مقایسه و رزرو اتاق

رزرو هتل تاج جلفا

ظرفیت 1 نفر

یک تخته
اسنپ تریپ
190,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
5 بهمن
سه شنبه
190,000
تومان
6 بهمن
چهارشنبه
190,000
تومان
7 بهمن
پنجشنبه
190,000
تومان
8 بهمن
جمعه
190,000
تومان
9 بهمن
شنبه
190,000
تومان
10 بهمن
یکشنبه
190,000
تومان
11 بهمن
دوشنبه
190,000
تومان
12 بهمن
سه شنبه
190,000
تومان
13 بهمن
چهارشنبه
190,000
تومان
14 بهمن
پنجشنبه
190,000
تومان
15 بهمن
جمعه
190,000
تومان
اتاق یک تخته
اقامت 24
191,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
5 بهمن
سه شنبه
191,000
تومان
6 بهمن
چهارشنبه
191,000
تومان
7 بهمن
پنجشنبه
191,000
تومان
8 بهمن
جمعه
191,000
تومان
9 بهمن
شنبه
191,000
تومان
10 بهمن
یکشنبه
191,000
تومان
11 بهمن
دوشنبه
191,000
تومان
12 بهمن
سه شنبه
191,000
تومان
13 بهمن
چهارشنبه
191,000
تومان
14 بهمن
پنجشنبه
191,000
تومان
15 بهمن
جمعه
191,000
تومان
یک تخته
هتل یار
191,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
5 بهمن
سه شنبه
191,000
تومان
6 بهمن
چهارشنبه
191,000
تومان
7 بهمن
پنجشنبه
191,000
تومان
8 بهمن
جمعه
191,000
تومان
9 بهمن
شنبه
191,000
تومان
10 بهمن
یکشنبه
191,000
تومان
11 بهمن
دوشنبه
191,000
تومان
12 بهمن
سه شنبه
191,000
تومان
13 بهمن
چهارشنبه
191,000
تومان
14 بهمن
پنجشنبه
191,000
تومان
15 بهمن
جمعه
191,000
تومان
ظرفیت 2 نفر

