مقایسه و رزرو اتاق

رزرو هتل پالاس کیش

ظرفیت 2 نفر

سوئیت دو تخته جونیور جزیره
اسنپ تریپ
20,240,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
2 فروردین
چهارشنبه
20,240,000 تومان
3 فروردین
پنج‌شنبه
20,240,000 تومان
4 فروردین
جمعه
20,240,000 تومان
5 فروردین
شنبه
20,240,000 تومان
6 فروردین
یکشنبه
20,240,000 تومان
7 فروردین
دوشنبه
20,240,000 تومان
8 فروردین
سه‌شنبه
20,240,000 تومان
9 فروردین
چهارشنبه
20,240,000 تومان
10 فروردین
پنج‌شنبه
20,240,000 تومان
11 فروردین
جمعه
20,240,000 تومان
12 فروردین
شنبه
20,240,000 تومان
سوئیت رویال یک خوابه دو تخته دریا
اسنپ تریپ
25,000,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
2 فروردین
چهارشنبه
25,000,000 تومان
3 فروردین
پنج‌شنبه
25,000,000 تومان
4 فروردین
جمعه
25,000,000 تومان
5 فروردین
شنبه
25,000,000 تومان
6 فروردین
یکشنبه
25,000,000 تومان
7 فروردین
دوشنبه
25,000,000 تومان
8 فروردین
سه‌شنبه
25,000,000 تومان
9 فروردین
چهارشنبه
25,000,000 تومان
10 فروردین
پنج‌شنبه
25,000,000 تومان
11 فروردین
جمعه
25,000,000 تومان
12 فروردین
شنبه
25,000,000 تومان
دو تخته استاندارد
اقامت 24
ظرفیت تکمیل
قیمت شب‌های دیگر
2 فروردین
چهارشنبه
تکمیل ظرفیت
3 فروردین
پنج‌شنبه
تکمیل ظرفیت
4 فروردین
جمعه
تکمیل ظرفیت
5 فروردین
شنبه
تکمیل ظرفیت
6 فروردین
یکشنبه
تکمیل ظرفیت
7 فروردین
دوشنبه
تکمیل ظرفیت
8 فروردین
سه‌شنبه
تکمیل ظرفیت
9 فروردین
چهارشنبه
تکمیل ظرفیت
10 فروردین
پنج‌شنبه
تکمیل ظرفیت
11 فروردین
جمعه
تکمیل ظرفیت
12 فروردین
شنبه
تکمیل ظرفیت
دو تخته دریا
اقامت 24
ظرفیت تکمیل
قیمت شب‌های دیگر
2 فروردین
چهارشنبه
تکمیل ظرفیت
3 فروردین
پنج‌شنبه
تکمیل ظرفیت
4 فروردین
جمعه
تکمیل ظرفیت
5 فروردین
شنبه
تکمیل ظرفیت
6 فروردین
یکشنبه
تکمیل ظرفیت
7 فروردین
دوشنبه
تکمیل ظرفیت
8 فروردین
سه‌شنبه
تکمیل ظرفیت
9 فروردین
چهارشنبه
تکمیل ظرفیت
10 فروردین
پنج‌شنبه
تکمیل ظرفیت
11 فروردین
جمعه
تکمیل ظرفیت
12 فروردین
شنبه
تکمیل ظرفیت
دبل جزیره پرشین گلف
اقامت 24
ظرفیت تکمیل
قیمت شب‌های دیگر
2 فروردین
چهارشنبه
تکمیل ظرفیت
3 فروردین
پنج‌شنبه
تکمیل ظرفیت
4 فروردین
جمعه
تکمیل ظرفیت
5 فروردین
شنبه
تکمیل ظرفیت
6 فروردین
یکشنبه
تکمیل ظرفیت
7 فروردین
دوشنبه
تکمیل ظرفیت
8 فروردین
سه‌شنبه
تکمیل ظرفیت
9 فروردین
چهارشنبه
تکمیل ظرفیت
10 فروردین
پنج‌شنبه
تکمیل ظرفیت
11 فروردین
جمعه
تکمیل ظرفیت
12 فروردین
شنبه
تکمیل ظرفیت
سوئیت دبل جزیره پرشین گلف
اقامت 24
ظرفیت تکمیل
قیمت شب‌های دیگر
2 فروردین
چهارشنبه
تکمیل ظرفیت
3 فروردین
پنج‌شنبه
9,400,000 تومان
4 فروردین
