مقایسه و رزرو اتاق

رزرو هتل گواشیر کرمان

گواشیر-اتاق یک تخته ویژه
اتاق یک تخته ویژه
هتل یار
220,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
2 بهمن
پنجشنبه
220,000
تومان
3 بهمن
جمعه
220,000
تومان
4 بهمن
شنبه
220,000
تومان
5 بهمن
یکشنبه
220,000
تومان
6 بهمن
دوشنبه
220,000
تومان
7 بهمن
سه شنبه
220,000
تومان
8 بهمن
چهارشنبه
220,000
تومان
9 بهمن
پنجشنبه
220,000
تومان
10 بهمن
جمعه
220,000
تومان
11 بهمن
شنبه
220,000
تومان
12 بهمن
یکشنبه
220,000
تومان
جاباما
220,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
2 بهمن
پنجشنبه
220,000
تومان
3 بهمن
جمعه
220,000
تومان
4 بهمن
شنبه
220,000
تومان
5 بهمن
یکشنبه
220,000
تومان
6 بهمن
دوشنبه
220,000
تومان
7 بهمن
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
8 بهمن
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
9 بهمن
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
10 بهمن
جمعه
220,000
تومان
11 بهمن
شنبه
220,000
تومان
12 بهمن
یکشنبه
220,000
تومان
علاءالدین
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
2 بهمن
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
3 بهمن
جمعه
ظرفیت تکمیل
4 بهمن
شنبه
ظرفیت تکمیل
5 بهمن
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
6 بهمن
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
7 بهمن
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
8 بهمن
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
9 بهمن
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
10 بهمن
جمعه
ظرفیت تکمیل
11 بهمن
شنبه
ظرفیت تکمیل
12 بهمن
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
گواشیر-اتاق دوتخته ویژه
اتاق دوتخته ویژه
جاباما
284,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
2 بهمن
پنجشنبه
284,000
تومان
3 بهمن
جمعه
284,000
تومان
4 بهمن
شنبه
284,000
تومان
5 بهمن
یکشنبه
284,000
تومان
6 بهمن
دوشنبه
284,000
تومان
7 بهمن
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
8 بهمن
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
9 بهمن
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
10 بهمن
جمعه
284,000
تومان
11 بهمن
شنبه
284,000
تومان
12 بهمن
یکشنبه
284,000
تومان
گواشیر-اتاق دوتخته دبل
اتاق دوتخته دبل
هتل یار
284,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
2 بهمن
پنجشنبه
284,000
تومان
3 بهمن
جمعه
284,000
تومان
4 بهمن
شنبه
284,000
تومان
5 بهمن
یکشنبه
284,000
تومان
6 بهمن
دوشنبه
284,000
تومان
7 بهمن
سه شنبه
284,000
تومان
8 بهمن
چهارشنبه
284,000
تومان
9 بهمن
پنجشنبه
284,000
تومان
10 بهمن
جمعه
284,000
تومان
11 بهمن
شنبه
284,000
تومان
12 بهمن
یکشنبه
284,000
تومان
علاءالدین
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
2 بهمن
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
3 بهمن
جمعه
ظرفیت تکمیل
4 بهمن
شنبه
ظرفیت تکمیل
5 بهمن
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
6 بهمن
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
7 بهمن
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
8 بهمن
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
9 بهمن
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
10 بهمن
جمعه
ظرفیت تکمیل
11 بهمن
شنبه
ظرفیت تکمیل
12 بهمن
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
گواشیر-اتاق دوتخته توئین
اتاق دوتخته توئین
هتل یار
284,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
2 بهمن
پنجشنبه
284,000
تومان
3 بهمن
جمعه
284,000
تومان
4 بهمن
شنبه
284,000
تومان
5 بهمن
یکشنبه
284,000
تومان
6 بهمن
دوشنبه
284,000
تومان
7 بهمن
سه شنبه
284,000
تومان
8 بهمن
چهارشنبه
284,000
تومان
9 بهمن
پنجشنبه
284,000
تومان
10 بهمن
جمعه
284,000
تومان
11 بهمن
شنبه
284,000
تومان
12 بهمن
یکشنبه
284,000
