مقایسه و رزرو اتاق

رزرو هتل آرامیس پلاس کیش

ظرفیت 2 نفر

اتاق دو تخته
اقامت 24
2,000,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
27 دی
دوشنبه
2,000,000
تومان
28 دی
سه شنبه
2,000,000
تومان
29 دی
چهارشنبه
2,500,000
تومان
30 دی
پنجشنبه
2,500,000
تومان
1 بهمن
جمعه
2,000,000
تومان
2 بهمن
شنبه
2,000,000
تومان
3 بهمن
یکشنبه
2,000,000
تومان
4 بهمن
دوشنبه
2,000,000
تومان
5 بهمن
سه شنبه
3,000,000
تومان
6 بهمن
چهارشنبه
3,000,000
تومان
7 بهمن
پنجشنبه
3,000,000
تومان
اتاق دو تخته
هتل یار
2,010,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
27 دی
دوشنبه
2,010,000
تومان
28 دی
سه شنبه
2,010,000
تومان
29 دی
چهارشنبه
2,010,000
تومان
30 دی
پنجشنبه
2,010,000
تومان
1 بهمن
جمعه
ظرفیت تکمیل
2 بهمن
شنبه
ظرفیت تکمیل
3 بهمن
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
اتاق دو تخته روبه دریا
اقامت 24
2,200,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
27 دی
دوشنبه
2,200,000
تومان
28 دی
سه شنبه
2,700,000
تومان
29 دی
چهارشنبه
2,700,000
تومان
30 دی
پنجشنبه
2,700,000
تومان
1 بهمن
جمعه
2,300,000
تومان
2 بهمن
شنبه
2,300,000
تومان
3 بهمن
یکشنبه
2,300,000
تومان
4 بهمن
دوشنبه
2,300,000
تومان
5 بهمن
سه شنبه
3,300,000
تومان
6 بهمن
چهارشنبه
3,300,000
تومان
7 بهمن
پنجشنبه
3,300,000
تومان
دو تخته
علاءالدین
2,250,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
27 دی
دوشنبه
2,250,000
تومان
28 دی
سه شنبه
2,250,000
تومان
29 دی
چهارشنبه
2,250,000
تومان
30 دی
پنجشنبه
2,250,000
تومان
1 بهمن
جمعه
3,000,000
تومان
2 بهمن
شنبه
3,000,000
تومان
3 بهمن
یکشنبه
3,000,000
تومان
4 بهمن
دوشنبه
3,000,000
تومان
5 بهمن
سه شنبه
3,000,000
تومان
6 بهمن
چهارشنبه
3,000,000
تومان
7 بهمن
پنجشنبه
3,000,000
تومان
ظرفیت 3 نفر

