مقایسه و رزرو اتاق

رزرو هتل پارادایس کلیبر

ظرفیت 1 نفر

اتاق یک تخته
اقامت 24
555,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
29 مرداد
شنبه
555,000
تومان
30 مرداد
یکشنبه
555,000
تومان
31 مرداد
دوشنبه
555,000
تومان
1 شهریور
سه شنبه
555,000
تومان
2 شهریور
چهارشنبه
555,000
تومان
3 شهریور
پنجشنبه
555,000
تومان
4 شهریور
جمعه
555,000
تومان
5 شهریور
شنبه
555,000
تومان
6 شهریور
یکشنبه
555,000
تومان
7 شهریور
دوشنبه
555,000
تومان
8 شهریور
سه شنبه
555,000
تومان
اتاق یک تخته
ایران هتل آنلاین
569,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
29 مرداد
شنبه
569,000
تومان
30 مرداد
یکشنبه
569,000
تومان
31 مرداد
دوشنبه
569,000
تومان
1 شهریور
سه شنبه
569,000
تومان
2 شهریور
چهارشنبه
569,000
تومان
3 شهریور
پنجشنبه
569,000
تومان
4 شهریور
جمعه
569,000
تومان
5 شهریور
شنبه
569,000
تومان
6 شهریور
یکشنبه
569,000
تومان
7 شهریور
دوشنبه
569,000
تومان
8 شهریور
سه شنبه
569,000
تومان
ظرفیت 2 نفر

اتاق دو تخته دبل
اقامت 24
750,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
29 مرداد
شنبه
750,000
تومان
30 مرداد
یکشنبه
750,000
تومان
31 مرداد
دوشنبه
750,000
تومان
1 شهریور
سه شنبه
750,000
تومان
2 شهریور
چهارشنبه
750,000
تومان
3 شهریور
پنجشنبه
750,000
تومان
4 شهریور
جمعه
750,000
تومان
5 شهریور
شنبه
750,000
تومان
6 شهریور
یکشنبه
750,000
تومان
7 شهریور
دوشنبه
750,000
تومان
8 شهریور
سه شنبه
750,000
تومان
اتاق دو تخته توئین
ایران هتل آنلاین
750,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
29 مرداد
شنبه
750,000
تومان
30 مرداد
یکشنبه
750,000
تومان
31 مرداد
دوشنبه
750,000
تومان
1 شهریور
سه شنبه
750,000
تومان
2 شهریور
چهارشنبه
750,000
تومان
3 شهریور
پنجشنبه
750,000
تومان
4 شهریور
جمعه
750,000
تومان
5 شهریور
شنبه
750,000
تومان
6 شهریور
یکشنبه
750,000
تومان
7 شهریور
دوشنبه
750,000
تومان
8 شهریور
سه شنبه
750,000
تومان
اتاق دو تخته توئین
اقامت 24
750,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
29 مرداد
شنبه
750,000
تومان
30 مرداد
یکشنبه
750,000
تومان
31 مرداد
دوشنبه
750,000
تومان
1 شهریور
سه شنبه
750,000
تومان
2 شهریور
چهارشنبه
750,000
تومان
3 شهریور
پنجشنبه
750,000
تومان
4 شهریور
جمعه
750,000
تومان
5 شهریور
شنبه
750,000
تومان
6 شهریور
یکشنبه
750,000
تومان
7 شهریور
دوشنبه
750,000
تومان
8 شهریور
سه شنبه
750,000
تومان
اتاق دو تخته دبل
ایران هتل آنلاین
750,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
29 مرداد
شنبه
750,000
تومان
30 مرداد
یکشنبه
750,000
تومان
31 مرداد
دوشنبه
750,000
تومان
1 شهریور
سه شنبه
750,000
تومان
2 شهریور
چهارشنبه
750,000
تومان
3 شهریور
پنجشنبه
750,000
تومان
4 شهریور
جمعه
750,000
تومان
5 شهریور
شنبه
750,000
تومان
6 شهریور
یکشنبه
750,000
تومان
7 شهریور
دوشنبه
750,000
تومان
8 شهریور
سه شنبه
750,000
تومان
ظرفیت 3 نفر

