اقامتگاه سنتی شهباز کرمان

کرمان، بلوار فردوسی، کوچه شماره ۷
-
امتیاز کاربران
13
نظرات کاربران

معرفی اقامتگاه سنتی شهباز کرمان

مقایسه و رزرو اتاق

رزرو اقامتگاه سنتی شهباز کرمان

ظرفیت 1 نفر

اتاق یک تخته
ایران هتل آنلاین
516,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
18 مرداد
سه شنبه
516,000
تومان
19 مرداد
چهارشنبه
516,000
تومان
20 مرداد
پنجشنبه
516,000
تومان
21 مرداد
جمعه
516,000
تومان
22 مرداد
شنبه
516,000
تومان
23 مرداد
یکشنبه
516,000
تومان
24 مرداد
دوشنبه
516,000
تومان
25 مرداد
سه شنبه
516,000
تومان
26 مرداد
چهارشنبه
516,000
تومان
27 مرداد
پنجشنبه
516,000
تومان
28 مرداد
جمعه
516,000
تومان
اتاق یک تخته
اقامت 24
660,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
18 مرداد
سه شنبه
660,000
تومان
19 مرداد
چهارشنبه
660,000
تومان
20 مرداد
پنجشنبه
660,000
تومان
21 مرداد
جمعه
660,000
تومان
22 مرداد
شنبه
660,000
تومان
23 مرداد
یکشنبه
660,000
تومان
24 مرداد
دوشنبه
660,000
تومان
25 مرداد
سه شنبه
660,000
تومان
26 مرداد
چهارشنبه
660,000
تومان
27 مرداد
پنجشنبه
660,000
تومان
28 مرداد
جمعه
660,000
تومان
یک تخته
اسنپ تریپ
ظرفیت تکمیل
قیمت شب‌های دیگر
18 مرداد
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
19 مرداد
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
20 مرداد
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
21 مرداد
جمعه
ظرفیت تکمیل
22 مرداد
شنبه
ظرفیت تکمیل
23 مرداد
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
24 مرداد
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
25 مرداد
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
26 مرداد
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
27 مرداد
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
28 مرداد
جمعه
ظرفیت تکمیل
ظرفیت 2 نفر

اتاق دو تخته
اقامت 24
660,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
18 مرداد
سه شنبه
660,000
تومان
19 مرداد
چهارشنبه
660,000
تومان
20 مرداد
پنجشنبه
660,000
تومان
21 مرداد
جمعه
660,000
تومان
22 مرداد
شنبه
660,000
تومان
23 مرداد
یکشنبه
660,000
تومان
24 مرداد
دوشنبه
660,000
تومان
25 مرداد
سه شنبه
660,000
تومان
26 مرداد
چهارشنبه
660,000
تومان
27 مرداد
پنجشنبه
660,000
تومان
28 مرداد
جمعه
660,000
تومان
اتاق دو تخته
ایران هتل آنلاین
670,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
18 مرداد
سه شنبه
670,000
تومان
19 مرداد
چهارشنبه
670,000
تومان
20 مرداد
پنجشنبه
670,000
تومان
21 مرداد
جمعه
670,000
تومان
22 مرداد
شنبه
670,000
تومان
23 مرداد
یکشنبه
670,000
تومان
24 مرداد
دوشنبه
670,000
تومان
25 مرداد
سه شنبه
670,000
تومان
26 مرداد
چهارشنبه
670,000
تومان
27 مرداد
پنجشنبه
670,000
تومان
28 مرداد
جمعه
670,000
تومان
دو تخته دابل
اسنپ تریپ
ظرفیت تکمیل
قیمت شب‌های دیگر
18 مرداد
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
19 مرداد
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
20 مرداد
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
21 مرداد
جمعه
ظرفیت تکمیل
22 مرداد
شنبه
ظرفیت تکمیل
23 مرداد
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
24 مرداد
دوشنبه
670,000
تومان
25 مرداد
سه شنبه
670,000
تومان
26 مرداد
چهارشنبه
670,000
تومان
27 مرداد
پنجشنبه
670,000
تومان
28 مرداد
جمعه
670,000
تومان
دو تخته تویین
اسنپ تریپ
ظرفیت تکمیل
قیمت شب‌های دیگر
18 مرداد
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
19 مرداد
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
20 مرداد
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
21 مرداد
جمعه
ظرفیت تکمیل
22 مرداد
شنبه
ظرفیت تکمیل
23 مرداد
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
24 مرداد
دوشنبه
670,000
تومان
25 مرداد
سه شنبه
670,000
تومان
26 مرداد
چهارشنبه
670,000
تومان
27 مرداد
پنجشنبه
670,000
تومان
28 مرداد
جمعه
670,000
تومان
ظرفیت 3 نفر