اتاق سه تخته
اقامت 24
2,300,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
27 دی
دوشنبه
2,300,000
تومان
28 دی
سه شنبه
2,300,000
تومان
29 دی
چهارشنبه
2,800,000
تومان
30 دی
پنجشنبه
2,800,000
تومان
1 بهمن
جمعه
2,300,000
تومان
2 بهمن
شنبه
2,300,000
تومان
3 بهمن
یکشنبه
2,300,000
تومان
4 بهمن
دوشنبه
2,300,000
تومان
5 بهمن
سه شنبه
3,500,000
تومان
6 بهمن
چهارشنبه
3,500,000
تومان
7 بهمن
پنجشنبه
3,500,000
تومان
اتاق سه تخته
هتل یار
2,310,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
27 دی
دوشنبه
2,310,000
تومان
28 دی
سه شنبه
2,310,000
تومان
29 دی
چهارشنبه
2,310,000
تومان
30 دی
پنجشنبه
2,310,000
تومان
1 بهمن
جمعه
ظرفیت تکمیل
2 بهمن
شنبه
ظرفیت تکمیل
3 بهمن
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
سوییت رویال (سه تخته )
هتل یار
2,510,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
27 دی
دوشنبه
2,510,000
تومان
28 دی
سه شنبه
2,510,000
تومان
29 دی
چهارشنبه
2,510,000
تومان
30 دی
پنجشنبه
2,510,000
تومان
1 بهمن
جمعه
ظرفیت تکمیل
2 بهمن
شنبه
ظرفیت تکمیل
3 بهمن
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
سه تخته
علاءالدین
2,550,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
27 دی
دوشنبه
2,550,000
تومان
28 دی
سه شنبه
2,550,000
تومان
29 دی
چهارشنبه
2,550,000
تومان
30 دی
پنجشنبه
2,550,000
تومان
1 بهمن
جمعه
3,300,000
تومان
2 بهمن
شنبه
3,300,000
تومان
3 بهمن
یکشنبه
3,300,000
تومان
4 بهمن
دوشنبه
3,300,000
تومان
5 بهمن
سه شنبه
3,300,000
تومان
6 بهمن
چهارشنبه
3,300,000
تومان
7 بهمن
پنجشنبه
3,300,000
تومان
سوئیت یکخوابه سه نفره
اقامت 24
2,600,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
27 دی
دوشنبه
2,600,000
تومان
28 دی
سه شنبه
2,600,000
تومان
29 دی
چهارشنبه
3,100,000
تومان
30 دی
پنجشنبه
3,100,000
تومان
1 بهمن
جمعه
2,600,000
تومان
2 بهمن
شنبه
2,600,000
تومان
3 بهمن
یکشنبه
2,600,000
تومان
4 بهمن
دوشنبه
2,600,000
تومان
5 بهمن
سه شنبه
3,800,000
تومان
6 بهمن
چهارشنبه
3,800,000
تومان
7 بهمن
پنجشنبه
3,800,000
تومان
سوئیت جونیور - یک خوابه - سه نفره
هتل یار
2,710,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
27 دی
دوشنبه
2,710,000
تومان
28 دی
سه شنبه
2,710,000
تومان
29 دی
چهارشنبه
2,710,000
تومان
30 دی
پنجشنبه
2,710,000
تومان
1 بهمن
جمعه
ظرفیت تکمیل
2 بهمن
شنبه
ظرفیت تکمیل
3 بهمن
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
سوئیت یکخوابه سه نفره جونیور
اقامت 24
2,800,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
27 دی
دوشنبه
2,800,000
تومان
28 دی
سه شنبه
2,800,000
تومان
29 دی
چهارشنبه
3,200,000
تومان
30 دی
پنجشنبه
3,200,000
تومان
1 بهمن
جمعه
2,700,000
تومان
2 بهمن
شنبه
2,700,000
تومان
3 بهمن
یکشنبه
2,700,000
تومان
4 بهمن
دوشنبه
2,700,000
تومان
5 بهمن
سه شنبه
4,000,000
تومان
6 بهمن
چهارشنبه
4,000,000
تومان
7 بهمن
پنجشنبه
4,000,000
تومان
اتاق سه تخته روبه دریا
اقامت 24
ظرفیت تکمیل
قیمت شب‌های دیگر
27 دی
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
28 دی
سه شنبه
3,000,000
تومان
29 دی
چهارشنبه
3,000,000
تومان
30 دی
پنجشنبه
3,000,000
تومان
1 بهمن
جمعه
2,600,000
تومان
2 بهمن
شنبه
2,600,000
تومان
3 بهمن
یکشنبه
2,600,000
تومان
4 بهمن
دوشنبه
2,600,000
تومان
5 بهمن
سه شنبه
3,800,000
تومان
6 بهمن
چهارشنبه
3,800,000
تومان
7 بهمن
پنجشنبه
3,800,000
تومان
ظرفیت 4 نفر

اتاق کانکت چهار تخته
اقامت 24
3,000,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
27 دی
دوشنبه
3,000,000
تومان
28 دی
سه شنبه
3,000,000
تومان
29 دی
چهارشنبه
5,000,000
تومان
30 دی
پنجشنبه
5,000,000
تومان
1 بهمن
جمعه
4,000,000
تومان
2 بهمن
شنبه
4,000,000
تومان
3 بهمن
یکشنبه
4,000,000
تومان
4 بهمن
دوشنبه
4,000,000
تومان
5 بهمن
سه شنبه
6,000,000
تومان
6 بهمن
چهارشنبه
6,000,000
تومان
7 بهمن
پنجشنبه
6,000,000
تومان
کانکت - چهارنفره
هتل یار
4,010,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
27 دی
دوشنبه
4,010,000
تومان
28 دی
سه شنبه
4,010,000
تومان
29 دی
چهارشنبه
4,010,000
تومان
30 دی
پنجشنبه
4,010,000
تومان
1 بهمن
جمعه
ظرفیت تکمیل
2 بهمن
شنبه
ظرفیت تکمیل
3 بهمن
یکشنبه
ظرفیت تکمیل