دو تخته دابل
اسنپ تریپ
290,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
5 بهمن
سه شنبه
290,000
تومان
6 بهمن
چهارشنبه
290,000
تومان
7 بهمن
پنجشنبه
290,000
تومان
8 بهمن
جمعه
290,000
تومان
9 بهمن
شنبه
290,000
تومان
10 بهمن
یکشنبه
290,000
تومان
11 بهمن
دوشنبه
290,000
تومان
12 بهمن
سه شنبه
290,000
تومان
13 بهمن
چهارشنبه
290,000
تومان
14 بهمن
پنجشنبه
290,000
تومان
15 بهمن
جمعه
290,000
تومان
دو تخته دبل
هتل یار
290,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
5 بهمن
سه شنبه
290,000
تومان
6 بهمن
چهارشنبه
290,000
تومان
7 بهمن
پنجشنبه
290,000
تومان
8 بهمن
جمعه
290,000
تومان
9 بهمن
شنبه
290,000
تومان
10 بهمن
یکشنبه
290,000
تومان
11 بهمن
دوشنبه
290,000
تومان
12 بهمن
سه شنبه
290,000
تومان
13 بهمن
چهارشنبه
290,000
تومان
14 بهمن
پنجشنبه
290,000
تومان
15 بهمن
جمعه
290,000
تومان
اتاق دو تخته دبل
اقامت 24
290,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
5 بهمن
سه شنبه
290,000
تومان
6 بهمن
چهارشنبه
290,000
تومان
7 بهمن
پنجشنبه
290,000
تومان
8 بهمن
جمعه
290,000
تومان
9 بهمن
شنبه
290,000
تومان
10 بهمن
یکشنبه
290,000
تومان
11 بهمن
دوشنبه
290,000
تومان
12 بهمن
سه شنبه
290,000
تومان
13 بهمن
چهارشنبه
290,000
تومان
14 بهمن
پنجشنبه
290,000
تومان
15 بهمن
جمعه
290,000
تومان
اتاق دوتخته دبل
جاباما
290,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
5 بهمن
سه شنبه
290,000
تومان
6 بهمن
چهارشنبه
290,000
تومان
7 بهمن
پنجشنبه
290,000
تومان
8 بهمن
جمعه
290,000
تومان
9 بهمن
شنبه
290,000
تومان
10 بهمن
یکشنبه
290,000
تومان
11 بهمن
دوشنبه
290,000
تومان
12 بهمن
سه شنبه
290,000
تومان
13 بهمن
چهارشنبه
290,000
تومان
14 بهمن
پنجشنبه
290,000
تومان
15 بهمن
جمعه
290,000
تومان
اتاق دوتخته تویین
جاباما
318,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
5 بهمن
سه شنبه
318,000
تومان
6 بهمن
چهارشنبه
318,000
تومان
7 بهمن
پنجشنبه
318,000
تومان
8 بهمن
جمعه
318,000
تومان
9 بهمن
شنبه
318,000
تومان
10 بهمن
یکشنبه
318,000
تومان
11 بهمن
دوشنبه
318,000
تومان
12 بهمن
سه شنبه
318,000
تومان
13 بهمن
چهارشنبه
318,000
تومان
14 بهمن
پنجشنبه
318,000
تومان
15 بهمن
جمعه
318,000
تومان
دو تخته تویین
هتل یار
318,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
5 بهمن
سه شنبه
318,000
تومان
6 بهمن
چهارشنبه
318,000
تومان
7 بهمن
پنجشنبه
318,000
تومان
8 بهمن
جمعه
318,000
تومان
9 بهمن
شنبه
318,000
تومان
10 بهمن
یکشنبه
318,000
تومان
11 بهمن
دوشنبه
318,000
تومان
12 بهمن
سه شنبه
318,000
تومان
13 بهمن
چهارشنبه
318,000
تومان
14 بهمن
پنجشنبه
318,000
تومان
15 بهمن
جمعه
318,000
تومان
اتاق دو تخته توئین
اقامت 24
318,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
5 بهمن
سه شنبه
318,000
تومان
6 بهمن
چهارشنبه
318,000
تومان
7 بهمن
پنجشنبه
318,000
تومان
8 بهمن
جمعه
318,000
تومان
9 بهمن
شنبه
318,000
تومان
10 بهمن
یکشنبه
318,000
تومان
11 بهمن
دوشنبه
318,000
تومان
12 بهمن
سه شنبه
318,000
تومان
13 بهمن
چهارشنبه
318,000
تومان
14 بهمن
پنجشنبه
318,000
تومان
15 بهمن
جمعه
318,000
تومان
دو تخته تویین
اسنپ تریپ
318,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
5 بهمن
سه شنبه
318,000
تومان
6 بهمن
چهارشنبه
318,000
تومان
7 بهمن
پنجشنبه
318,000
تومان
8 بهمن
جمعه
318,000
تومان
9 بهمن
شنبه
318,000
تومان
10 بهمن
یکشنبه
318,000
تومان
11 بهمن
دوشنبه
318,000
تومان
12 بهمن
سه شنبه
318,000
تومان
13 بهمن
چهارشنبه
318,000
تومان
14 بهمن
پنجشنبه
318,000
تومان
15 بهمن
جمعه
318,000
تومان
ظرفیت 3 نفر

