هتل گواشیر کرمان

كرمان، بزرگراه امام، نبش بلوار امام حسین
1.9
امتیاز کاربران
17
نظرات کاربران

مقایسه و رزرو اتاق

رزرو هتل گواشیر کرمان

گواشیر-اتاق یک تخته ویژه
اتاق یک تخته ویژه
هتل یار
208,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
6 مهر
یکشنبه
208,000
تومان
7 مهر
دوشنبه
208,000
تومان
8 مهر
سه شنبه
208,000
تومان
9 مهر
چهارشنبه
208,000
تومان
10 مهر
پنجشنبه
208,000
تومان
11 مهر
جمعه
208,000
تومان
12 مهر
شنبه
208,000
تومان
13 مهر
یکشنبه
208,000
تومان
14 مهر
دوشنبه
208,000
تومان
15 مهر
سه شنبه
208,000
تومان
16 مهر
چهارشنبه
208,000
تومان
جاباما
208,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
6 مهر
یکشنبه
208,000
تومان
7 مهر
دوشنبه
208,000
تومان
8 مهر
سه شنبه
208,000
تومان
9 مهر
چهارشنبه
208,000
تومان
10 مهر
پنجشنبه
208,000
تومان
11 مهر
جمعه
208,000
تومان
12 مهر
شنبه
208,000
تومان
13 مهر
یکشنبه
208,000
تومان
14 مهر
دوشنبه
208,000
تومان
15 مهر
سه شنبه
208,000
تومان
16 مهر
چهارشنبه
208,000
تومان
اقامت 24
208,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
6 مهر
یکشنبه
208,000
تومان
7 مهر
دوشنبه
208,000
تومان
8 مهر
سه شنبه
208,000
تومان
9 مهر
چهارشنبه
208,000
تومان
10 مهر
پنجشنبه
208,000
تومان
11 مهر
جمعه
208,000
تومان
12 مهر
شنبه
208,000
تومان
13 مهر
یکشنبه
208,000
تومان
14 مهر
دوشنبه
208,000
تومان
15 مهر
سه شنبه
208,000
تومان
16 مهر
چهارشنبه
208,000
تومان
ایران مارکوپولو
215,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
6 مهر
یکشنبه
215,000
تومان
7 مهر
دوشنبه
215,000
تومان
8 مهر
سه شنبه
215,000
تومان
9 مهر
چهارشنبه
215,000
تومان
10 مهر
پنجشنبه
215,000
تومان
11 مهر
جمعه
215,000
تومان
12 مهر
شنبه
215,000
تومان
13 مهر
یکشنبه
215,000
تومان
14 مهر
دوشنبه
215,000
تومان
15 مهر
سه شنبه
215,000
تومان
16 مهر
چهارشنبه
215,000
تومان
علاءالدین
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
6 مهر
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
7 مهر
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
8 مهر
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
9 مهر
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
10 مهر
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
11 مهر
جمعه
ظرفیت تکمیل
12 مهر
شنبه
ظرفیت تکمیل
13 مهر
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
14 مهر
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
15 مهر
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
16 مهر
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
گواشیر-اتاق دوتخته ویژه
اتاق دوتخته ویژه
جاباما
284,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
6 مهر
یکشنبه
284,000
تومان
7 مهر
دوشنبه
284,000
تومان
8 مهر
سه شنبه
284,000
تومان
9 مهر
چهارشنبه
284,000
تومان
10 مهر
پنجشنبه
284,000
تومان
11 مهر
جمعه
284,000
تومان
12 مهر
شنبه
284,000
تومان
13 مهر
یکشنبه
284,000
تومان
14 مهر
دوشنبه
284,000
تومان
15 مهر
سه شنبه
284,000
تومان
16 مهر
چهارشنبه
284,000
تومان
گواشیر-اتاق دوتخته دبل
اتاق دوتخته دبل
ایران مارکوپولو
279,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
6 مهر
یکشنبه
279,000
تومان
7 مهر
دوشنبه
279,000
تومان
8 مهر
سه شنبه
279,000
تومان
9 مهر
چهارشنبه
279,000
تومان
10 مهر
پنجشنبه
279,000
تومان
11 مهر
جمعه
279,000
تومان
12 مهر
شنبه
279,000
تومان
13 مهر
یکشنبه
279,000
تومان
14 مهر
دوشنبه
279,000
تومان
15 مهر
سه شنبه
279,000
تومان
16 مهر
چهارشنبه
279,000
تومان
هتل یار
284,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
6 مهر
یکشنبه
284,000
تومان
7 مهر
دوشنبه
284,000
تومان
8 مهر
سه شنبه
284,000
تومان
9 مهر
چهارشنبه
284,000
تومان
10 مهر
پنجشنبه
284,000
تومان
11 مهر
جمعه
284,000
تومان