آدرس هتل آرامیس پلاس کیش روی نقشه

نظرات کاربران برای هتل آرامیس پلاس کیش

(73 نظر)
پرسنل عالی و خوب و مهربان. کیفیت هتل و صبحانه خوب بود. دسترسی عالی به مرکز شهر و مراکز خرید به طوری که هزینه تاکسی انچنان ندارید. فقط مشکلی که وجود داشت ما طبقه اول بودیم که تقریبا هیچ دیدی به اطراف وجود نداشت. البته با توجه به اینکه اکثر تایم بیرون بوربم، مشکل خاصی نبود.
هتلی با امکانات خیلی کم، صبحانه بسیار ضعیف، سرویس بهداشتی کوچک که یکی از ضعفهای عمده آن نبود دوش دستی است، شارژ ناقص لوازم اتاق، سر و صدای بسیار زیاد کارکنان هتل در راهروی طبقات، تنها مزیت این هتل موقعیت مناسب و اینترنت بسیار پر سرعت آن بود.
اتاق ها و سرویس دهی و نوع برخورد کارکنان خوب اما مواد غذایی بخصوص عسل در وعده صبحانه و خدمات صبحانه ضعیف
نقاط قوت:
رفتار بسیار خوب کارکنان . صبحانه خوب .نزدیک بودن به مراکز خرید .تمیز بودن فضای هتل
نقاط ضعف:
دیر امدن آسانسور . ملحفه ها لک شده بود برگه تعویض ملحفه رو روی در گذاشتم ولی عوض نکرده بودن فقط اتاق رو جارو و مرتب کرده بودن
برخورد پرسنل کارکنان عالی بود رستوران جهت سرو ناهار و شام اصلا خوب نبود محیط تاریک و غیر بهداشتی و پروتکل های کرونایی رو اصلا رعایت نمی کردند ولی صبحانه قابل قبول بود و عالی و درکل هتل خوبی بود اگر به کیش سفر کنم حتما به همین هتل می روم.
امکانات مالی هتل کم هست . و کارکنان ناچارا نسبت به کمبودها مثلا زنگ اتاقها و دیگر امکانات درخواست کننده را سر کار میگذارند .
نقاط قوت:
کارکنان عالی بودند به موقع،مبین،خانم برنجیان،خانم ملک پور و اسم هایی که نمیدونم زیاد بودند
نقاط ضعف:
صبحونه از حالته محدود خارج بشه و اجازه ی استفاده به خوده مسافر داده بشه
از هر لحاظ عالی نظافت برخورد موقعیت
نقاط قوت:
پرسنل و کادر هتل عالی بودند و تشکر ویژه از تک تک نازنینان.
نقاط ضعف:
من به مدت ۲ هفته در این هنل اقامت داشتم، مقایسه ای از روز اول به روز آخر به شدت افت در ایتم صبحانه و پذیزایی دیدم و ضعیف شدن سیستم سرمایشی در اتاق، رستوان و لابی خیلی چشمگیر بود. متاسفانه این حس بوجود می آمد که با کمترین هزینه بهترین درآمد رو داشتن کاور می کردند.
نقاط قوت:
نکات مثبت : موقعیتش نزدیک مجتمع تجاری ها ، بدون نیاز به تاکسی تقریبا قیمت مناسب
نقاط ضعف:
صبحانه اصلا لایق هتل ۵ ستاره نبود ؛ مثلا در صبحانه خوراکی و ظروف رو شارژ نمیکردن ، نظم و تمیزی در حد هتل ۲ ستاره هم نبود .. میز و صندلی ها مرتب نبود ... اتاق ۲نفره امکانات تک نفره بود ، مثلا حوله .. ما بعد ۳روز تحویل دادیم اومدیم هتل ۳ستاره ؛ عالی تر از اونجااا سرویس میدن . موقع رزرو من هر نکته ای که قید کرده بودم هیچ کدام ترتیب اثر نداده بودن ؛ تراسفر فرودگاهی هم نیومد ، با تاکسی خودمون رفتیم . در کل انتخاب بار دیگر ما ؛ هتل آرامیس پلاس نخواهد بود .
نقاط قوت:
هتل بسیارخوبی است ونسبت به هتلهای مشابه ارجحیت دارد وتاکنون چهار سفر دراین هتل اقامت داشتم
نقاط ضعف:
کثیفی شیشه ها که ان هم مربوط به ساخت ساختمان هتل میباشد