جمعه
تکمیل ظرفیت
5 فروردین
شنبه
تکمیل ظرفیت
6 فروردین
یکشنبه
تکمیل ظرفیت
7 فروردین
دوشنبه
تکمیل ظرفیت
8 فروردین
سه‌شنبه
تکمیل ظرفیت
9 فروردین
چهارشنبه
9,400,000 تومان
10 فروردین
پنج‌شنبه
9,400,000 تومان
11 فروردین
جمعه
9,400,000 تومان
12 فروردین
شنبه
9,400,000 تومان
سوئیت دبل دریا پرشین گلف
اقامت 24
ظرفیت تکمیل
قیمت شب‌های دیگر
2 فروردین
چهارشنبه
تکمیل ظرفیت
3 فروردین
پنج‌شنبه
تکمیل ظرفیت
4 فروردین
جمعه
10,800,000 تومان
5 فروردین
شنبه
10,800,000 تومان
6 فروردین
یکشنبه
10,800,000 تومان
7 فروردین
دوشنبه
10,800,000 تومان
8 فروردین
سه‌شنبه
10,800,000 تومان
9 فروردین
چهارشنبه
تکمیل ظرفیت
10 فروردین
پنج‌شنبه
تکمیل ظرفیت
11 فروردین
جمعه
10,800,000 تومان
12 فروردین
شنبه
10,800,000 تومان
دبل دریا پرشین گلف
اقامت 24
ظرفیت تکمیل
قیمت شب‌های دیگر
2 فروردین
چهارشنبه
تکمیل ظرفیت
3 فروردین
پنج‌شنبه
تکمیل ظرفیت
4 فروردین
جمعه
تکمیل ظرفیت
5 فروردین
شنبه
تکمیل ظرفیت
6 فروردین
یکشنبه
تکمیل ظرفیت
7 فروردین
دوشنبه
تکمیل ظرفیت
8 فروردین
سه‌شنبه
تکمیل ظرفیت
9 فروردین
چهارشنبه
تکمیل ظرفیت
10 فروردین
پنج‌شنبه
تکمیل ظرفیت
11 فروردین
جمعه
تکمیل ظرفیت
12 فروردین
شنبه
تکمیل ظرفیت
دو تخته دابل استاندارد
اسنپ تریپ
ظرفیت تکمیل
قیمت شب‌های دیگر
2 فروردین
چهارشنبه
تکمیل ظرفیت
3 فروردین
پنج‌شنبه
تکمیل ظرفیت
4 فروردین
جمعه
تکمیل ظرفیت
5 فروردین
شنبه
تکمیل ظرفیت
6 فروردین
یکشنبه
تکمیل ظرفیت
7 فروردین
دوشنبه
تکمیل ظرفیت
8 فروردین
سه‌شنبه
تکمیل ظرفیت
9 فروردین
چهارشنبه
7,084,000 تومان
10 فروردین
پنج‌شنبه
7,084,000 تومان
11 فروردین
جمعه
7,084,000 تومان
12 فروردین
شنبه
7,084,000 تومان
دو تخته دابل دریا
اسنپ تریپ
ظرفیت تکمیل
قیمت شب‌های دیگر
2 فروردین
چهارشنبه
تکمیل ظرفیت
3 فروردین
پنج‌شنبه
تکمیل ظرفیت
4 فروردین
جمعه
تکمیل ظرفیت
5 فروردین
شنبه
تکمیل ظرفیت
6 فروردین
یکشنبه
تکمیل ظرفیت
7 فروردین
دوشنبه
تکمیل ظرفیت
8 فروردین
سه‌شنبه
تکمیل ظرفیت
9 فروردین
چهارشنبه
7,590,000 تومان
10 فروردین
پنج‌شنبه
7,590,000 تومان
11 فروردین
جمعه
7,590,000 تومان
12 فروردین
شنبه
7,590,000 تومان
دوتخته تویین کانکت دریا
اسنپ تریپ
ظرفیت تکمیل
قیمت شب‌های دیگر
2 فروردین
چهارشنبه
تکمیل ظرفیت
3 فروردین
پنج‌شنبه
تکمیل ظرفیت
4 فروردین
جمعه
تکمیل ظرفیت
5 فروردین
شنبه
تکمیل ظرفیت
6 فروردین
یکشنبه
تکمیل ظرفیت
7 فروردین
دوشنبه
7,590,000 تومان
8 فروردین
سه‌شنبه
7,590,000 تومان
9 فروردین
چهارشنبه
7,590,000 تومان
10 فروردین
پنج‌شنبه
7,590,000 تومان
11 فروردین
جمعه
7,590,000 تومان
12 فروردین
شنبه
تکمیل ظرفیت
ظرفیت 3 نفر