سه تخته معمولی
هتل یار
342,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
5 بهمن
سه شنبه
342,000
تومان
6 بهمن
چهارشنبه
342,000
تومان
7 بهمن
پنجشنبه
342,000
تومان
8 بهمن
جمعه
342,000
تومان
9 بهمن
شنبه
342,000
تومان
10 بهمن
یکشنبه
342,000
تومان
11 بهمن
دوشنبه
342,000
تومان
12 بهمن
سه شنبه
342,000
تومان
13 بهمن
چهارشنبه
342,000
تومان
14 بهمن
پنجشنبه
342,000
تومان
15 بهمن
جمعه
342,000
تومان
اتاق سه تخته معمولی
جاباما
342,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
5 بهمن
سه شنبه
342,000
تومان
6 بهمن
چهارشنبه
342,000
تومان
7 بهمن
پنجشنبه
342,000
تومان
8 بهمن
جمعه
342,000
تومان
9 بهمن
شنبه
342,000
تومان
10 بهمن
یکشنبه
342,000
تومان
11 بهمن
دوشنبه
342,000
تومان
12 بهمن
سه شنبه
342,000
تومان
13 بهمن
چهارشنبه
342,000
تومان
14 بهمن
پنجشنبه
342,000
تومان
15 بهمن
جمعه
342,000
تومان
سه تخته
اسنپ تریپ
342,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
5 بهمن
سه شنبه
342,000
تومان
6 بهمن
چهارشنبه
342,000
تومان
7 بهمن
پنجشنبه
342,000
تومان
8 بهمن
جمعه
342,000
تومان
9 بهمن
شنبه
342,000
تومان
10 بهمن
یکشنبه
342,000
تومان
11 بهمن
دوشنبه
342,000
تومان
12 بهمن
سه شنبه
342,000
تومان
13 بهمن
چهارشنبه
342,000
تومان
14 بهمن
پنجشنبه
342,000
تومان
15 بهمن
جمعه
342,000
تومان
اتاق سه تخته
اقامت 24
342,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
5 بهمن
سه شنبه
342,000
تومان
6 بهمن
چهارشنبه
342,000
تومان
7 بهمن
پنجشنبه
342,000
تومان
8 بهمن
جمعه
342,000
تومان
9 بهمن
شنبه
342,000
تومان
10 بهمن
یکشنبه
342,000
تومان
11 بهمن
دوشنبه
342,000
تومان
12 بهمن
سه شنبه
342,000
تومان
13 بهمن
چهارشنبه
342,000
تومان
14 بهمن
پنجشنبه
342,000
تومان
15 بهمن
جمعه
342,000
تومان
اتاق سه تخته VIP
اقامت 24
ظرفیت تکمیل
قیمت شب‌های دیگر
5 بهمن
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
6 بهمن
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
7 بهمن
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
8 بهمن
جمعه
ظرفیت تکمیل
9 بهمن
شنبه
ظرفیت تکمیل
10 بهمن
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
11 بهمن
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
12 بهمن
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
13 بهمن
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
14 بهمن
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
15 بهمن
جمعه
ظرفیت تکمیل
ظرفیت 4 نفر

چهار تخته - سه تخت + تخته تاشو
هتل یار
390,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
5 بهمن
سه شنبه
390,000
تومان
6 بهمن
چهارشنبه
390,000
تومان
7 بهمن
پنجشنبه
390,000
تومان
8 بهمن
جمعه
390,000
تومان
9 بهمن
شنبه
390,000
تومان
10 بهمن
یکشنبه
390,000
تومان
11 بهمن
دوشنبه
390,000
تومان
12 بهمن
سه شنبه
390,000
تومان
13 بهمن
چهارشنبه
390,000
تومان
14 بهمن
پنجشنبه
390,000
تومان
15 بهمن
جمعه
390,000
تومان
چهار نفره
اسنپ تریپ
390,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
5 بهمن
سه شنبه
390,000
تومان
6 بهمن
چهارشنبه
390,000
تومان
7 بهمن
پنجشنبه
390,000
تومان
8 بهمن
جمعه
390,000
تومان
9 بهمن
شنبه
390,000
تومان
10 بهمن
یکشنبه
390,000
تومان
11 بهمن
دوشنبه
390,000
تومان
12 بهمن
سه شنبه
390,000
تومان
13 بهمن
چهارشنبه
390,000
تومان
14 بهمن
پنجشنبه
390,000
تومان
15 بهمن
جمعه
390,000
تومان