باتوجه به اینکه بنده سینگل و به صورت کاری واداری به کیش سفرهای متعددی دارم درطول سال بدون اغراق عرض میکنم کادر وپرسنل هتل بسیار خوش رفتارو با اخلاق حرفه ای درطول وقت کاری مخصوصا پذیرش بسیار فعال و کوشا با حسن اخلاق وبا احساس مسئولیت نسبت به ارباب رجوع و مهمان هتل جا دارد از سرکار خانمهای برنجیان ،ملک پور وشفیعی کمال تشکر را داشته باشم و بعنوان شخص و یا مهمان دائمی هتل (بیش از ۵ مرتبه کمتر از ۲ماه اقامت در این هتل خوب )تشکر کرده و کمال قدردانی را بنمایم .
نقاط قوت:
برخورد بسیار عالی پرسنل تمیزی و شیک بودن اتاق ها قیمت بی نظیر در مقایسه با کیفیت هتل
نقاط ضعف:
هزینه نسبتا بالای کافی شاپ لابی
نقاط قوت:
برخورد عالی پرسنل رعایت موارد بهداشتی تمیزی واتاقها در دسترس بودن خدمات اقامتی در هر ساعت شبانه روز پکیجی عالی از حضور پرسنل حرفه ای وکیفیت خدمات وزیبایی وتمیزی مجموعه ارامیس پلاس
نقاط ضعف:
هیچ نکته منفی ای نبود
نقاط قوت:
سرویس دهی عالی دسترسی به موقع به پرسنل خدمات عالی تمیزی کیفیت خوب صبحانه
نقاط ضعف:
رستوران شاندیزصفدری واقع درهتل بسیار غذای بی کیفیت
رفتار پرسنل عالی بود و نظافت و سایر امکانات قابل تقدیر تنها نقطه ضعف بنظرم ناهار و شام بود که در حد هتل کیفیت نداشت. امیدوارم روند مثبت هتل افزایش داشته باشه
نقاط قوت:
تمیز و آرام
نقاط ضعف:
صبحانه در حد هتل ۵ ستاره نیست، بسیار ساده و تکراری. کارکنان پذیرش برخورد مناسبی ندارن
نقاط قوت:
نسبت به پارمیس عالی بود من قبل این نظر تو نظرات یه اشتباهی کردم و در مورد هتل پارمیس نظر دادم سه شب تو این هتل اقامت داشتم عالی بود دو شب تو پارمیس که افتضاح بود
نقاط ضعف:
شیشه ها خیلی کثیف بود
نقاط قوت:
با سلام بنده ۳ شب اقامت داشتم در بدو ورود بی تجربگی پذیرش کاملا مشهود بود. صبحانه تنوع خوبی داشت. اتاقی که به ما دادن متاسفانه مناسب نبود دقیق پشت پنجره کمپرسورهای دستگاه سرد کننده نصب بود که سروصدا داشت. خانه داری ضعیف شارژ اتاقها حتما باید زنگ میزدید که انجام بدن.در زمان پیک مسافر کارکنان از عهده کارها برنمیان..من هم چون میدونم مدیریت بجای اینکه نیرو اضافه کنه به نیروهایش میخاد فشار بیاره اعتراضی نکردم.. اما سری بعد قطعا آرامیس پلاس جز انتخاب من نخواهد بود
نقاط ضعف:
تنها مورد مثبت نوساز بودن و صبحانه بود مابقی در حد هتل ۳ستاره تمام
نقاط قوت:
صبحانه متنوع برخورد کارکنان موقعیت مناسب
نقاط ضعف:
حمام و دستشویی و اسانسور اغلب خراب بود شیشه های هتل بسیار کثیف است موکت کف اتاق کثیف
نقاط قوت:
همه چی فوق العاده . بی نظیر نظافت عالی کیفیت صبحانه عالی موقعیت برند. همه چی خوب
نقاط ضعف:
اسانسور مشغول و کم سرعت.
نقاط قوت:
موقعیت مکانی عالی پذیرش سریع اخلاق و رفتار عالی پرسنل صبحانه کامل و با کیفیت عالی طی این چند سال اکثر هتل های ۵ ستاره کیش را استفاده نمودم و به جرأت میتوان گفت این هتل از بهترینها بود
نقاط ضعف:
کیفیت مبل و صندلی اتاق پایین بود (پایه های ضعیف ومستهلک در آستانه شکستن)
نقاط قوت:
موقعیت جغرافیایی عالی هتل
نقاط ضعف:
کارکنان پذیرش و مدیریت هتل اصول ابتدایی تکریم ارباب‌ رجوع را بلد‌نیستند
نقاط قوت:
نزدیکی به مراکز خرید
