هتل سنتی یه تا خور و بیابانک

خور و بیابانک، روستای بیاضه
-
امتیاز کاربران
3
نظرات کاربران

معرفی هتل سنتی یه تا خور و بیابانک

هتل یک ستاره یه تا شهرستان خور و بیابانک از کاروانسراهای قدیمی این شهر می‌باشد که با تغییر کاربری از سال ۱۳۸۹ با مجوز هتل سنتی افتخار میزبانی شما عزیزان را دارد.. در این مجموعه به دلیل فاصله زیاد از شهر، دکل آنتن برای تلویزیون وجود ندارد و اتاق‌ها بدون تلویزیون می‌باشند.
توضیحات بیشتر

مقایسه و رزرو اتاق

رزرو هتل سنتی یه تا خور و بیابانک

سنتی یه تا-اتاق دو تخته
اتاق دو تخته
ای‌گردش
227,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
14 آذر
جمعه
227,000
تومان
15 آذر
شنبه
227,000
تومان
16 آذر
یکشنبه
227,000
تومان
17 آذر
دوشنبه
227,000
تومان
18 آذر
سه شنبه
227,000
تومان
19 آذر
چهارشنبه
227,000
تومان
20 آذر
پنجشنبه
227,000
تومان
21 آذر
جمعه
227,000
تومان
22 آذر
شنبه
227,000
تومان
23 آذر
یکشنبه
227,000
تومان
24 آذر
دوشنبه
227,000
تومان
اقامت 24
256,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
14 آذر
جمعه
256,000
تومان
15 آذر
شنبه
256,000
تومان
16 آذر
یکشنبه
256,000
تومان
17 آذر
دوشنبه
256,000
تومان
18 آذر
سه شنبه
256,000
تومان
19 آذر
چهارشنبه
256,000
تومان
20 آذر
پنجشنبه
256,000
تومان
21 آذر
جمعه
256,000
تومان
22 آذر
شنبه
256,000
تومان
23 آذر
یکشنبه
256,000
تومان
24 آذر
دوشنبه
256,000
تومان
هتل یار
259,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
14 آذر
جمعه
259,000
تومان
15 آذر
شنبه
259,000
تومان
16 آذر
یکشنبه
259,000
تومان
17 آذر
دوشنبه
259,000
تومان
18 آذر
سه شنبه
259,000
تومان
19 آذر
چهارشنبه
259,000
تومان
20 آذر
پنجشنبه
259,000
تومان
21 آذر
جمعه
259,000
تومان
22 آذر
شنبه
259,000
تومان
23 آذر
یکشنبه
259,000
تومان
24 آذر
دوشنبه
259,000
تومان
جاباما
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
14 آذر
جمعه
ظرفیت تکمیل
15 آذر
شنبه
ظرفیت تکمیل
16 آذر
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
17 آذر
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
18 آذر
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
19 آذر
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
20 آذر
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
21 آذر
جمعه
ظرفیت تکمیل
22 آذر
شنبه
ظرفیت تکمیل
23 آذر
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
24 آذر
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
سنتی یه تا-اتاق سه تخته
اتاق سه تخته
ای‌گردش
268,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
14 آذر
جمعه
268,000
تومان
15 آذر
شنبه
268,000
تومان
16 آذر
یکشنبه
268,000
تومان
17 آذر
دوشنبه
268,000
تومان
18 آذر
سه شنبه
268,000
تومان
19 آذر
چهارشنبه
268,000
تومان
20 آذر
پنجشنبه
268,000
تومان
21 آذر
جمعه
268,000
تومان
22 آذر
شنبه
268,000
تومان
23 آذر
یکشنبه
268,000
تومان
24 آذر
دوشنبه
268,000
تومان
اقامت 24
325,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
14 آذر
جمعه
325,000
تومان
15 آذر
شنبه
325,000
تومان
16 آذر
یکشنبه
325,000
تومان
17 آذر
دوشنبه
325,000
تومان
18 آذر
سه شنبه
325,000
تومان
19 آذر
چهارشنبه
325,000
تومان
20 آذر
پنجشنبه
325,000
تومان
21 آذر
جمعه
325,000
تومان
22 آذر
شنبه
325,000
تومان
23 آذر
یکشنبه
325,000
تومان
24 آذر
دوشنبه
325,000
تومان
هتل یار
328,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
14 آذر
جمعه
328,000
تومان
15 آذر
شنبه
328,000
تومان
16 آذر
یکشنبه
328,000
تومان
17 آذر
دوشنبه
328,000
تومان
18 آذر
سه شنبه
328,000
تومان
19 آذر
چهارشنبه
328,000
تومان
20 آذر
پنجشنبه
328,000
تومان
21 آذر
جمعه
328,000
تومان
22 آذر
شنبه
328,000
تومان
23 آذر
یکشنبه
328,000
تومان
24 آذر
دوشنبه
328,000
تومان
جاباما
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
14 آذر
جمعه
ظرفیت تکمیل
15 آذر
شنبه
ظرفیت تکمیل
16 آذر
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
17 آذر
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
18 آذر
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
19 آذر
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
20 آذر
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
21 آذر
جمعه
ظرفیت تکمیل
22 آذر
شنبه
ظرفیت تکمیل
23 آذر
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
24 آذر
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
سنتی یه تا-اتاق چهار تخته
اتاق چهار تخته
ای‌گردش
341,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
14 آذر
جمعه
341,000
تومان
15 آذر
شنبه
341,000
تومان
16 آذر
یکشنبه
341,000
تومان
17 آذر
دوشنبه
341,000
تومان
18 آذر
سه شنبه
341,000
تومان
19 آذر
چهارشنبه
341,000
تومان
20 آذر
پنجشنبه
341,000
تومان
21 آذر
جمعه
341,000
تومان
22 آذر
شنبه
341,000
تومان
23 آذر
یکشنبه
341,000
تومان
24 آذر
دوشنبه
341,000
تومان
هتل یار
397,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
14 آذر
جمعه
397,000
تومان
15 آذر
شنبه
397,000
تومان
16 آذر
یکشنبه
397,000
تومان
17 آذر
دوشنبه
397,000
تومان
18 آذر
سه شنبه
397,000
تومان
19 آذر
چهارشنبه
397,000
تومان
20 آذر
پنجشنبه
397,000
تومان
21 آذر
جمعه
397,000
تومان
22 آذر
شنبه
397,000
تومان
23 آذر
یکشنبه
397,000
تومان
24 آذر
دوشنبه
397,000
تومان
اقامت 24
397,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
14 آذر
جمعه
397,000
تومان
15 آذر
شنبه
397,000
تومان
16 آذر
یکشنبه
397,000
تومان
17 آذر
دوشنبه
397,000
تومان
18 آذر
سه شنبه
397,000
تومان
19 آذر
چهارشنبه
397,000
تومان
20 آذر
پنجشنبه
397,000
تومان
21 آذر
جمعه
397,000
تومان
22 آذر
شنبه
397,000
تومان
23 آذر
یکشنبه
397,000
تومان
24 آذر
دوشنبه
397,000
تومان
جاباما
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
14 آذر
جمعه
ظرفیت تکمیل
15 آذر
شنبه
ظرفیت تکمیل
16 آذر
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
17 آذر
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
18 آذر
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
19 آذر
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
20 آذر
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
21 آذر
جمعه
ظرفیت تکمیل
22 آذر
شنبه
ظرفیت تکمیل
23 آذر
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
24 آذر
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
سنتی یه تا-اتاق پنج تخته
اتاق پنج تخته
اقامت 24
467,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
14 آذر
جمعه
467,000
تومان
15 آذر
شنبه
467,000
تومان
16 آذر
یکشنبه
467,000
تومان
17 آذر
دوشنبه
467,000
تومان
18 آذر
سه شنبه
467,000
تومان
19 آذر
چهارشنبه
467,000
تومان
20 آذر
پنجشنبه
467,000
تومان
21 آذر
جمعه
467,000
تومان
22 آذر
شنبه
467,000
تومان
23 آذر
یکشنبه
467,000
تومان
24 آذر
دوشنبه
467,000
تومان
جاباما
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
14 آذر
جمعه
ظرفیت تکمیل
15 آذر
شنبه
ظرفیت تکمیل
16 آذر
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
17 آذر
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
18 آذر
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
19 آذر
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
20 آذر
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
21 آذر
جمعه
ظرفیت تکمیل
22 آذر
شنبه
ظرفیت تکمیل
23 آذر
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
24 آذر
دوشنبه
ظرفیت تکمیل