سه تخته دريا
اقامت 24
11,700,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
2 فروردین
چهارشنبه
11,700,000 تومان
3 فروردین
پنج‌شنبه
تکمیل ظرفیت
4 فروردین
جمعه
تکمیل ظرفیت
5 فروردین
شنبه
تکمیل ظرفیت
6 فروردین
یکشنبه
تکمیل ظرفیت
7 فروردین
دوشنبه
تکمیل ظرفیت
8 فروردین
سه‌شنبه
تکمیل ظرفیت
9 فروردین
چهارشنبه
تکمیل ظرفیت
10 فروردین
پنج‌شنبه
تکمیل ظرفیت
11 فروردین
جمعه
11,700,000 تومان
12 فروردین
شنبه
11,700,000 تومان
دوبلکس سه تخته
اقامت 24
ظرفیت تکمیل
قیمت شب‌های دیگر
2 فروردین
چهارشنبه
تکمیل ظرفیت
3 فروردین
پنج‌شنبه
تکمیل ظرفیت
4 فروردین
جمعه
تکمیل ظرفیت
5 فروردین
شنبه
تکمیل ظرفیت
6 فروردین
یکشنبه
تکمیل ظرفیت
7 فروردین
دوشنبه
تکمیل ظرفیت
8 فروردین
سه‌شنبه
تکمیل ظرفیت
9 فروردین
چهارشنبه
تکمیل ظرفیت
10 فروردین
پنج‌شنبه
تکمیل ظرفیت
11 فروردین
جمعه
تکمیل ظرفیت
12 فروردین
شنبه
تکمیل ظرفیت
سه تخته استاندارد
اقامت 24
ظرفیت تکمیل
قیمت شب‌های دیگر
2 فروردین
چهارشنبه
تکمیل ظرفیت
3 فروردین
پنج‌شنبه
تکمیل ظرفیت
4 فروردین
جمعه
تکمیل ظرفیت
5 فروردین
شنبه
تکمیل ظرفیت
6 فروردین
یکشنبه
تکمیل ظرفیت
7 فروردین
دوشنبه
تکمیل ظرفیت
8 فروردین
سه‌شنبه
تکمیل ظرفیت
9 فروردین
چهارشنبه
تکمیل ظرفیت
10 فروردین
پنج‌شنبه
تکمیل ظرفیت
11 فروردین
جمعه
تکمیل ظرفیت
12 فروردین
شنبه
تکمیل ظرفیت
سه تخته استاندارد
اسنپ تریپ
ظرفیت تکمیل
قیمت شب‌های دیگر
2 فروردین
چهارشنبه
تکمیل ظرفیت
3 فروردین
پنج‌شنبه
تکمیل ظرفیت
4 فروردین
جمعه
تکمیل ظرفیت
5 فروردین
شنبه
تکمیل ظرفیت
6 فروردین
یکشنبه
تکمیل ظرفیت
7 فروردین
دوشنبه
تکمیل ظرفیت
8 فروردین
سه‌شنبه
تکمیل ظرفیت
9 فروردین
چهارشنبه
تکمیل ظرفیت
10 فروردین
پنج‌شنبه
تکمیل ظرفیت
11 فروردین
جمعه
تکمیل ظرفیت
12 فروردین
شنبه
تکمیل ظرفیت
سه تخته دریا
اسنپ تریپ
ظرفیت تکمیل
قیمت شب‌های دیگر
2 فروردین
چهارشنبه
تکمیل ظرفیت
3 فروردین
پنج‌شنبه
تکمیل ظرفیت
4 فروردین
جمعه
تکمیل ظرفیت
5 فروردین
شنبه
تکمیل ظرفیت
6 فروردین
یکشنبه
تکمیل ظرفیت
7 فروردین
دوشنبه
تکمیل ظرفیت
8 فروردین
سه‌شنبه
تکمیل ظرفیت
9 فروردین
چهارشنبه
تکمیل ظرفیت
10 فروردین
پنج‌شنبه
تکمیل ظرفیت
11 فروردین
جمعه
تکمیل ظرفیت
12 فروردین
شنبه
تکمیل ظرفیت
ظرفیت 4 نفر