نظرات کاربران برای هتل تاج جلفا

(7 نظر)
نقاط قوت:
كارمندان خوش اخلاق و خوش رو بودند. هتل خيلى تميز و شيكى بود اصلا احساس نكرديم تو هتل ٣ ستاره هستيم واقعا در حد هتل ٥ ستاره بود سيستم گرمايش عالى فشار آب زياد منظره از تراس خيلى عالى بود
نقاط ضعف:
كارمندان خوش اخلاق و خوش رو بودند. هتل خيلى تميز و شيكى بود اصلا احساس نكرديم تو هتل ٣ ستاره هستيم واقعا در حد هتل ٥ ستاره بود سيستم گرمايش عالى فشار آب زياد منظره از تراس خيلى عالى بود
نقاط قوت:
دسترسی خوب
نقاط ضعف:
دسترسی خوب
نقاط قوت:
قیمت و موقعیت مناسب آن رفتار خوب کارکنان تمیزی
نقاط ضعف:
قیمت و موقعیت مناسب آن رفتار خوب کارکنان تمیزی
قیمتش خوبه ولی از دماغتون در میارن رستورانم نداره واسه غذا باید آژانس بگیرید پیکم ندارن
نقاط قوت:
اخلاق خوب پرسنل به خصوص متصری های پذیرش لابی خوب و با تهویه مناسب رعایت موارد بهداشتی
نقاط ضعف:
عدم وجود رستوران در هتل
نقاط قوت:
دسترسی به داخل و اطراف شهر خوبه با ماشین شخصی برخورد مدیریت و پرسنل خوب بود صبحانه به موقع سرو میشد به درخواست ها درست و شفاف پاسخ میدادند
نقاط ضعف:
دسترسی به داخل و اطراف شهر خوبه با ماشین شخصی برخورد مدیریت و پرسنل خوب بود صبحانه به موقع سرو میشد به درخواست ها درست و شفاف پاسخ میدادند
متاسفانه من اتاق ۴نفره گرفته بودم که همونطور که در سایت اسنپ نوشته بود یک تخت دبل و دو تخت سینگل باید میداشت ، اما موقع تحویل بجز تخت دبل یه تخت سینگل بود و یه تخت تاشو ، من اعتراض کردم و گفتم در سایت اینو ننوشته بودن که مدیریت هتل گفتن اشتباه از طرف اسنپه چون به گفته خودشون قبل عید به اسنپ اعلام کردن که اصلاح بشه اما نشده هرچنددمدیریت به ما پیشنهاد دادن دو اتاق دو تخته بگیریم ازشون با همون قیمت که خب باتوجه به شرایطمون ما پذیرفتیم اما کاش اگر واقعا ایراد از اسنپه این موارد رو بیشتر توجه کنن چون ما دوست داشتیم کنار هم باشیم اما نشد
نقاط قوت:
رفتار خوب کارکنان..و مدیریت هتل..تمیزی هتل و مرتب و نوساز بودن.و پیگیری و رسیدگی سریع به اموری که میخواستیم..
نقاط ضعف:
رفتار خوب کارکنان..و مدیریت هتل..تمیزی هتل و مرتب و نوساز بودن.و پیگیری و رسیدگی سریع به اموری که میخواستیم..
برای ثبت نظر باید وارد شوید یا ثبت نام کنید.

پرسش و پاسخ درباره هتل تاج جلفا

مهمانان هتل تاج جلفا در سایت‌های مختلف چه نظراتی نوشته‌اند؟

همه نظرات مهمانان هتل تاج جلفا از تمامی سایت‌های رزرواسیون را در مورد امکانات هتل، کیفیت خدمات، برخورد کارکنان، مزایا و معایب هتل در سایت سلطان سفر مشاهده کنید.

کدام سایت ارزانترین قیمت را ارائه می‌دهد؟

سلطان سفر با مقایسه قیمت هتل تاج جلفا بر روی سایت‌های مختلف از جمله اسنپ تریپ، اقامت24، جاباما، هتل یار و ده‌ها سایت دیگر، ارزان‌ترین قیمت را به شما پیشنهاد می‌دهد.

همه عکس‌ها و امکانات هتل تاج جلفا رو کجا می‌تونم ببینم؟

سلطان سفر مجموعه‌ای کامل از تصاویر و امکانات هتل تاج جلفا را از همه سایت‌های معتبر رزرو گردآوری کرده است.