مقایسه و رزرو اتاق

رزرو هتل گواشیر کرمان

گواشیر-اتاق یک تخته ویژه
اتاق یک تخته ویژه
اقامت 24
258,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
4 مهر
یکشنبه
258,000
تومان
5 مهر
دوشنبه
258,000
تومان
6 مهر
سه شنبه
258,000
تومان
7 مهر
چهارشنبه
258,000
تومان
8 مهر
پنجشنبه
258,000
تومان
9 مهر
جمعه
258,000
تومان
10 مهر
شنبه
258,000
تومان
11 مهر
یکشنبه
258,000
تومان
12 مهر
دوشنبه
258,000
تومان
13 مهر
سه شنبه
258,000
تومان
14 مهر
چهارشنبه
258,000
تومان
هتل یار
258,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
4 مهر
یکشنبه
258,000
تومان
5 مهر
دوشنبه
258,000
تومان
6 مهر
سه شنبه
258,000
تومان
7 مهر
چهارشنبه
258,000
تومان
8 مهر
پنجشنبه
258,000
تومان
9 مهر
جمعه
258,000
تومان
10 مهر
شنبه
258,000
تومان
11 مهر
یکشنبه
258,000
تومان
12 مهر
دوشنبه
258,000
تومان
13 مهر
سه شنبه
258,000
تومان
14 مهر
چهارشنبه
258,000
تومان
علاءالدین
260,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
4 مهر
یکشنبه
260,000
تومان
5 مهر
دوشنبه
260,000
تومان
6 مهر
سه شنبه
260,000
تومان
7 مهر
چهارشنبه
260,000
تومان
8 مهر
پنجشنبه
260,000
تومان
9 مهر
جمعه
260,000
تومان
10 مهر
شنبه
260,000
تومان
11 مهر
یکشنبه
260,000
تومان
12 مهر
دوشنبه
260,000
تومان
13 مهر
سه شنبه
260,000
تومان
14 مهر
چهارشنبه
260,000
تومان
گواشیر-اتاق دوتخته دبل
اتاق دوتخته دبل
هتل یار
335,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
4 مهر
یکشنبه
335,000
تومان
5 مهر
دوشنبه
335,000
تومان
6 مهر
سه شنبه
335,000
تومان
7 مهر
چهارشنبه
335,000
تومان
8 مهر
پنجشنبه
335,000
تومان
9 مهر
جمعه
335,000
تومان
10 مهر
شنبه
335,000
تومان
11 مهر
یکشنبه
335,000
تومان
12 مهر
دوشنبه
335,000
تومان
13 مهر
سه شنبه
335,000
تومان
14 مهر
چهارشنبه
335,000
تومان
علاءالدین
339,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
4 مهر
یکشنبه
339,000
تومان
5 مهر
دوشنبه
339,000
تومان
6 مهر
سه شنبه
339,000
تومان
7 مهر
چهارشنبه
339,000
تومان
8 مهر
پنجشنبه
339,000
تومان
9 مهر
جمعه
339,000
تومان
10 مهر
شنبه
339,000
تومان
11 مهر
یکشنبه
339,000
تومان
12 مهر
دوشنبه
339,000
تومان
13 مهر
سه شنبه
339,000
تومان
14 مهر
چهارشنبه
339,000
تومان
گواشیر-اتاق دوتخته توئین
اتاق دوتخته توئین
هتل یار
335,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
4 مهر
یکشنبه
335,000
تومان
5 مهر
دوشنبه
335,000
تومان
6 مهر
سه شنبه
335,000
تومان
7 مهر
چهارشنبه
335,000
تومان
8 مهر
پنجشنبه
335,000
تومان
9 مهر
جمعه
335,000
تومان
10 مهر
شنبه
335,000
تومان
11 مهر
یکشنبه
335,000
تومان
12 مهر
دوشنبه
335,000
تومان
13 مهر
سه شنبه
335,000
تومان
14 مهر
چهارشنبه
335,000
تومان
اقامت 24
335,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
4 مهر
یکشنبه
335,000
تومان
5 مهر
دوشنبه
335,000
تومان
6 مهر
سه شنبه
335,000
تومان
7 مهر
چهارشنبه
335,000
تومان
8 مهر
پنجشنبه
335,000
تومان
9 مهر
جمعه
335,000
تومان
10 مهر
شنبه
335,000
تومان
11 مهر
یکشنبه
335,000
تومان
12 مهر
دوشنبه
335,000
تومان
13 مهر
سه شنبه
335,000
تومان
14 مهر