12 مهر
شنبه
284,000
تومان
13 مهر
یکشنبه
284,000
تومان
14 مهر
دوشنبه
284,000
تومان
15 مهر
سه شنبه
284,000
تومان
16 مهر
چهارشنبه
284,000
تومان
علاءالدین
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
6 مهر
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
7 مهر
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
8 مهر
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
9 مهر
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
10 مهر
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
11 مهر
جمعه
ظرفیت تکمیل
12 مهر
شنبه
ظرفیت تکمیل
13 مهر
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
14 مهر
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
15 مهر
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
16 مهر
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
گواشیر-اتاق دوتخته توئین
اتاق دوتخته توئین
هتل یار
284,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
6 مهر
یکشنبه
284,000
تومان
7 مهر
دوشنبه
284,000
تومان
8 مهر
سه شنبه
284,000
تومان
9 مهر
چهارشنبه
284,000
تومان
10 مهر
پنجشنبه
284,000
تومان
11 مهر
جمعه
284,000
تومان
12 مهر
شنبه
284,000
تومان
13 مهر
یکشنبه
284,000
تومان
14 مهر
دوشنبه
284,000
تومان
15 مهر
سه شنبه
284,000
تومان
16 مهر
چهارشنبه
284,000
تومان
گواشیر-اتاق سه تخته
اتاق سه تخته
ایران مارکوپولو
365,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
6 مهر
یکشنبه
365,000
تومان
7 مهر
دوشنبه
365,000
تومان
8 مهر
سه شنبه
365,000
تومان
9 مهر
چهارشنبه
365,000
تومان
10 مهر
پنجشنبه
365,000
تومان
11 مهر
جمعه
365,000
تومان
12 مهر
شنبه
365,000
تومان
13 مهر
یکشنبه
365,000
تومان
14 مهر
دوشنبه
365,000
تومان
15 مهر
سه شنبه
365,000
تومان
16 مهر
چهارشنبه
365,000
تومان
هتل یار
372,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
6 مهر
یکشنبه
372,000
تومان
7 مهر
دوشنبه
372,000
تومان
8 مهر
سه شنبه
372,000
تومان
9 مهر
چهارشنبه
372,000
تومان
10 مهر
پنجشنبه
372,000
تومان
11 مهر
جمعه
372,000
تومان
12 مهر
شنبه
372,000
تومان
13 مهر
یکشنبه
372,000
تومان
14 مهر
دوشنبه
372,000
تومان
15 مهر
سه شنبه
372,000
تومان
16 مهر
چهارشنبه
372,000
تومان
اقامت 24
372,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
6 مهر
یکشنبه
372,000
تومان
7 مهر
دوشنبه
372,000
تومان
8 مهر
سه شنبه
372,000
تومان
9 مهر
چهارشنبه
372,000
تومان
10 مهر
پنجشنبه
372,000
تومان
11 مهر
جمعه
372,000
تومان
12 مهر
شنبه
372,000
تومان
13 مهر
یکشنبه
372,000
تومان
14 مهر
دوشنبه
372,000
تومان
15 مهر
سه شنبه
372,000
تومان
16 مهر
چهارشنبه
372,000
تومان
جاباما
372,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
6 مهر
یکشنبه
372,000
تومان
7 مهر
دوشنبه
372,000
تومان
8 مهر
سه شنبه
372,000
تومان
9 مهر
چهارشنبه
372,000
تومان
10 مهر
پنجشنبه
372,000
تومان
11 مهر
جمعه
372,000
تومان
12 مهر
شنبه
372,000
تومان
13 مهر
یکشنبه
372,000
تومان
14 مهر
دوشنبه
372,000
تومان
15 مهر
سه شنبه
372,000
تومان
16 مهر
چهارشنبه
372,000
تومان
علاءالدین
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
6 مهر
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
7 مهر
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
8 مهر
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
9 مهر
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
10 مهر
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
11 مهر
جمعه
ظرفیت تکمیل
12 مهر
شنبه
ظرفیت تکمیل
13 مهر
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
14 مهر
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
15 مهر
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
16 مهر
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل

امکانات اتاق های هتل گواشیر کرمان

اعلام حریق
تلویزیون در لابی
خدمات بیدار باش
خدمات تهيه بليط
رستوران بام
تلويزيون LCD در لابی
سرویس بهداشتی فرنگی در طبقات
زمین ورزشی
پارک کودک
گیم نت
سرویس بهداشتی فرنگی در لابی
اتاق تلفن (اپراتور)
سرویس بهداشتی ایرانی در طبقات
سرویس بهداشتی ایرانی در لابی
خدمات خانه داری
آژانس مسافرتي
شبکه پخش فیلم
پذیرش 24 ساعته
ترانسفر برگشت با هزینه
ترانسفر رفت با هزینه
زنگ هشدار
پرینتر
تلفن در لابی
فكس
روم سرويس
اينترنت در لابی
سالن صبحانه خوری
كافی شاپ
پاركينگ
مینی بار با هزینه
روم سرويس 24 ساعته
وسایل بدنسازی
گشت نیم روزی
Business Center
کپسول آتش‌نشانی در لابی
اینترنت بی سیم
صندوق امانات در لابی
پارکینگ در هتل
رستوران در هتل
روزنامه رایگان
اینترنت با سرعت بالا
خدمات نگهداری کودک
پرداخت ویزا و مسترکارت
سرویس حرم
بازی ویدئویی
زمين تنيس
كتابخانه
سالن بيليارد
خدمات پزشكي
سرویس بهداشتی فرنگی در راهرو
کپسول آتشنشانی در راهرو
خدمات باربري
امكانات برای معلولين
جكوزی
سالن همايش
چايخانه سنتی
کرایه اتومبیل (بدون راننده)
خدمات CIP (تشریفات ویژه)
آتلیه
سرویس بهداشتی ایرانی در راهرو
خدمات خشکشویی
صبحانه رایگان
سیستم تهویه مطبوع
تالار پذیرایی
ماساژ
آلاچیق
جعبه کمک های اولیه
اینترنت در لابی
سالن اجتماعات
رستوران
سونا
استخر
تاکسی سرویس
پارکینگ
نمازخانه
خدمات تور
آسانسور
سالن کنفرانس
سرویس بهداشتی فرنگی
مبلمان
صندوق امانات
یخچال
تلویزیون
دستگاه خودپرداز
خشکشویی (لاندری)
تبديل ارز
تالار عروسی
فتوکپی
اتاق چمدان
اینترنت رایگان و نامحدود در لابی
مینی بار رایگان
سرویس فرنگی
کافی نت
خدمات برای معلولین
کپسول آتش نشانی
حمام
اینترنت در قسمت لابی
فروشگاه
آرایشگاه
خشکشویی
بیلیارد
سالن ورزش
سوئیت
تلفن در اتاق
سرویس ایرانی
اینترنت
روزنامه
مرکز خرید
اتاق سیگار
لابی
اطفای حریق
اتاق بازی
ویلچر
پله اضطراری
رمپ
دستگاه واکس کفش
پارکینگ روباز
تلفن
سالن ورزشی
فضای سبز
رخت آویز