تومان
گواشیر-اتاق سه تخته
اتاق سه تخته
هتل یار
372,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
2 بهمن
پنجشنبه
372,000
تومان
3 بهمن
جمعه
372,000
تومان
4 بهمن
شنبه
372,000
تومان
5 بهمن
یکشنبه
372,000
تومان
6 بهمن
دوشنبه
372,000
تومان
7 بهمن
سه شنبه
372,000
تومان
8 بهمن
چهارشنبه
372,000
تومان
9 بهمن
پنجشنبه
372,000
تومان
10 بهمن
جمعه
372,000
تومان
11 بهمن
شنبه
372,000
تومان
12 بهمن
یکشنبه
372,000
تومان
جاباما
372,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
2 بهمن
پنجشنبه
372,000
تومان
3 بهمن
جمعه
372,000
تومان
4 بهمن
شنبه
372,000
تومان
5 بهمن
یکشنبه
372,000
تومان
6 بهمن
دوشنبه
372,000
تومان
7 بهمن
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
8 بهمن
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
9 بهمن
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
10 بهمن
جمعه
372,000
تومان
11 بهمن
شنبه
372,000
تومان
12 بهمن
یکشنبه
372,000
تومان
علاءالدین
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
2 بهمن
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
3 بهمن
جمعه
ظرفیت تکمیل
4 بهمن
شنبه
ظرفیت تکمیل
5 بهمن
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
6 بهمن
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
7 بهمن
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
8 بهمن
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
9 بهمن
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
10 بهمن
جمعه
ظرفیت تکمیل
11 بهمن
شنبه
ظرفیت تکمیل
12 بهمن
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
گواشیر-سوییت یکخوابه چهارنفره
سوییت یکخوابه چهارنفره
هتل یار
428,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
2 بهمن
پنجشنبه
428,000
تومان
3 بهمن
جمعه
428,000
تومان
4 بهمن
شنبه
428,000
تومان
5 بهمن
یکشنبه
428,000
تومان
6 بهمن
دوشنبه
428,000
تومان
7 بهمن
سه شنبه
428,000
تومان
8 بهمن
چهارشنبه
428,000
تومان
9 بهمن
پنجشنبه
428,000
تومان
10 بهمن
جمعه
428,000
تومان
11 بهمن
شنبه
428,000
تومان
12 بهمن
یکشنبه
428,000
تومان
جاباما
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
2 بهمن
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
3 بهمن
جمعه
ظرفیت تکمیل
4 بهمن
شنبه
ظرفیت تکمیل
5 بهمن
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
6 بهمن
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
7 بهمن
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
8 بهمن
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
9 بهمن
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
10 بهمن
جمعه
ظرفیت تکمیل
11 بهمن
شنبه
ظرفیت تکمیل
12 بهمن
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
گواشیر-سوئیت شش نفره
سوئیت شش نفره
هتل یار
580,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
2 بهمن
پنجشنبه
580,000
تومان
3 بهمن
جمعه
580,000
تومان
4 بهمن
شنبه
580,000
تومان
5 بهمن
یکشنبه
580,000
تومان
6 بهمن
دوشنبه
580,000
تومان
7 بهمن
سه شنبه
580,000
تومان
8 بهمن
چهارشنبه
580,000
تومان
9 بهمن
پنجشنبه
580,000
تومان
10 بهمن
جمعه
580,000
تومان
11 بهمن
شنبه
580,000
تومان
12 بهمن
یکشنبه
580,000
تومان
جاباما
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
2 بهمن
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
3 بهمن
جمعه
ظرفیت تکمیل
4 بهمن
شنبه
ظرفیت تکمیل
5 بهمن
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
6 بهمن
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
7 بهمن
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
8 بهمن
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
9 بهمن
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
10 بهمن
جمعه
ظرفیت تکمیل
11 بهمن
شنبه
ظرفیت تکمیل
12 بهمن
یکشنبه
ظرفیت تکمیل