چهارشنبه
335,000
تومان
گواشیر-اتاق سه تخته
اتاق سه تخته
هتل یار
412,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
4 مهر
یکشنبه
412,000
تومان
5 مهر
دوشنبه
412,000
تومان
6 مهر
سه شنبه
412,000
تومان
7 مهر
چهارشنبه
412,000
تومان
8 مهر
پنجشنبه
412,000
تومان
9 مهر
جمعه
412,000
تومان
10 مهر
شنبه
412,000
تومان
11 مهر
یکشنبه
412,000
تومان
12 مهر
دوشنبه
412,000
تومان
13 مهر
سه شنبه
412,000
تومان
14 مهر
چهارشنبه
412,000
تومان
اقامت 24
412,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
4 مهر
یکشنبه
412,000
تومان
5 مهر
دوشنبه
412,000
تومان
6 مهر
سه شنبه
412,000
تومان
7 مهر
چهارشنبه
412,000
تومان
8 مهر
پنجشنبه
412,000
تومان
9 مهر
جمعه
412,000
تومان
10 مهر
شنبه
412,000
تومان
11 مهر
یکشنبه
412,000
تومان
12 مهر
دوشنبه
412,000
تومان
13 مهر
سه شنبه
412,000
تومان
14 مهر
چهارشنبه
412,000
تومان
علاءالدین
418,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
4 مهر
یکشنبه
418,000
تومان
5 مهر
دوشنبه
418,000
تومان
6 مهر
سه شنبه
418,000
تومان
7 مهر
چهارشنبه
418,000
تومان
8 مهر
پنجشنبه
418,000
تومان
9 مهر
جمعه
418,000
تومان
10 مهر
شنبه
418,000
تومان
11 مهر
یکشنبه
418,000
تومان
12 مهر
دوشنبه
418,000
تومان
13 مهر
سه شنبه
418,000
تومان
14 مهر
چهارشنبه
418,000
تومان
گواشیر-سوییت یکخوابه چهارنفره
سوییت یکخوابه چهارنفره
اقامت 24
489,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
4 مهر
یکشنبه
489,000
تومان
5 مهر
دوشنبه
489,000
تومان
6 مهر
سه شنبه
489,000
تومان
7 مهر
چهارشنبه
489,000
تومان
8 مهر
پنجشنبه
489,000
تومان
9 مهر
جمعه
489,000
تومان
10 مهر
شنبه
489,000
تومان
11 مهر
یکشنبه
489,000
تومان
12 مهر
دوشنبه
489,000
تومان
13 مهر
سه شنبه
489,000
تومان
14 مهر
چهارشنبه
489,000
تومان
هتل یار
489,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
4 مهر
یکشنبه
489,000
تومان
5 مهر
دوشنبه
489,000
تومان
6 مهر
سه شنبه
489,000
تومان
7 مهر
چهارشنبه
489,000
تومان
8 مهر
پنجشنبه
489,000
تومان
9 مهر
جمعه
489,000
تومان
10 مهر
شنبه
489,000
تومان
11 مهر
یکشنبه
489,000
تومان
12 مهر
دوشنبه
489,000
تومان
13 مهر
سه شنبه
489,000
تومان
14 مهر
چهارشنبه
489,000
تومان
گواشیر-سوئیت شش نفره
سوئیت شش نفره
هتل یار
750,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
4 مهر
یکشنبه
750,000
تومان
5 مهر
دوشنبه
750,000
تومان
6 مهر
سه شنبه
750,000
تومان
7 مهر
چهارشنبه
750,000
تومان
8 مهر
پنجشنبه
750,000
تومان
9 مهر
جمعه
750,000
تومان
10 مهر
شنبه
750,000
تومان
11 مهر
یکشنبه
750,000
تومان
12 مهر
دوشنبه
750,000
تومان
13 مهر
سه شنبه
750,000
تومان
14 مهر
چهارشنبه
750,000
تومان
اقامت 24
750,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
4 مهر
یکشنبه
750,000
تومان
5 مهر
دوشنبه
750,000
تومان
6 مهر
سه شنبه
750,000
تومان
7 مهر
چهارشنبه
750,000
تومان
8 مهر
پنجشنبه
750,000
تومان
9 مهر
جمعه
750,000
تومان
10 مهر
شنبه
750,000
تومان
11 مهر
یکشنبه
750,000
تومان
12 مهر
دوشنبه
750,000
تومان
13 مهر
سه شنبه
750,000
تومان
14 مهر
چهارشنبه
750,000
تومان

