هتل آفتاب شرق کیش

کیش، میر مهنا، میدان سعدی
2.8
امتیاز کاربران
55
نظرات کاربران

مقایسه و رزرو اتاق

رزرو هتل آفتاب شرق کیش

آفتاب شرق-اتاق دو تخته
اتاق دو تخته
ای‌گردش
170,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
4 مهر
یکشنبه
170,000
تومان
5 مهر
دوشنبه
170,000
تومان
6 مهر
سه شنبه
170,000
تومان
7 مهر
چهارشنبه
170,000
تومان
8 مهر
پنجشنبه
170,000
تومان
9 مهر
جمعه
170,000
تومان
10 مهر
شنبه
170,000
تومان
11 مهر
یکشنبه
170,000
تومان
12 مهر
دوشنبه
170,000
تومان
13 مهر
سه شنبه
170,000
تومان
14 مهر
چهارشنبه
170,000
تومان
اقامت 24
282,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
4 مهر
یکشنبه
282,000
تومان
5 مهر
دوشنبه
282,000
تومان
6 مهر
سه شنبه
282,000
تومان
7 مهر
چهارشنبه
282,000
تومان
8 مهر
پنجشنبه
282,000
تومان
9 مهر
جمعه
282,000
تومان
10 مهر
شنبه
282,000
تومان
11 مهر
یکشنبه
282,000
تومان
12 مهر
دوشنبه
282,000
تومان
13 مهر
سه شنبه
282,000
تومان
14 مهر
چهارشنبه
282,000
تومان
علاءالدین
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
4 مهر
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
5 مهر
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
6 مهر
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
7 مهر
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
8 مهر
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
9 مهر
جمعه
ظرفیت تکمیل
10 مهر
شنبه
ظرفیت تکمیل
11 مهر
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
12 مهر
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
13 مهر
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
14 مهر
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
آفتاب شرق-دو تخته تویین
دو تخته تویین
ای‌گردش
170,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
4 مهر
یکشنبه
170,000
تومان
5 مهر
دوشنبه
170,000
تومان
6 مهر
سه شنبه
170,000
تومان
7 مهر
چهارشنبه
170,000
تومان
8 مهر
پنجشنبه
170,000
تومان
9 مهر
جمعه
170,000
تومان
10 مهر
شنبه
170,000
تومان
11 مهر
یکشنبه
170,000
تومان
12 مهر
دوشنبه
170,000
تومان
13 مهر
سه شنبه
170,000
تومان
14 مهر
چهارشنبه
170,000
تومان
آفتاب شرق-اتاق سه تخته
اتاق سه تخته
ای‌گردش
225,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
4 مهر
یکشنبه
225,000
تومان
5 مهر
دوشنبه
225,000
تومان
6 مهر
سه شنبه
225,000
تومان
7 مهر
چهارشنبه
225,000
تومان
8 مهر
پنجشنبه
225,000
تومان
9 مهر
جمعه
225,000
تومان
10 مهر
شنبه
225,000
تومان
11 مهر
یکشنبه
225,000
تومان
12 مهر
دوشنبه
225,000
تومان
13 مهر
سه شنبه
225,000
تومان
14 مهر
چهارشنبه
225,000
تومان
اقامت 24
337,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
4 مهر
یکشنبه
337,000
تومان
5 مهر
دوشنبه
337,000
تومان
6 مهر
سه شنبه
337,000
تومان
7 مهر
چهارشنبه
337,000
تومان
8 مهر
پنجشنبه
337,000
تومان
9 مهر
جمعه
337,000
تومان
10 مهر
شنبه
337,000
تومان
11 مهر
یکشنبه
337,000
تومان
12 مهر
دوشنبه
337,000
تومان
13 مهر
سه شنبه
337,000
تومان
14 مهر
چهارشنبه
337,000
تومان
علاءالدین
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
4 مهر
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
5 مهر
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
6 مهر
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
7 مهر
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
8 مهر
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
9 مهر
جمعه
ظرفیت تکمیل
10 مهر