نقاط ضعف:
عدم استفاده از پرسنل مجرب اتاقها درست و به موقع نظافت نمی شد سرویس دهی بسیار ضعیف اصلا توصیه نمیکنم
نقاط قوت:
صبحانه کامل وبی عیب ونقص طراحی اتاق بسیار عالی تمیزی اتاقهادرابتدای ورود عالی ولابی شیک وموردقبول
نقاط ضعف:
کیفیت آسانسورهای هتل در سطح هتل ۵ستاره نبود نیروهای خدمات اتاقها ناکافی بودند و نظافت به موقع انجام نمیشد و حتی تماس باخانه داری هتل بی نتیجه بود ترانسفر رفت و برگشت به فرودگاه نداشت و نظارتی بر تاکسی‌هایی که جلو هتل بودند نداشتند
نقاط قوت:
موقعیت مکانی وتمیز بودن واخلاق خوب پرسنل
نقاط ضعف:
مشکل اصلی هتل که خیلی که مهمانها رو اذیت میکنه سرد بودن آب حمام اتاق‌ها وقیمت خیلی بالا رستوران وکیفیت پایین غذا رستوران شاندیز هتل وقیمت خیلی بالا بوفه
برخورد کارکنان مودب و هتل تمیزی بود و صبحانه در حد هتل خوب بود ارزش هتل نسبت به قیمتش خیلی خوب بود فقط اینترنت اتاق‌ها ضعیف بود
نقاط قوت:
ما یک هفته در اتاق سه تخته اقامت داشتیم. صبحانه خیلی خوب، متنوع و مرتب شارژ می‌شد. اتاق ها، لابی و راهروها خیلی‌ تمیز و تهویه عالی داشت. پرسنل مودب و منظم، همه تلاش شون این بود که ما راحت باشیم. تعویض حوله ها و شارژ لوازم بهداشتی به موقع بود. آرامش خوبی داشت و موقعیت مکانی هتل عالی بود.
نقاط ضعف:
کمدهای اتاق برای سه نفر خیلی کم بود. معمولاً یکی از آسانسور ها در حال سرویس بود. پرسنل بخش پذیرش میتونن عملکرد بهتری داشته باشند، خصوصا در آغاز ورود میبایست پذیرایی می‌کردند. معمولاً هتل های ۵ ستاره اینکارو انجام میدن.
تنها بدی که داخل اتاق داشت کثیفی پنجره و کوچک بودن کمد و چوب لباسی بود.رفتار پرسنل عالی و مودب. غذا ها خوب بود.کم و کسری داشت ولی قابل چشم پوشی بود. مهمترین دلیل که بخوام مجدد این هتل رو انتخاب کنم نزدیک اون به تمامی مجتمع تجاری ها بصورت پیاده در حد ۵ دقیقه.
نقاط قوت:
همه چیز نسبتا خوب بود
نقاط ضعف:
نماز خانه و طبقه پایین خیلی نامناسب بود
رفتار پرسنل عالی بود و با توجه به قیمت ارزشش رو داشت و دسترسی عالی داشت
نقاط قوت:
برخورد پرسنل و خدماتی های هتل عالی بود آتلیه و رفتار عکاس خیلی عالی بود صبحانه خوب و کامل بود موقعیت مکانی خوب و دسترسی آسان به مراکز خرید قیمت خیلی بالای خوراکی های مینی بار
نقاط ضعف:
همیشه یک آسانسور خراب بود و معطلی زیاد نبودن جا حوله ای و خشک کن حوله و لباس در حمام دایر نبودن استخر نداشتن جالباسی و آویز در اتاق
نقاط قوت:
برخورد پرسنل _ موقعیت مکانی _ صبحانه عالی
نقاط ضعف:
عدم تطابق امکانات اتاق با اتاق های مشابه در هتل های پنج ستاره
نقاط قوت:
نزدیک به مراکز تجاری و تفریحی صبحانه خوب برخورد پرسنل خوب
نقاط ضعف:
پنجره ها خیلی کثیفه و اصلا تمیز نمیکنن کولر طبقه ما خراب بود هوا رو تنظیم نمیکرد بعد دو روز جا به جامون کردن!!!
نقاط قوت:
ولی خیلی تمیز و عالی
نقاط ضعف:
هنوز اسختر اوکی نشده
نقاط قوت:
صبحانه خوب .تمیزبودن دسترسی خوب
نقاط ضعف:
مشکلات اسانسور و کیفیت دوش حمام
رفتار کارمندان بسیار مطلوب و صبحانه و پذیرایی قابل تحسین بود. نظافت اتاق و سرویسها مناسب بود.