امکانات اتاق های هتل گواشیر کرمان

سالن کنفرانس
ترانسفر رفت با هزینه
رستوران بام
تلويزيون LCD در لابی
زمین ورزشی
پارک کودک
گیم نت
اتاق تلفن (اپراتور)
تلویزیون در لابی
خدمات خانه داری
شبکه پخش فیلم
پذیرش 24 ساعته
ترانسفر برگشت با هزینه
زنگ هشدار
خدمات بیدار باش
پرینتر
تلفن در لابی
فكس
روم سرويس
اينترنت در لابی
سالن صبحانه خوری
كافی شاپ
پاركينگ
خدمات خشکشویی
وسایل بدنسازی
صبحانه رایگان
مینی بار رایگان
خدمات تهيه بليط
مینی بار با هزینه
خدمات برای معلولین
گشت نیم روزی
Business Center
کپسول آتش‌نشانی در لابی
اینترنت بی سیم
صندوق امانات در لابی
پارکینگ در هتل
رستوران در هتل
روزنامه رایگان
اینترنت با سرعت بالا
خدمات نگهداری کودک
پرداخت ویزا و مسترکارت
سرویس حرم
بازی ویدئویی
زمين تنيس
روم سرويس 24 ساعته
سالن بيليارد
خدمات پزشكي
کپسول آتشنشانی در راهرو
خدمات باربري
امكانات برای معلولين
جكوزی
سالن همايش
چايخانه سنتی
کرایه اتومبیل (بدون راننده)
خدمات CIP (تشریفات ویژه)
آتلیه
كتابخانه
کافی نت
کپسول آتش نشانی
اعلام حریق
مبلمان
اینترنت در لابی
سالن اجتماعات
رستوران
سیستم تهویه مطبوع
سونا
استخر
تاکسی سرویس
پارکینگ
نمازخانه
آسانسور
صندوق امانات
آلاچیق
یخچال
تلویزیون
دستگاه خودپرداز
خشکشویی (لاندری)
تبديل ارز
آژانس مسافرتی
تالار عروسی
سرویس فرنگی
سرویس بهداشتی ایرانی
فتوکپی
جعبه کمک های اولیه
ماساژ
حمام
اطفای حریق
اینترنت در قسمت لابی
فروشگاه
آرایشگاه
خشکشویی
بیلیارد
سالن ورزش
سوئیت
تلفن در اتاق
اینترنت
مرکز خرید
اتاق سیگار
لابی
اتاق بازی
تالار پذیرایی
ویلچر
پله اضطراری
رمپ
دستگاه واکس کفش
پارکینگ روباز
تلفن
سالن ورزشی
فضای سبز
روزنامه
اینترنت رایگان و نامحدود در لابی
خدمات تور
اتاق چمدان
رخت آویز