امکانات اتاق های هتل سنتی یه تا خور و بیابانک

فتوکپی
رستوران
فكس
خدمات اینترنتی
باغچه
نمای رو به حیاط
فروشگاه سوغاتی
سرویس بهداشتی ایرانی در محوطه
پاركينگ
لابی
تلويزيون در لابی
ميز
مبل
ميز
فكس
خدمات اینترنتی
نمای رو به حیاط
كافی شاپ
باغچه
فضای سبز
سرویس بهداشتی ایرانی در محوطه
روم سرويس
تلويزيون در لابی
لابی
یخچال
مبلمان
نمازخانه
پارکینگ
رستوران
اینترنت در لابی
فضای سبز
سرویس بهداشتی ایرانی
اینترنت
اينترنت در لابی
سرویس فرنگی
کافی شاپ
فروشگاه و غرفه
فروشگاه
اینترنت در قسمت لابی
حمام
مبل
پاركينگ
كافی شاپ
فروشگاه سوغاتی

نظرات کاربران برای هتل سنتی یه تا خور و بیابانک

(3 نظر)
هتل در سطح متوسطی قرار داشت. هزینه غذا با اینکه خونگی بود، هم قیمت با غذاهای بهترین رستوران های تهران بود!
ارتباط کارمندان هتل بسیار خوب بود
کیفیت غذا و صبحانه پایینو ضعیف بود...وقیمت غذا هم گرون....چلو مرغ بیست و پنج هزار تومان!!!! چایی آتیشی هفت هزار تومان!!!!!
برای ثبت نظر باید وارد شوید یا ثبت نام کنید.

پرسش و پاسخ درباره هتل سنتی یه تا خور و بیابانک

مهمانان هتل سنتی یه تا خور و بیابانک در سایت‌های مختلف چه نظراتی نوشته‌اند؟

همه نظرات مهمانان هتل سنتی یه تا خور و بیابانک از تمامی سایت‌های رزرواسیون را در مورد امکانات هتل، کیفیت خدمات، برخورد کارکنان، مزایا و معایب هتل در سایت سلطان سفر مشاهده کنید.

کدام سایت ارزانترین قیمت را ارائه می‌دهد؟

سلطان سفر با مقایسه قیمت هتل سنتی یه تا خور و بیابانک بر روی سایت‌های مختلف از جمله اسنپ تریپ، اقامت24، جاباما، هتل یار و ده‌ها سایت دیگر، ارزان‌ترین قیمت را به شما پیشنهاد می‌دهد.

همه عکس‌ها و امکانات هتل سنتی یه تا خور و بیابانک رو کجا می‌تونم ببینم؟

سلطان سفر مجموعه‌ای کامل از تصاویر و امکانات هتل سنتی یه تا خور و بیابانک را از همه سایت‌های معتبر رزرو گردآوری کرده است.