هتل ثمین خوی

خوی، بلوار ولیعصر، میدان ولایت فقیه
2
امتیاز کاربران
1
نظرات کاربران

مقایسه و رزرو اتاق

رزرو هتل ثمین خوی

ثمین-اتاق دوتخته دبل
اتاق دوتخته دبل
ای‌گردش
500,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
23 اردیبهشت
پنجشنبه
500,000
تومان
24 اردیبهشت
جمعه
500,000
تومان
25 اردیبهشت
شنبه
500,000
تومان
26 اردیبهشت
یکشنبه
500,000
تومان
27 اردیبهشت
دوشنبه
500,000
تومان
28 اردیبهشت
سه شنبه
500,000
تومان
29 اردیبهشت
چهارشنبه
500,000
تومان
30 اردیبهشت
پنجشنبه
500,000
تومان
31 اردیبهشت
جمعه
500,000
تومان
1 خرداد
شنبه
500,000
تومان
2 خرداد
یکشنبه
500,000
تومان
اقامت 24
500,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
23 اردیبهشت
پنجشنبه
500,000
تومان
24 اردیبهشت
جمعه
500,000
تومان
25 اردیبهشت
شنبه
500,000
تومان
26 اردیبهشت
یکشنبه
500,000
تومان
27 اردیبهشت
دوشنبه
500,000
تومان
28 اردیبهشت
سه شنبه
500,000
تومان
29 اردیبهشت
چهارشنبه
500,000
تومان
30 اردیبهشت
پنجشنبه
500,000
تومان
31 اردیبهشت
جمعه
500,000
تومان
1 خرداد
شنبه
500,000
تومان
2 خرداد
یکشنبه
500,000
تومان
علاءالدین
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
23 اردیبهشت
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
24 اردیبهشت
جمعه
ظرفیت تکمیل
25 اردیبهشت
شنبه
ظرفیت تکمیل
26 اردیبهشت
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
27 اردیبهشت
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
28 اردیبهشت
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
29 اردیبهشت
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
30 اردیبهشت
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
31 اردیبهشت
جمعه
ظرفیت تکمیل
1 خرداد
شنبه
ظرفیت تکمیل
2 خرداد
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
ثمین-اتاق دوتخته توئین
اتاق دوتخته توئین
اقامت 24
500,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
23 اردیبهشت
پنجشنبه
500,000
تومان
24 اردیبهشت
جمعه
500,000
تومان
25 اردیبهشت
شنبه
500,000
تومان
26 اردیبهشت
یکشنبه
500,000
تومان
27 اردیبهشت
دوشنبه
500,000
تومان
28 اردیبهشت
سه شنبه
500,000
تومان
29 اردیبهشت
چهارشنبه
500,000
تومان
30 اردیبهشت
پنجشنبه
500,000
تومان
31 اردیبهشت
جمعه
500,000
تومان
1 خرداد
شنبه
500,000
تومان
2 خرداد
یکشنبه
500,000
تومان
ثمین-اتاق سه تخته
اتاق سه تخته
اقامت 24
605,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
23 اردیبهشت
پنجشنبه
605,000
تومان
24 اردیبهشت
جمعه
605,000
تومان
25 اردیبهشت
شنبه
605,000
تومان
26 اردیبهشت
یکشنبه
605,000
تومان
27 اردیبهشت
دوشنبه
605,000
تومان
28 اردیبهشت
سه شنبه
605,000
تومان
29 اردیبهشت
چهارشنبه
605,000
تومان
30 اردیبهشت
پنجشنبه
605,000
تومان
31 اردیبهشت
جمعه
605,000
تومان
1 خرداد
شنبه
605,000
تومان
2 خرداد
یکشنبه
605,000
تومان
ای‌گردش
605,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
23 اردیبهشت
پنجشنبه
605,000
تومان
24 اردیبهشت
جمعه
605,000
تومان
25 اردیبهشت
شنبه
605,000
تومان
26 اردیبهشت
یکشنبه
605,000
تومان
27 اردیبهشت
دوشنبه
605,000
تومان
28 اردیبهشت
سه شنبه
605,000
تومان
29 اردیبهشت
چهارشنبه
605,000
تومان
30 اردیبهشت
پنجشنبه
605,000
تومان
31 اردیبهشت
جمعه
605,000
تومان
1 خرداد
شنبه
605,000
تومان
2 خرداد
یکشنبه
605,000
تومان
علاءالدین
