام
نقاط قوت:
بسیار تمیز و کارکنان بسیار خوب و با ادب
نقاط ضعف:
بسیار تمیز و کارکنان بسیار خوب و با ادب
همه چی بسیار خوب
نقاط قوت:
بهترین هتل جزیره کیش و بدون رغیب
نقاط ضعف:
بهترین هتل جزیره کیش و بدون رغیب
عالی عالی عالی به همه پیشنهاد میکنم
نقاط قوت:
تمیزی ، برخورد خوب پرسنل، همیشه تاکسی در دسترس است،
نقاط ضعف:
تمیزی ، برخورد خوب پرسنل، همیشه تاکسی در دسترس است،
کلا خیلی اوقات خوشی داشتم
نقاط قوت:
فقط نو بودنش نقاط قوتش بود
نقاط ضعف:
وقتی رسیدیم کیش نیم ساعت جلوی فرودگاه منتظر ترنسفر بودیم و‌وقتی تماس گرفتیم باهاشون و فامیلامون رو گفتیم اول گفتن همچین شخصی رزرو نکرده بعدش گفتن این شخص اومدن الان تو اتاقشونن(((: تاکسی گرفتیم رفتیم نزدیک یک ساعت اونم ساعت۱۲شب و خسته ی پرواز تو لابی منتظر موندیم،صبح با صدای آژیر موتور و ماشینایی که خود هتل به بچه ها اجاره میداد بیدار شدیم!! ویوی دریا هم اصلا ویوی دریا نیست هتل از دریا خیلی دور هستش و ویوی زیبایی نداره چون اطرافش فضای زیبایی نیست. باشگاه و استخر و آرایشگاه و هیچیش افتتاح نشده،منوی غذاش کلا چهار پنج تا بود و بدون تنوع. نبود هماهنگی بین پرسنل. ما سه تا اتاق عوض کردیم و هر دو روز به دلیل اینکه اتاقا پر شده بود اتاقمون عوض میشد و بدترین و غیر قابل هضم ترین موضوع این بود که تو اتاق آخر که فقط یک شب اونجا بودیم موقع تحویل اتاق ازمون دزد ساختن!! گفتن یک ماگ نیستش و مبلغ ۲۱۸هزار ازمون پول گرفتن! اگه میخواید تو سفرتان دزد نشید به این هتل نرید؛نمیدونستیم که وقتی وارد یه اتاق میشیم ما باید چک کنیم چی چندتاست که نگن ما چیزی رو برداشتیم و کم کردیم! و جالب اینه که همون لحظه به یک خانم دیگه هم گقته بودن حوله نیست و از ایشون هزینه ی حوله رو گرفتن ! کاسبی خوبی از این راه به راه انداختن؛ بدترین هتلداری و متاسف برای مدیر این هتل؛ خلاصه که پولتون رو‌دور نریزید 🤝🏻
بدترین و بی نظم ترین و بی اخلاق ترین هتل کیش.
نقاط قوت:
در یک کلام می‌توان گفت واقعا در حد یک هتل پنج ستاره بود و این نقاط ضعفی که دوستان فرموده بودند به هیچ وجه درمورد هتل پالاس صحت نداشت که این اظهارات دید من راهم نسبت به این هتل عوض کرده بود اما در اقامت ۴روزه ای که دراین هتل داشتیم واقعا هیچ نکته منفی مشاهده نکردیم صبحانه کامل و انواع غذاهای گرم سرو می‌شد حتی همون لحظه به خواست شما براتون در لحظه درست می‌کردند که داغ باشه ،انواع مربا وپنیر وابمیوه و…خیلی چیزهای دیگه واقعا کامل بود موسیقی زنده در لابی اجرا می‌شد واقعا زیبا بود شبهای آرام ‌زیبا برای قدم زدن د فضای هتل و برخورد عالی پرسنل و بااینکه نیروی واقعا جوانی بودند اما واقع مسلط بودند وناهماهنگی ما مشاهده نکردیم .موقع تحویل اتاق هم بااینکه کوچولوی ما کمی رو تختی را شکلاتی کرده بود هزینه ای طبق فرمایش بعضی‌ها دریافت نشد .باخیال راحت این هتل را انتخاب کنید و از اقامت در این هتل لذت ببرید۱۴۰۱/۱۲/۸.
نقاط ضعف:
اصلا ندارد
واقعا عالی بود بدون هیچ نقطه ضعفی.
برای ثبت نظر باید وارد شوید یا ثبت نام کنید.

پرسش و پاسخ درباره هتل پالاس کیش

مهمانان هتل پالاس کیش در سایت‌های مختلف چه نظراتی نوشته‌اند؟

همه نظرات مهمانان هتل پالاس کیش از تمامی سایت‌های رزرواسیون را در مورد امکانات هتل، کیفیت خدمات، برخورد کارکنان، مزایا و معایب هتل در سایت سلطان سفر مشاهده کنید. برای مشاهده نظرات کلیک کنید.

کدام سایت ارزانترین قیمت را ارائه می‌دهد؟

سلطان سفر با مقایسه قیمت هتل پالاس کیش بر روی سایت‌های مختلف از جمله اسنپ تریپ، اقامت24، جاباما، هتل یار و ده‌ها سایت دیگر، ارزان‌ترین قیمت را به شما پیشنهاد می‌دهد. برای مقایسه قیمت و رزرو هتل کلیک کنید.

همه عکس‌ها و امکانات هتل پالاس کیش رو کجا می‌تونم ببینم؟

سلطان سفر مجموعه‌ای کامل از تصاویر و امکانات هتل پالاس کیش را از همه سایت‌های معتبر رزرو گردآوری کرده است. برای مشاهده کلیک کنید.