همه چي عالي بود مخصوصا برخورد پرسنل خوش رو و مودب ، رزروشن، كافي شاپ خدمه ي طبقات ، رسيدگي اتاق ها ، تميزي ، صبحانه تكميل و خوب البته در مقايسه با هتل هاي هم درجه اش در ايران اين نظر من بود ، و اما ضعف بزرگ بزرگ بزرگ اسانسور بود كه هم تاخير داشت بسيار هر دفعه معطل ميشديم كه من چندين مرتبه از انتظار زياد از پله ها استفاده كردم ! چيني بود و بسیار بي كيفيت بود اسانسور... و مادرم متاسفانه توي يكي از اسانسورها تو طبقات گير كرد.... لحظات غير خوبي رو گذرونديم و مادرم تا ساعت ها حالشون خوب نبود خيلي خيلي تجربه ي بدي بود چند روز اومده بوديم سفر كه ارامش داشته باشيم نه اينكه ....و با اينكه مديريت رزوشن همه فهميدن چون من فقط تو لابي داد ميزدم نجاتش بديد هيچ كس نيومد از ما دلجويي كنه يا عذرخواهي بعدش درست شد و اومدن بيرون ا
نقاط قوت:
فقط مکانی
نقاط ضعف:
کثیف بودن اتاق کندی آسانسور و دقیقه ها در آسانسور ماندن
نقاط قوت:
تمیزی و نو بودن اتاق و وسایل ، صبحانه مناسب ، برخورد پرسنل تقریبا خوب ، دسترسی اسان به مراکز خرید
نقاط ضعف:
کم بودن اسانسور در ساعات پیک مصرف که البته در بیشتر هتل ها این مشکل پیش میاد ،
نقاط قوت:
اتاق عالی و تمیز موقعیت رو به دریا نزدیکی به پاساژ ها کارکنان حرفه ای و عالی
نقاط ضعف:
پنجره کثیف بود. اسانسور طبقات رو نشون نمی داد و زبان سخنگو چینی بود.
نقاط قوت:
بدار خوب پرسنل وموقعیت مکانی خوب
نقاط ضعف:
آسانسور خیلی بد وکند کهگاهی برای رفتن به صبحانه خوری ده یادانزدهدقیقه معطل می شدیم
نقاط قوت:
خیلی هتل خوبی بود نوساز بود پیشنهاد میکنم حتما برید رفتار پرسنل عالی بود صبحانه خیلی خوب بود تمیزی هتل درجه یک بود در کل امتیاز بسیار بالایی میگیره این هتل و بدون هیچ نگرانی رزروش کنید
نقاط ضعف:
فقط نمازخونه هتل بسیار بد بود دستشویی های ایرانی که در هرطبقه وجود داشت خیلی بد بود و بهشون رسیدگی نمیشد برای مثال طبقه اول روشوییش کار نمیکرد
نقاط قوت:
نظافت عالی صبحانه عالی برخورد پرسنل عالی کیفیت لوازم و تجهیزات و ملافها عالی خانه داری متوسط و نیاز به توجه بیشتر یخچال اطاقهای هتل مناسب نبود و خیلی خنک نمیکرد
نقاط ضعف:
نکته منفی ندیدم
نقاط قوت:
عالی بود
نقاط ضعف:
پنجره ها کثیف
از همه لحاظ عالی بود فکر نمیکردم انقدر خوب باشه
نقاط قوت:
۱-برخورد خوب پرسنل
نقاط ضعف:
١- جمع شدن آب حمام در كف تمام سرويس و تخليه نشدن اب بدليل شيب كف سرويس
نقاط قوت:
رفتار و پیگیری عالی پرسنل تمیزی و کیفیت بالای غذا
نقاط ضعف:
هیچ نکته منفی نبود
نقاط قوت:
قیمت مناسب صبحانه کامل و محیط تمیز پرسنل عالی
نقاط ضعف:
نور کم اتاق در شب نور کم در سرویس ها نداشتن تهویه در سرویس
نقاط قوت:
موقعیت تمیزی نوساز بودن رفتار پرسنل
نقاط ضعف:
سر و صدای هتل برای سرو صبحانه باید از عسل و مربا و ... بسته بندی استفاده شود
رفتار پرسنل عالی تمیزی اتاق ها خیلی خوب موقعیت مکانی عالی
نقاط قوت:
نزدیکی به مراکز خرید _نوساز بودن هتل_پرسنل مؤدب و با شخصیت
نقاط ضعف:
کثیفیه شیشه ها _شلوغی بیش از اندازه هتل در دوران کرونا_نداشتن رستوران _مدیریت نامناسب جهت کنترل صبحانه خوری_کیفیت بشدت پایین صبحانه_
