مقایسه و رزرو اتاق

رزرو هتل تاج جلفا

ظرفیت 3 نفر

سه تخته
اسنپ تریپ
750,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
15 آذر
سه‌شنبه
750,000 تومان
16 آذر
چهارشنبه
750,000 تومان
17 آذر
پنج‌شنبه
750,000 تومان
18 آذر
جمعه
750,000 تومان
19 آذر
شنبه
750,000 تومان
20 آذر
یکشنبه
750,000 تومان
21 آذر
دوشنبه
750,000 تومان
22 آذر
سه‌شنبه
750,000 تومان
23 آذر
چهارشنبه
750,000 تومان
24 آذر
پنج‌شنبه
750,000 تومان
25 آذر
جمعه
750,000 تومان
سه تخته معمولی
هتل یار
750,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
15 آذر
سه‌شنبه
750,000 تومان
16 آذر
چهارشنبه
750,000 تومان
17 آذر
پنج‌شنبه
750,000 تومان
18 آذر
جمعه
750,000 تومان
19 آذر
شنبه
750,000 تومان
20 آذر
یکشنبه
750,000 تومان
21 آذر
دوشنبه
750,000 تومان
22 آذر
سه‌شنبه
750,000 تومان
23 آذر
چهارشنبه
750,000 تومان
24 آذر
پنج‌شنبه
750,000 تومان
25 آذر
جمعه
750,000 تومان
اتاق سه تخته خانواده
ایران هتل آنلاین
780,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
15 آذر
سه‌شنبه
780,000 تومان
16 آذر
چهارشنبه
780,000 تومان
17 آذر
پنج‌شنبه
780,000 تومان
18 آذر
جمعه
780,000 تومان
19 آذر
شنبه
780,000 تومان
20 آذر
یکشنبه
780,000 تومان
21 آذر
دوشنبه
780,000 تومان
22 آذر
سه‌شنبه
780,000 تومان
23 آذر
چهارشنبه
780,000 تومان
24 آذر
پنج‌شنبه
780,000 تومان
اتاق سه تخته سینگل
ایران هتل آنلاین
880,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
15 آذر
سه‌شنبه
880,000 تومان
16 آذر
چهارشنبه
880,000 تومان
17 آذر
پنج‌شنبه
880,000 تومان
18 آذر
جمعه
880,000 تومان
19 آذر
شنبه
880,000 تومان
20 آذر
یکشنبه
880,000 تومان
21 آذر
دوشنبه
880,000 تومان
22 آذر
سه‌شنبه
880,000 تومان
23 آذر
چهارشنبه
880,000 تومان
24 آذر
پنج‌شنبه
880,000 تومان
ظرفیت 4 نفر

چهار نفره
اسنپ تریپ
900,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
15 آذر
سه‌شنبه
900,000 تومان
16 آذر
چهارشنبه
900,000 تومان
17 آذر
پنج‌شنبه
900,000 تومان
18 آذر
جمعه
900,000 تومان
19 آذر
شنبه
900,000 تومان
20 آذر
یکشنبه
900,000 تومان
21 آذر
دوشنبه
900,000 تومان
22 آذر
سه‌شنبه
900,000 تومان
23 آذر
چهارشنبه
900,000 تومان
24 آذر
پنج‌شنبه
900,000 تومان
25 آذر
جمعه
900,000 تومان
چهار تخته - سه تخت + تخته تاشو
هتل یار
900,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
15 آذر
سه‌شنبه
900,000 تومان
16 آذر
چهارشنبه
900,000 تومان
17 آذر
پنج‌شنبه
900,000 تومان
18 آذر
جمعه
900,000 تومان
19 آذر
شنبه
900,000 تومان
20 آذر
یکشنبه
900,000 تومان
21 آذر
دوشنبه
900,000 تومان
22 آذر
سه‌شنبه
900,000 تومان
23 آذر
چهارشنبه
900,000 تومان
24 آذر
پنج‌شنبه
900,000 تومان
25 آذر
جمعه
900,000 تومان
اتاق چهار تخته
اقامت 24
900,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
18 آذر
جمعه
900,000 تومان
23 آذر
چهارشنبه
900,000 تومان
اتاق سه تخته + یک تخت تاشو
ایران هتل آنلاین
930,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
15 آذر
سه‌شنبه
930,000 تومان
16 آذر
چهارشنبه
930,000 تومان
17 آذر
پنج‌شنبه
930,000 تومان
18 آذر
جمعه
930,000 تومان
19 آذر
شنبه
930,000 تومان
20 آذر
یکشنبه
930,000 تومان
21 آذر
دوشنبه
930,000 تومان
22 آذر
سه‌شنبه
930,000 تومان
23 آذر
چهارشنبه
930,000 تومان
24 آذر
پنج‌شنبه
930,000 تومان
ظرفیت 1 نفر