امکانات اتاق های هتل گواشیر کرمان

اعلام حریق
تلویزیون در لابی
خدمات بیدار باش
خدمات تهيه بليط
رستوران بام
تلويزيون LCD در لابی
سرویس بهداشتی فرنگی در طبقات
زمین ورزشی
پارک کودک
گیم نت
سرویس بهداشتی فرنگی در لابی
اتاق تلفن (اپراتور)
سرویس بهداشتی ایرانی در طبقات
سرویس بهداشتی ایرانی در لابی
خدمات خانه داری
آژانس مسافرتي
شبکه پخش فیلم
پذیرش 24 ساعته
ترانسفر برگشت با هزینه
ترانسفر رفت با هزینه
زنگ هشدار
پرینتر
تلفن در لابی
فكس
روم سرويس
اينترنت در لابی
سالن صبحانه خوری
كافی شاپ
پاركينگ
مینی بار با هزینه
روم سرويس 24 ساعته
وسایل بدنسازی
گشت نیم روزی
Business Center
کپسول آتش‌نشانی در لابی
اینترنت بی سیم
صندوق امانات در لابی
پارکینگ در هتل
رستوران در هتل
روزنامه رایگان
اینترنت با سرعت بالا
خدمات نگهداری کودک
پرداخت ویزا و مسترکارت
سرویس حرم
بازی ویدئویی
زمين تنيس
كتابخانه
سالن بيليارد
خدمات پزشكي
سرویس بهداشتی فرنگی در راهرو
کپسول آتشنشانی در راهرو
خدمات باربري
امكانات برای معلولين
جكوزی
سالن همايش
چايخانه سنتی
کرایه اتومبیل (بدون راننده)
خدمات CIP (تشریفات ویژه)
آتلیه
سرویس بهداشتی ایرانی در راهرو
خدمات خشکشویی
صبحانه رایگان
سیستم تهویه مطبوع
تالار پذیرایی
ماساژ
آلاچیق
جعبه کمک های اولیه
اینترنت در لابی
سالن اجتماعات
رستوران
سونا
استخر
تاکسی سرویس
پارکینگ
نمازخانه
خدمات تور
آسانسور
سالن کنفرانس
سرویس بهداشتی فرنگی
مبلمان
صندوق امانات
یخچال
تلویزیون
دستگاه خودپرداز
خشکشویی (لاندری)
تبديل ارز
تالار عروسی
فتوکپی
اتاق چمدان
اینترنت رایگان و نامحدود در لابی
مینی بار رایگان
سرویس فرنگی
کافی نت
خدمات برای معلولین
کپسول آتش نشانی
حمام
اینترنت در قسمت لابی
فروشگاه
آرایشگاه
خشکشویی
بیلیارد
سالن ورزش
سوئیت
تلفن در اتاق
سرویس ایرانی
اینترنت
روزنامه
مرکز خرید
اتاق سیگار
لابی
اطفای حریق
اتاق بازی
ویلچر
پله اضطراری
رمپ
دستگاه واکس کفش
پارکینگ روباز
تلفن
سالن ورزشی
فضای سبز
رخت آویز