آدرس هتل گواشیر کرمان روی نقشه

نظرات کاربران برای هتل گواشیر کرمان

(17 نظر)
بیشتر شبیه به یک مسافرخانه بزرگ است تا یک هتل سه ستاره فشار آب حمام افتضاح و صدای خیابان در اتاق های روبه خیابان غیر قابل تحمل است. صبحانه هم حداکثر در حد تک ستاره
نقاط قوت:
راضی بودیم
نقاط ضعف:
نکته ای نداشت
نقاط قوت:
راضی بودم
نقاط ضعف:
مورد خاصی ندیدم
بسیار مناسب و اقتصادی
نقاط قوت:
اصلا نداشت
نقاط ضعف:
در حد مسافرخونه هم نبود
نقاط قوت:
نداشت
نقاط ضعف:
راضی نبودم
نقاط قوت:
متوسط
نقاط ضعف:
هتل خیلی ضعیفی بود
نقاط قوت:
خوب بود
نقاط ضعف:
موردی نداشت
با سلام همه چی در حد متوسط رو به خوب بود .
نقاط قوت:
خوب بود همه چی
نقاط ضعف:
مینی بار نداشت یخچال
تمیز نبود خیلی
من بهمراه همسرم برای مدت دو شب در این هتل اقامت داشتیم. تنها مزیت این هتل قیمت مناسب اون بود. امکاناتش کمتر از انتظار برای یک هتل سه ستاره بود و هنگام پذیرش کمی هم با مشکل روبرو شدیم که ممدیرت هتل اون رو حل کردند. صبحانه خیلی معمولی بود. البته محل هتل هم از یک سو به خیابانی بود که بسیار شلوغ و پر تردد بود و اینکه بیشتر بورس تعمیرگاه خودرو بود. البته برخورد پرسنل و مدیریت مناسب بود. با اینکه اینترنت پر سرعت جزیی از امکانات بود ولی در اتاق ما آنتن نداشت و فقط در لابی امکان استفاده برای ما مهیا بود. به هر حال اگر قیمت براتون مهم هست هتل بدی نیست.
هتل بسیار بزرگ و معتبری است. سطح تمیزی قابل قبول است و تهویه مطبوع است. برای سفرهای کاری و گروهی بسیار مناسب است ولی برای سفرهای خانوادگی کم امکانات است.لولای درب توالت صدا می داد. محل هتل کمی از مرکز شهر فاصله دارد. صبحانه خیلی ساده و بدون تنوع بود و قهوه هم نداشتند و فقط چای سرو می شد.
نقاط قوت:
نظافت روزانه سرویس صبحانه خوب فضای زیبا سیستم سرمایشی عالی برخورد مناسب پرسنل هتل
نقاط ضعف:
عدم وجود رستوران جهت نهار و شام عدم وجود مینی بار در اتاق
هتل از لحاظ معماری و ساخت زیبا بود و فضای بسیار بزرگی داشت. فضتی داخل اتاق هم مناسب بود و از برخورد پرسنل هم راضی بودم. فضای داخل اتاق کمی دلگیر بود و سیستم تهویه در فصل گرما خیلی خوب کار نمیکرد.
سفر فوق العاده ای بود هتل گواشیر هم نسبت به قیمتش می ارزید. همه چیز عالی بود. غذای رستوران این هتل خوش طعم بود البته ما یه وعده بیشتر در هتل نبودیم. اتاقمون تمیز بوداتاق دیر به دیر سرویس میشه. سطل زباله ما تا آخرین روز خالی نشده بود.
نقاط قوت:
برخورد مناسب پرسنل بسیار خوب بود
نقاط ضعف:
خوشبختانه ندارد
برای ثبت نظر باید وارد شوید یا ثبت نام کنید.

پرسش و پاسخ درباره هتل گواشیر کرمان

مهمانان هتل گواشیر کرمان در سایت‌های مختلف چه نظراتی نوشته‌اند؟

همه نظرات مهمانان هتل گواشیر کرمان از تمامی سایت‌های رزرواسیون را در مورد امکانات هتل، کیفیت خدمات، برخورد کارکنان، مزایا و معایب هتل در سایت سلطان سفر مشاهده کنید.

کدام سایت ارزانترین قیمت را ارائه می‌دهد؟

سلطان سفر با مقایسه قیمت هتل گواشیر کرمان بر روی سایت‌های مختلف از جمله اسنپ تریپ، اقامت24، جاباما، هتل یار و ده‌ها سایت دیگر، ارزان‌ترین قیمت را به شما پیشنهاد می‌دهد.

همه عکس‌ها و امکانات هتل گواشیر کرمان رو کجا می‌تونم ببینم؟

سلطان سفر مجموعه‌ای کامل از تصاویر و امکانات هتل گواشیر کرمان را از همه سایت‌های معتبر رزرو گردآوری کرده است.