یک تخته
هتل یار
357,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
15 آذر
سه‌شنبه
357,000 تومان
16 آذر
چهارشنبه
357,000 تومان
17 آذر
پنج‌شنبه
357,000 تومان
18 آذر
جمعه
357,000 تومان
19 آذر
شنبه
357,000 تومان
20 آذر
یکشنبه
357,000 تومان
21 آذر
دوشنبه
357,000 تومان
22 آذر
سه‌شنبه
357,000 تومان
23 آذر
چهارشنبه
357,000 تومان
24 آذر
پنج‌شنبه
357,000 تومان
25 آذر
جمعه
357,000 تومان
اتاق یک تخته
اقامت 24
357,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
16 آذر
چهارشنبه
357,000 تومان
17 آذر
پنج‌شنبه
357,000 تومان
20 آذر
یکشنبه
357,000 تومان
24 آذر
پنج‌شنبه
357,000 تومان
یک تخته
اسنپ تریپ
357,500 تومان
قیمت شب‌های دیگر
15 آذر
سه‌شنبه
357,500 تومان
16 آذر
چهارشنبه
357,500 تومان
17 آذر
پنج‌شنبه
357,500 تومان
18 آذر
جمعه
357,500 تومان
19 آذر
شنبه
357,500 تومان
20 آذر
یکشنبه
357,500 تومان
21 آذر
دوشنبه
357,500 تومان
22 آذر
سه‌شنبه
357,500 تومان
23 آذر
چهارشنبه
357,500 تومان
24 آذر
پنج‌شنبه
357,500 تومان
25 آذر
جمعه
357,500 تومان
اتاق یک تخته
ایران هتل آنلاین
387,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
15 آذر
سه‌شنبه
387,000 تومان
16 آذر
چهارشنبه
387,000 تومان
17 آذر
پنج‌شنبه
387,000 تومان
18 آذر
جمعه
387,000 تومان
19 آذر
شنبه
387,000 تومان
20 آذر
یکشنبه
387,000 تومان
21 آذر
دوشنبه
387,000 تومان
22 آذر
سه‌شنبه
387,000 تومان
23 آذر
چهارشنبه
387,000 تومان
24 آذر
پنج‌شنبه
387,000 تومان
ظرفیت 2 نفر