اتاق سه تخته
اقامت 24
1,050,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
29 مرداد
شنبه
1,050,000
تومان
30 مرداد
یکشنبه
1,050,000
تومان
31 مرداد
دوشنبه
1,050,000
تومان
1 شهریور
سه شنبه
1,050,000
تومان
2 شهریور
چهارشنبه
1,050,000
تومان
3 شهریور
پنجشنبه
1,050,000
تومان
4 شهریور
جمعه
1,050,000
تومان
5 شهریور
شنبه
1,050,000
تومان
6 شهریور
یکشنبه
1,050,000
تومان
7 شهریور
دوشنبه
1,050,000
تومان
8 شهریور
سه شنبه
1,050,000
تومان
اتاق سه تخته
ایران هتل آنلاین
1,050,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
29 مرداد
شنبه
1,050,000
تومان
30 مرداد
یکشنبه
1,050,000
تومان
31 مرداد
دوشنبه
1,050,000
تومان
1 شهریور
سه شنبه
1,050,000
تومان
2 شهریور
چهارشنبه
1,050,000
تومان
3 شهریور
پنجشنبه
1,050,000
تومان
4 شهریور
جمعه
1,050,000
تومان
5 شهریور
شنبه
1,050,000
تومان
6 شهریور
یکشنبه
1,050,000
تومان
7 شهریور
دوشنبه
1,050,000
تومان
8 شهریور
سه شنبه
1,050,000
تومان
سوئیت یکخوابه سه نفره
اقامت 24
1,305,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
29 مرداد
شنبه
1,305,000
تومان
30 مرداد
یکشنبه
1,305,000
تومان
31 مرداد
دوشنبه
1,305,000
تومان
1 شهریور
سه شنبه
1,305,000
تومان
2 شهریور
چهارشنبه
1,305,000
تومان
3 شهریور
پنجشنبه
1,305,000
تومان
4 شهریور
جمعه
1,305,000
تومان
5 شهریور
شنبه
1,305,000
تومان
6 شهریور
یکشنبه
1,305,000
تومان
7 شهریور
دوشنبه
1,305,000
تومان
8 شهریور
سه شنبه
1,305,000
تومان
سوئیت یک خوابه برای سه نفر
ایران هتل آنلاین
1,305,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
29 مرداد
شنبه
1,305,000
تومان
30 مرداد
یکشنبه
1,305,000
تومان
31 مرداد
دوشنبه
1,305,000
تومان
1 شهریور
سه شنبه
1,305,000
تومان
2 شهریور
چهارشنبه
1,305,000
تومان
3 شهریور
پنجشنبه
1,305,000
تومان
4 شهریور
جمعه
1,305,000
تومان
5 شهریور
شنبه
1,305,000
تومان
6 شهریور
یکشنبه
1,305,000
تومان
7 شهریور
دوشنبه
1,305,000
تومان
8 شهریور
سه شنبه
1,305,000
تومان
ظرفیت 4 نفر

اتاق چهار تخته
ایران هتل آنلاین
1,300,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
29 مرداد
شنبه
1,300,000
تومان
30 مرداد
یکشنبه
1,300,000
تومان
31 مرداد
دوشنبه
1,300,000
تومان
1 شهریور
سه شنبه
1,300,000
تومان
2 شهریور
چهارشنبه
1,300,000
تومان
3 شهریور
پنجشنبه
1,300,000
تومان
4 شهریور
جمعه
1,300,000
تومان
5 شهریور
شنبه
1,300,000
تومان
6 شهریور
یکشنبه
1,300,000
تومان
7 شهریور
دوشنبه
1,300,000
تومان
8 شهریور
سه شنبه
1,300,000
تومان
اتاق چهار تخته
اقامت 24
1,300,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
29 مرداد
شنبه
1,300,000
تومان
30 مرداد
یکشنبه
1,300,000
تومان
31 مرداد
دوشنبه
1,300,000
تومان
1 شهریور
سه شنبه
1,300,000
تومان
2 شهریور
چهارشنبه
1,300,000
تومان
3 شهریور
پنجشنبه
1,300,000
تومان
4 شهریور
جمعه
1,300,000
تومان
5 شهریور
شنبه
1,300,000
تومان
6 شهریور
یکشنبه
1,300,000
تومان
7 شهریور
دوشنبه
1,300,000
تومان
8 شهریور
سه شنبه
1,300,000
تومان
سوئیت یکخوابه چهار نفره
اقامت 24
1,542,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
29 مرداد
شنبه
1,542,000
تومان
30 مرداد
یکشنبه
1,542,000
تومان
31 مرداد
دوشنبه
1,542,000
تومان
1 شهریور
سه شنبه
1,542,000
تومان
2 شهریور
چهارشنبه
1,542,000
تومان
3 شهریور
پنجشنبه
1,542,000
تومان
4 شهریور
جمعه
1,542,000
تومان
5 شهریور
شنبه
1,542,000
تومان
6 شهریور
یکشنبه
1,542,000
تومان
7 شهریور
دوشنبه
1,542,000
تومان
8 شهریور
سه شنبه
1,542,000
تومان
سوئیت یک خوابه برای چهار نفر
ایران هتل آنلاین
1,550,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
29 مرداد
شنبه
1,550,000
تومان
30 مرداد
یکشنبه
1,550,000
تومان
31 مرداد
دوشنبه
1,550,000
تومان
1 شهریور
سه شنبه
1,550,000
تومان
2 شهریور
چهارشنبه
1,550,000
تومان
3 شهریور
پنجشنبه
1,550,000
تومان
4 شهریور
جمعه
1,550,000
تومان
5 شهریور
شنبه
1,550,000
تومان
6 شهریور
یکشنبه
1,550,000
تومان
7 شهریور
دوشنبه
1,550,000
تومان
8 شهریور
سه شنبه
1,550,000
تومان
ظرفیت 5 نفر

