هتل آپارتمان پارسا کلاردشت

کلاردشت، روبروی نیروگاه برق، ابتدای جاده طبرسو
-
امتیاز کاربران
5
نظرات کاربران

معرفی هتل آپارتمان پارسا کلاردشت

مقایسه و رزرو اتاق

رزرو هتل آپارتمان پارسا کلاردشت

ظرفیت 2 نفر

سوئیت 35 متری برای دو نفر
ایران هتل آنلاین
2,100,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
29 تیر
جمعه
2,100,000 تومان
30 تیر
شنبه
2,100,000 تومان
31 تیر
یکشنبه
2,100,000 تومان
1 مرداد
دوشنبه
2,100,000 تومان
2 مرداد
سه‌شنبه
2,100,000 تومان
3 مرداد
چهارشنبه
2,100,000 تومان
4 مرداد
پنج‌شنبه
2,100,000 تومان
5 مرداد
جمعه
2,100,000 تومان
6 مرداد
شنبه
2,100,000 تومان
7 مرداد
یکشنبه
2,100,000 تومان
8 مرداد
دوشنبه
2,100,000 تومان
سوئیت 55 متری برای دو نفر
ایران هتل آنلاین
2,100,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
29 تیر
جمعه
2,100,000 تومان
30 تیر
شنبه
2,100,000 تومان
31 تیر
یکشنبه
2,100,000 تومان
1 مرداد
دوشنبه
2,100,000 تومان
2 مرداد
سه‌شنبه
2,100,000 تومان
3 مرداد
چهارشنبه
2,100,000 تومان
4 مرداد
پنج‌شنبه
2,100,000 تومان
5 مرداد
جمعه
2,100,000 تومان
6 مرداد
شنبه
2,100,000 تومان
7 مرداد
یکشنبه
2,100,000 تومان
8 مرداد
دوشنبه
2,100,000 تومان
سوئیت دو نفره 35 متری
اقامت 24
2,500,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
29 تیر
جمعه
2,500,000 تومان
30 تیر
شنبه
2,500,000 تومان
31 تیر
یکشنبه
2,500,000 تومان
سوئیت دو نفره 35 متری
اقامت 24
ظرفیت تکمیل
قیمت شب‌های دیگر
29 تیر
جمعه
تکمیل ظرفیت
30 تیر
شنبه
2,000,000 تومان
31 تیر
یکشنبه
2,000,000 تومان
1 مرداد
دوشنبه
2,000,000 تومان
2 مرداد
سه‌شنبه
2,000,000 تومان
3 مرداد
چهارشنبه
2,000,000 تومان
4 مرداد
پنج‌شنبه
2,000,000 تومان
5 مرداد
جمعه
2,000,000 تومان
6 مرداد
شنبه
2,000,000 تومان
7 مرداد
یکشنبه
2,000,000 تومان
8 مرداد
دوشنبه
2,000,000 تومان
ظرفیت 3 نفر

سوئیت سه تخته 55 متری
اسنپ تریپ
1,900,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
29 تیر
جمعه
1,900,000 تومان
سوئیت سه نفره 55 متری
اقامت 24
2,090,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
29 تیر
جمعه
2,090,000 تومان
30 تیر
شنبه
2,090,000 تومان
31 تیر
یکشنبه
2,090,000 تومان
1 مرداد
دوشنبه
2,090,000 تومان
2 مرداد
سه‌شنبه
2,090,000 تومان
3 مرداد
چهارشنبه
2,090,000 تومان
4 مرداد
پنج‌شنبه
2,090,000 تومان
5 مرداد
جمعه
2,090,000 تومان
6 مرداد
شنبه
2,090,000 تومان
7 مرداد
یکشنبه
2,090,000 تومان
8 مرداد
دوشنبه
2,090,000 تومان
سوئیت سه نفره 55 متری
اقامت 24
2,140,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
29 تیر
جمعه
2,140,000 تومان
30 تیر
شنبه
2,140,000 تومان
31 تیر
یکشنبه
2,140,000 تومان
سوئیت سه نفره 55 متری
اقامت 24
2,530,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
29 تیر
جمعه
2,530,000 تومان
30 تیر
شنبه
2,530,000 تومان
31 تیر
یکشنبه
2,530,000 تومان
ظرفیت 4 نفر