دو تخته دابل
اسنپ تریپ
550,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
15 آذر
سه‌شنبه
550,000 تومان
16 آذر
چهارشنبه
550,000 تومان
17 آذر
پنج‌شنبه
550,000 تومان
18 آذر
جمعه
550,000 تومان
19 آذر
شنبه
550,000 تومان
20 آذر
یکشنبه
550,000 تومان
21 آذر
دوشنبه
550,000 تومان
22 آذر
سه‌شنبه
550,000 تومان
23 آذر
چهارشنبه
550,000 تومان
24 آذر
پنج‌شنبه
550,000 تومان
25 آذر
جمعه
550,000 تومان
دو تخته دبل
هتل یار
550,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
15 آذر
سه‌شنبه
550,000 تومان
16 آذر
چهارشنبه
550,000 تومان
17 آذر
پنج‌شنبه
550,000 تومان
18 آذر
جمعه
550,000 تومان
19 آذر
شنبه
550,000 تومان
20 آذر
یکشنبه
550,000 تومان
21 آذر
دوشنبه
550,000 تومان
22 آذر
سه‌شنبه
550,000 تومان
23 آذر
چهارشنبه
550,000 تومان
24 آذر
پنج‌شنبه
550,000 تومان
25 آذر
جمعه
550,000 تومان
اتاق دو تخته دبل
اقامت 24
550,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
21 آذر
دوشنبه
550,000 تومان
اتاق دو تخته دبل
ایران هتل آنلاین
580,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
15 آذر
سه‌شنبه
580,000 تومان
16 آذر
چهارشنبه
580,000 تومان
17 آذر
پنج‌شنبه
580,000 تومان
18 آذر
جمعه
580,000 تومان
19 آذر
شنبه
580,000 تومان
20 آذر
یکشنبه
580,000 تومان
21 آذر
دوشنبه
580,000 تومان
22 آذر
سه‌شنبه
580,000 تومان
23 آذر
چهارشنبه
580,000 تومان
24 آذر
پنج‌شنبه
580,000 تومان
دو تخته تویین
اسنپ تریپ
600,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
15 آذر
سه‌شنبه
600,000 تومان
16 آذر
چهارشنبه
600,000 تومان
17 آذر
پنج‌شنبه
600,000 تومان
18 آذر
جمعه
600,000 تومان
19 آذر
شنبه
600,000 تومان
20 آذر
یکشنبه
600,000 تومان
21 آذر
دوشنبه
600,000 تومان
22 آذر
سه‌شنبه
600,000 تومان
23 آذر
چهارشنبه
600,000 تومان
24 آذر
پنج‌شنبه
600,000 تومان
25 آذر
جمعه
600,000 تومان
دو تخته تویین
هتل یار
600,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
15 آذر
سه‌شنبه
600,000 تومان
16 آذر
چهارشنبه
600,000 تومان
17 آذر
پنج‌شنبه
600,000 تومان
18 آذر
جمعه
600,000 تومان
19 آذر
شنبه
600,000 تومان
20 آذر
یکشنبه
600,000 تومان
21 آذر
دوشنبه
600,000 تومان
22 آذر
سه‌شنبه
600,000 تومان
23 آذر
چهارشنبه
600,000 تومان
24 آذر
پنج‌شنبه
600,000 تومان
25 آذر
جمعه
600,000 تومان
اتاق دو تخته توئین
اقامت 24
600,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
15 آذر
سه‌شنبه
600,000 تومان
19 آذر
شنبه
600,000 تومان
22 آذر
سه‌شنبه
600,000 تومان
25 آذر
جمعه
600,000 تومان
اتاق دو تخته توئین
ایران هتل آنلاین
630,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
15 آذر
سه‌شنبه
630,000 تومان
16 آذر
چهارشنبه
630,000 تومان
17 آذر
پنج‌شنبه
630,000 تومان
18 آذر
جمعه
630,000 تومان
19 آذر
شنبه
630,000 تومان
20 آذر
یکشنبه
630,000 تومان
21 آذر
دوشنبه
630,000 تومان
22 آذر
سه‌شنبه
630,000 تومان
23 آذر
چهارشنبه
630,000 تومان
24 آذر
پنج‌شنبه
630,000 تومان