سلام، ما به مدت سه شب در این هتل اقامت داشتیم، هتلی مطلوب در قلب جزیره بهمراه پرسنلی مودب که احترام زیاری برای مهمانان قایل بودند، اتاق ما بسیار تمیز و مرتب بود و هر روز صبح توسط خانه داری تمیز و وسایل داخل اتاق(آب معدنی، چای، نسکافه و وسایل بهداشتی) شارژ میشد ، رستوران خنک و صبحانه بسیار خوب و متنوع بود حتی قاشق و چنگال در داخل کاور بود ولی چیدمان میز و صندلی ها و خوراکی ها پراکنده بود که میتونست چیدمان بهتری داشته باشه و روز سوم بدلیل شلوغی زیاد در سالن صبحانه کنترل از دست پرسنل خارج شده بود و خیلی همه چیز بهم ریخته شده بود ، خوب هست که فکری در مواقع شلوغی هتل بشه، هتل چند ایراد کوچیک داشت ، یکی اینکه حمام و سرویس بهداشتی با هم یکی بودن و آب و کف از داخل حمام وارد کف سرویس بهداشتی میشد و دوم هتل دارای پنجره های قدی و بلند است که پس از اتمام کار از بیرون تمیز نشده و دارای خاک و لکه هست که اگر این شیشه ها از بیرون تمیز شود حتما در زیبایی نما و اتاق موثر خواهد بود و سوم اینکه عدم وجود رخت آویز در اتاق برای خشک کردن حوله یا تکه های کوچک لباس بود و اینکه پنجره ها نزدیک به سقف قرار داشتن باز کردن آن ها جهت تهویه یا خشک کردن لباس امکان پذیر نبود ، من فکر میکنم اگر این چند مورد کوچک برطرف بشه این هتل میتونه جزو هتل های برتر پنج ستاره در جزیره کیش باشه هر چند که همین الان هم از چند هتل پنج ستاره دیگه که من قبلا در اونها اقامت داشتم بهتره ...در پایان آرزوی برتری و موفقیت برای هتل آرامیس پلاس و کمال تشکر ازعزیزان فعال در ایران هتل آنلاین را دارم .
نقاط قوت:
عالی
نقاط ضعف:
عالی
جز هتل های خوب کیش هست با صبحانه ای با کیفیت و مسیولینی مودب فقط مشکلم این بود اتاقمون بسیار دلگیر با پنجره ای کوچیک بود و هرچی درخواست کردیم عوض کنن با این که کل هتل خالی بود رسما پیچوندنمون !
نقاط قوت:
همه چیز عالی
نقاط ضعف:
ترانسفر برگشت نداشت
نقاط قوت:
سلام من در تاریخ ۱۱ اردیبهشت ۱۴۰۰ به همراه خانواده به این هتل سفر کردم از لحاظ موقعیت و دسترسی عالی تمییزی هتل عالی رفتار پرسنل عالی نوساز بودن هتل رسیدگی عالی
نقاط ضعف:
۴ آسانسور دارد هتل که همیشه ۱ الی ۲ تا آنها خرابه و جالب اینجاست که همه پرسنل از همین آساسنسور هایی که مسافرین استفاده میکنند رفت و آمد میکنند. صبح ها برای صبحانه باید ۱۰ دقیقه انتظار کشید تا آسانسور خالی باشد و بشود سوار شد فضای کوچک آسانسور قدیمی بودن کابین ها
از نظر ظاهری و تمیزی هتل با توجه به نو بودن آن فوق العاده بود.برخورد پرسنل عالی،صبحانه بی نظیر،رستوران هتل کمی گران بود،تهویه آسانسور ها کمی ضعیف بود.
نقاط قوت:
برخورد پرسنل خوب بود صبحانه هم خوب بود
نقاط ضعف:
كاغذ و خودكار و پاشنه كش كفش وجود نداشت شيشه ها كاملا كثيف بودن اسانسور طبقات رو قاطي ميزنه
نقاط قوت:
عالي، نظافت، موقعيت مكاني، ادب پرسنل
نقاط ضعف:
فاقد نكته منفي
رفتار کارکنان و مدیریت بسیار بسیار عالی بود ولی در بدو ورود اتاق جارو نشده بود حوله حمام و ملافه و رو تشکی و رو بالشتی ها عوض نشده و فقط مرتب شده بود که به اطلاع رسپشن رساندیم و خیلی سریع همه چیز رو عوض کردن