آدرس هتل گواشیر کرمان روی نقشه

نظرات کاربران برای هتل گواشیر کرمان

(20 نظر)
نقاط قوت:
برخورد خوب پرسنل پاکیزگی هتل در کل نسبت به قیمت خوبه
نقاط ضعف:
صبحانه بسیار معمولی صبحانه گرم ندارد
نقاط قوت:
دسترسی آسان.جای مناسب برای پارکینگ.وجود آسانسور.نظافت قابل قبول.
نقاط ضعف:
دسترسی آسان.جای مناسب برای پارکینگ.وجود آسانسور.نظافت قابل قبول.
ما دوشب در این هتل اقامت داشتیم.البته به فاصله ۴ شب.کلا هتل قابل قبولی است.ولی برای کسانی که قصد اقامت چند روزه در کرمان را دارند،نسبت به مرکز شهر دور است.برای من نظافت وتمیزی خیلی مهم است،که این مورد برای من راضی کننده بود.
نقاط قوت:
فقط حیاط هتل خوبه که البته اگه رسیدگی بشه و تمیز باشه بهتره.با اینکه قبل از ساعت تحویل رسیدیم اتاق را تونستیم تحویل بگیریم....البته با چک و چونه ولی اناق خوبی هم نگرفتیم
نقاط ضعف:
فقط حیاط هتل خوبه که البته اگه رسیدگی بشه و تمیز باشه بهتره.با اینکه قبل از ساعت تحویل رسیدیم اتاق را تونستیم تحویل بگیریم....البته با چک و چونه ولی اناق خوبی هم نگرفتیم
تردد ما به کرمان زیاده...دوبار تا بحال در این هتل اقامت داشتیم.....علت انتخاب این هتل برای بار دوم هم فقط بخاطر تحویل اتاق در صبح بود. سفر بعدی در هتل دیگری اقامت خواهم کرد.هتل مثل یک اقامتگاه متروکه میماند.تمام وسایل موجود از کار افتاده هستند.
نقاط قوت:
من نظافتش را دوست داشتم
نقاط ضعف:
صبحانه ضعیف رستوران برای غذا نداشت اتاقها قدیمی سر وصدای زیاد از خیابان مجاور بخاطر تردد
نقاط قوت:
ما دوشب ار این هتل اقامت داشتیم از نظر بهداشت و نظافت هتل خوب و تمیزی بود برخورد پرسنل محترمانه بود پارکینگ رو باز داشت و امنیت خوبی برقرار بود محیط هتل آرام بود صبحانه از ساعت ۷ تا ۹ بود و اگر تایم را تا ساعت ۱۰ بود بهتر بود صبحانه روتین و معمولی بود از نظر لوکیشن هم نزدیک به فرودگاه بود و تا اماکن تاریخی با ماشین ۱۵ تا ۲۰ دقیقه بود در کل نسبت به قیمت مناسب بود. هتل رستوران برای شام و نهار نداشت و از بیرون باید سفارش بدین .
نقاط ضعف:
ما دوشب ار این هتل اقامت داشتیم از نظر بهداشت و نظافت هتل خوب و تمیزی بود برخورد پرسنل محترمانه بود پارکینگ رو باز داشت و امنیت خوبی برقرار بود محیط هتل آرام بود صبحانه از ساعت ۷ تا ۹ بود و اگر تایم را تا ساعت ۱۰ بود بهتر بود صبحانه روتین و معمولی بود از نظر لوکیشن هم نزدیک به فرودگاه بود و تا اماکن تاریخی با ماشین ۱۵ تا ۲۰ دقیقه بود در کل نسبت به قیمت مناسب بود. هتل رستوران برای شام و نهار نداشت و از بیرون باید سفارش بدین .
ما دوشب ار این هتل اقامت داشتیم از نظر بهداشت و نظافت هتل خوب و تمیزی بود برخورد پرسنل محترمانه بود پارکینگ رو باز داشت و امنیت خوبی برقرار بود محیط هتل آرام بود صبحانه از ساعت ۷ تا ۹ بود و اگر تایم را تا ساعت ۱۰ بود بهتر بود صبحانه روتین و معمولی بود از نظر لوکیشن هم نزدیک به فرودگاه بود و تا اماکن تاریخی با ماشین ۱۵ تا ۲۰ دقیقه بود در کل نسبت به قیمت مناسب بود. هتل رستوران برای شام و نهار نداشت و از بیرون باید سفارش بدین . با تشکر