سوئیت چهار نفره 85 متری
اقامت 24
2,520,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
29 تیر
جمعه
2,520,000 تومان
30 تیر
شنبه
2,520,000 تومان
31 تیر
یکشنبه
2,520,000 تومان
1 مرداد
دوشنبه
2,520,000 تومان
2 مرداد
سه‌شنبه
2,520,000 تومان
3 مرداد
چهارشنبه
2,520,000 تومان
4 مرداد
پنج‌شنبه
2,520,000 تومان
5 مرداد
جمعه
2,520,000 تومان
6 مرداد
شنبه
2,520,000 تومان
7 مرداد
یکشنبه
2,520,000 تومان
8 مرداد
دوشنبه
2,520,000 تومان
سوئیت 75 متری برای چهار نفر
ایران هتل آنلاین
2,550,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
29 تیر
جمعه
2,550,000 تومان
30 تیر
شنبه
2,550,000 تومان
31 تیر
یکشنبه
2,550,000 تومان
1 مرداد
دوشنبه
2,550,000 تومان
2 مرداد
سه‌شنبه
2,550,000 تومان
3 مرداد
چهارشنبه
2,550,000 تومان
4 مرداد
پنج‌شنبه
2,550,000 تومان
5 مرداد
جمعه
2,550,000 تومان
6 مرداد
شنبه
2,550,000 تومان
7 مرداد
یکشنبه
2,550,000 تومان
8 مرداد
دوشنبه
2,550,000 تومان
سوئیت چهار نفره 75 متری
اقامت 24
2,589,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
29 تیر
جمعه
2,589,000 تومان
30 تیر
شنبه
2,589,000 تومان
31 تیر
یکشنبه
2,589,000 تومان
سوئیت چهار نفره 85 متری
اقامت 24
2,734,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
29 تیر
جمعه
2,734,000 تومان
30 تیر
شنبه
2,734,000 تومان
31 تیر
یکشنبه
2,734,000 تومان
سوئیت چهار نفره 75 متری
اقامت 24
3,000,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
29 تیر
جمعه
3,000,000 تومان
30 تیر
شنبه
3,000,000 تومان
31 تیر
یکشنبه
3,000,000 تومان
سوئیت چهار نفره 85 متری
اقامت 24
3,220,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
29 تیر
جمعه
3,220,000 تومان
30 تیر
شنبه
3,220,000 تومان
31 تیر
یکشنبه
3,220,000 تومان
سوئیت چهار نفره 75 متری
اقامت 24
ظرفیت تکمیل
قیمت شب‌های دیگر
29 تیر
جمعه
تکمیل ظرفیت
30 تیر
شنبه
2,340,000 تومان
31 تیر
یکشنبه
2,340,000 تومان
1 مرداد
دوشنبه
2,340,000 تومان
2 مرداد
سه‌شنبه
2,340,000 تومان
3 مرداد
چهارشنبه
2,340,000 تومان
4 مرداد
پنج‌شنبه
2,340,000 تومان
5 مرداد
جمعه
2,340,000 تومان
6 مرداد
شنبه
2,340,000 تومان
7 مرداد
یکشنبه
2,340,000 تومان
8 مرداد
دوشنبه
2,340,000 تومان
ظرفیت 5 نفر

سوئیت 85 متری برای پنج نفر
ایران هتل آنلاین
2,800,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
29 تیر
جمعه
2,800,000 تومان
30 تیر
شنبه
2,800,000 تومان
31 تیر
یکشنبه
2,800,000 تومان
1 مرداد
دوشنبه
2,800,000 تومان
2 مرداد
سه‌شنبه
2,800,000 تومان
3 مرداد
چهارشنبه
2,800,000 تومان
4 مرداد
پنج‌شنبه
2,800,000 تومان
5 مرداد
جمعه
2,800,000 تومان
6 مرداد
شنبه
2,800,000 تومان
7 مرداد
یکشنبه
2,800,000 تومان
8 مرداد
دوشنبه
2,800,000 تومان
ظرفیت 7 نفر

سوئیت دو خوابه هفت نفره 120 متری
اسنپ تریپ
3,750,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
30 تیر
شنبه
3,750,000 تومان
سوئیت دوخوابه 120 متری برای هفت نفر
ایران هتل آنلاین
3,850,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
29 تیر
جمعه
3,850,000 تومان
30 تیر
شنبه
3,850,000 تومان
31 تیر
یکشنبه
3,850,000 تومان
1 مرداد
دوشنبه
3,850,000 تومان
2 مرداد
سه‌شنبه
3,850,000 تومان
3 مرداد
چهارشنبه
3,850,000 تومان
4 مرداد
پنج‌شنبه
3,850,000 تومان
5 مرداد
جمعه
3,850,000 تومان
6 مرداد
شنبه
3,850,000 تومان
7 مرداد
یکشنبه
3,850,000 تومان
8 مرداد
دوشنبه
3,850,000 تومان
سوئیت دو خوابه هفت نفره 120 متری
اقامت 24
4,600,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
29 تیر
جمعه
4,600,000 تومان
30 تیر
شنبه
4,600,000 تومان
31 تیر
یکشنبه
4,600,000 تومان
سوئیت دو خوابه هفت نفره 120 متری
اقامت 24
ظرفیت تکمیل
قیمت شب‌های دیگر
29 تیر
جمعه
تکمیل ظرفیت
30 تیر
شنبه
3,800,000 تومان
31 تیر
یکشنبه
3,800,000 تومان
1 مرداد
دوشنبه
3,800,000 تومان
2 مرداد
سه‌شنبه
3,800,000 تومان
3 مرداد
چهارشنبه
3,800,000 تومان
4 مرداد
پنج‌شنبه
3,800,000 تومان
5 مرداد
جمعه
3,800,000 تومان
6 مرداد
شنبه
3,800,000 تومان
7 مرداد
یکشنبه
3,800,000 تومان
8 مرداد
دوشنبه
3,800,000 تومان