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
23 اردیبهشت
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
24 اردیبهشت
جمعه
ظرفیت تکمیل
25 اردیبهشت
شنبه
ظرفیت تکمیل
26 اردیبهشت
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
27 اردیبهشت
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
28 اردیبهشت
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
29 اردیبهشت
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
30 اردیبهشت
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
31 اردیبهشت
جمعه
ظرفیت تکمیل
1 خرداد
شنبه
ظرفیت تکمیل
2 خرداد
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
ثمین-اتاق چهارتخته
اتاق چهارتخته
اقامت 24
711,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
23 اردیبهشت
پنجشنبه
711,000
تومان
24 اردیبهشت
جمعه
711,000
تومان
25 اردیبهشت
شنبه
711,000
تومان
26 اردیبهشت
یکشنبه
711,000
تومان
27 اردیبهشت
دوشنبه
711,000
تومان
28 اردیبهشت
سه شنبه
711,000
تومان
29 اردیبهشت
چهارشنبه
711,000
تومان
30 اردیبهشت
پنجشنبه
711,000
تومان
31 اردیبهشت
جمعه
711,000
تومان
1 خرداد
شنبه
711,000
تومان
2 خرداد
یکشنبه
711,000
تومان
ای‌گردش
711,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
23 اردیبهشت
پنجشنبه
711,000
تومان
24 اردیبهشت
جمعه
711,000
تومان
25 اردیبهشت
شنبه
711,000
تومان
26 اردیبهشت
یکشنبه
711,000
تومان
27 اردیبهشت
دوشنبه
711,000
تومان
28 اردیبهشت
سه شنبه
711,000
تومان
29 اردیبهشت
چهارشنبه
711,000
تومان
30 اردیبهشت
پنجشنبه
711,000
تومان
31 اردیبهشت
جمعه
711,000
تومان
1 خرداد
شنبه
711,000
تومان
2 خرداد
یکشنبه
711,000
تومان
علاءالدین
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
23 اردیبهشت
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
24 اردیبهشت
جمعه
ظرفیت تکمیل
25 اردیبهشت
شنبه
ظرفیت تکمیل
26 اردیبهشت
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
27 اردیبهشت
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
28 اردیبهشت
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
29 اردیبهشت
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
30 اردیبهشت
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
31 اردیبهشت
جمعه
ظرفیت تکمیل
1 خرداد
شنبه
ظرفیت تکمیل
2 خرداد
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
ثمین-سوییت شش تخته
سوییت شش تخته
اقامت 24
922,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
23 اردیبهشت
پنجشنبه
922,000
تومان
24 اردیبهشت
جمعه
922,000
تومان
25 اردیبهشت
شنبه
922,000
تومان
26 اردیبهشت
یکشنبه
922,000
تومان
27 اردیبهشت
دوشنبه
922,000
تومان
28 اردیبهشت
سه شنبه
922,000
تومان
29 اردیبهشت
چهارشنبه
922,000
تومان
30 اردیبهشت
پنجشنبه
922,000
تومان
31 اردیبهشت
جمعه
922,000
تومان
1 خرداد
شنبه
922,000
تومان
2 خرداد
یکشنبه
922,000
تومان
ای‌گردش
922,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
23 اردیبهشت
پنجشنبه
922,000
تومان
24 اردیبهشت
جمعه
922,000
تومان
25 اردیبهشت
شنبه
922,000
تومان
26 اردیبهشت
یکشنبه
922,000
تومان
27 اردیبهشت
دوشنبه
922,000
تومان
28 اردیبهشت
سه شنبه
922,000
تومان
29 اردیبهشت
چهارشنبه
922,000
تومان
30 اردیبهشت
پنجشنبه
922,000
تومان
31 اردیبهشت
جمعه
922,000
تومان
1 خرداد
شنبه
922,000
تومان
2 خرداد
یکشنبه
922,000
تومان