نظرات کاربران برای هتل تاج جلفا

(13 نظر)
نقاط قوت:
موقعیت مکانی دنج و آرامبرخورد پرسنل عالی بود
نقاط ضعف:
۱_ خراب بودن تشک که صدا میداد.۲_ غذای رستوران بی کیفیت و تنوع صبحانه بسیار محدود ۳_ سرویس بهداشتی کثیف بود۴_ ارائه خدمات در حد هتل ۳ ستاره نبود.
نقاط قوت:
هتل خوبی بود.
نقاط ضعف:
(نظر منفی ثبت نشده است)
نقاط قوت:
اتاقهای تمیز و بزرگ رعایت بهداشت
نقاط ضعف:
صبحانه خیلی مختصر بود
نقاط قوت:
اتاق ها تمیز و مرتب است
نقاط ضعف:
نور اتاق ها ضعیف و پنجره خراب بود و تلویزیون بیشتر شبکه هارا نمی‌گرفت.
در کل برای یکی دوشب اقامت خوب است .
نقاط قوت:
دسترسی به اماکن پارکینگ
نقاط ضعف:
دسترسی به اماکن پارکینگ
نقاط قوت:
صبحانه با کیفیت،سکوت ،نظافت
نقاط ضعف:
صبحانه با کیفیت،سکوت ،نظافت
در کل راضی بودم .
نقاط قوت:
ساختمان هتل جدید و بزرگ است و دارای پارکینگ میباشد
نقاط ضعف:
ساختمان هتل جدید و بزرگ است و دارای پارکینگ میباشد
در کل هتل بدی نبود
نقاط قوت:
برخورد خوب پرسنل فضای داخلی متناسب اتاق تر و تمیز صبحانه خوب
نقاط ضعف:
برخورد خوب پرسنل فضای داخلی متناسب اتاق تر و تمیز صبحانه خوب
با سلام اقامت مناسب و راحتی داشتیم. برخورد پرسنل مناسب بود صبحانه سرو شده خوب بود ( بهتر است به گزینه های صبحانه آبمیوه نیز اضافه شود) پریز حمام اتاقی که ما اقامت داشتیم کار نمی کرد (اتاق 307)، سیفون توالت فرنگی اتاق مناسب نبود و پر کردن مخزن خیلی طول می کشید و سروصدای زیادی را به داخل اتاق انتقال می داد روی هم رفته اقامت در هتل مناسب ارزیابی شد با تشکر از اسنپ تریپ
نقاط قوت:
برخورد خوب کارکنان
نقاط ضعف:
کم تنوع بودن صبحانه پر سر و صدا بودن راهرو خراب بودن شیر دستشویی
نقاط قوت:
دسترسی به بازارها
نقاط ضعف:
دسترسی به بازارها
نقاط قوت:
برخورد خوب پرسنل هتل موقعیت خوب هتل
نقاط ضعف:
(نظر منفی ثبت نشده است)
نقاط قوت:
بسیار تمیز،آرامش در طبقه ها،
نقاط ضعف:
بسیار تمیز،آرامش در طبقه ها،
در کل خوب بود،
نقاط قوت:
مهمترین نکته مثبت این هتل برخورد بسیار عالی پرسنل و کارکنان بخصوص رزروشن این هتل بود که در نهایت ادب و خوش رویی بود…نکته مثبت دیگر این هتل به لحاظ نوساز بودن بنا از تمیز و شیک بودن مشاعات و اتاق ها هست هر چند هنوز نواقص عدیده ای جهت تکمیل شدن امکانات دارد…این هتل به لحاض برخورداری از موقعیت مکانی و لوکیشن مناسب دارای اتاق هایی با ویو بسیار چشم نواز هست، هر چند با مرکز شهر فاصله دارد ولی به دلیل کوچک بودن شهر این امر خیلی مهم نیست…درنهایت نمره ای که به این هتل میدم در مجموع ۱۷ از ۲۰ هست.
نقاط ضعف:
فعال نبودن سرویس های غذاخوری و سلف به دلیل نوساز بودن بنا که امیدوارم در سفر بعدی این مشکل هم برطرف شود…
برای ثبت نظر باید وارد شوید یا ثبت نام کنید.

پرسش و پاسخ درباره هتل تاج جلفا

مهمانان هتل تاج جلفا در سایت‌های مختلف چه نظراتی نوشته‌اند؟

همه نظرات مهمانان هتل تاج جلفا از تمامی سایت‌های رزرواسیون را در مورد امکانات هتل، کیفیت خدمات، برخورد کارکنان، مزایا و معایب هتل در سایت سلطان سفر مشاهده کنید. برای مشاهده نظرات کلیک کنید.

کدام سایت ارزانترین قیمت را ارائه می‌دهد؟

سلطان سفر با مقایسه قیمت هتل تاج جلفا بر روی سایت‌های مختلف از جمله اسنپ تریپ، اقامت24، جاباما، هتل یار و ده‌ها سایت دیگر، ارزان‌ترین قیمت را به شما پیشنهاد می‌دهد. برای مقایسه قیمت و رزرو هتل کلیک کنید.

همه عکس‌ها و امکانات هتل تاج جلفا رو کجا می‌تونم ببینم؟

سلطان سفر مجموعه‌ای کامل از تصاویر و امکانات هتل تاج جلفا را از همه سایت‌های معتبر رزرو گردآوری کرده است. برای مشاهده کلیک کنید.