چهارتخته جزيره
اقامت 24
ظرفیت تکمیل
قیمت شب‌های دیگر
2 فروردین
چهارشنبه
تکمیل ظرفیت
3 فروردین
پنج‌شنبه
تکمیل ظرفیت
4 فروردین
جمعه
تکمیل ظرفیت
5 فروردین
شنبه
تکمیل ظرفیت
6 فروردین
یکشنبه
تکمیل ظرفیت
7 فروردین
دوشنبه
تکمیل ظرفیت
8 فروردین
سه‌شنبه
تکمیل ظرفیت
9 فروردین
چهارشنبه
تکمیل ظرفیت
10 فروردین
پنج‌شنبه
14,900,000 تومان
11 فروردین
جمعه
14,900,000 تومان
12 فروردین
شنبه
14,900,000 تومان
ظرفیت 5 نفر

سوئیت رویال دو خوابه پنج تخته دریا
اسنپ تریپ
ظرفیت تکمیل
قیمت شب‌های دیگر
2 فروردین
چهارشنبه
تکمیل ظرفیت
3 فروردین
پنج‌شنبه
تکمیل ظرفیت
4 فروردین
جمعه
تکمیل ظرفیت
5 فروردین
شنبه
تکمیل ظرفیت
6 فروردین
یکشنبه
35,000,000 تومان
7 فروردین
دوشنبه
35,000,000 تومان
8 فروردین
سه‌شنبه
35,000,000 تومان
9 فروردین
چهارشنبه
35,000,000 تومان
10 فروردین
پنج‌شنبه
35,000,000 تومان
11 فروردین
جمعه
35,000,000 تومان
12 فروردین
شنبه
35,000,000 تومان
سوئیت لوکس پرزیدنت پنج تخته دریا
اسنپ تریپ
ظرفیت تکمیل
قیمت شب‌های دیگر
2 فروردین
چهارشنبه
تکمیل ظرفیت
3 فروردین
پنج‌شنبه
تکمیل ظرفیت
4 فروردین
جمعه
45,540,000 تومان
5 فروردین
شنبه
45,540,000 تومان
6 فروردین
یکشنبه
45,540,000 تومان
7 فروردین
دوشنبه
45,540,000 تومان
8 فروردین
سه‌شنبه
45,540,000 تومان
9 فروردین
چهارشنبه
45,540,000 تومان
10 فروردین
پنج‌شنبه
45,540,000 تومان
11 فروردین
جمعه
45,540,000 تومان
12 فروردین
شنبه
45,540,000 تومان