اتاق سه تخته
اقامت 24
790,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
18 مرداد
سه شنبه
790,000
تومان
19 مرداد
چهارشنبه
790,000
تومان
20 مرداد
پنجشنبه
790,000
تومان
21 مرداد
جمعه
790,000
تومان
22 مرداد
شنبه
790,000
تومان
23 مرداد
یکشنبه
790,000
تومان
24 مرداد
دوشنبه
790,000
تومان
25 مرداد
سه شنبه
790,000
تومان
26 مرداد
چهارشنبه
790,000
تومان
27 مرداد
پنجشنبه
790,000
تومان
28 مرداد
جمعه
790,000
تومان
اتاق سه تخته
ایران هتل آنلاین
790,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
18 مرداد
سه شنبه
790,000
تومان
19 مرداد
چهارشنبه
790,000
تومان
20 مرداد
پنجشنبه
790,000
تومان
21 مرداد
جمعه
790,000
تومان
22 مرداد
شنبه
790,000
تومان
23 مرداد
یکشنبه
790,000
تومان
24 مرداد
دوشنبه
790,000
تومان
25 مرداد
سه شنبه
790,000
تومان
26 مرداد
چهارشنبه
790,000
تومان
27 مرداد
پنجشنبه
790,000
تومان
28 مرداد
جمعه
790,000
تومان
سه تخته
اسنپ تریپ
ظرفیت تکمیل
قیمت شب‌های دیگر
18 مرداد
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
19 مرداد
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
20 مرداد
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
21 مرداد
جمعه
ظرفیت تکمیل
22 مرداد
شنبه
ظرفیت تکمیل
23 مرداد
یکشنبه
836,000
تومان
24 مرداد
دوشنبه
836,000
تومان
25 مرداد
سه شنبه
836,000
تومان
26 مرداد
چهارشنبه
836,000
تومان
27 مرداد
پنجشنبه
836,000
تومان
28 مرداد
جمعه
836,000
تومان
ظرفیت 4 نفر

اتاق چهار تخته
اقامت 24
880,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
18 مرداد
سه شنبه
880,000
تومان
19 مرداد
چهارشنبه
880,000
تومان
20 مرداد
پنجشنبه
880,000
تومان
21 مرداد
جمعه
880,000
تومان
22 مرداد
شنبه
880,000
تومان
23 مرداد
یکشنبه
880,000
تومان
24 مرداد
دوشنبه
880,000
تومان
25 مرداد
سه شنبه
880,000
تومان
26 مرداد
چهارشنبه
880,000
تومان
27 مرداد
پنجشنبه
880,000
تومان
28 مرداد
جمعه
880,000
تومان
اتاق چهار تخته
ایران هتل آنلاین
900,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
18 مرداد
سه شنبه
900,000
تومان
19 مرداد
چهارشنبه
900,000
تومان
20 مرداد
پنجشنبه
900,000
تومان
21 مرداد
جمعه
900,000
تومان
22 مرداد
شنبه
900,000
تومان
23 مرداد
یکشنبه
900,000
تومان
24 مرداد
دوشنبه
900,000
تومان
25 مرداد
سه شنبه
900,000
تومان
26 مرداد
چهارشنبه
900,000
تومان
27 مرداد
پنجشنبه
900,000
تومان
28 مرداد
جمعه
900,000
تومان
چهار تخته
اسنپ تریپ
ظرفیت تکمیل
قیمت شب‌های دیگر
18 مرداد
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
19 مرداد
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
20 مرداد
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
21 مرداد
جمعه
ظرفیت تکمیل
22 مرداد
شنبه
ظرفیت تکمیل
23 مرداد
یکشنبه
900,000
تومان
24 مرداد
دوشنبه
900,000
تومان
25 مرداد
سه شنبه
900,000
تومان
26 مرداد
چهارشنبه
900,000
تومان
27 مرداد
پنجشنبه
900,000
تومان
28 مرداد
جمعه
900,000
تومان