امکانات اتاق های هتل ثمین خوی

اعلام حریق
تلویزیون در لابی
مینی بار با هزینه
خدمات بیدار باش
خدمات تهيه بليط
رستوران بام
زمین ورزشی
پارک کودک
گیم نت
اتاق تلفن (اپراتور)
خدمات خانه داری
آتلیه
شبکه پخش فیلم
پذیرش 24 ساعته
ترانسفر برگشت با هزینه
ترانسفر رفت با هزینه
زنگ هشدار
پرینتر
تلفن در لابی
فكس
روم سرويس
كتابخانه
خدمات CIP (تشریفات ویژه)
كافی شاپ
خدمات نگهداری کودک
دمپایی حمام
سیستم گرمایش
Business Center
لوازم بهداشتی
اینترنت بی سیم
پارکینگ در هتل
رستوران در هتل
اینترنت با سرعت بالا
پرداخت ویزا و مسترکارت
کرایه اتومبیل (بدون راننده)
سرویس حرم
بازی ویدئویی
گشت نیم روزی
زمين تنيس
سالن بيليارد
خدمات پزشكي
خدمات باربري
جكوزی
چايخانه سنتی
اينترنت در لابی
پاركينگ
سیستم تهویه مطبوع
آسانسور
اتاق چمدان
ماساژ
رستوران
سونا
استخر
تاکسی سرویس
نمازخانه
صندوق امانات
کمد لباس
یخچال
تلویزیون
دستگاه خودپرداز
خشکشویی (لاندری)
تبديل ارز
آژانس مسافرتی
سرویس فرنگی
سرویس بهداشتی ایرانی
فتوکپی
دراور
حوله
سیستم سرمایش
اینترنت
وسایل بدنسازی
صبحانه رایگان
مینی بار رایگان
کافی نت
خدمات برای معلولین
کپسول آتش نشانی
فروشگاه
آرایشگاه
مرکز خرید
خدمات تور
اتاق سیگار
استخر رایگان
لابی
اتاق بازی
پله اضطراری
دستگاه واکس کفش
سالن ورزشی
فضای سبز
روزنامه
رخت آویز

آدرس هتل ثمین خوی روی نقشه

نظرات کاربران برای هتل ثمین خوی

(1 نظر)
نقاط قوت:
مناسب و خوب بود
نقاط ضعف:
موردی نبود
برای ثبت نظر باید وارد شوید یا ثبت نام کنید.

پرسش و پاسخ درباره هتل ثمین خوی

مهمانان هتل ثمین خوی در سایت‌های مختلف چه نظراتی نوشته‌اند؟

همه نظرات مهمانان هتل ثمین خوی از تمامی سایت‌های رزرواسیون را در مورد امکانات هتل، کیفیت خدمات، برخورد کارکنان، مزایا و معایب هتل در سایت سلطان سفر مشاهده کنید.

کدام سایت ارزانترین قیمت را ارائه می‌دهد؟

سلطان سفر با مقایسه قیمت هتل ثمین خوی بر روی سایت‌های مختلف از جمله اسنپ تریپ، اقامت24، جاباما، هتل یار و ده‌ها سایت دیگر، ارزان‌ترین قیمت را به شما پیشنهاد می‌دهد.

همه عکس‌ها و امکانات هتل ثمین خوی رو کجا می‌تونم ببینم؟

سلطان سفر مجموعه‌ای کامل از تصاویر و امکانات هتل ثمین خوی را از همه سایت‌های معتبر رزرو گردآوری کرده است.