نظرات کاربران برای هتل پالاس کیش

(55 نظر)
نقاط قوت:
کلا هتل خیلی خوبیه ممنون
نقاط ضعف:
اشکالات در اطاق ۱۱۰۱۹ کتبا به پذیرش داده شد
نقاط قوت:
صبحانه مفصل اتاق های نو و تمیز دسترسی مناسب به مراکز تفریحی
نقاط ضعف:
نبود ماساژ و اسپا نبود آینه در طبقه دوم اتاق های دوبلکس فشار کم آب در برخی از ساعات عدم راه اندازی استخر هتل
نقاط قوت:
امکانات کامل اتاق، فضای بسیار زیبا و آرامش بخش
نقاط ضعف:
امکانات کامل اتاق، فضای بسیار زیبا و آرامش بخش
نقاط قوت:
مدرن بودن هتل وانتخاب متریالهای استاندارد ودیزان داخلی بسیاار عالی
نقاط ضعف:
اطراف هتل جالب نبود وسرو قلیون..‌وجهت قبله دراتاقها مشخص نشده بود
نقاط قوت:
از جدیدترین تکنولوژی تاسیسات ساختمانی استفاده شده بود
نقاط ضعف:
استخرش راه اندازی نشده بود
نقاط قوت:
برخورد پرسنل هتل ، اعم از پذیرش، کارکنان خدمات، رستوران و نگهبانان در ورودی بسیار مودبانه است و بسیار گرم و خوشرو هستند. اتاقهای رو به دریا که ما اقامت داشتیم بسیار دلباز و روشن و ویوی زیبایی دارند. وجود بالکن به راحتی و دلبازی اتاق بسیار کمک میکند. صبحانه بسیار خوب و متنوع است. یکی از پرسنل رستوران برای سرو صبحانه به نام آقای مصطفی بسیار برخورد گرم و مهربانی دارند. در لابی دوبار صبح ها و شب ها موسیقی زنده (پیانو) نواخته می شود. که بسیار فضای دلچسب و آرامش بخشی ایجاد می کند. مینی بار رایگان دارد
نقاط ضعف:
برخورد پرسنل هتل ، اعم از پذیرش، کارکنان خدمات، رستوران و نگهبانان در ورودی بسیار مودبانه است و بسیار گرم و خوشرو هستند. اتاقهای رو به دریا که ما اقامت داشتیم بسیار دلباز و روشن و ویوی زیبایی دارند. وجود بالکن به راحتی و دلبازی اتاق بسیار کمک میکند. صبحانه بسیار خوب و متنوع است. یکی از پرسنل رستوران برای سرو صبحانه به نام آقای مصطفی بسیار برخورد گرم و مهربانی دارند. در لابی دوبار صبح ها و شب ها موسیقی زنده (پیانو) نواخته می شود. که بسیار فضای دلچسب و آرامش بخشی ایجاد می کند. مینی بار رایگان دارد
در مجموع اقامت خوبی داشتیم و تجربه ی به یاد ماندنی بود. این هتل را به دوستانم پیشهاد میدهم.
نقاط قوت:
همه چی عالی
نقاط ضعف:
ندارد
نقاط قوت:
- موقعیت مکانی عالی - طراحی به روز و معماری جذاب- وسایل و امکانات نو و نوساز بودن- رفتار محترمانه و دوستانه
نقاط ضعف:
- کیفیت تا مطلوب با توجه به قیمت- راه اندازی نشدن کامل هتل مثل بخش استخر و کافه رستوران داخل حیاط یا تکمیل نشدن امکانات IPTV- تمام کادر هتل آموزش دیدن اما هنوز تجربه کافی ندارن برای همین گاهی نارسایی پیش میاد مثل تحویل دیرهنگام اتاق یا انجام نشدن تمام وظایف توسط بل من
نقاط قوت:
كيفيت بي نظير و طراحي داخلي پرسنل مودب كيفيت صبحانه خوب
نقاط ضعف:
نا هماهنگي زياد بين پرسنل و اژانس ها عدم دسترسي به استخر
نقاط قوت:
اتاقها نو و تمیز بودندصبحانه نسبتا کامل ولی خیلی تکراری بودپرسنل بدرقه هتل واقعا عالی بودند
نقاط ضعف:
در کل کارکنان پذیرش روابط عمومی و خنده رویی کافی برای پذیرش میهمان را نداشتند.نوعی بی نظمی و عدم هماهنگی بین پرسنل پر تعداد بخش پذیرش دیده می شد. با اینکه کارها طبق روال انجام می شد، ولی به نظر زیر بار شدید استرس برای عدم اشتباه در کار بودند.ما ۳ خانواده بودیم با ۳ اتاق که میهمان یکی از اتاقها صبح و قبل از دو اتاق دیگر وارد هتل شدند. همچنان که روز قبل هم تماس داشتیم و صبح همانروز هم هماهنگ شده بود و از طرف پذیرش بیان شده بود که هر سه اتاق در یک طبقه خواهند بود، ولی هنگاه پذیرش دو اتاق بعدی به علت عدم هماهنگی نفرات پذیرش باهم، یکی از اتاقها به طبقه ۶ منتقل شد و برای تردد به اتاقها (با توجه به شلوغی آسانسور در بعضی ساعات) مجبور به استفاده از پله ها شدیم.اما اصلی ترین و خنده آورترین مشکل به هنگام ترک هتل روی داد. در هنگام خروج از هتل و چک اتاق، به علت لب پر شدن ماگ ۲۱۸ هزار تومان حساب من شارژ شد!!! در هیچ هتلی به هنگام ورود ماگ را چک نکرده ام که لب پر باشد یا نباشد! و با توجه به استفاده فقط ۱ بار از ماگ، گمان نمی کنم این لب پر شدن توسط بنده رخ داده باشد! علیرغم این نکات، اساسا شارژ شدن حساب مهمان در هتل ۵ ستاره به دلیل لب پر شدن ماگ به نظر من کاملا "مسخره" و با عرض شرمندگی فراوان "گدا گونه" می باشد! من در هتل های بسیاری میهمان بوده ام، حتی در یک مورد لیوان داخل اتاق شکسته شده، ولی هیچ هزینه اضافی از این بابت متوجه میهمان نشده!