امکانات اتاق های هتل آپارتمان پارسا کلاردشت

اعلام حریق
فتوکپی
سرویس بهداشتی ایرانی
سرویس فرنگی
آژانس مسافرتی
تبديل ارز
خشکشویی (لاندری)
دستگاه خودپرداز
صندوق امانات
آسانسور
نمازخانه
تاکسی سرویس
استخر
سونا
سیستم تهویه مطبوع
ماساژ
اتاق چمدان
خدمات تور
روزنامه
فضای سبز
سالن ورزشی
دستگاه واکس کفش
پله اضطراری
اتاق بازی
لابی
اتاق سیگار
مرکز خرید
آرایشگاه
فروشگاه
کپسول آتش نشانی
خدمات برای معلولین
کافی نت
مینی بار رایگان
وسایل بدنسازی
پاركينگ
كافی شاپ
اينترنت در لابی
فكس
تلفن در لابی
پرینتر
زنگ هشدار
ترانسفر رفت با هزینه
ترانسفر برگشت با هزینه
پذیرش 24 ساعته
شبکه پخش فیلم
خدمات خانه داری
تلویزیون در لابی
اتاق تلفن (اپراتور)
گیم نت
پارک کودک
زمین ورزشی
رستوران بام
خدمات تهيه بليط
خدمات بیدار باش
مینی بار با هزینه
كتابخانه
آتلیه
خدمات CIP (تشریفات ویژه)
کرایه اتومبیل (بدون راننده)
چايخانه سنتی
جكوزی
خدمات باربري
خدمات پزشكي
سالن بيليارد
زمين تنيس
گشت نیم روزی
بازی ویدئویی
سرویس حرم
پرداخت ویزا و مسترکارت
خدمات نگهداری کودک

آدرس هتل آپارتمان پارسا کلاردشت روی نقشه

مشاهده اقامتگاه بر روی نقشه

نظرات کاربران برای هتل آپارتمان پارسا کلاردشت

(5 نظر)
نقاط قوت:
نظافت نوساز بودن قیمت مناسب
نقاط ضعف:
نظافت نوساز بودن قیمت مناسب
هتل آپارتمان تمیز و نو ساز می باشد و در زمان اقامت مشکلی در آنجا نداشتم.
نقاط قوت:
موقعیت مکانی نظافت برخورد میزبان نو بودن ساختمان و وسایل
نقاط ضعف:
موقعیت مکانی نظافت برخورد میزبان نو بودن ساختمان و وسایل
ب نسبت قیمت خیلی خوب بود در ضمن صبحانه و رستوران نداره پس این زو جزء سوالات الزامی نپرسید لطفا
نقاط قوت:
رفتار محترمانه
نقاط ضعف:
رفتار محترمانه
از روی ناچاری
نقاط قوت:
نوساز و نظافت عالی
نقاط ضعف:
نوساز و نظافت عالی
در مجموع راضی بودیم
نقاط قوت:
خوشرویی کارکنان پارکینگ
نقاط ضعف:
خوشرویی کارکنان پارکینگ
برای ثبت نظر باید وارد شوید یا ثبت نام کنید.

پرسش و پاسخ درباره هتل آپارتمان پارسا کلاردشت

مهمانان هتل آپارتمان پارسا کلاردشت در سایت‌های مختلف چه نظراتی نوشته‌اند؟

همه نظرات مهمانان هتل آپارتمان پارسا کلاردشت از تمامی سایت‌های رزرواسیون را در مورد امکانات هتل، کیفیت خدمات، برخورد کارکنان، مزایا و معایب هتل در سایت سلطان سفر مشاهده کنید. برای مشاهده نظرات کلیک کنید.

کدام سایت ارزانترین قیمت را ارائه می‌دهد؟

سلطان سفر با مقایسه قیمت هتل آپارتمان پارسا کلاردشت بر روی سایت‌های مختلف از جمله اسنپ تریپ، اقامت24، جاباما، هتل یار و ده‌ها سایت دیگر، ارزان‌ترین قیمت را به شما پیشنهاد می‌دهد. برای مقایسه قیمت و رزرو هتل کلیک کنید.

همه عکس‌ها و امکانات هتل آپارتمان پارسا کلاردشت رو کجا می‌تونم ببینم؟

سلطان سفر مجموعه‌ای کامل از تصاویر و امکانات هتل آپارتمان پارسا کلاردشت را از همه سایت‌های معتبر رزرو گردآوری کرده است. برای مشاهده کلیک کنید.