آدرس اقامتگاه سنتی شهباز کرمان روی نقشه

نظرات کاربران برای اقامتگاه سنتی شهباز کرمان

(13 نظر)
نقاط قوت:
اولین تجربه اقامت ما در این مدل اقامتگاه ها بود و جو دوستانه و صمیمی و حس همکاری پرسنل واقعا ستودنی بود.
نقاط ضعف:
اولین تجربه اقامت ما در این مدل اقامتگاه ها بود و جو دوستانه و صمیمی و حس همکاری پرسنل واقعا ستودنی بود.
در کل بسیار لذت بخش بود
نقاط قوت:
نظافت تمییزی برخورد خوب پرسنل آرامش محیط
نقاط ضعف:
نظافت تمییزی برخورد خوب پرسنل آرامش محیط
بسیار عالی پیشنهاد میکنم حتما اقامت در این محیط رو تجربه کنید قطعا از این حضور بسیار زیاد خرسند خواهید شد زیبا آرام شربت های عالی در محیطه کافه دنج
نقاط قوت:
بسیار آرام و ساکت پرانرژی و بسیار تا بسیار بسیار زیاد تمیز
نقاط ضعف:
بسیار آرام و ساکت پرانرژی و بسیار تا بسیار بسیار زیاد تمیز
کارکنان با ادب خوش برخورد و صمیمی در کل احساس صمیمیت میکنید پیشنهاد میدم قهوه هاشون رو امتحان کنید
سر و صدای داخل حیاط زیاد بود و مزاحمت ایجاد میکرد برای ساکنین اتاق ها
صمیمیت و صفای هتل، مدیریت و کارکنانش عالیه به جز اینجا تمایل ندارم جای دیگری در کرمان ساکن بشم حتی هتل پنج ستاره
نقاط قوت:
محیط زیبا
نقاط ضعف:
محیط زیبا
درکل برای اقامت کوتاه مدت مناسبه
در كل هتل جمع و جوريه، مديريت و كارکنان بسیار خوش اخلاق و مهمان نواز هستن. از نظر موقعیت مکانی تقریبا نزدیک بافت تاریخیه. صبحانه ها ساده ولی تازه است. در کل کیفیت با توجه به قیمت خیلی خوب بود.
نقاط قوت:
تمیزی
نقاط ضعف:
تمیزی
در کل حتی برای یک شب هم اصلا توصیه نمیکنم.
نقاط قوت:
من با توجه به اشتباه پرسنلشون و دادن اتاق به یک نفر دگه با هماهنگی و بعد از کلی گرفتن وقت و از بین بردن یک روز ما در هتل کلیاس اتاق دادن. نظر من در مورد کلیاس هست .چون داخل شهباز اقامت نداشتم. کلیاس فوق العاده بود .مسئول واقعا خوبی داشت و دلسوز اتاق شاهنشین رو به ما دادن که همه چیز عالی بود.به نظرم با توجه به فضای زیبا و سنتی هتل کلیاس عالی بود و گزینه بهتری از شهباز هست. واقعا پرنسل فوق العاده خوبی داشت کلیاس و راهنمایی عالی داشتن و با پذیرایی عالی و رایگان تمام اتفاقات بدی که افتاده بود رو فراموش کردیم و خاطره عالی ساخته شده برامون...به نظر من جزو بهترین اقامتگاهای شهر کرمان هستن
نقاط ضعف:
چیز خاصی نداشت..