این حرکت به کلی من را از هتل پالاس نا امید کرد!اینترنت هتل واقعا بلا استفاده بود، چرا که با خاموش شدن تلویزیون یا رفتن به طبقات از دسترس خارج می شد و آن را بی استفاده کرد.بهتر است در این زمینه از تجربیات سایر هتل ها استفاده کنید!در انتها ضمن تشکر از خدمات خوبتان، باید توجه داشت که میمان هتل هزینه ای حداقل ۶ میلیونی برای هر شب اتاق می پردازد و شارژ شدن اتاق به دلیل لب پر شدن ماگ واقعا خنده دار است!من با اینکه اقامتی راحت و خاطره انگیز در این هتل داشتم، اما بعید است مجددا در آن اقامت کنم یا به کسی پیشنهاد دهم! از کجا معلوم به دلیل نخ کش شدن حوله یا خراشیدگی میز یا کثیف شدن لحاف ، شارژ اضافه از میهان اخذ نشود؟!
نقاط قوت:
جدید بودن لوکس بودنبرخورد بسیار عالی کارکنانکیفیت قابل قبول صبحانه
نقاط ضعف:
صدای بین اتاق ها و طبقات
نقاط قوت:
نوساز بودن و کیفیت خوب امکانات و برخورد عالی پرسنل
نقاط ضعف:
نوساز بودن و کیفیت خوب امکانات و برخورد عالی پرسنل
عالی .. به بقیه هم پیشنهاد میکنم این هتل رو انتخاب کنند
نقاط قوت:
درود بر شما اینجانب بار اول به همراه خانواده و بار دوم سفر کاری داشتمپرسنل بسیار مودبپذیرایی عالیبهداشت کامل رضایتمند استسفر بعدی در این هتل اقامت خواهم کرد
نقاط ضعف:
(نظر منفی ثبت نشده است)
نقاط قوت:
۱_طبقه ۱۲ ویوی نسبتا خوب و بالکن خوب برای یه عصرونه جداب داشت۲_ کیفیت غذا خوب بود عالی نه ولی خوب وگرنه با این مبلغ دیگه من این هتل رو انتخاب نمیکنم
نقاط ضعف:
۱_ عدم سرویس دهی مناسب ۲_ پاسخگویی و عدم برخورد مناسب پرسنل پذیرش ۳_سقف کوتاه رستوران و ستون هایی که دسترسی و دید مناسب رو میگیره و متاسفانه کاری داشته باشی باید پاشی بری صدا کنی ۴_ روز پدر به همه آقایان باید پک هدیه میدادن ولی سلیقه ای شده بود به هر کی خوششون میومد هدیه میدادن ۵_ پرسنل پذیرش متاسفانه خیلی بی روح برخورد میکنن ۶_ برای نطافت اتاق که میان اصلا نه جاروبرقی نه دقت به نطافتی هیچ کلا نظافت پایین بود جوری که لیوان های رستوران بوی تخم مرغ میداددر کل با این مبلغ هتل های بهتری هست پیشنهاد میکنم بررسی کنین من اکثر هتل ها رو رفتم و شغلم همینه و دوستانی که نظر مثبت داده بودن فقط به نظر من به خاطر تازه تاسیس بودن هتل بود که خوششون اومده بود وگرنه واقعا ضعیف بود
نقاط قوت:
هتلینگ هتل کاملا نو و متریال عالی
نقاط ضعف:
صبحانه نه به لحاظ تنوع بخاطر کیفیت
نقاط قوت:
خيلى تميز و دكوراسيون شيك آرامش داشت
نقاط ضعف:
نكته منفى به نظر من نداشت
نقاط قوت:
بسیار‌هتلی‌‌خوب‌بود
نقاط ضعف:
(نظر منفی ثبت نشده است)
نقاط قوت:
کارکنان هتل فوق العاده محترم هستند. آسانسورها با توجه به جمعیت مقیم هتل خیلی بزرگ و در دسترس هستند. کیفیت صبحانه بالا سالن رستوران بزرگ و خوش منظره
نقاط ضعف:
کارکنان هتل فوق العاده محترم هستند. آسانسورها با توجه به جمعیت مقیم هتل خیلی بزرگ و در دسترس هستند. کیفیت صبحانه بالا سالن رستوران بزرگ و خوش منظره
ما در کل از اقامتمون راضی بودیم
نقاط قوت:
اسانسور خوب و همیشه در دسترسصبحانهپذیرش
نقاط ضعف:
عایق صوتی دیوار به دیوار نامناسبگرمایش نامناسب کلا سرد بود اتاقتهویه دستشویی نامناسبمبحث ۱۹ انرژی رعایت نشده کلا در دیوارها
نقاط قوت:
تمیزی و زیبایی محیط داخلی هتل و اتاق هافضای رستوران دلچسبتنوع صبحانه عالیبرخورد محترمانه پرسنل
نقاط ضعف:
تنوع کم نهار و شام رستوران
نقاط قوت:
محوطه زیبااتاقهای تمیزپرسنل خوش رو
نقاط ضعف:
ترنسفر نیومد برگشتم خودمون رفتیماتاق دوبلکسی بود اما پرده بالا نمی رفت انگار اتاق بدون پنجره گرفته بودیم . گفتن همه دوبلکسی ها همینه !طبقه ۱۱ که ما بودیم مدام همه چی خراب می شد . سیم اتصالی کرد دود و ... . یه بار برق قطع شد . یه واحد آب رفته بود کف اتاق و .... .آب اصلا فشار نداشت و سرد بود . سیستم گرمایش هم نبود فقط سرد می کرد . دم صبح که سرد شد بچم یخ زد.در کل با توجه به قیمت میشه هتل بهتری رفت .