نقاط قوت:
نزدیکی به فرودگاه، قیمت مناسب
نقاط ضعف:
نزدیکی به فرودگاه، قیمت مناسب
نقاط قوت:
پرسنل برخورد خوب داشتن هتل تمیز مرتب و در حد هتل سه ستاره شیک بود
نقاط ضعف:
کلا هتل خیلی سرد بود سیستم گرمایشی مناسب اب و هوای کرمان نبود در ضمن کاش رستوران فعال بود
نقاط قوت:
برخورد مناسب پرسنل
نقاط ضعف:
دوش حمام خراب و کم فشار صدای رادیاتور خیلی زیاد چای که آوردن خیلی بی کیفیت بود
بیشتر شبیه به یک مسافرخانه بزرگ است تا یک هتل سه ستاره فشار آب حمام افتضاح و صدای خیابان در اتاق های روبه خیابان غیر قابل تحمل است. صبحانه هم حداکثر در حد تک ستاره
نقاط قوت:
راضی بودیم
نقاط ضعف:
نکته ای نداشت
نقاط قوت:
راضی بودم
نقاط ضعف:
مورد خاصی ندیدم
بسیار مناسب و اقتصادی
نقاط قوت:
خوب بود
نقاط ضعف:
موردی نداشت
با سلام همه چی در حد متوسط رو به خوب بود .
نقاط قوت:
خوب بود همه چی
نقاط ضعف:
مینی بار نداشت یخچال
تمیز نبود خیلی
هتل بسیار بزرگ و معتبری است. سطح تمیزی قابل قبول است و تهویه مطبوع است. برای سفرهای کاری و گروهی بسیار مناسب است ولی برای سفرهای خانوادگی کم امکانات است.لولای درب توالت صدا می داد. محل هتل کمی از مرکز شهر فاصله دارد. صبحانه خیلی ساده و بدون تنوع بود و قهوه هم نداشتند و فقط چای سرو می شد.
نقاط قوت:
نظافت روزانه سرویس صبحانه خوب فضای زیبا سیستم سرمایشی عالی برخورد مناسب پرسنل هتل
نقاط ضعف:
عدم وجود رستوران جهت نهار و شام عدم وجود مینی بار در اتاق
هتل از لحاظ معماری و ساخت زیبا بود و فضای بسیار بزرگی داشت. فضتی داخل اتاق هم مناسب بود و از برخورد پرسنل هم راضی بودم. فضای داخل اتاق کمی دلگیر بود و سیستم تهویه در فصل گرما خیلی خوب کار نمیکرد.
سفر فوق العاده ای بود هتل گواشیر هم نسبت به قیمتش می ارزید. همه چیز عالی بود. غذای رستوران این هتل خوش طعم بود البته ما یه وعده بیشتر در هتل نبودیم. اتاقمون تمیز بوداتاق دیر به دیر سرویس میشه. سطل زباله ما تا آخرین روز خالی نشده بود.
برای ثبت نظر باید وارد شوید یا ثبت نام کنید.

پرسش و پاسخ درباره هتل گواشیر کرمان

مهمانان هتل گواشیر کرمان در سایت‌های مختلف چه نظراتی نوشته‌اند؟

همه نظرات مهمانان هتل گواشیر کرمان از تمامی سایت‌های رزرواسیون را در مورد امکانات هتل، کیفیت خدمات، برخورد کارکنان، مزایا و معایب هتل در سایت سلطان سفر مشاهده کنید.

کدام سایت ارزانترین قیمت را ارائه می‌دهد؟

سلطان سفر با مقایسه قیمت هتل گواشیر کرمان بر روی سایت‌های مختلف از جمله اسنپ تریپ، اقامت24، جاباما، هتل یار و ده‌ها سایت دیگر، ارزان‌ترین قیمت را به شما پیشنهاد می‌دهد.

همه عکس‌ها و امکانات هتل گواشیر کرمان رو کجا می‌تونم ببینم؟

سلطان سفر مجموعه‌ای کامل از تصاویر و امکانات هتل گواشیر کرمان را از همه سایت‌های معتبر رزرو گردآوری کرده است.