اتاق پنج تخته
اقامت 24
1,490,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
29 مرداد
شنبه
1,490,000
تومان
30 مرداد
یکشنبه
1,490,000
تومان
31 مرداد
دوشنبه
1,490,000
تومان
1 شهریور
سه شنبه
1,490,000
تومان
2 شهریور
چهارشنبه
1,490,000
تومان
3 شهریور
پنجشنبه
1,490,000
تومان
4 شهریور
جمعه
1,490,000
تومان
5 شهریور
شنبه
1,490,000
تومان
6 شهریور
یکشنبه
1,490,000
تومان
7 شهریور
دوشنبه
1,490,000
تومان
8 شهریور
سه شنبه
1,490,000
تومان
اتاق پنج تخته
ایران هتل آنلاین
1,500,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
29 مرداد
شنبه
1,500,000
تومان
30 مرداد
یکشنبه
1,500,000
تومان
31 مرداد
دوشنبه
1,500,000
تومان
1 شهریور
سه شنبه
1,500,000
تومان
2 شهریور
چهارشنبه
1,500,000
تومان
3 شهریور
پنجشنبه
1,500,000
تومان
4 شهریور
جمعه
1,500,000
تومان
5 شهریور
شنبه
1,500,000
تومان
6 شهریور
یکشنبه
1,500,000
تومان
7 شهریور
دوشنبه
1,500,000
تومان
8 شهریور
سه شنبه
1,500,000
تومان
سوئیت یکخوابه پنج نفره
اقامت 24
1,697,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
29 مرداد
شنبه
1,697,000
تومان
30 مرداد
یکشنبه
1,697,000
تومان
31 مرداد
دوشنبه
1,697,000
تومان
1 شهریور
سه شنبه
1,697,000
تومان
2 شهریور
چهارشنبه
1,697,000
تومان
3 شهریور
پنجشنبه
1,697,000
تومان
4 شهریور
جمعه
1,697,000
تومان
5 شهریور
شنبه
1,697,000
تومان
6 شهریور
یکشنبه
1,697,000
تومان
7 شهریور
دوشنبه
1,697,000
تومان
8 شهریور
سه شنبه
1,697,000
تومان
سوئیت یک خوابه برای پنج نفر
ایران هتل آنلاین
1,697,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
29 مرداد
شنبه
1,697,000
تومان
30 مرداد
یکشنبه
1,697,000
تومان
31 مرداد
دوشنبه
1,697,000
تومان
1 شهریور
سه شنبه
1,697,000
تومان
2 شهریور
چهارشنبه
1,697,000
تومان
3 شهریور
پنجشنبه
1,697,000
تومان
4 شهریور
جمعه
1,697,000
تومان
5 شهریور
شنبه
1,697,000
تومان
6 شهریور
یکشنبه
1,697,000
تومان
7 شهریور
دوشنبه
1,697,000
تومان
8 شهریور
سه شنبه
1,697,000
تومان