نقاط قوت:
طراحی لوکس و صبحتنه عالی
نقاط ضعف:
(نظر منفی ثبت نشده است)
نقاط قوت:
(نظر مثبت ثبت نشده است)
نقاط ضعف:
بنده خدايي كه در رو باز و بسته میکند برده محسوبش کردن سرویس بهداشتی آب جمع میشد و مشکل برطرف نشدسرویس دهی مثلا یخ درخواست کردم ۳۰ دقیقه طول کشید
نقاط قوت:
معماری زیبا
نقاط ضعف:
اماده نبودن تمامی امکانات هتل از جمله استخر
نقاط قوت:
خدمات عالي اتاق ها تميز
نقاط ضعف:
(نظر منفی ثبت نشده است)
نقاط قوت:
تشریفات مناسب و مطلوب برخورد پرسنل هتل، عالی نزدیک به ساحل ساختمان نوساز و لوکس
نقاط ضعف:
(نظر منفی ثبت نشده است)
نقاط قوت:
رفتار پرسنل
نقاط ضعف:
(نظر منفی ثبت نشده است)
نقاط قوت:
اتاق ها فوق العاده تمیزکلیه سرویس های بهداشتی فوق العاده تمیز خوبیه هتل نوساز بودنش هست تهویه هوا عالیبرخورد کارکنان عالی بود درکل هتل خیلی خوبی واسه سفر خانوادگی هست
نقاط ضعف:
(نظر منفی ثبت نشده است)
نقاط قوت:
تمیزیپرسنل
نقاط ضعف:
عدم تمدید مجدد سیستم تهویه اتاق
نقاط قوت:
نوسازو تمیز و پرستل عالی
نقاط ضعف:
نوسازو تمیز و پرستل عالی
پیشنهاد می دم که دوستان به این هتل بروند فوق العاده است من توی جزیره زیاد سفر رفتم هتل هم زیاد اقامت داشتم
نقاط قوت:
تازه تاسیس بسیار تمیز و بهترین رفتار پرسنل
نقاط ضعف:
تازه تاسیس بسیار تمیز و بهترین رفتار پرسنل
بدون شک بابت هتل در کیش فقط پلاس انتخاب کنید
نقاط قوت:
هتل قشنگ و شیکی بود کارکننان هم خوب بودن هتل تمیز بود
نقاط ضعف:
امکانات تفریحی وجود نداشت اسپا ، استخر یک کافی شاپ کوچک با آیتم‌های محدود از نظر پخت غذا ضعیف هستند یک ناهار در هتل خوردیم . خیلی بود
نقاط قوت:
پرسنل بسیار خوش برخورد و مودب. اتاقهای بزرگ. چک این و چک اوت بسیار سریع. فضای آرام و مطبوع.
نقاط ضعف:
در ابتدا گفتند روم سرویس از رستوران هم ۲۴ ساعته است ولی فقط زمانهای مشخصی بود.
نقاط قوت:
زیبا تمیز
نقاط ضعف:
منو رستوران
نقاط قوت:
هتل خوبیه پرسنل عالی و خیلی با ادب
نقاط ضعف:
منوی صبحانه معمولی اتاقها خیلی سادست
نقاط قوت:
اسم هتل برزانده هتل هتل نوساز و با پرستیژ ، لابی بزرگ و با ارتفاع سقف بالا که در کیش کمتر نمونه ش هست مینی بار رایگان ! دارای سیستم تهویه بسیار عالی صبحانه دارای تنوع مناسب دنج و پر نور بهترین هتل ۵ ستاره کیش واسه تمدد اعصاب و آرامش پرسنل آموزش دیده و بسیار با ادب
نقاط ضعف:
صدای اتاق های دیگه بعضا از داخل اتاق شنیده میشه یخچال اتاق بیشتر خنک کننده س تا سرد کننده سایر بخش های هتل هنوز راه اندازی نشده
نقاط قوت:
(نظر مثبت ثبت نشده است)
نقاط ضعف:
دریافت خسارت نابجا بابت ملحفه ای که هیچ مشکلی نداشت بابت یک لک روی رو بالشتی مبلغ ۲۱۸ هزار تومن خسارت گرفتند
نقاط قوت:
(نظر مثبت ثبت نشده است)
نقاط ضعف:
دریافت مبلغ ۲۱۸ هزار تومن بابت لک احتمالی ناشی از رنگ مو روی یکی از ملحفه ها
نقاط قوت:
هتل نوساز همه چي عالي بود برخورد پرسنل خيلي خوب بود كه كمتر هتلي هست تو ايران كه اينجوري باشه…
نقاط ضعف:
نكته منفي واقعا نداشتجز اينكه استخر هنوز افتتاح نشده بود همچنين مركز فيتنس باز نبود
نقاط قوت:
خدمات خوب هتل
نقاط ضعف:
من چيزى حس نكردم در مورد پرواز بود ولى هتل عالى بود
نقاط قوت:
جدید و تمیز بودن،ولی این به تنهایی کافی نیست،پرسنل خوب آموزش دیده ای هم داره
نقاط ضعف:
استخر ندارد،سونا ندارد،رستوران بوفه و غیره دائر نیست ۱۶ طبقه راه اندازی نشده فقط ۵ طبقه اول یعنی عملا ویو دریا ندارید،پس اتاق رو به دریا نگیرید و پول اضافه ندید،منو غذا بسیار ضعیفه داخل اتاق کمد لباس ندارد،اتاقها کوچک هستند ولی تراس دارند،دور از دسترس شهر هست و از این بایت کرایه بیشتری باید پرداخت کرد،نسبت به فصل و خدماتی که نمیدهد بسیار گران است شاید هتل ویدا یا کوروش با قیمت نصف این خدمات بهتری بدهند،توصیه اکید دارم که به این هتل نرید تا تکمیل بشه این یک کلاهبرداریه واضحه که پول خدمات میگیرند ولی هنوز راه اندازی نشده،من حتما به مراجع ذیصلاح شکایت و پیگیری خواهم کرد و از همین حالا شکایتم رو به جریان انداختم.فقط شما لطفا فریب نخورید و این هتل رو نگیرید.عنایتی ۰۹۱۲۴۶۴۴۵۸۷ هر کسی هم خواست تلفنی توضیح ببشتر میدم.