شنبه
ظرفیت تکمیل
11 مهر
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
12 مهر
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
13 مهر
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
14 مهر
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
آفتاب شرق-اتاق چهار تخته
اتاق چهار تخته
ای‌گردش
280,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
4 مهر
یکشنبه
280,000
تومان
5 مهر
دوشنبه
280,000
تومان
6 مهر
سه شنبه
280,000
تومان
7 مهر
چهارشنبه
280,000
تومان
8 مهر
پنجشنبه
280,000
تومان
9 مهر
جمعه
280,000
تومان
10 مهر
شنبه
280,000
تومان
11 مهر
یکشنبه
280,000
تومان
12 مهر
دوشنبه
280,000
تومان
13 مهر
سه شنبه
280,000
تومان
14 مهر
چهارشنبه
280,000
تومان
اقامت 24
391,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
4 مهر
یکشنبه
391,000
تومان
5 مهر
دوشنبه
391,000
تومان
6 مهر
سه شنبه
391,000
تومان
7 مهر
چهارشنبه
391,000
تومان
8 مهر
پنجشنبه
391,000
تومان
9 مهر
جمعه
391,000
تومان
10 مهر
شنبه
391,000
تومان
11 مهر
یکشنبه
391,000
تومان
12 مهر
دوشنبه
391,000
تومان
13 مهر
سه شنبه
391,000
تومان
14 مهر
چهارشنبه
391,000
تومان
علاءالدین
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
4 مهر
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
5 مهر
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
6 مهر
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
7 مهر
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
8 مهر
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
9 مهر
جمعه
ظرفیت تکمیل
10 مهر
شنبه
ظرفیت تکمیل
11 مهر
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
12 مهر
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
13 مهر
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
14 مهر
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
آفتاب شرق-اتاق پنج تخته
اتاق پنج تخته
ای‌گردش
335,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
4 مهر
یکشنبه
335,000
تومان
5 مهر
دوشنبه
335,000
تومان
6 مهر
سه شنبه
335,000
تومان
7 مهر
چهارشنبه
335,000
تومان
8 مهر
پنجشنبه
335,000
تومان
9 مهر
جمعه
335,000
تومان
10 مهر
شنبه
335,000
تومان
11 مهر
یکشنبه
335,000
تومان
12 مهر
دوشنبه
335,000
تومان
13 مهر
سه شنبه
335,000
تومان
14 مهر
چهارشنبه
335,000
تومان
اقامت 24
446,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
4 مهر
یکشنبه
446,000
تومان
5 مهر
دوشنبه
446,000
تومان
6 مهر
سه شنبه
446,000
تومان
7 مهر
چهارشنبه
446,000
تومان
8 مهر
پنجشنبه
446,000
تومان
9 مهر
جمعه
446,000
تومان
10 مهر
شنبه
446,000
تومان
11 مهر
یکشنبه
446,000
تومان
12 مهر
دوشنبه
446,000
تومان
13 مهر
سه شنبه
446,000
تومان
14 مهر
چهارشنبه
446,000
تومان
علاءالدین
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
4 مهر
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
5 مهر
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
6 مهر
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
7 مهر
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
8 مهر
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
9 مهر
جمعه
ظرفیت تکمیل
10 مهر
شنبه
ظرفیت تکمیل
11 مهر
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
12 مهر
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
13 مهر
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
14 مهر
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل

امکانات اتاق های هتل آفتاب شرق کیش

آسانسور
زنگ هشدار
رستوران بام
تلويزيون LCD در لابی
زمین ورزشی
پارک کودک
گیم نت
اتاق تلفن (اپراتور)
تلویزیون در لابی
خدمات خانه داری
شبکه پخش فیلم
پذیرش 24 ساعته
ترانسفر برگشت با هزینه
ترانسفر رفت با هزینه
پرینتر
خدمات بیدار باش
تلفن در لابی
فكس
اينترنت در لابی
كافی شاپ
پاركينگ
خدمات خشکشویی
وسایل بدنسازی
کرایه اتومبیل
صبحانه رایگان
مینی بار رایگان
کافی نت
خدمات برای معلولین
کپسول آتش نشانی
خدمات تهيه بليط
مینی بار با هزینه
حمام
پرداخت ویزا و مسترکارت
كافی شاپ
صندوق امانات
کپسول آتش‌نشانی در لابی
دسترسی به دریا
ترانسفر از فرودگاه به هتل
صندوق امانات در لابی
پارکینگ در هتل
رستوران در هتل
پارکینگ در اطراف هتل
روزنامه رایگان
اینترنت با سرعت بالا
رستوران فست فود
خدمات نگهداری کودک
سرویس حرم
روم سرويس 24 ساعته
بازی ویدئویی
رستوران سنتی
گشت نیم روزی
زمين تنيس
سالن بيليارد
خدمات پزشكي
خدمات باربري
جكوزی
چايخانه سنتی
کرایه اتومبیل (بدون راننده)
خدمات CIP (تشریفات ویژه)
آتلیه
كتابخانه
سرویس روزانه اتاق
اینترنت در قسمت لابی
نمازخانه
تبديل ارز
سونا
استخر
تاکسی سرویس
پارکینگ
اعلام حریق
صندوق امانات
یخچال
تلویزیون
دستگاه خودپرداز
خشکشویی (لاندری)
آژانس مسافرتی
رستوران
روم سرويس
کافی شاپ 24 ساعته
سرویس فرنگی
سرویس بهداشتی ایرانی
تلویزیون LED در لابی
فتوکپی
سیستم تهویه مطبوع
سفره‌خانه
فروشگاه
آرایشگاه
خشکشویی
مرکز خرید
سرویس رایگان رفت‌وبرگشت فرودگاه
اتاق سیگار
سرویس به مرکز شهر
لابی
پارکینگ سرپوشیده
اطفای حریق
اتاق بازی
خدمات باربری
فکس
ویلچر
رستوران ایرانی
ماساژ
پله اضطراری
دستگاه واکس کفش
تلفن
سرویس رایگان از فرودگاه به هتل
سالن ورزشی
فضای سبز
روزنامه
اینترنت رایگان و نامحدود در لابی
خدمات تور
پرینت
امکان شارژ وسایل الکترونیکی
رستوران فضای باز
اتاق چمدان
پذيرش 24 ساعته