امکانات اتاق های هتل پارادایس کلیبر

تلویزیون
یخچال
آسانسور
نمازخانه
اعلام حریق
رستوران
روزنامه
فتوکپی
سرویس بهداشتی ایرانی
اطفای حریق
سرویس فرنگی
پاركينگ
اينترنت در لابی
روم سرويس
آژانس مسافرتی
اينترنت در اتاق
تبديل ارز
خشکشویی (لاندری)
دستگاه خودپرداز
صندوق امانات
مبلمان
سشوار
تاکسی سرویس
استخر
سونا
سیستم تهویه مطبوع
ماساژ
اتاق چمدان
دراور
کمد لباس
حوله
امکان شارژ وسایل الکترونیکی
خدمات تور
فضای سبز
سالن ورزشی
تلفن
دستگاه واکس کفش
پله اضطراری
اتاق بازی
لابی
اتاق سیگار
مرکز خرید
اینترنت
آرایشگاه
فروشگاه
کپسول آتش نشانی
خدمات برای معلولین
کافی نت
مینی بار رایگان
وسایل بدنسازی
سیستم سرمایش
كافی شاپ
نهار در اتاق
فكس
تلفن در لابی
پرینتر
زنگ هشدار
ترانسفر رفت با هزینه
ترانسفر برگشت با هزینه
پذیرش 24 ساعته
شبکه پخش فیلم
خدمات خانه داری
تلویزیون در لابی
اتاق تلفن (اپراتور)
گیم نت
پارک کودک
زمین ورزشی
رستوران بام
خدمات تهيه بليط
خدمات بیدار باش
مینی بار با هزینه
صبحانه در اتاق
روم سرويس 24 ساعته
كتابخانه
آتلیه
خدمات CIP (تشریفات ویژه)
کرایه اتومبیل (بدون راننده)
چايخانه سنتی
جكوزی
خدمات باربري
خدمات پزشكي
سالن بيليارد
زمين تنيس
گشت نیم روزی
بازی ویدئویی
سرویس حرم
پرداخت ویزا و مسترکارت
خدمات نگهداری کودک
اینترنت بی سیم
لوازم بهداشتی
Business Center
لابی
تلويزيون در لابی
مبل
ميز
خشکشویی
خدمات اتو
فكس
خدمات اینترنتی
صبحانه در اتاق
نهار در اتاق
تلويزيون LED در لابی
باغچه
نمای کوه
سونا خشک
سونا بخار
جكوزی
نمای جنگل
مسلط به زبان ترکی
استخر
ماساژ
استخر كودكان
اب معدنی رایگان
حوله حمام
دمپایی یکبار مصرف
سیستم گرمایش
دمپایی حمام
کف پوش موکت
شام در اتاق
رخت آویز