آدرس هتل گواشیر کرمان روی نقشه

نظرات کاربران برای هتل گواشیر کرمان

(17 نظر)
بیشتر شبیه به یک مسافرخانه بزرگ است تا یک هتل سه ستاره فشار آب حمام افتضاح و صدای خیابان در اتاق های روبه خیابان غیر قابل تحمل است. صبحانه هم حداکثر در حد تک ستاره
نقاط قوت:
راضی بودیم
نقاط ضعف:
نکته ای نداشت
نقاط قوت:
راضی بودم
نقاط ضعف:
مورد خاصی ندیدم
بسیار مناسب و اقتصادی
نقاط قوت:
اصلا نداشت
نقاط ضعف:
در حد مسافرخونه هم نبود
نقاط قوت:
نداشت
نقاط ضعف:
راضی نبودم
نقاط قوت:
متوسط
نقاط ضعف:
هتل خیلی ضعیفی بود
نقاط قوت:
خوب بود
نقاط ضعف:
موردی نداشت
با سلام همه چی در حد متوسط رو به خوب بود .
نقاط قوت:
خوب بود همه چی
نقاط ضعف:
مینی بار نداشت یخچال
تمیز نبود خیلی
من بهمراه همسرم برای مدت دو شب در این هتل اقامت داشتیم. تنها مزیت این هتل قیمت مناسب اون بود. امکاناتش کمتر از انتظار برای یک هتل سه ستاره بود و هنگام پذیرش کمی هم با مشکل روبرو شدیم که ممدیرت هتل اون رو حل کردند. صبحانه خیلی معمولی بود. البته محل هتل هم از یک سو به خیابانی بود که بسیار شلوغ و پر تردد بود و اینکه بیشتر بورس تعمیرگاه خودرو بود. البته برخورد پرسنل و مدیریت مناسب بود. با اینکه اینترنت پر سرعت جزیی از امکانات بود ولی در اتاق ما آنتن نداشت و فقط در لابی امکان استفاده برای ما مهیا بود. به هر حال اگر قیمت براتون مهم هست هتل بدی نیست.
هتل بسیار بزرگ و معتبری است. سطح تمیزی قابل قبول است و تهویه مطبوع است. برای سفرهای کاری و گروهی بسیار مناسب است ولی برای سفرهای خانوادگی کم امکانات است.لولای درب توالت صدا می داد. محل هتل کمی از مرکز شهر فاصله دارد. صبحانه خیلی ساده و بدون تنوع بود و قهوه هم نداشتند و فقط چای سرو می شد.
نقاط قوت:
نظافت روزانه سرویس صبحانه خوب فضای زیبا سیستم سرمایشی عالی برخورد مناسب پرسنل هتل
نقاط ضعف:
عدم وجود رستوران جهت نهار و شام عدم وجود مینی بار در اتاق
هتل از لحاظ معماری و ساخت زیبا بود و فضای بسیار بزرگی داشت. فضتی داخل اتاق هم مناسب بود و از برخورد پرسنل هم راضی بودم. فضای داخل اتاق کمی دلگیر بود و سیستم تهویه در فصل گرما خیلی خوب کار نمیکرد.
سفر فوق العاده ای بود هتل گواشیر هم نسبت به قیمتش می ارزید. همه چیز عالی بود. غذای رستوران این هتل خوش طعم بود البته ما یه وعده بیشتر در هتل نبودیم. اتاقمون تمیز بوداتاق دیر به دیر سرویس میشه. سطل زباله ما تا آخرین روز خالی نشده بود.
نقاط قوت:
برخورد مناسب پرسنل بسیار خوب بود
نقاط ضعف:
خوشبختانه ندارد
برای ثبت نظر باید وارد شوید یا ثبت نام کنید.

پرسش و پاسخ درباره هتل گواشیر کرمان

مهمانان هتل گواشیر کرمان در سایت‌های مختلف چه نظراتی نوشته‌اند؟

همه نظرات مهمانان هتل گواشیر کرمان از تمامی سایت‌های رزرواسیون را در مورد امکانات هتل، کیفیت خدمات، برخورد کارکنان، مزایا و معایب هتل در سایت سلطان سفر مشاهده کنید.

کدام سایت ارزانترین قیمت را ارائه می‌دهد؟

سلطان سفر با مقایسه قیمت هتل گواشیر کرمان بر روی سایت‌های مختلف از جمله اسنپ تریپ، اقامت24، جاباما، هتل یار و ده‌ها سایت دیگر، ارزان‌ترین قیمت را به شما پیشنهاد می‌دهد.

همه عکس‌ها و امکانات هتل گواشیر کرمان رو کجا می‌تونم ببینم؟

سلطان سفر مجموعه‌ای کامل از تصاویر و امکانات هتل گواشیر کرمان را از همه سایت‌های معتبر رزرو گردآوری کرده است.