آدرس هتل آفتاب شرق کیش روی نقشه

نظرات کاربران برای هتل آفتاب شرق کیش

(55 نظر)
نقاط قوت:
دارای کارکنان خوش برخورد و مسولیت پذیر
نقاط ضعف:
دارای کارکنان خوش برخورد و مسولیت پذیر
اگر می خواهید در دوران کرونا به هتل سه ستاره بروید گزینه ی مناسبی هست چون دور از هیاهو و رفت و آمدهای مکرر مسافران است به دلیل دوری از مراکز تفریحی و خرید . در مورد نظافت موقع تحویل اتاق همه چیز مرتب بود و تمیز بستگی به درخواست شما برای تمیزی مجدد می آمدند هر روز یا اصلا تا پایان رزرو. کارمندان همگی از ماسک استفاده میکردند . صبحانه مفصل نیست ولی معقول در حد سه ستاره ی ایران است .از قهوه خبری نیست.آب خریدنی ست.نهار در اتاق سرو میشد به دلیل نداشتن تجمع. دستشویی بوی نامطبوع فاضلاب و نم نداشت.کارمندان خوش برخورد و مسولیت پذیر بودند. نور اتاق رنگ زرد و کم نور هست. اینترنت داشت ولی کم سرعت . در کل اگر برای انجام امور کاری به کیش سفر میکنید بهترین گزینه برای داشتن یک محل مناسب است ولی اگر برای گردش میروید بهتر است هتل نزدیک به مراکز تفریحی یا خرید را انتخاب کنید.
نقاط قوت:
برخورد خوب و آرامش
نقاط ضعف:
برخورد خوب و آرامش
نقاط قوت:
سلام.برخورد خوب پرسنل.ارامش برای استراحت.داشتن محیط و محوطه مشجر و شیک
نقاط ضعف:
سلام.برخورد خوب پرسنل.ارامش برای استراحت.داشتن محیط و محوطه مشجر و شیک
اگر دوباره کیش سفر داشته باشم قطعا همین هتل گذینه اولم خواهد بود.برخورد خوبشون خاطره خوبی برامون گذاشت.ممنونم از همگی پرسنل محترمشون.
نقاط قوت:
كلا هتل خوبي بود
نقاط ضعف:
كلا هتل خوبي بود
نقاط قوت:
کادر بسیار محترم و خوش برخورد
نقاط ضعف:
کادر بسیار محترم و خوش برخورد
نقاط قوت:
هتل خوب و تمیزی هست. پرسنل خوبی دارد.
نقاط ضعف:
خیلی از مرکز شهر دور هست.
نقاط قوت:
نكته مثبتي نداشت فقط قيمتش مناسب بود
نقاط ضعف:
راه دور كيفيت پايين صبحانه اطاقش بو ميداد در كل ناراضي بودم ديگه اونجا نميرم
نقاط قوت:
اسپیلت خوب آبگرمکن خوب برخورد کارکنان خوب
نقاط ضعف:
دستشویی شیر آبگرم نداشت شیر آبسرد دستشویی خراب بود فشار آب دستشویی خیلی کم بود بوی رطوبت در اتاق نداشتن لامپ در اتاق میز چوبی اتاق حشره های زیاد داشت پریز برق درجای نامناسب نبودن سه راهی نور لابی کم در اتاق کوچک تخت دو نفره گذاشتند
نقاط قوت:
ندارد
نقاط ضعف:
از فرودگاه گفتن میایم دنبالتون اما نیومدن و آژانس گرفتیم سرویسی بما ندادن حتی آب و چیز های بهداشتی برخورد کاملا مبتدی و بد چیزی که تو عکس هست اینجا نیست اصلا نمیشه بهش سه ستاره گفت در حد مسافرخونست تخت و روکش و پتو بوی بد میداد نداشتن پریز اضافه برق برای شارژ موبایل غذای کاملا بد طعم خیلی از شهر دوره و به همگی پیشنهاد میکنم اصلا اینجا رو انتخاب نکنید یا حد اقل حضوری بیاید ببینید بعد پول بدید چون کنسل هم نمیکنن بعد از پول دادن تجربه ی بدی بود برای ما.
نقاط قوت:
رفتار خوب پرسنل
نقاط ضعف:
امکانات کم اتاق و صبحانه ضعیف
نقاط قوت:
اتاقها خیلی تمیز بودن. وقتی وارد شدیم بوی تمیزی و وایتکس میداد. من ملحفه باخودم برده بودم به ملحفه هاش دقت نکردم. درصورت درخواست حوله میدن که به نظرم حوله رو خودتون ببرید بهتره برخورد پرسنل خوب بود. جوابگوی درخواستهامون بودن از مرکز شهر دور بود ولی سرویس رایگان صبح و بعدازظهر بصورت رفت و برگشت با یه راننده ی خیلی خوب و مسیولیت پذیر داشت. سر خیابونشم مینی بوسها با ۳ ت میبردن مرکز شهر. نهایتا ده دقیقه با ماشین راهه. اسنپ هم که هست. محوطه ی قشنگ و تمیزی داشت صبحونه ش سلف بود. پنیر کره نربا عسل نیمرو تخم مرغ آبپز و پوره سیب زمینی با یه مدل شربت و چای
نقاط ضعف:
قیمت کافی شاپش خیلی بالا بود
نقاط قوت:
-قیمت خیلی پایین بود و برای کیش عالیه -اتاق ها تمیز بود -برخورد پرسنل عالی بود
نقاط ضعف:
-از مرکز شهر دور -دستشویی و حمام شدیداً بوی فاضلاب میداد -ملحفه ها رو بدون پرس پلاستیک میدن
نقاط قوت:
پرسنل عالی
نقاط ضعف:
یکم وسایل بهداشتی کم داشت
نقاط قوت:
برخورد بسیار خوب کارکنان...تمیز بودن اتاق و هتل
نقاط ضعف:
نکته منفی خوشبختانه نداشت
نقاط قوت:
خدمه بسیار محترم و مودب اتاق های روشن محوطه بیرون زیبا
نقاط ضعف:
نظافت روزانه انجام نمی‌شود کف اتاق سرامیک است نه موکت در اتاق چهار نفره به جز تعداد تخت همان امکانات اتاق دو نفره را دارد نه بیشتر برای آبجوش باید هزینه پرداخت نمود سرویسی که برای بازار وجود دارد اصلا با مسافر برخورد مناسب ندارد
نقاط قوت:
محوطه ی زیبا و دلباز ورودی هتل و لابی تمیزی طبقات رفتار خوب کارکنان وجود سکوت و آرامش وجود مینی بوس رایگان هتل ,،( دو بار صبح و عصر) برای رفتن به بازار قیمت مناسب هتل
نقاط ضعف:
صبحانه سلف سرویس نبود ولی مختصر مفید بود رستوران نداره ولی کافی شاپ داره در کل اگرسخت گیر نباشید ،...به نسبت قیمتش هتل خوب و مناسبی هست
نقاط قوت:
قیمت مناسب محل ساکت و تمیز
نقاط ضعف:
برخورد بد پرسنل
نقاط قوت:
تمیزی و امکانات اتاقها نسبتا خوب
نقاط ضعف:
صبحانه ضعیف لابی کوچک و تاریک
نقاط قوت:
پرسنل مودب و عالی.یعنی چهار پپج نفر کل هتل زو می چرخوندن اما به هیچ درخواستی از مسافر نه نمی گفتن. تا حدی که ممکن بود تلاش میکردن مسافر راضی باشه مسئله بعدی نظافت هتل بود که من راضی یود غذای هتل به عنوان ناهار بسیار با کیفیت تر و خوش طعم تر از غذاهای بیرون بود و البته ارزان تر
نقاط ضعف:
-محل هتل از مرکز شهر دور بود و با توجه به بالا بودن هزینه حمل و نقل به صرفه نبود -داخل یخچال اتاق حتی یک آبمعدنی هم نبود -صبحانه تکراری و نه خیلی جذاب.نان بربری یک تکه کوچک پنیر ذره ای کره یک عسل و مربا کوچک و یک تخم مرغ آبپز.تنها نوشیدنی صبحانه یک قوری چایی هست نداشتن بخش گردشگری
نقاط قوت:
فقط قیمتش مناسبه
نقاط ضعف:
بسیار دوره صبحانه اصلا خوب نبود نظافت اتاق ها ضعیف در کل تنها نکته مثبت قیمت مناسبه
نقاط قوت:
خلوت و دارای فضایی سرسبز
نقاط ضعف:
خارج از محدوده خرید و نبود وسیله عمومی
نقاط قوت:
کادر هتل بسیار خوش برخورد و عالی بودن
نقاط ضعف:
کمی اتاق دارای حشرات بود. البته بیشتر در سرویس بهداشتی بودند و بیشتر مورچه بالدار بودند.
نقاط قوت:
برخورد مناسب ، نظافت ، خلوت ، دنج و سرسبز
نقاط ضعف:
فعلن پرته و استفاده از مینی بوس عمومی با ۲۰۰ متر پیاده روی همراه است
عالی
نقاط قوت:
راضی بودم
نقاط ضعف:
ملاحظه نشد
نقاط قوت:
نسبت به قیمتش خیلی خوب بود
نقاط ضعف:
مورد خاصی نبود
عالی
نقاط قوت:
ایده آل بود
نقاط ضعف:
مورد خاصی دیده نشد
نقاط قوت:
راضی کنندس
نقاط ضعف:
موردی نداره
بدک نبود.پرسنل معمولی و خدمات هم همینطور. صبحانه اش خوب بود
الان دارم از داخل همین هتل پست میذارم 1حتما نقشه هتل کار غربیه بسیار زیبا و کاربردی هست صد برابر عکسهاش قشنگه 2پرسنلش از خیلی از هتل‌های این رده حرفه ای ترن 3هتل کهنه که هست ولی واقعا به اندازه ی کهنگیش شخصیت هم داره 4 با یه بهونه ای دارن میگن نت نیست ولی من تو کتم نمیره 5چای ساز تو اتاق و صندلی کودک تو رستوران نداره و خوب از فضا تو اتاقش استفاده نشده 6صبحانه بیشتر از قابل قبوله یعنی نسبتا خوبه 7البه اینا همش تو خلوتی بوده 8اگه ماشین دارید بهتره ولی اگه ندارین هم زیاد مشکل ندارین چون همه برنامه ها تو کیش با ترانسفر هستن
نقاط قوت:
در حد خودش خوب بود
نقاط ضعف:
چیز خاصی نبود
قیمت مناسب و اتاق های بسیار تمیز فقط از تمام بازار ها فاصله زیادی داره
سکوت و آرامش و قیمت مناسب برخورد عالی
نقاط قوت:
نسبت به تعداد ستاره اش خیلی خوب بود
نقاط ضعف:
با توجه به دوری از مراکز تفریحی و تجاری(حدود۱۶km).رانندگان تاکسی تمایلی به آفتاب شرق ندارن،مسافرنمیگرنن. هرچند هتل با تاکسیرانی رخش کار میکنه
خوب بود
نقاط قوت:
هتل دنجی بود و آرامش خوبی داشت
نقاط ضعف:
از مرکز شهر دور بود ،ولی ماشین های ون توی نوروز با کرایه نفری ۱۵۰۰ تومن دائما در مسیر در حرکت بودن ،میشد با اونا تمام کیش رو رفت و برگشت،
ملافه های کثیف و پر از مو اتاق کف سرامیک حمام و دستشویی قدیمی دوری از مکان های تفریحی خراب بودن تخت اضافه ها
نقاط قوت:
قیمت مناسب بود. برخورد کارکنان خوب بود. تمیز بود. سفره خونه داخل هتل بود که با صفا بود. فضای خود هتل هم آرامش بخش و دور از شلوغی بود و سرسبز
نقاط ضعف:
دور از مرکز شهر بود..اما سرویس داشت ۱۰ صبح و ۶ عصر. اما اصلا ساعتای مناسبی نبود و ما استفاده نکردیم.. ساعت صبحانه کم بود ..۸ تا ۱۰ امکانات اتاقها خیلی کامل نبود. آب خیلی زود سرد میشد داخل اتاق ها وای فای نداشت و فقط لابی داشت
نقاط قوت:
محوطه زیبا و جذاب برخورد پرسنل عالی نظافت اتاق ها خوب قیمت مناسب کافی شاپ خوب
نقاط ضعف:
صبحانه کم تنوع و کیفیت پایین خارج از مرکز شهر و دسترسی سخت نور اتاق به شدت کم
نقاط قوت:
محوطه زيبا
نقاط ضعف:
مسير طولاني
نقاط قوت:
برخورد بسیار مناسب و با احترام پرسنل قیمت مناسب فضای بسیار زیبا و سرسبز در کل نسبت به سه ستاره بودن هتل بسیار خوب بود تمیزی اتاق ها
نقاط ضعف:
دور بودن کمی از مرکز شهر که سرویس رایگان هتل این نقصو تا حدودی جبران میکرد و تمیز نبودن سرویسهای داخل لابی
محوطه زیبا-پذیرایی ضعیف،برخورد کارکنان نامناسب
واقعا عالی بود.چون تنها سفرکرده بودم اول نگران بودم اما واقعا همه چیز عالی
بسیار هتل تمیز و ساکتمن روی اتاق های 5 تخته شون نظر میدم که بسیار مرتب و سقف بلند و ویوو عالی داشت اما دوست خودم اتاق های دو تختشو جالب ندیده بود در ضمن کتاب خونه خوبی هم داره که روز اخر سفر حسابی منو مشغول کرد باتشکر
نقاط قوت:
هتل خوبی بودوارامش خوبی داشت رفتاروبرخوردپرسنل خوب بود کیفیت وتنوع غذامعمولی بود
نقاط ضعف:
تنهانکته منفی دوری ازمرکزشهربودکه ان هم باوجودداشتن سرویس روزانه چندان مهم نبود
نقاط قوت:
آرامش بسیار فضای آرام و زیبا صبحانه عالی
نقاط ضعف:
اخلاق بد مدیریت غذای رستوران ضعیف
نقاط قوت:
برخورد خوب کارکنان-تمیزی و نظافت هتل-صبحانه متنوع
نقاط ضعف:
تاخیر ترنسفر فرودگاهی و سرویس شهری
نقاط قوت:
برخورد پرسنل هتل خیلی خوب بود و فوق العاده خوش برخورد بودند‌.فضای سبز هتل و سکوت و ارامش هتل عالی بود.صبحانه متنوع و خوب بود.اتاق ها تمیز بود.
نقاط ضعف:
دور بودن هتل به مراکز تفریحی
نقاط قوت:
ارزان بودن هتل
نقاط ضعف:
دور بودن به مرکز شهر
نقاط قوت:
محیط آرام. پرسنل خوش برخورد. فضای دلنشین
نقاط ضعف:
کمبود آب گرم. مسافت زیاد تا مرکز شهر
نقاط قوت:
هتلی تمیز با فضایی آرام و مطلوب. پرسنل هم رفتار خوب و مودبانه داشتند
نقاط ضعف:
کمبود آب گرم و نقص فراهم بودن آب گرم جهت استحمام. آب گرم ۵ دقیقه بیشتر پاسخگو نبود و مدت زیاد زمان میبرد تا دوباره آب گرم شود. مسافت اندکی از مرکز شهر نیز دور است
هتل با سکوت عالی به دور از هیاهو شهر و دارای یک رستوران سنتی که بسیار خوب و عالی بود در ضمن یک هتل تمیز و با برخورد عالی کارکنان . صبحانه هتل خوب و متنوع بود . رستوران کیفیت عالی نداشت . دور بودن از مراکز تجاری که البته هتل یک سرویس منظم و عالی برای رفت و آمد داشت که چندان اذیت کننده نیست .
نقاط قوت:
بسیار آرام و دنج با محوطه و فضای سبز عالی
نقاط ضعف:
دور بودن از مراکز خرید و مرکز شهر
برای ثبت نظر باید وارد شوید یا ثبت نام کنید.

پرسش و پاسخ درباره هتل آفتاب شرق کیش

مهمانان هتل آفتاب شرق کیش در سایت‌های مختلف چه نظراتی نوشته‌اند؟

همه نظرات مهمانان هتل آفتاب شرق کیش از تمامی سایت‌های رزرواسیون را در مورد امکانات هتل، کیفیت خدمات، برخورد کارکنان، مزایا و معایب هتل در سایت سلطان سفر مشاهده کنید.

کدام سایت ارزانترین قیمت را ارائه می‌دهد؟

سلطان سفر با مقایسه قیمت هتل آفتاب شرق کیش بر روی سایت‌های مختلف از جمله اسنپ تریپ، اقامت24، جاباما، هتل یار و ده‌ها سایت دیگر، ارزان‌ترین قیمت را به شما پیشنهاد می‌دهد.

همه عکس‌ها و امکانات هتل آفتاب شرق کیش رو کجا می‌تونم ببینم؟

سلطان سفر مجموعه‌ای کامل از تصاویر و امکانات هتل آفتاب شرق کیش را از همه سایت‌های معتبر رزرو گردآوری کرده است.