برخورد کارکنان گرم و صمیمی بود فضای اتاق و حیاط دلنشین و زیبا و متفاوت بود بود . اتاق قشنگ و مرتب بود ولی معلوم بود مدتهاست طاقچه ها گردگیری نشده بود و خاک زیادی روی طاقچه ها بود صبحانه با توجه به قیمت میشد بهتر باشه با اینحال گرسنه نمیموندی نکته منفی که خیلی منو آزار داد و متاسفانه علیرغم تذکر در شب اول ، شب دوم هم تکرار شد سر و صدای غیر قابل تحمل مهمانان و کارکنان هتل برای بازی مافیا بود که دقیقا از ساعت هفتو نیم-هشت شب وسط حیاط برگزار کردن و تا ۱ شب هم ادامه داشت و متاسفانه به خواهش و تذکر هم توجهی نکردن این حرکت بشدت میزد تو ذوق
برخورد کارکنان عالی.بهداشت عالی.متاسفانه نداشتن غذا جهت سرو مارو با مشکل روبرو کرد و نداشتن اینترنت .مبلغ با توجه به امکانات بالا بود.
جز بهترين قسمتهاي سفر به كرمان همين هتل شهباز بود بسيار تميز برخورد كاركنان خيلي عالي و صميمي و مهمان نواز
اقامتگاهی خوب و قابل توجهه. تعداد کم واحدها (۶واحد) سرعت دریافت سرویس و خدمات رو خیلی بالا برده. فضای داخلی دلنشین و‌ دلچسبی برای رستوران یا لابی طراحی و‌اجرا شده. برغم تعداد کم کارکنان اما شاغلین مهربان و خوش رفتار و مثبتی داره که سعیشون بر کمک و رفاه بیشتر مهمان قرار داره. وعده صبحانه هر چند بظاهر ساده اما مشتمل بر وعده های صبحانه گرم و سرد قرار گرفته که من آش صبحونه رو خیلی پسندیدم. من نمی تونم اسم یا عنوان هتل رو برای این مجتمع اقامتی تایید کنم اما بنظرم یه مسافرخونه با امکانات هتله. فضای اتاق ۴ تخته برای ۴ نفر؛ بنظر من و با در نظر داشتن فضایی برای جامه دان و ساک مهمانان کمه. امکانات تهویه مطبوع اتاق رضایت بخشه و چون افتتاح شده زمستان ۹۷ هستش لذا از اثاثیه نو برخورداره. در کل من این اقامتگاه رو‌ بواسطه موقعیت مکانی مناسب، دکوراسیون دلنشین فضای داخلی و همین طور سادگی و صفای کارکنانش پیشنهاد می کنم. ضمنا این مجموعه فاقد پارکینگ اختصاصیه و از اینترنت پر سرعت و باکیفیتی برخورداره. بجز یک واحد سنتی و VIP بقیه واحدها پله نمی خورن .
برای ثبت نظر باید وارد شوید یا ثبت نام کنید.

پرسش و پاسخ درباره اقامتگاه سنتی شهباز کرمان

مهمانان اقامتگاه سنتی شهباز کرمان در سایت‌های مختلف چه نظراتی نوشته‌اند؟

همه نظرات مهمانان اقامتگاه سنتی شهباز کرمان از تمامی سایت‌های رزرواسیون را در مورد امکانات هتل، کیفیت خدمات، برخورد کارکنان، مزایا و معایب هتل در سایت سلطان سفر مشاهده کنید.

کدام سایت ارزانترین قیمت را ارائه می‌دهد؟

سلطان سفر با مقایسه قیمت اقامتگاه سنتی شهباز کرمان بر روی سایت‌های مختلف از جمله اسنپ تریپ، اقامت24، جاباما، هتل یار و ده‌ها سایت دیگر، ارزان‌ترین قیمت را به شما پیشنهاد می‌دهد.

همه عکس‌ها و امکانات اقامتگاه سنتی شهباز کرمان رو کجا می‌تونم ببینم؟

سلطان سفر مجموعه‌ای کامل از تصاویر و امکانات اقامتگاه سنتی شهباز کرمان را از همه سایت‌های معتبر رزرو گردآوری کرده است.