نظرات کاربران برای هتل پارادایس کلیبر

(16 نظر)
نقاط قوت:
اصلا نکته مثبتی نداره انگار ۷۵۰ هزارتومن رو انداختیم دور.هتل هایه دیگه بهتر از اینجاس میتونین تو آلونک های جنگل ها بمونین اونا بهتر از این هتل هستن
نقاط ضعف:
سرویس بهداشتی توالت فرنگی نظافت نشده بودچایساز ندارهویو هتل مزخرفه اصلا طبیعتی در کار نییسامکانات هتل صفر هستش اصلا پیشنهاد نمیکنم اصلا
نقاط قوت:
برخوردار مناسب کارمندان هتل موقعیت و ویو عالی
نقاط ضعف:
عدم سرویس آسانسورها و خراب بودن یکی از آسانسورها نداشتن چوب رختی و صندلی در بالکن
نقاط قوت:
ساختمان نو، گلهای زیبا در ورودی،ملحفه های تمیز
نقاط ضعف:
پارکینگ رو باز،ترافیک آسانسور ،قفل دربها سویچی
در حد هتل چهار ستاره نبود
کارکنان پذیرش برخوردبسیارخوبی داشتند و به خوبی ما را راهنمایی کردند.اتاق دارای شرایط بهداشتی خوبی بود.تنهاچیزی که واقعا موردنیازبود و وجودنداشت اویزحوله ولباس درحمام بود.ضمنا این هتل استخرخوبی هم دارد.
اتاقها تمیز و مرتب بودند- برخورد کارکنان هم محترمانه بود- دسترسی هتل به مناطق دیدنی کلیبر بسیار مناسب - در مورد غذای هتل نمی تونم قضاوت کنم چون بغیر از صبحانه، بقیه وعده های غذایی را بیرون از هتل بودیم. صبحانه خوب و متنوع بود ولی با وجود همه این موارد قیمت اتاقها و سوئیتها نسبت به امکانات بالا بود
باسلام . هتل از نظر موقعیت مکانی و دسترسی به مناطق گردشگری و جاذبه های توریستی و برخورد کارکنان در شرایط مناسبی است .اتاق ها و سرویس ها تمییز بود. کیفیت غذا هم خوب بود . ولی بعنوان یک هتل 4 ستاره و جهت جلب رضایتمندی بیشتر میهمانان , ضرورت ارائه خدمات بیشتر و با کیفیت مناسب تر ضروری به نظر می رسد.
این هتل از لحاظ موقعیت و دسترسی مناسب می باشد ولی به نظر من از یک هتل ۴ ستاره با عنوان بین المللی انتظار خیلی بیشتری داشتم . اتاق و راهروها تمیز نبود سرویس بهداشتی نامناسب و کیفیت غذا بد بود قیمت اتاقها نسبت به امکانات بالا بود البته لازم به ذکر است که پرسنل بسیار خونگرم بودند
برخورد مدیر هتل اصلا خوب نبود.امکانات در حد هتل چهار ستاره نیست ولی پولی که دریافت میشود از هتلهای چهار ستاره دیگر نیز بیشتر است. در اتاق، مسواک نبود.
کارکنان هتل عالی بودند_اتاقها تمیز بود البته ما فقط یک شب در هتل اقامت داشتیم، اینترنت ضعیف و استخر تعطیل بود_قیمت سوییتها بالا بود
جای هتل خوب بود کارکنان خوب بودند اتاق ها تمیز بودند ولی به هیچ وجه مناسب نبودند. اتاق کوچیک و فاقد یک صندلی یا میز بود. کیفیت غذای هتل اصلا خوب نیست
پاکیزگی هتل و اتاق ها ضعیف بود.
رفتار و برخورد همه کارکنان هتل بسیار عالی. پرسنل خوشرو و خوش برخورد هتل آماده پاسخگویی به همه سوالات و ارائه راهنمایی به مسافران هستند. اتاق ها خوب و تمیزند. به نظر می رسد ظرفیت هتل برای ارائه خدمات بالا است، با این وجود تنها ایرادی که شاید می توان گرفت این است که در فصلی که تعداد مهمانان هتل کم است برخی خدمات حذف شده یا کاهش یافته بود. با این وجود، اگر درخواست کنید، پرسنل بلافاصله تلاش می کنند در صورت امکان خواسته شما را برآورده کنند.
كاركنان خوب و مودبي داشت و انصافا اتاقها هم از نظر نظافت خوب بود ولي از نظر كيفيت اتاقها و سرويس و صبحانه اصلا در حد امتظار نبود. واي فاي قطع بود و استخر هم تعطيل
این هتل در حد هتل سه ستاره است.
سلام هتل خوبى بود ولى كلا در ايران هتلداران فكر ميكنند كه تفاوت هتل ٣ ستاره با ٥ ستاره در تميزى ميباشد كه اين فكر غلط است
برای ثبت نظر باید وارد شوید یا ثبت نام کنید.

پرسش و پاسخ درباره هتل پارادایس کلیبر

مهمانان هتل پارادایس کلیبر در سایت‌های مختلف چه نظراتی نوشته‌اند؟

همه نظرات مهمانان هتل پارادایس کلیبر از تمامی سایت‌های رزرواسیون را در مورد امکانات هتل، کیفیت خدمات، برخورد کارکنان، مزایا و معایب هتل در سایت سلطان سفر مشاهده کنید.

کدام سایت ارزانترین قیمت را ارائه می‌دهد؟

سلطان سفر با مقایسه قیمت هتل پارادایس کلیبر بر روی سایت‌های مختلف از جمله اسنپ تریپ، اقامت24، جاباما، هتل یار و ده‌ها سایت دیگر، ارزان‌ترین قیمت را به شما پیشنهاد می‌دهد.

همه عکس‌ها و امکانات هتل پارادایس کلیبر رو کجا می‌تونم ببینم؟

سلطان سفر مجموعه‌ای کامل از تصاویر و امکانات هتل پارادایس کلیبر را از همه سایت‌های معتبر رزرو گردآوری کرده است.