نقاط قوت:
تمیزی برخورد پرسنل امکانات هتل
نقاط ضعف:
تعطیلی استخر نداشتن وان وجکوزی
نقاط قوت:
ساختمان عالي دارد كارمندان بسيار ابتدايي
نقاط ضعف:
فردي كه به عنوان هماهنگ كننده برنامه هاي تفريحي است فوق العاده بي نزاكت مي باشد همان ساعت اوليه ورود با يك حالت كلاه برداري توضيحات بي ربط مي دهد وبا توضيحات دروغ و بي پايه بعد از رزرو برنامه به هيچ عنوان كنسل نمي كند ودر حقيقت ابروي هتل با ان فرد معامله مي شود ما از برخورد كاركنان هتل ناراضي هستيم مخصوصا فرد مسول برنامه هاي تفريحي
نقاط قوت:
کلیات هتل و پذیرایی و برخورد کارکنان خوب بود صبحانه خوب بود
نقاط ضعف:
وجود سوسک در دستشویی راه اندازی نشدن استخر نبودن اطاق دوم در رزرو چهار تخته اطاق‌ چهارتخته رو به دریا نداشت
نقاط قوت:
(نظر مثبت ثبت نشده است)
نقاط ضعف:
تنها نکته منفی سرویس شام بود که در رستوران سرو نمیشد
نقاط قوت:
هتل بسیار تمیز و لوکس برخورد کارکنان بسیار عالی تراس اتاق رو‌به دریا بسیار بزرگ و‌ویو دریا هم خوب بود صبحانه خوب و‌ متنوع
نقاط ضعف:
مشکل اکثر هتل ها عایق بندی اتاق هاست صدای اتاق کناری خیلی زیاد بود
نقاط قوت:
همه چی خوب
نقاط ضعف:
ناهار یک وعده همسرم اومد رستوران کباب برگ سفارش داد افتضاح بود حتی دوباره غذا رو بردن و یکی دیگه اوردن افتضاح تر شد و مبلغ ۴۵۰ هزار تومان هم بابت اون غذای بدی که قابل خوردن نبود هم گرفتن که این به نظر من اعتبار رستوران رو زیر سوال میبره
نقاط قوت:
یه هتل پنج ستاره واااقعی عاااالی بود عااااالی امیدوارم که همینطوری بمونه
نقاط ضعف:
ما نکته منفی ندیدیم
نقاط قوت:
طراحی زیبا واستفاده از متریال و وسایل لوکس برخورد خوب پرسنل تراس بزرگ با ویو عالی رو به دریا صبحانه متنوع وباکیفیت
نقاط ضعف:
نکته منفی ندیدم
نقاط قوت:
برخورد پرسنل فوق العاده عالی کیفیت صبحانه و وعده های غذایی بسیار خوب امکانات بسیار مناسب برای اقامتی با آرامش
نقاط ضعف:
(نظر منفی ثبت نشده است)
نقاط قوت:
هتل بسیار عالی و آرامیه و ما چهارروز واقعا لذت بردیم از غذا بگیرید تا برخورد پرسنل و تمیزی و امکانات همه چیز عالی
نقاط ضعف:
هیچ
نقاط قوت:
صبحانه و برخورد پرسنل عالی !
نقاط ضعف:
(نظر منفی ثبت نشده است)
نقاط قوت:
خوب و تمیز و بدرد بخور
نقاط ضعف:
جز موقعیت جغرافیایی کمی پرت نکته منفی ندیدم...
نقاط قوت:
بسیار هتل تمیز و مرتبی بود ، چون تازه تاسیس هست یک سری از امکانات هنوز تکمیل نبود ولی در کل عالی بود ، و قابل مقایسه با مارینا پارک نبود ، مارینا پارک فقط چون معروف شده است همه فکر میکنن خیلی تمیز هست ،
نقاط ضعف:
(نظر منفی ثبت نشده است)
نقاط قوت:
هتل تازه تاسیس و مرتبی هست ؛ برخورد کارمندان حرفه ایی و دوستانه میباشد ؛ کیفیت تجهیزات و صبحانه مورد قبول است.
نقاط ضعف:
هنوز هتل بصورت کامل به بهره برداری نرسیده و برخی از امکانات تکمیل نشده است. هتل فاقد پارکینگ است.
برای ثبت نظر باید وارد شوید یا ثبت نام کنید.

پرسش و پاسخ درباره هتل پالاس کیش

مهمانان هتل پالاس کیش در سایت‌های مختلف چه نظراتی نوشته‌اند؟

همه نظرات مهمانان هتل پالاس کیش از تمامی سایت‌های رزرواسیون را در مورد امکانات هتل، کیفیت خدمات، برخورد کارکنان، مزایا و معایب هتل در سایت سلطان سفر مشاهده کنید. برای مشاهده نظرات کلیک کنید.

کدام سایت ارزانترین قیمت را ارائه می‌دهد؟

سلطان سفر با مقایسه قیمت هتل پالاس کیش بر روی سایت‌های مختلف از جمله اسنپ تریپ، اقامت24، جاباما، هتل یار و ده‌ها سایت دیگر، ارزان‌ترین قیمت را به شما پیشنهاد می‌دهد. برای مقایسه قیمت و رزرو هتل کلیک کنید.

همه عکس‌ها و امکانات هتل پالاس کیش رو کجا می‌تونم ببینم؟

سلطان سفر مجموعه‌ای کامل از تصاویر و امکانات هتل پالاس کیش را از همه سایت‌های معتبر رزرو گردآوری کرده است. برای مشاهده کلیک کنید.