نقاط قوت:
امکانات عالی
نقاط ضعف:
نکته منفی اینکه در زمان اقامت ما در هتل آرامیس پلاس کیش با توجه به تماس با لابی اتاق کنار ما کاملا سر و صدا و دعوا و از الفاظ رکیک استفاده می شد و ما آسایش نداشتیم و پیگیری هم نشد.
بسیار هتل تمیز ،برخورد بسیار مودبانه کارکنان،خدمت رسانی عالی پذیرایی روزانه میوه .صبحانه بسبار مفصل و عالی.در کل تجربه بسبار خوبی بود
نقاط قوت:
صبحانه عالی،برخورد پرسنل عالی هتل نوساز و موقعیت خوب
نقاط ضعف:
اگر چند روز در هتل باشید از روز دوم اتاق تمییز نمیشه باید همش بگیم تا تمییز کنن این خیلی بده
کارکنان خوب بودند به نظر من ناهار سلف سرویس با کیفیت پایین و تنوع بسیار پایین بود صبحانه خوب بود تنوع کافی را داشت. به علت تک جداره بودن دیوارهای داخلی اتاق ها به راحتی در طول شب صدا های واحدها در واحدهای دیگر شنیده میشد. نظافت ظروف بسیار بی کیفیت انجام میشد.
نقاط قوت:
برخورد پرسنل عالی سرویس دهی سریع موقعیت مکانی خیلی خوب اتاق های تمیز
نقاط ضعف:
بوفه گرم صبحانه جا داره که بهتر بشه
نقاط قوت:
تمیزی نوساز
نقاط ضعف:
بدساخت پر سرو صدا صدا از اتاق های دیگه کاملمیاد حتی دسشویی چینی صحبت کردن اسانسور
نقاط قوت:
در مجموع خوب
نقاط ضعف:
کیفیت غذا پایین
نقاط قوت:
تمیز بودن
نقاط ضعف:
آسانسور
نقاط قوت:
سلام برخورد پرسنل عالی موقعیت مکانی واقعا عالی
نقاط ضعف:
هتل بلحاظ اینکه تازه افتتاح شده امید است نکات منفی و کسری ها که اندک هستن از نظر هر مسافر با ارسال نظرات و انتقادات مهمانها در صندوق پیشنهادات و انتقادات هتل رفع بشه
بسیار خوب
احترام به مشتری شون خوب بود ولی منو صبحانه شون تنوعش کم بود
هتل به علت نوساز بودن بوی رنگ میداد که میتونستن با خشبو کننده ها این مشکل رو رفع کنن که نکردن.صبحانه در حد هتل ۴ ستاره و نه بیشتر در حمام جا صابونی و جای شامپو کنار دوش وجود ندارد و هنگامیکه شامپو روی سر خودتون میریزید باید برید و بزارید کنار روشور. کنار چای ساز جای پریز نداشت و باید چای ساز رو برمیداشتی و کنار تخت به برق متصل میکردی. خلاصه که فقط بخاطر نوساز بودن تمیز بود و برخورد کارکنان هم خوب بود. در کل به نظرم در حد هتل ۳ ستارس.
برای ثبت نظر باید وارد شوید یا ثبت نام کنید.

پرسش و پاسخ درباره هتل آرامیس پلاس کیش

مهمانان هتل آرامیس پلاس کیش در سایت‌های مختلف چه نظراتی نوشته‌اند؟

همه نظرات مهمانان هتل آرامیس پلاس کیش از تمامی سایت‌های رزرواسیون را در مورد امکانات هتل، کیفیت خدمات، برخورد کارکنان، مزایا و معایب هتل در سایت سلطان سفر مشاهده کنید.

کدام سایت ارزانترین قیمت را ارائه می‌دهد؟

سلطان سفر با مقایسه قیمت هتل آرامیس پلاس کیش بر روی سایت‌های مختلف از جمله اسنپ تریپ، اقامت24، جاباما، هتل یار و ده‌ها سایت دیگر، ارزان‌ترین قیمت را به شما پیشنهاد می‌دهد.

همه عکس‌ها و امکانات هتل آرامیس پلاس کیش رو کجا می‌تونم ببینم؟

سلطان سفر مجموعه‌ای کامل از تصاویر و امکانات هتل آرامیس پلاس کیش را از همه سایت‌های معتبر رزرو گردآوری کرده است.